Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-09-01-Speech-1-152"

PredicateValue (sorted: none)
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Signor Presidente, onorevoli colleghi, ha fatto molto bene il Consiglio di oggi a mandare un messaggio molto chiaro a Mosca, e cioè che noi europei difendiamo i diritti dei popoli e non li giochiamo sull'altare delle convenzioni, delle convenienze geopolitiche; e abbiamo il dovere morale nei confronti dei nostri popoli, specialmente di quelli che per molto decenni hanno subito il tallone dell'imperialismo sovietico, di difendere questi principi di libertà. Ha fatto però altrettanto bene chi, come il Presidente italiano Berlusconi, ha tenuto una canale aperto di dialogo con Mosca, per far capire le ragioni dell'Europa e per ammonire sul fatto che la prospettiva della riapertura di un clima di guerra fredda – non solo da un punto di vista politico, non solo da un punto di vista economico e politico, ma anche e soprattutto dal punto di vista storico – da un punto di vista delle prospettive di un'Europa che potrà comprendere naturalmente con l'evoluzione storica anche la Russia o può chiudere definitivamente. Quindi è molto importante l'apertura e il mantenimento di un dialogo. L'Europa, i popoli europei non vogliono la guerra fredda perché guerra fredda ci ricorda morte, persecuzione ..."@ro18
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:translated text
"Härra juhataja, daamid ja härrad, nõukogul oli täna täiesti õigus, saates Moskvasse väga selge sõnumi, nimelt et meie, eurooplased, kaitseme inimeste õigusi ega ohverda neid geopoliitilistele paktidele või lepetele. Peale selle on meil nende vabaduse põhimõtete kaitsmiseks moraalne kohustus meie oma elanikkonna ees, eriti nende ees, kes on mitmeid aastakümneid nõukogude imperialismi all kannatanud. Need, kes hoidsid avatuna läbirääkimiste kanali Moskvaga – näiteks Itaalia peaminister Berlusconi – tegid siiski samuti õigesti, et selgitada Euroopa mõtteviisi ning hoiatada uue külma sõja võimalikkuse eest, mitte ainult poliitilisest seisukohast, mitte ainult majanduslikust ja poliitilisest seisukohast, vaid eelkõige ka ajaloolisest seisukohast, kuna aja möödudes jääb väljavaade, et Euroopa võib muidugi hõlmata ka Venemaa või selle siis ükskord ja igaveseks välja tõugata. Seepärast on väga oluline suhtuda asjasse avatult ja säilitada dialoogi. Euroopa, Euroopa rahvas, ei taha külma sõda, sest külm sõda tuletab meile meelde surma, tagakiusamisi…"@et5
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:translated text
"Gospod predsednik, gospe in gospodje, Svet je imel danes kar prav, ko je poslal zelo jasno sporočilo v Moskvo, namreč da mi Evropejci podpiramo pravice narodov in jih ne bomo žrtvovali za geopolitične pakte ali sporazume. Še več, imamo moralno dolžnost do našega lastnega prebivalstva, zlasti do tistih, ki so dolga desetletja vzdržali pod peto sovjetskega imperializma, da ubranimo ta načela svobode. Kakor koli, tisti (kot na primer italijanski premier Berlusconi), ki so pustili odprto pot za dialog z Moskvo, so tudi storili prav, da bodo razložili način razmišljanja Evrope in opozorili pred tveganjem ponovnega vstopanja v razpoloženje hladne vojne, ne le iz političnega stališča, ne le iz gospodarskega in političnega stališča, temveč tudi in predvsem iz zgodovinskega stališča tako, da bo sčasoma možnost, da bo lahko Evropa Rusijo seveda vključila ali pa jo bo za vedno izključila. Zato je zelo pomembno, da se odpremo in ohranimo dialog. Evropa, evropski narodi ne želimo hladne vojne, kajti hladna vojna nas spominja na smrt, preganjanje …"@sl20
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:translated text
"Signor Presidente, onorevoli colleghi, ha fatto molto bene il Consiglio di oggi a mandare un messaggio molto chiaro a Mosca, e cioè che noi europei difendiamo i diritti dei popoli e non li giochiamo sull'altare delle convenzioni, delle convenienze geopolitiche; e abbiamo il dovere morale nei confronti dei nostri popoli, specialmente di quelli che per molto decenni hanno subito il tallone dell'imperialismo sovietico, di difendere questi principi di libertà. Ha fatto però altrettanto bene chi, come il Presidente italiano Berlusconi, ha tenuto una canale aperto di dialogo con Mosca, per far capire le ragioni dell'Europa e per ammonire sul fatto che la prospettiva della riapertura di un clima di guerra fredda – non solo da un punto di vista politico, non solo da un punto di vista economico e politico, ma anche e soprattutto dal punto di vista storico – da un punto di vista delle prospettive di un'Europa che potrà comprendere naturalmente con l'evoluzione storica anche la Russia o può chiudere definitivamente. Quindi è molto importante l'apertura e il mantenimento di un dialogo. L'Europa, i popoli europei non vogliono la guerra fredda perché guerra fredda ci ricorda morte, persecuzione ..."@mt15
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:translated text
"Pane předsedající, dámy a pánové, Rada dnes zcela správně vyslala do Moskvy jasné poselství, konkrétně že my Evropané obhajujeme práva národů a nebudeme je obětovat geopolitickým zájmům či dohodám. Navíc máme morální povinnost k našim vlastním obyvatelům, zejména k těm, kteří řadu desetiletí trpěli pod pěstí sovětského imperialismu, hájit tyto principy svobody. Avšak i ti, kteří – jako italský ministerský předseda Berlusconi – udrželi otevřený komunikační kanál s Moskvou, udělali správnou věc, aby bylo možné vysvětlovat evropský způsob myšlení a varovat před návratem do atmosféry studené války, nejenom z hlediska politického, nejen z hlediska hospodářského a politického, ale také a především z hlediska historického v tom směru, že jak čas plyne, existují vyhlídky, že Evropa může samozřejmě zahrnovat i Rusko anebo ho jednou pro vždy vyloučit. Je proto velmi důležité zahájit dialog a pokračovat v něm. Evropa, evropské národy nechtějí studenou válku, protože studená válka vyvolává vzpomínky na smrt, perzekuce…"@cs1
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:translated text
"Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, Rada dnes celkom správne vyslala do Moskvy jasné posolstvo, konkrétne že my Európania obhajujeme práva národov a neobetujeme ich geopolitickým záujmom či dohodám. Navyše máme morálnu povinnosť voči našim vlastným obyvateľom, najmä voči tým, ktorí mnohé desaťročia trpeli pod prísnym dohľadom sovietskeho imperializmu, obhajovať tieto zásady slobody. Ale aj tí, ktorí – ako taliansky ministerský predseda Berlusconi – udržali otvorený komunikačný kanál s Moskvou, urobili správnu vec, aby bolo možné vysvetľovať európsky spôsob myslenia a varovať pred návratom do atmosféry studenej vojny, nielen z politického hľadiska, nielen z hospodárskeho a politického hľadiska, ale tiež a predovšetkým z historického hľadiska v tom smere, že ako čas plynie, existujú vyhliadky, že Európa môže, samozrejme, zahŕňať i Rusko alebo ho raz a navždy vylúčiť. Je preto veľmi dôležité začať dialóg a pokračovať v ňom. Európa, európske národy nechcú studenú vojnu, pretože studená vojna vyvoláva spomienky na smrť, perzekúcie..."@sk19
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:translated text
"Gerb. pirmininke, ponai ir ponios, Taryba pasielgė teisingai aiškiai pareikšdama Maskvai, kad mes, europiečiai, gerbiame tautų teises ir nepaaukosime šių vertybių jokiems geopolitiniams paktams ar susitarimams. Be to, mes esame moraliai įsipareigoję savo tautoms, ypač toms, kurioms dešimtmečiais teko kęsti Sovietų imperializmo priespaudą, ginti šiuos laisvės principus. Tačiau tie, kurie laikė dialogo kanalą su Maskva atviru, pavyzdžiui, Italijos Ministras Pirmininkas S. Berluskoni, taip pat elgėsi teisingai, nes tai buvo būdas paaiškinti Rusijai Europos mąstymo būdą ir įspėti ją apie sugrįžimo prie šaltojo karo pavojų, ne tik politiniu ir ekonominiu požiūriu, bet, kas dar svarbiau, istoriniu požiūriu, nes ateityje gali įvykti taip, kad po tam tikro laiko Europa priims Rusiją į savo ratą arba visiems laikams išskirs ją. Todėl labai svarbu atsiverti ir palaikyti dialogą. Europa ir jos tautos nenori šaltojo karo, kadangi jis mums primena apie mirtį, persekiojimus…"@lt14
lpv:translated text
"Panie przewodniczący, szanowni państwo! Rada słusznie wysłała dziś Moskwie bardzo jasne przesłanie, a mianowicie, że my Europejczycy podtrzymujemy prawa narodów i nie poświęcimy ich geopolitycznym układom czy porozumieniom. Co więcej, mamy moralny obowiązek wobec naszych obywateli, szczególnie tych, którzy pod jarzmem sowieckiego imperializmu przetrwali wiele dziesięcioleci, aby bronić tych zasad wolności. Jednak ci, którzy - jak włoski premier Silvio Berlusconi - trwali w otwartym dialogu z Moskwą, także działali słusznie, tak by wyjaśnić tok myślenia Europy oraz by ostrzec przed ryzykiem ponownego wejścia w atmosferę zimnej wojny, nie tylko z politycznego punktu widzenia, nie tylko z gospodarczego i politycznego punktu widzenia, ale także przede wszystkim z historycznego punktu widzenia, bo w miarę upływu czasu istnieje szansa, że Europa oczywiście może objąć Rosję albo raz na zawsze ją wykluczyć. Dlatego też bardzo ważne jest, by otworzyć dialog i go utrzymać. Europa, narody Europy, nie chcą zimnej wojny, ponieważ zimna wojna przypomina nam śmierć, prześladowanie..."@pl16
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:translated text
"Elnök úr, hölgyeim és uraim, a Tanács nagyon helyesen járt el, amikor ma egyértelműen jelezte Moszkva felé: az európaiak megvédik a népek jogait és nem áldozzák fel őket geopolitikai paktumok vagy egyezmények kedvéért. Emellett erkölcsi kötelességünk saját lakosainkkal szemben – elsősorban azokkal szemben, akik hosszú évtizedeken át nyögték a szovjet birodalmi politikát –, hogy megvédjük a szabadság ezen alapelveit. Mindazonáltal azok is helyesen cselekedtek, akik – mint többek között Berlusconi olasz miniszterelnök – nyitva tartották Moszkva felé a párbeszéd lehetőségét, mégpedig azért, hogy kifejtsék Európa nézetét és figyelmeztessenek arra, hogy a hidegháború légköréhez visszatérni veszélyes, és nem csupán politika szempontból, nem csupán gazdasági és politikai szempontból az, hanem mindenekelőtt történelmi szempontból, hiszen ahogy múlik az idő ott van az a lehetőség, hogy Európa természetesen befogadja Oroszországot, de ott van az is, hogy egyszer s mindenkorra kizárja. Ezért nagyon fontos, hogy nyissunk, és fenntartsuk a párbeszédet. Európa, az európai népek nem akarnak hidegháborút, mert a hidegháború a halára, az üldöztetésre emlékeztet minket …"@hu11
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:translated text
"Herr talman, mina damer och herrar! Rådet gjorde helt rätt i att sända ett mycket tydligt budskap till Moskva i dag, nämligen att vi européer upprätthåller folkens rättigheter och inte kommer att offra dem för geopolitiska pakter eller avtal. Dessutom har vi en moralisk skyldighet mot våra egna befolkningar, särskilt dem som i många årtionden förtrycktes under den sovjetiska imperialismen, att försvara dessa frihetsprinciper. Men de – t.ex. Italiens premiärminister Silvio Berlusconi – som behållit en öppen kanal för dialog med Moskva gjorde också rätt. På så sätt kan man förklara EU:s sätt att tänka och varna för risken att återgå till det klimat som rådde under det kalla kriget, inte bara i politiskt hänseende, inte bara i ekonomiskt och politiskt hänseende utan även, och framför allt, i historiskt hänseende. EU kan ju på längre sikt antingen givetvis inkludera Ryssland eller utesluta det en gång för alla. Det är därför mycket viktigt att inleda och upprätthålla en dialog. EU, EU:s folk, vill inte ha något kallt krig, för det påminner oss om död, förföljelse …"@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:translated text
"Arvoisa puhemies, hyvät naiset ja herrat, neuvosto teki oikein lähettäessään tänään erittäin selvän viestin Moskovaan, nimittäin, että me eurooppalaiset kunnioitamme kansojen oikeuksia emmekä uhraa niitä geopoliittisten liittymien tai sopimusten hyväksi. Lisäksi meillä on moraalinen velvollisuus omia kansojamme kohtaan, erityisesti niitä kohtaan, jotka elivät usean vuosikymmenen ajan neuvostoimperialismin ikeen alla, puolustaa näitä vapauden periaatteita. Kuitenkin myös ne – kuten esimerkiksi Italian pääministeri Berlusconi – jotka pitivät auki kanavaa Moskovaan, toimivat oikein selvittäessään eurooppalaista ajattelutapaa ja varoittaessaan kylmän sodan paluun riskeistä, jotka eivät liity pelkästään poliittisiin näkemyksiin, vaan myös taloudellisiin ja poliittisiin näkemyksiin, mutta myös ja ennen kaikkea historiallisiin näkemyksiin, joihin kuuluu ajan myötä suunnitelma, jonka mukaan Venäjä voi kuulua Eurooppaan tai joutua siitä lopullisesti poissuljetuksi. Siksi on hyvin tärkeää käynnistää vuoropuhelu ja pitää sitä yllä. Eurooppa ja Euroopan kansat eivät halua kylmää sotaa, sillä se muistuttaa meitä kuolemasta ja vainoista…"@fi7
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:translated text
"Mijnheer de Voorzitter, dames en heren, de Raad heeft vandaag terecht een heel duidelijke boodschap aan Rusland gezonden, namelijk dat wij Europeanen de rechten van volkeren respecteren en deze niet opofferen aan geopolitieke pacten of akkoorden. Bovendien hebben we een morele plicht tegenover onze eigen bevolkingen, vooral in de landen die tientallen jaren onder het juk van het Sovjet-imperialisme hebben gezucht, om deze beginselen van vrijheid te verdedigen. Maar degenen die – zoals de Italiaanse premier Berlusconi heeft gedaan – een kanaal voor dialoog met Moskou open hebben gehouden, hebben ook goed gehandeld, omdat zij Rusland de manier van denken van Europa hebben uitgelegd en hebben gewaarschuwd voor de risico’s van een terugkeer naar een klimaat van koude oorlog, niet alleen vanuit politiek en economisch oogpunt, maar ook en in de eerste plaats vanuit historisch oogpunt. Want Europa kan natuurlijk ooit ook Rusland gaan omvatten, maar Europa kan Rusland ook voor eens en voor altijd uitsluiten. Daarom is het erg belangrijk om een dialoog aan te gaan en in stand te houden. Europa, de bevolking van Europa, wil geen koude oorlog omdat koude oorlog ons herinnert aan dood, vervolging …"@nl3
lpv:translated text
"Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, το Συμβούλιο πολύ σωστά έστειλε σήμερα στη Μόσχα το πολύ σαφές μήνυμα ότι εμείς οι Ευρωπαίοι υποστηρίζουμε τα δικαιώματα των λαών και δεν θα τα θυσιάσουμε στον βωμό γεωπολιτικών συμφερόντων ή συμφωνιών. Επιπλέον, έχουμε ηθική υποχρέωση έναντι των πληθυσμών μας, ιδίως όσων υπέμειναν επί πολλές δεκαετίες τον ζυγό του σοβιετικού ιμπεριαλισμού, να υπερασπίσουμε αυτές τις αρχές της ελευθερίας. Παρόλα αυτά, ακόμη και όσοι –όπως ο ιταλός πρωθυπουργός κ. Μπερλουσκόνι– διατήρησαν ανοικτούς διαύλους επικοινωνίας με τη Μόσχα, έπραξαν επίσης ορθά, προκειμένου να έχουμε την ευκαιρία να εξηγήσουμε τον τρόπο σκέψης της Ευρώπης και να προειδοποιήσουμε για τον κίνδυνο επανόδου σε ένα κλίμα Ψυχρού Πολέμου, όχι μόνο από πολιτική άποψη, όχι μόνο από οικονομική και πολιτική άποψη, αλλά και, προπάντων, από ιστορική άποψη, δεδομένου ότι με την πάροδο του χρόνου υπάρχει η προοπτική είτε, φυσικά, να συμπεριλάβει η Ευρώπη τη Ρωσία, είτε να την αποκλείσει μια για πάντα. Είναι, επομένως, πολύ σημαντικό να ξεκινήσει και να συνεχιστεί μια διαδικασία διαλόγου. Η Ευρώπη, οι λαοί της Ευρώπης, δεν επιθυμούν έναν Ψυχρό Πόλεμο, διότι ο Ψυχρός Πόλεμος μας θυμίζει τον θάνατο, τις διώξεις..."@el10
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:translated text
"Priekšsēdētāja kungs, dāmas un kungi, Padomei bija taisnība, kad tā šodien uz Maskavu nosūtīja ļoti skaidru ziņu, proti, ka mēs, eiropieši, aizstāvam tautu tiesības un ģeopolitisku paktu vai vienošanos vārdā tās neupurēsim. Turklāt, mums ir morāls pienākums pret mūsu pašu iedzīvotājiem, it īpaši pret tiem, kas daudzas desmitgades ir pārdzīvojuši zem padomju imperiālisma spiediena, aizstāvēt šos brīvības principus. Taču tie, kas divpusējās sarunas ar Maskavu uzturēja atklātas, piemēram, Itālijas premjerministrs arī izdarīja pareizi, lai izskaidrotu Eiropas domāšanas veidu un lai brīdinātu par risku no jauna nonākt aukstā kara klimatā ne tikai no politiskā viedokļa, ne tikai no ekonomiskā un politiskā viedokļa, bet arī - un galvenokārt - no vēsturiskā viedokļa, jo, laikam ritot, protams, pastāv iespēja, ka Eiropa Krieviju var iekļaut vai arī izslēgt reizi par visām reizēm. Tādēļ ir ļoti svarīgi uzsākt un uzturēt dialogu. Eiropa, Eiropas tautas nevēlas auksto karu, jo aukstais karš mums atgādina nāvi, vajāšanu..."@lv13
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:translated text
"Hr. formand, mine damer og herrer! Det var helt rigtigt af Rådet at sende et meget klart signal til Moskva, nemlig at vi europæere forsvarer vores befolkningers rettigheder, og at vi ikke ofrer dem på aftalernes eller de geopolitiske fordeles alter. Desuden er det vores moralske pligt over for vores befolkninger - navnlig dem, der i mange årtier var undertrykt af den sovjetiske imperialisme - at forsvare disse frihedsprincipper. Det var dog også rigtigt at gøre det, som f.eks. Italiens premierminister Berlusconi gjorde, nemlig at holde en dialog åben med Moskva for at forklare dem, hvordan Europa ser på tingene, og for at advare mod, at der igen opstår et klima som under den kolde krig - ikke bare ud fra et politisk og økonomisk synspunkt, men også og ikke mindst ud fra et historisk synspunkt - eftersom der med tiden naturligvis er udsigt til, at Europa kommer til at omfatte Rusland eller kan udelukke det én gang for alle. Derfor er det meget vigtigt, at vi indleder og fastholder en dialog. Europa og de europæiske befolkninger ønsker ikke en kold krig, for den kolde krig minder os om død, forfølgelse ..."@da2
lpv:translated text
"Mr President, ladies and gentlemen, the Council was quite right to send a very clear message to Moscow today, namely that we Europeans uphold the rights of peoples and will not sacrifice them to geopolitical pacts or accords. Moreover, we have a moral duty towards our own populations, especially those which endured many decades under the heel of Soviet imperialism, to defend these principles of freedom. However, those – such as Italian Prime Minister Berlusconi – who kept open a channel of dialogue with Moscow also did the right thing, so as to explain Europe’s way of thinking and to warn of the risk of re-entering a climate of Cold War, not just from a political point of view, not just from an economic and political point of view, but also and above all from a historical point of view, in that as time passes there is the prospect that Europe can of course include Russia or can exclude it once and for all. It is therefore very important to open up and maintain a dialogue. Europe, the peoples of Europe, do not want a Cold War because Cold War reminds us of death, persecution …"@en4
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:translated text
"Señor Presidente, señorías, el Consejo tenía toda la razón al transmitir un mensaje inequívoco a Moscú hoy, en concreto, que los Europeos defendemos los derechos de los pueblos, y que no los sacrificaremos por pactos ni por acuerdos geopolíticos. Por otra parte, tenemos un deber moral con nuestras propias poblaciones, y en especial con los que soportaron varias décadas bajo el yugo del imperialismo soviético, en lo que se refiere a la defensa de estos principios de libertad. Con todo, aquéllos como el Primer Ministro italiano, Silvio Berlusconi, que mantuvieron abierto un canal de diálogo con Moscú, también hicieron lo correcto, para poder explicar la manera de pensar de Europa y advertir del riesgo de reaparición de un clima de Guerra Fría, no sólo desde el punto de vista político, o económico, sino también, y por encima de todo, desde un punto de vista histórico, en cuanto que, a medida que transcurre el tiempo, existe la perspectiva de que Europa pueda incorporar lógicamente a Rusia, o pueda excluirla de una vez por todas. Por tanto, es muy importante mantener una actitud abierta y entablar un diálogo. Europa, los pueblos de Europa, no desean una Guerra Fría, porque ésta nos recuerda la muerte, la persecución…"@es21
lpv:translated text
"Senhor Presidente, Senhoras a Senhores Deputados, o Conselho fez muito bem em enviar hoje uma mensagem muito clara a Moscovo, afirmando que nós, europeus, defendemos os direitos dos povos e que não iremos sacrificá-los em prol de pactos ou acordos geopolíticos. Além disso, temos o dever moral, perante as nossas próprias populações, especialmente aquelas que resistiram durante muitos anos ao jugo do imperialismo soviético, de defender estes princípios de liberdade. No entanto, também fizeram bem aqueles que, como o Primeiro-Ministro italiano Berlusconi, mantiveram aberto um canal de diálogo com Moscovo, para explicar o ponto de vista da Europa e alertar para o risco da reabertura de um clima de Guerra Fria, não apenas nos planos político e económico, mas também, e sobretudo, no plano da História, pois a seu tempo colocar-se-á, naturalmente, a possibilidade de a Europa incluir a Rússia ou de a excluir definitivamente. É, pois, muito importante abrir e manter o diálogo. A Europa, os povos europeus, não desejam uma Guerra Fria, porque a Guerra Fria traz-nos à memória morte, perseguição..."@pt17
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:translated text
"Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Der Rat hat recht daran getan, Moskau heute eine ganz klare Botschaft zu übermitteln, nämlich dass wir Europäer die Rechte der Völker verteidigen und nicht auf dem Altar der geopolitischen Überzeugungen oder Übereinkommen opfern werden. Vielmehr haben wir gegenüber unserer Bevölkerung, speziell jener, die viele Jahrzehnte unter der Knute des Sowjetimperialismus litt, die moralische Verpflichtung, diese freiheitlichen Grundsätze zu verteidigen. Gleichwohl haben auch diejenigen recht getan, die, wie der italienische Ministerpräsident Berlusconi, einen Gesprächskanal zu Moskau offen hielten, um Europas Denkweise verständlich zu machen und vor der Gefahr des Wiedereintritts in ein Klima des Kalten Krieges zu warnen, nicht nur unter einem politischen, nicht nur unter einem wirtschaftlichen und einem politischen Gesichtspunkt, sondern auch und vor allem unter einem historischen Gesichtspunkt, im Hinblick auf die Perspektiven eines Europas, das selbstverständlich auch Russland einschließen oder es ein für allemal ausschließen kann. Daher ist es wirklich sehr wichtig, den Dialog zu eröffnen und aufrecht zu erhalten. Europa, die Völker Europas wollen keinen Kalten Krieg, denn der Kalte Krieg erinnert uns an Tote, an Verfolgung..."@de9
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:spoken text
". – Signor Presidente, onorevoli colleghi, ha fatto molto bene il Consiglio di oggi a mandare un messaggio molto chiaro a Mosca, e cioè che noi europei difendiamo i diritti dei popoli e non li giochiamo sull'altare delle convenzioni, delle convenienze geopolitiche; e abbiamo il dovere morale nei confronti dei nostri popoli, specialmente di quelli che per molto decenni hanno subito il tallone dell’imperialismo sovietico, di difendere questi principi di libertà. Ha fatto però altrettanto bene chi, come il Presidente italiano Berlusconi, ha tenuto un canale aperto di dialogo con Mosca, per far capire le ragioni dell’Europa e per ammonire sul fatto che la prospettiva della riapertura di un clima di guerra fredda – non solo da un punto di vista politico, non solo da un punto di vista economico e politico, ma anche e soprattutto dal punto di vista storico – da un punto di vista delle prospettive di un’Europa che potrà comprendere naturalmente con l’evoluzione storica anche la Russia o può chiudere definitivamente. Quindi è molto importante l’apertura e il mantenimento di un dialogo. L’Europa, i popoli europei non vogliono la guerra fredda perché ci ricorda morte, persecuzione, ..."@it12
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:translated text
"M. le Président, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, le Conseil a eu raison d’envoyer un message très clair à Moscou aujourd’hui, selon lequel nous, Européens, faisons respecter les droits de la population et ne les sacrifierons pas pour des pactes ou accords géopolitiques. En outre, nous avons un devoir moral envers nos propres populations, particulièrement ceux qui ont enduré de nombreuses décennies sous la coupe de l’impérialisme soviétique, de défendre les principes de liberté. Toutefois, ceux – tels que le Premier ministre italien – qui gardent un canal de dialogue avec Moscou ont également bien agi, pour expliquer la manière de penser de l’Europe et pour prévenir du risque de revenir dans le climat de la Guerre Froide, pas seulement du point de vue politique, pas seulement du point de vue économique et politique, mais pas non plus et surtout d’un point de vue historique, car alors que le temps passe, il vient une perspective que l’Europe puisse bien sûr inclure la Russie ou l’exclure une fois pour toutes. Il est dès lors très important de s’ouvrir et de maintenir un dialogue. L’Europe, les peuples d’Europe, ne veulent pas d’une Guerre Froide car la Guerre Froide leur rappelle la mort, la persécution, ..."@fr8
lpv:unclassifiedMetadata
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080901.20.1-152"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph