Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-09-01-Speech-1-188"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080901.20.1-188"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Od samého počátku vzniku problému uznání nezávislosti Kosova jsme upozorňovali, že tímto krokem se roztočí spirála, jejíž negativní důsledky lze předpokládat a jejíž konec lze těžko dohlédnout. KSČM i na půdě Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR vyjádřila svůj nesouhlas s uznáním Kosova Českou republikou. Ti, kteří si tehdy zahrávali s ohněm, se nyní nemohou divit, že si v jiné části zeměkoule popálili prsty, zejména pokud se jejich partnerem stala taková problematická osoba, jako je prezident Michail Saakašvili. Řešením současné situace je dodržování mezinárodního práva, což je zejména důležité pro tak malý stát, jakým je Česká republika s její historickou zkušeností. Vyvolávání jakékoli fobie některými politiky je v této situaci naprosto chybné a nebezpečné. Reakci některých států NATO a modifikaci vztahů s Ruskem je potřebné konfrontovat např. s účastí Ruska v boji proti mezinárodnímu terorismu, dále např. s faktem, že 70% potřebných zásob pro expediční sbory v Afghánistánu je transportováno přes území Ruské federace. S touto skutečností je jistě centrála NATO obeznámena. Situaci nevyřeší silácká slova a gesta, ale racionální jednání za kulatým stolem."@cs1
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Lige fra begyndelsen på drøftelserne om anerkendelse af Kosovos uafhængighed har vi advaret om, at et sådant skridt ville starte en spiral af begivenheder, hvis negative følger man kun kan gisne om, og med resultater, der er svære at forudsige. Selv i det tjekkiske parlament har CPBM, Det Kommunistiske Parti i Böhmen-Mähren, udtrykt sin uenighed i Tjekkiets anerkendelse af Kosovo. De, der har leget med ilden, bør nu ikke være overrasket over, at man har brændt fingrene et andet sted på kloden, især når deres partner var en så problematisk person som præsident Mikhail Saakashvili. Løsningen på den aktuelle situation er at overholde folkeretten, hvilket er særligt vigtigt for så lille en stat som Tjekkiet med dets historiske baggrund. At fremmane nogen form for fobier gennem visse politikker er ganske enkelt forkert og farligt i denne situation. Reaktionen i nogle NATO-lande og ændringen i forbindelserne med Rusland bør f.eks. holdes op imod Ruslands deltagelse i kampen mod international terrorisme og også imod f.eks. det forhold, at 70 % af de forsyninger, der skal bruges til ekspeditionsstyrkerne i Afghanistan, transporteres gennem Den Russiske Føderations territorium. NATO’s hovedkvarter er tydeligvis klar over dette forhold. Situationen kan ikke løses ved hjælp af stærke ord og armbevægelser, men ved rationelle forhandlinger omkring bordet."@da2
". Gleich zu Beginn der Diskussionen über die Anerkennung der Unabhängigkeit des Kosovo haben wir darauf hingewiesen, dass mit diesem Schritt eine Spirale in Gang gesetzt wird, deren negative Folgen man nur vermuten kann und deren Ende sich kaum voraussagen lässt. Die KP Böhmens und Mährens (KSCM) hat auch im tschechischen Parlament ihre Ablehnung gegenüber der Anerkennung des Kosovo durch die Tschechische Republik zum Ausdruck gebracht. Diejenigen, die damals mit dem Feuer gespielt haben, dürfen sich nun nicht wundern, wenn sie sich in einem anderen Teil der Erde die Finger verbrennen, vor allem wenn sie eine so problematische Gestalt wie den Präsidenten Michail Saakaschwili zum Partner haben. Die Lösung für die gegenwärtige Situation liegt in der Einhaltung des Völkerrechts, was vor allem für einen so kleinen Staat wie die Tschechische Republik mit ihrer historischen Erfahrung wichtig ist. Das Wachrufen jeder Art von Phobie durch bestimmte Politiker ist in dieser Lage einfach falsch und gefährlich. Die Reaktion einiger NATO-Staaten und der Wandel in den Beziehungen zu Russland muss z. B. mit der Beteiligung Russlands am Kampf gegen den internationalen Terrorismus und auch damit konfrontiert werden, dass die Versorgung des Expeditionskorps in Afghanistan zu 70 % über das Territorium der Russischen Föderation erfolgt. Im NATO-Hauptquartier ist man sich dieser Tatsache bestimmt bewusst. Nicht starke Worte und Gesten werden die Lage entspannen, sondern vernünftige Gespräche am Verhandlungstisch."@de9
". Ήδη από την έναρξη των συζητήσεων για την αναγνώριση της ανεξαρτησίας του Κοσσυφοπεδίου, είχαμε προειδοποιήσει ότι ένα τέτοιο μέτρο θα αποτελούσε την απαρχή μιας σειράς ανεξέλεγκτων γεγονότων, τις αρνητικές συνέπειες των οποίων μπορούμε μόνο να φανταστούμε, αλλά την έκβασή τους πολύ δύσκολα μπορούμε να την προβλέψουμε. Ακόμη και από το βήμα του Κοινοβουλίου της Τσεχίας, το κόμμα CPBM έχει εκφράσει τη διαφωνία του για την αναγνώριση του Κοσσυφοπεδίου από την Τσεχική Δημοκρατία. Όσοι έπαιζαν με τη φωτιά δεν πρέπει τώρα να εκπλήσσονται επειδή κάηκαν δάχτυλα σε μια άλλη περιοχή της υδρογείου, ιδίως όταν ο εταίρος τους ήταν ένα τόσο προβληματικό πρόσωπο όσο ο πρόεδρος Μιχαήλ Σακασβίλι. Η λύση στην τρέχουσα κατάσταση είναι ο σεβασμός του διεθνούς δικαίου, ο οποίος είναι ιδιαίτερα σημαντικός για ένα μικρό κράτος όπως η Τσεχική Δημοκρατία, με την ιστορική πείρα του. Οι όποιες απόπειρες δημιουργίας φοβιών με τη χρήση διαφόρων πολιτικών σε αυτήν τη συγκυρία είναι απλούστατα λανθασμένες και επικίνδυνες. Η αντίδραση ορισμένων κρατών του ΝΑΤΟ και η αλλαγή των σχέσεων με τη Ρωσία πρέπει να συγκριθούν, για παράδειγμα, με τη συμμετοχή της Ρωσίας στον αγώνα κατά της διεθνούς τρομοκρατίας και επίσης, λόγου χάρη, με το γεγονός ότι το 70% των προμηθειών που απαιτούνται για τη εκστρατευτική μονάδα στο Αφγανιστάν μεταφέρονται μέσω του εδάφους της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Το γεγονός αυτό είναι, ασφαλώς, γνωστό στο αρχηγείο του ΝΑΤΟ. Η κατάσταση δεν πρόκειται να διευθετηθεί με έντονους χαρακτηρισμούς και χειρονομίες, αλλά με ορθολογικό διάλογο γύρω από το τραπέζι των διαπραγματεύσεων."@el10
". From the very start of the discussions about recognising Kosovan independence, we have been warning that such a step would start a spiral of events, the negative consequences of which can only be imagined with outcomes which are hard to predict. Even on the floor of the Czech Parliament, the CPBM has expressed its disagreement with the Czech Republic’s recognition of Kosovo. Those who have been playing with fire should not now be surprised that fingers have been burnt in another part of the globe, especially when their partner was such a problematic person as President Mikhail Saakashvili. The solution to the current situation is the observance of international law, which is especially important for such a small state as the Czech Republic with its historic experience. Evoking any kind of phobia through certain policies is in this situation simply wrong and dangerous. The reaction of some NATO states and the change in relations with Russia needs to be contrasted, for example, with Russia’s part in the fight against international terrorism and also, for example, with the fact that 70% of the supplies needed for the expeditionary force in Afghanistan are transported across Russian Federation territory. NATO headquarters is clearly aware of this fact. The situation will not be resolved by strong language and gestures, but by rational negotiations around the table."@en4
". Desde el mismo comienzo de los debates sobre el reconocimiento de la independencia de Kosovo, hemos advertido que tal medida iniciaría una espiral de acontecimientos, de los que sólo cabe imaginar unas consecuencias negativas con unos resultados difíciles de predecir. Incluso en el Parlamento Checo, el PCBM ha expresado su desacuerdo con el reconocimiento de la República Checa de Kosovo. Aquellos que han estado jugando con fuego no deberían sorprenderse ahora de que haya dedos quemados en otra parte del mundo, especialmente cuando su interlocutor era una persona tan problemática como el Presidente Mijail Saakashvili. La solución a la situación actual es la observancia del Derecho internacional, que es especialmente importante para un pequeño Estado como la República Checa con su experiencia histórica. En estas circunstancias, suscitar cualquier tipo de fobia a través de determinadas políticas es sencillamente erróneo y peligroso. La reacción de algunos Estados de la OTAN y la modificación de las relaciones con Rusia se deben contrastar, por ejemplo, con la función que desempeña Rusia en la lucha contra el terrorismo internacional y también, por ejemplo, con el hecho de que el 70 % de los suministros necesarios para el cuerpo expedicionario en Afganistán se transporten a través del territorio de la Federación de Rusia. En la sede de la OTAN son claramente conscientes de este hecho. La situación no se resolverá con palabras y gestos agresivos, sino con negociaciones racionales en torno a la mesa."@es21
". Meid hoiatati Kosovo iseseisvuse tunnustamist käsitlevate arutelude algusest peale, et selline samm võiks vallandada sündmuste ahela, mille negatiivseid tulemusi saab üksnes kujutleda koos tagajärgedega, mida on raske ennustada. Isegi Tšehhi Vabariigi parlamendis teatas vasakpoolsete erakond CPBM oma mittenõustumisest Kosovo tunnustamisega Tšehhi Vabariigi poolt. Need, kes on tulega mänginud, ei peaks nüüd üllatunud olema, et on maakera teises punktis sõrmi kõrvetanud, eriti kui nende partneriks oli selline problemaatiline persoon nagu president Mihheil Saakašvili. Praeguse olukorra lahendus on rahvusvahelise õiguse järgimine, mis on eriti oluline sellise väikese riigi nagu Tšehhi Vabariigi puhul koos tema ajaloolise kogemusega. Mis tahes foobiate esilekutsumine teatavate poliitikate abil on sellises olukorras lihtsalt vale ja ohtlik. Tuleb vastanduda mõnede NATO riikide reaktsioonile ja muutunud suhetele Venemaaga, näiteks Venemaa osale võitluses rahvusvahelise terrorismiga ning muidugi näiteks ka faktiga, et 70% varustusest, mida vajati ekspeditsioonivägede jaoks Afganistanis, transporditi läbi Venemaa Föderatsiooni territooriumi. NATO peakorter on sellest faktist kindlasti teadlik. Olukorda ei saa lahendada sõimamise ja žestide tegemisega, vaid mõistlike ümarlaualäbirääkimistega."@et5
". Heti, kun alettiin keskustella Kosovon itsenäisyyden tunnustamisesta, varoitimme, että tällainen askel voi käynnistää tapahtumakierteen, jonka kielteisiä seurauksia voitaisiin vain kuvitella ja joka voisi tuottaa vaikeasti ennustettavat lopputulokset. Böömin ja Määrin kommunistinen puolue on ilmoittanut myös Tšekin parlamentissa vastustavansa Kosovon tunnustamista. Tulella leikkineiden ei pitäisi nyt kauhistella sormiensa polttamista toisaalla varsinkin, kun heidän kumppaninaan on ollut niinkin vaikea mies kuin presidentti Mihail Saakašvili. Nykyinen tilanne ratkaistaan noudattamalla kansainvälistä oikeutta, mikä on erityisen tärkeää sellaiselle pienelle maalle kuin Tšekki historiasta saatuine kokemuksineen. Kaikenlaisten pelkojen herättäminen tietyllä politiikalla on tässä tilanteessa väärin ja vaarallista. Tiettyjen Naton jäsenmaiden reaktiota ja Venäjän suhteiden muuttamista olisi vertailtava esimerkiksi Venäjän osuuteen kansainvälisen terrorismin vastaisessa taistelussa ja esimerkiksi siihen, että 70 prosenttia Afganistaniin siirrettyjen joukkojen toimituksista kulkee Venäjän federaation alueen kautta. Naton päämajassa kyllä hyvin tiedetään tämä. Tilannetta ei ratkaista voimakkaalla kielenkäytöllä ja suurin elein, vaan järkevin neuvotteluin."@fi7
"Depuis le tout début des discussions sur la reconnaissance de l’indépendance du Kosovo, nous avons mis en garde contre le fait qu’une telle étape déclencherait une spirale d’événements, dont on ne peut imaginer les conséquences négatives qu’avec une issue difficile à prédire. Même au Parlement tchèque, le PCBM (parti communiste de Bohème et de Moravie) a exprimé son désaccord sur la reconnaissance du Kosovo par la République tchèque. Ceux qui ont joué avec le feu ne devrait pas être surpris de s’être brulés dans un autre coin du globe, particulièrement quand leur partenaire est une personnalité problématique telle que le président Mikhail Saakashvili. La solution à la situation actuelle est le respect du droit international, ce qui est particulièrement important pour un État si petit que la République tchèque et son expérience historique. Évoquer des phobies au travers de certaines politiques, c’est, dans cette situation, simplement mal et dangereux La réaction de certains États de l’OTAN et le changement dans les relations avec la Russie doit être contrasté, par exemple, par le rôle de la Russie dans la lutte contre le terrorisme international et également, par exemple, par le fait que 70 % des fournitures énergétiques nécessaires à la force expéditionnaire en Afghanistan passe par le territoire de la Fédération de Russie. Les quartiers généraux de l’OTAN sont clairement au courant de cela. On ne résoudra pas cette situation par un langage et des gestes forts, mais par des négociations rationnelles autour d’une table."@fr8
". Már a koszovói függetlenség elismerésével kapcsolatos viták elején jeleztük, hogy egy ilyen lépés elindíthat egy spirált, amely mindenképpen olyan negatív következményekkel jár majd, amelyeket nehezen tudunk előrejelezni. A CPBM a cseh parlamentben is hangot adott annak, hogy nem ért egyet azzal, hogy a Cseh Köztársaság elismerte Koszovót. Azok, akik akkor a tűzzel játszottak, most ne lepődjenek meg azon, hogy a földgolyó egy másik területén megégették magukat – különösen akkor ne lepődjenek meg, ha ebben partnerük egy olyan problémás személyiség volt, mint Mihail Szaakasvili. A jelenlegi helyzet megoldása a nemzetközi jog tiszteletben tartása, ami különösen fontos az olyan kis országok esetében, mint az ismert történelmi tapasztalattal rendelkező Cseh Köztársaság. Ebben a helyzetben a szorongás fokozása bizonyos politikákkal egész egyszerűen téves és veszélyes. Egyes NATO-tagállamok reakciója és az Oroszországgal való viszony változásaival szembe kell állítanunk például Oroszország szerepvállalását a nemzetközi terrorizmus elleni küzdelemben, vagy például azzal, hogy az afganisztáni expedíciós haderő számára szükséges ellátmány 70%-át az Orosz Föderáció területén keresztül szállítják. Nyilvánvaló, hogy a NATO vezetése ezzel pontosan tisztában van. A helyzetet nem az oldja meg, ha erős kifejezéseket és gesztusokat alkalmazunk, hanem az, ha racionális tárgyalásba fogunk."@hu11
". Sin dall’inizio delle discussioni riguardanti il riconoscimento dell’indipendenza del Kosovo, abbiamo preannunciato che una simile iniziativa avrebbe avviato una spirale di eventi, le cui conseguenze negative possono soltanto essere immaginate, con esiti difficili da prevedere. Anche nel Parlamento ceco, il CPBM ha espresso la sua disapprovazione per il riconoscimento del Kosovo da parte della Repubblica ceca. Chi ha giocato con il fuoco ora non dovrebbe essere sorpreso di avere le dita bruciate in un’altra parte del mondo, soprattutto quando il suo era una persona problematica come il Presidente Mikhail Saakashvili. La soluzione alla condizione attuale è l’osservanza del diritto internazionale, che è particolarmente importante per uno Stato piccolo come la Repubblica ceca con la sua esperienza storica. Evocare in questa situazione una qualsiasi sorta di fobia tramite certe politiche è semplicemente sbagliato e pericoloso. Occorre opporsi alla reazione di alcuni paesi NATO e al cambiamento delle relazioni con la Russia, ad esempio, con la partecipazione di questo paese alla lotta contro il terrorismo internazionale e con il fatto che il 70 per cento delle forniture necessarie alle forze di spedizione in Afghanistan è trasportato attraverso il territorio della Federazione russa. Il quartier generale della NATO è chiaramente consapevole di tale aspetto. La situazione non si risolverà con linguaggio e atti di forza, ma con negoziati ragionevoli."@it12
". Nuo pat diskusijų apie Kosovo nepriklausomybės pripažinimą pradžios mes bandėme įspėti, kad toks žingsnis atlaisvins įvykių spiralę ir turės neigiamų pasekmių, galinčių padaryti žalą, kurią net sunku prognozuoti. Net Čekijos parlamente CPBM išreiškė nepritarimą tam, kad Čekija pripažino Kosovo nepriklausomybę. Tie, kurie žaidė su ugnimi, neturėtų dabar stebėtis, kad apdegė savo pirštus kitoje pasaulio vietoje, ypač atsižvelgiant į tai, kad jų partneriu buvo tokia probleminė asmenybė kaip prezidentas Michailas Saakašvilis. Tinkamas sprendimas, kurį turėtumėme priimti šioje padėtyje, yra stebėti, kaip laikomasi tarptautinės teisės nuostatų, kas ypač svarbu tokiai mažai valstybei kaip Čekija, kuri turi savo istorinę patirtį. Laikytis tam tikros politikos, galinčios išprovokuoti bet kokią fobiją, tokioje padėtyje būtų tiesiog neteisinga ir pavojinga. Kai kurių NATO valstybių narių reakcija ir santykių su Rusija pokytis turi būti sugretintas, pavyzdžiui, su Rusijos vaidmeniu kovojant su tarptautiniu terorizmu ir taip pat, pavyzdžiui, su tuo faktu, kad 70 proc. Afganistane esančioms ekspedicinėms pajėgoms būtinų išteklių yra tiekiama per visą Rusijos Federacijos teritoriją. NATO būstinėje puikiai apie tai žinoma. Padėtis bus išspręsta ne griežtomis kalbomis ir gestais, bet racionaliomis derybomis susėdus prie apvalaus stalo."@lt14
". No diskusiju par Kosovas neatkarības atzīšanu paša sākuma mēs esam brīdinājuši, ka ar šādu soli sāksies tādu notikumu attīstība pa spirāli, kuru negatīvās sekas var tikai iztēloties, un ar tādu iznākumu, kuru ir grūti paredzēt. Pat uzstājoties Čehijas parlamentā, Bohēmijas un Morāvijas Komunistiskā partija ( ) ir paudusi savu neapmierinātību ar to, ka Čehijas Republika atzinusi Kosovu. Tiem, kuri spēlējās ar uguni, tagad nevajadzētu būt pārsteigtiem, ka pirksti apdedzināti citā pasaules daļā, īpaši, ja viņu partneris bija tik problemātiska persona kā prezidents . Pašreizējās situācijas risinājums ir starptautisko likumu ievērošana, kas ir īpaši svarīgi tik mazai valstij kā Čehijas Republikai ar tās vēsturisko pieredzi. Izraisīt jebkāda veida fobiju ar noteiktas politikas īstenošanu šajā situācijā ir vienkārši nepareizi un bīstami. Dažu NATO valstu reakcijai un izmaiņām attiecībās ar Krieviju ir jānostata pretī, piemēram, Krievijas dalība cīņā pret starptautisko terorismu un arī, piemēram, fakts, ka 70 % no piegādēm, kas nepieciešamas ekspedīcijas spēkiem Afganistānā, tiek transportētas caur Krievijas Federācijas teritoriju. NATO galvenā mītne skaidri apzinās šo faktu. Šī situācija netiks atrisināta ar spēcīgas valodas izmantošanu vai žestiem, bet ar racionālām sarunām pie apaļā galda."@lv13
"Od samého počátku vzniku problému uznání nezávislosti Kosova jsme upozorňovali, že tímto krokem se roztočí spirála, jejíž negativní důsledky lze předpokládat a jejíž konec lze těžko dohlédnout. KSČM i na půdě Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR vyjádřila svůj nesouhlas s uznáním Kosova Českou republikou. Ti, kteří si tehdy zahrávali s ohněm, se nemohou nyní divit, že si v jiné části zeměkoule popálili prsty, zejména pokud se jejich partnerem stala taková problematická osoba, jako je prezident Michail Saakašvili. Řešením současné situace je dodržování mezinárodního práva, což je zejména důležité pro tak malý stát, jakým je Česká republika s její historickou zkušeností. Vyvolávání jakékoli fobie některými politiky je v této situaci naprosto chybné a nebezpečné. Reakci některých států NATO a modifikaci vztahů s Ruskem je potřebné konfrontovat např. s účastí Ruska v boji proti mezinárodnímu terorismu, dále např. s faktem, že 70 % potřebných zásob pro expediční sbory v Afghánistánu je transportováno přes území Ruské federace. S touto skutečností se jistě v centrále NATO budou zabývat. Situaci nevyřeší silácká slova a gesta, ale racionální jednání za kulatým stolem."@mt15
"Vanaf het begin van de discussie over de erkenning van Kosovo’s onafhankelijkheid hebben wij gewaarschuwd dat een dergelijke stap zou leiden tot een spiraal van gebeurtenissen waarvan de negatieve gevolgen uitsluitend kunnen worden voorgesteld met nauwelijks te voorspellen uitkomsten. Zelfs in het Tsjechische parlement heeft de CPBM verklaard het oneens te zijn met de erkenning van Kosovo door de Tsjechische Republiek. Degenen die met vuur spelen, mogen niet verrast zijn dat ergens anders op de aarde vingers worden gebrand, vooral als hun partner zo’n problematische figuur is als president Mikhail Saakashvili. De oplossing van de huidige situatie ligt in de naleving van het internationaal recht, hetgeen vooral belangrijk is voor zo’n klein land als de Tsjechische Republiek met haar historische ervaring. Het door bepaalde beleidsdaden oproepen van ieder soort fobie is in deze situatie eenvoudigweg verkeerd en gevaarlijk. De reactie van sommige NAVO-landen en de veranderingen van de betrekkingen met Rusland moeten in relatie worden gezien met bijvoorbeeld Ruslands aandeel in de strijd tegen internationaal terrorisme en bijvoorbeeld ook met het feit dat zeventig procent van de benodigde voorraden voor het expeditieleger in Afghanistan over het grondgebied van de Russische Federatie wordt vervoerd. Op het hoofdkwartier van de NAVO is men zich duidelijk bewust van dit feit. De situatie wordt niet opgelost door ferme taal en gebaren, maar door rationele onderhandelingen rond de tafel."@nl3
". Od samego początku rozmów o uznaniu niepodległości Kosowa ostrzegaliśmy, że taki krok rozkręci spiralę wydarzeń, których negatywne konsekwencje są trudne do przewidzenia. Nawet na forum czeskiego parlamentu Komunistyczna Partia Czech i Moraw wyraziła brak zgody na uznanie przez Republikę Czech niepodległości Kosowa. Ci, którzy igrali z ogniem, nie powinni być teraz zaskoczeni, że w innej części globu się sparzyli, szczególnie jeśli ich partnerem była tak problematyczna osoba jak prezydent Micheil Saakaszwili. Rozwiązaniem obecnej sytuacji jest przestrzeganie prawa międzynarodowego, które jest szczególnie ważne dla tak małego państwa jak Republika Czeska z jego historycznym doświadczeniem. W tej sytuacji wywoływanie jakiejkolwiek fobii poprzez pewne polityki jest po prostu złe i niebezpieczne. Reakcja niektórych państw należących do NATO i zmiana w stosunkach z Rosją musi zostać skontrastowana z przykładowo udziałem Rosji w walce z międzynarodowym terroryzmem, a także przykładowo z faktem, że 70% dostaw potrzebnych dla korpusu ekspedycyjnego w Afganistanie transportuje się przez terytorium Federacji Rosyjskiej. Centrala NATO najwyraźniej ma tego świadomość. Sytuacji tej nie rozwiąże się przez mocny język i gesty, ale przez racjonalne rozmowy przy negocjacyjnym stole."@pl16
". Desde o início das discussões sobre o reconhecimento da independência do Kosovo que temos vindo a alertar que essa medida iria desencadear uma espiral de acontecimentos, com consequências negativas que mal podemos imaginar e cujo impacto é difícil de prever. Até mesmo no Parlamento checo, o Partido Comunista da Boémia e da Morávia (PCBM) exprimiu o seu desacordo com o reconhecimento do Kosovo pela República Checa. Quem andou a brincar com o fogo não deve agora ficar surpreendido com as consequências numa outra parte do globo, especialmente quando o parceiro é uma pessoa tão problemática como o Presidente Mikhail Saakashvili. A solução para a situação actual reside na observância do direito internacional, que é especialmente importante para um Estado tão pequeno como a República Checa, dada toda a sua experiência histórica. A evocação de qualquer tipo de fobia através de determinadas políticas é, nesta situação, simplesmente errada e perigosa. A reacção de alguns Estados da NATO e a alteração nas relações com a Rússia devem ser contrastadas, por exemplo, com a participação da Rússia na luta contra o terrorismo internacional e também, por exemplo, com o facto de 70% dos abastecimentos necessários à força expedicionária no Afeganistão serem transportados através do território da Federação Russa. No quartel-general da NATO todos estão perfeitamente cientes desse facto. A situação não irá ser resolvida com recurso a uma linguagem e a gestos duros, mas através de um diálogo racional em torno da mesa das negociações."@pt17
"Od samého počátku vzniku problému uznání nezávislosti Kosova jsme upozorňovali, že tímto krokem se roztočí spirála, jejíž negativní důsledky lze předpokládat a jejíž konec lze těžko dohlédnout. KSČM i na půdě Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR vyjádřila svůj nesouhlas s uznáním Kosova Českou republikou. Ti, kteří si tehdy zahrávali s ohněm, se nemohou nyní divit, že si v jiné části zeměkoule popálili prsty, zejména pokud se jejich partnerem stala taková problematická osoba, jako je prezident Michail Saakašvili. Řešením současné situace je dodržování mezinárodního práva, což je zejména důležité pro tak malý stát, jakým je Česká republika s její historickou zkušeností. Vyvolávání jakékoli fobie některými politiky je v této situaci naprosto chybné a nebezpečné. Reakci některých států NATO a modifikaci vztahů s Ruskem je potřebné konfrontovat např. s účastí Ruska v boji proti mezinárodnímu terorismu, dále např. s faktem, že 70 % potřebných zásob pro expediční sbory v Afghánistánu je transportováno přes území Ruské federace. S touto skutečností se jistě v centrále NATO budou zabývat. Situaci nevyřeší silácká slova a gesta, ale racionální jednání za kulatým stolem."@ro18
"Od úplného začiatku diskusií o uznaní kosovskej nezávislosti sme vystríhali, že takýto krok spustí lavínu udalostí, ktorých negatívne následky sa dajú predpokladať a ktorých koniec je ťažké vidieť. KSČM aj na pôde Poslaneckej snemovne Parlamentu ČR vyjadrila svoj nesúhlas s uznaním Kosova Českou republikou. Tí, ktorí sa zahrávali s ohňom by teraz nemali byť prekvapení, že si v inej časti sveta popálili prsty, najmä ak ich partnerom je taká problematická osoba, akou je prezident Michail Saakašvili. Riešením súčasnej situácie je dodržiavanie medzinárodného práva, ktoré je obzvlášť dôležité pre taký malý štát, ako je Česká republika s jej historickou skúsenosťou. Vyvolávanie akejkoľvek fóbie prostredníctvom istých politík je v tejto situácii úplne chybné a nebezpečné. Reakciu niektorých krajín NATO a zmenu vo vzťahoch k Rusku treba porovnať napríklad s ruskou účasťou v boji proti medzinárodnému terorizmu a tiež napríklad s tým, že 70 % zásob potrebných pre vojenské jednotky v Afganistane sa prepravujú cez územie Ruskej federácie. Touto skutočnosťou sa v centrále NATO určite budú zaoberať. Situácia nebude vyriešená siláckymi rečami a gestami, ale racionálnymi rokovaniami za okrúhlym stolom."@sk19
"Od samega začetka razprav o priznanju Kosovske neodvisnosti smo opozarjali, da bo tak korak povzročil spiralo dogodkov, njihove negativne posledice pa si je mogoče predstavljati samo z izidi, ki jih je težko napovedovati. Celo na parketu češkega parlamenta je CPBM izrazila nesoglasje s priznanjem Kosova s strani Češke republike. Tisti, ki so se igrali z ognjem, zdaj ne smejo biti presenečeni, da so si opekli prste na drugem delu sveta, še posebno, če je bil njihov partner tako problematična oseba, kot je Mihail Sakašvili. Rešitev trenutnega položaja je upoštevanje mednarodne zakonodaje, ki je še posebno pomembna za tako majhno državo, kot je Češka republika z njenimi zgodovinskimi izkušnjami. Izzivanje kakršne koli oblike fobije skozi določene politike je v tem položaju preprosto napačno in nevarno. Odziv nekaterih držav Nato in spremembo odnosov z Rusijo je treba primerjati, na primer, z vlogo Rusije v boju proti mednarodnemu terorizmu in tudi, na primer, z dejstvom, da se 70 % zalog, ki so potrebne za ekspedicijske sile v Afganistanu, prenaša čez ozemlje Ruske federacije. Poveljstvo Nata se jasno zaveda tega dejstva. Položaja ne bo rešil močan govor in geste, temveč razumna pogajanja za mizo."@sl20
". Redan i början av diskussionerna om att erkänna Kosovos självständighet varnade vi för att ett sådant steg kunde starta en spiral av händelser med negativa konsekvenser som vi bara kan föreställa oss, och med svårförutsägbar utgång. Även i tjeckiska parlamentet har Böhmens och Mährens kommunistiska parti (KSCM) uttryckt sitt missnöje med Tjeckiens erkännande av Kosovo. De som själva har lekt med elden borde inte förvånas över att andra nu bränner sig på fingrarna i ett annat hörn av världen, särskilt inte när deras partner är en sådan problematisk person som president Mikhail Saakashvili. Lösningen på den aktuella situationen är iakttagande av internationell rätt, vilket är särskilt viktigt för ett litet land som Tjeckien med sin historiska erfarenhet. Att framkalla någon slags fobi genom en viss politik är i en sådan här situation både fel och farligt. Reaktionen från vissa Natoländer och förändringen i förbindelserna med Ryssland måste ställas i relation till något, exempelvis Rysslands del i kampen mot internationell terrorism, och exempelvis till det faktum att 70 procent av den försörjning som expeditionsstyrkan i Afghanistan behöver transporteras över den Ryska federationens territorium. Natos högkvarter känner väl till detta. Situationen kommer inte att lösas genom stora ord och gester, utan genom konkreta förhandlingar."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"CPBM"13

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph