Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-09-01-Speech-1-144"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080901.20.1-144"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
". – Signor Presidente, l’Ossezia e l’Abkhazia di oggi sono il Kosovo di ieri. Nessuno tra i tanti governi che oggi invocano la pace in Georgia può negare le proprie responsabilità: gli Usa e gran parte dei paesi europei, riconoscendo il Kosovo, hanno costituito un precedente che sarebbe stato destinato a destabilizzare l’area caucasica! Gli Usa, attraverso l’ampliamento della NATO fino ai confini con la Russia, hanno una responsabilità politica, prima ancora che militare, di aver spinto la Georgia al colpo di mano nella notte tra il 7 e l’8 agosto. Tblisi, infatti, attaccando l’Ossezia del Sud, pensava di poter contare sulla protezione, anche militare, statunitense. Un attacco ingiustificabile che ha colpito civili e frantumato i già fragilissimi accordi. Una risposta, quella russa, preparata da tempo e che attendeva solo l’occasione per dispiegarsi in tutta la sua violenza. In questa vicenda non vi sono governi innocenti! Le uniche vittime sono le popolazioni civili, indipendentemente dalla loro appartenenza, obbligate ad abbandonare le proprie case e vittime di ogni sorta di violenza. Assistiamo ad una guerra dove alle aspirazioni nazionalistiche delle locali si sovrappone lo scontro tra le grandi potenze per il controllo delle risorse energetiche: i gasdotti e gli oleodotti che dall’Asia centrale sono diretti all’Occidente sono la vera ragione del conflitto. Nella regione caucasica, infatti, passano sia le rotte che attraverso la Turchia raggiungono il Mediterraneo, sia quelle della Georgia che attraverso l’Ucraina arrivano in Polonia. Non è un caso che proprio alla Polonia gli Usa abbiano chiesto di ospitare i propri missili puntati ad Oriente. L’Europa deve lavorare per una soluzione pacifica, chiedendo sia il ritiro delle truppe russe dal territorio georgiano, sia il diritto all’autodeterminazione delle popolazioni. L’UE deve innanzitutto aiutare i rifugiati ed evitare qualunque azione politica destinata a far precipitare ulteriormente la situazione. Va rifiutata ogni disponibilità verso l’ingresso della Georgia nella NATO, va richiesto il ritiro della flotta USA dal Mar Nero e alla Polonia la rinuncia dell’installazione dei missili USA. Dobbiamo esseri certi che i nostri aiuti non saranno utilizzati per acquistare armi e che i rifugiati non saranno usati come strumento di guerra dalle parti in conflitto!"@it12
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedající, Osetie a Abcházie dneška jsou včerejší Kosovo. Žádná z vlád, které dnes volají po míru v Gruzii, nemůže popřít svoji vlastní zodpovědnost: uznáním Kosova stanovily Spojené státy a většina evropských zemí precedent, který musel destabilizovat oblast Kavkazu. Díky expanzi NATO až k hranicím Ruska nesou USA politickou ještě více než vojenskou zodpovědnost za dodávání odvahy Gruzii ke spuštění překvapivého útoku v noci ze 7. na 8. srpna. Tbilisi se při útoku na Jižní Osetii skutečně domnívalo, že se může spolehnout na ochranu ze strany Spojených států, včetně ochrany vojenské. Jednalo se o útok neospravedlnitelný, který zasáhl civilisty a roztříštil už tak velmi křehké dohody. Rusko mělo odpověď připravenu dlouho předem a pouze čekalo na příležitost udeřit plnou silou. Žádná vláda není v této záležitosti bez viny! Jedinými oběťmi jsou civilní obyvatelé, ať přísluší ke kterékoli straně, kteří museli opustit své domovy a byli vystaveni nejrůznějším druhům násilí. Jsme svědky války, ve které jsou nacionalistické ambice místních vůdců překryty střetem mocností kvůli kontrole zdrojů energie: skutečnou příčinou konfliktu jsou plynovody a ropovody, které vedou ze střední Asie na západ. Ať už se jedná o trasu přes Turecko do Středomoří, nebo o trasu z Gruzie přes Ukrajinu do Polska, obě procházejí Kavkazem. Není náhodou, že Spojené státy požádaly právě Polsko, aby v něm mohly umístit rakety namířené na východ. Evropa musí usilovat o mírové řešení, žádat o stažení ruských jednotek z gruzínského území a o poskytnutí práva na sebeurčení tamním obyvatelům. EU musí hlavně a především poskytnout pomoc uprchlíkům a vyvarovat se jakékoli politické akce, která by mohla situaci dále zhoršit. Vstup Gruzie do NATO musí být jednoznačně zamítnut, loďstvo Spojených států by mělo být vyzváno ke stažení z Černého moře a Polsko by mělo být požádáno o odmítnutí rozmístění amerických raket. Musíme si být jisti, že naše pomoc není využívána k nákupu zbraní a že uprchlíků není znesvářenými stranami využíváno jako nástroje války."@cs1
"Hr. formand! Ossetien og Abkhasien er i dag, hvad Kosovo var i går. Ingen af de mange regeringer, der i dag kræver fred i Georgien, kan fralægge sig deres ansvar. Ved at anerkende Kosovo skabte USA og de fleste europæiske lande en præcedens, som var dømt til at destabilisere Kaukasusområdet. Som følge af NATO’s udvidelse indtil Ruslands grænser har USA ikke bare et militært, men også et politisk ansvar for at have skubbet Georgien ud i det kup, der fandt sted natten mellem den 7. og den 8. august. Da Tblisi angreb Sydossetien, troede de faktisk, at de kunne regne med USA’s beskyttelse, herunder militær beskyttelse. Det var et uretfærdigt angreb, som ramte civile og knuste de i forvejen meget skrøbelige aftaler. Russernes reaktion havde været planlagt længe, og de ventede kun på en lejlighed til at slippe alle deres kræfter løs. Ingen regeringer er uskyldige i dette spørgsmål! De eneste ofre er civilbefolkningerne, som uanset deres tilhørsforhold blev tvunget til at forlade deres huse og blev udsat for alle former for overgreb. Vi er vidner til en krig, hvor der foruden de lokale lederes nationalistiske ønsker eksisterer en konflikt mellem stormagterne, som vil have kontrol over energiressourcerne. Gas- og olierørledningerne fra Centralasien til Vesten er nemlig den egentlige årsag til konflikten. I Kaukasusområdet løber både de ledninger, der går igennem Tyrkiet og til Middelhavet, og Georgiens ledninger, som går igennem Ukraine og ender i Polen. Det er ikke tilfældigt, at USA netop har bedt Polen om at måtte opstille de amerikanske missiler, der peger mod Øst. Europa skal arbejde for en fredelig løsning og bede om såvel en tilbagetrækning af de russiske tropper fra georgisk område og befolkningernes ret til selvstyre. EU skal ikke mindst hjælpe flygtningene og undgå en hvilken som helst politisk handling, der kan forværre situationen yderligere. Vi skal sige klart nej til Georgiens optagelse i NATO, USA’s flåde skal anmodes om at trække sig tilbage fra Sortehavet, og Polen skal anmodes om at sige nej til opstillingen af amerikanske missiler. Vi skal være sikre på, at vores støtte ikke bliver brugt til at købe våben, og at flygtningene ikke bliver brugt som krigsinstrument af de stridende parter!"@da2
"Herr Präsident, Ossetien und Abchasien von heute sind das Kosovo von gestern. Keine der vielen Regierungen, die heute Frieden in Georgien fordern, kann ihre Verantwortung bestreiten: Mit der Anerkennung des Kosovo schufen die USA und ein Großteil der europäischen Länder einen Präzedenzfall, der zwangsläufig zur Destabilisierung der Kaukasus-Region führte. Durch die Ausdehnung der NATO bis an die Grenzen zu Russland sind die USA eher politisch als militärisch dafür verantwortlich, dass Georgien zu dem Überraschungsangriff in der Nacht vom 7. zum 8. August ermuntert wurde. Als Tiflis nämlich Südossetien angriff, glaubte es, auf Schützenhilfe der Vereinigten Staaten, einschließlich militärischen Schutzes, zählen zu können. Das war ein unverantwortlicher Angriff, der Zivilisten traf und Abkommen, die ohnehin schon höchst fragil waren, brach. Die russische Antwort war von langer Hand vorbereitet und man wartete nur auf eine Gelegenheit, ihre geballte Gewalt zu entfesseln. Es gibt keine schuldlosen Regierungen in dieser Angelegenheit! Einzige Opfer sind die Zivilbevölkerungen, unabhängig von ihrer Zugehörigkeit, denn sie wurden gezwungen, ihre Häuser zu verlassen und sich jeder Art von Gewalt auszusetzen. Wir erleben einen Krieg, in dem die nationalistischen Ambitionen der lokalen Führer durch eine Auseinandersetzung der Großmächte um die Kontrolle über die Energieressourcen überlagert werden: der wirkliche Grund des Konflikts sind die Gas- und die Ölleitungen, die von Mittelasien nach Westen führen. Tatsächlich führen sowohl die Strecke über die Türkei bis zum Mittelmeer als auch die Strecke von Georgien über die Ukraine nach Polen durch den Kaukasus. Nicht von Ungefähr haben die USA gerade Polen gebeten, ihre gen Ost gerichteten Raketen aufzunehmen. Europa muss auf eine friedliche Lösung hinarbeiten, indem es sowohl den Rückzug der russischen Truppen vom georgischen Territorium als auch das Selbstbestimmungsrecht für die Völker verlangt. Die EU muss vor allem den Flüchtlingen helfen und jede politische Aktion, die zu einer weiteren Eskalation der Lage führen könnte, vermeiden. Es gilt, den Beitritt Georgiens zur NATO abzulehnen, die US-Flotte zum Abzug aus dem Schwarzen Meer zu bewegen und Polen aufzufordern, die Stationierung der US-Raketen zurückzuweisen. Wir müssen uns sicher sein, dass unsere Hilfen nicht für Waffenkäufe verwendet und dass die Flüchtlinge nicht von den Konfliktparteien als Kriegsinstrument missbraucht werden."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, η Οσετία και η Αμπχαζία του σήμερα είναι το Κοσσυφοπέδιο του χτες. Καμία από τις πολλές κυβερνήσεις που απευθύνουν σήμερα εκκλήσεις υπέρ της ειρήνης στη Γεωργία δεν μπορεί να αρνηθεί τις ευθύνες της: με την αναγνώριση του Κοσσυφοπεδίου, οι ΗΠΑ και οι περισσότερες από τις ευρωπαϊκές χώρες δημιούργησαν ένα προηγούμενο το οποίο ήταν δεδομένο ότι θα αποσταθεροποιούσε την περιοχή του Καυκάσου. Λόγω της επέκτασης του ΝΑΤΟ μέχρι τα ίδια τα σύνορα της Ρωσίας, οι ΗΠΑ είναι πολιτικά, ακόμη περισσότερο και από στρατιωτικά, υπεύθυνες για την ενθάρρυνση της Γεωργίας να εξαπολύσει την αιφνιδιαστική της επίθεση κατά τη διάρκεια της νύχτας της 7ης προς 8η Αυγούστου. Πράγματι, όταν επιτέθηκε στη Νότια Οσετία, η Τιφλίδα νόμιζε ότι θα μπορούσε να υπολογίζει στην προστασία των Ηνωμένων Πολιτειών, περιλαμβανομένης και της στρατιωτικής προστασίας. Επρόκειτο για μια αδικαιολόγητη επίθεση, η οποία έπληξε αμάχους και οδήγησε στην κατάρρευση ήδη πολύ εύθραυστων συμφωνιών. Η ρωσική πλευρά ήταν εκ των προτέρων καλά προετοιμασμένη για την απάντησή της και περίμενε απλώς την κατάλληλη ευκαιρία για να δείξει την πλήρη έκταση της δύναμής της. Καμία κυβέρνηση δεν είναι αθώα σε αυτήν την υπόθεση! Τα μόνα θύματα είναι οι άμαχοι πληθυσμοί, ανεξαρτήτως της πλευράς στην οποία παρέχουν την υποστήριξή τους, οι οποίοι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις οικίες τους και να υποστούν κάθε μορφής βία. Είμαστε μάρτυρες ενός πολέμου στον οποίο οι εθνικιστικές φιλοδοξίες τοπικών ηγετών καλλιεργούνται ως προκάλυμμα της αντιπαράθεσης των μεγάλων δυνάμεων για τον έλεγχο των ενεργειακών πόρων: η πραγματική αιτία της σύγκρουσης είναι το φυσικό αέριο και οι πετρελαιαγωγοί που μεταφέρουν ενέργεια από την κεντρική Ασία προς τα δυτικά. Πράγματι, τόσο ο τουρκικός αγωγός που καταλήγει στη Μεσόγειο όσο και ο γεωργιανός αγωγός που διασχίζει την Ουκρανία και την Πολωνία, περνούν από τον Καύκασο. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι οι ΗΠΑ ζήτησαν ειδικά από την Πολωνία να φιλοξενήσει στο έδαφός της τους πυραύλους τους, οι οποίοι στρέφονται προς ανατολάς. Η Ευρώπη πρέπει να εργαστεί για μια ειρηνική λύση, απαιτώντας την απόσυρση των ρωσικών στρατευμάτων από το έδαφος της Γεωργίας αλλά και τον σεβασμό του δικαιώματος των πολιτών της περιοχής στην αυτοδιάθεση. Η ΕΕ πρέπει πρωτίστως να βοηθήσει τους πρόσφυγες και να απόσχει από οποιαδήποτε πολιτική δράση που ενδέχεται να επιδεινώσει ακόμη περισσότερο την κατάσταση. Η ένταξη της Γεωργίας στο ΝΑΤΟ πρέπει να απορριφθεί κατηγορηματικά, πρέπει να ζητηθεί η απόσυρση του αμερικανικού στόλου από τη Μαύρη Θάλασσα, ενώ πρέπει επίσης να ζητηθεί από την Πολωνία να απορρίψει την εγκατάσταση των αμερικανικών πυραύλων. Πρέπει να βεβαιωθούμε ότι οι ενισχύσεις που θα παράσχουμε δεν θα χρησιμοποιηθούν για την αγορά όπλων και ότι οι πρόσφυγες δεν θα χρησιμοποιηθούν ως μέσα προώθησης της πολεμικής σύρραξης από τους αντιπαρατιθέμενους."@el10
"Mr President, the Ossetia and Abkhazia of today are yesterday’s Kosovo. None of the many governments now calling for peace in Georgia can deny their own responsibilities: by recognising Kosovo, the US and most of the European countries set a precedent which was bound to destabilise the Caucasus region. Owing to the expansion of NATO right up to Russia’s borders, the US is politically, even more than militarily, responsible for having encouraged Georgia to mount its surprise attack during the night of 7 to 8 August. Indeed, when attacking South Ossetia, Tbilisi thought it could count on protection from the United States, including military protection. It was an unjustifiable attack, which struck at civilians and shattered already highly fragile agreements. The Russian response had been prepared well in advance and was only awaiting an opportunity to unleash its full force. No governments are innocent in this affair! The sole victims are the civilian populations, whatever their allegiance, forced to abandon their homes and subject to all kinds of violence. We are witnessing a war where the nationalist aspirations of local leaders are overlaid by a clash of great powers over control of energy resources: the real reason for the conflict is the gas and oil pipelines running westwards from central Asia. Indeed, both the route through Turkey to the Mediterranean and the one from Georgia across Ukraine into Poland run through the Caucasus. It is no accident that the US asked Poland in particular to accommodate its missiles pointing to the east. Europe must work towards a peaceful solution, calling both for the withdrawal of Russian troops from Georgian territory and for the people there to have the right of self-determination. The EU must first and foremost assist the refugees and refrain from any political action likely to worsen the situation even further. Georgia’s entry into NATO must be flatly refused, the US fleet should be called upon to withdraw from the Black Sea, and Poland should be asked to reject the installation of the US missiles. We must be certain that our aid is not used to purchase weapons and that the refugees are not used as instruments of war by the conflicting parties."@en4
"Señor Presidente, la Osetia y la Abjasia de hoy son el Kosovo de ayer. Ninguno de los muchos gobiernos que ahora realizan un llamamiento a favor de la paz en Georgia puede negar sus propias responsabilidades: al reconocer a Kosovo, los Estados Unidos y la mayoría de los países europeos sentaron un precedente que estaba destinado a desestabilizar la región del Cáucaso. Debido a la expansión de la OTAN hasta las mismas fronteras de Rusia, Estados Unidos es responsable políticamente, incluso más que militarmente, de haber animado a Georgia a organizar su ataque sorpresa la noche del 7 al 8 de agosto. De hecho, al atacar Osetia del Sur, Tiflis pensó que podía contar con la protección de los Estados Unidos, incluida la de tipo militar. Fue un ataque injustificable, que alcanzó a civiles y acabó con acuerdos que eran ya sumamente frágiles. La respuesta rusa se había preparado con gran antelación, y únicamente esperaba una oportunidad para desatar toda su fuerza. ¡No hay ningún gobierno inocente en este asunto! Las únicas víctimas son las poblaciones civiles, con independencia de sus lealtades, obligadas a abandonar sus hogares y sometidas a toda clase de actos de violencia. Somos testigos de una guerra en la que las aspiraciones nacionalistas de los líderes locales pasan a un segundo plano tras el choque de grandes potencias en pugna por el control de recursos energéticos: la verdadera razón del conflicto radica en las conducciones de gas y petróleo que se dirigen a Occidente desde su origen en Asia central. De hecho, tanto la ruta que pasa por Turquía con destino al Mediterráneo, como la que parte de Georgia, a través de Ucrania, hasta Polonia, recorren el Cáucaso. No es una casualidad que Estados Unidos pidiera a Polonia en particular que alojara sus misiles apuntando al este. Europa debe trabajar hacia la consecución de una solución pacífica, reclamando tanto la retirada de las tropas rusas de territorio georgiano, como que a la población de la región se le otorgue el derecho a la autodeterminación. La UE, ante todo, debe asistir a los refugiados y abstenerse de toda acción política que, probablemente, empeore aún más la situación. La entrada de Georgia en la OTAN debe rechazarse de plano, ha de solicitarse la retirada del mar Negro de la flota de los Estados Unidos, y debe pedirse a Polonia que rechace la instalación de misiles de Estados Unidos. Debemos asegurarnos de que nuestra ayuda no se utiliza para adquirir armas, y que los refugiados no se emplean como instrumentos de guerra por las partes en conflicto."@es21
"Härra juhataja, tänane Osseetia ja Abhaasia on eilne Kosovo. Ükski paljudest valitsustest, kes praegu rahule üles kutsuvad, ei saa eitada riigi enda vastutust: Kosovot tunnustades tekitasid USA ja enamik Euroopa riike pretsedendi, mis põhjustas Kaukaasia piirkonna destabiliseerumise. NATO laienemise tõttu otse Venemaa piirini on USA poliitiliselt isegi rohkem vastutav kui sõjaliselt, et julgustas Gruusiat korraldama üllatusrünnakut 7. ja 8. augusti vahelisel ööl. Lõuna-Osseetiat rünnates arvas Gruusia tõesti, et võib arvestada Ühendriikide toetusega, sealhulgas sõjalisega. See oli õigustamatu rünnak, mis tabas tsiviilelanikkonda ning kõigutas niigi juba ülimalt hapraid kokkuleppeid. Venemaa vastus oli eelnevalt hästi ette valmistatud ja ainult ootas võimalust täie jõuga vallapääsemiseks. Ükski valitsus ei ole selles asjas süütu! Ainsaks ohvriks on rahulik elanikkond, ükskõik millise riigilise kuuluvusega, kes oli sunnitud oma kodud maha jätma ja igasugust vägivalda kannatama. Oleme tunnistajaks sõjale, milles kohalike liidrite natsionalistlikud taotlused on kattelooriks suurvõimude kokkupõrkele energiaressursside käsutamise pärast: selle konflikti tõeline põhjus on Kesk-Aasiast lääne poole jooksvad gaasi ja nafta torujuhtmed. Tõepoolest, mõlemad torujuhtmed jooksevad läbi Kaukaasia: mõlemad läbi Türgi Vahemere maadesse ja üks torujuhe Gruusiast läbi Ukraina Poolasse. See ei ole kokkusattumus, et USA palus nimelt Poolal võtta oma territooriumile ida poole suunatud raketid. Euroopa peab tegutsema rahumeelse lahenduse saavutamiseks, kutsudes üles nii Vene vägede väljaviimisele Gruusia territooriumilt kui ka sealseid inimesi enesemääramisõiguse kasutamisele. EL peab eelkõige abistama pagulasi ja jääma kõrvale igasugusest poliitilisest tegevusest, et olukorda mitte veelgi hullemaks muuta. Gruusia taotlusest NATOsse astuda peab kindlalt keelduma, USA laevastikku tuleb üles kutsuda Mustalt merelt lahkuma ning Poolat tuleb paluda USA rakettide ülespanemisest loobuda. Peame olema kindlad, et meie toetust ei kasutata relvade hankimiseks ning et konflikti osapooled ei kasuta pagulasi sõjarelvadena."@et5
"Arvoisa puhemies, tämän päivän Ossetia ja Abhasia ovat eilisen Kosovo. Yksikään hallitus, joka nyt vaatii rauhaa Georgiaan, ei voi kieltää omaa vastuutaan: tunnustamalla Kosovon Yhdysvallat ja useimmat unionin jäsenvaltiot saivat aikaan ennakkotapauksen, joka horjutti Kaukasuksen alueen vakautta. Laajentaessaan Naton aivan Venäjän rajoille asti Yhdysvallat on poliittisesti jopa enemmän kuin sotilaallisesti vastuussa Georgian kannustamisesta suorittamaan yllätyshyökkäys elokuun 7. ja 8. päivän välisenä yönä. Hyökätessään Etelä-Ossetiaan Tbilisi todella uskoi voivansa luottaa Yhdysvaltojen suojeluun, jopa sotilaalliseen suojeluun. Kyseessä oli perusteeton hyökkäys, joka kohdistui siviileihin ja mitätöi jo ennestään erittäin herkät sopimukset. Venäläisten reaktiota oli jo etukäteen valmisteltu hyvin. Venäjä vain odotti tilaisuutta saattaakseen liikkeelle koko voimansa. Yksikään hallitus ei ole viaton tässä asiassa! Ainoa uhri on siviiliväestö riippumatta siitä, mille hallinnolle se on uskollinen. He joutuvat jättämään kotinsa ja heihin kohdistuu kaikenlaista väkivaltaa. Kyseessä on sota, jossa paikallisten johtajien nationalistiset pyrkimykset peittyvät suurvaltojen riitelyyn energiavaroista: konfliktin todellinen syy ovat Keski-Aasiasta länteen kulkevat kaasu- ja öljyputket. Molemmat reitit – Turkin kautta Välimerelle ja Georgiasta Ukrainan läpi Puolaan – kulkevat Kaukasuksen kautta. Ei Yhdysvallat sattumalta pyytänyt Puolaa suuntaamaan ohjuksensa erityisesti itään. Euroopan on pyrittävä rauhanomaiseen ratkaisuun ja vaadittava venäläisten joukkojen vetämistä pois Georgian alueelta ja alueen kansoille itsemääräämisoikeutta. EU:n on ennen kaikkea autettava pakolaisia ja pidättäydyttävä poliittisista toimista, jotka voivat pahentaa tilannetta entisestään. Georgian liittyminen Natoon on torjuttava, Yhdysvaltojen laivastoa olisi kehotettava vetäytymään Mustaltamereltä ja Puolaa pyydettävä hylkäämään Yhdysvaltojen ohjusten sijoittaminen. On varmistettava, ettei apuamme käytetä aseiden ostamiseen ja ettei pakolaisia käytetä konfliktin osapuolten sodankäyntivälineinä."@fi7
"M. le Président, l’Ossétie et l’Abkhazie d’aujourd’hui sont le Kosovo d’hier. Aucun des gouvernements appelant maintenant à la paix en Géorgie ne peut nier ses propres responsabilités: en reconnaissant le Kosovo, les États-Unis et la plupart des pays européens ont créé un précédent qui ne pouvait que déstabiliser la région du Caucase. Vu l’expansion de l'OTAN jusqu’aux frontières de la Russie, les États-Unis sont politiquement, encore plus que militairement, responsables d’avoir encouragé la Géorgie à mettre sur pied son attaque surprise durant la nuit du 7 au 8 août. En effet, en attaquant l’Ossétie du Sud, Tbilissi pensait pouvoir compter sur la protection des États-Unis, notamment militaire. Cette attaque était injustifiable, frappant des civils et brisant des accords déjà extrêmement fragiles. La réponse russe avait été préparée bien à l'avance et n'attendait que l'opportunité de laisser exploser toute sa force. Aucun gouvernement n'est innocent dans cette affaire! Les seules victimes sont les populations civiles, quelle que soit leur allégeance, forcées d’abandonnées leur foyer et sujettes à tous types de violence. Nous assistons à une guerre dans laquelle les aspirations nationalistes de dirigeants locaux sont recouvertes par un conflit de grands pouvoirs luttant pour le contrôle de ressources énergétiques: la réelle raison de ce conflit est les gazoducs et oléoducs provenant d’Asie centrale et dirigés vers l’Ouest. En effet, tant la route traversant la Turquie pour atteindre la Méditerranée que celle venant de Géorgie, passant par l’Ukraine pour rejoindre la Pologne ont le Caucase sur leur itinéraire. Ce n’est pas un hasard si les États-Unis ont demandé en particulier à la Pologne d’installer là-bas leurs missiles pointant vers l'Est. L’Europe doit travailler à une solution pacifique, demandant aussi bien le retrait des troupes russes du territoire géorgien que le droit du peuple là-bas à l'autodétermination. L’UE doit d’abord et surtout apporter son assistance aux réfugiés et s'abstenir de toute action politique susceptible d'encore empirer la situation. L’entrée de la Géorgie dans l’OTAN doit être catégoriquement refusée, la flotte américaine devrait être enjointe de se retirer de la mer Noire, et la Pologne devrait être invitée à refuser l’installation des missiles américains. Nous devons être certains que notre aide ne sert pas à acheter des armes et que les réfugiés ne sont pas utilisés comme instruments de guerre par les parties au conflit."@fr8
"Elnök úr, Oszétia és Abházia ma az, ami tegnap Koszovó volt. A sok kormány közül, amely most azért emeli fel a szavát, hogy Grúziában béke legyen, egy sincs, amely tagadhatná, hogy felelőssége van; az USA és a legtöbb európai ország Koszovó elismerésével olyan precedenst teremtett, amelyről előre lehetett tudni, hogy a kaukázusi térség destabilizálódásához vezet majd. Az, hogy a NATO közvetlenül Oroszország határa mellett terjeszkedett, politikai (inkább politikai, semmint katonai) szempontból felelőssé teszi az USA-t azért, hogy arra biztatta Grúziát, hogy az augusztus 7 -éről 8 -ára virradó éjszaka indítson meglepetésszerű támadást. Valóban: amikor Tbiliszi megtámadta Dél-Oszétiát, úgy vélte, hogy számíthat az Egyesült Államok támogatására – beleértve a katonai védelmet is. Olyan támadás volt ez, amelyet semmi nem igazol; amely civileket sújtott, és meghiúsította az amúgy is igen gyenge lábakon álló egyezményeket. Az orosz reakciót jóval előre megtervezték, és csak az alkalom kellett hozzá, hogy teljes erővel meginduljon a támadás. Nincs olyan kormány, amely ártatlan lenne az ügyben! Az egyedüli áldozatok pedig – állampolgárságuktól függetlenül – azok a civilek, akik arra kényszerültek, hogy elhagyják otthonaikat és ki voltak szolgáltatva az erőszak minden formájának. Egy olyan háborúnak vagyunk tanúi, ahol a helyi vezetők nacionalista törekvéseihez társul az, hogy a nagyhatalmak az energiaforrások fölötti kontroll miatt kerülnek ellentétbe: a konfliktus valódi oka a Közép-Ázsiából nyugatra futó gáz- és olajvezetékek kérdése. Valóban: mind a Törökországon keresztül a mediterrán régióba futó vezeték, mind pedig a Grúziából Ukrajnán keresztül Lengyelországba futó vezeték áthalad a Kaukázuson. Nem véletlen, hogy az USA kifejezetten arra kérte fel Lengyelországot, hogy a rakétákat úgy helyezze el, hogy azok kelet felé mutassanak. Európának a békés megoldás érdekében kell tevékenykednie, fel kell emelnie szavát, hogy az orosz csapatokat vonják ki a grúz területekről, és hogy az ott élő embereknek legyen meg az önrendelkezési joguk. Az EU-nak mindenekelőtt a menekülteket kell segítenie, és tartózkodni kell minden olyan politikai akciótól, amely esetleg tovább rontaná a helyzetet. Grúzia NATO-csatlakozását határozottan el kell utasítani, követelni kell az amerikai flotta visszavonását a Fekete-tengerről, és Lengyelországot fel kell kérni arra, hogy utasítsa el az amerikai rakéták telepítését. Bizonyosnak kell lennünk afelől, hogy segítségünket nem fegyvervásárlásra használják és hogy az ellentétben álló felek a menekülteket nem használják fel a háború eszközeként."@hu11
"Gerb. pirmininke, šiandieninė Osetija ir Abchazija yra vakarykštis Kosovas. Nė viena iš vyriausybių, kuri šiandieną ragina užtikrinti taiką Gruzijoje, negali paneigti savo atsakomybės už susidariusią padėtį: pripažindamos Kosovo nepriklausomybę, JAV ir dauguma Europos valstybių sukūrė precedentą, kuris, kaip ir galima buvo tikėtis, destabilizavo padėtį Kaukazo regione. Dėl NATO išplėtimo iki pat Rusijos sienų JAV tenka ne tik politinė, bet ir karinė atsakomybė už Gruzijos skatinimą imtis netikėtų karinių veiksmų rugpjūčio 7–8 d. naktį. Iš tikrųjų, užpuldamas Pietų Osetiją, Tbilisis manė galintis tikėtis Junginių Amerikos Valstijų apsaugos, įskaitant ir karinę apsaugą. Šis agresyvus veiksmas buvo nepateisinamas, nes nukentėjo civiliai gyventojai, taip pat jis pakirto ir taip labai trapius susitarimus. Rusija savo atsakui pasirengė iš anksto ir tik laukė progos, kada galės panaudoti visą savo galią. Nėra nė vienos vyriausybės, kuri nebūtų kalta šioje padėtyje! Tačiau vienintelėmis aukomis tapo civiliai gyventojai, nesvarbu, kuriai valdžiai jie yra lojalūs, nes jie buvo priversti palikti savo namus ir nukentėjo nuo agresijos ir smurto. Mes stebime karą, kuriame už nacionalistinių vietinių vadovų siekių slypi galingų jėgų, norinčių valdyti energijos išteklius, interesų konfliktas: tikrosios konflikto priežastys yra vakarų kryptimi nutiesti Vidurinės Azijos naftotiekiai. Iš tikrųjų, per Kaukazą driekiasi tiek naftotiekis iš Turkijos į Viduržemio jūros regioną, tiek ir naftotiekis, nutiestas Gruzijoje ir einantis per Ukrainą į Lenkiją. JAV visiškai neatsitiktinai paprašė Lenkijos leisti dislokuoti jos teritorijoje raketas, nukreiptas rytų kryptimi. Europa turi stengtis surasti taikingą sprendimo būdą, viena vertus, reikalaujantį, kad Rusija atitrauktų savo karines pajėgas iš Gruzijos teritorijos, kita vertus, suteikiantį Gruzijos žmonėms galimybę pasinaudoti laisvo apsisprendimo teise. Pirmiausia ES turi padėti pabėgėliams ir susilaikyti nuo bet kokių politinių veiksmų, kurie galėtų dar labiau pabloginti padėtį. Būtina kategoriškai atmesti Gruzijos stojimo į NATO galimybę, pareikalauti, kad JAV atitrauktų savo laivyną iš Juodosios jūros, ir paprašyti, kad Lenkija nesutiktų su JAV raketų dislokavimu jos teritorijoje. Mes turime būti tikri, kad mūsų pagalba nėra naudojama ginklų įsigijimui ir kad konflikto šalys nemanipuliuoja pabėgėlių klausimu kaip karo įrankiu."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs, šodienas Osetija un Abhāzija ir vakardienas Kosova. Neviena no valdībām, kas tagad aicina uz mieru Gruzijā, nevar noliegt pati savu atbildību: atzīstot Kosovu, ASV un lielākā daļa Eiropas valstu radīja precedentu, kuram bija lemts destabilizēt Kaukāza reģionu. Tā kā NATO ir paplašinājusies līdz pat Krievijas robežām, ASV ir politiski pat vairāk nekā militāri atbildīgas par Gruzijas mudināšanu uzsākt savu pēkšņo uzbrukumu naktī no 7. uz 8. augustu. Patiesi, uzbrūkot Dienvidosetijai, Tbilisi domāja, ka var paļauties uz aizsardzību no Amerikas Savienoto Valstu puses, tostarp arī uz militāru aizsardzību. Tas bija neattaisnojams uzbrukums, kas skāra civiliedzīvotājus un sagrāva jau tā ļoti nestabilās vienošanās. Krievijas reakcija tika sagatavota jau labu laiku iepriekš, un tā vienīgi gaidīja iespēju to īstenot ar visu spēku. Neviena valdība šajā lietā nav nevainīga! Vienīgie upuri ir civiliedzīvotāji - neskatoties uz to, kurai no valstīm tie ir uzticīgi, viņus piespieda pamest mājas un pakļāva dažāda veida vardarbībai. Mēs esam liecinieki karam, kurā vietējo līderu nacionālistiskos centienus nomāc lielvaru konflikts cīņā par kontroli pār energoresursiem: patiesais konflikta iemesls ir gāzes un naftas cauruļvadi, kas no Vidusāzijas stiepjas uz rietumiem. Patiesi, gan cauruļvada maršruts caur Turciju uz Vidusjūru, gan no Gruzijas caur Ukrainu uz Poliju iet caur Kaukāzu. Tas nav nejauši, ka ASV tieši Polijai lūdza ļaut tās teritorijā izvietot pret austrumiem pavērstās raķetes. Eiropai ir jāstrādā pie mierīga risinājuma atrašanas, prasot gan izvest Krievijas bruņotos spēkus no Gruzijas teritorijas, gan arī tur esošajiem cilvēkiem nodrošināt pašnoteikšanās tiesības. ES pirmkārt ir jāpalīdz bēgļiem un jāatturas no jebkādas politiskas rīcības, kas situāciju varētu pasliktināt vēl vairāk. Gruzijas iestāšanās NATO ir kategoriski jānoraida, ASV flote ir jāaicina atkāpties no Melnās jūras, un Polija ir jālūdz noraidīt ASV raķešu uzstādīšanas iespēju. Mums ir jāpārliecinās, ka mūsu palīdzība netiek izmantota ieroču iegādei un ka konfliktā iesaistītās puses bēgļus neizmanto kā kara instrumentus."@lv13
"Signor Presidente, l'Ossezia e l'Abkhazia di oggi sono il Kosovo di ieri. Nessuno tra i tanti governi che oggi invocano la pace in Georgia può negare le proprie responsabilità: gli Usa e gran parte dei paesi europei, riconoscendo il Kosovo, hanno costituito un precedente che sarebbe stato destinato a destabilizzare l'area caucasica! Gli Usa, attraverso l'ampliamento della NATO fino ai confini con la Russia, hanno una responsabilità politica, prima ancora che militare, di aver spinto la Georgia al colpo di mano nella notte tra il 7 e l'8 agosto. Tblisi, infatti, attaccando l'Ossezia del Sud, pensava di poter contare sulla protezione, anche militare, statunitense. Un attacco ingiustificabile che ha colpito civili e fatto a pezzi i già fragilissimi accordi. Una risposta, quella russa, preparata da tempo e che attendeva solo l'occasione per dispiegarsi in tutta la sua violenza. In questa vicenda non vi sono governi innocenti! Le uniche vittime sono le popolazioni civili, indipendentemente dalla loro appartenenza, obbligate ad abbandonare le proprie case e vittime di ogni sorta di violenza. Assistiamo ad una guerra dove alle aspirazioni nazionalistiche delle locali si sovrappone lo scontro tra le grandi potenze per il controllo delle risorse energetiche: i gasdotti e gli oleodotti che dall'Asia centrale sono diretti all'Occidente sono la vera ragione del conflitto. Nella regione caucasica, infatti, passano sia le rotte che attraverso la Turchia raggiungono il Mediterraneo, sia quelle della Georgia che attraverso l'Ucraina arrivano in Polonia. Non è un caso che proprio alla Polonia gli Usa abbiano chiesto di ospitare i propri missili puntati ad Oriente. L'Europa deve lavorare per una soluzione pacifica, chiedendo sia il ritiro delle truppe russe dal territorio georgiano, sia il diritto all'autodeterminazione delle popolazioni. L'UE deve innanzitutto aiutare i rifugiati ed evitare qualunque azione politica destinata a far precipitare ulteriormente la situazione. Va rifiutata ogni disponibilità all'entrata della Georgia nella NATO, va richiesto il ritiro della flotta USA dal Mar Nero e alla Polonia la rinuncia dell'installazione dei missili USA. Dobbiamo esseri certi che i nostri aiuti non saranno utilizzati per acquistare armi e che i rifugiati non saranno usati come strumento di guerra dalle parti in conflitto!"@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, Ossetië en Abchazië zijn het Kosovo van vandaag. Geen enkele van de vele regeringen die nu tot vrede in Georgië oproepen, kan ontkennen dat hij zelf medeverantwoordelijk is: door Kosovo te erkennen hebben de Verenigde Staten en de meeste Europese landen een precedent geschapen dat de Kaukasus-regio wel móést destabiliseren. Door de uitbreiding van de NAVO tot aan de Russische grens zijn de Verenigde Staten politiek, nog meer dan militair, verantwoordelijk voor het aanmoedigen van Georgië om in de nacht van 7 op 8 augustus een verrassingsaanval uit te voeren. Want toen Georgië Zuid-Ossetië binnenviel, dacht Tbilisi daadwerkelijk dat het kon rekenen op de bescherming van de Verenigde Staten, ook in militair opzicht. Dit was een ongerechtvaardigde aanval, die burgers hard heeft getroffen en toch al zeer kwetsbare overeenkomsten met één klap naar de prullenbak heeft verwezen. De Russen hadden hun reactie al ruim van te voren voorbereid en hoefden slechts op een gelegenheid te wachten om toe te slaan. Geen enkele regering is zonder schuld in deze zaak! De enige echte slachtoffers zijn de burgers aan beide zijden, ongeacht aan welke kant ze staan, die hun huizen hebben moeten verlaten en allerlei geweld over zich heen hebben gekregen. We zijn getuige van een oorlog waarbij de nationalistische aspiraties van de plaatselijke leiders overschaduwd worden door een botsing tussen grootmachten om de controle over energiebronnen: de echte reden voor het conflict zijn de olie- en gaspijpleidingen die vanuit Centraal-Azië naar het Westen lopen. Zowel de route door Turkije naar de Middellandse Zee als de route van Georgië – door Oekraïne – naar Polen, lopen door de Kaukasus. Het is geen toeval dat de Verenigde Staten juist Polen hebben gevraagd om op het oosten gerichte raketten op zijn grondgebied te plaatsen. Europa moet aan een vreedzame oplossing werken, waarbij de Russen moeten worden opgeroepen om zich terug te trekken van Georgisch grondgebied en waarbij tegelijk moet worden verklaard dat de volkeren daar het recht op zelfbeschikking hebben. De EU moet in de allereerste plaats de vluchtelingen helpen en zich onthouden van elke politieke actie die de situatie nog verder kan verergeren. De toetreding van Georgië tot de NAVO moet ronduit worden afgewezen, de Amerikaanse vloot moet worden opgeroepen om zich terug te trekken uit de Zwarte Zee en Polen moet worden gevraagd om niet akkoord te gaan met de plaatsing van Amerikaanse raketten. We moeten zeker weten dat onze hulp niet wordt gebruikt om wapens te kopen en dat de vluchtelingen door de strijdende partijen niet worden gebruikt als oorlogsinstrument."@nl3
"Panie przewodniczący! Dzisiejsza Osetia i Abchazja to wczorajsze Kosowo. Żaden z wielu rządów wzywających teraz do pokoju w Gruzji nie może wyprzeć się odpowiedzialności: uznając niepodległość Kosowa, USA i większość państw europejskich stworzyły precedens, który musiał doprowadzić do destabilizacji regionu kaukaskiego. Przez rozszerzenie NATO aż do granic Rosji Stany Zjednoczone są politycznie, jeszcze bardziej niż militarnie, odpowiedzialne za zachęcenie Gruzji do przeprowadzenia ataku z zaskoczenia w nocy z 7 na 8 sierpnia. Atakując Osetię Południową, Tbilisi liczyło na ochronę ze strony USA, łącznie z ochroną wojskową. To był nieuzasadniony atak, którego ofiarą padli cywile i który zniszczył i tak już bardzo kruche porozumienia. Reakcja Rosji została przygotowana dużo wcześniej i czekano tylko na okazję, by rozpocząć ją w pełnej sile. Żaden rząd nie jest w tej sprawie niewinny! Jedynymi poszkodowanymi są cywile, niezależnie od tego, po której są stronie, którzy zostali zmuszeni do opuszczenia swoich domów i którzy padli ofiarą wszelkiego rodzaju przemocy. Jesteśmy świadkami wojny, w której nacjonalistyczne aspiracje lokalnych przywódców przykryte są walką wielkich mocarstw o kontrole nad źródłami energii: prawdziwym powodem tego konfliktu są gazociągi i ropociągi biegnące ze środkowej Azji w kierunku zachodnim. Rzeczywiście, zarówno szlak przez Turcję do Morza Śródziemnego, jak i ten z Gruzji przez Ukrainę do Polski przebiegają przez Kaukaz. Nieprzypadkowo USA poprosiły Polskę szczególnie o to, by przechowały ich rakiety wycelowane na wschód. Europa musi pracować nad pokojowym rozwiązaniem, wzywając tak do wycofania rosyjskich wojsk z terytorium Gruzji, jak i do tego, by tamtejszy naród miał prawo do samostanowienia. UE musi przede wszystkim pomagać uchodźcom i powstrzymać się od jakichkolwiek działań politycznych, które mogą jeszcze pogorszyć sytuację. Trzeba kategorycznie odmówić Gruzji przystąpienia do NATO, flota amerykańska powinna zostać wezwana do opuszczenia Morza Czarnego, a Polskę powinno się wezwać do odmowy instalacji amerykańskich rakiet. Musimy być pewni, że naszej pomocy nie przeznacza się na zakup broni i że zwaśnione strony nie wykorzystują uchodźców jako narzędzi wojny."@pl16
"Senhor Presidente, a Ossétia e a Abcásia de hoje são o Kosovo de ontem. Nenhum dos muitos governos que agora apelam à paz na Geórgia pode negar a sua responsabilidade: através do reconhecimento do Kosovo, os Estados Unidos e os países europeus abriram um precedente que estava destinado a desestabilizar a região do Cáucaso. Devido à expansão da NATO até à fronteira da Rússia, os EUA são politicamente, ainda mais que militarmente, responsáveis por ter incentivado a Geórgia a organizar um ataque surpresa durante a noite de 7 para 8 de Agosto. Com efeito, ao atacar a Ossétia do Sul, Tbilisi pensou que podia contar com a protecção dos Estados Unidos, nomeadamente protecção militar. Tratou-se de um ataque injustificável, que atingiu a população civil e abalou os acordos, já extremamente frágeis. A resposta russa estava previamente preparada e aguardava apenas uma oportunidade para desencadear toda a sua força. Relativamente a este caso, não há governos inocentes! As únicas vítimas são as populações civis, independentemente da sua nacionalidade, obrigadas a abandonar as suas casas e submetidas a todos os tipos de violência. Estamos a assistir a uma guerra em que as aspirações nacionalistas dos dirigentes locais são abafadas pelo choque travado entre as grandes potências pelo controlo dos recursos energéticos: os gasodutos e os oleodutos que vão da Ásia Central para ocidente são a verdadeira razão do conflito. De facto, tanto o percurso que atravessa a Turquia em direcção ao Mediterrâneo como o percurso que tem origem na Geórgia, passa pela Ucrânia e entra na Polónia atravessam o Cáucaso. Não foi por acaso que os Estados Unidos pediram particularmente à Polónia para acolher os mísseis norte-americanos apontados para leste. A Europa tem de trabalhar em prol de uma solução pacífica, apelando à retirada das tropas russas do território da Geórgia e ao direito à autodeterminação do povo georgiano. A UE tem, em primeiro lugar e acima de tudo, de prestar assistência aos refugiados e abster-se de levar a cabo acções de natureza política que possam vir a agravar a situação. A entrada da Geórgia na NATO tem de ser terminantemente recusada, a frota norte-americana deve ser instada a retirar-se do Mar Negro e a Polónia deve ser aconselhada a recusar o pedido de instalação de mísseis dos EUA. Não podemos permitir que a nossa ajuda seja utilizada para a compra de armamento e que os refugiados sejam usados como instrumentos de guerra pelas partes em conflito."@pt17
"Signor Presidente, l'Ossezia e l'Abkhazia di oggi sono il Kosovo di ieri. Nessuno tra i tanti governi che oggi invocano la pace in Georgia può negare le proprie responsabilità: gli Usa e gran parte dei paesi europei, riconoscendo il Kosovo, hanno costituito un precedente che sarebbe stato destinato a destabilizzare l'area caucasica! Gli Usa, attraverso l'ampliamento della NATO fino ai confini con la Russia, hanno una responsabilità politica, prima ancora che militare, di aver spinto la Georgia al colpo di mano nella notte tra il 7 e l'8 agosto. Tblisi, infatti, attaccando l'Ossezia del Sud, pensava di poter contare sulla protezione, anche militare, statunitense. Un attacco ingiustificabile che ha colpito civili e fatto a pezzi i già fragilissimi accordi. Una risposta, quella russa, preparata da tempo e che attendeva solo l'occasione per dispiegarsi in tutta la sua violenza. In questa vicenda non vi sono governi innocenti! Le uniche vittime sono le popolazioni civili, indipendentemente dalla loro appartenenza, obbligate ad abbandonare le proprie case e vittime di ogni sorta di violenza. Assistiamo ad una guerra dove alle aspirazioni nazionalistiche delle locali si sovrappone lo scontro tra le grandi potenze per il controllo delle risorse energetiche: i gasdotti e gli oleodotti che dall'Asia centrale sono diretti all'Occidente sono la vera ragione del conflitto. Nella regione caucasica, infatti, passano sia le rotte che attraverso la Turchia raggiungono il Mediterraneo, sia quelle della Georgia che attraverso l'Ucraina arrivano in Polonia. Non è un caso che proprio alla Polonia gli Usa abbiano chiesto di ospitare i propri missili puntati ad Oriente. L'Europa deve lavorare per una soluzione pacifica, chiedendo sia il ritiro delle truppe russe dal territorio georgiano, sia il diritto all'autodeterminazione delle popolazioni. L'UE deve innanzitutto aiutare i rifugiati ed evitare qualunque azione politica destinata a far precipitare ulteriormente la situazione. Va rifiutata ogni disponibilità all'entrata della Georgia nella NATO, va richiesto il ritiro della flotta USA dal Mar Nero e alla Polonia la rinuncia dell'installazione dei missili USA. Dobbiamo esseri certi che i nostri aiuti non saranno utilizzati per acquistare armi e che i rifugiati non saranno usati come strumento di guerra dalle parti in conflitto!"@ro18
"Vážený pán predsedajúci, Osetsko a Abcházsko dneška sú včerajšie Kosovo. Žiadna z vlád, ktoré dnes volajú po mieri v Gruzínsku, nemôže poprieť svoju vlastnú zodpovednosť: uznaním Kosova stanovili Spojené štáty a väčšina európskych krajín precedens, ktorý musel destabilizovať oblasť Kaukazu. Vďaka expanzii NATO až k hraniciam Ruska nesú USA politickú ešte viac než vojenskú zodpovednosť za dodávanie odvahy Gruzínsku na spustenie prekvapivého útoku v noci zo 7. na 8. augusta. Tbilisi sa pri útoku na Južné Osetsko skutočne domnievalo, že sa môže spoľahnúť na ochranu zo strany Spojených štátov vrátane vojenskej ochrany. Šlo o neospravedlniteľný útok, ktorý zasiahol civilistov a roztrieštil už aj tak veľmi krehké dohody. Rusko malo odpoveď pripravenú dlho vopred a iba čakalo na príležitosť udrieť plnou silou. Žiadna vláda nie je v tejto záležitosti bez viny! Jedinými obeťami sú civilní obyvatelia, nech patria ku ktorejkoľvek strane, ktorí museli opustiť svoje domovy a boli vystavení najrôznejším druhom násilia. Sme svedkami vojny, v ktorej sú nacionalistické ambície miestnych vodcov prekryté stretom mocností pre kontrolu zdrojov energie: skutočnou príčinou konfliktu sú plynovody a ropovody, ktoré vedú zo strednej Ázie na západ. Nech už ide o trasu cez Turecko do Stredozemia, alebo o trasu z Gruzínska cez Ukrajinu do Poľska, obidve prechádzajú Kaukazom. Nie náhodou Spojené štáty požiadali práve Poľsko, aby v ňom mohli umiestniť rakety nemierené na východ. Európa sa musí usilovať o mierové riešenie, žiadať stiahnutie ruských jednotiek z gruzínskeho územia a poskytnutie práva na samourčenie tamojším obyvateľom. EÚ musí hlavne a predovšetkým poskytnúť pomoc utečencom a vyvarovať sa akejkoľvek politickej akcie, ktorá by mohla situáciu ďalej zhoršiť. Vstup Gruzínska do NATO musí byť jednoznačne zamietnutý, loďstvo Spojených štátov by malo byť vyzvané na stiahnutie z Čierneho mora a Poľsko by malo byť požiadané o odmietnutie rozmiestnenia amerických rakiet. Musíme si byť istí, že naša pomoc sa nevyužíva na nákup zbraní a že znepriatelené strany nevyužívajú utečencov ako nástroje vojny."@sk19
"Gospod predsednik, današnja Osetija in Abhazija sta včerajšnje Kosovo. Nobena od številnih vlad, ki zdaj pozivajo Gruzijo k miru, ne more zanikati svoje odgovornosti. S priznanjem Kosova so Združene države in večina evropskih držav postavile precedenčni primer, ki je moral destabilizirati kavkaško regijo. Zaradi razširitve Nata prav do ruskih meja so Združene države, politično celo bolj kot vojaško, odgovorne, ker so spodbujale Gruzijo k pripravi nepričakovanega napada v noči s 7. na 8. avgust. Ko je Tbilisi napadel Južno Osetijo, je res mislil, da lahko računa na zaščito ZDA, vključno z vojaško zaščito. To je bil neopravičljiv napad, ki je udaril po civilistih in uničil že tako šibke sporazume. Ruski odgovor je bil že vnaprej pripravljen in so samo čakali na priložnost, da ga sprožijo s polno silo. Nobena vlada ni v tej zadevi nedolžna! Edine žrtve so civilni prebivalci, ne glede na njihovo pripadnost, ki so prisiljeni zapustiti svoje domove in so predmet vseh oblik nasilja. Priča smo vojni, kjer so nacionalistične težnje lokalnih voditeljev prekrite z nesoglasji velikih sil zaradi nadzora nad energetskimi viri. Pravi razlog za spopad so plinovodi in naftovodi, ki potekajo iz Osrednje Azije proti zahodu. Obe progi, tista iz Turčije proti Sredozemskemu morju in tista iz Gruzije čez Ukrajino na Poljsko, dejansko tečeta čez Kavkaz. Ni naključje, da so Združene države zaprosile predvsem Poljsko za namestitev svojih raket, ki so usmerjene proti vzhodu. Evropa mora iskati miroljubno rešitev in zahtevati oboje, da se ruske čete umaknejo iz gruzijskega ozemlja in da dobijo ljudje tam pravico do samoodločitve. EU mora najprej in predvsem pomagati beguncem in se vzdržati vsakega političnega ukrepa, ki bi lahko še bolj poslabšal stanje. Gruzijski vstop v Nato je treba gladko zavrniti, floto Združenih držav pozvati, da se umakne iz Črnega morja, in Poljsko prositi, da zavrne namestitev ameriških raket. Prepričani moramo biti, da se naša pomoč ne bo uporabila za nakup orožja in da se begunci ne bodo uporabili kot orodje sprtih strank v vojni."@sl20
"Herr talman! Dagens Ossetien och Abchazien är gårdagens Kosovo. Ingen av de många regeringar som nu kräver fred i Georgien kan förneka sitt eget ansvar: genom att erkänna Kosovo skapade USA och de flesta europeiska länder ett prejudikat som inte kunde undgå att leda till instabilitet i Kaukasus. Natos utvidgning ända fram till Rysslands gränser innebär att USA bär det politiska men framför allt det militära ansvaret för att ha uppmuntrat Georgien att genomföra sin överraskningsattack natten mellan den 7 och den 8 augusti. När Sydossetien attackerades trodde Tbilisi verkligen att man kunde räkna med skydd, även militärt, från Förenta staterna. Det var en oförsvarlig attack som drabbade civila och innebar att redan mycket ömtåliga överenskommelser slogs i spillror. Det ryska gensvaret hade förberetts långt i förväg, och man väntade bara på ett tillfälle att gå till angrepp med full kraft. Ingen regering är oskyldig i det här sammanhanget! De enda offren är civilbefolkningarna, oavsett var deras lojalitet ligger, som tvingats lämna sina hem och utsatts för våld av alla slag. Vi bevittnar ett krig där lokala ledares nationalistiska strävanden överskuggas av stormakternas konflikt om kontrollen över energitillgångarna: konfliktens verkliga orsak är de gas- och oljeledningar som löper västerut från Centralasien. Både vägen genom Turkiet till Medelhavet och den som går från Georgien genom Ukraina till Polen korsar ju Kaukasus. Det är ingen tillfällighet att USA bad framför allt Polen att härbärgera dess missiler som är riktade österut. EU måste arbeta för en fredlig lösning, som innebär både att de ryska trupperna dras tillbaka från georgiskt territorium och att människorna där ges rätt till självbestämmande. EU måste först och främst hjälpa flyktingarna och avstå från alla politiska åtgärder som sannolikt skulle förvärra situationen ytterligare. Vi måste säga ett bestämt nej till Georgiens inträde i Nato, den amerikanska flottan måste uppmanas att dra sig tillbaka från Svarta havet, och Polen bör uppmanas att inte gå med på att de amerikanska missilerna installeras. Vi måste förvissa oss om att vårt bistånd inte används för att köpa vapen och att parterna i konflikten inte utnyttjar flyktingarna som redskap i kriget."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"leadership"18,15,12
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph