Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-09-01-Speech-1-171"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080901.20.1-171"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Voorzitter, de meeste aandacht gaat uit naar het Russische militaire optreden in Georgië. Het mogelijk gebruik van clusterbommen en het bezetten van een havenstad buiten het omstreden gebied zijn terecht reden tot woede. Dat geldt naar mijn mening niet voor de bescherming van Zuid-Ossetië en Abchazië. Die twee gebieden zijn reeds sinds het uiteenvallen van de Sovjetunie in de praktijk geen deel van Georgië. De meeste inwoners van die twee landjes willen onder geen enkele voorwaarde ondergeschikt zijn aan Georgië, net zoals de meeste inwoners van Kosovo onder geen enkele voorwaarde wensten te behoren tot Servië. Binnen die landen zouden ze helaas tweederangsburgers zijn. Voor deze mensen zijn gelijkberechtiging en democratie alleen mogelijk indien hun afscheiding niet langer ter discussie wordt gesteld en als ze een garantie hebben tegen militaire invallen van buitenaf. Kortom, er is best reden voor kritiek op Rusland, maar niet vanwege het feit dat het de feitelijke onafhankelijkheid van deze twee staatjes nu eindelijk eens erkent. Kosovo kon geen unieke zaak zijn...."@nl3
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedající, většina pozornosti se soustředila na ruskou vojenskou intervenci v Gruzii. Možné použití kazetových bomb a okupace přístavu mimo sporné území jsou důvodem pro oprávněné rozhořčení. To však podle mého názoru neplatí v otázce ochrany Jižní Osetie a Abcházie. Od rozpadu Sovětského svazu tyto regiony prakticky nebyly součástí Gruzie. Většina obyvatel těchto dvou malých států nechce být za žádných okolností podřízena Gruzii, stejně jako většina obyvatel Kosova nechce za žádných okolností patřit Srbsku. V těchto zemích by bohužel byli občany druhé kategorie. Jedinou možností, jak tito lidé mohou dosáhnout rovných práv a demokracie, je, pokud jejich oddělení přestane být přestane být předmětem debaty a pokud budou mít záruky, že se nestanou obětí útoku z vnějšku. Abych to shrnul, existuje velmi dobrý důvod pro kritiku Ruska, ale ne kvůli skutečnosti, že nyní uznalo tuto nezávislost těchto dvou státečků. Kosovo nemohlo být ojedinělým případem..."@cs1
"Hr. formand! Der fokuseres mest på den russiske militære optræden i Georgien. Den mulige brug af klyngebomber og besættelsen af en havneby uden for det omstridte område giver med rette anledning til vrede. Det gælder efter min mening ikke for beskyttelsen af Sydossetien og Abkhasien. Disse to områder har i praksis ikke udgjort en del af Georgien efter Sovjetunionens opløsning. De fleste indbyggere i disse to små lande vil ikke under nogen omstændigheder høre ind under Georgien, ligesom de fleste indbyggere i Kosovo ikke under nogen omstændigheder ønsker at høre ind under Serbien. I disse lande ville de desværre være andenrangsborgere. For disse mennesker er der kun mulighed for ligeberettigelse og demokrati, hvis deres løsrivelse ikke længere er genstand for diskussion, og hvis de får garanti for, at de ikke angribes militært udefra. Kort sagt er der grund nok til at kritisere Rusland, men ikke fordi Rusland nu omsider anerkender disse to småstaters faktiske uafhængighed. Kosovo kunne ikke være et unikt anliggende ..."@da2
"Herr Präsident! Die meiste Aufmerksamkeit konzentriert sich auf die militärische Intervention Russlands in Georgien. Der mögliche Einsatz von Streubomben und die Besetzung eines Hafens außerhalb des umstrittenen Gebiets sind zu Recht ein Grund zur Entrüstung. Dies gilt meiner Meinung nach nicht für den Schutz Südossetiens und Abchasiens. Diese beiden Gebiete gehören seit dem Zerfall der Sowjetunion praktisch nicht mehr zu Georgien. Die meisten Bewohner dieser beiden kleinen Staaten wollen unter keinen Umständen Georgien untergeordnet sein, ebenso wie die meisten Bewohner des Kosovo unter keinen Umständen zu Serbien gehören möchten. In diesen Ländern wären sie leider nur Bürger zweiter Klasse. Für diese Menschen sind Gleichberechtigung und Demokratie nur möglich, wenn ihre Abspaltung nicht länger in Frage gestellt wird und sie eine Garantie gegen militärische Angriffe von außen haben. Kurzum, es gibt guten Grund, Russland zu kritisieren, aber nicht dafür, dass es nun die faktische Unabhängigkeit dieser beiden Kleinstaaten anerkennt. Das Kosovo könnte kein einzigartiger Fall sein, ..."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, το μεγαλύτερο μέρος της προσοχής μας έχει στραφεί στη ρωσική στρατιωτική επέμβαση στη Γεωργία. Η πιθανή χρήση βομβών διασποράς και η κατοχή ενός λιμένα έξω από τη διαφιλονικούμενη περιοχή προκαλούν απλώς οργή. Αυτό δεν ισχύει, κατά τη γνώμη μου, για την προστασία της Νότιας Οσετίας και της Αμπχαζίας. Μετά την αποσύνθεση της Σοβιετικής Ένωσης, οι δύο αυτές περιοχές δεν αποτελούν στην πράξη μέρος της Γεωργίας. Οι περισσότεροι κάτοικοι αυτών των δύο μικρών κρατών δεν θέλουν σε καμία περίπτωση να υπόκεινται στην εξουσία της Γεωργίας, όπως και οι περισσότεροι από τους κατοίκους του Κοσσυφοπεδίου δεν επιθυμούν με κανέναν τρόπο να υπάγονται στον έλεγχο της Σερβίας. Δυστυχώς, στις χώρες αυτές θα ήταν πολίτες δεύτερης κατηγορίας. Για τους ανθρώπους αυτούς τα ίσα δικαιώματα και η δημοκρατία είναι εφικτά μόνον εάν η απόσχισή τους πάψει να αποτελεί θέμα συζήτησης και τους δοθούν εγγυήσεις ότι δεν πρόκειται να δεχθούν στρατιωτικές επιθέσεις από το εξωτερικό. Εν συνόψει, υπάρχουν βάσιμοι λόγοι για να επικρίνουμε τη Ρωσία, όχι όμως εξαιτίας του γεγονότος ότι έχει αναγνωρίσει τώρα την πραγματική ανεξαρτησία αυτών των δύο μικρών κρατών. Το Κοσσυφοπέδιο δεν ήταν δυνατόν να αποτελέσει μοναδική περίπτωση..."@el10
"Mr President, most of the attention has been focused on the Russian military intervention in Georgia. The possible use of cluster bombs and the occupation of a port outside the disputed area are just cause for anger. That does not apply, in my opinion, to the protection of South Ossetia and Abkhazia. Since the breakup of the Soviet Union, these two regions have not in practice been part of Georgia. Most inhabitants of these two small states do not want to be subject to Georgia under any circumstances, just as most of the inhabitants of Kosovo do not want to belong to Serbia under any circumstances. They would, unfortunately, be second-class citizens in those countries. For these people equal rights and democracy are only possible if their secession ceases to be a matter of debate and they have a guarantee that they will not be subject to military attack from outside. To sum up, there is very good reason to criticise Russia, but not on account of the fact that it has now recognised the independence of these two small states. Kosovo could not be a unique case …"@en4
"Señor Presidente, casi toda la atención se ha centrado en la intervención militar rusa en Georgia. La posible utilización de bombas de racimo y la ocupación de un puerto fuera de la zona en litigio son una causa justa de ira. Esto no es aplicable, en mi opinión, a la protección de Osetia del Sur y Abjasia. Desde la disolución de la Unión Soviética, estas dos regiones, en la práctica, no han formado parte de Georgia. La mayoría de los habitantes de estos dos pequeños Estados no desea estar sometida a Georgia bajo ninguna circunstancia, igual que la mayoría de los habitantes de Kosovo no desea pertenecer a Serbia bajo ninguna circunstancia. Por desgracia, serían ciudadanos de segunda clase en esos países. Para estas personas, la igualdad de derechos y la democracia sólo son posibles si su secesión deja de ser tema de debate y tienen la garantía de que no serán objeto de un ataque militar desde el exterior. Resumiendo, hay muy buenos motivos para criticar a Rusia, pero no por el hecho de que haya reconocido ahora la independencia de estos dos pequeños Estados. Kosovo no podía ser un caso único…"@es21
"Härra juhataja, enamik tähelepanust on olnud koondatud Venemaa sõjalisele sekkumisele Gruusias. Kobarpommide võimalik kasutamine ja sadama hõivamine väljaspool vaidlusalast piirkonda on kõigest põhjused vihastamiseks. Minu arvates ei oleks seda Lõuna-Osseetia ja Abhaasia kaitsmiseks tarvis. Pärast Nõukogude Liidu lagunemist ei ole need kaks piirkonda tegelikult Gruusia osa olnud. Enamik nende kahe väikese riigi elanikkonnast ei soovi Gruusiale mingil juhul alluda, samuti nagu enamik Kosovo elanikest ei taha mingil juhul Serbia alla kuuluda. Kahjuks võivad nad nendes riikides teisejärgulisteks kodanikeks osutuda. Nende inimeste jaoks on võrdsed õigused ja demokraatia võimalikud ainult siis, kui nende lahkulöömine pole enam arutelu teemaks ja neil on tagatis, et nad ei lange väljastpoolt tulevate sõjaliste rünnakute ohvriks. Kokkuvõttes on see väga hea põhjus Venemaa kritiseerimiseks, kuid mitte selle fakti alusel, et nüüd on ta tunnustanud nende kahe väikese riigi iseseisvust. Kosovo ei saa olla unikaalne…"@et5
"Arvoisa puhemies, suurin osa huomiosta on kiinnitetty Venäjän sotilaalliseen välintuloon Georgiassa. Mahdollinen rypälepommien käyttö ja kiistanalaisen alueen ulkopuolisen sataman miehitys ovat herättäneet vain suuttumusta. Tämä ei mielestäni päde Etelä-Ossetian ja Abhasian suojelemiseen. Neuvostoliiton hajottua nämä alueet eivät ole käytännössä kuuluneet Georgiaan. Useimmat näiden kahden pienen valtion asukkaat eivät missään tapauksessa halua kuulua Georgiaan, aivan samoin kuin useimmat Kosovon asukkaat eivät missään tapauksessa halua kuulua Serbiaan. Heistä tulisi valitettavasti näissä maissa toisen luokan kansalaisia. Yhdenvertaiset oikeudet ja demokratia ovat näille ihmisille mahdollisia vain, jos heidän irtautumisestaan emämaasta ei enää kiistellä ja heille taataan, ettei ulkopuolelta hyökätä heidän kimppuunsa sotilaallisesti. Tiivistetysti sanoen, on hyvin perusteltua arvostella Venäjää, muttei sillä perusteella, että se on nyt tunnustanut näiden kahden pienen valtion tosiasiallisen itsenäisyyden. Kosovo ei voinut jäädä yksittäiseksi tapaukseksi…"@fi7
"M. le Président, une grande partie de l’attention s’est concentrée sur l’intervention militaire russe en Géorgie. L’utilisation possible de bombes à fragmentation et l’occupation d’un port à l’extérieur de la zone contestée sont une juste cause de colère. Cela ne s’applique à mon avis pas à la protection de l’Ossétie du Sud et de l’Abkhazie. Depuis la dislocation de l'Union soviétique, ces deux régions ne faisaient en pratique plus partie de la Géorgie. La plupart des habitants de ces deux petits États ne veulent être subordonnés à la Géorgie en aucune circonstance, tout comme les habitants du Kosovo ne veulent en aucune circonstance dépendre de la Serbie. Ils seraient malheureusement des citoyens de deuxième classe dans ces pays. Pour ces personnes, l'égalité de droits et la démocratie ne sont possibles que si leur sécession cesse d'être matière à débat et qu'ils sont assurés de ne pas être sujets à des attaques militaires venant de l’extérieur. En résumé, il y a de très bonnes raisons de critiquer la Russie, mais pas à cause de sa reconnaissance de l'indépendance de ces deux petits États. Le Kosovo ne pouvait être un cas unique ..."@fr8
"Elnök úr, a figyelem javarészt a grúziai orosz katonai intervencióra irányul. A repeszbombák esetleges használata és a vitatott területen kívül eső kikötő elfoglalása jogosan vált ki haragot. Véleményem szerint ez nem vonatkozik Dél-Oszétia és Abházia védelmére. A Szovjetunió felbomlása óta ez a két régió gyakorlatilag nem volt Grúzia része. E két kis állam legtöbb lakosa semmilyen körülmények között nem kíván Grúziához tartozni, éppúgy, ahogy Koszovó lakosainak többsége sem kíván semmilyen körülmények között Szerbiához tartozni. Szerencsétlen módon másodrangú polgárok lennének ezekben az országokban. Számukra az egyenlő jogok és a demokrácia kizárólag akkor lehetségesek, ha elszakadásuk megszűnik vita tárgya lenni, és garantálják számukra, hogy nem éri őket katonai támadás kívülről. Hogy összefoglaljam mondandómat: jó okunk van bírálni Oroszországot, de nem amiatt, hogy most elismerte e két kis állam függetlenségét. Koszovó nem lehet egyedi eset …"@hu11
". Signor Presidente, gran parte dell’attenzione è stata incentrata sull’intervento militare russo in Georgia. Il possibile uso di bombe a grappolo e l’occupazione di un porto al di fuori della zona contesa provocano solo rabbia. Ciò non è applicabile, a mio parere, alla protezione di Ossezia del Sud e Abkhazia. Dal crollo dell’Unione sovietica, queste due regioni, in pratica, non facevano parte della Georgia. La maggior parte degli abitanti di questi due piccoli Stati non vuole essere soggetta in nessun caso alla Georgia, proprio come la maggior parte degli abitanti del Kosovo non vuole appartenere alla Serbia. Purtroppo, in questi paesi, sarebbero cittadini di seconda classe. Per queste persone pari diritti e democrazia sono possibili solo se la loro secessione non costituirà più materia di discussione e se otterranno la garanzia di non essere sottoposti ad attacco militare dall’esterno. Riepilogando, si critica a buon diritto la Russia, ma non a causa del fatto che ora abbia riconosciuto l’indipendenza di fatto di questi due piccoli Stati. Il Kosovo potrebbe non essere un caso unico…"@it12
"Gerb. pirmininke, daugiausia dėmesio mes skiriame Rusijos karinei intervencijai į Gruziją. Galimas kasetinių bombų panaudojimas ir už ginčijamos teritorijos esančio uosto okupavimas yra priežastys, pagrįstai keliančios pyktį. Tačiau tai, mano nuomone, netaikoma Pietų Osetijos ir Abchazijos apsaugai. Nuo Sovietų Sąjungos griūties šie du regionai praktiškai nebuvo Gruzijos dalis. Dauguma šių nedidelių valstybių gyventojų jokiomis aplinkybėmis nenorėjo priklausyti Gruzijai, taip kaip Kosovo gyventojai jokiomis aplinkybėmis nenorėjo priklausyti Serbijai. Deja, jei jie priklausytų šioms šalims, jie būtų laikomi tik antrarūšiais piliečiais. Šiems žmonėms lygios teisės ir demokratija taps įmanomu dalyku tik jei bus liautasi diskutuoti jų atsiskyrimo tema ir jiems bus suteikta garantija, kad jokios išorės karinės jėgos jų neužpuls. Apibendrindamas norėčiau pasakyti, kad turime rimtą pagrindą kritikuoti Rusiją, bet ne už tai, kad ji pripažino šių dviejų mažų valstybių nepriklausomybę. Kosovo atvejis negalėjo likti vienintelis…"@lt14
"Priekšsēdētāja kungs, lielākā daļa uzmanības ir koncentrēta uz Krievijas bruņoto iebrukumu Gruzijā. Iespējamā kasešu bumbu izmantošana un ostas ieņemšana ārpus strīdus teritorijas ir iemesls dusmām. Manuprāt, tas neattiecas uz Dienvidosetijas un Abhāzijas aizsardzību. Kopš Padomju Savienības sabrukuma šie divi reģioni praktiski nekad nav bijuši Gruzijas daļa. Lielākā daļa šo divu mazo valstiņu iedzīvotāju nekādā gadījumā nevēlas būt pakļauti Gruzijai, tāpat kā lielākā daļa Kosovas iedzīvotāju nekādā gadījumā nevēlas būt saistīti ar Serbiju. Viņi šajās valstīs diemžēl būtu otrās šķiras pilsoņi. Šiem cilvēkiem vienlīdzīgas tiesības un demokrātija ir iespējama tikai tad, ja atdalīšanās vairs netiktu apspriesta un ja viņiem būtu kādas garantijas, ka viņi nebūs pakļauti militāram uzbrukumam no ārpuses. Rezumējot, ir ļoti labs iemesls Krieviju kritizēt, taču ne tādēļ, ka tā tagad ir atzinusi šo divu mazo valstiņu neatkarību. Kosova varētu nebūt vienreizējs gadījums..."@lv13
"Voorzitter, de meeste aandacht gaat uit naar het Russische militaire optreden in Georgië. Het mogelijk gebruik van clusterbommen en het bezetten van een havenstad buiten het omstreden gebied zijn terecht reden tot woede. Dat geldt naar mijn mening niet voor de bescherming van Zuid-Ossetië en Abchazië. Die twee gebieden zijn reeds sinds het uiteenvallen van de Sovjetunie in de praktijk geen deel van Georgië. De meeste inwoners van die twee landjes willen onder geen enkele voorwaarde ondergeschikt zijn aan Georgië, net zoals de meeste inwoners van Kosovo onder geen enkele voorwaarde wensten te behoren tot Servië. Binnen die landen zouden ze helaas tweederangsburgers zijn. Voor deze mensen zijn gelijkberechtiging en democratie alleen mogelijk indien hun afscheiding niet langer ter discussie wordt gesteld en als ze een garantie hebben tegen militaire invallen van buitenaf. Kortom, er is best reden voor kritiek op Rusland, maar niet vanwege het feit dat het de feitelijke onafhankelijkheid van deze twee staatjes nu eindelijk eens erkent. Kosovo kon geen unieke zaak zijn...."@mt15
"Panie przewodniczący! Większość uwagi skupiono na rosyjskiej interwencji wojskowej w Gruzji. Możliwe użycie bomb kasetowych i okupacja portu poza spornym obszarem to słuszne powody do złości. Moim zdaniem nie dotyczy to ochrony Osetii Południowej i Abchazji. Od rozpadu Związku Radzieckiego te dwa regiony w praktyce nie były częścią Gruzji. Większość mieszkańców tych dwóch małych państw w żadnym wypadku nie chce podlegać Gruzji, podobnie jak większość mieszkańców Kosowa w żadnym wypadku nie chce należeć do Serbii. W tych krajach byliby, niestety, obywatelami drugiej klasy. Dla tych ludzi równe prawa i demokracja są możliwe tylko wtedy, gdy ich odłączenie przestanie być tematem debat i gdy dostaną gwarancję, że nie staną się ofiarą interwencji wojskowej z zewnątrz. Podsumowując, istnieją wyraźne powody, aby krytykować Rosję, ale nie na podstawie tego, że uznała teraz rzeczywistą niepodległość tych dwóch małych państw. Kosowo nie mogło być wyjątkowym przypadkiem..."@pl16
"Senhor Presidente, a maior parte da atenção foi centrada na intervenção militar russa na Geórgia. A eventual utilização de bombas de fragmentação e a ocupação de um porto fora da zona em disputa constituem ainda mais motivo de irritação. Isso não se aplica, a meu ver, à protecção da Ossétia do Sul e da Abcásia. Desde o desmembramento da União Soviética que estas duas regiões não têm sido, na prática, parte da Geórgia. A maioria dos habitantes destes dois pequenos Estados não querem, quaisquer que sejam as circunstâncias, estar sujeitos à Geórgia, tal como a maior parte dos habitantes do Kosovo não querem, quaisquer que sejam as circunstâncias, pertencer à Sérvia. Seriam, infelizmente, cidadãos de segunda categoria nesses países. Para estas pessoas, a igualdade de direitos e a democracia só são possíveis se a sua secessão deixar de ser alvo de debate e tiverem uma garantia de que não irão ser sujeitos a ataques militares do exterior. Resumindo, existe uma excelente razão para criticar a Rússia, mas não devido ao facto de ter agora reconhecido a independência destes dois pequenos Estados. O Kosovo não podia ser um caso isolado…"@pt17
"Voorzitter, de meeste aandacht gaat uit naar het Russische militaire optreden in Georgië. Het mogelijk gebruik van clusterbommen en het bezetten van een havenstad buiten het omstreden gebied zijn terecht reden tot woede. Dat geldt naar mijn mening niet voor de bescherming van Zuid-Ossetië en Abchazië. Die twee gebieden zijn reeds sinds het uiteenvallen van de Sovjetunie in de praktijk geen deel van Georgië. De meeste inwoners van die twee landjes willen onder geen enkele voorwaarde ondergeschikt zijn aan Georgië, net zoals de meeste inwoners van Kosovo onder geen enkele voorwaarde wensten te behoren tot Servië. Binnen die landen zouden ze helaas tweederangsburgers zijn. Voor deze mensen zijn gelijkberechtiging en democratie alleen mogelijk indien hun afscheiding niet langer ter discussie wordt gesteld en als ze een garantie hebben tegen militaire invallen van buitenaf. Kortom, er is best reden voor kritiek op Rusland, maar niet vanwege het feit dat het de feitelijke onafhankelijkheid van deze twee staatjes nu eindelijk eens erkent. Kosovo kon geen unieke zaak zijn...."@ro18
"Vážený pán predsedajúci, veľká časť pozornosti sa sústredila na ruský vojenský zásah v Gruzínsku. Možné použitie trieštivých bômb a okupácia prístavu, ktorý sa nachádza mimo sporného územia sú len príčinou hnevu. To sa podľa mňa nevzťahuje na ochranu Južného Osetska a Abcházska. Tieto regióny prakticky už od rozpadu Sovietskeho zväzu neboli súčasťou Gruzínska. Väčšina obyvateľov týchto malých štátov si za žiadnych okolností neželá byť štátnymi príslušníkmi Gruzínska, rovnako ako väčšina obyvateľov Kosova nechce za žiadnych okolností patriť pod Srbsko. Bohužiaľ, by v týchto krajinách boli druhoradými občanmi. Rovnaké práva a demokracia pre týchto ľudí je možná len ak ich odtrhnutie prestane byť predmetom diskusie a budú mať záruku, že nebudú vystavení vojenskému útoku zvonka. Stručne povedané, existuje dobrý dôvod pre kritiku Ruska, ale nie v súvislosti s tým, že teraz uznalo skutočnú nezávislosť týchto dvoch malých štátov. Kosovo nemohlo ostať jediným prípadom..."@sk19
"Gospod predsednik, večji del pozornosti je bil usmerjen na rusko vojaško intervencijo v Gruziji. Možna uporaba kasetnih bomb in okupacija pristanišča zunaj spornih območij povzročata samo jezo. To se po mojem mnenju ne nanaša na zaščito Južne Osetije in Abhazije. Ti regiji vse od odcepitve od Sovjetske unije v praksi nista bili del Gruzije. Prebivalci teh dveh majhnih držav večinoma pod nobenim pogojem ne želijo biti državljani Gruzije, prav tako kot večina prebivalcev Kosova ne želi pod nobenim pogojem pripadati Srbiji. Na žalost bi bili v teh državah drugorazredni državljani. Za te ljudi so enake pravice in demokracija možni le, če njihova odcepitev ne bo več vprašljiva in bodo dobili jamstvo, da nanje ne bo več vojaškega napada od zunaj. Če povzamem, obstaja zelo dober razlog za kritiziranje Rusije, vendar ne na račun dejstva, da je zdaj priznala neodvisnost teh dveh malih držav. Kosovo ne more biti edinstven primer …"@sl20
"Herr talman! Uppmärksamheten har främst riktats mot Rysslands militära ingripande i Georgien. Det eventuella användandet av klusterbomber och ockupationen av en hamn utanför det omstridda området ger bara upphov till ilska. Det gäller inte, enligt min mening, skyddet av Sydossetien och Abchazien. Sedan Sovjetunionen splittrades har dessa två regioner inte i praktiken varit en del av Georgien. De flesta invånare i dessa två små stater vill inte under några omständigheter lyda under Georgien, precis som de flesta invånare i Kosovo inte under några omständigheter vill tillhöra Serbien. De skulle tyvärr bli andra klassens medborgare i dessa länder. För dessa människor kan lika rättigheter och demokrati komma till stånd endast om deras utbrytning upphör att vara föremål för debatt och de får garantier för att de inte kommer att utsättas för en militär attack utifrån. Sammanfattningsvis finns det mycket goda skäl att kritisera Ryssland, men inte för att man nu i praktiken har erkänt dessa två små staters självständighet. Kosovo kunde inte vara ett unikt fall ..."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"de facto"5,20,1,14,11,13,4,21,17,8
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph