Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-09-01-Speech-1-153"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080901.20.1-153"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Herr Präsident, Frau Kommissarin, meine Damen und Herren! Die Resolution ist das Beste seit dem Waffenstillstandsabkommen und enthält einen Großteil der Forderungen, die Elmar Brok und ich nach unserer Reise im Namen der Europäischen Volkspartei erhoben haben. Aber damit ist nicht genug getan. Die Europäische Union ist weiterhin gefordert, auch unsere Glaubwürdigkeit steht auf dem Spiel. Der Resolution müssen gemeinsame entschlossene Taten folgen, so wie sie Kommissarin Ferrero-Waldner heute ermutigend klar auf den Tisch gelegt hat. Wir müssen diese Resolution auf Punkt und Beistrich umsetzen, so wie wir verlangen, dass Russland den Sechs-Punkte-Plan auf Punkt und Beistrich umsetzt. Zweitens: Wir haben in den letzten Wochen gesehen, wie wichtig die Europäische Union ist, sein kann, aber auch, wo unsere Schwächen liegen und was wir bei uns selbst zu tun bzw. zu verhindern haben. Ja, wir können Vermittler sein, aber Vermittler sein zu wollen, setzt eine gemeinsame EU-Außenpolitik, eine proaktive Außen-, Sicherheits- und Verteidigungspolitik voraus. Wir haben in den letzten Wochen auch erlebt, dass eine fehlende Gemeinsamkeit und ein Mangel an politischem Willen zur Gemeinsamkeit spürbar waren, dass bis heute die gemeinsame Entschlossenheit fehlte, dass uns das Fehlen des Lissabon-Vertrags schwächt. Mit dem Wiederaufbau allein ist es nicht getan. Wir müssen in die Unabhängigkeit dieser Staaten investieren, dem Nationalismus den Boden entziehen. Das EU-Engagement ist wichtiger als die NATO-Perspektive. Frau Kommissarin, Sie haben so schön aufgezeigt, dass die Russland-Politik neu bewertet werden muss. Wir können nicht so weitermachen wie bisher. Wir müssen in die wirtschaftliche, demokratiepolitische, soziale und bildungspolitische Stabilität investieren. Da geht es ist nicht nur um Geld. Und wir müssen die Nachbarschaftspolitik erweitern und konkrete Projekte auf den Tisch legen, wie Sie sie heute angekündigt haben. Wir warten darauf!"@de9
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedající, paní komisařko, dámy a pánové, toto usnesení představuje největší úspěch od dohody o příměří a obsahuje většinu požadavků vznesených Elmarem Brokem a mnou jménem Evropské lidové strany (Křesťanských demokratů) a Evropských demokratů po naší návštěvě Gruzie. To však nestačí. Evropská unie stále musí hrát svou úlohu a v sázce je naše důvěryhodnost. Usnesení musí následovat rozhodná společná akce, jak dnes jasně ukázala komisařka Ferrero-Waldnerová ve svém povzbudivém prohlášení. Musíme toto usnesení splnit do poslední čárky a písmene, stejně jako po Rusku žádáme plnění onoho šestibodového plánu do posledního písmene. Navíc jsme v posledních týdnech viděli, jak důležitá Evropská unie je a může být, ale zároveň jsme pozorovali, v čem spočívají naše slabosti a kde musíme podniknout kroky – včetně preventivních kroků – k jejich nápravě. Ano, můžeme jednat jako prostředníci, ale pokud tak chceme činit, musíme mít společnou evropskou zahraniční politiku, aktivní zahraniční, bezpečnostní a obrannou politiku. Také jsme v posledních týdnech velmi akutně pocítili neexistenci společného postoje – a chybějící politickou vůli dosáhnout společného postoje – a, dokonce i nyní, nedostatek společného odhodlání. Chybějící Lisabonská smlouva nás oslabuje. Rekonstrukce nestačí. Musíme investovat do nezávislosti těchto zemí a sebrat nacionalismu půdu pod nohama. Zapojení do EU je důležitější než vyhlídky na členství v NATO. Paní komisařko, velmi výmluvně jste řekla, že ve vztahu s Ruskem „nelze pokračovat, jako by se nic nestalo,” a že musíme přehodnotit svoji politiku. Musíme investovat do hospodářské, demokratické, sociální a vzdělávací stability. Nejde jenom o peníze. Musíme také rozšířit naši politiku sousedství a prosazovat praktické projekty podobné těm, které jste ohlásila dnes. Těšíme se na to."@cs1
"Hr. formand, fru kommissær, mine damer og herrer! Beslutningsforslaget er det mest positive, vi har opnået siden våbenstilstandsaftalen, og det indeholder de fleste af de krav, som hr. Brok og jeg stillede på vegne af Gruppen for Det Europæiske Folkeparti (Kristelige Demokrater) og De Europæiske Demokrater efter vores rejse til Georgien. Men det er ikke nok. EU har stadigvæk en rolle at spille, og vores troværdighed står på spil. Beslutningsforslaget skal følges op af beslutsomme fælles handlinger, således som kommissær Ferrero-Waldner gjorde det klart med sin opmuntrende tilkendegivelse i dag. Vi må gennemføre dette beslutningsforslag til punkt og prikke, ligesom vi forlanger, at Rusland skal opfylde sekspunktsplanen til punkt og prikke. Desuden har vi i de seneste uger set, hvor vigtig EU er og kan være, men vi har også set, hvor vores svagheder ligger, og hvor vi må skride til handling - herunder iværksætte forebyggende foranstaltninger - for at råde bod på dem. Jo, vi kan være mæglere, men hvis det er det, vi vil, må vi have en fælles europæisk udenrigspolitik, en proaktiv udenrigs-, sikkerheds- og forsvarspolitik. I de seneste uger har vi også oplevet en akut mangel på fælles fodslag - ja, faktisk en mangel på politisk vilje til fælles fodslag - og selv nu en mangel på fælles beslutsomhed. Den manglende Lissabontraktat svækker os. Genopbygning er ikke nok. Vi må investere i disse landes uafhængighed og fjerne grundlaget for nationalisme. EU’s engagement er vigtigere end udsigten til et medlemskab af NATO. Fru kommissær! De har sagt, at der ikke længere kan være tale om “business as usual” over for Rusland, og at vores politik skal tages op til fornyet overvejelse. Vi må investere i økonomisk, demokratisk, social og uddannelsesmæssig stabilitet. Det handler ikke kun om penge. Vi må også udvide naboskabspolitikken og fremlægge konkrete projekter som dem, De har annonceret i dag. Det ser vi frem til."@da2
"Κύριε Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, το ψήφισμα είναι το πιο θετικό επίτευγμα μετά τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός και περιλαμβάνει τις περισσότερες από τις απαιτήσεις που είχαμε προβάλει ο Elmar Brok και εγώ, εξ ονόματος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες) και των Ευρωπαίων Δημοκρατών, μετά την επίσκεψή μας στη Γεωργία. Αυτό, όμως, δεν είναι αρκετό. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ακόμα ρόλο να διαδραματίσει, ενώ διακυβεύεται άλλωστε η αξιοπιστία μας. Το ψήφισμα πρέπει να ακολουθηθεί από αποφασιστική κοινή δράση, όπως διευκρίνισε η Επίτροπος Ferrero-Waldner με τη σημερινή της ενθαρρυντική δήλωση. Πρέπει να εφαρμόσουμε αυτό το ψήφισμα απολύτως κατά γράμμα, όπως ακριβώς απαιτούμε την πλήρη συμμόρφωση της Ρωσίας, απολύτως κατά γράμμα, προς το σχέδιο έξι σημείων. Επιπλέον, κατά τη διάρκεια των πρόσφατων εβδομάδων, διαπιστώσαμε πόσο σημαντική είναι, και μπορεί να είναι, η Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά διαπιστώσαμε επίσης ποιες είναι οι αδυναμίες μας και τι είδους μέτρα πρέπει να λάβουμε –περιλαμβανομένης της προληπτικής δράσης– για τη θεραπεία τους. Ναι, μπορούμε να αναλαμβάνουμε ρόλο διαμεσολαβητή, αν όμως επιθυμούμε κάτι τέτοιο, χρειαζόμαστε μια κοινή ευρωπαϊκή εξωτερική πολιτική, και μια δυναμική πολιτική εξωτερικών, ασφάλειας και άμυνας. Αισθανθήκαμε επίσης έντονα, τις τελευταίες εβδομάδες, την έλλειψη μιας κοινής θέσης – ουσιαστικά την έλλειψη πολιτικής βούλησης για τη διαμόρφωση μιας κοινής θέσης. Η απουσία της Συνθήκης της Λισαβόνας μας αποδυναμώνει. Η ανοικοδόμηση δεν αρκεί. Πρέπει να επενδύσουμε στην ανεξαρτησία αυτών των χωρών και να εξαλείψουμε τις συνθήκες στις οποίες ευδοκιμεί ο εθνικισμός. Η στενή συνεργασία με την ΕΕ είναι πολύ πιο σημαντική από την προοπτική της ένταξης στο ΝΑΤΟ. Κυρία Επίτροπε, επισημάνατε, πολύ εύστοχα, ότι δεν μπορούμε να συνεχίσουμε τις σχέσεις μας με τη Ρωσία σαν να μην συνέβη τίποτε και ότι η πολιτική μας πρέπει να επανεξεταστεί. Πρέπει να επενδύσουμε στην οικονομική, δημοκρατική, κοινωνική και εκπαιδευτική σταθερότητα. Πάντως δεν είναι μόνο θέμα χρημάτων. Πρέπει επίσης να επεκτείνουμε την πολιτική γειτονίας μας και να προτείνουμε πρακτικά προγράμματα, όπως αυτά που ανακοινώσατε σήμερα. Αναμένουμε με ενδιαφέρον τα αποτελέσματα."@el10
"Mr President, Commissioner, ladies and gentlemen, the resolution is the most positive achievement since the ceasefire agreement and contains most of the demands made by Elmar Brok and myself, on behalf of the European People’s Party (Christian Democrats) and European Democrats, after our visit to Georgia. However, this is not enough. The European Union still has a role to play and our credibility is at stake. The resolution must be followed by resolute joint action, as Commissioner Ferrero-Waldner has made clear with her encouraging statement today. We must implement this resolution down to the last dot and comma, just as we are demanding Russia’s full compliance, down to the last dot and comma, with the six-point plan. What is more, over recent weeks, we have seen how important the European Union is and can be, but we have also seen where our weaknesses lie and where we have to take action – including preventive action – to remedy them. Yes, we can be mediators, but if that is what we want, we must have a common European foreign policy, a pro-active foreign, security and defence policy. We have also felt acutely, over recent weeks, the lack of a common position – indeed, the lack of political will to achieve a common position – and, even now, the lack of a shared resolve. The absence of the Lisbon Treaty is weakening us. Reconstruction is not enough. We must invest in these countries’ independence and cut the ground away from nationalism. Engagement by the EU is more important than the prospect of NATO membership. Commissioner, you have said, very eloquently, that there can be no more ‘business as usual’ towards Russia, and that our policy needs to be reappraised. We must invest in economic, democratic, social and educational stability. It is not just about money. We must also expand our Neighbourhood Policy and put forward practical projects such as those you have announced today. We look forward to that."@en4
"Señor Presidente, Comisaria, señorías, la resolución constituye el logro más positivo desde el acuerdo de alto el fuego, y recoge la mayoría de las demandas formuladas por Elmar Brok y yo mismo en nombre del Partido Popular Europeo (Demócratas Cristianos) y los Demócratas Europeos, tras nuestra visita a Georgia. Sin embargo, no es suficiente. La Unión Europea tiene aún un papel que desempeñar, y nuestra credibilidad está en juego. A la resolución debe seguirle una acción conjunta decidida, como ha dejado claro la Comisaria Ferrero-Waldner con su alentadora declaración de hoy. Debemos aplicar esta resolución hasta el último punto y la última coma, al igual que exigimos a Rusia el pleno cumplimiento, de manera exhaustiva, del plan de seis puntos. Por otra parte, en las últimas semanas, hemos comprobado lo importante que es y que puede ser la Unión Europea, pero también hemos visto dónde radican nuestras debilidades y en qué aspectos hemos de emprender acciones (incluidas las de índole preventiva) para corregirlas. Es cierto, podemos ejercer de mediadores, pero si éso es lo que queremos, debemos disponer de una política exterior europea común, una política exterior, de seguridad y defensa proactiva. Por otra parte, hemos tomado plena conciencia en las últimas semanas de la ausencia de una posición común, (de hecho, de la falta de voluntad política para alcanzarla) y, incluso ahora, de la ausencia de una resolución compartida. La ausencia del Tratado de Lisboa nos debilita. La reconstrucción no es suficiente. Debemos invertir en la independencia de estos países, y hacer perder terreno al nacionalismo. La implicación de la UE es más importante que la perspectiva de integración en la OTAN. Comisaria, usted ha señalado, con gran elocuencia, que no puede mantenerse una actitud de «aquí no ha pasado nada» respecto a Rusia, y que nuestra política ha de reconsiderarse. Debemos invertir en estabilidad económica, democrática, social y educativa. No se trata sólo de dinero. También hemos de ampliar nuestra política de vecindad y proponer proyectos prácticos como los que ha anunciado usted hoy. Los espero con ansiedad."@es21
"Härra juhataja, volinik, daamid ja härrad, resolutsioon on kõige positiivsem saavutus alates relvarahukokkuleppest ning sisaldab suuremat osa Elmar Broki ja mu enda esitatud nõudmistest Euroopa Rahvapartei (Kristlike Demokraatide) ja Euroopa Demokraatide fraktsiooni nimel pärast meie külaskäiku Gruusiasse. Siiski, sellest ei piisa. Euroopa Liidul on ikka veel täita kindel roll ja kaalul on meie usaldusväärsus. Resolutsioonile peab järgnema otsustav ühismeede, nagu volinik Ferrero-Waldner on täna oma julgustava seisukohavõtuga selgeks teinud. Peame rakendama seda resolutsiooni viimsegi punkti ja komani, samuti nõudma Venemaalt kuuepunktilise plaani täieliku täitmist viimse punkti ja komani. Veel enamgi, viimastel nädalatel oleme näinud, kui oluline Euroopa Liit on ja võib olla, kuid me oleme näinud ka, milles seisnevad meie nõrkused ja milliseid meetmeid peame selleks võtma – seejuures ennetavaid meetmeid – et neid parandada. Jah, me võime olla vahendajad, aga kui me seda tahame, siis peab meil olema ühine Euroopa välispoliitika, ennetav välis-, julgeoleku- ja kaitsepoliitika. Oleme viimastel nädalatel tundnud teravalt puudust ka ühisest seisukohast – tõesti, poliitilise tahte puudust ühise seisukoha saavutamiseks – ja, isegi praegu, puudust ühisest lahendusest. Lissaboni lepingu puudumine nõrgestab meid. Ülesehitusest ei piisa. Me peame investeerima nende riikide iseseisvusse ja võtma natsionalismil pinna jalge alt. Kokkulepped ELiga on palju tähtsamad kui väljavaade NATO liikmeks saada. Volinik, olete öelnud väga ilmekalt, et Venemaaga ei saa olla rohkem äritegevust kui tavaliselt ning et meie poliitika vajab ümberhindamist. Peame investeerima majanduslikku, demokraatlikku, sotsiaalsesse ja haridusalasesse stabiilsusse. Jutt pole ainult rahast. Peame laiendama ka naabruspoliitikat ja esitama praktilisi projekte, nagu näiteks selliseid, millest olete täna teada andnud. Me ootame seda."@et5
"Arvoisat puhemies ja komission jäsen, hyvät naiset ja herrat, tämä päätöslauselma on myönteisin saavutus tulitaukosopimuksen jälkeen ja siinä on esitetty useimmat vaatimukset, jotka Elmar Brok ja minä toimme esiin Euroopan kansanpuolueen (kristillisdemokraatit) ja Euroopan demokraattien ryhmän puolesta vierailtuamme Georgiassa. Se ei kuitenkaan riitä. Euroopan unionin on vielä tehtävä osuutensa ja säilytettävä uskottavuutensa. Päätöslauselmaa on seurattava määrätietoiset yhteiset toimet, kuten komission jäsen Ferrero-Waldner tänään totesi rohkaisevassa lausunnossaan. Meidän on pantava tämä päätöslauselma täytäntöön viimeistä pilkkua ja pistettä myöten samalla tavalla kuin vaadimme Venäjää noudattamaan täysimääräisesti, viimeistä pilkkua ja pistettä myöten, kuuden kohdan suunnitelmaa. Lisäksi olemme viime viikkoina nähneet, miten tärkeä Euroopan unioni on ja voi olla, mutta olemme myös nähneet heikkoutemme ja ymmärtäneet, miten toimia – myös ennalta ehkäisevästi – niiden korjaamiseksi. Kyllä vain. Voimme olla välittäjiä, mutta jos niin haluamme, meillä on oltava unionin yhteinen ulkopolitiikka, ennakoiva ulko-, turvallisuus- ja puolustuspolitiikka. Olemme viime viikkoina myös kipeästi tunteneet yhteisen kannan puuttumisen – itse asiassa poliittisen tahdon puuttumisen yhteisen kannan saavuttamiseksi – ja yhä edelleen yhteisen päätöksen puuttumisen. Lissabonin sopimuksen puuttuminen heikentää meitä. Jälleenrakentaminen ei riitä. Meidän on investoitava näiden maiden itsenäisyyteen ja kitkettävä nationalismin kasvupohja. EU:n sitoutuminen on paljon tärkeämpää kuin mahdollinen jäsenyys Natossa. Hyvä komission jäsen, sanoitte hyvin kaunopuheisesti, ettei ”entisiä liikesuhteita” Venäjään enää voida pitää yllä ja että politiikkaamme on arvioitava uudelleen. On investoitava taloudelliseen, demokraattiseen, sosiaaliseen ja koulutuksen vakauteen. Kyse ei ole pelkästään rahasta. Meidän on myös laajennettava naapuruuspolitiikkaamme ja käynnistettävä sellaisia käytännön hankkeita, joita tänään mainitsittekin. Jäämme odottamaan niitä."@fi7
"M. le Président, Commissaire, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, cette résolution est la réussite la plus positive depuis l'accord de cessez-le-feu et reprend la plupart des demandes faites par Elmar Brok et moi-même, au nom du Parti populaire européen (démocrates chrétiens) et des Démocrates européens, après notre visite en Géorgie. Toutefois, ce n'est pas suffisant. L’Union européenne a encore un rôle à jouer et notre crédibilité est en jeu. La résolution doit être suivie par une action commune résolue, comme en a clairement fait part la commissaire Ferrero-Waldner dans sa déclaration encourageante d’aujourd’hui. Nous devons mettre cette résolution en œuvre, dans son intégralité, tout comme nous demandons le respect total de la Russie du plan en six points, dans son intégralité. En outre, durant les dernières semaines, nous avons vu à quel point l’Union européenne est et peut être, mais nous avons également vu où se situent nos faiblesses et sur quels points nous devons agir – y compris de manière préventive – pour y remédier. Oui, nous pouvons être médiateurs, mais si c'est ce que nous voulons, nous devons avoir une politique étrangère européenne commune, une politique étrangère, sécuritaire et de défense proactive. Nous avons également intensément senti, ces dernières semaines, l'absence de position commune - l'absence de politique donnera en effet naissance à une position commune – et, même aujourd’hui, l’absence de décision partagée. L’absence de traité de Lisbonne nous affaiblit. La reconstruction n'est pas suffisante. Nous devons investir dans l’indépendance de ces pays et couper l’herbe sous le pied du nationalisme. L’engagement de l’UE est plus important que la perspective d’une adhésion à l’OTAN. Commissaire, vous avez dit, avec beaucoup d’éloquence, qu’il ne peut plus y avoir «d’échanges commerciaux comme avant» avec la Russie, et que notre politique doit être réévaluée. Nous devons investir dans la stabilité économique, démocratique, sociale et éducative. Il ne s’agit pas uniquement d’argent. Nous devons également étendre notre Politique de voisinage et faire avancer des projets pratiques tels que ceux que vous avez annoncés aujourd'hui. Nous nous en réjouissons."@fr8
"Elnök úr, biztos asszony, hölgyeim és uraim, ez az állásfoglalás a tűzszüneti egyezmény óta a legpozitívabb eredmény, és tartalmazza azon követelések legtöbbjét, melyet Elmar Brok és jómagam az Európai Néppárt (Kereszténydemokraták) nevében, grúziai látogatásunkat követően fogalmaztunk meg Azonban ez még nem elég. Az Európai Uniónak még további szerepe van, és szavahihetőségünk forog kockán. Az állásfoglalást határozott együttes fellépésnek kell követnie, ahogy azt Ferrero-Waldner biztos asszony is világossá tette mai, reményre okot adó kijelentésével. Ezt az állásfoglalást az utolsó betűig meg kell valósítanunk, ahogy Oroszországtól is azt követeljük, hogy teljes mértékben, az utolsó betűig feleljen a hatpontos tervnek. Mi több, az utóbbi hetekben láthattuk, hogy milyen fontos lehet – és valóban milyen fontos – az Európai Unió, de azt is láttuk, hogy miben állnak gyengeségeink és hogy orvoslásukra milyen területeken kell lépéseket tennünk, beleértve a preventív lépéseket is. Igen, lehetünk közvetítők, de ha valóban ezt akarjuk, akkor szükségünk van közös európai külpolitikára, valamint proaktív biztonság- és védelempolitikára. Az utóbbi hetekben éreztük a közös álláspont égető hiányát is – mi több, a közös álláspontot kívánó politikai akarat hiányát is –, és máig érezzük a közös elhatározás hiányát is. A Lisszaboni Szerződés nemléte gyengít minket. A rekonstrukció nem elég. Be kell ruháznunk ezen országok függetlenségébe, és el kell vágnunk a nacionalizmus útját. Az EU bevonódása fontosabb, mint a NATO-tagság perspektívája. Biztos asszony, ahogy ön igen ékesszólóan mondta, többé nem viszonyulhatunk Oroszországhoz a „minden marad a régiben” alapon, és politikánkat át kell értékelnünk. Be kell ruháznunk a gazdasági, demokratikus, szociális és oktatási stabilitásba. Ez nem csupán a pénzről szól. Ki kell terjesztenünk szomszédságpolitikánkat és olyan gyakorlati projekteket kell indítványoznunk, amilyeneket ma ön jelentett be. Ezt várjuk."@hu11
". Signor Presidente, signora Commissario, onorevoli colleghi, la risoluzione è il risultato più positivo dall’accordo di cessazione delle ostilità e contiene la maggior parte delle domande poste da Elmar Brok e da me, a nome del Partito popolare europeo (Democratici cristiani) e dei Democratici europei, dopo la nostra visita in Georgia. Tuttavia, non è sufficiente. L’Unione europea ha tuttora un ruolo da svolgere ed è in gioco la nostra credibilità. La risoluzione deve essere seguita da una decisa azione congiunta, come ha chiarito il Commissario Ferrero-Waldner con la sua incoraggiante dichiarazione di oggi. Dobbiamo attuare tale risoluzione fino all’ultima virgola, proprio come chiediamo alla Russia pieno rispetto fino all’ultima virgola del piano in sei punti. Per di più, nelle ultime settimane, abbiamo notato quanto sia e quanto possa essere importante l’Unione europea, ma anche dove si trovino le nostre debolezze e dove dobbiamo intervenire, compresa un’azione preventiva, per porvi rimedio. Sì, possiamo essere mediatori, ma se è ciò che vogliamo, dobbiamo disporre di una politica estera europea comune, una politica estera attiva di sicurezza e di difesa. Abbiamo inoltre percepito profondamente, nelle ultime settimane, la mancanza di una posizione comune, in effetti la mancanza di volontà politica per ottenerla, e, anche ora, la mancanza di una decisione condivisa. L’assenza del Trattato di Lisbona ci sta indebolendo. Una ricostruzione non è sufficiente. Dobbiamo investire nell’indipendenza di questi paesi e guadagnare terreno sul nazionalismo. Un impegno dell’UE è più importante della prospettiva di ingresso nella NATO. Signora Commissario, lei ha affermato, in maniera molto eloquente, che non dovremo più comportarci come al solito con la Russia, e che la nostra politica ha bisogno di essere rivalutata. Dobbiamo investire in stabilità economica, democratica, sociale ed educativa. Non si tratta esclusivamente di denaro. Dobbiamo anche ampliare la nostra politica di vicinato e presentare progetti pratici come quelli annunciati oggi. Restiamo in attesa."@it12
"Gerb. pirmininke, Komisijos nare, ponai ir ponios, rezoliucija yra pats didžiausias pasiekimas nuo paliaubų susitarimo pasirašymo dienos ir ji aprėpia daugumą reikalavimų, kuriuos po vizito Gruzijoje Europos liaudies partijos (krikščionių demokratų) ir Europos demokratų frakcijos vardu pateikė Elmar Brok ir aš. Tačiau to nepakanka. Europos Sąjunga dar neatliko savo vaidmens, o jos patikimumas jau yra pavojuje. Todėl priėmę rezoliuciją turime imtis ryžtingų bendrų veiksmų, kaip aiškiai ir padrąsinamai šiandien pareiškė Komisijos narė B. Ferrero-Waldner. Mes privalome įgyvendinti šią rezoliuciją iki paskutinio taško ir kablelio, taip kaip patys reikalaujame iš Rusijos iki paskutinio taško ir kablelio laikytis šešių punktų plano reikalavimų. Be to, per pastarąsias savaites mes turėjome progų įsitikinti, kokia svarbi yra ir gali būti Europos Sąjunga, bet mes taip pat pamatėme savo silpnąsias puses, todėl turime imtis veiksmų, įskaitant prevencinius veiksmus, kad šiuos trūkumus ištaisytumėme. Taip, mes galime imtis tarpininko vaidmens, bet jei šis vaidmuo yra tai, ko mes norime, mes privalome turėti bendrą Europos užsienio politiką, iniciatyvią užsienio, saugumo ir gynybos politiką. Per pastarąsias savaites mes taip pat aiškiai pajutome, kad neturime bendros pozicijos ir kad net dabar mums stinga ryžto. Tai, kad neturime Lisabonos sutarties, mus silpnina. Vien atkūrimo nepakanka. Mes turime investuoti į šių šalių nepriklausomybę ir išmušti nacionalizmui pagrindą iš po kojų. ES įsipareigojimas yra daug svarbesnis už narystės NATO perspektyvą. Gerb. Komisijos nare, jūs labai iškalbingai pasakėte, kad santykiuose su Rusija daugiau nebegalime laikytis „įprastinės dalykinės“ pozicijos ir kad mūsų politika turi būti iš naujo įvertinta. Mes privalome investuoti į ekonominį, demokratinį, socialinį ir švietimo stabilumą. Tai nėra vien tik pinigų klausimas. Mes taip pat turime išplėsti Europos kaimynystės politiką ir siūlyti projektus, pavyzdžiui, tokius, apie kuriuos jūs šiandien kalbėjote. Mes nekantriai to laukiame."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs, komisāres kundze, dāmas un kungi, šī rezolūcija ir vispozitīvākais sasniegums pēc vienošanās par pamieru un ietver lielāko daļu un manis Eiropas Tautas partijas (Kristīgo demokrātu) un Eiropas Demokrātu grupas vārdā ierosināto prasību, kuras izteicām pēc vizītes Gruzijā. Tomēr ar to nepietiek. Eiropas Savienībai vēl arvien ir jāspēlē sava loma, un uz spēles ir likta mūsu uzticamība. Rezolūcijai ir jāseko apņēmīgai, kopīgai rīcībai, kā to savā iedrošinošajā paziņojumā šodien teica komisāre . Mums šī rezolūcija ir jāīsteno līdz pat pēdējam punktam un komatam, tāpat kā mēs pieprasām, lai Krievija pilnībā, līdz pat pēdējam punktam un komatam ievērotu sešu punktu plānu. Turklāt pēdējo nedēļu laikā mēs esam redzējuši, cik Eiropas Savienība ir un var būt nozīmīga, taču redzējām arī savas vājās puses un jomas, kur mums ir jārīkojas un jāveic arī profilaktiski pasākumi, lai tās novērstu. Jā, mēs varam būt vidutāji, taču ja tas ir tas, ko vēlamies, tad mums ir vajadzīga vienota, aktīva Eiropas ārpolitika un drošības un aizsardzības politika. Pēdējo nedēļu laikā mēs arī ļoti asi esam izjutuši to, ka nav vienotas nostājas, ka nav politiskās vēlmes panākt vienotu nostāju, un pat tagad jūtam vienota risinājuma trūkumu. Tas, ka nav Lisabonas līguma, mūs padara vājākus. Ar atjaunošanu vien nepietiek. Mums ir jāinvestē šo valstu neatkarībā un jāsagrauj nacionālisma pamati. Saikne ar ES ir svarīgāka nekā izredzes kļūt par NATO dalībvalsti. Komisāres kundze, jūs ļoti daiļrunīgi teicāt, ka ar Krieviju vairs nevar būt „parastās darba kārtības” un ka mūsu politika ir jāizvērtē no jauna. Mums ir jāinvestē ekonomikas, demokrātijas, sociālajā un izglītības stabilitātē. Šeit nav runa tikai par naudu. Mums ir jāpaplašina arī Kaimiņattiecību politika un jāizvirza tādi praktiski realizējami plāni, par kādiem jūs šodien paziņojāt. Mēs to gaidām."@lv13
"Herr Präsident, Frau Kommissarin, meine Damen und Herren! Die Resolution ist das Beste seit dem Waffenstillstandsabkommen und enthält einen Großteil der Forderungen, die Elmar Brok und ich nach unserer Reise im Namen der Europäischen Volkspartei erhoben haben. Aber damit ist nicht genug getan. Die Europäische Union ist weiterhin gefordert, auch unsere Glaubwürdigkeit steht auf dem Spiel. Der Resolution müssen gemeinsame entschlossene Taten folgen, so wie sie Kommissarin Ferrero-Waldner heute ermutigend klar auf den Tisch gelegt hat. Wir müssen diese Resolution auf Punkt und Beistrich umsetzen, so wie wir verlangen, dass Russland den Sechs-Punkte-Plan auf Punkt und Beistrich umsetzt. Zweitens: Wir haben in den letzten Wochen gesehen, wie wichtig die Europäische Union ist, sein kann, aber auch, wo unsere Schwächen liegen und was wir bei uns selbst zu tun bzw. zu verhindern haben. Ja, wir können Vermittler sein, aber Vermittler sein zu wollen, setzt eine gemeinsame EU-Außenpolitik, eine proaktive Außen-, Sicherheits- und Verteidigungspolitik voraus. Wir haben in den letzten Wochen auch erlebt, dass eine fehlende Gemeinsamkeit und ein Mangel an politischem Willen zur Gemeinsamkeit spürbar waren, dass bis heute die gemeinsame Entschlossenheit fehlte, dass uns das Fehlen des Lissabon-Vertrags schwächt. Mit dem Wiederaufbau allein ist es nicht getan. Wir müssen in die Unabhängigkeit dieser Staaten investieren, dem Nationalismus den Boden entziehen. Das EU-Engagement ist wichtiger als die NATO-Perspektive. Frau Kommissarin, Sie haben so schön aufgezeigt, dass die Russland-Politik neu bewertet werden muss. Wir können nicht so weitermachen wie bisher. Wir müssen in die wirtschaftliche, demokratiepolitische, soziale und bildungspolitische Stabilität investieren. Da geht es ist nicht nur um Geld. Und wir müssen die Nachbarschaftspolitik erweitern und konkrete Projekte auf den Tisch legen, wie Sie sie heute angekündigt haben. Wir warten darauf!"@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, commissaris, dames en heren, de resolutie is het meeste positieve resultaat sinds het staakt-het-vuren en bevat de meeste eisen die Elmar Brok en ik namens de Europese Volkspartij (Christen-democraten) en Europese Democraten hadden gesteld na ons bezoek aan Georgië. Dit is echter niet genoeg. De Europese Unie heeft nog steeds een rol te spelen en onze geloofwaardigheid staat op het spel. De resolutie moet worden gevolgd door vastberaden gezamenlijke actie, zoals commissaris Ferrero-Waldner vandaag duidelijk heeft gemaakt met haar bemoedigende verklaring. We moeten deze resolutie tot op de laatste komma uitvoeren, net zoals we van Rusland eisen dat het het zespuntenplan tot op de laatste komma uitvoert. Bovendien hebben we de afgelopen weken gezien hoe belangrijk de Europese Unie is en kan zijn, maar we hebben ook gezien waar onze zwakke punten liggen en waar we actie moeten ondernemen – waaronder ook preventieve actie – om die te verbeteren. Ja, we kunnen bemiddelaars zijn, maar als dat is wat we willen, moeten we een gemeenschappelijk Europees buitenlands beleid hebben: een proactief buitenlands, veiligheids- en defensiebeleid. Ook hebben we de afgelopen weken acuut gevoeld dat we geen gemeenschappelijk standpunt hadden – en zelfs niet de politieke wil om tot een gemeenschappelijk standpunt te komen – en ook, zelfs nu nog, dat er geen gedeelde vastberadenheid was en is. Het feit dat we geen Verdrag van Lissabon hebben, speelt ons nu parten. Wederopbouw is niet genoeg. We moeten investeren in de onafhankelijkheid van deze landen en het gras voor de voeten van het nationalisme wegmaaien. Engagement van de EU is belangrijker dan het vooruitzicht op het NAVO-lidmaatschap. Commissaris, u hebt heel welluidend gezegd dat er geen sprake kan zijn van “business as usual” ten aanzien van Rusland, en dat ons beleid moet worden hergewaardeerd. We moeten investeren in economische, democratische, en sociale stabiliteit, en ook in stabiliteit in het onderwijs. Het gaat niet alleen om geld. We moeten ook ons nabuurschapsbeleid uitbreiden en praktische projecten ontwikkelen, zoals de projecten die u vandaag hebt aangekondigd. We zien daar naar uit."@nl3
"Panie przewodniczący, pani komisarz, szanowni państwo! Rezolucja jest najbardziej pozytywnym osiągnięciem od czasu porozumienia o zawieszeniu broni i zawiera większość żądań wysuniętych przez Elmara Broka i przeze mnie, w imieniu Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańskich Demokratów) i Europejskich Demokratów, po naszej wizycie w Gruzji. To jednak nie wystarczy. Unia Europejska nadal ma do odegrania pewną rolę, a nasza wiarygodność jest zagrożona. Po rezolucji muszą nastąpić zdecydowane wspólne działania, co dała do zrozumienia pani komisarz Ferrero-Waldener w swoim pokrzepiającym oświadczeniu. Musimy wprowadzić tę rezolucję w życie w każdym najmniejszym szczególe, tak jak w najmniejszym szczególe wymagamy od Rosji pełnego podporządkowania się sześciopunktowemu planowi. Co więcej, na przestrzeni ostatnich tygodni zobaczyliśmy, jak ważna jest i może być Unia Europejska, ale zobaczyliśmy także, gdzie leżą nasze słabości i jakie działania - w tym działania zapobiegawcze - trzeba podjąć, aby je zaleczyć. Tak, możemy być mediatorami, ale jeżeli tego chcemy, to musimy mieć wspólną europejską politykę zagraniczną, proaktywną politykę zagraniczną, politykę bezpieczeństwa i obrony. W ciągu ostatnich tygodni boleśnie odczuliśmy także brak wspólnego stanowiska - a nawet brak politycznej woli, by osiągnąć wspólne stanowisko - i, nawet teraz, brak wspólnej determinacji. Brak traktatu lizbońskiego nas osłabia. Odbudowa nie wystarczy. Musimy zainwestować w niepodległość tych państw i odciąć drogę nacjonalizmowi. Zaangażowanie UE jest ważniejsze niż perspektywa członkostwa w NATO. Pani komisarz powiedziała, bardzo dobitnie, że w stosunku do Rosji sprawy nie mogą się toczyć tak, jakby nic się nie stało, oraz że nasza polityka musi zostać ponownie oceniona. Musi zainwestować w stabilizację gospodarczą, demokratyczną, społeczną i edukacyjną. Nie chodzi tylko o pieniądze. Musimy także rozszerzyć naszą politykę sąsiedztwa i przedstawić praktyczne projekty takie jak te, które pani dzisiaj przedstawiła. Z niecierpliwością tego oczekujemy."@pl16
"Senhor Presidente, Senhora Comissária, Senhoras e Senhores Deputados, a resolução é a conquista mais positiva desde o acordo de cessar-fogo e inclui a maior parte das exigências feitas pelo senhor deputado Elmar Brok e por mim próprio, em nome do Partido Popular Europeu (Democratas-Cristão) e dos Democratas Europeus, após a nossa visita à Geórgia. Todavia, isto não é suficiente. A União Europeia continua a ter um papel a desempenhar, e a nossa credibilidade está em jogo. A resolução tem de ser seguida de uma acção concertada firme, tal a senhora Comissária Ferrero-Waldner deixou claro na sua encorajadora declaração de hoje. Temos de aplicar esta resolução até à última vírgula, tal como estamos a exigir da Rússia o cumprimento total do plano em seis pontos até à última vírgula. Além disso, nas últimas semanas, tivemos a pela medida da importância que a União Europeia tem e pode ter, mas tomámos também consciência das nossas fragilidades e dos pontos em que devemos actuar – nomeadamente através de medidas preventivas – para as debelar. Sim, podemos ser mediadores, mas se é isso que queremos, temos de ter uma política externa europeia comum, uma política externa proactiva de segurança e defesa. Nas últimas semanas, também já sentimos intensamente a falta de uma posição comum – na realidade, a falta de vontade política para alcançar uma posição comum – e, mesmo no momento presente, a falta de determinação colectiva. A ausência do Tratado de Lisboa está a enfraquecer-nos. Não basta reconstruir. Temos de investir na independência desses países e cortar as bases do nacionalismo. O empenhamento da UE é mais importante do que a perspectiva de adesão à NATO. Senhora Comissária, a senhora afirmou, de forma muito eloquente, que não é possível retomar o curso normal das relações com a Rússia e que a nossa política tem de ser reavaliada. Temos de investir na estabilidade económica, democrática, social e educativa. Não é apenas uma questão de dinheiro. Temos também de alargar a nossa Política de Vizinhança e apresentar projectos concretos como os que anunciou hoje. É aí que residem as nossas expectativas."@pt17
"Herr Präsident, Frau Kommissarin, meine Damen und Herren! Die Resolution ist das Beste seit dem Waffenstillstandsabkommen und enthält einen Großteil der Forderungen, die Elmar Brok und ich nach unserer Reise im Namen der Europäischen Volkspartei erhoben haben. Aber damit ist nicht genug getan. Die Europäische Union ist weiterhin gefordert, auch unsere Glaubwürdigkeit steht auf dem Spiel. Der Resolution müssen gemeinsame entschlossene Taten folgen, so wie sie Kommissarin Ferrero-Waldner heute ermutigend klar auf den Tisch gelegt hat. Wir müssen diese Resolution auf Punkt und Beistrich umsetzen, so wie wir verlangen, dass Russland den Sechs-Punkte-Plan auf Punkt und Beistrich umsetzt. Zweitens: Wir haben in den letzten Wochen gesehen, wie wichtig die Europäische Union ist, sein kann, aber auch, wo unsere Schwächen liegen und was wir bei uns selbst zu tun bzw. zu verhindern haben. Ja, wir können Vermittler sein, aber Vermittler sein zu wollen, setzt eine gemeinsame EU-Außenpolitik, eine proaktive Außen-, Sicherheits- und Verteidigungspolitik voraus. Wir haben in den letzten Wochen auch erlebt, dass eine fehlende Gemeinsamkeit und ein Mangel an politischem Willen zur Gemeinsamkeit spürbar waren, dass bis heute die gemeinsame Entschlossenheit fehlte, dass uns das Fehlen des Lissabon-Vertrags schwächt. Mit dem Wiederaufbau allein ist es nicht getan. Wir müssen in die Unabhängigkeit dieser Staaten investieren, dem Nationalismus den Boden entziehen. Das EU-Engagement ist wichtiger als die NATO-Perspektive. Frau Kommissarin, Sie haben so schön aufgezeigt, dass die Russland-Politik neu bewertet werden muss. Wir können nicht so weitermachen wie bisher. Wir müssen in die wirtschaftliche, demokratiepolitische, soziale und bildungspolitische Stabilität investieren. Da geht es ist nicht nur um Geld. Und wir müssen die Nachbarschaftspolitik erweitern und konkrete Projekte auf den Tisch legen, wie Sie sie heute angekündigt haben. Wir warten darauf!"@ro18
"Vážený pán predsedajúci, pani komisárka, dámy a páni, toto uznesenie predstavuje najväčší úspech od dohody o prímerí a obsahuje väčšinu požiadaviek vznesených Elmarom Brokom a mnou v mene Európskej ľudovej strany (kresťanských demokratov) a Európskych demokratov po našej návšteve Gruzínska. To však nestačí. Európska únia musí stále hrať svoju úlohu a v stávke je naša dôveryhodnosť. Uznesenie musí nasledovať rozhodná spoločná akcia, ako dnes jasne ukázala pani komisárka Ferrero-Waldnerová vo svojom povzbudivom vyhlásení. Musíme toto uznesenie splniť do poslednej čiarky a písmena, takisto ako od Ruska žiadame plnenie šesťbodového plánu do posledného písmena. Navyše sme v posledných týždňoch videli, aká dôležitá Európska únia je a môže byť, ale zároveň sme pozorovali, v čom spočívajú naše slabosti, a kde musíme podniknúť kroky – vrátane preventívnych krokov – na ich nápravu. Áno, môžeme konať ako sprostredkovatelia, ale ak tak chceme robiť, musíme mať spoločnú európsku zahraničnú politiku, aktívnu zahraničnú, bezpečnostnú a obrannú politiku. Takisto sme v posledných týždňoch veľmi naliehavo pocítili neexistenciu spoločného postoja – a chýbajúcu politickú vôľu dosiahnuť spoločný postoj – a, dokonca aj teraz, nedostatok spoločného odhodlania. Chýbajúca Lisabonská zmluva nás oslabuje. Rekonštrukcia nestačí. Musíme investovať do nezávislosti týchto krajín a vziať nacionalizmu pôdu spod nôh. Zapojenie do EÚ je dôležitejšie než vyhliadky na členstvo v NATO. Pani komisárka, veľmi výrečne ste povedali, že vo vzťahu s Ruskom „nie je možné pokračovať, akoby sa nič nestalo,“ a že musíme prehodnotiť svoju politiku. Musíme investovať do hospodárskej, demokratickej, sociálnej a vzdelávacej stability. Nejde iba o peniaze. Musíme tiež rozšíriť našu susedskú politiku a presadzovať praktické projekty podobné tým, ktoré ste ohlásili dnes. Tešíme sa na to."@sk19
"Gospod predsednik, komisarka, gospe in gospodje, sklep je najbolj pozitiven dosežek po sporazumu o prekinitvi ognja in vsebuje večino zahtev, ki jih sva jih postavila z Elmarjem Brokom v imenu Evropske ljudske stranke (Krščanskih demokratov) in Evropskih demokratov po obisku v Gruziji. Vsekakor pa to ni dovolj. Evropska unija mora še vedno imeti svojo vlogo in gre za našo verodostojnost. Sklepu mora slediti odločna skupna akcija, kot je komisarka Ferrero-Waldner jasno povedala v svoji današnji spodbudni izjavi. Ta sklep moramo izpeljati vse do zadnje pike in vejice, prav tako pa zahtevamo, da tudi Rusija do zadnje pike in vejice izpolni načrt v šestih točkah. Kar je še več, v zadnjih tednih smo videli, kako pomembna je in je lahko Evropska unija, vendar smo videli tudi, kje so naše šibkosti in kje moramo sprejeti ukrepe, tudi preventivne, da jih odpravimo. Da, lahko smo posredniki, a če je to tisto, kar hočemo, moramo imeti skupno evropsko zunanjo politiko, proaktivno zunanjo, varnostno in obrambno politiko. V zadnjih tednih smo tudi močno občutili pomanjkanje skupnega stališča, pravzaprav pomanjkanje politične volje, da bi dosegli skupno stališče, in zdaj je še vedno pomanjkanje skupne odločnosti. Odsotnost lizbonske pogodbe nam jemlje moč. Obnova ni dovolj. Vlagati moramo v neodvisnost držav in presekati z nacionalizmom. Angažiranje EU je pomembnejše kot možnost članstva v Natu. Komisarka, rekli ste, zelo zgovorno, da do Rusije ne moremo več „tako kot ponavadi“ in da je treba našo politiko ponovno oceniti. Vlagati moramo v gospodarsko, demokratično, socialno in izobraževalno stabilnost. Ne gre le za denar. Razširiti moramo tudi našo sosedsko politiko in dati prednost praktičnim projektom, kot so tisti, ki ste jih najavili danes. Z veseljem to pričakujemo."@sl20
"Herr talman, fru kommissionsledamot, mina damer och herrar! Resolutionen är det mest positiva som åstadkommits sedan eldupphöravtalet och innehåller de flesta av de krav som Elmar Brok och jag ställde för Europeiska folkpartiet (kristdemokrater) och Europademokrater efter vårt besök i Georgien. Men det är inte tillräckligt. EU har fortfarande en roll att spela, och vår trovärdighet står på spel. Resolutionen måste följas av bestämda gemensamma insatser, som kommissionsledamot Benita Ferrero-Waldner klargjorde i sitt hoppingivande uttalande i dag. Vi måste genomföra den här resolutionen till punkt och pricka, på samma sätt som vi kräver att Ryssland ska följa sexpunktsplanen till punkt och pricka. Dessutom har vi de senaste veckorna sett hur viktigt EU är och kan vara, men vi har också sett var våra svagheter finns och var vi måste vidta åtgärder – även förebyggande åtgärder – för att avhjälpa dem. Visst kan vi agera medlare, men om det är det vi vill måste vi ha en gemensam europeisk utrikespolitik, en proaktiv utrikes-, säkerhets- och försvarspolitik. Vi har också de senaste veckorna blivit akut medvetna om att det saknas en gemensam ståndpunkt – ja, en politisk vilja att nå en gemensam ståndpunkt – och, än i dag, att det saknas en gemensam föresats. Att vi inte har Lissabonfördraget innebär att vi försvagas. Det räcker inte med återuppbyggnad. Vi måste investera i dessa länders självständighet och rycka undan marken för nationalism. EU:s engagemang är viktigare än utsikterna till Natomedlemskap. Fru kommissionsledamot! Ni sa mycket talande att förbindelserna med Ryssland inte kan fortgå som om inget hade hänt, och att vår politik måste omprövas. Vi måste investera i ekonomisk, demokratisk, social och utbildningsmässig stabilitet. Det handlar inte bara om pengar. Vi måste också bredda vår grannskapspolitik och föreslå konkreta projekt som dem ni har tillkännagett i dag. Det ser vi fram emot."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph