Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-09-01-Speech-1-154"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080901.20.1-154"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Mr President, the main problem we are facing does not concern the answer to the question of who is right and who is wrong; who is the aggressor or who is the victim; what is a sovereign right and what is a disproportionate reaction. The real problem is that we have no real means to impose a or to exert efficient pressure on a country like Russia to revise a certain policy. Moreover, we cannot ask Russia to observe any provision of international law which we have not already breached before. A world in which every crisis is dealt with on a basis is not a world of order, but of disorder. What we see around us today is not the beginning of a new Cold War, but the end of the unipolar order. It is a geopolitical confrontation at global level which takes place within an unregulated international environment where the unilateralists are clashing. When the unipolar order is dead and the multipolar order is not yet born, anarchy and the rule of might prevail. The only reasonable thing we must do is to convene an international conference for security and cooperation, where all the global and regional players, together with the local stakeholders, should negotiate and redefine and reinvent the principles of international law in international relations, the role and powers of international organisations, the procedure for dealing with local crises and the system of security guarantees which could meet the specific opportunities, challenges and dangers of our times. Meanwhile, we must accelerate the process of economic integration, political association and institutional approximation with our eastern neighbours such as Ukraine and Moldova. Let us hope that the European Union will be up to these expectations."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedající, hlavní problém, který dnes před námi stojí, se netýká odpovědi na otázku, kdo je v právu a kdo ne, kdo je agresor a kdo oběť, co je svrchované právo a co je nepřiměřená reakce. Skutečným problémem je, že nemáme reálné prostředky, jak vynutit nebo vyvinout účinný tlak na zemi jako Rusko a přimět ji k přehodnocení určité politiky. Navíc nemůžeme po Rusku vyžadovat dodržování jakéhokoli ustanovení mezinárodního práva, které bychom sami už dříve neporušili. Svět, ve kterém se každá krize řeší na základě není svět uspořádaný, ale svět chaosu. Co kolem sebe dnes vidíme, není začátek nové studené války, ale konec jednopolárního uspořádání. Je to geopolitická konfrontace na globální úrovni, která se odehrává v neregulovaném mezinárodním prostředí, kde se potýkají unilateralisté. Když zahynul jednopolární řád a multipolární se ještě nezrodil, může zavládnout anarchie a vláda silnějšího. Jedinou rozumnou věcí, kterou musíme učinit, je uspořádat mezinárodní konferenci o bezpečnosti a spolupráci, kde by všichni světoví a regionální hráči spolu s místními zainteresovanými stranami projednali, redefinovali a znovu vymysleli zásady mezinárodního práva v mezinárodních vztazích, úlohu a pravomoci mezinárodních organizací, postupy při řešení místních krizí a systém bezpečnostních záruk, které by vyhovovaly specifickým příležitostem, výzvám a nebezpečím dnešní doby. Mezitím musíme urychlit proces hospodářské integrace, politického sdružování a institucionálního přibližování a našimi východními sousedy jako je například Ukrajina a Moldávie. Doufejme, že Evropská unie bude schopna naplnit tato očekávání."@cs1
"Hr. formand! Det hovedproblem, vi står over for, drejer sig ikke om et svar på spørgsmålet om, hvem der har ret, og hvem der har uret, hvem der er aggressor, eller hvem der er offer, hvad der er en suveræn ret, og hvad der er en reaktion ude af proportioner. Det virkelige problem er, at vi ikke har nogen egentlige midler til at pålægge en tidligere status quo eller udøve et tilstrækkeligt pres på et land som Rusland, for at det skal ændre en bestemt politik. Desuden kan vi ikke bede Rusland overholde nogen bestemmelse i international lovgivning, som vi ikke allerede har overtrådt tidligere. En verden, hvor enhver krise behandles som værende af enestående karakter, er en verden, hvor der ikke hersker orden, men uorden. Det, vi ser rundt omkring os i dag, er ikke begyndelsen på en ny kold krig, men slutningen på en unipolær orden. Det er en geopolitisk konfrontation på globalt niveau, som finder sted i et ureguleret, internationalt miljø, hvor unilateralister støder sammen. Når den unipolære orden er død, og den multipolære orden endnu ikke er født, hersker der måske anarki og magtens lov. Den eneste fornuftige ting, vi skal gøre, er at indkalde en international konference om sikkerhed og samarbejde, hvor alle de globale og regionale aktører sammen med lokale interessenter bør forhandle om og omdefinere og genopfinde principperne for folkeretten i de internationale forbindelser, de internationale organisationers rolle og beføjelser, proceduren for behandling af lokale kriser og systemet for sikkerhedsgarantier, som skulle kunne imødekomme vor tids specifikke muligheder, udfordringer og risici. I mellemtiden må og skal vi fremskynde processen for økonomisk integration, politisk samarbejde og institutionsmæssig tilnærmelse med vores naboer i øst, som f.eks. Ukraine og Moldova. Lad os håbe, at EU vil kunne indfri disse forventninger."@da2
"Herr Präsident! Das Hauptproblem, vor dem wir stehen, ist nicht die Frage, wer Recht hat und wer Unrecht, wer der Aggressor ist und wer das Opfer, was ein Souveränitätsrecht ist und was eine unverhältnismäßige Reaktion. Das eigentliche Problem besteht darin, dass wir erstens nicht die geeigneten Mittel haben, um den herzustellen, und dass wir zweitens auf ein Land wie Russland nicht so viel Druck ausüben können, damit es bestimmte Maßnahmen ändert. Wir können überdies Russland nicht auffordern, eine völkerrechtliche Bestimmung einzuhalten, die wir nicht bereits selbst gebrochen haben. Eine Welt, in der mit jeder Krise umgegangen wird, als handele es sich um eine ganz einzigartige Angelegenheit, ist keine Welt der Ordnung, sondern der Unordnung. Wir erleben heute nicht den Anfang eines neuen Kalten Kriegs, sondern das Ende einer unipolaren Ordnung. Es handelt sich um eine geopolitische Konfrontation auf globaler Ebene, die innerhalb eines nicht regulierten internationalen Umfelds stattfindet, in der die Unilateralisten aufeinanderprallen. Wenn die unipolare Ordnung abgeschafft und die multipolare Ordnung noch nicht in Kraft getreten ist, können Anarchie und die Macht des Stärkeren herrschen. Der einzig vernünftige Schritt besteht darin, eine internationale Konferenz für Sicherheit und Zusammenarbeit einzuberufen, auf der alle globalen und regionalen Akteure und lokalen Interessengruppen miteinander verhandeln und über die Prinzipien des Völkerrechts in internationalen Beziehungen, die Rollen und Befugnisse internationaler Organisationen, die Verfahren für den Umgang mit lokalen Krisen und das Sicherheitsgarantiesystem, das bei besonderen Gelegenheiten, Herausforderungen und Gefahren unserer Zeit angewandt werden könnte, sprechen. Außerdem müssen wir den Prozess der wirtschaftlichen Integration, der politischen Assoziierung und institutionellen Annäherung mit unseren östlichen Nachbarn wie der Ukraine und der Republik Moldau beschleunigen. Lassen Sie uns hoffen, dass die Europäische Union diese Erwartungen erfüllt."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, το κύριο πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε δεν έχει να κάνει με την απάντηση στο ερώτημα ποιος έχει δίκιο και ποιος έχει άδικο· ποιος είναι ο επιτιθέμενος και ποιος είναι το θύμα· τι συνιστά κυρίαρχο δικαίωμα και τι δυσανάλογη αντίδραση. Το πραγματικό πρόβλημα είναι ότι δεν έχουμε κανένα πρακτικό μέσο για να επιβάλουμε την επάνοδο στο προηγούμενο καθεστώς ισορροπίας ή να ασκήσουμε αποδοτική πίεση σε μια χώρα όπως η Ρωσία προκειμένου να αναθεωρήσει μια ορισμένη πολιτική. Επιπλέον, δεν μπορούμε να ζητούμε από τη Ρωσία να τηρήσει διατάξεις του διεθνούς δικαίου τις οποίες έχουμε ήδη παραβιάσει εμείς οι ίδιοι. Ένας κόσμος στον οποίο κάθε κρίση εξετάζεται σε μεμονωμένη βάση δεν είναι κόσμος στον οποίο επικρατεί η τάξη, αλλά η αταξία. Αυτό που παρατηρούμε σήμερα γύρω μας δεν είναι η αρχή ενός νέου Ψυχρού Πολέμου, αλλά το τέλος της μονοπολικής τάξης πραγμάτων. Είναι μια γεωπολιτική αντιπαράθεση σε παγκόσμιο επίπεδο η οποία πραγματοποιείται σε ένα ανεξέλεγκτο διεθνές περιβάλλον σύγκρουσης των υποστηρικτών της μονομέρειας. Όταν η μονοπολική τάξη πραγμάτων είναι νεκρή και η πολυπολική τάξη δεν έχει ακόμα γεννηθεί, κυριαρχούν η αναρχία και το δίκαιο του ισχυρού. Το μόνο λογικό πράγμα που μένει να κάνουμε είναι να συγκαλέσουμε μια διεθνή διάσκεψη για την ασφάλεια και τη συνεργασία, όπου όλοι οι διεθνείς και περιφερειακοί παράγοντες, μαζί με τους εκπροσώπους τοπικών συμφερόντων, πρέπει να διαπραγματευτούν και να επαναπροσδιορίσουν και να επανεφεύρουν τις αρχές του διεθνούς δικαίου όσον αφορά τις διεθνείς σχέσεις, τον ρόλο και τις αρμοδιότητες των διεθνών οργανισμών, τις διαδικασίες χειρισμού των τοπικών κρίσεων και το σύστημα εγγυήσεων υπέρ της ασφάλειας τα οποία ανταποκρίνονται στις συγκεκριμένες ευκαιρίες, προκλήσεις και κινδύνους της εποχής μας. Εν τω μεταξύ, πρέπει να επιταχύνουμε τη διαδικασία οικονομικής ολοκλήρωσης, πολιτικής σύνδεσης και θεσμικής σύγκλισης με τους ανατολικούς γείτονές μας, όπως η Ουκρανία και η Μολδαβία. Ας ελπίσουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα είναι σε θέση να αντεπεξέλθει σε αυτές τις προσδοκίες."@el10
"Señor Presidente, el problema principal que afrontamos no tiene que ver con la respuesta a la pregunta de quién tiene razón y quién no; quién es el agresor, y quién la víctima; en qué consiste un derecho soberano y qué constituye una reacción desproporcionada. El verdadero problema es que carecemos de medios reales para imponer un o para ejercer una presión eficaz sobre un país como Rusia con el fin de que éste revise una determinada política. Por otra parte, no podemos pedir a Rusia que observe ninguna disposición del derecho internacional que no hayamos infringido nosotros antes. Un escenario internacional en el que todas las crisis se abordan con arreglo a criterios no es un mundo de orden, sino de desorden. Lo que observamos actualmente a nuestro alrededor no es el comienzo de una nueva Guerra Fría, sino el final del orden unipolar. Se trata de una confrontación geopolítica de escala mundial que tiene lugar en un entorno internacional desregulado en el que chocan los unilateralistas. Cuando el orden unipolar ha muerto, y el multipolar no ha nacido aún, la anarquía y el poder de la fuerza prevalecen. Lo único razonable que debemos hacer es convocar una conferencia internacional de seguridad y cooperación, en la que todos los interlocutores globales y regionales, junto con las partes interesadas locales, negocien, redefinan y reinventen los principios del derecho internacional en las relaciones internacionales, el papel y las facultades de los organismos internacionales, el procedimiento de gestión de las crisis locales, y las garantías del sistema de seguridad que puedan permitir abordar las oportunidades, los retos, y los peligros específicos de nuestros días. Entretanto, debemos acelerar el proceso de integración económica, asociación política y aproximación institucional con nuestros vecinos del este, como Ucrania y Moldova. Confiemos en que la Unión Europea sea capaz de estar a la altura de estas expectativas."@es21
"Härra juhataja, peamine probleem, mille peame lahendama, ei ole vastus küsimusele, kellel on õigus ja kellel mitte; kes on agressor ja kes ohver; mis on suveräänne õigus ja mis ülemäärane reageering. Tõeline probleem on selles, et meil ei ole tegelikke vahendeid pealesundimiseks või Venemaa-taolisele riigile tõhusa surve avaldamiseks, et ta läbi vaataks teatava poliitika. Peale selle ei saa me Venemaad paluda täita rahvusvahelise õiguse mis tahes punkti, mida me ise poleks varem juba rikkunud. Maailm, milles kõigi kriisidega tegeldakse alusel, ei ole korra maailm, vaid korratuse maailm. Mida me täna enda ümber näeme, pole mitte uue külma sõja algus, vaid unipolaarse korra lõpp. See on geopoliitiline vastasseis ülemaailmsel tasandil, mis toimub reguleerimata rahvusvahelises keskkonnas, kus ühekülgsel seisukohal olijad kokku põrkavad. Kui unipolaarne kord on surnud ja multipolaarne pole veel sündinud, siis pääsevad valitsema anarhia ja vägivallavalitsus. Ainus mõistlik asi, mida peame tegema, on veenda rahvusvahelist julgeoleku- ja koostöökonverentsi, kus kõik ülemaailmsed ja piirkondlikud tegijad koos kohalike sidusrühmadega võiksid läbirääkimisi pidada ning uuesti määratleda ja taaskehtestada rahvusvahelise õiguse põhimõtted rahvusvahelistes suhetes, kohaliku tasandi kriisidega tegelemise menetluse ja julgeolekutagatiste süsteemi, mis võiksid vastata meie aja konkreetsetele võimalustele, väljakutsetele ja ohtudele. Samal ajal peame kiirendama majandusliku integratsiooni, poliitilise ühinemise ja institutsioonilise lähenemise protsessi meie idanaabritega, näiteks Ukraina ja Moldovaga. Loodame, et Euroopa Liit need ootused täidab."@et5
"Arvoisa puhemies, tärkein ongelmamme ei liity sen toteamiseen, kuka on oikeassa ja kuka väärässä; kuka on hyökkääjä ja kuka uhri; mikä on suvereeni oikeus ja mikä suhteeton reaktio. Todellinen ongelma on siinä, ettei meillä ole todellisia keinoja pakottaa tilaa ja harjoittaa tehokasta painostusta Venäjän kaltaista maata kohtaan, jotta se tarkistaisi tiettyä politiikkaansa. Lisäksi emme voi vaatia Venäjää noudattamaan kansainvälistä oikeutta, jota itse olemme jo aiemmin rikkoneet. Maailma, jossa jokainen kriisi ratkaistaan omalla tavallaan, ei ole järjestyksen vaan epäjärjestyksen maailma. Ei edessämme nyt ole uusi kylmä sota, vaan yksinapaisen järjestyksen päättyminen. Kyseessä on geopoliittinen yhteenotto maailman tasolla ja se tapahtuu sääntelemättömässä kansainvälisessä ympäristössä, jossa hallitsevat yksipuoliset tahot. Kun yksinapainen järjestys päättyy eikä moninapainen järjestys vielä ole alkanut, anarkia ja voimakkaamman säännöt hallitsevat. Ainoa järkevä asia, mitä voimme tehdä, on järjestää kansainvälinen turvallisuus- ja yhteistyökokous, johon osallistuvat kaikki kansainväliset ja alueelliset toimijat yhdessä paikallisten toimijoiden kanssa ja jossa neuvoteltaisiin ja määriteltäisiin ja asetettaisiin kansainvälisissä suhteissa noudatettavat kansainvälisen oikeuden periaatteet, kansainvälisten järjestöjen asema ja valta, menettely, jota käytettäisiin paikallisissa kriiseissä, ja turvatakeiden järjestelmä, joka vastaisi aikamme erityisiä mahdollisuuksia, haasteita ja vaaroja. Samaan aikaan meidän on vauhditettava taloudellisen yhdentymisen prosessia, poliittista liittoutumista ja institutionaalista lähentymistä itäisiin naapureihimme, Ukrainaan ja Moldovaan muun muassa. Toivottavasti Euroopan unioni pystyy täyttämään nämä odotukset."@fi7
"M. le Président, le principal problème auquel nous faisons face ne concerne pas la réponse à la question de savoir qui a raison et qui a tort, qui est l'agresseur et qui est la victime, qu'est-ce qu'un droit souverain et qu'est-ce qu'une réaction disproportionnée. Le vrai problème est que nous n’avons pas de réel moyen d'imposer un statu quo ou d'exercer une pression efficace sur un pays comme la Russie pour réviser une certaine politique. En outre, nous ne pouvons demander à la Russie d'observer des dispositions du droit international que nous avons déjà transgressées. Un monde dans lequel chaque crise est traitée sur une base n’est pas un monde d’ordre, mais de désordre. Ce que nous voyons aujourd’hui autour de nous n’est pas le début d’une nouvelle Guerre Froide mais la fin d’un ordre bipolaire. C’est une confrontation géopolitique au niveau mondial qui se déroule dans un environnement international non régulé où les unilatéraux s’affrontent. Si l'ordre unipolaire est mort et que l'ordre multipolaire n'est pas encore né, l'anarchie et le droit de la force prévalent. La seule chose raisonnable que nous devons faire, c’est convenir d’une conférence internationale pour la sécurité et la coopération, où tous les acteurs mondiaux et régionaux, ainsi que les acteurs locaux, négocieraient, redéfiniraient et réinventeraient les principes du droit international dans les relations internationales, le rôle et les pouvoirs des organisations internationales, les procédures de gestion des crises locales et le système de garanties de sécurité qui concerneraient les opportunités spécifiques, les défis et les dangers de notre époque. Entre-temps, nous devrions accélérer le processus d’intégration économique, d’association politique et d’approximation institutionnelle avec nos voisins de l’Est tels que l’Ukraine et la Moldavie. Espérons que l’Union européenne sera à la hauteur de ces attentes."@fr8
"Elnök úr, a legnagyobb probléma, amellyel szembenézünk, nem annak a kérdésnek a megválaszolása, hogy kinek van igaza és ki téved, hogy ki az agresszor és ki az áldozat, hogy mi a szuverén jog és mi az aránytalan reakció. A tényleges probléma az, hogy nincs valódi eszközünk arra, hogy visszaállítsuk a t, vagy hogy egy Oroszországhoz hasonló országra nyomást gyakoroljunk azért, hogy az egy bizonyos politikát revideáljon. Továbbá nem kérhetjük Oroszországot arra, hogy tartson be bármely olyan nemzetközi jogszabályt, amelyet mi még nem szegtünk meg. Egy olyan világ, ahol minden válságot alapon kezelnek, nem a rend világa, hanem a zűrzavaré. Amit ma látunk magunk körül, az nem egy új hidegháború kezdete, hanem az egypólusú rendszer vége. Globális szinten zajló geopolitikai konfrontációról van szó, amely olyan szabályozatlan nemzetközi környezetben történik, ahol az unilateralisták csapnak össze. Amikor az egypólusú rendszer már megszűnt, de még nem jött létre a többpólusú rendszer, ott anarchia uralkodik és az erősebb a hatalmasabb. Az egyetlen értelmes dolog, amit tehetünk, az, hogy nemzetközi biztonsági és együttműködési konferenciát hívunk össze, ahol minden globális és regionális szereplő, valamint a helyi érdekeltek megtárgyalják, ismételten definiálják és újra feltalálják a nemzetközi jog alapelveit a nemzetközi kapcsolatok terén, a nemzetközi szervezetek szerepét és hatalmát, a helyi válságok kezelésének eljárásait, valamint olyan biztonsági garanciák rendszerét, amelyek megfelelnek az egyes lehetőségeknek – egyszóval a jelenlegi kihívásokat és veszélyeket. Eközben fel kell gyorsítanunk a gazdasági integrációt, a politikai társulást és az intézményi közelítést keleti szomszédainkkal, például Ukrajnával és Moldovával. Reméljük, hogy az Európai Unió meg tud felelni ezeknek az elvárásoknak."@hu11
". Signor Presidente, il problema principale che stiamo affrontando non riguarda la risposta alla domanda di chi ha ragione e chi ha torto; chi è l’aggressore o chi è la vittima; cos’è un diritto sovrano e cos’è una reazione sproporzionata. Il problema reale è che non disponiamo di mezzi effettivi per imporre uno o esercitare una pressione efficiente su un paese come la Russia per rivedere una certa politica. Inoltre, non possiamo chiedere alla Russia di osservare disposizioni del diritto internazionale che non siano già state violate in precedenza. Un mondo in cui ogni crisi è trattata con basi non è un mondo ordinato, ma disordinato. Ciò che oggi osserviamo intorno a noi non è l’inizio di una nuova Guerra Fredda, ma la fine dell’ordine unipolare. Si tratta di un confronto geopolitico a livello globale, che avviene in un ambiente internazionale privo di regole, in cui si scontrano gli unilateralisti. Quando l’ordine unipolare muore e quello multipolare non è ancora nato, prevalgono anarchia e la regola della forza. L’unica cosa ragionevole che dobbiamo fare è convocare una conferenza internazionale per la sicurezza e la cooperazione, in cui tutti gli attori mondiali e regionali, insieme alle parti interessate locali, dovrebbero negoziare, ridefinire e reinventare i principi del diritto internazionale nelle relazioni internazionali, il ruolo e le competenze delle organizzazioni internazionali, la procedura volta ad affrontare le crisi locali e il sistema di garanzie di sicurezza che potrebbe misurarsi con precise opportunità, sfide e pericoli del nostro tempo. Nel frattempo, dobbiamo accelerare il processo d’integrazione economica, di associazione politica e di ravvicinamento istituzionale con i nostri vicini orientali quali Ucraina e Moldavia. Speriamo che l’Unione europea sia all’altezza di tali aspettative."@it12
"Gerb. pirmininke, pagrindinė problema, kuri prieš mus iškilo, tai ne rasti atsakymą į klausimą, kas teisus, o kas klysta, kas yra agresorius ir kas yra auka ar kas yra suvereni teisė ir neproporcinga reakcija. Tikroji problema yra ta, kad mes realiai neturime priemonių užtikrinti ar panaudoti veiksmingą spaudimą tokiai šaliai kaip Rusija ir pareikalauti, kad pastaroji pakeistų savo politiką tam tikroje srityje. Be to, mes negalime reikalauti, kad Rusija laikytųsi tarptautinės teisės nuostatos, kurią mes prieš tai patys pažeidėme. Pasaulis, kuriame kiekviena kritinė padėtis sprendžiama pagrindu, yra ne tvarkos, bet betvarkės pasaulis. Tai, ką mes matome vykstant šiandien, nėra naujojo šaltojo karo pradžia, bet vienpolės tvarkos pabaiga. Tai yra pasaulinė geopolitinė konfrontacija, vykstanti nereguliuojamoje tarptautinėje aplinkoje, kurioje susiduria vienašališki interesai. Žlugus vienpolei tvarkai, bet daugiapolei tvarkai dar neatsiradus, gali įsivyrauti anarchija ir jėgos valdymas. Vienintelis protingas dalykas, kurį turėtumėme padaryti, tai sušaukti tarptautinę konferenciją saugumo ir bendradarbiavimo klausimu, kurioje visi pasaulinio ir regioninio lygmens žaidėjai kartu su vietinėmis suinteresuotomis šalimis aptartų ir iš naujo apibrėžtų tarptautinės teisės principus tarptautiniuose santykiuose, tarptautinių organizacijų vaidmenį ir įgaliojimus, vietinių krizių sprendimo tvarką ir saugumo garantijų sistemą, kuri galėtų atitikti konkrečias mūsų laikų galimybes, iššūkius ir pavojus. Tuo tarpu mes turėtumėme paspartinti ekonominės integracijos, politinės asociacijos ir institucinio derinimo su mūsų rytiniais kaimynais, pavyzdžiui Ukraina ir Moldova, procesą. Tikėkimės, kad Europos Sąjunga pateisins šiuos lūkesčius."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs, galvenā problēma, ar ko saskaramies, nav saistīta ar atbildi uz jautājumu, kam ir taisnība un kam nav, kurš ir agresors un kurš ir upuris, kas ir suverēnas tiesības un kas ir nesamērīga reakcija. Patiesā problēma ir tā, ka mums nav reālu līdzekļu, kā uzspiest vai kā izdarīt spiedienu uz tādu valsti kā Krievija, lai tā pārskatītu kādu noteiktu politiku. Turklāt mēs Krievijai nevaram prasīt ievērot nevienu tādu starptautisko tiesību nosacījumu, ko paši iepriekš jau nebūtu pārkāpuši. Pasaule, kurā katra krīze tiek risināta atšķirīgi, nav pasaule, kurā valda kārtība, bet gan pasaule, kurā valda haoss. Tas, ko mēs šodien redzam, ir nevis jauna aukstā kara sākums, bet gan vienpusēji noteiktas kārtības beigas. Tā ir globāla līmeņa ģeopolitiska konfrontācija, kas notiek neregulētā starptautiskajā vidē, kur konfliktā ir nonākuši vienas puses pārstāvji. Situācijā, kad vienpusēji noteiktā kārtība ir mirusi un daudzpusēji noteiktā kārtība vēl nav dzimusi, valda anarhija un varenā spēks. Vienīgā saprātīgā lieta, kas mums jādara, ir sasaukt starptautisku drošības un sadarbības konferenci, kurā visas globālās un reģionālās puses kopā ar vietējām ieinteresētajām personām apspriestu, no jauna definētu un izstrādātu starptautisko tiesību principus starptautiskajās attiecībās, starptautisko organizāciju lomu un pilnvaras, vietējo krīžu risināšanas procedūru un drošības garantiju sistēmu, kas spētu tikt galā ar mūsdienu konkrētajām iespējām, problēmām un briesmām. Tikmēr mums ir jāpaātrina ekonomiskās integrācijas, politisko apvienību veidošanas un institucionālās saskaņošanas process ar tādiem austrumu kaimiņiem kā Ukraina un Moldova. Cerēsim, ka Eiropas Savienība šīs cerības nepievils."@lv13
"Mr President, the main problem we are facing does not concern the answer to the question of who is right and who is wrong; who is the aggressor or who is the victim; what is a sovereign right and what is a disproportionate reaction. The real problem is that we have no real means to impose a or to exert efficient pressure on a country like Russia to revise a certain policy. Moreover, we cannot ask Russia to observe any provision of international law which we have not already breached before. A world in which every crisis is dealt with on a basis is not a world of order, but of disorder. What we see around us today is not the beginning of a new Cold War, but the end of the unipolar order. It is a geopolitical confrontation at global level which takes place within an unregulated international environment where the unilateralists are clashing. When the unipolar order is dead and the multipolar order is not yet born, anarchy and the rule of might prevail. The only reasonable thing we must do is to convene an international conference for security and cooperation, where all the global and regional players, together with the local stakeholders, should negotiate and redefine and reinvent the principles of international law in international relations, the role and powers of international organisations, the procedure for dealing with local crises and the system of security guarantees which could meet the specific opportunities, challenges and dangers of our times. Meanwhile, we must accelerate the process of economic integration, political association and institutional approximation with our eastern neighbours such as Ukraine and Moldova. Let us hope that the European Union will be up to these expectations."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, ons grootste probleem is niet het vinden van een antwoord op de vraag wie er gelijk en wie er ongelijk heeft, wie de agressor is en wie het slachtoffer, of wat een soeverein recht is en wat een buitenproportionele reactie. Het echte probleem dat we hebben is dat we geen middelen hebben om een “status quo ante” op te leggen of om op doelmatige wijze druk op een land als Rusland uit te oefenen om een bepaald beleid te herzien. Bovendien kunnen we niet van Rusland eisen dat het een bepaling van het internationaal recht respecteert dat wijzelf al eerder hebben geschonden. Een wereld waarin elke crisis wordt behandeld als een op zichzelf staande zaak is geen wereld waarin orde heerst, maar wanorde. Wat we nu om ons heen zien is niet het begin van een nieuwe Koude Oorlog, maar het eind van een unipolaire wereld. Het is een geopolitieke confrontatie op mondiaal niveau die plaatsvindt in een ongereguleerde internationale omgeving waar de unilateralisten met elkaar in botsing komen. Wanneer de unipolaire orde dood is en de multipolaire orde nog niet is geboren, kunnen anarchie en het recht van de sterkste de overhand krijgen. Het enige redelijke wat we kunnen doen is een internationale conferentie over veiligheid en samenwerking beleggen, waar alle mondiale en regionale spelers, samen met de lokale belanghebbende partijen, moeten onderhandelen over de beginselen van het internationaal recht in de internationale betrekkingen en deze beginselen moeten herdefiniëren en opnieuw uitvinden. Daarnaast moeten ze onderhandelen over de rol en de bevoegdheden van internationale organisaties, over een procedure voor het omgaan met lokale crises en over een systeem van veiligheidsgaranties dat tegemoetkomt aan de specifieke kansen, uitdagingen en gevaren van onze tijd. Ondertussen moeten we het proces van economische integratie, politieke associatie en institutionele toenadering met onze oosterburen, zoals Oekraïne en Moldavië, voortzetten. Laten we hopen dat de Europese Unie aan deze verwachtingen zal kunnen voldoen."@nl3
"Panie przewodniczący! Główny problem, w obliczu którego stoimy, nie dotyczy odpowiedzi na pytanie, kto ma rację, a kto nie; kto jest agresorem, a kto ofiarą; co to jest suwerenne prawo, a co to jest niewspółmierna reakcja. Prawdziwym problemem jest fakt, że nie mamy realnych możliwości wprowadzenia czy skutecznego wywarcia presji na państwie takim jak Rosja, aby poprawiło pewną politykę. Co więcej, nie możemy wymagać od Rosji, by stosowała się do jakiegoś przepisu prawa międzynarodowego, którego sami wcześniej byśmy nie złamali. Świat, w którym do każdego kryzysu podchodzi się na zasadzie to nie świat porządku, ale nieporządku. To, co widzimy dziś wokół nas, to nie początek nowej zimnej wojny, ale koniec jednobiegunowego porządku. To geopolityczna konfrontacja na globalną skalę, do której dochodzi w nieuregulowanym środowisku międzynarodowym, w którym dochodzi do zderzenia zwolenników polityki unilateralnej. Kiedy zginie jednobiegunowy porządek, a nie narodzi się jeszcze porządek wielobiegunowy, zapanuje anarchia i rządy siły. Jedyna rozsądna rzecz, którą musimy zrobić, to zwołanie międzynarodowej konferencji w sprawie bezpieczeństwa i współpracy, na której wszyscy globalni i lokalni uczestnicy, wraz z lokalnymi zainteresowanymi stronami, powinni negocjować, przedefiniować i na nowo odkryć zasady prawa międzynarodowego w stosunkach międzynarodowych, role i uprawnienia organizacji międzynarodowych, procedury obchodzenia się z lokalnymi kryzysami oraz system zabezpieczeń, który mógłby się sprawdzić w szczególnych okolicznościach, wyzwaniach i zagrożeniach naszych czasów. Tymczasem musimy przyspieszyć proces integracji gospodarczej, rozwoju stosunków politycznych oraz zbliżenia instytucjonalnego z naszymi wschodnimi sąsiadami takimi jak Ukraina i Mołdowa. Miejmy nadzieję, że Unia Europejska sprosta tym oczekiwaniom."@pl16
"Senhor Presidente, o principal problema que se nos depara não é o da resposta à pergunta sobre quem está certo e quem está errado, quem é o agressor e quem é a vítima, o que é um direito soberano e o que é uma reacção desproporcionada. O verdadeiro problema é que não temos meios de impor um ou de exercer uma pressão eficaz sobre um país como a Rússia para que reveja uma determinada política. Além disso, não podemos pedir à Rússia para observar uma disposição do direito internacional que nós próprios não tenhamos já violado. Um mundo em que cada crise é tratada como não é um mundo de ordem, mas de desordem. O que nós vemos hoje à nossa volta não é o início de uma nova Guerra Fria, mas o fim da ordem unipolar. Trata-se de um confronto geopolítico a nível global que tem lugar num ambiente internacional desregulado, onde se assiste à colisão dos unilateralistas. Quando a ordem unipolar morre, mas a ordem multipolar ainda não nasceu, prevalecem a anarquia e a lei da força. A única coisa razoável a fazer é convocar uma conferência internacional sobre segurança e cooperação, onde todos os intervenientes a nível global e regional, em conjunto com as partes interessadas a nível local, negoceiem, redefinam e reinventem os princípios do direito internacional nas relações internacionais, o papel e os poderes das organizações internacionais, o procedimento a utilizar para fazer face a crises a nível local e o sistema de garantias de segurança que possam ir ao encontro de oportunidades, desafios e perigos específicos dos nossos tempos. Entretanto, temos de acelerar o processo da integração económica, da associação política e da aproximação institucional com os nossos vizinhos a leste, como a Ucrânia e a Moldávia. Esperemos que a União Europeia esteja à altura destas expectativas."@pt17
"Mr President, the main problem we are facing does not concern the answer to the question of who is right and who is wrong; who is the aggressor or who is the victim; what is a sovereign right and what is a disproportionate reaction. The real problem is that we have no real means to impose a or to exert efficient pressure on a country like Russia to revise a certain policy. Moreover, we cannot ask Russia to observe any provision of international law which we have not already breached before. A world in which every crisis is dealt with on a basis is not a world of order, but of disorder. What we see around us today is not the beginning of a new Cold War, but the end of the unipolar order. It is a geopolitical confrontation at global level which takes place within an unregulated international environment where the unilateralists are clashing. When the unipolar order is dead and the multipolar order is not yet born, anarchy and the rule of might prevail. The only reasonable thing we must do is to convene an international conference for security and cooperation, where all the global and regional players, together with the local stakeholders, should negotiate and redefine and reinvent the principles of international law in international relations, the role and powers of international organisations, the procedure for dealing with local crises and the system of security guarantees which could meet the specific opportunities, challenges and dangers of our times. Meanwhile, we must accelerate the process of economic integration, political association and institutional approximation with our eastern neighbours such as Ukraine and Moldova. Let us hope that the European Union will be up to these expectations."@ro18
"Vážený pán predsedajúci, hlavný problém, ktorý dnes pred nami stojí, sa netýka odpovede na otázku, kto je v práve a kto nie, kto je agresor a kto obeť, čo je zvrchované právo a čo je neprimeraná reakcia. Skutočným problémom je, že nemáme reálne prostriedky, ako vynútiť alebo vyvinúť účinný tlak na krajinu ako Rusko a priviesť ju k prehodnoteniu určitej politiky. Navyše nemôžeme od Ruska vyžadovať dodržiavanie akéhokoľvek ustanovenia medzinárodného práva, ktoré by sme sami už skôr neporušili. Svet, v ktorom sa každá kríza rieši na základe nie je svet usporiadaný, ale svet chaosu. Čo okolo seba dnes vidíme, nie je začiatok novej studenej vojny, ale koniec jednopolárneho usporiadania. Je to geopolitická konfrontácia na globálnej úrovni, ktorá sa odohráva v neregulovanom medzinárodnom prostredí, kde sa stretávajú unilateralisti. Keď jednopolárne usporiadanie skončilo a multipolárne sa ešte nezrodilo, môže zavládnuť anarchia a vláda silnejšieho. Jedinou rozumnou vecou, ktorú musíme urobiť, je usporiadať medzinárodnú konferenciu o bezpečnosti a spolupráci, kde by všetci svetoví a regionálni hráči spolu s miestnymi zainteresovanými stranami prerokovali, opätovne vymedzili a znovu vymysleli zásady medzinárodného práva v medzinárodných vzťahoch, úlohu a právomoci medzinárodných organizácií, postupy pri riešení miestnych kríz a systém bezpečnostných záruk, ktoré by vyhovovali špecifickým príležitostiam, výzvam a nebezpečenstvám dnešných čias. Medzitým musíme urýchliť proces hospodárskej integrácie, politického združovania a inštitucionálneho zbližovania s našimi východnými susedmi, ako je napríklad Ukrajina a Moldavsko. Dúfajme, že Európska únia bude schopná naplniť tieto očakávania."@sk19
"Gospod predsednik, glavni problem, s katerim se soočamo, se ne nanaša na odgovor na vprašanje, kdo ima prav in kdo ima narobe, kdo je agresor in kdo je žrtev, kaj je suverena pravica in kaj je nesorazmerni odziv. Resnični problem je, da nimamo nobenih pravih sredstev za vzpostavitev prejšnjega stanja ali uveljavitev učinkovitega pritiska na državo kot je Rusija, da bi popravila določeno politiko. Še več, ne moremo prositi Rusije, naj upošteva katero koli določbo mednarodnega prava, ki je nismo že sami prej kršili. Svet, v katerem se vsaka kriza obravnava na podlagi ni svet reda, ampak svet nereda. Kar danes vidimo okrog sebe, ni začetek hladne vojne, ampak konec enopolnega reda. To je geopolitični spopad na globalni ravni, ki se dogaja v pravno neurejenem mednarodnem okolju, kjer se spopadajo unilateralisti. Ko je enopolni red mrtev in večpolni red še ni rojen, lahko prevladata anarhija in pravilo moči. Edina razumna stvar, ki jo moramo narediti, je, da skličemo mednarodno konferenco za varnost in sodelovanje, kjer bi se vsi globalni in regionalni udeleženci skupaj z lokalnimi zainteresiranimi stranmi dogovorili in ponovno opredelili ter na novo vzpostavili načela mednarodnega prava v mednarodnih odnosih, vlogo in pooblastila mednarodnih organizacij, postopek za obvladovanje lokalnih kriz in sistem varnostnih garancij, ki bi se lahko spoprijel s posebnimi priložnostmi, izzivi in nevarnostmi naših časov. Medtem pa moramo pospešiti proces gospodarskega povezovanja, političnega združevanja in institucionalnega približevanja z našimi vzhodnimi sosedami, kot sta Ukrajina in Moldavija. Upajmo, da bo Evropska unija kos tem pričakovanjem. ( )"@sl20
"Herr talman! Det huvudsakliga problem vi står inför gäller inte svaret på frågan om vem som har rätt och vem som har fel, vem som är angripare och vem som är offer, vad som är en suverän rättighet och vad som är en oproportionerlig reaktion. Det verkliga problemet är att vi inte har några egentliga resurser för att säkra en återgång till den tidigare situationen eller för att sätta effektiv press på ett land som Ryssland att ändra en viss politik. Inte heller kan vi be Ryssland att iaktta en regel i internationell rätt som vi redan brutit mot i det förflutna. En värld där varje kris hanteras på sui generis-basis präglas av förvirring i stället för ordning. Vad vi ser omkring oss i dag är inte början på ett nytt kallt krig, utan slutet på den enpoliga ordningen. Det är en geopolitisk konfrontation på global nivå som äger rum i en oreglerad internationell omgivning där unilateralisterna drabbar samman. När den enpoliga ordningen är död och den flerpoliga ordningen ännu inte fötts kan anarki och maktstyre florera. Det enda förnuftiga vi kan göra är att sammankalla en internationell konferens för säkerhet och samarbete, där alla globala och regionala aktörer, tillsammans med de lokala intressenterna, förhandlar och omdefinierar och omformar den internationella rättens principer i internationella förbindelser, internationella organisationers roll och befogenheter, förfarandet för att hantera lokala kriser och systemet med säkerhetsgarantier som kan motsvara de specifika möjligheter, utmaningar och faror som präglar vår tid. Samtidigt måste vi påskynda processen för ekonomisk integration, politiska förbindelser och institutionell tillnärmning med våra grannländer i öst, t.ex. Ukraina och Moldavien. Låt oss hoppas att EU kan leva upp till dessa förväntningar."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Adrian Severin (PSE ). -"5,14,16,11,13,4,21
"status quo ante"18,5,15,1,19,14,16,13,4,21
"status quo anté"11
"sui generalis"16
"sui generis"18,5,20,15,1,19,14,11,4,21,17,12,8
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph