Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-09-01-Speech-1-159"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080901.20.1-159"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Obchodzimy dzisiaj rocznicę wybuchu II wojny światowej. Bezpośrednio poprzedziło ją tajne porozumienie sowiecko-niemieckie, ale także ugodowa polityka państw Europy Zachodniej. W 1939 roku naiwnie sądzono, że poświęcenie wybranych mniejszych państw nasyci agresora. Przypominam o tym w czasie wojny w Gruzji, która stała się pierwszym obiektem ataku na szlaku odbudowy imperialnych zakusów dzisiejszej Rosji, spadkobierczyni Związku Sowieckiego. Rosja testuje na gruzińskim poligonie stopień cierpliwości krajów Unii Europejskiej, przewidując brak ich stanowczości. W obliczu konfliktu zbrojnego Parlament Europejski nie może ulec tej tonacji, ale musi znaleźć wspólne, jednoznaczne, zdecydowane stanowisko. Gruzja ma prawo liczyć na naszą pomoc zarówno w wymiarze dyplomatycznym, jak również materialnym. Parlament Europejski powinien wysłać do Gruzji własnych obserwatorów, aby sprawdzić informacje o przeprowadzanych czystkach etnicznych. Musimy zrobić wszystko, aby powstrzymać ekspansję i nie dopuścić do powtórzenia tragicznej lekcji historii."@pl16
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Dnes si připomínáme výročí zahájení druhé světové války. Této válce bezprostředně předcházelo uzavření tajného paktu mezi Sovětským svazem a Německem a politika ústupků ze strany zemí západní Evropy. V roce 1939 panovala naivní víra, že obětování vybraných malých států agresora uspokojí. Hovořím o těchto skutečnostech kvůli válce v Gruzii. Gruzie se stala prvním cílem útoku na cestě při naplňování imperialistických tendencí, které současné Rusko zdědilo po Sovětském svazu. Rusko Gruzie využívá, aby vyzkoušelo, s čím vším se jsou členské státy Unie připraveny smířit. Neočekává, že budou pevně stát na svém. Evropský parlament nesmí při vědomí ozbrojeného konfliktu potvrdit ruské předpoklady. Musíme zaujmout jednotnou, jednoznačnou a rozhodnou pozici. Gruzie má právo spoléhat na naši diplomatickou a materiální pomoc. Evropský parlament by měl do Gruzie vyslat své vlastní pozorovatele, aby potvrdili informace o etnických čistkách. Musíme udělat vše, co je v našich silách, abychom zabránili expanzi a zabránili opakování historie."@cs1
"Hr. formand! Vi markerer i dag årsdagen for udbruddet af anden verdenskrig. Det var den direkte konsekvens af en hemmelig sovjetisk og tysk aftale, samt de vesteuropæiske staters kompromissøgende politik. I 1939 troede man naivt, at man ville kunne mætte aggressoren ved at ofre udvalgte mindre stater. Jeg minder om dette i forbindelse med krigen i Georgien, der som det første land har været genstand for et angreb udført med henblik på at genskabe de imperiale tendenser i det nutidige Rusland, Sovjetunionens arvtager. Rusland tester med det georgiske forsøg EU-landenes tålmodighed og forventer at møde passivitet. Europa-Parlamentet må ikke bekræfte Ruslands forventninger til den væbnede konflikt. Vi skal udarbejde en fælles, entydig, fast holdning. Georgien har ret til at regne med vores bistand, både i diplomatisk og materiel forstand. Europa-Parlamentet skal sende egne observatører til Georgien for at undersøge oplysningerne om etniske udrensninger. Vi skal gøre alt for at stoppe ekspansionen og forhindre, at historiens tragiske lære gentager sig."@da2
"Heute jährt sich der Ausbruch des Zweiten Weltkrieges. Diesem Krieg gingen unmittelbar ein geheimer Pakt zwischen der Sowjetunion und Deutschland und eine Beschwichtigungspolitik der westeuropäischen Länder voraus. 1939 hegte man den naiven Glauben, die Opferung ausgewählter kleinerer Länder würde den Aggressor zufrieden stellen. Ich erinnere daran zu einem Zeitpunkt, da in Georgien Krieg geführt wird. Georgien wurde zum ersten Angriffsziel im Rahmen der von der Sowjetunion übernommenen imperialistischen Bestrebungen Russlands. Russland benutzt Georgien als Versuchsgelände, um zu testen, wie viel sich die Mitgliedstaaten der Union, von denen keine Standhaftigkeit erwartet wird, gefallen lassen. Angesichts des bewaffneten Konflikts darf das Europäische Parlament die Erwartungen Russlands nicht erfüllen. Wir müssen eine gemeinsame, eindeutige und entschlossene Position beziehen. Georgien hat das Recht auf unsere diplomatische und materielle Unterstützung. Das Europäische Parlament sollte seine eigenen Beobachter nach Georgien entsenden, um die Berichte über ethnische Säuberungen zu überprüfen. Wir müssen alles in unserer Macht Stehende tun, um der Expansion ein Ende zu setzen und zu verhindern, dass sich unsere eigene tragische Geschichte wiederholt."@de9
"Σήμερα είναι η επέτειος της έναρξης του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Του εν λόγω πολέμου είχαν προηγηθεί ένα μυστικό σύμφωνο μεταξύ της Σοβιετικής Ένωσης και της Γερμανίας, καθώς και η πολιτική κατευνασμού την οποία είχαν υιοθετήσει οι χώρες της Δυτικής Ευρώπης. Το 1939 θεωρήθηκε αφελώς ότι η θυσία επιλεγμένων μικρότερων κρατών θα ικανοποιούσε τον επιτιθέμενο. Τα υπενθυμίζω όλα αυτά λόγω του πολέμου στη Γεωργία. Η Γεωργία υπήρξε ο πρώτος στόχος επίθεσης στο πλαίσιο των επιδιώξεων της σύγχρονης Ρωσίας για την υλοποίηση των ιμπεριαλιστικών τάσεων που της κληροδότησε η Σοβιετική Ένωση. Η Ρωσία χρησιμοποιεί τη Γεωργία ως πεδίο δοκιμής, για να διαπιστώσει μέχρι πού είναι διατεθειμένα να επιδείξουν ανοχή τα κράτη μέλη της Ένωσης. Δεν περιμένει να τηρήσουν ανυποχώρητη στάση. Ενόψει της ένοπλης σύγκρουσης, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν πρέπει να επιβεβαιώσει τις προσδοκίες της Ρωσίας. Πρέπει να υιοθετήσουμε μια κοινή, σαφή και συγκεκριμένη θέση. Η Γεωργία δικαιούται να προσβλέπει στη διπλωματική και υλική υποστήριξή μας. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να αποστείλει παρατηρητές στη Γεωργία, ώστε να επαληθεύσει τις πληροφορίες περί εθνοκάθαρσης. Πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να σταματήσουμε την επέκταση του φαινομένου και να αποτρέψουμε την επανάληψη της τραγικής ιστορίας μας."@el10,10
"Today is the anniversary of the outbreak of the Second World War. That war was immediately preceded by a secret pact between the Soviet Union and Germany, and by the policy of appeasement adopted by the countries of Western Europe. In 1939 it was naïvely believed that sacrificing selected smaller states would satisfy the aggressor. I am recalling all this due to the war in Georgia. Georgia has become the first target for attack in the course of contemporary Russia’s pursuit of the imperialist tendencies that it inherited from the Soviet Union. Russia is using Georgia as a testing ground, to establish how much Member States of the Union are prepared to put up with. It does not expect them to stand firm. In view of the armed conflict, the European Parliament must not confirm Russia’s expectations. We must adopt a common, unambiguous and determined stance. Georgia is entitled to count on our diplomatic and material support. The European Parliament should send its own observers to Georgia, to verify information concerning ethnic cleansing. We must do all we can to stop expansion and prevent our tragic history from repeating itself."@en4
"Hoy es el aniversario del estallido de la Segunda Guerra Mundial. Dicha guerra fue inmediatamente precedida de un pacto secreto entre la Unión Soviética y Alemania y de la política de apaciguamiento adoptada por los países de Europa Occidental. En 1939 se creía, ingenuamente, que el sacrificio de determinados Estados menores satisfaría al agresor. Saco todo esto a colación debido a la guerra en Georgia. Ésta se ha convertido en el primer blanco del mantenimiento, por parte de la Rusia contemporánea, de las tendencias imperialistas que heredó de la Unión Soviética. Rusia utiliza Georgia como banco de pruebas, para determinar cuánto están dispuestos a tolerar los Estados miembros de la Unión. No espera que vayan a mantenerse firmes. En vista del conflicto armado, el Parlamento Europeo no debe confirmar las expectativas de Rusia. Debemos adoptar una postura común, resuelta y exenta de ambigüedades. Georgia tiene derecho a contar con nuestro apoyo diplomático y material. El Parlamento Europeo debe enviar allí a sus propios observadores, con el objeto de verificar la información relativa a la limpieza étnica. Debemos hacer todo lo posible para detener la expansión e impedir que nuestra historia trágica se repita."@es21
"Täna on Teise maailmasõja puhkemise aastapäev. Vahetult sellele sõjale eelnes Nõukogude Liidu ja Saksamaa vaheline salaleping ning Lääne-Euroopa riikide vastuvõetud rahusobitamispoliitika. 1939. aastal usuti naiivselt, et väljavalitud pisemate riikide ohverdamine võiks agressorit rahuldada. Meenutan kõike seda Gruusia sõja tõttu. Gruusia on muutunud esmaseks rünnakute sihtmärgiks Venemaa praegustes imperialistlike tendentside püüdlustes, mis pärinevad Nõukogude Liidust. Venemaa kasutab Gruusiat katsepolügoonina, et kindlaks teha, kui paljud liidu liikmesriikidest on valmis sellega leppima. Ta ei oota, et nad kindlaks jääksid. Relvastatud kokkupõrget silmas pidades ei tohi Euroopa Parlament Venemaa ootusi kinnitada. Peame asuma ühisele, üheselt mõistetavale ja otsustavale seisukohale. Gruusial on õigus arvestada meie diplomaatilise ja materiaalse abiga. Euroopa Parlament peaks saatma Gruusiasse oma vaatlejad, et kontrollida informatsiooni seoses etnilise puhastusega. Peame tegema kõik, mis suudame, et peatada ekspansioon ja vältida, et meie traagiline ajalugu korduks."@et5
"Tänään on toisen maailmansodan puhkeamisen vuosipäivä. Tätä sotaa edelsi Neuvostoliiton ja Saksan salainen sopimus sekä Länsi-Euroopan maiden noudattama sovittelupolitiikka. Vuonna 1939 uskottiin lapsellisesti, että uhraamalla tietyt pienemmät valtiot saataisiin hyökkääjä tyydytetyksi. Muistutan tästä Georgian sodan vuoksi. Georgia on ensimmäinen kohde hyökkäyksissä, joita nyky-Venäjä tekee Neuvostoliitolta perityin imperialistisin tavoittein. Venäjä käyttää Georgiaa koekenttänä nähdäkseen, miten paljon unionin jäsenvaltiot ovat valmiita suvaitsemaan. Se ei usko näiden pysyvän lujina. Aseellisessa konfliktissa Euroopan parlamentti ei saa täyttää Venäjän odotuksia. Meidän on omaksuttava yhteinen, yksiselitteinen ja määrätietoinen asenne. Georgialla on oikeus luottaa diplomaattiseen ja aineelliseen tukeemme. Euroopan parlamentin olisi lähetettävä omat tarkkailijansa Georgiaan ottamaan selvää etnistä puhdistusta koskevista tiedoista. Meidän on tehtävä voitavamme konfliktin laajenemisen torjumiseksi ja historian toistumisen estämiseksi."@fi7
"Aujourd’hui est le jour anniversaire du début de la Seconde Guerre mondiale. La guerre a été immédiatement précédée d’un pacte secret entre l’Union soviétique et l’Allemagne, et par la politique d'apaisement adoptée par les pays d'Europe occidentale. En 1939, on croyait naïvement que sacrifier des États plus petits satisferait l’agresseur. Je rappelle tout ceci à cause de la guerre en Géorgie. La Géorgie est devenue le premier objectif à attaquer dans la course de la Russie contemporaine à la poursuite des tendances impérialistes qu'elle a héritées de l'Union soviétique. La Russie utilise la Géorgie comme terrain de test afin de voir jusqu’où les États membres de l’Union européenne sont prêts à tolérer la situation. Elle ne s’attend pas à ce qu’ils tiennent bon. En vue du conflit armé, le Parlement européen ne doit pas confirmer les attentes de la Russie. Nous devons adopter une position commune, claire et déterminée. La Géorgie a le droit de compter sur notre soutien diplomatique et matériel. Le Parlement européen devrait envoyer ses propres observateurs à la Géorgie afin de vérifier les informations relatives au nettoyage ethnique. Nous devons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour arrêter l’expansion et empêcher que notre tragique histoire ne se répète."@fr8
"Ma van a második világháború kitörésének évfordulója. A háború közvetlen előzménye a Szovjetunió és Németország közötti titkos paktum volt, valamint a nyugat-európai országok megalkuvó politikája. 1939-ban naivan úgy hitték, hogy a kisebb államok feláldozásával majd megelégszik az agresszor. Mindezt a grúziai háború miatt idézem fel. Grúzia lett a mai Oroszország Szovjetuniótól örökölt birodalmi törekvéseinek első célpontja. Oroszország Grúziát próbaterepként használja: így kíván meggyőződni afelől, hogy az Unió tagállamai mennyire állnak készen arra, hogy eltűrjék a helyzetet. Oroszország nem gondolja úgy, hogy az Unió tagállamai állnák a sarat. A fegyveres konfliktus kapcsán az Európai Parlamentnek nem szabad megfelelnie Oroszország ezen elvárásának. Közös, egyértelmű, határozott álláspontot kell kialakítanunk. Grúziának joga van ahhoz, hogy számítson diplomáciai és anyagi segítségünkre. Az Európai Parlamentnek saját megfigyelőket kell Grúzába küldenie, hogy kivizsgálják az etnikai tisztogatásról szóló információkat. Mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy megállítsuk a terjeszkedést és megakadályozzuk azt, hogy tragikus történelmünk megismételje magát."@hu11
". Oggi è l’anniversario dello scoppio della Seconda guerra mondiale. Questa guerra era stata immediatamente preceduta da un patto segreto tra l’Unione sovietica e la Germania, e dalla politica di pacificazione adottata dai paesi dell’Europa occidentale. Nel 1939 si credeva ingenuamente che sacrificare Stati minori selezionati avrebbe soddisfatto l’aggressore. Ricordo tutto ciò a causa del conflitto in Georgia. La Georgia è diventata il primo obiettivo di attacco nel corso dell’attuale perseguimento da parte della Russia delle tendenze imperialiste ereditate dall’Unione sovietica. La Russia sta utilizzando la Georgia come banco di prova, per stabilire quanti Stati membri dell’Unione siano pronti a tollerare. Non si attende che restino inermi. Alla luce del conflitto armato, il Parlamento europeo non deve confermare le aspettative della Russia. Dobbiamo adottare una posizione comune, inequivocabile e decisa. La Georgia ha il diritto di contare sul nostro sostegno diplomatico e materiale. Il Parlamento europeo dovrebbe inviare i nostri osservatori in Georgia al fine di verificare le informazioni riguardanti la pulizia etnica. Dobbiamo fare il possibile per fermare l’espansione e impedire che la nostra tragica storia si ripeta."@it12
"Šiandien minime Antrojo pasaulinio karo pradžios metines. Karo išvakarėse buvo pasirašytas slaptasis Sovietų Sąjungos ir Vokietijos paktas, o Vakarų Europos šalys pasirinko laikytis nuolaidžiavimo politikos. 1939 m. buvo naiviai tikimasi, kad paaukojus pasirinktas mažesnes valstybes, agresoriaus apetitas bus patenkintas. Šiuos istorinius faktus man priminė karas Gruzijoje. Gruzija tapo pirmuoju šiandieninės Rusijos iš Sovietų Sąjungos paveldėtų imperialistinių siekių taikiniu. Rusija naudoja Gruziją kaip bandomąjį poligoną, kad išsiaiškintų, kiek Sąjungos valstybės narės yra pasirengusios taikstytis su tokiais jos veiksmais. Rusija nesitiki, kad valstybės narės priims griežtą poziciją. Atsižvelgiant į tai, kad įvyko ginkluotas konfliktas, Europos Parlamentas neturėtų patvirtinti tokių Rusijos lūkesčių. Mes privalome priimti bendrą, vienareikšmišką ir ryžtingą poziciją. Gruzija turi teisę tikėtis mūsų diplomatinės ir materialios paramos. Europos Parlamentas turėtų nusiųsti į Gruziją savo stebėtojus, kad pastarieji išsiaiškintų, ar informacija apie etninį valymą yra teisinga. Mes privalome dėti visas pastangas, kad būtų sustabdyta Rusijos ekspansija ir užkirstas kelias tragiškų istorijos pamokų pasikartojimui."@lt14
"Šodien ir Otrā pasaules kara sākuma gadadiena. To karu ievadīja slepens pakts starp Padomju Savienību un Vāciju un izlīgšanas politika, ko pieņēma Rietumeiropas valstis. 1939. gadā tika naivi ticēts, ka agresoram pietiks ar atsevišķu mazāku valstu upurēšanu. Es to visu atgādinu Gruzijas kara dēļ. Gruzija ir kļuvusi par pirmo uzbrukuma mērķi, mūsdienu Krievijai realizējot no Padomju Savienības mantotās imperiālistiskās tieksmes. Krievija Gruziju izmanto kā izmēģinājumu poligonu, lai konstatētu, ar ko Eiropas Savienības dalībvalstis ir gatavas samierināties. Tā negaida, ka dalībvalstis būs nelokāmas. Ņemot vērā bruņoto konfliktu, Eiropas Parlamentam nevajadzētu attaisnot Krievijas cerības. Mums ir jāpieņem vienota, nepārprotama un noteikta nostāja. Gruzijai ir tiesības rēķināties ar mūsu diplomātisko un materiālo atbalstu. Eiropas Parlamentam uz Gruziju ir jānosūta pašam savi novērotāji, lai pārbaudītu informāciju par etnisko tīrīšanu. Mums ir jādara viss iespējamais, lai apturētu ekspansiju un novērstu iespēju, ka mūsu traģiskā vēsture varētu atkārtoties."@lv13
"Obchodzimy dzisiaj rocznicę wybuchu II wojny światowej. Bezpośrednio poprzedziło ją tajne porozumienie sowiecko-niemieckie, ale także ugodowa polityka państw Europy Zachodniej. W 1939 roku naiwnie sądzono, że poświęcenie wybranych mniejszych państw nasyci agresora. Przypominam o tym w czasie wojny w Gruzji, która stała się pierwszym obiektem ataku na szlaku odbudowy imperialnych zakusów dzisiejszej Rosji, spadkobierczyni Związku Sowieckiego. Rosja testuje na gruzińskim poligonie stopień cierpliwości krajów Unii Europejskiej, przewidując brak ich stanowczości. W obliczu konfliktu zbrojnego Parlament Europejski nie może ulec tej tonacji, ale musi znaleźć wspólne, jednoznaczne, zdecydowane stanowisko. Gruzja ma prawo liczyć na naszą pomoc zarówno w wymiarze dyplomatycznym, jak również materialnym. Parlament Europejski powinien wysłać do Gruzji własnych obserwatorów, aby sprawdzić informacje o przeprowadzanych czystkach etnicznych. Musimy zrobić wszystko, aby powstrzymać ekspansję i nie dopuścić do powtórzenia tragicznej lekcji historii."@mt15
"Vandaag is de verjaardag van de uitbraak van de Tweede Wereldoorlog. Onmiddellijk voorafgaand aan die oorlog was het geheime pact tussen de Sovjet-Unie en Duitsland gesloten, en ook het beleid van “appeasement” van de westerse landen ging direct vooraf aan die oorlog. In 1939 werd naïef gedacht dat het opofferen van enkele kleinere staten de agressor wel tevreden zou stellen. Ik noem dit allemaal naar aanleiding van de oorlog in Georgië. Georgië is het eerste doelwit geworden van de imperialistische neigingen die het huidige Rusland van de Sovjet-Unie heeft geërfd. Rusland gebruikt Georgië als proefterrein, om te kijken hoeveel lidstaten bereid zijn om het te accepteren. Rusland verwacht niet dat ze het niet zullen accepteren. Het Europees Parlement moet de Russische verwachtingen met betrekking tot het gewapende conflict niet inlossen. We moeten een gemeenschappelijk, ondubbelzinnig en onwrikbaar standpunt innemen. Georgië moet kunnen rekenen op onze diplomatieke en materiële steun. Daar heeft het recht op. Het Europees Parlement moet zijn eigen waarnemers naar Georgië sturen om de informatie over etnische zuiveringen te controleren. We moeten er alles aan doen om deze expansie te stoppen en te voorkomen dat onze tragische geschiedenis zich herhaalt."@nl3
"Assinala-se hoje o aniversário do início da Segunda Guerra Mundial. Essa Guerra foi imediatamente precedida de um pacto secreto entre a União Soviética e a Alemanha e de uma política de apaziguamento adoptada pelos países da Europa Ocidental. Em 1939 acreditava-se, ingenuamente, que o sacrifício de Estados mais pequenos e seleccionados iria satisfazer o agressor. É a guerra na Geórgia que me faz evocar estes factos. A Geórgia tornou-se o primeiro alvo a atacar na consecução dos desígnios imperialistas que a Rússia herdou da União Soviética. A Rússia está a usar a Geórgia como campo de ensaio para determinar a tolerância dos Estados-Membros da União. A Rússia não está à espera que os Estados-Membros manifestem uma posição firme. Face ao conflito armado, o Parlamento Europeu não pode ir ao encontro das expectativas da Rússia. Temos de adoptar uma posição comum, inequívoca e determinada. A Geórgia pode contar com o nosso apoio diplomático e material. O Parlamento Europeu deve enviar os seus observadores à Geórgia, para averiguar as informações relativas à depuração étnica. Temos de fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para travar a expansão e evitar que esta tragédia da história se repita."@pt17
"Obchodzimy dzisiaj rocznicę wybuchu II wojny światowej. Bezpośrednio poprzedziło ją tajne porozumienie sowiecko-niemieckie, ale także ugodowa polityka państw Europy Zachodniej. W 1939 roku naiwnie sądzono, że poświęcenie wybranych mniejszych państw nasyci agresora. Przypominam o tym w czasie wojny w Gruzji, która stała się pierwszym obiektem ataku na szlaku odbudowy imperialnych zakusów dzisiejszej Rosji, spadkobierczyni Związku Sowieckiego. Rosja testuje na gruzińskim poligonie stopień cierpliwości krajów Unii Europejskiej, przewidując brak ich stanowczości. W obliczu konfliktu zbrojnego Parlament Europejski nie może ulec tej tonacji, ale musi znaleźć wspólne, jednoznaczne, zdecydowane stanowisko. Gruzja ma prawo liczyć na naszą pomoc zarówno w wymiarze dyplomatycznym, jak również materialnym. Parlament Europejski powinien wysłać do Gruzji własnych obserwatorów, aby sprawdzić informacje o przeprowadzanych czystkach etnicznych. Musimy zrobić wszystko, aby powstrzymać ekspansję i nie dopuścić do powtórzenia tragicznej lekcji historii."@ro18
". Dnes si pripomíname výročie začatia druhej svetovej vojny. Tejto vojne bezprostredne predchádzalo uzavretie tajného paktu medzi Sovietskym zväzom a Nemeckom a politika ústupkov zo strany krajín západnej Európy. V toku 1939 panovala naivná viera, že obetovanie vybratých malých štátov agresora uspokojí. Hovorím o týchto skutočnostiach kvôli vojne s Gruzínskom. Gruzínsko sa stalo prvým cieľom útoku na ceste pri napĺňaní imperialistických tendencií, ktoré súčasné Rusko zdedilo po Sovietskom zväze. Rusko využíva Gruzínsko, aby vyskúšalo, s čím všetkým sú členské štáty Únie pripravené sa zmieriť. Neočakáva, že budú si pevne stáť na svojom. Európsky parlament nesmie pri vedomí ozbrojeného konfliktu potvrdiť ruské predpoklady. Musíme zaujať jednotnú, jednoznačnú a rozhodnú pozíciu. Gruzínsko má právo spoliehať sa na našu diplomatickú a materiálnu pomoc. Európsky parlament by mal do Gruzínska vyslať svojich vlastných pozorovateľov, aby potvrdili informácie o etnických čistkách. Musíme urobiť všetko, čo je v našich silách, aby sme zabránili expanzii a zabránili opakovaniu histórie."@sk19
"Danes je obletnica izbruha druge svetovne vojne. Ta vojna je neposredno sledila skrivnemu paktu med Sovjetsko zvezo in Nemčijo in politiko sprave, ki so jo sprejele države zahodne Evrope. V letu 1939 se je naivno verjelo, da bo žrtvovanje izbranih manjših držav zadovoljilo agresorja. Vsega tega se spominjam zaradi vojne v Gruziji. Gruzija je postala prva tarča napada Rusije v teku zasledovanja imperialističnih teženj, ki jih je nasledila od Sovjetske zveze. Rusija uporablja Gruzijo kot preskusno podlago, da bi ugotovila, koliko so države članice Unije pripravljene potrpeti z njo. Od njih ne pričakuje, da bi odločno nasprotovale. Evropski parlament ne sme potrditi pričakovanj Rusije v zvezi z oboroženim spopadom. Sprejeti moramo skupno, nedvoumno in odločno stališče. Gruzija ima pravico, da računa na našo diplomatsko in materialno podporo. Evropski parlament bi moral poslati lastne opazovalce v Gruzijo in preveriti informacije, ki se nanašajo na etnično čiščenje. Storiti moramo vse, kar lahko, da bomo ustavili širjenje in preprečili ponovitev naše tragične zgodovine."@sl20
"I dag är det årsdagen av andra världskrigets utbrott. Det kriget föregicks direkt av en hemlig pakt mellan Sovjetunionen och Tyskland, och av de västeuropeiska ländernas eftergiftspolitik. År 1939 trodde man naivt att angriparen skulle nöja sig om man offrade vissa mindre stater. Jag påminner om allt detta på grund av kriget i Georgien. Georgien har blivit det första angreppsmålet i det nutida Rysslands strävan i den imperialistiska riktning som det ärvde av Sovjetunionen. Ryssland använder Georgien som försöksområde för att ta reda på hur mycket EU:s medlemsstater är beredda att tåla. Ryssland förväntar sig inte att de ska inta en fast hållning. Med tanke på den väpnade konflikten får inte Europaparlamentet leva upp till Rysslands förväntningar. Vi måste inta en gemensam, otvetydig och beslutsam hållning. Georgien har rätt att räkna med vårt diplomatiska och materiella stöd. Europaparlamentet bör sända sina egna observatörer till Georgien, för att kontrollera uppgifterna om etnisk rensning. Vi måste göra allt vi kan för att stoppa en utvidgning och förhindra att vår tragiska historia upprepar sig."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph