Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-09-01-Speech-1-167"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080901.20.1-167"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Mr President, the day before yesterday I had a long dinner conversation with one of the wisest heads of Europe, Otto von Habsburg. He said that, based on his broad knowledge of the facts, European governments have been enormously corrupted, as it is well known that Russia is using a new secret weapon against the West – namely global bribery. Today’s Council meeting might shed more light on that dark corner of European politics. If the Council and our Parliament, the last fortress of political conscience in Europe, do not demand immediate withdrawal of Russian occupation forces from Poti and the buffer zones established by the occupier, then political disaster would appear to be looming for our fading Europe. Those zones are most needed by Russian and Ossetian smugglers in order to prevent Georgia having any control at the internal borders between the puppet Ossetia and the still independent Georgia. The idea of giving the occupier until the EU-Russia summit in November to build fortifications is totally wrong, and points to the fact that Otto von Habsburg is probably right."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedající, předevčírem jsem u večeře vedl dlouhý rozhovor s jednou z nejmoudřejších hlav Evropy, Ottou von Habsburkem. Na základě svých hlubokých znalostí řekl, že evropské vlády jsou ohromně zkorumpované, neboť je dobře známo, že Rusko proti Západu používá novou tajnou zbraň – globální korupci. Dnešní zasedání Rady vrhlo více světla do tohoto temného zákoutí evropské politiky. Pokud Rada a náš Parlament, poslední bašta politického svědomí v Evropě, nebudou požadovat okamžité stažení ruských okupačních vojsk z Poti a z nárazníkových zón ustanovených okupantem, pak se na obzoru zřejmě začne rýsovat politická katastrofa pro naši skomírající Evropu. Tyto zóny nejvíce potřebují ruští a osetští pašeráci, aby Gruzie přišla o jakoukoli kontrolu vnitrostátních hranic mezi loutkovou Osetií a stále nezávislou Gruzií. Myšlenka poskytnout okupantovi do summitu EU-Rusko v listopadu čas k vybudování opevnění je naprosto chybná a poukazuje na skutečnost, že Otto von Habsburg se zřejmě nemýlí."@cs1
"Hr. formand! I forgårs havde jeg under en middag en lang samtale med et af Europas klogeste hoveder, Otto von Habsburg. Han sagde, på baggrund af sit brede kendskab til tingene, at de europæiske regeringer har været enormt korrupte, ligesom det er velkendt, at Rusland bruger et nyt, hemmeligt våben mod Vesten, nemlig global bestikkelse. Dagens rådsmøde kan måske kaste mere lys over dette mørke hjørne af europæisk politik. Hvis Rådet og vores Parlament, den politiske samvittigheds sidste bastion i Europa, ikke kræver øjeblikkelig tilbagetrækning af de russiske besættelsesstyrker fra Poti og de bufferzoner, besætteren har oprettet, så ser det ud til, at en politisk katastrofe rejser sig truende over et Europa, der bliver stadigt svagere. Disse zoner har de russiske og ossetiske smuglere i høj grad brug for for at forhindre Georgien i at udøve nogen form for kontrol ved de interne grænser mellem marionetten Ossetien og det endnu uafhængige Georgien. At lade besætteren få tid frem til topmødet mellem EU og Rusland i november til at opbygge befæstninger er helt forkert, og det tyder på, at Otto von Habsburg sandsynligvis har ret."@da2
"Herr Präsident! Vorgestern hatte ich bei einem Abendessen eine lange Unterhaltung mit einem der klügsten Köpfe in Europa, mit Otto von Habsburg. Ausgehend von seinem umfangreichen Faktenwissen erklärte er, die europäischen Regierungen seien in erheblichem Ausmaß korrumpiert worden. Es sei auch bekannt, dass Russland seine neue Geheimwaffe gegen den Westen einsetzt: nämlich die globale Bestechung. Die heutige Zusammenkunft des Rates wirft vielleicht etwas Licht auf diese dunkle Seite der europäischen Politik. Wenn der Rat und unser Parlament als letzte Festung des politischen Gewissens in Europa keinen sofortigen Rückzug der russischen Okkupationskräfte aus Poti und den von den Besatzern eingerichteten Pufferzonen verlangen, dann zeichnet sich eine politische Katastrophe für unser schwindendes Europa ab. Diese Gebiete werden von den russischen und ossetischen Schmugglern dringend benötigt, um zu verhindern, dass Georgien die Kontrolle über die internen Grenzen zwischen der Marionette Ossetien und dem immer noch unabhängigen Georgien gewinnt. Der Gedanke, der Okkupationsmacht Zeit bis zum EU-Russland-Gipfel im November zu geben, damit es seine Stellungen ausbauen kann, ist komplett verkehrt und zeigt, dass Otto von Habsburg wahrscheinlich Recht hat."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, προχθές είχα μια μακρά συνομιλία συνοδεία δείπνου με έναν από τους σοφότερους ηγέτες της Ευρώπης, τον Otto von Habsburg. Είπε ότι, με βάση τις εκτεταμένες γνώσεις του σχετικά με τα γεγονότα, οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις έχουν διαφθαρεί σε τεράστιο βαθμό, καθότι είναι γνωστό ότι η Ρωσία χρησιμοποιεί ένα νέο μυστικό όπλο ενάντια στη Δύση – συγκεκριμένα, την παγκόσμια δωροδοκία. Η σημερινή συνεδρίαση του Συμβουλίου ίσως ρίξει περισσότερο φως σε αυτήν τη σκοτεινή πτυχή της ευρωπαϊκής πολιτικής. Εάν το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιό μας, το τελευταίο προπύργιο πολιτικής συνείδησης στην Ευρώπη, δεν απαιτήσουν την άμεση απόσυρση των ρωσικών δυνάμεων κατοχής από το Πότι και τις ουδέτερες ζώνες που έχουν δημιουργήσει τα κατοχικά στρατεύματα, θα γίνει αισθητό το φάσμα της πολιτικής καταστροφής πάνω από την εξασθενισμένη Ευρώπη μας. Τις εν λόγω ζώνες τις χρειάζονται περισσότερο οι ρώσοι και οσέτιοι λαθρέμποροι προκειμένου να μην μπορεί η Γεωργία να ασκήσει οποιονδήποτε έλεγχο στα εσωτερικά σύνορα μεταξύ της μαριονέτας Οσετίας και της ακόμα ανεξάρτητης Γεωργίας. Η ιδέα να δοθεί στους εισβολείς χρονικό περιθώριο μέχρι τη σύνοδο κορυφής ΕΕ-Ρωσίας τον Νοέμβριο προκειμένου να κατασκευάσουν οχυρώσεις είναι τεράστιο σφάλμα και καταδεικνύει ότι ο Otto von Habsburg έχει μάλλον δίκιο."@el10
"Señor Presidente, anteayer mantuve durante la cena una larga conversación con una de las personalidades más sabias de Europa, Otto von Habsburg. Éste dijo que, basándose en su amplio conocimiento de los hechos, los gobiernos europeos se han vendido a gran escala, ya que es bien sabido que Rusia está utilizando una nueva arma secreta contra Occidente: el soborno global. La reunión de hoy del Consejo podría arrojar más luz sobre ese rincón oscuro de la política europea. Si el Consejo y nuestro Parlamento, último reducto de la conciencia política en Europa, no exigen la retirada inmediata de las fuerzas de ocupación rusas de Poti y de las zonas tampón establecidas por el ocupante, parece que se avecinaría entonces un desastre político para nuestra marchita Europa. Esas zonas les resultan muy necesarias a los contrabandistas rusos y osetios para evitar que Georgia tenga algún tipo de control en las fronteras internas entre el Estado-títere de Osetia y la todavía independiente Georgia. La idea de facilitar al ocupante la construcción de fortificaciones hasta la Cumbre Rusia-UE de noviembre es totalmente errónea, y apunta a que probablemente Otto von Habsburg tenga razón."@es21
"Härra juhataja, üleeile oli mul lõuna ajal pikk vestlus Euroopa ühe targima peaga, Otto von Habsburgiga. Oma laialdasele faktide tundmisele tuginedes ütles ta, et Euroopa valitsused on tohutult korrumpeerunud, kuna on hästi teada, et Venemaa kasutab lääne vastu uut salarelva – nimelt ülemaailmset altkäemaksu andmist. Tänane nõukogu kohtumine võiks heita rohkem valgust sellele pimedale nurgale Euroopa poliitikas. Kui nõukogu ja meie parlament, viimane poliitilise teadlikkuse kindlus Euroopas, ei nõua Vene okupatsioonivägede viivitamatut väljaviimist Potist ja okupandi kehtestatud puhvertsoonidest, siis paistab, et meie hääbuva Euroopa jaoks hakkab kangastuma poliitiline katastroof. Need tsoonid on ülimalt vajalikud Vene ja Osseetia salakaubavedajate jaoks, et takistada Gruusial saamast mingitki kontrolli rahvusvaheliste piiri üle nukuvalitsusega Osseetia ja siiani iseseisva Gruusia vahel. Mõte lubada okupandil ELi ja Venemaa tippkohtumiseni novembris kindlustusi ehitada on täiesti vale ja viitab faktile, et arvatavasti on Otto von Habsburgil õigus."@et5
"Arvoisa puhemies, toissapäivänä keskustelin pitkään lounaalla Euroopan viisaimpiin ihmisiin kuuluvan Otto von Habsburgin kanssa. Hän totesi, että hänen laajojen tietojensa mukaan Euroopan hallitukset ovat olleet erittäin korruptoituneita ja että Venäjän tiedetään hyvin käyttävän salaista asettaan – lahjontaa – länttä vastaan. Neuvoston kokouksessa tänään saatettiin hieman valaista tätä eurooppalaisen politiikan synkkää puolta. Jolleivät neuvosto ja parlamentti, joka on Euroopan poliittisen tietoisuuden viimeinen linnake, vaadi Venäjän miehitysjoukkojen välitöntä vetäytymistä Potista ja miehittäjän perustamilta puskurivyöhykkeiltä, hiipuvaa Eurooppaamme väijyy poliittinen tuho. Venäläiset ja ossetialaiset salakuljettajat tarvitsevat noita seutuja eniten estääkseen Georgiaa saamasta valvontaansa Ossetian nukkehallituksen ja edelleen itsenäisen Georgian sisäistä rajaa. Ajatus siitä, että miehittäjän annettaisiin rakentaa linnoituksiaan EU:n ja Venäjän marraskuussa pidettävään huippukokoukseen saakka, on täysin väärä ja osoittaa Otto von Habsburgin olevan todennäköisesti oikeassa."@fi7
"M. le Président, avant hier, j'ai eu une longue conversation autour d'un dîner avec l'une des personnes les plus sages d'Europe, Otto von Habsburg. Il a déclaré, en se basant sur sa grande connaissance des faits, que les gouvernements européens ont été énormément corrompus. On sait en effet que la Russie utilise une nouvelle arme secrète contre l’Occident: la corruption mondiale. La réunion du Conseil de ce jour pourrait attirer plus de lumière sur cet aspect sombre de la politique européenne. Si le Conseil et notre Parlement, la dernière forteresse de la conscience politique en Europe, n’exige pas un retrait immédiat des forces d’occupation russes de Poti et des zones tampon créées par l’occupant, alors un désastre politique deviendra imminent pour notre Europe flétrissante. Ces zones sont celles dont les contrebandiers russes et ossètes ont le plus besoin afin d’empêcher que la Géorgie ait un quelconque contrôle sur les frontières internes entre la marionnette ossète et la Géorgie toujours indépendante. L’idée de laisser à l’occupant jusqu’au sommet UE-Russie de novembre pour construire des fortifications est une grosse erreur, et cela souligne le fait qu'Otto von Habsburg a probablement raison."@fr8
"Elnök úr, tegnapelőtt vacsora közben hosszan társalogtam, az egyik legbölcsebb európai emberrel, Habsburg Ottóval. A tények alapos ismeretében azt mondta, hogy az európai kormányok rendkívüli mértékben korruptak, mivel – ahogy köztudott – Oroszország új titkos fegyvert vetett be a nyugat ellen: a globális megvesztegetést. A Tanács mai ülése jobban rávilágított az európai politika e sötét szegletére. Ha a Tanács és Parlamentünk – Európa politikai lelkiismeretének utolsó erősségei – nem követelik az orosz megszálló csapatok azonnali kivonását Potiból és a megszálló által kialakított ütközőzónákból, akkor gyengülő Európánknak számolnia kell a küszöbön álló politikai katasztrófával. Ezekre a zónákra nagyon szükségük van az orosz és oszét csempészeknek, hogy megakadályozzák Grúziát abban, hogy a báb-Oszétia és a még független Grúzia belső határai fölött bármiféle ellenőrzést gyakoroljon. Teljes mértékben téves az az elképzelés, hogy a novemberi EU-Oroszország csúcstalálkozóig lehetőséget adunk a megszállónak arra, hogy megerősítse pozícióit – és arra mutat, hogy Habsburg Ottónak talán igaza van."@hu11
". Signor Presidente, l’altro ieri ho avuto una lunga conversazione a cena con uno dei più saggi d’Europa, Otto von Habsburg. Egli ha affermato che, in base alla sua approfondita conoscenza dei fatti, i governi europei siano stati enormemente corrotti, com’è noto che la Russia stia usando una nuova arma segreta contro l’Occidente, vale a dire la corruzione globale. L’odierna riunione del Consiglio avrebbe potuto illuminare maggiormente questo angolo oscuro della politica europea. Qualora il Consiglio e il Parlamento, l’ultima fortezza della coscienza politica in Europa, non chiedessero un ritiro immediato delle forze russe di occupazione da Poti e dalle zone cuscinetto stabilite dall’occupante, allora il disastro politico sembrerebbe profilare un indebolimento dell’Europa. Queste zone sono necessarie soprattutto ai contrabbandieri russi e osseziani al fine di impedire che la Georgia ottenga un qualche controllo sui confini interni tra l’Ossezia fantoccio e l’ancora indipendente Georgia. L’idea di concedere all’occupante, fino al Vertice UE-Russia di novembre, di costruire fortificazioni è del tutto sbagliata, e indica che probabilmente Otto von Habsburg ha ragione."@it12
"Gerb. pirmininke, užvakar aš ilgai prie pietų stalo kalbėjausi su vienu iš išmintingiausių žmonių Europoje Otto von Habsburgu. Remdamasis savo plačiomis žiniomis apie faktus, jis pasakė, kad Europos vyriausybės yra labai korumpuotos, nes yra gerai žinoma, kad Rusija naudoja naują slaptą ginklą prieš Vakarus – visuotinį kyšininkavimą. Galbūt šiandien įvykusio Tarybos susitikimo metu šis klausimas, susijęs su tamsia Europos politikos kertele, buvo labiau nušviestas. Jeigu Taryba ir Parlamentas, paskutinės politinio sąžiningumo tvirtovės Europoje, nereikalaus Rusijos nedelsiant atitraukti savo okupacines pajėgas iš Poti miesto ir paties okupanto nustatytos buferinės zonos, virš mūsų silpstančios Europos pakibs grėsmingas politinės katastrofos debesis. Šių zonų labiausiai reikia Rusijai ir Osetijos kontrabandininkams, kad galėtų užkirsti galimybę Gruzijai kontroliuoti tarptautines sienas tarp marionetinės Osetijos ir vis dar nepriklausomos Gruzijos. Sumanymas leisti okupantui iki lapkričio mėn. vyksiančio ES ir Rusijos aukščiausiojo lygio susitikimo pastatyti įtvirtinimus yra visiškai klaidingas ir rodo, kad Otto von Habsburgas greičiausiai yra teisus."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs, aizvakar man bija gara saruna pie pusdienām ar vienu no Eiropas visgudrākajām galvām . Viņš teica, ka, pamatojoties uz viņam zināmajiem faktiem, Eiropas valdības ir bijušas ļoti korumpētas, jo ir labi zināms, ka Krievija pret Rietumiem izmanto jaunu slepeno ieroci – proti, globālu kukuļdošanu. Šodienas Padomes sēde šajā Eiropas politikas tumšajā stūrī varētu ieliet vairāk gaismas. Ja Padome un mūsu Parlaments, kas Eiropā ir pēdējais politiskās sirdsapziņas cietoksnis, neprasīs tūlītēju Krievijas okupācijas spēku izvešanu no Poti un okupantu izveidotajām buferzonām, tad mūsu aizvien vājākajā Eiropā būs saskatāmas politiskas katastrofas aprises. Šīs zonas visvairāk ir nepieciešamas Krievijas un Osetijas kontrabandistiem, lai Gruzijai neļautu kontrolēt iekšējās robežas starp marionetei līdzīgo Osetiju un vēl aizvien neatkarīgo Gruziju. Doma līdz ES-Krievijas samitam novembrī okupantam ļaut izveidot nocietinājumus ir absolūti nepareiza un norāda, ka varbūt ir taisnība."@lv13
"Mr President, the day before yesterday I had a long dinner conversation with one of the wisest heads of Europe, Otto von Habsburg. He said that, based on his broad knowledge of the facts, European governments have been enormously corrupted, as it is well known that Russia is using a new secret weapon against the West – namely global bribery. Today’s Council meeting might shed more light on that dark corner of European politics. If the Council and our Parliament, the last fortress of political conscience in Europe, do not demand immediate withdrawal of Russian occupation forces from Poti and the buffer zones established by the occupier, then political disaster would appear to be looming for our fading Europe. Those zones are most needed by Russian and Ossetian smugglers in order to prevent Georgia having any control at the internal borders between the puppet Ossetia and the still independent Georgia. The idea of giving the occupier until the EU-Russia summit in November to build fortifications is totally wrong, and points to the fact that Otto von Habsburg is probably right."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, eergisteren had ik tijdens het diner een lang gesprek met een van de wijste personen van Europa, Otto von Habsburg. Hij zei, op basis van zijn uitgebreide kennis van de feiten, dat de Europese regeringen enorm gecorrumpeerd zijn omdat het algemeen bekend is dat Rusland een nieuw geheim wapen tegen het Westen gebruikt – namelijk algemene omkoping. De vergadering van de Raad van vandaag zal wellicht meer licht op deze donkere kant van de Europese politiek werpen. Als de Raad en ons Parlement, het laatste bolwerk van politiek geweten in Europa, niet de onmiddellijke terugtrekking van de Russische bezettingstroepen uit Poti en de door de bezetter ingestelde bufferzones eisen, dreigt er een politieke ramp voor ons verblekende Europa. Deze zones zijn erg belangrijk voor Russische en Ossetische smokkelaars en voorkomen moet worden dat Georgië de controle krijgt over de binnengrens tussen de marionet Ossetië en het nog altijd onafhankelijke Georgië. Het idee om de bezetter tot de EU-Rusland-Top de tijd te geven om fortificaties aan te leggen is helemaal fout en wijst erop dat Otto von Habsburg waarschijnlijk gelijk heeft."@nl3
"Panie przewodniczący! Przedwczoraj przy kolacji odbyłem długą rozmowę z jednym z najmądrzejszych ludzi w Europie, Otto von Habsburgiem. Opierając się na szerokiej wiedzy o faktach, powiedział on, że europejskie rządy zostały bardzo skorumpowane, bo wiadomo dobrze, że Rosja wykorzystuje nową tajną broń przeciwko Zachodowi - mianowicie globalne przekupstwo. Dzisiejsze spotkanie Rady może rzucić więcej światła na tę ciemną stronę europejskiej polityki. Jeśli Rada i nasz Parlament, ostatnie w Europie ostoje politycznego sumienia, nie zażądają natychmiastowego wycofania rosyjskich sił okupacyjnych z Poti i stref buforowych stworzonych przez okupanta, to nad naszą słabnącą Europą zawiśnie widmo politycznej katastrofy. Strefy te są potrzebne przede wszystkim rosyjskim i osetyjskim przemytnikom, aby uniemożliwić Gruzji kontrolowanie wewnętrznych granic pomiędzy marionetkową Osetią i ciągle jeszcze niezależną Gruzją. Pomysł, aby aż do listopadowego szczytu UE-Rosja pozwolić okupantowi budować fortyfikacje jest całkowicie błędny i wskazuje na to, że Otto von Habsburg prawdopodobnie ma rację."@pl16
"Senhor Presidente, anteontem estive presente num jantar onde tive uma longa conversa com um dos homens mais sábios da Europa, Otto von Habsburg. Ele afirmou, com base no seu vasto conhecimento dos factos, que os governos europeus têm estado a ser enormemente corrompidos, sendo por demais conhecido que a Rússia está a utilizar uma nova arma secreta contra o Ocidente – o suborno global. A reunião do Conselho de hoje poderá lançar mais luz sobre esse recanto obscuro da política europeia. Se o Conselho e o nosso Parlamento, o último reduto da consciência política na Europa, não exigirem a retirada imediata das forças de ocupação russas de Poti e das zonas-tampão estabelecidas pelo ocupante, então o desastre político parece estar iminente para a nossa débil Europa. As zonas em questão são necessárias aos contrabandistas russos e ossétios, para evitar que a Geórgia possa controlar as fronteiras internas entre a Ossétia fantoche e a Geórgia, ainda independente. A ideia de conceder ao ocupante um prazo até à Cimeira UE-Rússia, em Novembro, para a construção de fortificações, é totalmente errada e indica que Otto von Habsburg está provavelmente certo."@pt17
"Mr President, the day before yesterday I had a long dinner conversation with one of the wisest heads of Europe, Otto von Habsburg. He said that, based on his broad knowledge of the facts, European governments have been enormously corrupted, as it is well known that Russia is using a new secret weapon against the West – namely global bribery. Today’s Council meeting might shed more light on that dark corner of European politics. If the Council and our Parliament, the last fortress of political conscience in Europe, do not demand immediate withdrawal of Russian occupation forces from Poti and the buffer zones established by the occupier, then political disaster would appear to be looming for our fading Europe. Those zones are most needed by Russian and Ossetian smugglers in order to prevent Georgia having any control at the internal borders between the puppet Ossetia and the still independent Georgia. The idea of giving the occupier until the EU-Russia summit in November to build fortifications is totally wrong, and points to the fact that Otto von Habsburg is probably right."@ro18
"Vážený pán predsedajúci, predvčerom som počas večere dlho diskutoval s jednou z najmúdrejších hláv v Európe, s Ottom von Habsburgom. Z jeho hlbokých znalostí faktov vyplýva jeho vyhlásenie, že európske vlády sú nesmierne skorumpované a že je všeobecne známe, že Rusko proti Západu využíva svoju novú tajnú zbraň – a tou je celosvetové úplatkárstvo. Dnešné zasadnutie Rady by mohlo namieriť lúč svetla do temných kútov európskych politík. Ak Rada a Parlament, posledná pevnosť politického svedomia v Európe, nebudú požadovať bezpodmienečné stiahnutie ruských okupačných jednotiek z mesta Poti a nárazníkových zón, ktoré určil sám okupant, potom bude slabnúcej Európe hroziť politická katastrofa. Tieto zóny sú nesmierne dôležité pre ruských a osetských pašerákov, aby mohli brániť Gruzínsku vykonávať kontrolu na vnútorných hraniciach medzi Osetskom s bábkovou vládou a ešte stále nezávislým Gruzínskom. Myšlienka umožniť okupantom opevniť sa na pozíciách do samitu EÚ a Ruska je absolútne pomýlená a poukazuje na to, že Otto von Habsburg má pravdepodobne pravdu."@sk19
"Gospod predsednik, predvčerajšnjim sem imel dolg pogovor med večerjo z eno najpametnejših glav v Evropi, Ottom von Habsburgom. Rekel je, na podlagi svojega širokega poznavanja dejstev, da so evropske vlade silno podkupljive, ker je dobro znano, da uporablja Rusija novo skrivno orožje proti zahodu, namreč, globalno podkupovanje. Današnji sestanek Sveta bi lahko osvetlil ta temni kot evropske politike. Če Svet in naš Parlament, zadnja trdnjava politične vesti v Evropi, ne bosta zahtevala takojšnjega umika ruskih okupacijskih sil iz Potija in ločitvenega območja, ki ga je vzpostavil okupator, potem se bo nad našo ugašajočo Evropo verjetno dvignila politična katastrofa. Ta območja najbolj potrebujejo ruski in osetijski tihotapci, da bi preprečili Gruziji nadzor na notranjih mejah med marionetno Osetijo in še vedno neodvisno Gruzijo. Zamisel, da bi do novembrskega vrha EU-Rusija dovolili okupatorju zgraditi utrdbe, je popolnoma napačna in kaže na dejstvo, da ima Otto von Habsburg verjetno prav. ( )"@sl20
"Herr talman! I förrgår hade jag en lång middagskonversation med en av Europas klokaste personer, Otto von Habsburg. Han sa, grundat på sin stora kunskap om förhållandena, att europeiska regeringar varit oerhört korrumperade, eftersom det är väl känt att Ryssland använder ett nytt hemligt vapen mot väst – global bestickning. Dagens rådsmöte kan kanske kasta mer ljus över det mörka hörnet i europeisk politik. Om rådet och vårt parlament – det politiska samvetets sista fäste i Europa – inte kräver ett omedelbart tillbakadragande av de ryska ockupationsstyrkorna från Poti och de buffertzoner som upprättats av ockupationsmakten, ser politisk katastrof ut att hota vårt bleknande Europa. Dessa zoner är viktigast för ryska och ossetiska smugglare för att förhindra Georgiens kontroll vid de inre gränserna mellan marionetten Ossetien och det ännu självständiga Georgien. Tanken på att låta ockupationsmakten få tid på sig att bygga befästningar fram till toppmötet mellan EU och Ryssland i november är helt fel och tyder på att Otto von Habsburg antagligen har rätt."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph