Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-09-01-Speech-1-155"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080901.20.1-155"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Täna on siin juba räägitud nii rahvusvaheliste rahuvalvajate kui ka tsiviilmissiooni saatmise vajalikkusest Gruusiasse. Lõuna-Kaukasuse delegatsiooni liikmena olen kahe käega selle poolt, seda enam, et juba varakevadel juhtisin siitsamast kõnetoolist tähelepanu nende sammude hädavajalikkusele. Aga ajalugu on vorminud paljud meie riigid mitmerahvuselistena, nii ka Gruusia. Mul on mure ühe musta stsenaariumi võimalikkuse pärast. Nimelt, mõni päev tagasi tunnustas Venemaa Abhaasiat ja Lõuna-Osseetiat. Sellele justkui jätkuks teatas Põhja-Osseetia rahvastikuminister Lõuna- ja Põhja-Osseetia liitumiskavast ja seda Vene seaduste alusel ehk teisi sõnu Lõuna-Osseetia liitumisest Venemaaga. Siin põrkuvad mõne riigi arvates kaks rahvusvahelise õiguse põhimõtet: rahvuslik enesemääramine, territoriaalne terviklikkus. Me teame, et lähtuda tuleb Helsingi lõppaktist, kuid minu küsimus on nõukogule: „Milliseid samme astutakse, ennetamaks suveräänse riigi territoriaalse terviklikkuse lõhkumist?”"@et5
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Už jsme tu dnes hovořili o potřebě vyslat do Gruzie mezinárodní mírové jednotky a civilní mise. Jako členka delegace na jižní Kavkaz tuto myšlenku z plna srdce podporuji, tím spíše, že jsem počátkem jara právě z tohoto místa obracela pozornost k naléhavé potřebě právě těchto opatření. Historický vývoj způsobil, že mnohé naše země, včetně Gruzie, jsou multietnické. Starosti mi dělá možnost velmi chmurného vývoje. Abych mluvila konkrétně, před řadou dní Rusko uznalo Abcházii a Jižní Osetii. Jako by mluvil na toto téma, severoosetský ministr pro obyvatelstvo hovořil o sloučení Jižní a Severní Osetie pod ruským právem, jinými slovy o tom, že by se Jižní Osetie stala součástí Ruska. Z pohledu řady zemí zde dochází ke střetu dvou úhelných kamenů mezinárodního práva: národního sebeurčení a územní celistvostí. Víme, že za výchozí bod musíme použít Helsinský závěrečný akt, ale má otázka pro Radu zní: „Jaké kroky se podnikají, aby se zabránilo porušení územní celistvosti nezávislých států?“"@cs1
"Hr. formand! Vi har her i dag allerede drøftet behovet for at sende internationale, fredsbevarende og civile missioner til Georgien. Som medlem af den sydkaukasiske delegation går jeg fuldt og helt ind for dette, så meget mere som at jeg først på foråret på netop dette sted gjorde opmærksom på det påtrængende behov for netop disse foranstaltninger. Historien har gjort mange af vores lande multietniske, herunder Georgien. Jeg er bekymret over den mulige udsigt til et meget barsk scenario. For nogle dage siden anerkendte Rusland netop Abkhasien og Sydossetien. Som forfulgte han dette tema, talte Nordossetiens befolkningsminister om, at Syd- og Nordossetien skulle sammenlægges under russisk lovgivning, med andre ord, Sydossetien skulle blive en del af Rusland. Efter et antal landes mening er der her tale om et sammenstød mellem to hjørnestene i folkeretten: National selvbestemmelse og territorial integritet. Vi ved, at Helsingforsslutakten må og skal være vores udgangspunkt, men mit spørgsmål til Rådet er: Hvilke skridt bliver der taget for at forhindre, at en suveræn stats territoriale integritet krænkes?"@da2
"Wir haben hier heute bereits über die Notwendigkeit der Entsendung von internationalen Friedenstruppen und zivilen Missionen nach Georgien diskutiert. Als Mitglied der Südkaukasus-Delegation unterstütze ich dies voll und ganz, umso mehr als ich zu Beginn des Frühjahrs in eben diesem Hause auf die Dringlichkeit dieser Maßnahmen aufmerksam gemacht habe. Durch die Geschichte wurden viele unserer Länder multiethnisch, unter ihnen auch Georgien. Ich bin über das Potenzial für ein sehr düsteres Szenario besorgt. Insbesondere hat Russland vor einigen Tagen Abchasien und Südossetien anerkannt. Als ob er sich dieses Themas annehmen wolle, sprach Nordossetiens Minister für Bevölkerung von einer Vereinigung Süd- und Nordossetiens unter russischem Recht, mit anderen Worten davon, dass Südossetien Teil Russlands wird. Nach Auffassung zahlreicher Länder gibt es hier einen Konflikt zwischen zwei Grundpfeilern des Völkerrechts: nationale Selbstbestimmung und territoriale Integrität. Wir wissen, dass wir die Schlussakte von Helsinki als unseren Ausgangspunkt nehmen müssen, aber meine Frage an den Rat lautet: „Welche Schritte werden unternommen, um die Verletzung der territorialen Integrität eines souveränen Staates zu verhindern?“"@de9
"Έχουμε ήδη συζητήσει σήμερα στο Σώμα την ανάγκη ανάπτυξης διεθνούς ειρηνευτικής και πολιτικής αποστολής στη Γεωργία. Ως μέλος της αντιπροσωπείας για τον νότιο Καύκασο, υποστηρίζω ολόψυχα αυτήν την προοπτική, δεδομένου κυρίως ότι, στις αρχές της άνοιξης, όταν συζητούσαμε το ίδιο θέμα, επέστησα την προσοχή στη επείγουσα ανάγκη λήψης αυτών ακριβώς των μέτρων. Η ιστορία έχει κάνει πολλές από τις χώρες μας πολυεθνικές, το ίδιο και τη Γεωργία. Με ανησυχεί η προοπτική υλοποίησης ενός πολύ απαισιόδοξου σεναρίου. Συγκεκριμένα, προ ημερών, η Ρωσία αναγνώρισε την Αμπχαζία και τη Νότια Οσετία. Στο ίδιο ακριβώς πνεύμα, ο υπουργός Πληθυσμού της Βόρειας Οσετίας μίλησε για συγχώνευση Νότιας και Βόρειας Οσετίας υπό τη ρωσική νομοθεσία, με άλλα λόγια για ενσωμάτωση της Νότιας Οσετίας στη Ρωσία. Κατά την άποψη διαφόρων χωρών, εν προκειμένω υφίσταται σύγκρουση μεταξύ δύο ακρογωνιαίων λίθων του διεθνούς δικαίου: της εθνικής αυτοδιάθεσης και της εδαφικής ακεραιότητας. Γνωρίζουμε ότι πρέπει να χρησιμοποιήσουμε ως σημείο αφετηρίας την Τελική Πράξη του Ελσίνκι, όμως το ερώτημα που θέλω να θέσω στο Συμβούλιο είναι το εξής: «Τι είδους μέτρα λαμβάνονται για την αποτροπή της παραβίασης της εδαφικής ακεραιότητας ενός κυρίαρχου κράτους;»"@el10
"We have already discussed here today the need to send international peacekeeping and civilian missions to Georgia. As a member of the South Caucasus delegation I support this wholeheartedly, all the more so given that in early spring, speaking in this very spot, I drew attention to the urgent need for these very measures. History has made many of our countries multi-ethnic, including Georgia. I am concerned about the potential for a very grim scenario. Specifically, a number of days ago, Russia recognised Abkhazia and South Ossetia. As though pursuing that theme, North Ossetia’s Minister for Population talked about South and North Ossetia merging under Russian law, in other words of South Ossetia becoming part of Russia. In the view of a number of countries, there is a clash between two keystones of international law here: national self-determination and territorial integrity. We know that we must take the Helsinki Final Act as our starting point, but my question to the Council is: ‘What steps are being taken to prevent the violation of the territorial integrity of a sovereign State?’"@en4
"Ya hemos debatido aquí hoy la necesidad de enviar misiones internacionales civiles y de mantenimiento de la paz a Georgia. Como miembro de la delegación al Cáucaso Meridional lo apoyo sin reservas, tanto más cuanto que al principio de la primavera, interviniendo en este mismo lugar, señalé la necesidad urgente de estas mismas medidas. La historia ha hecho que muchos de nuestros países sean multiétnicos, entre ellos Georgia. Me preocupa la posibilidad de que se esboce un escenario muy sombrío. Concretamente, hace varios días, Rusia reconoció Abjasia y Osetia del Sur. Como si prosiguiera con este tema, el Ministro de Población de Osetia del Norte habló de la fusión de Osetia del Sur y del Norte conforme al Derecho ruso, en otras palabras, de que Osetia del Sur pasara a formar parte de Rusia. En opinión de varios países, aquí entran en pugna dos piezas clave del Derecho internacional: el derecho a la autodeterminación nacional y el derecho a la integridad territorial. Sabemos que debemos tomar el Acta Final de Helsinki como punto de partida, pero mi pregunta al Consejo es la siguiente: ¿Qué medidas se están adoptando para evitar la violación de la integridad territorial de un Estado soberano?"@es21
"Olemme jo puhuneet täällä tänään tarpeesta lähettää kansainväliset rauhanturvaajat ja siviilivaltuuskunnat Georgiaan. Etelä-Kaukasuksen valtuuskunnan jäsenenä tuen tätä täydestä sydämestä sitäkin suuremmalla syyllä, kun kiinnitin kevään alussa tältä korokkeelta puhuessani huomiota näiden toimenpiteiden kiireelliseen tarpeeseen. Historian myötä monet maistamme ovat tulleet etnisesti monimuotoisiksi, niin Georgiakin. Olen huolissani tilanteen vakavoitumisen mahdollisuudesta. Erityisesti, kun Venäjä muutama päivä sitten tunnusti Abhasian ja Etelä-Ossetian. Tätä aihetta jatkaakseen Pohjois-Ossetian väestöministeri puhui Etelä- ja Pohjois-Ossetiassa vallitsevasta Venäjän laista, toisin sanoen Etelä-Ossetian siirtymisestä osaksi Venäjää. Monien maiden mielestä tässä joutuu vastakkain kaksi kansainvälisen oikeuden peruskiveä: kansallinen itsemäärääminen ja alueellinen koskemattomuus. Tiedämme, että lähtökohtanamme on oltava Helsingin päätösasiakirja, mutta haluaisin kysyä neuvostolta, ”Mitä aiomme tehdä estääksemme suvereenin valtion alueellisen koskemattomuuden loukkaamisen?”"@fi7
"Nous avons déjà discuté ici et aujourd’hui de la nécessité d’envoyer des missions internationales civiles et de maintien de la paix en Géorgie. En tant que membre de la délégation du Sud-Caucase, je soutiens cela de tout cœur, d’autant plus qu’au début du printemps, alors exactement au même endroit, j'ai attiré l'attention sur la nécessité urgente de ces mesures. L’Histoire a rendu de nombreux pays multiethniques, notamment la Géorgie. Je suis inquiet de la potentialité d'un scénario très sombre. Plus spécifiquement, il y a quelques jours, la Russie a reconnu l’Abkhazie et l’Ossétie du Sud. Comme s’il poursuivait cette idée, le ministre de la population d'Ossétie du Nord a parlé d'une fusion des Ossétie du Sud et du Nord sous le droit russe, en d'autres mots de l'Ossétie du Sud devenant une partie de la Russie. Pour de nombreux pays, il existe ici un conflit entre deux clés de voute du droit international: l’autodétermination nationale et l’intégrité territoriale. Nous savons que nous devons partir de l’Acte final d’Helsinki, mais ma question au Conseil est celle-ci: «Quelles mesures sont-elles prises pour empêcher la violation de l’intégrité territoriale d’un État souverain?»"@fr8
"Ma már szóltunk arról, hogy Grúziába nemzetközi békefenntartó és civil missziókat kell küldeni. Mint a dél-kaukázusi delegáció tagja, teljes szívvel támogatom ezt, annál is inkább, mert kora tavasszal, amikor ugyanitt szólaltam fel, pontosan ezen intézkedések sürgető szükségességére hívtam fel a figyelmet. A történelem során sok országban alakult ki etnikai sokszínűség – ilyen ország Grúzia is. Aggódom amiatt, hogy egy igen sötét jövő is elképzelhető. Hogy pontosabb legyek: néhány nappal ezelőtt Oroszország elismerte Abháziát és Dél-Oszétiát. Észak-Oszétia népességügyi minisztere mintha csak ezt a témát folytatta volna, amikor arról szólt, hogy Észak- és Dél-Oszétia egyesül majd az orosz törvény szerint, más szóval: Dél-Oszétia Oroszország részévé lesz. Sok ország álláspontja szerint ebben az esetben a nemzetközi jog két alappillére közötti ellentmondásról van szó: a két alappillér a nemzetek önrendelkezése és a területi integritás. Tisztában vagyunk azzal, hogy a helsinki záróokmányt kell kiindulópontként használnunk, de felteszem a kérdést a Tanácsnak: milyen lépéseket tesznek annak érdekében, hogy megakadályozzák egy szuverén állam területi integritásának megsértését?"@hu11
"Mes šiandien čia jau aptarėme klausimą dėl būtinybės nusiųsti į Gruziją tarptautines taikos palaikymo ir civilines misijas. Kaip Pietų Kaukazo delegacijos narys aš nuoširdžiai palaikau tokią iniciatyvą, juolab kad ir pats šioje pačioje vietoje pavasario pradžioje kalbėjau apie skubią būtinybę imtis šių konkrečių priemonių. Istorija pavertė daugelį mūsų šalių, įskaitant Gruziją, daugiaetninėmis. Man nerimą kelia labai liūdno scenarijaus perspektyva. Turiu galvoje tai, kad prieš kelias dienas Rusija pripažino Abchazijos ir Pietų Osetijos nepriklausomybę. Lyg pratęsdamas tą temą, Šiaurės Osetijos Vidaus reikalų ministras kalbėjo apie Pietų ir Šiaurės Osetijos sujungimą ir prijungimą prie Rusijos, kitaip tariant, apie Pietų Osetijos tapimą Rusijos dalimi. Daugelio šalių nuomone, susidariusios padėties esmę sudaro prieštaravimas tarp dviejų pagrindinių tarptautinės teisės principų − laisvo tautos apsisprendimo teisės ir teritorinio vientisumo. Mes žinome, kad mūsų atspirties tašku turi būti Helsinkio baigiamasis aktas, bet aš norėčiau paklausti Tarybos, kokių žingsnių yra imamasi, kad būtų užkirstas kelias suverenios valstybės teritorinio vientisumo pažeidimui."@lt14
"Mēs šeit šodien jau esam apsprieduši nepieciešamību uz Gruziju nosūtīt starptautiskās miera uzturēšanas un civilās misijas. Būdama Dienvidkaukāza delegācijas locekle, es to pilnībā atbalstu, vēl jo vairāk, ņemot vērā, ka agrā pavasarī, runājot šai pašā vietā, es vērsu uzmanību uz šo pasākumu steidzamo nepieciešamību. Vēsture daudzas mūsu valstis, tostarp arī Gruziju, ir padarījusi multietniskas. Mani uztrauc ļoti drūma scenārija iespējas. Īpaši tādēļ, ka pirms dažām dienām Krievija atzina Abhāziju un Dienvidosetiju. It kā turpinot šo tematu, Ziemeļosetijas Sabiedrības lietu ministrs runāja par Dienvidosetijas un Ziemeļosetijas apvienošanos atbilstoši Krievijas likumiem, citiem vārdiem sakot, par Dienvidosetijas kļūšanu par Krievijas sastāvdaļu. Saskaņā ar vairāku valstu viedokli, šeit ir pretrunas starp diviem starptautisko tiesību stūrakmeņiem: nacionālo pašnoteikšanos un teritoriālo integritāti. Mēs zinām, ka par izejas punktu mums ir jāņem Helsinku Noslēguma akts, taču mans jautājums Padomei ir šāds: „Kādi pasākumi tiek veikti, lai novērstu suverēnas valsts teritoriālās integritātes ignorēšanu?”"@lv13
"Täna on siin juba räägitud nii rahvusvaheliste rahuvalvajate kui ka tsiviilmissiooni saatmise vajalikkusest Gruusiasse. Lõuna-Kaukasuse delegatsiooni liikmena olen kahe käega selle poolt, seda enam, et juba varakevadel juhtisin siitsamast kõnetoolist tähelepanu nende sammude hädavajalikkusele. Aga ajalugu on vorminud paljud meie riigid mitmerahvuselistena, nii ka Gruusia. Mul on mure ühe musta stsenaariumi võimalikkuse pärast. Nimelt, mõni päev tagasi tunnustas Venemaa Abhaasiat ja Lõuna-Osseetiat. Sellele justkui jätkuks teatas Põhja-Osseetia rahvastikuminister Lõuna- ja Põhja-Osseetia liitumiskavast ja seda Vene seaduste alusel ehk teisi sõnu Lõuna-Osseetia liitumisest Venemaaga. Siin põrkuvad mõne riigi arvates kaks rahvusvahelise õiguse põhimõtet: rahvuslik enesemääramine, territoriaalne terviklikkus. Me teame, et lähtuda tuleb Helsingi lõppaktist, kuid minu küsimus on nõukogule: ”Milliseid samme astutakse, ennetamaks suveräänse riigi territoriaalse terviklikkuse lõhkumist?”"@mt15
"We hebben hier vandaag al gedebatteerd over de noodzaak om internationale vredes- en civiele missies naar Georgië te sturen. Als lid van de delegatie voor de zuidelijke Kaukasus steun ik dit volledig, en des te meer omdat ik aan het begin van het voorjaar op deze plek al heb gewezen op de dringende noodzaak van precies deze maatregelen. De geschiedenis heeft veel van onze landen multi-etnisch gemaakt, en dat geldt ook voor Georgië. Ik maak me grote zorgen over de mogelijkheid dat een bijzonder ongunstig scenario werkelijkheid wordt. Enkele dagen geleden heeft Rusland Abchazië en Zuid-Ossetië erkend. Nu heeft de minister van Bevolking van Noord-Ossetië, op dat thema voortbordurend, gezegd dat Zuid- en Noord-Ossetië één moeten worden onder Russisch gezag, ofwel dat Zuid-Ossetië onderdeel van Rusland moet worden. In de visie van een aantal landen is er hier sprake van een botsing tussen twee hoekstenen van het internationaal recht plaats: nationale zelfbeschikking en territoriale integriteit. We weten dat we de slotakte van Helsinki als uitgangspunt moeten nemen, maar mijn vraag aan de Raad is deze: “Welke stappen worden er gezet om de schending van de territoriale integriteit van een soevereine staat te voorkomen?”"@nl3
"Dziś przedyskutowaliśmy tutaj już potrzebę wysłania do Gruzji międzynarodowych misji pokojowych i cywilnych. Jako członek delegacji do Południowego Kaukazu popieram tę kwestię całym sercem, tym bardziej że wczesną wiosną, przemawiając na tym samym miejscu, zwróciłem uwagę na palącą potrzebę tych właśnie działań. Historia sprawiła, że wiele z naszych krajów stało się krajami wieloetnicznymi, w tym Gruzja. Niepokoi mnie możliwość zaistnienia bardzo ponurego scenariusza. A konkretnie - przed kilkoma dniami Rosja uznała niepodległość Abchazji i Osetii Południowej. Jak gdyby kontynuując ten temat, północnoosetyjski minister ds. ludności mówił, że Osetia Południowa i Północna łączą się zgodnie z rosyjskim prawem, innymi słowy, że Osetia Południowa staje się częścią Rosji. W opinii wielu krajów istnieje tu sprzeczność między dwoma filarami prawa międzynarodowego: narodowym samostanowieniem i integralnością terytorialną. Wiemy, że za punkt wyjścia musimy wziąć helsiński Akt Końcowy, ale moje pytanie do Rady brzmi: „Jakie kroki podejmuje się w celu zapobiegania naruszeniu integralności terytorialnej suwerennego państwa?”"@pl16
"Já discutimos aqui hoje a necessidade de enviar à Geórgia missões civis e de manutenção da paz internacionais. Na qualidade de membro da delegação para o Cáucaso do Sul, apoio inteiramente essa acção, tanto mais que, no início da Primavera, neste mesmo lugar, chamei a atenção para a necessidade urgente dessas medidas. Quis a História que os nossos países fossem compostos por várias etnias, nomeadamente a Geórgia. Estou preocupada com a possibilidade de virmos a deparar-nos com um cenário muito negro. Mais especificamente, há alguns dias, a Rússia reconheceu a Abcásia e a Ossétia do Sul. Nesse contexto, o Ministro da População da Ossétia do Norte falou da possibilidade de a Ossétia do Sul e da Ossétia do Norte se sujeitarem à legislação russa, ou seja, de a Ossétia do Sul vir a fazer parte da Rússia. De acordo com a perspectiva de vários países, existe aqui um choque entre duas pedras angulares do direito internacional: a autodeterminação nacional e a integridade territorial. Sabemos que temos de tomar a Acta Final de Helsínquia como ponto de partida, mas a questão que coloco ao Conselho é a seguinte: “Que medidas estão a ser tomadas para evitar a violação da integridade territorial de um Estado soberano?”"@pt17
"Täna on siin juba räägitud nii rahvusvaheliste rahuvalvajate kui ka tsiviilmissiooni saatmise vajalikkusest Gruusiasse. Lõuna-Kaukasuse delegatsiooni liikmena olen kahe käega selle poolt, seda enam, et juba varakevadel juhtisin siitsamast kõnetoolist tähelepanu nende sammude hädavajalikkusele. Aga ajalugu on vorminud paljud meie riigid mitmerahvuselistena, nii ka Gruusia. Mul on mure ühe musta stsenaariumi võimalikkuse pärast. Nimelt, mõni päev tagasi tunnustas Venemaa Abhaasiat ja Lõuna-Osseetiat. Sellele justkui jätkuks teatas Põhja-Osseetia rahvastikuminister Lõuna- ja Põhja-Osseetia liitumiskavast ja seda Vene seaduste alusel ehk teisi sõnu Lõuna-Osseetia liitumisest Venemaaga. Siin põrkuvad mõne riigi arvates kaks rahvusvahelise õiguse põhimõtet: rahvuslik enesemääramine, territoriaalne terviklikkus. Me teame, et lähtuda tuleb Helsingi lõppaktist, kuid minu küsimus on nõukogule: ”Milliseid samme astutakse, ennetamaks suveräänse riigi territoriaalse terviklikkuse lõhkumist?”"@ro18
"Už sme tu dnes hovorili o potrebe vyslať do Gruzínska medzinárodné mierové jednotky a civilné misie. Ako členka delegácie na južný Kaukaz túto myšlienku z plného srdca podporujem, o to viac, že som začiatkom jari práve z tohto miesta obracala pozornosť na naliehavú potrebu práve týchto opatrení. Historický vývoj spôsobil, že mnohé naše krajiny vrátane Gruzínska sú multietnické. Starosti mi robí možnosť veľmi pochmúrneho vývoja. Aby som hovorila konkrétne, pred niekoľkými dňami Rusko uznalo Abcházsko a Južné Osetsko. Ako by hovoril na túto tému, severoosetský minister pre obyvateľstvo hovoril o zlúčení Južného a Severného Osetska pod ruským právom, inými slovami o tom, že by sa Južné Osetsko stalo súčasťou Ruska. Z pohľadu mnohých krajín tu dochádza k stretu dvoch základných kameňov medzinárodného práva: národného sebaurčenia a územnej celistvosti. Vieme, že ako východiskový bod musíme použiť Helsinský záverečný akt, ale moja otázka pre Radu znie: „Aké kroky sa podnikajú, aby sa zabránilo porušeniu územnej celistvosti nezávislých štátov?“"@sk19
"Danes smo tu že razpravljali o potrebi, da pošljemo mednarodne mirovnike in civilne misije v Gruzijo. Kot članica južnokavkaške delegacije to podpiram z vsem srcem, še toliko bolj, ker sem zgodaj spomladi, ko sem govorila prav na tem mestu, opozorila na nujno potrebo po prav takšnih ukrepih. Zgodovina je številne naše države, vključno z Gruzijo, spremenila v multietnične. Skrbi me možnost zelo črnega scenarija. Konkretno, Rusija je pred časom priznala Abhazijo in Južno Osetijo. Čeprav si je severnoosetijski minister za prebivalstvo prizadeval za to temo, je govoril o združevanju Južne in Severne Osetije pod rusko zakonodajo, z drugimi besedami o Južni Osetiji, da bo postala del Rusije. Po mnenju številnih držav obstaja tu navzkrižje med ključnima temeljema mednarodnega prava: samoodločitvijo naroda in ozemeljsko celovitostjo. Vemo, da moramo vzeti za izhodišče Helsinško sklepno listino, a moje vprašanje Svetu je: „Kateri ukrepi so bili sprejeti, da se preprečijo kršitve ozemeljske celovitosti suverene države?“"@sl20
"Vi har redan här i dag diskuterat behovet av internationella fredsbevarande och civila uppdrag i Georgien. Som ledamot av delegationen för Sydkaukasus stöder jag detta helhjärtat, särskilt som jag tidigt i våras stod just här och talade om det akuta behovet av just sådana insatser. Många av våra länder har genom historiens försorg blivit multietniska, bl.a. Georgien. Jag är bekymrad över de mycket dystra utsikterna. För några dagar sedan erkände ju Ryssland Abchazien och Sydossetien. Som en fortsättning på det temat talade Nordossetiens befolkningsminister om att Syd- och Nordossetien skulle smälta samman under rysk lagstiftning, dvs. att Sydossetien skulle bli en del av Ryssland. Som ett antal länder ser det handlar det här om en konflikt mellan två hörnstenar i internationell rätt: nationellt självbestämmande och territoriell integritet. Vi vet att vi måste ta slutakten från Helsingfors som utgångspunkt, men min fråga till rådet är följande: Vilka åtgärder vidtas för att förhindra att en suverän stats territoriella integritet kränks?"@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph