Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-09-01-Speech-1-140"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080901.20.1-140"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Señor Presidente, el Consejo Europeo se ha reunido esta mañana para fijar la posición en relación con tres desafíos ─nos lo ha explicado el señor Kouchner─. En primer lugar, reacción desproporcionada; quebrantamiento de la legalidad internacional; invasión y ocupación, que todavía permanece, de un Estado soberano; desconocimiento de un plan de paz, firmado gracias a la diligencia de la Presidencia en ejercicio de la Unión Europea, y reconocimiento de la independencia de Osetia del Sur y Abjazia, que, curiosamente, invocándose el precedente de Kosovo, han sido rápidamente reconocidas por Venezuela, por Belarús y por Hamás: «Dime con quién andas y te diré quién eres». Sobre la base de estos desafíos, la respuesta del Consejo Europeo del día de hoy ha sido muy clara: estamos en una encrucijada en las relaciones con Rusia. Tenemos que ser serios, señor Presidente, así no podemos continuar. Están en juego el prestigio y la credibilidad de la Unión Europea; y la Unión Europea no se puede limitar a firmar el cheque de los grandes dramas contemporáneos. A pesar del excelente trabajo de la Comisaria, señora Ferrero-Waldner, nosotros, como Unión Europea, no estamos solamente para pagar los daños y los destrozos que los rusos han hecho en Georgia o los que hacen los israelíes en Palestina: tiene que haber una verdadera política exterior. Y yo le pediría, señor Jouyet, que, cuando el día 8, el Presidente de la Unión Europea, el señor Sarkozy, visite Moscú, solamente en aras de un afán de coherencia de los principios que nosotros practicamos y queremos en la Unión Europea, transmita una advertencia clara y un mensaje contundente y creíble, en el sentido de que saltarse a la torera las reglas y la legalidad internacional, y violar la integridad territorial de un Estado soberano no salen gratis en las relaciones con la Unión Europea. Esto es importante, tiene que tener consecuencias, señor Presidente, y, en ese sentido, nos va mucho a todos en ello."@es21
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedající, Evropská rada se dnes ráno setkala, aby rozhodla o svém postoji ve třech otázkách, jak nám vysvětlil pan Kouchner. Jednalo se o: za prvé, nepřiměřenou reakci, porušení mezinárodního práva a invazi a pokračující okupaci suverénního státu; za druhé, nerespektování mírového plánu podepsaného díky úsilí předsednictví Evropské unie a za třetí, uznání nezávislosti Jižní Osetie a Abcházie, které byly, při podivném odvolávání se na kosovský precedent, rychle uznány Venezuelou, Běloruskem a Hamasem: „Člověka poznáš podle společnosti, ve které se pohybuje.“ Dnešní odpověď Evropské rady na tyto výzvy je zcela jasná: naše vztahy s Ruskem jsou na rozcestí. Musíme jednat vážně, pane předsedající, protože tímto způsobem už nemůžeme pokračovat. V sázce je prestiž a důvěryhodnost Evropské unie. EU v těchto velkých dramatech dneška prostě nemůže jenom podepsat šek. Navzdory skvělé práci komisařky Ferrero-Waldnerové tu my jako Evropská unie nejsme jenom od toho, abychom platili za škody a destrukci, kterou způsobili Rusové v Gruzii nebo Izraelci v Palestině. Musíme mít i řádnou zahraniční politiku. Rád bych vás požádal, pane Jouyete, abyste se 8. září, kdy předseda Rady Evropské unie, pan Sarkozy, navštíví Moskvu, postaral, čistě v zájmu soudržnosti zásad, které uplatňujeme a ceníme v Evropské unii, že předloží jasné varování a přímé, důvěryhodné poselství v tom smyslu, že nedodržování mezinárodních pravidel a práva a porušování územní celistvosti suverénního státu bude mít následky co se týká vztahů s Evropskou unií. To je velmi důležité, neboť následky se musí objevit, pane předsedající, a v tomto smyslu na této skutečnosti hodně záleží."@cs1
"Hr. formand! Europarådet har mødtes her til morgen for at fastsætte dets holdning i forbindelse med tre udfordringer, hvilket hr. Kouchner har forklaret for os. For det første er der den uforholdsmæssige reaktion, overtrædelse af folkeretten, invasion og besættelse, som stadig pågår, af en suveræn stat, for det andet er der ukendskabet til den fredsplan, der er blevet underskrevet takket været EU-formandskabets fornuft, og for det tredje er der anerkendelsen af Sydottesien og Abkhasien, der pudsigt nok, og fordi de har påberåbt sig fortilfældet med Kosovo, hurtigt er blevet anerkendt af Venezuela, Belarus og Hamas: “Sig mig, hvem du omgås, og jeg skal sige dig, hvem du er.” På baggrund af disse udfordringer har Europarådets svar i dag været meget klart: Vi står ved en korsvej med hensyn til forbindelserne med Rusland. Vi er nødt til at være seriøse, og vi kan ikke fortsætte på denne måde. EU’s prestige og troværdighed står på spil, og EU kan ikke begrænse sig til at underskrive checken for disse store samtidsdramaer. Til trods for kommissæren, fru Ferrero-Waldners fremragende indsats, skal vi fra EU’s side ikke blot betale de skader og ødelæggelser, som russerne har forvoldt i Georgien, eller dem, som israelerne forvolder i Palæstina: Vi skal have en reel udenrigspolitik. Jeg vil gerne bede Dem om, hr. Jouyet, at formanden for EU, hr. Sarkozy, når han besøger Moskva den 8. september, overbringer - og ikke kun af hensyn til sammenhængen mellem de principper, vi udøver og ønsker i EU - et klart og troværdigt budskab om, at det ikke er uden omkostninger at se stort på reglerne og folkeretten og krænke en suveræn stats territoriale integritet. Dette er vigtigt, og det skal have konsekvenser, og der er meget, der afhænger af det."@da2
"Herr Präsident! Der Europäische Rat hat, wie uns Herr Kouchner erklärt hat, heute Morgen über seine Position in drei wichtigen Fragen entschieden. Das sind erstens die unverhältnismäßige Reaktion, die Verletzung internationalen Rechts und die Invasion und andauernde Besetzung eines souveränen Staates, zweitens die Missachtung eines dank der Bemühungen der EU-Präsidentschaft unterzeichneten Friedensplans und drittens die Anerkennung der Unabhängigkeit von Südossetien und Abchasien, die kurz darauf auch von Venezuela, Belarus und der Hamas anerkannt wurden, was kurioserweise an das Beispiel im Kosovo erinnert. „An seinem Umgang erkennt man den Menschen“. Die Antwort des Europäischen Rates auf diese Fragen ist heute klar und deutlich ausgefallen: Wir sind in unseren Beziehungen zu Russland an einem Scheideweg angelangt. Wir müssen die Sache ernst nehmen, Herr Präsident, denn so kann es nicht weitergehen. Der Ruf und die Glaubwürdigkeit der Europäischen Union stehen auf dem Spiel. Die EU kann für diese großen, modernen Dramen nicht einfach nur die Rechnung per Scheck bezahlen. Trotz der hervorragenden Arbeit von Kommissarin Ferrero-Waldner sind wir als Europäische Union nicht bloß dazu da, für die Schäden und die Zerstörung, die die Russen in Georgien und die Israelis in Palästina anrichten, aufzukommen. Wir brauchen eine richtige Außenpolitik. Um die Unumstößlichkeit der Grundsätze und Werte in der Europäischen Union zu unterstreichen, möchte ich Sie, Herrn Jouyet, bitten, dafür zu sorgen, dass Ratspräsident Sarkozy, wenn er am 8. des Monats nach Moskau reist, ein deutliches Warnsignal und die unverhohlene Botschaft verkündet, dass die Missachtung internationaler Regeln und Gesetze und die Verletzung der territorialen Integrität eines souveränen Staates zu Lasten der Beziehungen mit der Europäischen Union gehen wird. Das ist wichtig, denn Konsequenzen muss es geben, Herr Präsident. Es hängt schließlich viel davon ab."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο συνεδρίασε σήμερα το πρωί για να αποφασίσει τη θέση του σχετικά με τρεις προκλήσεις, όπως μας τις εξήγησε ο κ. Kouchner. Αυτές είναι: πρώτον, η δυσανάλογη αντίδραση, η παραβίαση του διεθνούς δικαίου, και η εισβολή και συνεχιζόμενη κατοχή σε ένα κυρίαρχο κράτος· δεύτερον, η περιφρόνηση ενός ειρηνευτικού σχεδίου το οποίο υπογράφηκε χάρη στην επίπονη εργασία της Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης· και, τρίτον, η αναγνώριση της ανεξαρτησίας της Νότιας Οσετίας και της Αμπχαζίας την οποία, με την παράδοξη επίκληση του προηγούμενου του Κοσσυφοπεδίου, έσπευσαν να αναγνωρίσουν επίσης η Βενεζουέλα, η Λευκορωσία και η Χαμάς: «Πες μου τους φίλους σου, να σου πω ποιος είσαι». Η σημερινή απάντηση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου σε αυτές τις προκλήσεις είναι πολύ σαφής: οι σχέσεις μας με τη Ρωσία βρίσκονται σε σημείο καμπής. Πρέπει να είμαστε σοβαροί, κύριε Πρόεδρε, διότι δεν μπορεί να συνεχιστεί η ίδια πρακτική. Διακυβεύονται εν προκειμένω το κύρος και η αξιοπιστία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ΕΕ δεν μπορεί να υπογράφει απλώς την επιταγή για αυτές τις σημαντικές σύγχρονες τραγωδίες. Παρά τα εξαιρετικό έργο της Επιτρόπου Ferrero-Waldner, ο ρόλος μας ως Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι να πληρώνουμε μόνο το κόστος των ζημιών και των καταστροφών που προκαλούν οι Ρώσοι στη Γεωργία ή οι Ισραηλινοί στην Παλαιστίνη. Χρειαζόμαστε μια ουσιαστική εξωτερική πολιτική. Σας παρακαλώ, κύριε Jouyet, να μεριμνήσετε ώστε, όταν ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κ. Σαρκοζί, επισκεφθεί στις 8 του μηνός τη Μόσχα, αν θέλουμε να διασφαλίσουμε τη συνέπεια προς τις αρχές τις οποίες εφαρμόζουμε και θεωρούμε σημαντικές στην Ευρωπαϊκή Ένωση, να απευθύνει σαφή προειδοποίηση και να μεταφέρει το ξεκάθαρο και αξιόπιστο μήνυμα ότι η περιφρόνηση των διεθνών κανόνων και του δικαίου και η παραβίαση της εδαφικής ακεραιότητας ενός κυρίαρχου κράτους θα έχουν κόστος για τις σχέσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό είναι σημαντικό, κύριε Πρόεδρε, διότι πρέπει να υπάρξουν συνέπειες, καθώς πολλά εξαρτώνται από αυτό."@el10
"Mr President, the European Council met this morning to decide its position on three challenges, as explained to us by Mr Kouchner. These are: firstly, the disproportionate reaction, violation of international law, and invasion and ongoing occupation of a sovereign State; secondly, the disregard for a peace plan signed thanks to the diligence of the Presidency of the European Union, and, thirdly, recognition of the independence of South Ossetia and Abkhazia which, by curiously invoking the precedent of Kosovo, has been rapidly recognised by Venezuela, Belarus and Hamas: ‘A man is known by the company he keeps’. Today’s response from the European Council to these challenges is very clear: we are at a crossroads in our relations with Russia. We have to be serious, Mr President, because we cannot continue in this way. The prestige and credibility of the European Union are at stake. The EU cannot simply sign the cheque for these great modern dramas. Despite the excellent work of Commissioner Ferrero-Waldner, we, as the European Union, are not just here to pay for the damage and destruction wrought by the Russians in Georgia or by the Israelis in Palestine. We must have a proper foreign policy. I would ask you, Mr Jouyet, to ensure that, on the 8th when the President of the Council of the European Union, Mr Sarkozy, visits Moscow, purely in the interests of ensuring consistency in the principles that we apply and value in the European Union, he gives a clear warning and a blunt and credible message that flouting international rules and law and violating the territorial integrity of a sovereign State will have a cost in terms of relations with the European Union. This is important as there must be consequences, Mr President, and, in this respect, there is a lot riding on this."@en4
"Härra juhataja, Euroopa Ülemkogu kohtus täna hommikul, et otsustada oma seisukoht kolmes küsimuses, nagu selgitas meile härra Kouchner. Need on: esiteks, ebaproportsionaalne reaktsioon, rahvusvahelise seaduse rikkumine ning sissetung suveräänsesse riiki ja selle okupeerimine; teiseks, rahuplaani ignoreerimine, millele kirjutati alla tänu Euroopa Liidu eesistujariigi pingutustele, ning kolmandaks, Lõuna-Osseetia ja Abhaasia sõltumatuse tunnustamine, mida Kosovo näitele tuginedes tunnustasid kiiresti Venezuela, Valgevene ja Hamas: „ütle, kes on su sõbrad, ja ma ütlen, kes oled sina”. Euroopa Ülemkogu tänane vastus neile väljakutsetele on väga selge: seisame ristteel oma suhetes Venemaaga. Peame asja tõsiselt võtma, härra juhataja, sest me ei saa endistviisi jätkata. Kaalul on Euroopa Liidu prestiiž ja usaldusväärsus. EL ei saa lihtsalt allkirjastada tšekke nende suurte kaasaegsete draamade jaoks. Volinik Ferrero-Waldneri suurepärasele tööle vaatamata ei ole meie kui Euroopa Liit siin lihtsalt selleks, et maksta kinni kahjud ja hävitustöö, mida venelased on teinud Gruusias või iisraellased Palestiinas. Meil peab olema asjakohane välispoliitika. Tahaksin paluda teil, härra Jouyet, kinnitada, et kui Euroopa Liidu Nõukogu eesistuja härra Sarkozy 8. kuupäeval Moskvat külastab, siis esitab ta puhtalt Euroopa Liidus kohaldatavate ja väärtustatavate põhimõtete ühtsuse tagamise huvides selge hoiatuse ning tugeva ja usaldusväärse sõnumi, et põlastav suhtumine rahvusvahelistesse eeskirjadesse ja seadustesse ning suveräänse riigi territoriaalse ühtsuse rikkumine võib maksma minna suhete halvenemise Euroopa Liiduga. See on oluline, kuna peavad kaasnema tagajärjed, härra juhataja, ja selles suhtes on meil väga palju ära teha."@et5
"Arvoisa puhemies, Eurooppa-neuvosto päätti tämänaamuisessa kokouksessaan kantansa kolmeen haasteeseen, kuten Bernard Kouchner meille kertoi. Nämä haasteet ovat: ensiksi suhteeton reaktio, kansainvälisen oikeuden rikkominen, hyökkäys suvereeniin valtioon ja käynnissä oleva miehitys; toiseksi Euroopan unionin puheenjohtajavaltion ansiosta aikaan saadun rauhansuunnitelman huomiotta jättäminen ja kolmanneksi Etelä-Ossetian ja Abhasian itsenäisyyden tunnustaminen, minkä jotenkin ihmeellisesti aiheutti Kosovon itsenäistyminen ja minkä Venezuela, Valko-Venäjä ja Hamas ovat nopeasti tunnustaneet. Ystävistään ihminen tunnetaan. Eurooppa-neuvoston tämänpäiväinen reaktio näihin haasteisiin on hyvin selvä: olemme tienristeyksessä suhteissamme Venäjään. Asia on otettava vakavasti, arvoisa puhemies, sillä näin ei voida jatkaa. Tässä on kyse Euroopan unionin arvovallasta ja uskottavuudesta. EU ei voi vain allekirjoittaa sekkiä näistä suurista uuden ajan draamoista. Komission jäsenen Ferrero-Waldnerin erinomaisesta työstä huolimatta, Euroopan unionin tehtävänä ei voi olla vain venäläisten Georgiassa tai israelilaisten Palestiinassa aiheuttamien tuhojen ja niiden jälkeisen jälleenrakentamisen maksaminen. Meillä on oltava asianmukainen ulkopolitiikka. Pyytäisin teitä, Jean-Pierre Jouyet, varmistamaan, että 8. päivänä, kun Euroopan unionin neuvoston puheenjohtaja, Nicolas Sarkozy, vierailee Moskovassa, hän välittäisi Euroopan unionissa noudattamiemme ja arvostamiemme periaatteiden johdonmukaisuuden yksinkertaiseksi takaamiseksi selvän varoituksen ja suoran ja uskottavan viestin siitä, että kansainvälisten sääntöjen ja oikeuden rikkomisesta sekä suvereenin valtion alueellisen koskemattomuuden loukkaamisesta joutuu maksamaan suhteillaan Euroopan unioniin. Tämä on tärkeää, sillä moisista toimista on oltava seurauksia, arvoisa puhemies, ja tässä on paljon kyseessä."@fi7
"M. le Président, le Conseil européen s’est réuni ce matin pour décider de sa position à propos de trois défis, comme nous l’a expliqué M. Kouchner. En l'occurrence: premièrement, la réaction disproportionnée, la violation du droit international, et l’invasion et l’occupation actuelle d’un État souverain; deuxièmement, le non respect d'un plan de paix signé grâce à la diligence de la présidence de l'Union européenne; et, troisièmement, la reconnaissance de l’Ossétie du Sud et de l’Abkhazie, qui, évoquant curieusement le précédent du Kosovo, ont été rapidement reconnues par le Venezuela, le Belarus et le Hamas: «Dis-moi qui tu hantes, je te dirai qui tu es». Aujourd’hui, la réponse du Conseil européen à ces défis est très claire: nous sommes à un carrefour de nos relations avec la Russie. Nous devons être graves, M. le Président, car nous ne pouvons continuer sur cette voie. Le prestige et la crédibilité de l’Union européenne sont en jeu. L’UE ne peut pas simplement signer au bas du chèque pour ces grands drames modernes. Malgré l’excellent travail de la commissaire Ferrero-Waldner, nous, en tant qu’Union européenne, ne sommes pas juste là pour payer pour les dommages et la destruction provoqués par les Russes en Géorgie ou les Israéliens en Palestine. Nous devons avoir une vraie politique des affaires étrangères. Je vous demande, M. Jouyet, de vous assurer que le 8, quand le président du Conseil de l’Union européenne, M. Sarkozy, visitera Moscou, purement afin de s’assurer de la cohérence des principes que nous appliquons et estimons au sein de l’Union européenne, il donnera un avertissement clair, et ce message direct et crédible: mépriser les lois et le droit international et violer l'intégrité territoriale d'un État souverain aura un coût en termes de relations avec l'Union européenne. C’est important car il y aura peut-être des conséquences, M. le Président, et, à cet égard, beaucoup de choses vont en dépendre."@fr8
"Elnök úr, az Európai Tanács ma délelőtt összeült, hogy – ahogy azt Kouchner úr kifejtette – három kihívással kapcsolatban állást foglaljon. E kihívások a következők. Először is, az aránytalan reakció, a nemzetközi jog megsértése, valamint egy szuverén állam lerohanása és máig tartó megszállása; másodszor az Európai Unió elnöksége fáradozásának eredményeként aláírt béketerv figyelmen kívül hagyása; és, harmadszor, Dél-Oszétia és Abházia függetlenségének elismerése, amely – különös módon a koszovói precedensre való hivatkozással – gyors elismerésre talált Venezuelánál, Belarusznál és a Hamasznál. Madarat tolláról, embert barátjáról. Ma az Európai Tanács igen világos választ adott e kihívásokra: Oroszországgal való viszonyunkat tekintve válaszúton állunk. Komolyan kell vennünk a kérdést, elnök úr, mert így nem folytathatjuk tovább. Az Európai Unió presztízse és szavahihetősége forog kockán. Ez EU egyszerűen nem fizetheti tovább e modern drámák árát. Bár Ferrero-Waldner biztos asszony kitűnő munkát végzett, mi, az Európai Unió nem csupán azért vagyunk itt, hogy megfizessük a kárt és a pusztítást, amelyet az oroszok végeztek Grúziában vagy az izraeliek Palesztinában. Megfelelő külpolitikát kell kialakítanunk. Arra szeretném kérni, Jouyet úr, hogy garantálja, hogy amikor Sarkozy úr, az Európai Unió Tanácsának elnöke 8-án ellátogat Moszkvába, pusztán az Európai Unióban alkalmazott és nagyra becsült elvekhez való ragaszkodás érdekében egyértelmű figyelmeztetést, valamint őszinte és hiteles üzenetet ad majd át, miszerint a nemzetközi szabályok és jog semmibe vételének, valamint egy szuverén állam területi integritása megsértésének meglesz az ára az Európai Unióval való kapcsolatok terén. Ez azért fontos, mert, elnök úr, szükséges, hogy legyen következmények, és ezen sok minden múlik."@hu11
". Signor Presidente, questa mattina il Consiglio europeo si è riunito per decidere la sua posizione in merito a tre sfide, come ci ha illustrato il Presidente Kouchner. Sono: primo, la reazione sproporzionata, la violazione del diritto internazionale, e l’invasione e l’attuale occupazione di uno Stato sovrano; secondo, l’inosservanza di un progetto di pace siglato grazie alla diligenza della Presidenza dell’Unione europea; terzo, il riconoscimento dell’indipendenza di Ossezia del Sud e Abkhazia che, invocando curiosamente il precedente del Kosovo, sono state riconosciute con rapidità da Venezuela, Bielorussia e Hamas: “Un uomo si giudica dalle persone che frequenta”. La risposta odierna da parte del Consiglio europeo a queste sfide è molto chiara: siamo a un bivio nelle nostre relazioni con la Russia. Signor Presidente, dobbiamo essere seri, poiché non è possibile continuare in questo modo. Sono in gioco il prestigio e la credibilità dell’Unione europea. L’UE non può semplicemente firmare l’assegno per questi grandi drammi moderni. Nonostante l’eccellente lavoro del Commissario Ferrero-Waldner, noi, in quanto Unione europea, non siamo qui solo per pagare per i danni e la distruzione provocati dai russi in Georgia o dagli israeliani in Palestina. Dobbiamo disporre di un’adeguata politica estera. Ministro Jouyet, le chiederei di garantire che, l’8, quando il Presidente del Consiglio dell’Unione europea Sarkozy si recherà a Mosca, solo per assicurare conformità con i principi che applichiamo e i valori dell’UE, trasmetta un avvertimento chiaro e un messaggio sincero e credibile che dileggiare le norme e il diritto internazionale e violare l’integrità territoriale di uno Stato sovrano comporterà dei costi in merito alle relazioni con l’Unione europea. E’ un aspetto importante, poiché devono esserci conseguenze, signor Presidente, e, a questo proposito, c’è molto da scommettere."@it12
"Gerb. pirmininke, Europos Vadovų Taryba šį rytą susitiko tam, kaip mums paaiškino B. Kouchner, kad apsispręstų dėl to, kokios pozicijos laikysis trijų iššūkių atžvilgiu. Mes susidūrėme su šiais iššūkiais: pirma, tai neproporcinga Rusijos reakcija, tarptautinės teisės pažeidimai bei invazija į suverenios valstybės teritoriją ir besitęsianti jos okupacija; antra, tai Tarybai pirmininkaujančios Prancūzijos pastangomis pasirašyto taikos plano nesilaikymas; trečia, tai Pietų Osetijos ir Abchazijos nepriklausomybė, kurią keistai remdamiesi Kosovo precedentu taip skubiai pripažino Venesuela, Baltarusija ir teroristinė organizacija „Hamas“. Kaip sakoma, pasakyk, kas tavo draugai, ir aš pasakysiu, kas esi tu. Šiandieninis Tarybos atsakas į šiuos iššūkius yra aiškus: santykiuose su Rusija stovime ties sankryža. Mes turime priimti labai rimtą sprendimą, gerb. pirmininke, nes tokia padėtis negali tęstis. Europos Sąjungos prestižas ir patikimumas yra pavojuje. Vykstant tokioms didelėms šių laikų dramoms, ES negali apsiriboti paprasčiausiu čekio pasirašymu. Nepaisant puikaus Komisijos narės B. Ferrero-Waldner darbo, mes, Europos Sąjunga, esame ne vien tik tam, kad sumokėtumėme už Rusijos padarytą žalą Gruzijoje ar Izraelio padarytą žalą Palestinoje. Mes privalome turėti tinkamą užsienio politiką. Tik tam, kad būtų išlaikytas Europos Sąjungoje galiojančių ir vertinamų principų nuoseklumas, norėčiau paprašyti jūsų, gerb. J. P. Jouyetai, užtikrinti, kad Tarybos Pirmininkas N. Sarkozy 8 d. numatyto vizito Maskvoje metu aiškiai, tiesiai ir įtikinamai įspėtų Rusiją, kad už tarptautinės teisės ir tarptautinių taisyklių nepaisymą bei suverenios valstybės teritorinio vientisumo pažeidimą ji turės sumokėti santykiais su Europos Sąjunga. Tai svarbu, nes toks Rusijos elgesys negali būti ignoruojamas, gerb. pirmininke, ir nuo mūsų atsako labai daug kas priklauso."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs, Eiropadome šorīt tikās, lai pieņemtu lēmumu par savu nostāju attiecībā uz trim izaicinājumiem, kā kungs mums to skaidroja. Tie ir šādi: pirmkārt, nesamērīgā reakcija, starptautisko tiesību aktu pārkāpumi un iebrukums suverēnā valstī un tās okupācija; otrkārt, pateicoties Eiropadomes prezidējošās valsts centībai parakstītā miera plāna neievērošana un, treškārt, Dienvidosetijas un Abhāzijas neatkarības atzīšana, ko, savādi piesaucot Kosovas precedentu, ātri izdarīja Venecuēla, Baltkrievija un : „Cilvēku pazīst pēc tā vadītā uzņēmuma”. Šodienas atbilde uz šiem izaicinājumiem no Eiropadomes puses ir ļoti skaidra: savās attiecībās ar Krieviju mēs atrodamies krustcelēs. Mums ir jābūt nopietniem, priekšsēdētāja kungs, jo šādi mēs nevaram turpināt. Uz spēles ir likts Eiropas Savienības prestižs un uzticamība. ES nevar vienkārši parakstīt čeku šīm lielajām, modernajām drāmām. Neskatoties uz komisāres lielisko darbu, mēs kā Eiropas Savienība neesam radīti, lai maksātu par zaudējumiem un postu, ko krievi radījuši Gruzijā vai izraēlieši Palestīnā. Mums ir vajadzīga atbilstoša ārpolitika. Es vēlētos lūgt jums kungs, Eiropas Savienībā piemēroto un augsti vērtēto principu konsekvences nodrošināšanai parūpēties, lai 8. datumā, kad Eiropadomes priekšsēdētājs kungs apmeklēs Maskavu, viņš izteiktu skaidru brīdinājumu un atklātu un ticamu paziņojumu, ka starptautisko noteikumu un tiesību aktu neievērošana un suverēnas valsts teritoriālās integritātes ignorēšana attiecībās ar Eiropas Savienību maksās dārgi. Tas ir svarīgi, jo ir jābūt kādām sekām, priekšsēdētāja kungs, un šajā sakarībā vēl ir daudz darāmā."@lv13
"Señor Presidente, el Consejo Europeo se ha reunido esta mañana para fijar la posición en relación con tres desafíos ─nos lo ha explicado el señor Kouchner─. En primer lugar, reacción desproporcionada; quebrantamiento de la legalidad internacional; invasión y ocupación, que todavía permanece, de un Estado soberano; desconocimiento de un plan de paz, firmado gracias a la diligencia de la Presidencia en ejercicio de la Unión Europea, y reconocimiento de la independencia de Osetia del Sur y Abjazia, que, curiosamente, invocándose el precedente de Kosovo, han sido rápidamente reconocidas por Venezuela, por Belarús y por Hamás: «Dime con quién andas y te diré quién eres». Sobre la base de estos desafíos, la respuesta del Consejo Europeo del día de hoy ha sido muy clara: estamos en una encrucijada en las relaciones con Rusia. Tenemos que ser serios, señor Presidente, así no podemos continuar. Están en juego el prestigio y la credibilidad de la Unión Europea; y la Unión Europea no se puede limitar a firmar el cheque de los grandes dramas contemporáneos. A pesar del excelente trabajo de la Comisaria, señora Ferrero-Waldner, nosotros, como Unión Europea, no estamos solamente para pagar los daños y los destrozos que los rusos han hecho en Georgia o los que hacen los israelíes en Palestina: tiene que haber una verdadera política exterior. Y yo le pediría, señor Jouyet, que, cuando el día 8, el Presidente de la Unión Europea, el señor Sarkozy, visite Moscú, solamente en aras de un afán de coherencia de los principios que nosotros practicamos y queremos en la Unión Europea, transmita una advertencia clara y un mensaje contundente y creíble, en el sentido de que saltarse a la torera las reglas y la legalidad internacional, y violar la integridad territorial de un Estado soberano no salen gratis en las relaciones con la Unión Europea. Esto es importante, tiene que tener consecuencias, señor Presidente, y, en ese sentido, nos va mucho a todos en ello."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, de Europese Raad is vanmorgen bijeengekomen om zijn standpunt te bepalen over drie problemen, zo heeft de heer Kouchner ons verklaard. Dit zijn: ten eerste, de onevenredige reactie, de schending van het volkenrecht, en de invasie en voortdurende bezetting van een soevereine staat; ten tweede, de veronachtzaming van een vredesplan dat ondertekend is door toedoen van het voorzitterschap van de Europese Unie; en ten derde, de erkenning van de onafhankelijkheid van Zuid-Ossetië en Abchazië, die, door op buitenissige wijze het precedent van Kosovo op te roepen, maar al te snel erkend is door Venezuela, Wit-Rusland en Hamas: “Zeg mij wie je vrienden zijn en ik zal je zeggen wie je bent.” De huidige reactie van de Europese Raad op deze problemen is zeer duidelijk: wij staan nu op een tweesprong van onze betrekkingen met Rusland. Wij moeten serieus zijn, mijnheer de Voorzitter, omdat het zo niet langer verder kan. Het prestige en de geloofwaardigheid van de Europese Unie staan op het spel. De EU kan niet zomaar een cheque uitschrijven voor deze grote hedendaagse drama’s. Ondanks het voortreffelijke werk van commissaris Ferrero-Waldner, zijn wij hier als Europese Unie niet alleen maar bijeen om te betalen voor de schade en de vernielingen die de Russen hebben aangericht in Georgië, of die de Israëli’s bijvoorbeeld aanrichten in Palestina. Wij moeten een deugdelijk buitenlands beleid hebben. Ik zou u, mijnheer Jouyet, willen vragen om te zorgen dat op 8 september, wanneer de voorzitter van de Raad van de Europese Unie, de heer Sarkozy, een bezoek brengt aan Moskou, deze puur in het belang van meer consistentie in de beginselen die wij toepassen en de waarde van de Europese Unie, een duidelijke waarschuwing afgeeft en een harde doch geloofwaardige boodschap uitdraagt dat aan het spotten met de internationale regels en het volkenrecht en het schenden van de territoriale integriteit van een soevereine staat, een prijskaartje hangt in de zin van de betrekkingen met de Europese Unie. Dit is belangrijk, omdat er gewoon consequenties moeten zijn, mijnheer de Voorzitter, en in dit opzicht hangt hier veel van af."@nl3
"Panie przewodniczący! Rada Europejska spotkała się dziś rano, aby ustalić swoje stanowisko w sprawie trzech wyzwań, jak wyjaśnił nam pan Kouchner. Są to: po pierwsze, niewspółmierna reakcja, złamanie prawa międzynarodowego, inwazja i trwająca okupacja suwerennego państwa; po drugie, lekceważenie planu pokojowego podpisanego dzięki staraniom prezydencji Unii Europejskiej; po trzecie, uznanie niepodległości Osetii Południowej i Abchazji, co, wywołując o dziwo skojarzenie z precedensowym przypadkiem Kosowa, zostało szybko uznane przez Wenezuelę, Białoruś i Hamas: „Kto z kim przestaje, takim się staje”. Dzisiejsza odpowiedź Rady Europejskiej na te wyzwania jest bardzo jasna: w naszych stosunkach z Rosją jesteśmy na rozdrożu. Musimy myśleć o tym poważnie, panie przewodniczący, ponieważ dalej tak być nie może. Zagrożone są prestiż i wiarygodność Unii Europejskiej. UE nie może tak po prostu podpisać się pod tymi wielkimi współczesnymi dramatami. Pomimo doskonałej pracy pani komisarz Ferrero-Waldner my, jako Unia Europejska, nie jesteśmy po to, aby płacić za szkody i zniszczenia dokonane w Gruzji przez Rosjan czy w Palestynie przez Izraelczyków. Musimy mieć odpowiednią politykę zagraniczną. Zwracam się z prośbą do pana Jouyeta, aby zadbał o to, że ósmego, kiedy przewodniczący Rady Unii Europejskiej, pan Nicolas Sarkozy, odwiedzi Moskwę, wyłącznie w interesie zagwarantowania konsekwencji w stosowanych i cenionych przez nas w Unii Europejskiej zasadach, wystąpi on z wyraźnym ostrzeżeniem oraz szczerym i wiarygodnym przesłaniem, że niestosowanie się do międzynarodowych zasad i prawa oraz naruszanie integralności terytorialnej suwerennego państwa negatywnie odbije się na stosunkach z Unią Europejską. To jest ważne, ponieważ muszą być konsekwencje, panie przewodniczący, i można na tym wiele zyskać."@pl16
"Senhor Presidente, o Conselho Europeu reuniu-se esta manhã para definir a sua posição relativamente a três desafios, conforme nos foi explicado pelo senhor Ministro Kouchner. Nomeadamente: em primeiro lugar, a reacção desproporcionada, a violação do direito internacional e a invasão e ocupação em curso de um Estado soberano; em segundo lugar, a inobservância de um plano de paz assinado graças à diligência da Presidência da União Europeia; e em terceiro lugar, o reconhecimento da independência da Ossétia do Sul e da Abcásia que, através da invocação curiosa do precedente do Kosovo, foi rapidamente reconhecida pela Venezuela, pela Bielorrússia e pelo Hamas: "Diz-me com quem andas, dir-te-ei quem és”. A resposta dada hoje pelo Conselho Europeu a estes desafios é muito clara: estamos numa encruzilhada no que diz respeito às nossas relações com a Rússia. Temos de ser sérios, Senhor Presidente, uma vez que não podemos continuar nesta situação. Estão em jogo o prestígio e a credibilidade da União Europeia. A UE não pode limitar-se a assinar o cheque destes enormes dramas contemporâneos. Apesar do excelente trabalho da senhora Comissária Ferrero-Waldner, nós, enquanto União Europeia, não estamos aqui apenas para pagar a destruição e os danos provocados pelos russos na Geórgia ou pelos israelitas na Palestina. Temos de ter uma política externa eficaz. Gostaria de lhe pedir, Senhor Jouyet, que vele por que o Presidente do Conselho da União Europeia, Nicolas Sarkozy, quando visitar Moscovo, no dia 8, unicamente no interesse de assegurar a coerência dos princípios que aplicamos e prezamos na União Europeia, transmita um aviso claro e uma mensagem incisiva e credível de que o desrespeito das regras e do direito internacionais e a violação da integridade territorial de um Estado soberano irão ter um custo em termos de relações com a União Europeia. Isto é importante, porque tem de haver consequências, Senhor Presidente, e porque esta questão tem muitas implicações."@pt17
"Señor Presidente, el Consejo Europeo se ha reunido esta mañana para fijar la posición en relación con tres desafíos ─nos lo ha explicado el señor Kouchner─. En primer lugar, reacción desproporcionada; quebrantamiento de la legalidad internacional; invasión y ocupación, que todavía permanece, de un Estado soberano; desconocimiento de un plan de paz, firmado gracias a la diligencia de la Presidencia en ejercicio de la Unión Europea, y reconocimiento de la independencia de Osetia del Sur y Abjazia, que, curiosamente, invocándose el precedente de Kosovo, han sido rápidamente reconocidas por Venezuela, por Belarús y por Hamás: «Dime con quién andas y te diré quién eres». Sobre la base de estos desafíos, la respuesta del Consejo Europeo del día de hoy ha sido muy clara: estamos en una encrucijada en las relaciones con Rusia. Tenemos que ser serios, señor Presidente, así no podemos continuar. Están en juego el prestigio y la credibilidad de la Unión Europea; y la Unión Europea no se puede limitar a firmar el cheque de los grandes dramas contemporáneos. A pesar del excelente trabajo de la Comisaria, señora Ferrero-Waldner, nosotros, como Unión Europea, no estamos solamente para pagar los daños y los destrozos que los rusos han hecho en Georgia o los que hacen los israelíes en Palestina: tiene que haber una verdadera política exterior. Y yo le pediría, señor Jouyet, que, cuando el día 8, el Presidente de la Unión Europea, el señor Sarkozy, visite Moscú, solamente en aras de un afán de coherencia de los principios que nosotros practicamos y queremos en la Unión Europea, transmita una advertencia clara y un mensaje contundente y creíble, en el sentido de que saltarse a la torera las reglas y la legalidad internacional, y violar la integridad territorial de un Estado soberano no salen gratis en las relaciones con la Unión Europea. Esto es importante, tiene que tener consecuencias, señor Presidente, y, en ese sentido, nos va mucho a todos en ello."@ro18
"Vážený pán predsedajúci, Európska rada sa dnes ráno stretla, aby rozhodla o svojom postoji v troch otázkach, ako nám vysvetlil pán Kouchner. Išlo o: po prvé, neprimeranú reakciu, porušenie medzinárodného práva a inváziu a pokračujúcu okupáciu suverénneho štátu; po druhé, nerešpektovanie mierového plánu podpísaného vďaka úsiliu predsedníctva Európskej únie a po tretie, uznanie nezávislosti Južného Osetska a Abcházska, ktoré boli, pri podivnom odvolávaní sa na kosovský precedens, rýchlo uznané Venezuelou, Bieloruskom a Hamasom. „Človeka poznáš podľa spoločnosti, v ktorej sa pohybuje.“ Dnešná odpoveď Európskej rady na tieto výzvy je celkom jasná: naše vzťahy s Ruskom sú na rázcestí. Musíme konať vážne, pán predsedajúci, pretože týmto spôsobom už nemôžeme pokračovať. V stávke je prestíž a dôveryhodnosť Európskej únie. EÚ v týchto veľkých drámach dneška jednoducho nemôže iba podpísať šek. Napriek skvelej práci komisárky Ferrero-Waldnerovej tu my ako Európska únia nie sme iba na to, aby sme platili za škody a deštrukciu, ktorú spôsobili Rusi v Gruzínsku alebo Izraelčania v Palestíne. Musíme mať aj riadnu zahraničnú politiku. Rád by som vás požiadal, pán Jouyete, aby ste sa 8. septembra, keď predseda Rady Európskej únie, pán Sarkozy, navštívi Moskvu, postaral, čisto v záujme súdržnosti zásad, ktoré uplatňujeme a ceníme v Európskej únii, že predloží jasné varovanie a priame, dôveryhodné posolstvo v tom zmysle, že nedodržiavanie medzinárodných pravidiel a práva a porušovanie územnej celistvosti suverénneho štátu bude mať následky, pokiaľ ide o vzťahy s Európskou úniou. To je veľmi dôležité, lebo následky sa musia objaviť, pán predsedajúci, a v tomto zmysle na tejto skutočnosti veľmi záleží."@sk19
"Gospod predsednik, Evropski svet se je danes zjutraj sestal, da bi določil svoje stališče o treh izzivih, kot nam je razložil gospod Kouchner. Ti so: prvič, nesorazmeren odziv, kršitev mednarodnega prava in invazija ter nadaljevanje okupacije suverene države; drugič, neupoštevanje mirovnega načrta, podpisanega zahvaljujoč prizadevnosti predsedstva Evropske unije, in tretjič, priznanje neodvisnosti Južne Osetije in Abhazije, ki so ju, po nenavadnem sklicevanju na precedenčni primer Kosova, hitro potrdili Venezuela, Belorusija in Hamas. „Človeka spoznaš po tem, s kom se druži“. Današnji odziv Evropskega sveta na te izzive je zelo jasen. Smo na razpotju naših odnosov z Rusijo. Biti moramo resni, gospod predsednik, kajti tako ne moremo nadaljevati. Gre za ugled in verodostojnost Evropske unije. EU ne more preprosto podpisati čeka za te velike sodobne drame. Kljub odličnemu delu komisarke Ferrero-Waldner, mi, kot Evropska unija, nismo tukaj zgolj zato, da bomo plačali škodo in uničenje, ki so ga Rusi povzročili v Gruziji ali Izraelci v Palestini. Imeti moramo primerno zunanjo politiko. Prosil bi vas, gospod Jouyet, če zagotovite, da bo 8., ko bo predsednik Sveta Evropske unije, gospod Sarkozy, obiskal Moskvo, čisto v interesu zagotavljanja skladnosti načel, ki jih uporabljamo in cenimo v Evropski uniji, izrekel jasno opozorilo in odkrito ter verodostojno sporočilo, da bo neupoštevanje mednarodnih pravil in zakonov ter kršenje ozemeljske celovitosti suverene države imelo svojo ceno glede odnosov z Evropsko unijo. To je pomembno, gospod predsednik, ker morajo biti posledice in v tem pogledu je tu v igri veliko stvari."@sl20
"Herr talman! Europeiska rådet möttes i morse för att besluta sig för sin ståndpunkt när det gäller tre utmaningar, som Bernard Kouchner förklarat för oss. Det handlar för det första om den oproportionerliga reaktionen, kränkningen av internationell rätt och invasionen och den pågående ockupationen av en suverän stat, för det andra om den bristande respekten för en fredsplan som undertecknats tack vare de snabba insatserna av EU:s ordförandeskap och för det tredje om erkännandet av Sydossetiens och Abchaziens självständighet. Genom ett märkligt åberopande av Kosovo som precedensfall erkändes deras självständighet snabbt av Venezuela, Vitryssland och Hamas – ”man känner en man på hans sällskap”. Dagens respons från Europeiska rådet på dessa utmaningar är mycket tydlig: vi står vid ett vägskäl i våra förbindelser med Ryssland. Vi måste ta frågan på allvar, för så här kan vi inte fortsätta. EU:s prestige och trovärdighet står på spel. EU kan inte bara skriva på notan för dessa stora moderna dramer. Trots kommissionsledamot Benita Ferrero-Waldners utmärkta arbete är vi från EU:s sida inte bara här för att betala för de skador och den förstörelse som ryssarna orsakat i Georgien eller israelerna i Palestina. Vi måste ha en ordentlig utrikespolitik. Jag vill be er, herr Jouyet, att se till att Europeiska rådets ordförande Nicolas Sarkozy, när han besöker Moskva den 8 september enbart för att säkra konsekvens i de principer som vi tillämpar och värdesätter i EU, utfärdar en tydlig varning och förmedlar ett uppriktigt och trovärdigt budskap om att det kommer att ha sitt pris i förbindelserna med EU att strunta i internationella regler och lagar och kränka en suverän stats territoriella integritet. Det är viktigt att det får konsekvenser, och i det här sammanhanget är det mycket som hänger på detta."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph