Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-09-01-Speech-1-151"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080901.20.1-151"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Panie Przewodniczący! Wszyscy mieliśmy pewne marzenie, że Rosja będzie krajem rozwijającym się, demokratycznym, respektującym pewne zasady, na których także i Unia Europejska jest zbudowana. To marzenie trzeba zawiesić. W tej chwili sytuacja wygląda całkiem inaczej i cieszy mnie zapowiedź, że rozmowy w sprawie porozumienia o partnerstwie i szczyt zostaną zawieszone do czasu, kiedy Rosja wypełni zobowiązanie wynikające z podpisanych dokumentów. Ale myślę, że to zawieszenie powinno być dłuższe, że powinniśmy podjąć jednak refleksję wewnątrz Unii na temat tego, jakie stosunki z Rosją chcemy mieć. Czy możemy dalej mówić o wspólnej z Rosją przestrzeni bezpieczeństwa? Czy możemy Rosję nazywać naszym partnerem strategicznym, kiedy ten partner respektuje całkiem inne wartości? I wreszcie druga sprawa, mianowicie sprawa naszego bezpieczeństwa energetycznego. Powtarzamy jak mantrę cały czas, jak ważny jest, na przykład, rurociąg Nabucco. Trzeba to wesprzeć po prostu nie tylko słowami, ale także wesprzeć ten projekt finansowo."@pl16
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedající, jsem si jistý, že jsme všichni doufali a snili o tom, že se Rusko začne vyvíjet, stane se demokratickým státem a bude respektovat určité zásady, které tvoří také základy, na nichž je vybudována Evropská unie. Tyto naděje a sny je nyní třeba uvrhnout do zapomnění. Současná situace je naprosto odlišná. Vítám prohlášení, že dojde k pozastavení rozhovorů o smlouvě o partnerství a summitu EU – Rusko do doby, než Rusko splní závazky, jež přijalo podepsáním smluv. Dále se domnívám, že toto pozastavení by mělo být delší a že uvnitř Unie bychom se měli zamyslet nad tím, jaké vztahy s Ruskem vlastně chceme. Skutečně můžeme stále hovořit o společném bezpečnostním prostoru sdíleném s Ruskem? Skutečně můžeme Rusko považovat za strategického partnera, když se hlásí k hodnotám tak radikálně odlišným od našich? Rád bych se zmínil o dalším problému, konkrétně naší energetické bezpečnosti. Například zde neustále znovu a znovu hovoříme o důležitosti ropovodu Nabucco. Stalo se to mantrou. Nyní nastal čas pokročit od slov k činům a poskytnout tomuto projektu finanční podporu."@cs1
"Hr. formand! Vi har alle drømt om, at Rusland kunne udvikle sig til et demokratisk land, der respekterede visse regler, som EU også er baseret på. Vi må stille denne drøm i bero. I øjeblikket ser situationen helt anderledes ud, og jeg er glad for meddelelsen om, at samtalerne om partnerskab samt topmødet indstilles, indtil Rusland opfylder forpligtelserne i de underskrevne dokumenter. Men jeg tror, denne pause skal være længere, at vi internt i EU skal overveje, hvilke relationer vi ønsker at have med Rusland. Kan vi fortsat tale om, at vi har et fælles sikkerhedsområde med Rusland? Kan vi kalde Rusland vores strategiske partner, når denne partner respekterer helt andre værdier? Jeg vil sluttelig gerne berøre et andet forhold, nemlig vores energisikkerhed. Vi gentager hele tiden mantraet om, at bl.a. nabuccorørledningen er utrolig vigtig. Det skal ikke alene støttes med ord. Vi skal også støtte dette projekt finansielt."@da2
"Herr Präsident! Wir haben wohl alle gehofft und davon geträumt, dass Russland sich weiterentwickelt, ein demokratischer Staat wird und bestimmte Prinzipien respektiert, die auch das Fundament der Europäischen Union bilden. Von diesen Hoffnungen und Träumen müssen wir uns nun verabschieden, denn die derzeitige Lage ist eine völlig andere. Ich begrüße die Erklärung, dass die Gespräche über das Partnerschaftsabkommen und der EU-Russland-Gipfel verschoben werden, bis Russland seinen Verpflichtungen nachkommt, die es mit der Unterzeichnung der Dokumente übernommen hat. Meiner Ansicht nach sollte das sogar noch länger ausgesetzt werden, und wir sollten uns in der Union Gedanken darüber machen, welche Art Beziehungen zu Russland wir tatsächlich wollen. Können wir überhaupt noch von einem gemeinsamen Raum der Sicherheit mit Russland sprechen? Können wir Russland wirklich noch als unseren strategischen Partner betrachten, wenn dieses Land für Werte eintritt, die so ganz anders sind als die unsrigen? Und nun zu einem weiteren Punkt, nämlich unserer Energiesicherheit. Wie ein Mantra wiederholen wir immer wieder, wie wichtig beispielsweise die Nabucco-Pipeline ist. Es ist nun an der Zeit, den Worten Taten folgen zu lassen und die entsprechenden Mittel für dieses Vorhaben bereitzustellen."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, είμαι βέβαιος ότι όλοι ελπίζαμε και ονειρευόμασταν πως η Ρωσία θα άρχιζε να αναπτύσσεται, να γίνεται πιο δημοκρατική και να σέβεται ορισμένες αρχές οι οποίες αποτελούν ταυτόχρονα τα θεμέλια επί των οποίων έχει οικοδομηθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτές οι ελπίδες και τα όνειρα πρέπει τώρα να καταδικαστούν στη λήθη. Η παρούσα κατάσταση είναι εντελώς διαφορετική. Χαιρετίζω τη δήλωση ότι οι συνομιλίες σχετικά με τη συμφωνία εταιρικής σχέσης και η σύνοδος κορυφής ΕΕ-Ρωσίας θα ανασταλούν έως ότου η Ρωσία εκπληρώσει τις υποχρεώσεις που ανέλαβε μέσω των εγγράφων που έχει υπογράψει. Επιπλέον, θεωρώ ότι η εν λόγω αναστολή πρέπει να διαρκέσει περισσότερο και ότι, στο εσωτερικό της Ένωσης, πρέπει να αναλογιστούμε τι είδους σχέση επιθυμούμε πραγματικά με τη Ρωσία. Μπορούμε αλήθεια να συνεχίσουμε να συζητούμε για έναν κοινό χώρο ασφάλειας με τη Ρωσία; Μπορούμε πραγματικά να θεωρούμε τη Ρωσία στρατηγικό μας εταίρο, όταν ενστερνίζεται αξίες τόσο δραστικά διαφορετικές από τις δικές μας; Θέλω να θίξω ένα ακόμη ζήτημα, αυτό της ενεργειακής μας ασφάλειας. Για να δώσω ένα παράδειγμα, επαναλαμβάνουμε διαρκώς τη σπουδαιότητα του αγωγού Nabucco. Έχει γίνει συνήθεια. Τώρα είναι καιρός να προχωρήσουμε πέρα από τη θεωρητικολογία και να προσφέρουμε χρηματοδοτική στήριξη σε αυτό το σχέδιο."@el10
"Mr President, I am sure we all hoped and dreamt that Russia would begin to develop, become democratic and respect certain principles which are also the foundations on which the European Union is built. Those hopes and dreams must now be consigned to oblivion. The current situation is entirely different. I welcome the statement that talks on the partnership agreement and the EU-Russia Summit will be suspended until such time as Russia fulfils the commitments entered into by virtue of the documents signed. Furthermore, I believe the suspension should be for longer and that within the Union we should reflect on what kind of a relationship with Russia we actually want. Can we really go on referring to a common area of security shared with Russia? Can we really consider Russia to be our strategic partner, when it espouses values so radically different from our own? I should now like to mention another issue, namely our energy security. To give one example, we keep reiterating the importance of the Nabucco pipeline. It has become a mantra. Now is the time to go beyond mere words and provide financial support for that project."@en4
"Señor Presidente, estoy seguro de que todos confiábamos y soñábamos con que Rusia comience a desarrollarse, a democratizarse y a respetar ciertos principios que constituyen además los cimientos sobre los que se construye la Unión Europea. Tales esperanzas y sueños deben caer ahora en el olvido. La situación actual es completamente diferente. Acojo favorablemente la declaración en la que se alude a que el acuerdo de asociación y la Cumbre UE-Rusia se suspenderán hasta que Rusia cumpla los compromisos asumidos en virtud de los documentos suscritos. Por otra parte, creo que la suspensión debe ser más prolongada, y que, en la Unión, debemos reflexionar sobre el tipo de relación con Rusia que deseamos verdaderamente. ¿Podemos seguir refiriéndonos en realidad a un área común de seguridad compartida con Rusia? ¿Podemos considerar verdaderamente a Rusia como nuestro aliado estratégico, cuando adopta valores tan radicalmente diferentes de los nuestros? Me gustaría mencionar a continuación otra cuestión, en concreto, nuestra seguridad energética. Por poner un ejemplo, seguimos reiterando la importancia del gasoducto Nabucco. Se ha convertido en un mantra. Es hora ya de ir más allá de las meras palabras y de prestar ayuda financiera a dicho proyecto."@es21
"Härra juhataja, ma olen kindel, et kõik me lootsime ja unistasime, et Venemaa hakkab arenema, muutub demokraatlikuks ja austab teatavaid põhimõtteid, mis on ühtlasi aluseks, millele Euroopa Liit on üles ehitatud. Need lootused ja unistused tuleb nüüd unustusse jätta. Praegune olukord on täiesti erinev. Ma tervitan avaldust, milles kõneldakse partnerluslepingust, ning seda, et ELi ja Venemaa tippkohtumine lükatakse edasi ajani, mil Venemaa täidab kohustusi, mis ta on dokumentide allakirjutamisega võtnud. Peale selle usun, et tippkohtumise edasilükkamine peaks kestma kauem ning et peaksime liidusiseselt selgusele jõudma, milliseid suhteid Venemaaga me tegelikult tahame. Kas me tahame tõesti edasi minna, omades Venemaaga jagatud ühist turvalisusel rajanevat ala? Kas me tõesti saame pidada Venemaad oma strateegiliseks partneriks, kui ta demonstreerib meie omadest nii radikaalselt erinevaid väärtusi? Tahaksin nüüd mainida üht teist küsimust, nimelt meie energiavarustuse kindlust. Kui nimetada üht näidet, siis rõhutame jätkuvalt Nabucco torujuhtme tähtsust. See on muutunud mingiks mantraks. Praegu on aeg minna paljastest sõnadest kaugemale ja sellele projektile rahalist toetust anda."@et5
"Arvoisa puhemies, olen varma siitä, että me kaikki toivoimme ja uneksimme, että Venäjä alkaisi kehittyä, demokratisoitua ja noudattaa tiettyjä periaatteita, jotka ovat myös Euroopan unionin perustana. Nyt nämä toiveet ja unelmat on unohdettava. Nykyinen tilanne on aivan toinen. Olen tyytyväinen kannanottoon, jossa todetaan, että kumppanuussopimuksen ja EU:n ja Venäjän huippukokouksen toteuttamista lykätään, kunnes Venäjä täyttää allekirjoitetuissa asiakirjoissa tekemänsä sitoumukset. Lisäksi lykkäämisen pitäisi kestää kauemmin, ja meidän olisi unionissa mietittävä, millaiset suhteet haluamme Venäjään. Voimmeko todella edelleen puhua Venäjän kanssa yhteisestä turvallisuusalueesta? Voimmeko todella katsoa Venäjän olevan strateginen kumppanimme, kun sen arvot poikkeavat niin jyrkästi omistamme? Haluaisin seuraavaksi tuoda esiin toisen seikan, nimittäin energiavarmuutemme. Antaakseni esimerkin totean, että korostamme Nabucco-putken merkitystä. Siitä on tullut mantra. Nyt on edettävä puheita pidemmälle ja myönnettävä rahoitusta tälle hankkeelle."@fi7
"M. le Président, je suis sûr que nous espérons et rêvons tous que la Russie commencera à se développer, à devenir démocratique et à respecter certains principes qui sont également les fondements sur lesquels est construite l'Union européenne. Ces rêves et espoirs doivent maintenant être envoyés aux oubliettes. La situation actuelle est totalement différente. Je salue la déclaration selon laquelle les discussions entourant l’accord de partenariat et le sommet UE-Russie seront suspendues jusqu’à ce que la Russie remplisse les engagements auxquels elle est tenue par la vertu des documents signés. En outre, je pense que cette mise au frais devrait être plus longue et qu’au sein de l'Union, nous devrions montrer à la Russie quel type de relation nous souhaitons en fait. Pouvons-nous continuer à nous référer à un espace commun de sécurité partagé avec la Russie? Pouvons-nous réellement la considérer comme notre partenaire stratégique, quand elle épouse des valeurs si radicalement différentes des nôtres? Je voudrais maintenant aborder un autre problème: notre sécurité énergétique. Pour ne donner qu’un exemple, nous répétons sans cesse l’importance du pipeline Nabucco. C’est devenu un mantra. Il est maintenant temps de dépasser les mots et de fournir un soutien financier à ce projet."@fr8
"Elnök úr, biztos vagyok abban, hogy mindannyian azt reméltük és arról álmodtunk, hogy Oroszország fejlődni kezd, demokratikussá válik, és tiszteletben fog tartani bizonyos alapelveket, amelyek egyben az Európai Unió alapjai is. Ezekről a reményekről és álmokról most le kell tennünk. A jelenlegi helyzet teljesen más. Örömmel fogadom azt a kijelentést, amely a partnerségi megállapodásról szól, valamint arról, hogy az EU-Oroszország csúcstalálkozót felfüggesztik addig, amíg Oroszország nem teljesíti azokat a kötelezettségeit, amelyeket a dokumentumok aláírásával vállalt. Továbbá, úgy vélem, hogy ez a felfüggesztés hosszabb is lehet és hogy az Unión belül el kell gondolkodunk arról, hogy valójában milyen viszonyt szeretnénk Oroszországgal. Valóban továbbra is beszélhetünk az Oroszországgal közös védelmi térségről? Valóban tekinthetjük Oroszországot stratégiai partnernek, amikor a mieinktől olyannyira eltérő értékeket vall magáénak? Szeretnék még egy kérdésről szólni, nevezetesen az energiaellátásról. Hogy egy példát mondjak: egyfolytában a Nabucco vezeték fontosságát hangsúlyozzuk. Lassan olyan már ez, mint egy mantra. Itt az idő, hogy túllépjünk a puszta szavakon, és biztosítsuk a projekt anyagi támogatását."@hu11
". Signor Presidente, sono certo che tutti abbiamo sperato e sognato che la Russia avrebbe iniziato a progredire, diventare democratica e rispettare certi principi che sono anche le basi su cui è costruita l’Unione europea. Ora queste speranze e questi sogni devono essere consegnati all’oblio. La situazione attuale è del tutto diversa. Accolgo con favore la dichiarazione che saranno sospesi i negoziati sull’accordo di partenariato e sul Vertice UE-Russia finché la Russia non rispetterà gli impegni intrapresi in virtù dei documenti firmati. Inoltre, ritengo che la sospensione dovrebbe essere più lunga e che nell’Unione dovremmo riflettere su quale tipo di relazione con la Russia vogliamo veramente. Possiamo davvero continuare a parlare di uno spazio comune di sicurezza condiviso con la Russia? Possiamo davvero considerare la Russia un nostro strategico, laddove sposa valori così radicalmente diversi dai nostri? Ora desidero menzionare un’altra questione, in altre parole la sicurezza energetica. Per fare un esempio, continuiamo a ribadire l’importanza del progetto Nabucco. E’ diventato un mantra. Adesso è giunto il momento di superare le semplici parole e fornire sostegno finanziario a tale progetto."@it12
"Gerb. pirmininke, esu tikras, tai buvo visų viltis ir svajonė, kad Rusija taptų išsivysčiusia demokratine valstybe, gerbiančia tam tikrus principus, kuriais yra grindžiama ir pati Europos Sąjunga. Tačiau šios viltys ir svajonės, regis, liko žlugo. Dabar susiklosčiusi padėtis yra visiškai kitokia. Aš palaikau pareiškimą, kad derybos dėl naujo partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimo ir aukščiausiojo lygio susitikimas tarp ES ir Rusijos turėtų būti pristabdyti, kol Rusija įvykdys pasirašytuose dokumentuose prisiimtus savo įsipareigojimus. Be to, aš manau, kad sustabdymo laikotarpis turėtų būti ilgesnis ir kad mes Europos Sąjungoje apsvarstytumėme, kokių gi santykių mes iš tikrųjų norime su Rusija. Ar mes galime toliau kalbėti apie bendrą su Rusija saugumo erdvę? Ar mes galime laikyti Rusiją, demonstruojančią vertybes, kurios taip radikaliai skiriasi nuo mūsų puoselėjamų vertybių, savo strateginiu partneriu? Dar norėčiau paminėti kitą klausimą, susijusį su mūsų energijos saugumu. Mes nenuilstamai kartojame apie Nabuko vamzdyno svarbą. Mes tai kartojame kaip mantrą. Atėjo laikas pereiti nuo žodžių prie veiksmų ir suteikti savo finansinę paramą šiam projektui."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs, esmu pārliecināts, ka mēs visi cerējām un sapņojām, ka Krievija sāks attīstīties, kļūt demokrātiska un ievērot noteiktus principus, uz kuriem balstās arī Eiropas Savienība. Šīs cerības un sapņi tagad ir jāaizmirst. Pašreizējā situācija ir pilnīgi citāda. Es atzinīgi vērtēju paziņojumu, ka sarunas par partnerības nolīgumu un ES-Krievijas samits ir jāatceļ līdz laikam, kad Krievija izpildīs savas saistības, ko tā ir uzņēmusies līdz ar dokumentu parakstīšanu. Turklāt es uzskatu, ka atlikšanas laikam ir jābūt ilgākam un ka mums Eiropas Savienībā būtu jāpārdomā, kāda veida attiecības ar Krieviju mēs tiešām vēlamies. Vai mēs tiešām varam runāt par drošības jomu, kas mums būtu kopīga ar Krieviju? Vai mēs tiešām varam Krieviju uzskatīt par savu stratēģisko partneri, ja tā atbalsta vērtības, kas ir tik radikāli atšķirīgas no mūsu vērtībām? Es vēlētos minēt vēl vienu jautājumu, proti, mūsu energodrošību. Tikai viens piemērs – mēs turpinām uzsvērt cauruļvada nozīmību. Tas ir kļuvis par mantru. Tagad ir pienācis laiks ne tikai runāt, bet kaut ko sākt darīt un piešķirt šim projektam finansiālu atbalstu."@lv13
"Panie Przewodniczący! Wszyscy mieliśmy pewne marzenie, że Rosja będzie krajem rozwijającym się, demokratycznym, respektującym pewne zasady, na których także i Unia Europejska jest zbudowana. To marzenie trzeba zawiesić. W tej chwili sytuacja wygląda całkiem inaczej i cieszy mnie zapowiedź, że rozmowy w sprawie porozumienia o partnerstwie i szczyt zostaną zawieszone do czasu, kiedy Rosja wypełni zobowiązanie wynikające z podpisanych dokumentów. Ale myślę, że to zawieszenie powinno być dłuższe, że powinniśmy podjąć jednak refleksję wewnątrz Unii na temat tego, jakie stosunki z Rosją chcemy mieć. Czy możemy dalej mówić o wspólnej z Rosją przestrzeni bezpieczeństwa? Czy możemy Rosję nazywać naszym partnerem strategicznym, kiedy ten partner respektuje całkiem inne wartości? I wreszcie druga sprawa, mianowicie sprawa naszego bezpieczeństwa energetycznego. Powtarzamy jak mantrę cały czas, jak ważny jest, na przykład, rurociąg Nabucco. Trzeba to wesprzeć po prostu nie tylko słowami, ale także wesprzeć ten projekt finansowo."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, ik weet zeker dat we allemaal gehoopt en gedroomd hebben dat Rusland zich zou gaan ontwikkelen en dat het democratisch zou worden en bepaalde beginselen zou respecteren, beginselen die ook de fundamenten vormen waarop de Europese Unie is gebouwd. Deze hoop en deze dromen kunnen nu de prullenbak in. De huidige situatie is totaal anders. Ik verwelkom de verklaring dat de onderhandelingen over de partnerschapsovereenkomst en de EU-Rusland-Top zullen worden opgeschort totdat Rusland de verplichtingen nakomt die het is aangegaan door bepaalde documenten te ondertekenen. Ik denk dat dit voor langere tijd moet zijn en dat we binnen de Unie moeten nadenken over de vraag wat voor soort relatie we nu eigenlijk met Rusland willen. Kunnen we echt over een met Rusland gedeelde ruimte van veiligheid blijven spreken? Kunnen we Rusland echt als een strategische partner blijven zien wanneer het waarden omarmt die zo ver van die van ons afstaan? Ik wil nog een ander punt noemen, namelijk onze energiezekerheid. Om een voorbeeld te geven: we blijven maar wijzen op het belang van de Nabucco-pijpleiding. Dat is een mantra geworden. Nu is het tijd om het niet alleen bij woorden te laten en om financiële steun aan dat project te geven."@nl3
"Senhor Presidente, estou certo de que todos esperávamos e sonhávamos que a Rússia começaria a desenvolver-se, a tornar-se democrática e a respeitar determinados princípios que são também as bases em que assenta a União Europeia. Estas esperanças e sonhos têm agora de ser votados ao esquecimento. A situação actual é totalmente diferente. Saúdo a declaração de que as conversações sobre o acordo de parceria e a Cimeira UE-Rússia irão ser suspensas até que a Rússia cumpra os compromissos assumidos por força dos documentos assinados. Além disso, penso que a suspensão deve ser mais prolongada e que devemos reflectir, dentro da União, sobre o tipo de relação que realmente pretendemos ter com a Rússia. Podemos de facto continuar a referir-nos a uma área de segurança comum, partilhada com a Rússia? Podemos de facto considerar a Rússia como nosso parceiro estratégico, quando abraça valores tão radicalmente diferentes dos nossos? Gostaria agora de referir outra questão, a da nossa segurança energética. Para dar um exemplo, estamos sempre a reiterar a importância do oleoduto Nabucco. Já se tornou um mantra. Chegou o momento de ir para além das palavras e disponibilizar apoio financeiro para esse projecto."@pt17
"Panie Przewodniczący! Wszyscy mieliśmy pewne marzenie, że Rosja będzie krajem rozwijającym się, demokratycznym, respektującym pewne zasady, na których także i Unia Europejska jest zbudowana. To marzenie trzeba zawiesić. W tej chwili sytuacja wygląda całkiem inaczej i cieszy mnie zapowiedź, że rozmowy w sprawie porozumienia o partnerstwie i szczyt zostaną zawieszone do czasu, kiedy Rosja wypełni zobowiązanie wynikające z podpisanych dokumentów. Ale myślę, że to zawieszenie powinno być dłuższe, że powinniśmy podjąć jednak refleksję wewnątrz Unii na temat tego, jakie stosunki z Rosją chcemy mieć. Czy możemy dalej mówić o wspólnej z Rosją przestrzeni bezpieczeństwa? Czy możemy Rosję nazywać naszym partnerem strategicznym, kiedy ten partner respektuje całkiem inne wartości? I wreszcie druga sprawa, mianowicie sprawa naszego bezpieczeństwa energetycznego. Powtarzamy jak mantrę cały czas, jak ważny jest, na przykład, rurociąg Nabucco. Trzeba to wesprzeć po prostu nie tylko słowami, ale także wesprzeć ten projekt finansowo."@ro18
"Vážený pán predsedajúci, som si istý, že sme všetci dúfali a snívali o tom, že sa Rusko začne vyvíjať, stane sa demokratickým štátom a bude rešpektovať určité zásady, ktoré tvoria tiež základy, na ktorých je vybudovaná Európska únia. Tieto nádeje a sny teraz treba uvrhnúť do zabudnutia. Súčasná situácia je celkom odlišná. Vítam vyhlásenie, že dôjde k pozastaveniu rozhovorov o dohode o partnerstve a samitu EÚ a Ruska dovtedy, kým Rusko splní záväzky, ktoré prijalo podpísaním zmlúv. Ďalej sa domnievam, že toto pozastavenie by malo byť dlhšie a že vo vnútri Únie by sme sa mali zamyslieť nad tým, aké vzťahy s Ruskom vlastne chceme. Skutočne môžeme stále hovoriť o spoločnom bezpečnostnom priestore zdieľanom s Ruskom? Skutočne môžeme Rusko považovať za strategického partnera, keď sa hlási k hodnotám, ktoré sú tak radikálne odlišné od našich? Rád by som spomenul ďalší problém, konkrétne našu energetickú bezpečnosť. Napríklad tu neustále znovu a znovu hovoríme o dôležitosti ropovodu Nabucco. Stalo sa to mantrou. Teraz nastal čas pokročiť od slov k činom a poskytnúť tomuto projektu finančnú podporu."@sk19
"Gospod predsednik, prepričan sem, da smo vsi upali in sanjali, da se bo Rusija začela razvijati, da bo postala demokratična in bo spoštovala nekatera načela, ki so tudi temelj, na katerem je zgrajena Evropska unija. Te upe in sanje je treba zdaj izbrisati iz spomina. Trenutni položaj je povsem drugačen. Pozdravljam izjavo, ki govori o partnerskem sporazumu in vrh EU-Rusija bo začasno odpovedan do takrat, ko bo Rusija izpolnila zaveze, ki jih je sprejela s podpisom dokumentov. Poleg tega verjamem, da bo začasna odpoved trajala dolgo in da bi morali znotraj Unije razmisliti o tem, kakšen odnos z Rusijo dejansko želimo. Ali res lahko nadaljujemo s sklicevanjem na skupno območje varnosti, ki si ga delimo z Rusijo? Ali res lahko štejemo Rusijo za svojo strateško partnerico, ko pa zagovarja vrednote, ki so tako radikalno drugačne od naših? Zdaj bi rad omenil še nekaj drugega, namreč, našo energetsko varnost. Če dam en primer: kar naprej ponavljamo pomembnost plinovoda Nabucco. To je postalo že mantra. Zdaj je čas, da gremo preko golih besed in zagotovimo finančno podporo temu projektu."@sl20
"Herr talman! Jag är säker på att vi alla hoppats och drömt om att Ryssland skulle börja utvecklas, bli demokratiskt och respektera vissa principer som också är de grunder på vilka EU är byggt. Dessa förhoppningar och drömmar måste nu överlämnas åt glömskan. I dag är situationen en helt annan. Jag välkomnar uttalandena om att samtalen om partnerskapsavtalet och toppmötet mellan EU och Ryssland kommer att skjutas upp till dess att Ryssland fullgör de åtaganden man gjort genom de dokument som undertecknats. Jag anser dessutom att uppskjutandet bör vara längre och att vi inom EU bör överväga vilket slags förhållande vi egentligen vill ha till Ryssland. Kan vi verkligen fortsätta att tala om ett gemensamt säkerhetsområde med Ryssland? Kan vi verkligen se Ryssland som vår strategiska partner, när det ansluter sig till värden som så radikalt skiljer sig från våra? Jag vill nu nämna en annan fråga, nämligen vår energitrygghet. Vi återkommer exempelvis till Nabucco-ledningens betydelse. Det har blivit ett mantra. Nu är det dags att göra mer än bara prata och börja ge ekonomiskt stöd till det projektet."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph