Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-09-01-Speech-1-146"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080901.20.1-146"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Monsieur le Président, je souhaiterais tout d'abord féliciter la présidence française de cet achèvement. Je pense qu'un long chemin a été parcouru entre la position de l'Europe vis-à-vis de l'Irak et son attitude aujourd'hui envers la crise du Caucase. Félicitations. L'Union, à travers sa présidence, a été plus efficace et plus rapide que Washington. Tout ceci est positif, mais des questions demeurent: premièrement, comment minimiser la souffrance de la population; deuxièmement comment faire pour que les Russes respectent les règles et comment avoir, à plus long terme, une stratégie envers la Russie? J’accueille les mesures et le texte du Conseil avec un optimisme et une satisfaction modérées. Il contient tous les éléments principaux de condamnation et d’action, dont des offres très généreuses en termes d’assistance communautaire et une mission potentielle de la PESC. Mais je souhaiterais dire à la présidence que ceci n’est qu’un hors-d'œuvre. Il s'agit seulement d'un hors d'œuvre, d'une entrée. Nous attendons le plat principal, qui sera la paix et la stabilité dans la région, et la stratégie de l'Union européenne à plus long terme dans cette région du Caucase. Nous devons déployer tous nos efforts pour faire comprendre à la Russie qu’elle a le choix: soit elle coopère avec l’UE en tant que partenaire responsable assumant ses obligations et engagements, et respectant totalement le plan Sarkozy en six points, soit elle s'expose à la condamnation de la communauté internationale, ce qui pourrait évoluer en ostracisme, et enfin en isolation couvrant toute une série de mesures appropriées à prendre si cela s'avère nécessaire. Nous, l’Union, avons également un choix à faire: soit nous nous satisfaisons de nos actions verbales et évitons des mesures que la Russie comprendrait, ou de revoir, si nécessaire, notre politique vis-à-vis de la Russie, en établissant clairement que nous sommes tous deux assurés et respectueux en cas de non respect par la Russie des règles que nous espérons..."@fr8
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedající, především musím blahopřát francouzskému předsednictví k tomuto úspěchu. Domnívám se, že jsme ušli řádný kus cesty od evropské pozice ohledně Iráku k současnému postoji ke krizi na Kavkaze. K tomu blahopřeji. Díky svému předsednictví byla Unie efektivnější a zareagovala rychleji než Washington. To vše je pozitivní, ale otázky zůstávají: za prvé, jak můžeme minimalizovat utrpení obyvatel, za druhé, jak zajistit, že Rusko bude dodržovat pravidla a jakou strategii bychom měli sledovat v dlouhodobé perspektivě ve vztahu s Ruskem? Vítám opatření a text schválený Radou s mírným optimismem a uspokojením. Obsahuje všechny hlavní prvky odsouzení a akce, včetně štědřejší nabídky co se týká pomoci Společenství a potenciální mise EBOP. Rád bych však předsednictví řekl, že se jedná jen o Jedná se jen o či Čekáme na hlavní chod, kterým bude mír a stabilita v regionu a dlouhodobá strategie Evropské unie v této oblasti Kavkazu. Musíme vyvinout veškeré úsilí, aby Rusko pochopilo, že má volbu: buď bude spolupracovat s EU jako zodpovědný partner, ujme se svých závazků a povinností a bude plně respektovat Sarkozyho šestibodový plán, nebo se vystaví odsouzení ze strany mezinárodního společenství, které může přerůst v ostrakismus a nakonec v izolaci, jež může zahrnovat sadu příslušných opatření, která mohou být v případě potřeby přijata. I my v Unii máme volbu – buď se spokojíme se slovními akcemi a vyvarujeme se opatření, kterým by Rusko rozumělo, nebo v případě potřeby přehodnotíme naši politiku vůči Rusku, jasně ukážeme, že dokážeme respektovat druhé a zároveň být asertivní v případě, že Rusko nebude postupovat podle pravidel, která očekáváme…"@cs1
"Hr. formand! Jeg vil først gerne ønske det franske formandskab tillykke med denne fuldbyrdelse. Jeg synes, vi er nået langt siden Europas holdning over for Irak til dets optræden i dag i Kaukasuskrisen. Tillykke. Unionen har takket være sit formandskab været mere effektiv og hurtigere end Washington. Det er alt sammen positivt, men en række spørgsmål står tilbage. For det første hvordan kan vi formindske befolkningens lidelser? For det andet hvordan kan vi sikre, at russerne overholder reglerne, og hvilken strategi skal vi følge over for Rusland på længere sigt? Hr. formand! Jeg bifalder Rådets foranstaltninger og tekst med moderat optimisme og tilfredshed. Det indeholder alle de væsentlige elementer med hensyn til fordømmelse og handling, herunder det mere generøse tilbud om bistand fra Fællesskabet og en mulig ESFP-mission. Men jeg vil gerne sige til formandskabet, at det blot er en hors d’oeuvre. Det er kun en hors d’œuvre, en appetitvækker. Vi venter på hovedretten, som skal bestå af fred og stabilitet i regionen og EU’s strategi på længere sigt i denne del af Kaukasus. Hr. formand! Vi har brug for at sætte alle kræfter ind på at få Rusland til at forstå, at det har et valg: Enten at samarbejde med EU som ansvarlig partner, der påtager sig sine forpligtelser og fuldt ud respekterer Sarkozys sekspunktsplan, eller at udsætte sig selv for det internationale samfunds fordømmelse, hvilket kan udvikle sig til boykotning og i sidste ende isolation, omfattende et passende sæt foranstaltninger, der skal træffes, hvis behovet opstår. I Unionen har vi også et valg - enten at være tilfredse med vores verbale aktioner og undgå tiltag, som Rusland ville kunne forstå, eller om nødvendigt at ændre vores politik i forhold til Rusland og gøre det klart, at vi kan være både assertive og respektfulde, hvis Rusland ikke overholder de regler, som vi forventer..."@da2
"Herr Präsident! Zunächst einmal möchte ich die französische Ratspräsidentschaft zu dem Erreichten beglückwünschen. Nach meinem Dafürhalten haben wir von Europas Position zum Irak bis hin zu seiner gegenwärtigen Haltung gegenüber der Krise im Kaukasus einen langen Weg zurückgelegt. Gratulation. Dank ihrer Präsidentschaft entfaltete die Union mehr Wirkung und kam schneller aus den Startlöchern als Washington. All das ist begrüßens- und lobenswert, aber es bleiben Fragen offen. Erstens, wie können wir das Leiden der Bevölkerung mindern? Zweitens, wie können wir sicherstellen, dass sich die Russen an die Regeln halten, und welche Strategie verfolgen wir langfristig gegenüber Russland? Ich begrüße die Maßnahmen und den Text des Rats mit gemäßigtem Optimismus und Zufriedenheit. Er enthält alle wichtigen Elemente der Verurteilung und alle Maßnahmen einschließlich eines großzügigeren Unterstützungsangebots durch die Gemeinschaft und einer potenziellen ESVP-Mission. Ich möchte dem Vorsitz jedoch auch sagen, dass dies lediglich ein ist. Es ist nur ein Hors d'œuvre, ein Entrée. Wir warten auf das Hauptgericht, das aus Frieden und Stabilität in der Region besteht sowie auf die langfristige Strategie der Europäischen Union in dieser Kaukasusregion. Wir müssen alle erdenkbaren Anstrengungen unternehmen, damit Russland versteht, dass es die Wahl hat: Entweder kann es mit der EU als verantwortlicher Partner, der Pflichten und Verpflichtungen übernimmt und den Sechs-Punkte-Plan von Sarkozy respektiert, zusammenarbeiten oder es wird von der internationalen Gemeinschaft verurteilt, vielleicht sogar ausgegrenzt und letztlich isoliert, was – falls nötig – eine Reihe entsprechender Maßnahmen beinhaltet. Auch wir als Union haben die Wahl – entweder können wir uns mit unseren verbalen Äußerungen zufrieden geben und Maßnahmen vermeiden, die Russland verstehen würde, oder wir können, wo nötig, unsere Politik gegenüber Russland ändern und klarstellen, dass wir im Falle einer Nichteinhaltung der von uns erwarteten Regeln durch Russland sowohl entschlossen wie auch respektvoll sein können..."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, οφείλω καταρχάς να συγχαρώ τη γαλλική Προεδρία για αυτό το επίτευγμα. Φρονώ ότι έχουμε προοδεύσει πολύ από τη θέση της Ευρώπης σχετικά με το Ιράκ στη σημερινή της στάση έναντι της κρίσης στον Καύκασο. Συγχαρητήρια. Χάρη στην Προεδρία της, η Ένωση υπήρξε πιο αποτελεσματική και ταχύτερη στις αντιδράσεις της από ό,τι η Ουάσιγκτον. Όλα αυτά είναι θετικά, όμως συνεχίζουν να υπάρχουν ορισμένα ανοικτά ερωτήματα: πρώτον, πώς θα ελαχιστοποιήσουμε τα βάσανα του πληθυσμού και, δεύτερον, πώς μπορούμε να διασφαλίσουμε ότι οι Ρώσοι θα σεβαστούν τους κανόνες και ποια στρατηγική πρέπει να υιοθετήσουμε, σε πιο μακροπρόθεσμο ορίζοντα, έναντι της Ρωσίας; Χαιρετίζω τα μέτρα και το κείμενο του Συμβουλίου με συγκρατημένη αισιοδοξία και ικανοποίηση. Περιλαμβάνει όλα τα βασικά στοιχεία της καταδίκης και της ανάληψης δράσης, περιλαμβανομένης της πιο γενναιόδωρης προσφοράς κοινοτικής βοήθειας και μιας δυνητικής αποστολής της ΕΠΑΑ. Οφείλω, όμως, να επισημάνω στην Προεδρία ότι αυτό δεν είναι παρά το ορεκτικό. Πρόκειται απλώς για ορεκτικό ή πρώτο πιάτο. Αναμένουμε το κύριο πιάτο, το οποίο θα είναι η ειρήνη και η ασφάλεια στην περιοχή, και η μακροπρόθεσμη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε αυτήν την περιοχή του Καυκάσου. Πρέπει να καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να κάνουμε τη Ρωσία να καταλάβει ότι έχει την ακόλουθη επιλογή: είτε να συνεργαστεί με την ΕΕ ως υπεύθυνος εταίρος που τηρεί τις υποχρεώσεις και τις δεσμεύσεις του και σέβεται πλήρως το σχέδιο έξι σημείων του κ. Σαρκοζί, είτε να εκτεθεί στην καταδίκη της διεθνούς κοινότητας, με πιθανή κατάληξη τον εξοστρακισμό, και τελικά την απομόνωση σε συνδυασμό με μια σειρά κατάλληλων μέτρων τα οποία θα μπορούν να κινητοποιηθούν εφόσον καταστεί αναγκαίο. Στην Ένωση έχουμε επίσης τη δυνατότητα να επιλέξουμε: είτε να αρκεστούμε στις φραστικές μας παρεμβάσεις και να αποφύγουμε τη λήψη μέτρων τα οποία θα γίνονταν αισθητά στη Ρωσία, είτε να επανεξετάσουμε, εφόσον κριθεί αναγκαίο, την πολιτική μας έναντι της Ρωσίας, καθιστώντας σαφές ότι μπορούμε να επιδείξουμε και σεβασμό αλλά και αποφασιστικότητα σε περίπτωση μη συμμόρφωσης της Ρωσίας με τους κανόνες που αναμένουμε..."@el10
"Mr President, I must first of all congratulate the French Presidency on this achievement. I believe that we have come a long way from Europe’s position on Iraq to its current attitude towards the crisis in the Caucasus. Congratulations. Thanks to its Presidency, the Union has been more effective and quicker off the mark than Washington. All this is positive, but questions do remain: firstly, how can we minimise the suffering of the population; secondly, how can we ensure that the Russians respect the rules and what strategy do we adopt, in the longer term, with regard to Russia? I greet the measures and the text by the Council with moderate optimism and satisfaction. It contains all the main elements of condemnation and action, including the more generous offer in terms of Community assistance and a potential ESDP mission. But I would say to the presidency that it is just an . It is just an or an . We are waiting for the main course which will be peace and stability in the region, and the European Union’s long-term strategy in this region of the Caucasus. We need to deploy all efforts to make Russia understand that it has the choice: either to cooperate with the EU as a responsible partner assuming its obligations and commitments and fully respecting the six-point Sarkozy plan, or to expose itself to the condemnation of the international community, which may evolve into ostracism, and eventually into isolation encompassing a set of appropriate measures to be taken if the need arises. We, the Union, also have a choice – either to be satisfied with our verbal actions and avoid measures which Russia would understand, or to revise, if necessary, our policy towards Russia, making clear that we can be both assertive and respectful in the event of non-compliance by Russia with the rules which we expect…"@en4
"Señor Presidente, en primer lugar, debe felicitar a la Presidencia francesa por este logro. Creo que hemos recorrido un largo camino desde la posición de Europa respecto a Iraq, a su actitud actual en cuanto a la crisis en el Cáucaso. Felicidades. Gracias a su Presidencia, la Unión ha ganado en eficacia y en agilidad de actuación a Washington. Todo ésto es positivo, pero sigue habiendo dudas: en primer lugar, ¿cómo podemos reducir al mínimo el sufrimiento de la población? y, en segundo lugar, ¿cómo podemos garantizar que los rusos respeten las normas, y qué estrategia adoptamos, en el largo plazo, respecto a Rusia? Saludo las medidas y el texto adoptados por el Consejo con moderado optimismo y satisfacción. Contiene todos los elementos principales de condena y actuación, incluida la oferta más generosa en cuanto a asistencia comunitaria y una posible misión de la PESD. Con todo, le diría a la presidencia que éso equivale únicamente a los entremeses. Es sólo unos entremeses, o un primer plato. Estamos esperando al plato principal, que será la paz y la estabilidad en la región, y la estrategia a largo plazo de la Unión Europea en esta región del Cáucaso. Hemos de desplegar todos nuestros esfuerzos para que Rusia comprenda que tiene la posibilidad: de cooperar con la UE como socio responsable, asumiendo sus obligaciones y compromisos y respetando plenamente el plan de seis puntos de Sarkozy, o de exponerse a la condena de la comunidad internacional, lo que puede derivar en ostracismo y, en última instancia, en un aislamiento que comprenda un conjunto de medidas apropiadas a adoptar en caso de necesidad. En la Unión, también nos encontramos ante una elección: o quedarnos satisfechos con nuestras acciones verbales y evitar medidas que Rusia comprendería, o revisar, en caso necesario, nuestra política respecto a este país, dejando claro que podemos ser tanto firmes, como respetuosos en el caso de incumplimiento por Rusia de las normas que esperamos…"@es21,21
"Härra juhataja, pean kõigepealt õnnitlema eesistujariik Prantsusmaad selle saavutuse puhul. Arvan, et oleme käinud pika maa Euroopa seisukohast Iraagi kohta meie praeguse hoiakuni Kaukaasia kriisi kohta. Palju õnne. Tänu praegusele eesistujariigile on liit olnud tõhusam ja kiirem kui Washington. Kõik see on positiivne, kuid jäävad mõned küsimused: esiteks, kuidas saame me vähendada elanike kannatusi; teiseks, kuidas saame me tagada, et Venemaa austaks eeskirju, ning millise strateegia peaksime Venemaa suhtes pikemas perspektiivis vastu võtma? Ma tervitan nõukogu meetmeid ja teksti mõõduka optimismi ja rahuloluga. See sisaldab hukkamõistu ja tegevuse kõiki peamisi elemente, sealhulgas ka ühenduse väga suuremeelset abipakkumist ja võimalikku ESDP missiooni. Kuid tahaksin öelda eesistujariigile, et see on alles eelroog. See on alles eelroog või algus. Me ootame pearooga, mis on rahu ja stabiilsus piirkonnas ning Euroopa Liidu pikaajaline strateegia selles Kaukaasia piirkonnas. Peame rakendama kõiki jõupingutusi, et panna Venemaa mõistma, et tal on valida: kas teha ELiga koostööd kui vastutustundlik partner, kes võtab tõsiselt oma kohustusi ning austab täielikult Sarkozy kuuepunktilist plaani, või jätta end rahvusvahelise üldsuse hukkamõistu küüsi, mis võib muutuda põlu alla panemiseks ja viimaks isolatsiooniks, hõlmates mitmeid asjakohaseid meetmeid, mis vajaduse tekkimisel võetakse. Meil, Euroopa Liidul, on samuti valida – kas jääda rahule oma suusõnaliste aktsioonidega ja hoiduda meetmetest, millest Venemaa võiks aru saada, või muuta vajaduse korral oma poliitikat Venemaa suhtes, tehes selgeks, et võime olla nii ennast maksma panevad kui ka aupaklikud Venemaa mittevastavuse korral eeskirjadele, mida me eeldame…"@et5
"Arvoisa puhemies, haluan aivan aluksi onnitella puheenjohtajavaltio Ranskaa tästä saavutuksesta. Mielestäni olemme kulkeneet pitkän matkan Euroopan Irakia koskevasta kannasta sen nykyiseen asennoitumiseen Kaukasuksen kriisiin. Onnitteluni. Puheenjohtajavaltion ansiosta unionista on tullut Washingtonia tehokkaampi ja nokkelampi. Tämä kaikki on myönteistä, mutta kysymyksiäkin vielä on: ensiksi kuinka onnistumme minimoimaan väestön kärsimykset; toiseksi miten onnistumme varmistamaan, että Venäjä noudattaa sääntöjä ja mikä strategia meidän olisi pitkällä aikavälillä omaksuttava suhteissamme Venäjään? Olen tyytyväinen neuvoston toimenpiteisiin ja tekstiin, kohtalaisen optimistinen ja tyytyväinen. Siinä ovat kaikki tuomitsemisen ja toiminnan pääseikat, mukaan lukien anteliaampi tarjous yhteisön avusta ja mahdollisesta ETPP:n operaatiosta. Haluaisin kuitenkin sanoa puheenjohtajavaltiolle, että nämä ovat vasta alkupaloja. Ne ovat vasta alkupaloja tai alkuruoka. Odotamme pääruokaa eli rauhaa ja vakautta alueelle ja Euroopan unionin pitkän aikavälin Kaukasuksen strategiaa. Meidän on tehtävä kaikkemme saadaksemme Venäjä ymmärtämään, että se voi valita: joko yhteistyön EU:n kanssa vastuullisena kumppanina, joka vastaa velvoitteistaan ja sitoumuksistaan ja noudattaa täysimääräisesti Sarkozyn kuuden kohdan suunnitelmaa, tai kansainvälisen yhteisön tuomion, mikä voi johtaa syrjäytymiseen ja jopa eristäytymiseen, johon voi tarvittaessa liittyä asianmukaisia toimenpiteitä. Mekin unionissa voimme valita – voimme joko tyytyä sanoihin ja välttää toimenpiteitä, jotka Venäjä ymmärtäisi, tai tarkistaa tarvittaessa Venäjän politiikkaamme ja tehdä selväksi, että voimme olla tiukkoja ja kohteliaita siinä tapauksessa, ettei Venäjä noudata sääntöjä, joita odotamme…"@fi7
"Elnök úr, először is szeretnék gratulálni a francia elnökségnek ezért az eredményért. Úgy vélem, hosszú utat tettünk meg az Irakkal kapcsolatos európai állásponttól a kaukázusi válsághoz való jelenlegi hozzáállásunkhoz. Gratulálok tehát. Az Elnökségnek köszönhetően az Unió sokkal hatékonyabb és gyorsabb volt, mint Washington. Ez mind igen pozitív, de továbbra is ott a kérdés: egyfelől, hogyan tudjuk a lakosság szenvedését enyhíteni, másfelől pedig hogyan tudjuk biztosítani azt, hogy az oroszok tiszteletben tartják azokat a szabályokat és stratégiát, amelyet hosszú távon Oroszországgal kapcsolatban alkalmazunk? Mérsékelt optimizmussal és elégedettséggel üdvözlöm a Tanács intézkedéseit, valamint a szöveget. Tartalmazza az elítélés és az akció minden főbb elemét, beleértve a nagylelkű felajánlást a közösségi segítség és a lehetséges EBVP misszió tekintetében. De azt mondanám az elnökségnek, hogy ez még csak az előétel. IEz még csak az előétel, várjuk tehát a főételt, vagyis a régió békéjét és stabilitását, valamint az Európai Unió kaukázusi térségre vonatkozó hosszútávú stratégiáját. Minden erőfeszítést meg kell tennünk azért, hogy Oroszországgal megértessük, hogy a következő választás előtt áll: vagy együttműködik az EU-val mint felelős, kötelezettségeinek megfelelő partner, és teljes mértékben tiszteletben tartja a hatpontos Sarkozy-féle tervet, vagy kiteszi magát a nemzetközi közösség rosszallásának, amely akár kizáráshoz is, végül pedig izolációhoz is vezethet, amely magában foglalja a megfelelő intézkedések megtételét szükség esetén. Nekünk, az Uniónak, szintén döntenünk kell: vagy megelégedünk szóbeli reakcióinkkal és nem hajtunk végre olyan intézkedéseket, amelyeket Oroszország megértene, vagy, amennyiben szükséges, revideáljuk Oroszországgal kapcsolatos politikánkat, egyértelművé téve, hogy ha Oroszország nem tartja be az elvárt szabályokat, akkor egyszerre lehetünk ellentmondást nem tűrők és tiszteletteljesek…"@hu11
". Signor Presidente, devo innanzi tutto congratularmi con la Presidenza francese per questo risultato. Ritengo abbiamo compiuto progressi dalla posizione dell’Europa sull’Iraq all’attuale atteggiamento verso la crisi nel Caucaso. Congratulazioni. Grazie alla sua Presidenza, l’Unione è stata più efficace e rapida rispetto a Washington. Tutto ciò è positivo, ma rimangono dei dubbi: primo, come minimizzare la sofferenza della popolazione; secondo, in che modo garantire che i russi osservino le regole e quale strategia adottare a lungo termine nei confronti della Russia. . Accolgo con moderato ottimismo e soddisfazione le misure e il testo del Consiglio. Contiene tutti gli elementi principali di condanna e di intervento, inclusa l’offerta più generosa in termini di assistenza comunitaria e una possibile missione PESD. Tuttavia, vorrei dire alla Presidenza che si tratta soltanto di un antipasto. E’ solo un antipasto. Stiamo aspettando il piatto principale che sarà costituito da pace e stabilità nella regione, e la strategia a lungo termine dell’Unione europea in questa regione del Caucaso. Occorre adoperarsi per far sì che la Russia comprenda di aver a disposizione una scelta: cooperare con l’UE in quanto responsabile di assumersi i propri obblighi e impegni e di rispettare pienamente i sei punti del progetto Sarkozy, o esporsi alla condanna della comunità internazionale, che può evolvere in ostracismo, e infine in isolamento, che comprende una serie di misure appropriate da adottare ove necessario. Anche noi, l’Unione, abbiamo una scelta, da soddisfare con le nostri azioni verbali ed evitare misure che la Russia capirebbe, o rivedere, se necessario, la nostra politica verso la Russia, chiarendo che possiamo essere assertivi e rispettosi nel caso di inosservanza da parte della Russia delle norme che ci attendiamo…"@it12
"Gerb. pirmininke, visų pirma norėčiau pasveikinti Tarybai pirmininkaujančią Prancūziją už šį pasiekimą. Manau, praėjome ilgą kelią nuo Europos pozicijos Irako klausimu iki mūsų šiandieninio požiūrio į krizę Kaukaze. Sveikinu! Pirmininkaujančios Prancūzijos pastangomis Sąjunga į šią krizę sureagavo veiksmingiau ir greičiau nei Vašingtonas. Visa tai yra gerai, bet vis dėlto yra klausimų, į kuriuos dar būtina atsakyti: pirma, kaip galėtumėme sumažinti konflikto šalių gyventojų kančias, antra, kaip galėtumėme pasiekti, kad Rusija laikytųsi taisyklių, ir kokia ilgalaike strategija turėtumėme vadovautis santykiuose su Rusija. Aš palaikau Tarybos pasiūlytas priemones ir tekstą su nuosaikiu optimizmu ir pasitenkinimu. Šiame tekste yra pagrindiniai pasmerkimo ir atitinkamų veiksmų elementai, įskaitant dosnesnį pasiūlymą Bendrijos pagalbos požiūriu ir galimą ESDP (Europos saugumo ir gynybos politikos) misiją. Bet aš vis dėlto tarčiau pirmininkaujančiai Prancūzijai, kad tai yra viso labo . Tai yra viso labo arba . Mes laukiame pagrindinio kurso − taikos ir stabilumo Kaukaze ir ilgalaikės Europos Sąjungos strategijos šiame regione. Mes turime dėti visas pastangas, kad Rusija suprastų turinti pasirinkimą: bendradarbiauti su ES kaip atsakingas partneris, gebantis prisiimti atsakomybę ir įsipareigojimus ir pasirengęs visiškai laikytis N. Sarkozy pasiūlyto šešių punktų plano, arba likti pasmerktai tarptautinės bendrijos, patirti galimą atstūmimą ir galiausiai izoliaciją, įskaitant galimybę, kad iškilus reikalui, prieš ją bus panaudotos atitinkamos priemonės. Mes, Europos Sąjunga, taip pat turime pasirinkimo galimybę – pasitenkinti žodiniais veiksmais ir išvengti priemonių, kurias Rusija suprastų, arba esant būtinybei persvarstyti savo politiką Rusijos atžvilgiu ir aiškiai duoti jai suprasti, kad galime būti tiek kategoriški, tiek ir pagarbūs tuo atveju, jei Rusija nesilaikys taisyklių, kurias, mes tikimės, …"@lt14
"Priekšsēdētāja kungs, man vispirms jāapsveic Francijas prezidentūra ar šo sasniegumu. Es uzskatu, ka mēs esam nogājuši garu ceļu no Eiropas nostājas attiecībā uz Irāku līdz pašreizējai attieksmei pret krīzi Kaukāzā. Apsveicu. Pateicoties prezidējošajai valstij, Eiropas Savienība strādāja efektīvāk un ātrāk nekā Vašingtona. Tas viss ir pozitīvi, taču daži jautājumi saglabājas: pirmkārt, kā mēs varētu mazināt iedzīvotāju ciešanas; otrkārt, kā mēs varētu nodrošināt, ka krievi ievēro noteikumus, un kādu ilgtermiņa stratēģiju mums pieņemt attiecībā uz Krieviju? Es šos pasākumus un Padomes izstrādāto tekstu uztveru ar mērenu optimismu un apmierinājumu. Tekstā ir visi galvenie nosodījuma un rīcības elementi, tostarp arī augstsirdīgais Kopienas palīdzības un iespējamās EDSO misijas piedāvājums. Taču prezidentūrai es teiktu, ka tas ir tikai kā „uzkožamais”. Tas ir tikai „uzkožamais” vai „pirmais ēdiens”. Mēs gaidām pamatēdienu, kas būs miers un stabilitāte šajā reģionā, kā arī Eiropas Savienības stratēģiju attiecībā uz šo Kaukāza reģionu. Mums ir jādara viss iespējamais, lai liktu Krievijai saprast, ka tai ir izvēle: vai nu sadarboties ar ES kā atbildīgai partnerei, uzņemoties saistības un pienākumus un pilnībā ievērojot kunga sešu punktu plānu, vai arī pakļaut sevi nosodījumam no starptautiskās sabiedrības puses, kas var novest pie izstumšanas no šīs sabiedrības un visbeidzot pie izolācijas, kas ietver noteiktu pasākumu kopumu, ko nepieciešamības gadījumā varētu īstenot. Arī mums, Eiropas Savienībai, ir izvēle – vai nu apmierināties ar Krievijai saprotamiem, verbālā formā veiktiem pasākumiem un izvairīties no rīcības, vai arī nepieciešamības gadījumā pārskatīt mūsu politiku attiecībā uz Krieviju, norādot, ka mēs varam būt gan uzstājīgi, gan cieņas pilni tajā gadījumā, ja Krievija neievēro noteikumus, kurus mēs sagaidām..."@lv13
"Monsieur le Président, je souhaiterais tout d'abord féliciter la présidence française de cet achèvement. Je pense qu'un long chemin a été parcouru entre la position de l'Europe vis-à-vis de l'Irak et son attitude aujourd'hui envers la crise du Caucase. Félicitations. L'Union, à travers sa présidence, a été plus efficace et plus rapide que Washington. Tout ceci est positif, mais des questions demeurent: premièrement, comment minimiser la souffrance de la population; deuxièmement comment faire pour que les Russes respectent les règles et comment avoir, à plus long terme, une stratégie envers la Russie? I greet the measures and the text by the Council with moderate optimism and satisfaction. It contains all the main elements of condemnation and action, including the more generous offer in terms of Community assistance and a potential ESDP mission. But I would say to the presidency that it is just an . Il s'agit seulement d'un hors d'œuvre, d'une entrée. Nous attendons le plat principal, qui sera la paix et la stabilité dans la région, et la stratégie de l'Union européenne à plus long terme dans cette région du Caucase. We need to deploy all efforts to make Russia understand that it has the choice: either to cooperate with the EU as a responsible partner assuming its obligations and commitments and fully respecting the six-point Sarkozy plan, or to expose itself to the condemnation of the international community, which may evolve into ostracism, and eventually into isolation encompassing a set of appropriate measures to be taken if the need arises. We, the Union, also have a choice – either to be satisfied with our verbal actions and avoid measures which Russia would understand, or to revise, if necessary, our policy towards Russia, making clear that we can be both assertive and respectful in the event of non-compliance by Russia with the rules which we expect…"@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, om te beginnen moet ik het Franse voorzitterschap feliciteren met dit resultaat. Ik denk dat we een lange weg hebben afgelegd van het standpunt van Europa inzake Irak naar onze huidige houding ten aanzien van de crisis in de Kaukasus. Mijn felicitaties. Dankzij het Franse voorzitterschap is de Unie effectiever en sneller opgetreden dan Washington. Dat is allemaal positief, maar er blijven ook vragen. Ten eerste: hoe kunnen we het lijden van de bevolking minimaliseren? En ten tweede: hoe kunnen we ervoor zorgen dat de Russen de regels respecteren, en welke langetermijnstrategie gaan we met betrekking tot Rusland hanteren? Ik verwelkom de maatregelen en de tekst van de Raad met gematigd optimisme en tevredenheid. De tekst bevat alle belangrijke elementen van een veroordeling en van actie, waaronder het aanbod om meer communautaire steun te geven en een eventuele missie in het kader van het Europees veiligheids- en defensiebeleid. Maar ik wil tegen het voorzitterschap zeggen dat dit niet meer dan een “hors d’oeuvre” is. Het is niet meer dan een “hors d’œuvre”of een “entrée”. We wachten op het hoofdgerecht, dat moet bestaan uit vrede en stabiliteit in de regio en een langetermijnstrategie van de EU in deze regio van de Kaukasus. We moeten er alles aan doen om Rusland te laten begrijpen dat het moet kiezen: samenwerken met de EU als verantwoordelijke partner die zijn verplichtingen en afspraken nakomt en het zespuntenplan van Sarkozy volledig respecteert, of het risico om door de internationale gemeenschap te worden veroordeeld, wat tot uitsluiting en uiteindelijk tot isolering kan leiden, met inbegrip van een reeks passende maatregelen die kunnen worden genomen als daar aanleiding toe is. Wij, de Unie, moeten ook kiezen: tevreden zijn met onze verbale acties en geen maatregelen nemen die Rusland zou begrijpen, of, indien nodig, ons beleid ten aanzien van Rusland herzien, waarbij we duidelijk maken dat we zowel assertief als respectvol kunnen zijn als Rusland zich niet houdt aan de regels waarvan we verwachten…"@nl3
"Panie przewodniczący! Przede wszystkim muszę pogratulować prezydencji francuskiej tego osiągnięcia. Myślę, że przebyliśmy długą drogę od stanowiska Europy wobec Iraku do obecnego nastawienia wobec kryzysu na Kaukazie. Gratulacje. Dzięki tej prezydencji Unia stała się bardziej skuteczna i ma szybszy refleks niż Waszyngton. Wszystko to jest pozytywne, ale nadal pozostają pytania: po pierwsze, jak zminimalizować cierpienie ludzi; po drugie, jak zagwarantować, że Rosja będzie respektować zasady i jaką strategię zastosować w długim okresie w odniesieniu do Rosji? Działania i tekst Rady przyjmuję z umiarkowanym optymizmem i satysfakcją. Zawiera on wszystkie główne elementy potępienia i działania, w tym bardziej szlachetną ofertę w postaci pomocy Wspólnoty i potencjalnej misji w ramach Europejskiej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony. Ale pod adresem prezydencji powiedziałbym, że to tylko przystawka, zaledwie . To zaledwie albo . Czekamy na danie główne, którym będzie pokój i stabilizacja na Kaukazie, a także długookresowa strategia Unii Europejskiej w tym regionie. Musimy dołożyć wszelkich starań, by Rosja zrozumiała, że ma wybór: albo współpracować z UE jako odpowiedzialny partner, przyjmując swoje obowiązki i zobowiązania i w pełni respektując sześciopunktowy plan Sarkozy'ego, albo narazić się na potępienie społeczności międzynarodowej, co może przerodzić się w ostracyzm, a w końcu w izolację obejmującą zastaw stosownych kroków, które zostaną podjęte w razie potrzeby. My, Unia, również mamy wybór - albo być zadowolonymi z naszych działań słownych i unikać kroków, które zrozumiałaby Rosja, albo zrewidować w razie potrzeby naszą politykę wobec Rosji, dając do zrozumienia, że możemy być zarówno asertywni, jak i pełni szacunku na wypadek, gdy Rosja nie zastosuje się do zasad, które chcemy..."@pl16
"Senhor Presidente, em primeiro lugar, quero felicitar a Presidência francesa por esta conquista. Penso que percorremos um longo caminho desde a posição europeia relativamente ao Iraque até à atitude actual, face à crise no Cáucaso. Parabéns! Graças à sua Presidência, a União tornou-se mais eficaz e mais rápida do que Washington. Tudo isto é positivo, mas persistem algumas questões: em primeiro lugar, como podemos minimizar o sofrimento da população; em segundo lugar, de que forma podemos garantir que os russos respeitem as regras e que estratégia devemos adoptar, a longo prazo, relativamente à Rússia? Congratulo-me com as medidas e com o texto do Conselho, com satisfação e optimismo moderados. Este texto contém todos os elementos principais de condenação e acção, nomeadamente uma oferta mais generosa de assistência da Comunidade e uma potencial missão ao abrigo da PESD. Mas gostaria de dizer à Presidência que isso é apenas um aperitivo. É apenas um aperitivo ou uma entrada. Estamos à espera do prato principal, que será a paz e a estabilidade na região e a estratégia a longo prazo da União Europeia para esta região do Cáucaso. Necessitamos de desenvolver todos os esforços para fazer a Rússia entender que tem duas opções: cooperar com a UE enquanto parceiro responsável, assumindo os seus compromissos e obrigações e respeitando o plano Sarkozy em seis pontos, ou expor-se à condenação da comunidade internacional, o que pode evoluir para o ostracismo e, eventualmente, para o isolamento, acompanhado, se necessário, de medidas adequadas. Nós, na UE, também podemos escolher – darmo-nos por satisfeitos com as nossas acções verbais e evitar as medidas que a Rússia entenderia, ou rever, caso seja necessário, a nossa política face à Rússia, deixando ficar claro que podemos ser simultaneamente firmes e respeitadores no caso de incumprimento das regras pela Rússia, que esperamos..."@pt17
"Monsieur le Président, je souhaiterais tout d'abord féliciter la présidence française de cet achèvement. Je pense qu'un long chemin a été parcouru entre la position de l'Europe vis-à-vis de l'Irak et son attitude aujourd'hui envers la crise du Caucase. Félicitations. L'Union, à travers sa présidence, a été plus efficace et plus rapide que Washington. Tout ceci est positif, mais des questions demeurent: premièrement, comment minimiser la souffrance de la population; deuxièmement comment faire pour que les Russes respectent les règles et comment avoir, à plus long terme, une stratégie envers la Russie? I greet the measures and the text by the Council with moderate optimism and satisfaction. It contains all the main elements of condemnation and action, including the more generous offer in terms of Community assistance and a potential ESDP mission. But I would say to the presidency that it is just an . Il s'agit seulement d'un hors d'œuvre, d'une entrée. Nous attendons le plat principal, qui sera la paix et la stabilité dans la région, et la stratégie de l'Union européenne à plus long terme dans cette région du Caucase. We need to deploy all efforts to make Russia understand that it has the choice: either to cooperate with the EU as a responsible partner assuming its obligations and commitments and fully respecting the six-point Sarkozy plan, or to expose itself to the condemnation of the international community, which may evolve into ostracism, and eventually into isolation encompassing a set of appropriate measures to be taken if the need arises. We, the Union, also have a choice – either to be satisfied with our verbal actions and avoid measures which Russia would understand, or to revise, if necessary, our policy towards Russia, making clear that we can be both assertive and respectful in the event of non-compliance by Russia with the rules which we expect…"@ro18
"Vážený pán predsedajúci, predovšetkým musím zablahoželať francúzskemu predsedníctvu k tomuto úspechu. Domnievam sa, že sme prešli riadny kus cesty od európskej pozície týkajúcej sa Iraku k súčasnému postoju ku kríze na Kaukaze. K tomu blahoželám. Vďaka svojmu predsedníctvu bola Únia efektívnejšia a zareagovala rýchlejšie než Washington. To všetko je pozitívne, ale otázky ostávajú: po prvé, ako môžeme minimalizovať utrpenie obyvateľov, po druhé, ako zaistiť, že Rusko bude dodržiavať pravidlá, a akú stratégiu by sme mali sledovať v dlhodobom výhľade vo vzťahu k Rusku. Vítam opatrenia a text schválený Radou s miernym optimizmom a uspokojením. Obsahuje všetky hlavné prvky odsúdenia a akcie vrátane štedrejšej ponuky, pokiaľ ide o pomoc Spoločenstva a potenciálnu misiu EBOP. Rád by som však predsedníctvu povedal, že ide len o Ide len o predjedlo alebo . Čakáme na hlavný chod, ktorým bude mier a stabilita v regióne a dlhodobá stratégia Európskej únie v tejto oblasti Kaukazu. Musíme vyvinúť všetko úsilie, aby Rusko pochopilo, že má na výber: buď bude spolupracovať s EÚ ako zodpovedný partner, ujme sa svojich záväzkov a povinností a bude plne rešpektovať Sarkozyho šesťbodový plán, alebo sa vystaví odsúdeniu zo strany medzinárodného spoločenstva, ktoré môže prerásť do ostrakizmu a nakoniec do izolácie, ktorá môže zahŕňať množstvo príslušných opatrní, ktoré môžu byť v prípade potreby prijaté. Aj my v Únii máme voľbu – buď sa uspokojíme so slovnými akciami a vyvarujeme sa opatrení, ktorým by Rusko rozumelo, alebo v prípade potreby prehodnotíme našu politiku voči Rusku, jasne ukážeme, že dokážeme rešpektovať druhých a zároveň byť asertívni v prípade, že Rusko nebude postupovať podľa pravidiel, ktoré očakávame..."@sk19
"Gospod predsednik, najprej moram čestitati francoskemu predsedstvu za ta dosežek. Verjamem, da smo daleč prišli od evropskega stališča o Iraku do sedanjega stališča o krizi na Kavkazu. Čestitke. Hvala predsedstvu, Unija je bila učinkovitejša in se je hitreje odzvala kot Washington. Vse to je pozitivno, a vprašanja še vedno ostajajo. Prvič, kako bi kar čim bolj zmanjšali trpljenje prebivalstva, drugič, kako bi zagotovili, da bodo Rusi spoštovali pravila in kakšno dolgoročno strategijo naj sprejmemo v zvezi z Rusijo? Pozdravljam ukrepe in besedilo Sveta z zmernim optimizmom in zadovoljstvom. Vsebuje vse glavne sestavine obsodbe in ukrepa, vključno z radodarnejšo ponudbo glede pomoči Skupnosti in potenciala misije ESDP. Vendar bi rekel predsedstvu, da je to samo . Je samo ali . Čakamo glavni obrok, to pa bosta mir in stabilnost v regiji in dolgoročna strategija Evropske unije v tej regiji Kavkaza. Mi moramo uporabiti vse sile, da bomo pripravili Rusijo do tega, da bo razumela, da je njena možnost: bodisi da sodeluje z EU kot odgovorna partnerica in prevzame svoje obveznosti in zaveze ter v celoti spoštuje šest točk Sarkozyjevega načrta bodisi da se izpostavi obsojanju mednarodne skupnosti, kar se lahko razvije v izgon in nazadnje v osamitev z vrsto ustreznih ukrepov, ki se uporabijo, če se za to pojavi potreba. Mi, Unija, imamo tudi možnost, da smo bodisi zadovoljni s svojimi verbalnimi ukrepi in se izogibamo ukrepom, ki bi jih Rusija razumela, bodisi da po potrebi ponovno pregledamo svojo politiko do Rusije in poskrbimo, da bomo nepopustljivi in spoštljivi v primeru, da Rusija ne bi spoštovala pravil, ki jih pričakujemo …"@sl20
"Herr talman! Jag måste först och främst gratulera det franska ordförandeskapet till det som åstadkommits. Jag anser att vi har kommit långt från EU:s ståndpunkt i Irakfrågan till dess aktuella inställning till krisen i Kaukasus. Gratulerar. Tack vare sitt ordförandeskap har EU agerat effektivare och snabbare än Washington. Allt detta är positivt, men det finns frågor kvar. För det första, hur kan vi minimera befolkningens lidande? För det andra, hur kan vi se till att ryssarna följer reglerna, och vilken strategi ska vi på längre sikt anta gentemot Ryssland? Jag ser med försiktig optimism och tillfredsställelse på åtgärderna och rådets text. Den innehåller alla viktiga inslag i form av fördömande och insatser, även det generösare erbjudandet avseende EU-bistånd och ett eventuellt ESFP-uppdrag. Men till ordförandeskapet vill jag säga att det bara är en aptitretare. Det är bara en aptitretare eller en förrätt. Vi väntar på huvudrätten som blir fred och stabilitet i hela regionen, och EU:s långsiktiga strategi för detta område i Kaukasus. Vi måste göra alla tänkbara ansträngningar för att få Ryssland att förstå att man har ett val: antingen samarbetar man med EU som en ansvarsfull partner, påtar sig sina skyldigheter och åtaganden och respekterar till fullo Sarkozys sexpunktsplan, eller också ådrar man sig det internationella samfundets fördömande, som kan utvecklas till utfrysning och till sist isolering och en uppsättning lämpliga åtgärder som kan vidtas vid behov. Vi i EU har också ett val: antingen nöjer vi oss med våra verbala insatser och avstår från åtgärder som Ryssland skulle förstå, eller också ändrar vi vår politik gentemot Ryssland om det är nödvändigt, och klargör att vi kan vara både bestämda och respektfulla om Ryssland inte följer de regler som vi förväntar oss …"@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"(Juhataja katkestas kõneleja..)"5
"entrée."1
"hors d’oeuvre"18,15,1,19,14,16,4
"hors d’oeuvre."1
"predjed"20
"predjedlo."19
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph