Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-09-01-Speech-1-162"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080901.20.1-162"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Monsieur le Président, je crois qu'il est important de féliciter la présidence française, le Président Sarkozy, le Ministre Kouchner, ici présent, non seulement parce qu'ils ont adopté, dans cette crise, une attitude très ferme vis-à-vis de la Russie, mais aussi parce qu'ils ont su maintenir l'unité de l'Union, une unité qui n'a malheureusement pas existé en 2003. Je rejoins ceux qui disent que cette question, aussi grave soit elle, ne concerne pas uniquement la Géorgie et l'occupation et l'invasion illégales de ce pays. Je voudrais dire au commissaire que cela concerne également les relations de l’UE avec la Russie. Cela va au cœur de ce qu'on décrivait comme étant les valeurs communes que nous partageons. Je trouve personnellement qu’il est très difficile de trouver quelles valeurs j’ai en commun avec un pays utilisant la force, l’agression militaire et une guerre de propagande pour accuser le pays occupé d’être l’envahisseur et l’agresseur. Il apparaît que l’Accord de coopération et de partenariat est susceptible d’être en attente quelque temps à moins que la Russie ne retire ses troupes. Vient alors la question: que ferons-nous si la Russie refuse de retirer ses troupes? On nous dit d’avoir un dialogue, mais quel dialogue avoir avec un partenaire qui ne respecte pas les valeurs que vous essayez de défendre et de soutenir? Il me semble que, du point de vue historique, nous souhaitons avoir des relations harmonieuses avec la Russie, mais pas au point de renoncer aux valeurs auxquelles nous tenons. Je suis d’accord avec M. Kelam et les autres. Il y a déjà des conséquences pour la Russie, avec un désinvestissement massif sur ses marchés, car les investisseurs internationaux voient à présent la Russie comme un lieu très incertain pour investir. Toutefois, les projets North Stream et South Stream doivent également être réexaminés. Nous ne pouvons pas simplement continuer le processus comme si un monopole russe sur la fourniture d’énergie était tout à fait normal. Les Jeux Olympiques d'hiver à Sochi doivent également être réexaminés. Il ne peut y avoir de trêve olympique. Nous entreprendrons des actions résolues plutôt que de nous laisser guider par leurs projets, et les Russes en verront les conséquences."@fr8
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedající, domnívám se, že je třeba blahopřát francouzskému předsednictví, prezidentu Sarkozymu a panu Kouchnerovi, který je tu dnes přítomen, nejen proto, že během této krize zaujali velmi pevný postoj vůči Rusku, ale také proto, že se jim podařilo udržet jednotu Evropské unie, jednotu, která bohužel neexistovala v roce 2003. Připojil bych se k těm, kteří prohlašují, že tato otázka se přes svou závažnost netýká jenom Gruzie a její nezákonné okupace a invaze do ní. Paní komisařce bych řekl, že se týká také vztahů EU s Ruskem. Věc se dotýká samotného jádra čehosi, co se dříve nazývalo společně sdílené hodnoty. Osobně velmi těžko hledám, jaké společné hodnoty sdílím se zemí, která používá síly, vojenské agrese a propagandistické války, aby obvinila okupovanou zemi, že je útočníkem a agresorem. Zdá se, že dohoda o spolupráci a partnerství bude pravděpodobně na určitou dobu pozastavena, pokud Rusko nestáhne své jednotky. Vzniká však otázka, co učiníme, pokud Rusko své jednotky stáhnout odmítne. Říká se nám, že musíme vést dialog, ale jaký dialog chcete vést s partnerem, který nerespektuje hodnoty, jež se snažíte hájit a podporovat? Z historické perspektivy se mi zdá, že chceme harmonické vztahy s Ruskem, ale nikoli za cenu prostého opuštění hodnot, jichž si považujeme. Souhlasím s panem Kelamem a dalšími, že Rusko už pociťuje následky, kdy dochází k mohutnému odlivu investic, neboť mezinárodní investoři nyní Rusko považují za velmi nejisté místo pro své investice. Je však třeba přehodnotit i projekty Nord Stream a South Stream . Nemůžeme v nich prostě pokračovat, jako kdyby ruský monopol na dodávky energie byl úplně normální. Zimní olympijské hry v Soči je třeba také přezkoumat, nelze uzavřít olympijské příměří. Rusové pochopí důsledky našich rozhodných činů a nebudou se řídit pouze svým vlastním programem."@cs1
"Hr. formand! Jeg synes, det er vigtigt at lykønske det franske formandskab, præsident Sarkozy og udenrigsminister Kouchner, som er til stede her i dag, ikke alene fordi de i denne krise har indtaget en meget fast holdning over for Rusland, men også fordi de har formået at holde Unionen sammen i en fælles optræden, som desværre ikke eksisterede i 2003. Hr. formand! Jeg vil tilslutte mig dem, der siger, at dette problem, selv om det er alvorligt, ikke kun drejer sig om Georgien og den ulovlige besættelse af og invasion i landet. Jeg vil gerne sige til kommissæren, at det også drejer sig om EU’s forbindelser med Rusland. Det rører ved kernen i det, man engang beskrev som vores fælles værdier. Jeg har personligt meget svært ved at se, hvilke værdier jeg har til fælles med et land, der anvender magt, militær aggression og en propagandakrig for at beskylde det besatte land for at være angriber og aggressor. Det ser ud til, at samarbejds- og partnerskabsaftalen sandsynligvis vil blive stillet i bero i nogen tid, medmindre Rusland trækker sine tropper tilbage. Der melder sig så det spørgsmål, hvad vi vil gøre, hvis Rusland nægter at trække sine tropper tilbage. Vi får at vide, at en dialog er nødvendig, men hvilken slags dialog kan man have med en partner, som ikke respekterer de værdier, man forsøger at forsvare og støtte? Set i et historisk perspektiv forekommer det mig, at vi ønsker harmoniske forbindelser med Rusland, men ikke på bekostning af de værdier, vi sætter højt. Jeg er enig med hr. Kelam og andre i, at der allerede viser sig konsekvenser for Rusland, hvor der er massive, negative investeringer på dets markeder, fordi internationale investorer nu betragter Rusland som et meget usikkert sted at foretage investeringer. Men Nord Stream og South Stream skal også undersøges igen. Vi kan simpelthen ikke fortsætte med disse projekter, som om det var helt normalt med et russisk monopol inden for energiforsyning. Vinter-OL i Sochi skal også undersøges igen, for der kan ikke findes en olympisk våbenstilstandsaftale. Russerne vil erkende konsekvenserne af vores resolutte handling, hvor vi viser, at vi ikke blot følger deres dagsorden."@da2
"Herr Präsident! Mir liegt viel daran, dass wir der französischen Ratspräsidentschaft, Präsident Sarkozy und Herrn Kouchner, der heute hier zugegen ist, unsere Glückwünsche nicht nur deshalb entgegenbringen, weil sie in dieser Krise eine sehr feste Haltung gegenüber Russland eingenommen haben, sondern auch, weil sie es vermocht haben, die Einheit der Union zu wahren, eine Einheit, die 2003 schmerzlich vermisst wurde. Ich möchte mich denen anschließen, die sagen, dass es bei diesem Problem, so schwerwiegend es auch sein mag, nicht nur um Georgien und die illegale Okkupation und Invasion des Landes geht, sondern, Frau Kommissarin, auch um die Beziehungen zwischen der EU und Russland. Es geht im Kern darum, was wir einmal als gemeinsame Werte definiert haben. Mir persönlich fällt es schwer zu sagen, welche gemeinsamen Werte ich mit einem Land teile, das Macht und militärische Aggression einsetzt und einen Propaganda-Krieg führt, um das von ihm besetzte Land als Invasionsmacht und Aggressor anzuklagen. Das Partnerschafts- und Kooperationsabkommen wird allem Anschein nach einige Zeit ausgesetzt werden, wenn Russland seine Truppen nicht zurückzieht. Dann stellt sich die Frage, was wir unternehmen werden, wenn Russland sich weigern sollte, seine Truppen zurückzuziehen. Man sagt uns, wir müssten einen Dialog führen. Aber wie kann der Dialog mit einem Partner aussehen, der die Werte nicht teilt, die wir zu verteidigen und zu unterstützen suchen? Es scheint mir, dass wir – aus einer historischen Perspektive betrachtet – harmonische Beziehungen mit Russland wünschen, jedoch nicht zu dem Preis, dass wir einfach die Werte aufgeben, die uns wichtig sind. Ich stimme mit Herrn Kelam und anderen Vorrednern überein, dass es bereits Konsequenzen für Russland gibt, da internationale Investoren Russland als einen sehr unsicheren Ort für Investitionen betrachten und folglich ihre Investitionen aus seinen Märkten zurückziehen. Auch Nord Stream und South Stream müssen erneut geprüft werden. Wir können diese Projekte nicht einfach fortführen und so tun, als sei ein russisches Monopol für Energielieferungen absolut normal. Die Olympischen Winterspiele in Sotschi müssen ebenfalls auf den Prüfstand, eine Olympische Waffenruhe ist undenkbar. Die Russen werden die Konsequenzen unserer entschiedenen Vorgehensweise und unserer Entschlossenheit zu spüren bekommen, dass wir uns nicht einfach von ihnen unter Druck setzen lassen."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, πιστεύω ότι είναι σημαντικό να συγχαρούμε τη γαλλική Προεδρία, τον πρόεδρο Σαρκοζί και τον κ. Kouchner που είναι μαζί μας σήμερα, όχι μόνο επειδή έχουν τηρήσει, σε αυτήν την κρίση, πολύ αυστηρή στάση έναντι της Ρωσίας, αλλά και επειδή έχουν κατορθώσει να διατηρήσουν την ενότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μια ενότητα που δυστυχώς δεν υπήρχε το 2003. Συμφωνώ με όσους υποστηρίζουν ότι το ζήτημα αυτό, όσο σοβαρό και αν είναι, δεν αφορά μόνο τη Γεωργία και την παράνομη εισβολή και κατοχή σε αυτήν τη χώρα. Θα έλεγα στην Επίτροπο ότι αφορά επίσης τις σχέσεις της ΕΕ με τη Ρωσία. Αγγίζει τον πυρήνα αυτού που περιγράφηκε ως κοινές αξίες τις οποίες μοιραζόμαστε. Προσωπικά, μου είναι πολύ δύσκολο να κατανοήσω ποιες κοινές αξίες μοιράζομαι με μια χώρα η οποία χρησιμοποιεί την ισχύ, τη στρατιωτική επιθετικότητα και έναν πόλεμο προπαγάνδας για να κατηγορήσει την κατεχόμενη χώρα ότι είναι αυτή ο εισβολέας και ο επιτιθέμενος. Από ό,τι φαίνεται η συμφωνία συνεργασίας και εταιρικής σχέσης είναι πιθανό να ανασταλεί για κάποιο διάστημα μέχρις ότου αποσύρει η Ρωσία τα στρατεύματά της. Προκύπτει έτσι το ερώτημα του τι θα κάνουμε αν η Ρωσία αρνηθεί να αποσύρει τα στρατεύματά της. Μας λένε ότι θα χρειαστεί να προχωρήσουμε σε διάλογο, όμως τι είδους διάλογο μπορούμε να διεξαγάγουμε με έναν εταίρο ο οποίος δεν σέβεται τις αξίες τις οποίες προσπαθούμε να υπερασπιστούμε και να υποστηρίξουμε; Έχω την αίσθηση ότι, για ιστορικούς λόγους, επιθυμούμε αρμονικές σχέσεις με τη Ρωσία, αλλά όχι με τίμημα την εγκατάλειψη των αξιών στις οποίες πιστεύουμε. Συμφωνώ με τον κ. Kelam και άλλους ότι η Ρωσία υφίσταται ήδη συνέπειες, όπως τα εκτεταμένα φαινόμενα αποεπένδυσης που παρατηρούνται στις αγορές της, καθώς οι διεθνείς επενδυτές θεωρούν τώρα τη Ρωσία πολύ επισφαλή επενδυτικό προορισμό. Εντούτοις, ο Βόρειος και ο Νότιος Αγωγός πρέπει επίσης να επανεξεταστούν. Δεν μπορούμε έτσι απλά να προχωρήσουμε στην κατασκευή τους, σαν να είναι κάτι το απολύτως φυσικό η δημιουργία ρωσικού μονοπωλίου στον ενεργειακό μας εφοδιασμό. Η Χειμερινή Ολυμπιάδα στο Σότσι πρέπει ομοίως να επανεξεταστεί, καθώς δεν είναι δυνατόν να υπάρξει ολυμπιακή ανακωχή. Οι Ρώσοι θα αντιληφθούν τις συνέπειες των πράξεών τους αν αναλάβουμε αποφασιστική δράση, και όχι όσο εφαρμόζουν ανενόχλητοι την ημερήσια διάταξή τους."@el10
"Mr President, I believe it is important to congratulate the French Presidency, President Sarkozy and Mr Kouchner who is here today, not only because they have adopted, in this crisis, a very firm attitude towards Russia, but also because they have managed to maintain the unity of the European Union, a unity which unfortunately did not exist in 2003. I would join with those who say that this issue, grave though it is, is not only about Georgia and the illegal occupation and invasion of that country. I would say to the Commissioner that it is also about the EU’s relations with Russia. It goes to the heart of what used to be described as the common values we share. I personally find it very difficult to see what common values I share with a country that uses force, military aggression and a propaganda war to accuse the occupied country of being the invader and aggressor. It appears that the Cooperation and Partnership Agreement is likely to be on hold for some time unless Russia withdraws its troops. The question then arises of what we will do if Russia were to refuse to withdraw its troops. We are told we must have dialogue, but what kind of dialogue can you have with a partner who does not respect the values you are trying to defend and support? It seems to me that, from a historical perspective, we want harmonious relations with Russia, but not at the price simply of surrendering the values we hold dear. I agree with Mr Kelam and others that there are already consequences for Russia, with massive disinvestment on its markets, because international investors now regard Russia as a very uncertain place in which to invest. However, Nord Stream and South Stream also have to be re-examined. We cannot simply go ahead with these as if a Russian monopoly on energy supply was perfectly normal. The Winter Olympics in Sochi also have to re-examined; there cannot be an Olympic truce. The Russians will recognise the consequences of our taking resolute action and not simply being driven by their agenda."@en4
"Señor Presidente, creo que es importante felicitar a la Presidencia francesa, al Presidente Sarkozy y al señor Kouchner, que está hoy aquí, no sólo porque hayan adoptado, en esta crisis, una actitud muy firme hacia Rusia, sino también porque han conseguido mantener la unidad de la Unión Europea, una unidad que lamentablemente no existía en 2003. Me sumo a los que afirman que esta cuestión, aunque grave, no trata sólo de Georgia y de la ocupación ilegal y la invasión del país. Yo diría al Comisario que se trata también de las relaciones de la UE con Rusia. Afecta a la esencia de lo que solía definirse como «los valores comunes que compartimos». Personalmente, me resulta muy difícil saber qué valores comunes comparto con un país que utiliza la fuerza, la agresión militar y una guerra propagandística para acusar al país ocupado de ser el invasor y el agresor. Parece probable que el Acuerdo de Asociación y Cooperación vaya a quedarse en suspenso durante algún tiempo, a menos que Rusia retire sus tropas. Se plantea entonces la cuestión de qué haremos si Rusia se niega a retirar sus tropas. Nos dicen que debemos dialogar, pero ¿qué tipo de diálogo puede mantenerse con un socio que no respeta los valores que uno intenta defender y apoyar? Me parece que, desde una perspectiva histórica, deseamos tener unas relaciones armoniosas con Rusia, pero no a costa sencillamente de renunciar a los valores que tenemos en tanta estima. Estoy de acuerdo con el señor Kelam y con otros en que Rusia ya está sufriendo las consecuencias, con desinversiones masivas en sus mercados, porque los inversores internacionales ahora la consideran un lugar muy inseguro para invertir. Sin embargo, hay que reconsiderar también los proyectos Nord Stream y South Stream. No podemos sencillamente seguir adelante con ellos como si el monopolio ruso en el suministro de energía fuera lo más normal. Además hay que reconsiderar los Juegos Olímpicos de invierno de Sochi; no puede haber una tregua olímpica. Los rusos reconocerán las consecuencias de que actuemos con decisión y no nos guiemos simplemente por su agenda."@es21
"Härra juhataja, ma usun, et on oluline õnnitleda eesistujariik Prantsusmaad, president Sarkozy’d ja härra Kouchneri, kes on täna siin, ning mitte ainult sellepärast, et nad on selles kriisis võtnud väga kindla hoiaku Venemaa suhtes, vaid ka sellepärast, et nad on säilitanud Euroopa Liidu ühtsuse, selle ühtsuse, mida õnnetuseks ei olnud olemas aastal 2003. Tahaksin ühineda nendega, kes ütlevad, et see küsimus, sünge, nagu see on, ei ole ainult Gruusiast ja selle riigi ebaseaduslikust okupeerimisest ja sissetungist. Ütleksin volinikule, et see on ka ELi suhetest Venemaaga. See küsimus ulatub kõige selle keskmesse, mida oleme harjunud kirjeldama kui ühiseid väärtusi, mida omavahel jagame. Mina isiklikult leian, et on väga raske näha, milliseid ühiseid väärtusi ma jagan riigiga, mis kasutab jõudu, sõjalist agressiooni ja propagandasõda, et süüdistada okupeeritud riiki selles, et tema on olnud sissetungija ja agressor. Näib, et koostöö- ja partnerlusleping jääb tõenäoliselt mõneks ajaks alla kirjutamata, kuni Venemaa oma väed välja viib. Siis aga tõstatub küsimus, mida me teeme, kui Venemaa keeldub oma vägesid välja viimast. Meile on öeldud, et peame astuma dialoogi, aga mis laadi dialoogi saab olla partneriga, kes ei austa väärtusi, mida püütakse kaitsta ja toetada? Mulle näib, et ajaloolisest vaatenurgast ma tahame harmoonilisi suhteid Venemaaga, kuid mitte lihtsalt nendest väärtustest loobumise hinnaga, mida kalliks peame. Olen nõus härra Kelami ja teistega, et Venemaa jaoks on juba ilmnenud rida tagajärgi seoses tema turgude massiivse negatiivse investeerimisega, kuna rahvusvahelised investorid peavad Venemaad nüüd väga ebakindlaks kohaks, kuhu investeerida. Uuesti tuleb siiski läbi vaadata ka projektid Nord Stream ja South Stream. Me ei saa lihtsalt jätkata stiilis, nagu oleks Venemaa monopol energiatarnimise suhtes täiesti normaalne nähtus. Tuleb ümber vaadata ka taliolümpiamängude pidamine Sotšis; seal ei saa olla olümpiarahu. Venelased hakkavad mõistma meie otsustavate meetmete võtmise tagajärgi ega saa enam lihtsalt oma plaane järgida."@et5
"Arvoisa puhemies, mielestäni on syytä onnitella puheenjohtajavaltio Ranskaa, presidentti Sarkozya ja Bernard Kouchneria, joka on paikalla tänään, ei vain siitä, että he ovat omaksuneet tässä kriisissä tiukan asenteen Venäjään, vaan myös siitä, että he ovat onnistuneet säilyttämään Euroopan unionin yhtenäisyyden, joka valitettavasti puuttui vuonna 2003. Yhdyn niiden näkemyksiin, jotka sanoivat, ettei tämä asia, joka tosin on vakava, koske ainoastaan Georgiaa ja tämän maan laitonta miehitystä ja valloitusta. Haluaisin sanoa komission jäsenelle, että tässä on kyse myös EU:n ja Venäjän suhteista. Asian ytimessä ovat niin kutsutut yhteiset arvomme, jotka jaamme. Minun on henkilökohtaisesti vaikea ymmärtää, mitkä yhteiset arvot minulla on sellaisen maan kanssa, joka turvautuu voimankäyttöön, sotilaalliseen hyökkäykseen ja sotapropagandaan ja syyttää miehitettyä maata valloittajaksi ja hyökkääjäksi. Näyttää siltä, että kumppanuus- ja yhteistyösopimus jäädytetään joksikin aikaa, jollei Venäjä vedä pois joukkojaan. Nyt onkin kysyttävä, mitä teemme, jos Venäjä kieltäytyykin vetämästä joukkojaan. Meitä kehotetaan vuoropuheluun, mutta millaista vuoropuhelua voidaan käydä kumppanin kanssa, joka ei kunnioita niitä arvoja, joita me pyrimme puolustamaan ja tukemaan? Minusta näyttää siltä, että historian kannalta tarkastellen haluamme sopusointuiset suhteet Venäjään, muttemme kuitenkaan sellaiseen hintaan, että luovumme arvostamistamme arvoista. Kannatan Tunne Kelamia ja muita, kun he toteavat, että Venäjälle on jo aiheutunut seurauksia, kun sen markkinoille on jätetty tekemästä laajoja investointeja, sillä kansainväliset sijoittajat pitävät Venäjää nyt epävarmana investoinnin kohteena. Nord Streamin ja South Streamin hankkeita on myös tarkasteltava uudelleen. Emme voi vain jatkaa niitä, ikään kuin Venäjän monopoliasema energian toimituksissa olisi aivan normaalia. Myös Sotšin talviolympialaisia on tarkasteltava uudelleen. Ei voida ajatella olympialaisaselepoa. Venäläiset tunnustavat seuraukset vain, jos toimimme määrätietoisesti emmekä pelkästään seuraa heidän työjärjestystään."@fi7
"Elnök úr, úgy vélem, fontos, hogy gratuláljak a francia elnökségnek, Sarkozy elnöknek és Kouchner úrnak, aki ma körünkben van – nem csupán azért, mert e válság során határozott álláspontot képviseltek Oroszországgal szemben, hanem azért is, mert sikerült fenntartaniuk a Európai Unió egységét – az egységet, amely 2003-ban sajnálatos módon nem létezett. Csatlakozni szeretnék azokhoz, akik véleménye szerint ez a probléma, jóllehet igen súlyos, nem csupán Grúziáról, valamint az ország illegális megszállásáról és lerohanásáról szól. Azt mondanám a biztos asszonynak, hogy az EU és Oroszország viszonyáról is szól. Pontosan arról szól, amit úgy szoktunk nevezni: közös értékeink. Személy szerint úgy találom, hogy nagyon nehéz megtalálni a közös értékeket egy olyan országgal, amely erőszak, katonai agresszió és propagandaháború alkalmazásával azzal vádolja a megszállt országot, hogy az a megszálló és az agresszor. Úgy tűnik, hogy az együttműködési és partnerségi egyezmény valószínűleg elakad egy ideig, amennyiben Oroszország nem vonja vissza a csapatait. Felmerül a kérdés, hogy mit teszünk, ha Oroszország elutasítja a csapatok kivonását. Azt halljuk, hogy párbeszédre van szükség, de vajon milyen párbeszédet tudunk folytatni egy olyan partnerrel, aki nem tartja tiszteletben azokat az értékeket, amelyeket mi védeni és támogatni próbálunk? Úgy vélem, hogy történelmi perspektívából nézve a kérdést, azt mondhatjuk, hogy harmonikus viszonyt szeretnénk Oroszországgal, de nem azon az áron, hogy egyszerűen feladjuk az általunk nagyra becsült értékeket. Egyetértek Kelam úrral és a többiekkel abban, hogy Oroszország már most tapasztalja a következményeket, hiszen piacaira jellemző a befektetések masszív kivonása, mivel a nemzetközi befektetők most úgy látják, hogy Oroszország a befektetés szempontjából igen bizonytalan hely. Mindazonáltal a Keleti áramlat és a Déli áramlat kérdését is ismételten meg kell vizsgálni. Nem folytathatjuk úgy, mintha tökéletesen normális dolog enne az orosz energiaellátás-monopólium. A szocsi téli olimpia kérdését is át kell gondolni; nem lehet szó olimpiai tűzszünetről. Az oroszok tapasztalni fogják annak következményét, hogy határozott lépéseket teszünk és nem hagyjuk magunkat befolyásolni."@hu11
". Signor Presidente, ritengo sia importante che mi congratuli con la Presidenza francese, il Presidente Sarkozy e il Presidente Kouchner che è presente oggi, non solo per aver adottato, in questa crisi, un atteggiamo molto severo nei confronti della Russia, ma anche per essere riusciti a mantenere l’unità dell’Unione europea, un’unità che purtroppo non esisteva nel 2003. Mi unirei a chi sostiene che tale questione, per quanto seria, non riguarda soltanto la Georgia e l’occupazione e l’invasione illegittime di questo paese. Vorrei dire al Commissario che si tratta anche delle relazioni dell’UE con la Russia. Va dritto al cuore di ciò che di solito indichiamo come i valori comuni che condividiamo. Personalmente è molto difficile vedere quali valori comuni condivido con un paese che usa la forza, l’aggressione militare e una guerra di propaganda per accusare il paese occupato di essere invasore e aggressore. Sembra sia probabile un rinvio dell’accordo di partenariato e cooperazione finché la Russia non ritirerà le proprie truppe. Sorge quindi la questione di cosa faremo qualora la Russia si rifiutasse di ritirare le truppe. Ci è stato detto che dobbiamo avere un dialogo, ma quale tipo di dialogo si può avere con un che non rispetta i valori che cerchiamo di difendere e sostenere? Mi pare che, da un punto di vista storico, vogliamo relazioni armoniose con la Russia, ma non a costo di rinunciare unicamente ai valori che ci stanno a cuore. Sono d’accordo con l’onorevole Kelam e altri sul fatto che ci siano già conseguenze per la Russia, con un grande disinvestimento sui suoi mercati, poiché ora gli investitori internazionali considerano questo paese un posto molto incerto in cui investire. Tuttavia, occorre riesaminare anche North Stream e South Stream. Non possiamo semplicemente procedere con questi progetti come se il monopolio russo sull’approvvigionamento energetico fosse del tutto normale. E’ necessario riesaminare anche le Olimpiadi invernali di Sochi; non può esistere una tregua olimpica. I russi si renderanno conto delle conseguenze del fatto che abbiamo avviato un intervento risoluto e non siamo stati guidati esclusivamente dalla loro agenda."@it12
"Gerb. pirmininke, manau, svarbu padėkoti pirmininkaujančiai Prancūzijai, Prezidentui N. Sarkozy ir šiandien čia dalyvaujančiam B. Kouchneriui ne tik už tai, kad įvykus šiai krizei jie priėmė labai tvirtą poziciją Rusijos atžvilgiu, bet ir už tai, kad jiems pavyko išlaikyti Europos Sąjungos vienybę, kurios, deja, pasigedome 2003 m. Aš prisijungiu prie tų, kurie teigia, kad šis klausimas, koks sunkus jis bebūtų, nėra tik Gruzijos ir neteisėtos invazijos į šią valstybę ir jos okupavimo klausimas. Norėčiau pasakyti Komisijos narei, kad tai yra ir ES santykių su Rusija klausimas ir jo esmę sudaro tai, ką mes čia šiandien apibūdinome kaip mūsų bendros vertybės. Aš asmeniškai sunkiai įžvelgiu, kokias bendras vertybes mes galime turėti su šalimi, kuri naudoja jėgą, vykdo karinę agresiją ir veda propagandinį karą siekdama apkaltinti okupuotą valstybę invazija ir agresija. Panašu, kad partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimas bus įšaldytas kurį laiką, kol Rusija atitrauks savo karines pajėgas. Bet ką mes darysime, jeigu Rusija atsisakys tą padaryti? Mums sakoma, kad turime palaikyti dialogą, bet kokį dialogą galima vesti su partneriu, negerbiančiu vertybių, kurias jūs puoselėjate ir stengiatės apginti? Man atrodo, kad istorinės perspektyvos požiūriu mes norime darnių santykių su Rusija, bet ne mums brangių vertybių sąskaita. Aš sutinku su T. Kelam ir kitais, kad Rusija jau kenčia nuo savo veiksmų pasekmių didžiulio investicijų į jos rinkas stygiaus pavidalu, nes tarptautiniai investuotojai dabar laiko Rusiją labai nesaugia šalimi investuoti. Tačiau „Pietų srovės“ ir „Šiaurės srovės“ projektai taip pat turėtų būti iš naujo išnagrinėti. Mes negalime tęsti šių projektų veiklos, tarsi Rusijos monopolija energijos tiekimui būtų visiškai normalus dalykas. Taip pat būtina persvarstyti klausimą dėl olimpinių žaidynių surengimo Sočyje, nes olimpinių paliaubų paskelbti negalima. Rusai suvoks savo elgesio pasekmes, kai mes imsimės ryžtingų veiksmų, o ne paprasčiausiai taikysimės prie jų nustatytos darbotvarkės."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs, es domāju, ka ir svarīgi apsveikt Francijas prezidentūru, prezidentu un kungu, kurš šodien ir šeit, ne tikai tādēļ, ka viņi šajā krīzē izvēlējās ļoti stingru attieksmi pret Krieviju, bet arī tādēļ, ka viņiem izdevās saglabāt Eiropas Savienības vienotību, vienotību, kuras 2003. gadā diemžēl pietrūka. Es vēlētos pievienoties tiem, kas saka, ka šis jautājums, lai cik nopietns tas arī nebūtu, ir ne tikai par Gruziju un šīs valsts nelikumīgo okupāciju un iebrukumu tajā. Es komisārei teiktu, ka tas ir arī par ES attiecībām ar Krieviju. Tas ir tieši par to, kas tika aprakstīts kā mūsu kopīgās vērtības. Personīgi man ir ļoti grūti saskatīt, kādas kopīgas vērtības man ir ar valsti, kura lieto spēku, militāru agresiju un propagandas karu, lai okupēto valsti apsūdzētu kā iebrucēju un agresoru. Iznāk, ka sarunas par Sadarbības un partnerības nolīgumu uz kādu laiku tiek apturētas, ja vien Krievija neizved savus bruņotos spēkus. Rodas jautājums, ko mēs darīsim tad, ja Krievija atteiksies izvest savus bruņotos spēkus. Mums tiek teikts, ka ir nepieciešams dialogs, taču kāds dialogs gan varētu būt ar partneri, kurš neciena vērtības, kuras jūs mēģināt aizsargāt un atbalstīt? Man šķiet, ka skatoties no vēsturiskā skatu punkta, mēs vēlamies harmoniskas attiecības ar Krieviju, taču ne jau vienkārši atsakoties no vērtībām, kas mums ir dārgas. Es piekrītu kungam un citiem, ka Krievija jau saskaras ar sekām, kas izpaužas kā masveida investīciju aizplūšana no tās tirgus, jo starptautiskie investori Krieviju tagad uzskata par investīcijām ļoti nedrošu vietu. Taču vēlreiz ir jāapsver arī un projekti. Mēs nevaram vienkārši turpināt darbu pie šiem projektiem tā, it kā Krievijas monopols energoresursu piegādes jomā būtu absolūti pieņemams. Ir jāpārdomā arī Ziemas olimpiskās spēles Sočos; nevar būt nekāda olimpiskā pamiera. Krievi apzināsies sekas, ko radīs mūsu izlēmīgā rīcība un atteikšanās sekot viņu darba kārtībai."@lv13
"Monsieur le Président, je crois qu'il est important de féliciter la présidence française, le Président Sarkozy, le Ministre Kouchner, ici présent, non seulement parce qu'ils ont adopté, dans cette crise, une attitude très ferme vis-à-vis de la Russie, mais aussi parce qu'ils ont su maintenir l'unité de l'Union, une unité qui n'a malheureusement pas existé en 2003. I would join with those who say that this issue, grave though it is, is not only about Georgia and the illegal occupation and invasion of that country. I would say to the Commissioner that it is also about the EU’s relations with Russia. It goes to the heart of what used to be described as the common values we share. I personally find it very difficult to see what common values I share with a country that uses force, military aggression and a propaganda war to accuse the occupied country of being the invader and aggressor. It appears that the Cooperation and Partnership Agreement is likely to be on hold for some time unless Russia withdraws its troops. The question then arises of what we will do if Russia were to refuse to withdraw its troops. We are told we must have dialogue, but what kind of dialogue can you have with a partner who does not respect the values you are trying to defend and support? It seems to me that, from a historical perspective, we want harmonious relations with Russia, but not at the price simply of surrendering the values we hold dear. I agree with Mr Kelam and others that there are already consequences for Russia, with massive disinvestment on its markets, because international investors now regard Russia as a very uncertain place in which to invest. However, Nord Stream and South Stream also have to be re-examined. We cannot simply go ahead with these as if a Russian monopoly on energy supply was perfectly normal. The Winter Olympics in Sochi also have to re-examined; there cannot be an Olympic truce. The Russians will recognise the consequences of our taking resolute action and not simply being driven by their agenda."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, ik denk dat het belangrijk is om het Franse voorzitterschap – president Sarkozy en de heer Kouchner, die hier vandaag is – te feliciteren, niet alleen omdat ze zich in deze crisis hard opgesteld hebben tegenover Rusland, maar ook omdat ze erin geslaagd zijn om de eenheid van de Europese Unie te handhaven, een eenheid die in 2003 helaas niet bestond. Ik wil me aansluiten bij degenen die zeggen dat dit conflict, hoewel zeer ernstig, niet alleen over Georgië en de illegale bezetting van dat land gaat. Ik wil tegen de commissaris zeggen dat het ook gaat over de betrekkingen van de EU met Rusland. De kern van het conflict moeten we zoeken bij onze gemeenschappelijke waarden. Ik persoonlijk vind het heel moeilijk om te zien welke waarden ik deel met een land dat geweld, militaire agressie en een propagandaoorlog gebruikt om het bezette land ervan te beschuldigen dat het de bezetter en de agressor is. Het lijkt erop dat het samenwerkings- en partnerschapsovereenkomst enige tijd bevroren zal worden, tenzij Rusland zijn troepen terugtrekt. Dan rijst de vraag wat we moeten doen als Rusland weigert zijn troepen terug te trekken. We krijgen te horen dat we een dialoog moeten hebben, maar wat voor dialoog is er mogelijk met een partner die geen respect heeft voor de waarden die jij probeert te verdedigen en te steunen? Het lijkt mij dat we, uit historisch oogpunt, harmonieuze betrekkingen met Rusland willen, maar niet tegen de prijs dat we de waarden die na aan ons hart liggen zomaar te grabbel gooien. Ik ben het met de heer Kelam en anderen eens dat er al consequenties voor Rusland zijn, gezien de massale desinvesteringen in zijn markten. Internationale investeerders beschouwen Rusland nu als een zeer onzeker land om in te investeren. Nord Stream en South Stream moeten ook opnieuw tegen het licht worden gehouden. We kunnen daar niet gewoon mee doorgaan, we kunnen niet doen alsof een Russisch monopolie op de energievoorziening volkomen normaal is. De Olympische winterspelen in Sotsji moeten ook opnieuw worden bezien: er kan geen sprake zijn van een Olympische wapenstilstand. De Russen zullen de consequenties aanvaarden als wij resolute actie ondernemen en ons niet simpelweg laten leiden door hun agenda."@nl3
"Panie przewodniczący! Myślę, że trzeba pogratulować prezydencji francuskiej, prezydentowi Sarkozy'emu i panu Kouchnerowi, który jest tu dzisiaj, nie tylko dlatego, że w tym kryzysie przyjęli bardzo stanowczą postawę wobec Rosji, ale też dlatego, że udało im się utrzymać jedność Unii Europejskiej, jedność, która niestety nie istniała w 2003 r. Dołączam się do głosu tych, którzy mówią, że ta kwestia, jakkolwiek poważna, nie dotyczy tylko Gruzji i bezprawnej okupacji i najazdu na ten kraj. Pani komisarz powiedziałbym, że kwestia ta dotyczy także stosunków UE z Rosją. Sprowadza się ona do tego, co kiedyś określało się jako wspólne wartości, które dzielimy. Dla mnie osobiście bardzo trudno jest ocenić, jakie wspólne wartości dzielę z państwem, które używa siły, agresji militarnej i wojny propagandowej, aby oskarżyć okupowane państwo o to, że jest najeźdźcą i agresorem. Wygląda na to, że umowa o współpracy i partnerstwie może zostać wstrzymana na jakiś czas, o ile Rosja nie wycofa swoich wojsk. Pojawia się pytanie, co zrobimy, jeśli Rosja miałaby odmówić wycofania swoich wojsk. Mówi się nam, że musimy nawiązać dialog, ale jaki dialog można nawiązać z partnerem, który nie respektuje wartości, jakich próbuje się bronić i wspierać? Wydaje mi się, że, z perspektywy historii, chcemy harmonijnych stosunków z Rosją, ale nie za cenę po prostu wyrzeczenia się wartości, które cenimy. Zgadzam się z panem posłem Kelamem i z innymi, że konsekwencje dla Rosji już są, w tym ogromne dezinwestycje na jej rynkach, ponieważ międzynarodowi inwestorzy uważają teraz Rosję za bardzo niepewne miejsce do lokowania inwestycji. Jednak trzeba także ponownie zbadać projekty Nord Stream i South Stream. Nie możemy po prostu ich kontynuować, tak jakby rosyjski monopol na dostawy energii był czymś zupełnie normalnym. Igrzyska olimpijskie w Soczi także trzeba ponownie zbadać; nie może być olimpijskiego rozejmu. Rosjanie dostrzegą następstwa tego, że podejmujemy stanowcze działania, a nie tylko dajemy się prowadzić pod ich dyktando."@pl16,16
"Senhor Presidente, penso que é importante felicitar a Presidência francesa, o Presidente Sarkozy e o senhor Ministro Kouchner, que se encontra hoje aqui presente, não apenas por terem adoptado uma atitude muito firme relativamente à Rússia e a esta crise, mas também porque conseguiram manter a unidade de União Europeia, uma unidade que infelizmente não existia em 2003. Concordo com os colegas que afirmam que esta questão, não obstante a sua gravidade, não tem apenas a ver com a Geórgia e com a invasão e ocupação ilegal do país. Gostaria de dizer à senhora Comissária que tem também a ver com as relações da UE com a Rússia. No cerne da questão está o que descrevíamos anteriormente como os valores comuns que partilhamos. Pessoalmente, é-me muito difícil ver quais são os valores comuns que partilho com um país que usa a força, a agressão militar e a propaganda de guerra para acusar um país ocupado de ser o invasor e o agressor. Parece que o Acordo de Parceria e Cooperação terá de ficar suspenso durante algum tempo, até que a Rússia retire as suas tropas. A questão que se põe então é o que é que iremos fazer se a Rússia se recusar a retirar as suas tropas. Dizem-nos que temos de dialogar, mas que tipo de diálogo é possível travar com um parceiro que não respeita os valores que procuramos defender e apoiar? Parece-me que, sob uma perspectiva histórica, pretendemos que as nossas relações com a Rússia sejam harmoniosas, mas não à custa da cedência dos valores que tanto prezamos. Concordo com o senhor deputado Kelam e com os outros colegas relativamente ao facto de já existirem consequências a pesar sobre a Rússia, nomeadamente o enorme desinvestimento nos seus mercados, dado que os investidores internacionais encaram actualmente a Rússia como um local muito instável para investir. No entanto, os projectos North Stream e South Stream também têm de ser reexaminados. Não podemos simplesmente avançar com estes projectos como se a existência de um monopólio russo da energia fosse uma coisa perfeitamente normal. É necessário reexaminar também a realização dos Jogos Olímpicos em Sochi; não pode haver lugar a uma trégua olímpica. Os russos irão reconhecer as consequências da nossa acção firme e que não nos deixamos conduzir pelos seus objectivos."@pt17
"Monsieur le Président, je crois qu'il est important de féliciter la présidence française, le Président Sarkozy, le Ministre Kouchner, ici présent, non seulement parce qu'ils ont adopté, dans cette crise, une attitude très ferme vis-à-vis de la Russie, mais aussi parce qu'ils ont su maintenir l'unité de l'Union, une unité qui n'a malheureusement pas existé en 2003. I would join with those who say that this issue, grave though it is, is not only about Georgia and the illegal occupation and invasion of that country. I would say to the Commissioner that it is also about the EU’s relations with Russia. It goes to the heart of what used to be described as the common values we share. I personally find it very difficult to see what common values I share with a country that uses force, military aggression and a propaganda war to accuse the occupied country of being the invader and aggressor. It appears that the Cooperation and Partnership Agreement is likely to be on hold for some time unless Russia withdraws its troops. The question then arises of what we will do if Russia were to refuse to withdraw its troops. We are told we must have dialogue, but what kind of dialogue can you have with a partner who does not respect the values you are trying to defend and support? It seems to me that, from a historical perspective, we want harmonious relations with Russia, but not at the price simply of surrendering the values we hold dear. I agree with Mr Kelam and others that there are already consequences for Russia, with massive disinvestment on its markets, because international investors now regard Russia as a very uncertain place in which to invest. However, Nord Stream and South Stream also have to be re-examined. We cannot simply go ahead with these as if a Russian monopoly on energy supply was perfectly normal. The Winter Olympics in Sochi also have to re-examined; there cannot be an Olympic truce. The Russians will recognise the consequences of our taking resolute action and not simply being driven by their agenda."@ro18
"Vážený pán predsedajúci, domnievam sa, že treba zablahoželať francúzskemu predsedníctvu, prezidentovi Sarkozymu a pánovi Kouchnerovi, ktorý je tu dnes prítomný, nielen preto, že počas tejto krízy zaujali veľmi pevný postoj voči Rusku, ale tiež preto, že sa im podarilo udržať jednotu Európskej únie, jednotu, ktorá, bohužiaľ, neexistovala v roku 2003. Pripojil by som sa k tým, ktorí vyhlasujú, že táto otázka sa napriek svojej závažnosti netýka iba Gruzínska a jeho nezákonnej okupácie a invázie do tejto krajiny. Pani komisárke by som povedal, že sa týka tiež vzťahov EÚ s Ruskom. Vec sa dotýka samotnej podstaty niečoho, čo sa skôr nazývalo spoločne zdieľané hodnoty. Osobne veľmi ťažko hľadám, aké spoločné hodnoty zdieľam s krajinou, ktorá používa silu, vojenskú agresiu a propagandistickú vojnu, aby obvinila okupovanú krajinu, že je útočníkom a agresorom. Zdá sa, že dohoda o spolupráci a partnerstve bude pravdepodobne na určitý čas pozastavená, ak Rusko nestiahne svoje jednotky. Vzniká však otázka, čo urobíme, ak Rusko svoje jednotky stiahnuť odmietne. Hovoria nám, že musíme viesť dialóg, ale aký dialóg chcete viesť s partnerom, ktorý nerešpektuje hodnoty, ktoré sa snažíte obhajovať a podporovať? Z historického hľadiska sa mi zdá, že chceme harmonické vzťahy s Ruskom, ale nie za cenu jednoduchého opustenia hodnôt, ktoré si vážime. Súhlasím s pánom Kelamom a ďalšími, že Rusko už pociťuje následky, keď dochádza k mohutnému odlivu investícií, lebo medzinárodní investori teraz Rusko považujú za veľmi neisté miesto pre svoje investície. Treba však prehodnotiť aj projekty Nord Stream a South Stream. Nemôžeme v nich jednoducho pokračovať, ako keby ruský monopol na dodávky energie bol úplne normálny. Zimné olympijské hry v Soči treba tiež preskúmať, nie je možné uzavrieť olympijské prímerie. Rusi pochopia dôsledky našich rozhodných činov a nebudú sa riadiť iba svojím vlastným programom."@sk19
"Gospod predsednik, verjamem, da je pomembno čestitati francoskemu predsedstvu, predsedniku Sarkozyju in gospodu Kouchnerju, ki je danes tukaj, ne le zato, ker so v tej krizi sprejeli zelo trdno stališče do Rusije, ampak tudi zato, ker so uspeli ohraniti enotnost Evropske unije, enotnost, ki na žalost ni obstajala leta 2003. Pridružil bi se tistim, ki so dejali, da pri tej zadevi, ki je vsekakor kritična, ne gre le za Gruzijo in nezakonito okupacijo in invazijo te države. Rekel bi komisarju, da gre tudi za odnose EU z Rusijo. To gre v bistvo za tisto, kar je bilo opisano kot skupne vrednote, ki si jih delimo. Osebno zelo težko razumem, kakšne skupne vrednote imam z državo, ki uporablja silo, vojaško agresijo in propagandno vojno, da obtožuje okupirano državo kot napadalca in agresorja. Zdi se, da bo Sporazum o partnerstvu in sodelovanju za nekaj časa zastal, razen če bo Rusija umaknila svoje čete. Vprašanje, ki se poraja, je, kaj bomo storili, če bo Rusija zavrnila umik svojih čet. Rečeno nam je bilo, da moramo imeti dialog, a kakšen dialog imate lahko s partnerjem, ki ne spoštuje vrednot, ki se jih skušate vi braniti in podpirati? Zdi se mi, iz zgodovinskega stališča, da želimo harmonične odnose z Rusijo, vendar ne za ceno tega, da bi se preprosto odpovedali vrednotam, ki so nam drage. Soglašam z gospodom Kelamom in drugimi, da Rusija že čuti posledice zaradi množičnega umika naložb s svojih trgov, saj je Rusija zdaj za mednarodne vlagatelje zelo negotova za vlaganje. Kakor koli, tudi Severni tok in Južni tok bo treba ponovno preučiti. Ne moremo preprosto nadaljevati s tem, kot da bi bil ruski monopol za energetsko oskrbo povsem normalen. Tudi zimske olimpijske igre v Sočiju je treba ponovno preučiti; tam ni možno olimpijsko premirje. Rusi bodo spoznali posledice našega sprejemanja odločnega ukrepa in ne bodo preprosto sledili svojemu dnevnemu redu. ( )"@sl20
"Herr talman, jag anser att det är viktigt att gratulera det franska ordförandeskapet, president Nicolas Sarkozy och Bernard Kouchner som är här i dag, inte bara för att de under denna kris har intagit en mycket fast hållning gentemot Ryssland, utan även för att de lyckats bevara EU:s enighet, en enighet som tyvärr inte fanns 2003. Jag vill ansluta mig till dem som säger att den här frågan visserligen är allvarlig men inte bara handlar om Georgien och den olagliga ockupationen och invasionen av det landet. Jag skulle vilja säga till kommissionsledamoten att den också handlar om EU:s förbindelser med Ryssland. Den handlar i grund och botten om det som tidigare beskrivits som våra gemensamma värden. Jag tycker personligen att det är mycket svårt att inse vilka gemensamma värden jag delar med ett land som använder våld, militär aggression och propagandakrig för att få det ockuperade landet att framstå som inkräktaren och angriparen. Det verkar sannolikt att samarbets- och partnerskapsavtalet kommer att läggas på is en tid om inte Ryssland drar tillbaka sina trupper. Den fråga som uppstår är vad vi ska göra om Ryssland vägrar dra tillbaka sina trupper. Vi har fått höra att vi måste ha en dialog, men vad kan man ha för slags dialog med en partner som inte respekterar de värden man försöker försvara och främja? Såvitt jag förstår vill vi, sett ur ett historiskt perspektiv, ha harmoniska förbindelser med Ryssland, men inte om det kräver att vi helt enkelt måste överge de värden som är viktiga för oss. Jag håller med Tunne Kelam och andra om att det redan fått konsekvenser för Ryssland i och med de enorma desinvesteringarna på dess marknader, för internationella investerare ser nu Ryssland som en mycket osäker plats. North Stream och South Stream måste emellertid också ses över. Vi kan inte bara gå vidare med de projekten som om det ryska energiförsörjningsmonopolet var fullständigt normalt. Vinter-OS i Sochi måste också omprövas – det kan inte bli någon olympisk vapenvila. Ryssarna måste inse konsekvenserna av våra beslutsamma åtgärder och inte bara följa sin egen agenda."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph