Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-09-01-Speech-1-138"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080901.20.1-138"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Voorzitter, het naakte Russische machtsvertoon op Georgisch grondgebied vandaag de dag, tracht een dubbele etnische zuivering te legitimeren, in Abchazië in de vroege jaren '90, en in Zuid-Ossetië de afgelopen maand augustus, en baseert zich ook op het massaal verstrekken van Russische paspoorten in genoemde gebieden. Wat kan en moet de Europese Unie tegen deze brute herleving van de imperialistische ideeën in het Kremlin-beleid stellen? Een dieper en sterker Europees “ja”, transatlantisch engagement richting onze oosterburen conform het Zweeds-Poolse voorstel van oostelijk partnerschap. Ik ben commissaris Ferrero-Waldner dankbaar dat zij daar duidelijk over gesproken heeft. Daarnaast spoort de huidige Georgische situatie de lidstaten op een acute wijze aan werkelijk ernst en haast te maken met een gezamenlijk buitenlands energiebeleid, met energiediversificatie. Daarbij behoren vanzelfsprekend pijpleidingen die onbedreigd onder controle staan van de soevereine staten waardoor zij lopen."@nl3
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedající, ukázka obnažené ruské síly na gruzínském území v dnešních dnech a časech je pokusem o legitimizaci dvou etnických čistek, v Abcházii počátkem 90. let a v Jižní Osetii minulý měsíc, v srpnu. Je také založena na masovém vydávání ruských pasů v těchto regionech. Co Evropská unie může udělat a měla by udělat ohledně tohoto brutálního návratu imperiálních názorů do politiky Kremlu? Měli bychom nabídnout hlubší a silnější evropský, nebo i transatlantický, závazek vůči našim východoevropským sousedům v souladu se švédsko-polským návrhem východního partnerství. Děkuji komisařce Ferrero-Waldnerové, že se v tomto ohledu jasně vyjádřila. Současná situace v Gruzii navíc vyžaduje, aby členské státy skutečně pokročily v otázkách společné energetické politiky, s diversifikací zdrojů energie. Ropovody, které jsou pod kontrolou suverénních států, jejichž územím procházejí, a které nejsou v ohrožení, jsou přirozeně součástí takové politiky."@cs1
"Hr. formand! Den utilslørede russiske magtdemonstration på georgisk territorium i øjeblikket forsøger at legitimere en dobbelt etnisk udrensning, i Abkhasien i de tidlige 1990’ere og i Sydossetien i august i år, og den baserer sig også på en massiv uddeling af russiske pas i de nævnte områder. Hvad kan og skal EU gøre ved denne brutale genopståen af de imperialistiske idéer i Kremls politik? Et dybere og kraftigere europæisk ja, en transatlantisk forpligtelse, over for vores naboer mod øst i overensstemmelse med det svensk-polske forslag om østligt partnerskab. Jeg er kommissær Ferrero-Waldner taknemmelig for, at hun talte tydeligt om dette. Desuden tilskynder den nuværende georgiske situation medlemsstaterne til akut virkelig at gøre alvor af en fælles international energipolitik, med energidiversificering, hurtigst muligt. Dertil hører selvfølgelig rørledninger, som uden trusler kontrolleres af de suveræne stater, som de passerer gennem."@da2
"Herr Präsident! Die Zurschaustellung unverhüllter russischer Stärke auf georgischem Hoheitsgebiet in diesen Tagen ist ein Versuch, zwei ethnische Säuberungsaktionen zu legitimieren, in Abchasien in den frühen 1990er-Jahren und in Südossetien im August dieses Jahres. Sie stützt sich auch auf die massenhafte Ausstellung russischer Pässe in diesen Gebieten. Was kann und soll die Europäische Union gegen dieses brutale Wiederaufleben imperialistischer Ideen in der Kreml-Politik tun? Wir sollten eine tiefere und stärkere europäische, auch transatlantische, Verpflichtung in Richtung unserer osteuropäischen Nachbarn gemäß dem schwedisch-polnischen Vorschlag für eine Ost-Partnerschaft anbieten. Ich bin Kommissarin Ferrero-Waldner dankbar, dass sie sich hierzu deutlich geäußert hat. Ferner erfordert die aktuelle Lage in Georgien dringend, dass die Mitgliedstaaten wirklich ernsthaft eine gemeinsame Außenenergiepolitik, mit einer Diversifizierung ihrer Energieversorgung, vorantreiben. Dazu gehören natürlich auch Pipelines, die unter Kontrolle der souveränen Staaten, durch die sie verlaufen, stehen und die nicht bedroht werden."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, η ωμή επίδειξη δύναμης από τη Ρωσία στο έδαφος της Γεωργίας, ειδικά στις μέρες μας, είναι μια προσπάθεια νομιμοποίησης δύο επιχειρήσεων εθνοκάθαρσης, στην Αμπχαζία στις αρχές της δεκαετίας του ’90 και στη Νότια Οσετία τον περασμένο μήνα, τον Αύγουστο. Στηρίζεται επίσης στη μαζική έκδοση ρωσικών διαβατηρίων σε αυτές τις περιοχές. Τι μπορεί και τι πρέπει να πράξει η Ευρωπαϊκή Ένωση απέναντι σε αυτήν τη βάναυση αναβίωση των ιμπεριαλιστικών αντιλήψεων στο πλαίσιο της πολιτικής του Κρεμλίνου; Πρέπει να προσφέρουμε μια βαθύτερη και ισχυρότερη ευρωπαϊκή, ακόμη και υπερατλαντική, προοπτική στους ανατολικοευρωπαίους γείτονές μας σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της σουηδοπολωνικής πρότασης για μια ανατολική εταιρική σχέση. Είμαι δε ευγνώμων στην Επίτροπο Ferrero-Waldner για τις σαφείς δηλώσεις της επ’ αυτού του θέματος. Επιπλέον, η παρούσα κατάσταση στη Γεωργία επιβάλλει στα κράτη μέλη να προωθήσουν σοβαρά μια κοινή εξωτερική πολιτική στον τομέα της ενέργειας, η οποία θα περιλαμβάνει τη διαφοροποίηση του ενεργειακού εφοδιασμού. Στην ίδια πολιτική εντάσσονται, φυσικά, και οι αγωγοί που δεν απειλούνται, καθώς βρίσκονται υπό τον έλεγχο των κυρίαρχων κρατών από τα οποία διέρχονται."@el10
"Mr President, the display of naked Russian power on Georgian territory in this day and age is an attempt to legitimise two ethnic cleansing operations, in Abkhazia in the early 1990s and in South Ossetia last month, in August. It is also based on the mass issuing of Russian passports in these regions. What can and should the European Union do about this brutal resurgence of imperialist ideas in Kremlin policy? We should offer a deeper and stronger European, even transatlantic, commitment towards our East European neighbours along the lines of the Swedish-Polish proposal for an eastern partnership. I am grateful to Commissioner Ferrero-Waldner that she has spoken out clearly on this. In addition, the current situation in Georgia makes it imperative that the Member States really do press on seriously with a common foreign energy policy, with energy diversification. Naturally pipelines that are under the control of the sovereign states through which they run and which are not under threat are part of that."@en4
"Señor Presidente, el despliegue de potencia bruta de Rusia en territorio georgiano, en los tiempos que corren, constituye un intento de legitimar dos operaciones de limpieza étnica, en Abjasia a principios del decenio de 1990, y en Osetia del Sur el mes pasado, en agosto. Se basa asimismo en la emisión masiva de pasaportes rusos en estas regiones. ¿Qué puede y debe hacer la Unión Europea respecto a esta brutal recuperación de ideas imperialistas en la política del Kremlin? Debemos ofrecer un compromiso europeo, incluso transatlántico, más arraigado y sólido, respecto a nuestros vecinos del este de Europa, con arreglo a lo previsto en la propuesta sueco-polaca de alianza oriental. Agradezco a la Comisaria Ferrero-Waldner que se haya manifestado claramente respecto a esta cuestión. Por otra parte, la situación actual en Georgia convierte en imprescindible que los Estados miembros sigan firmemente adelante con la formulación de una política energética exterior común, con diversificación de las fuentes de energía. Lógicamente, las conducciones bajo el control de Estados soberanos que atraviesan éstos y que no se encuentran amenazadas forman parte de dicha política."@es21
"Härra juhataja, Venemaa alasti jõu demonstreerimine Gruusia territooriumil tänasel päeval ja praegusel ajajärgul on katse muuta seaduspäraseks kaks etnilise puhastuse operatsiooni, Abhaasias 1990ndate alguses ja Lõuna-Osseetias eelmisel kuul, augustis. Selle aluseks on ka Vene passide massilisele väljaandmisele nendes piirkondades. Mida saab ja võiks Euroopa Liit teha sellise imperialistlike ideede taastekke vastu Kremli poliitikas? Me peaksime pakkuma sügavamat ja tugevamat euroopalikku, isegi transatlantilist pühendumist seoses oma Ida-Euroopa naabritega kooskõlas Rootsi-Poola ettepanekuga idapartnerluseks. Ma olen tänulik volinik Ferrero-Waldnerile, et ta selle selgelt välja ütles. Peale selle muudab praegune olukord Gruusias hädavajalikuks, et liikmesriigid tõepoolest rõhuksid tõsiselt ühisele energiaalasele välispoliitikale ning energia mitmekesistamisele. Loomulikult on osa sellest torujuhtmed, mis on suveräänsete riikide kontrolli all, millest need läbi lähevad ja mida miski ei ähvarda."@et5
"Arvoisa puhemies, Venäjä pyrkii nykyaikana, käyttämällä paljasta voimaa Georgian alueella, laillistamaan kaksi etnistä puhdistusoperaatiota, joista toinen tehtiin Abhasiassa 1990-luvun alussa ja toinen Etelä-Ossetiassa viime kuussa, siis elokuussa. Siihen kuuluu myös Venäjän passien laaja jakaminen näillä alueilla. Mitä Euroopan unioni voisi ja mitä sen pitäisi tehdä Kremlin politiikan imperialististen ajatusten brutaalin uudelleensyntymisen vuoksi? Meidän olisi tarjottava syvempää ja vahvempaa eurooppalaista, jopa transatlanttista sitoutumista itäeurooppalaiseen naapuruuspolitiikkaan itäisestä kumppanuudesta tehdyn ruotsalais-puolalaisen ehdotuksen mukaisesti. Olen iloinen, että komission jäsen Ferrero-Waldner on tuonut tämän selvästi esiin. Lisäksi Georgian nykytilanne edellyttää voimakkaasti, että jäsenvaltiot todella panostavat vakavasti yhteiseen energiaa koskevaan ulkopolitiikkaan energialähteiden monipuolistamiseksi. Tähän kuuluvat luonnollisesti suvereenien valtioiden kautta kulkevat ja niiden hallinnassa olevat putket, joita kukaan ei uhkaa."@fi7
"M. le Président, l’étalage de la force russe brute sur le territoire géorgien à cette époque est une tentative de légitimer deux opérations de nettoyage ethnique, en Abkhazie au début des années 90 et en Ossétie du Sud le mois dernier, en août. Cela se base également sur la délivrance massive de passeports russes dans ces régions. Que peut et doit faire l’Union européenne pour cette résurgence brutale d’idées impérialistes dans la politique du Kremlin. Nous devrions offrir un engagement européen, voir transatlantique, plus profond et plus fort, pour nos voisins est-européens conformément à la proposition suédo-polonaise pour un partenariat oriental. Je remercie la commissaire Ferrero-Waldner de s'être clairement expliquée sur ce point. En outre, la situation actuelle en Géorgie rend impératif le fait que les États membres fassent réellement pression pour une politique énergétique étrangère commune, avec une diversification énergique. Naturellement, les pipelines sous contrôle des États souverains sous lesquels ils passent et qui ne sont pas menacés en font partie."@fr8
"Elnök úr, a jelenleg, ebben az időszakban grúz területen történő orosz erődemonstráció arra tesz kísérletet, hogy legitimáljon két etnikai tisztogatási műveletet: azt, ami Abháziában az 1990-es évek elején, Dél-Oszétiában pedig múlt hónapban, augusztusban történt. Többek között az az alapja, hogy e régiókban nagy mennyiségben bocsátanak ki orosz útleveleket. Mit tehet és mit kell tennie az Európai Uniónak azzal kapcsolatban, hogy a Kreml politikájában brutális módon ismét megjelentek az imperialista elképzelések? A keleti partnerséggel kapcsolatos svéd-lengyel javaslat mentén mélyebb és erősebb európai, mi több, transzatlanti elkötelezettséget kell mutatnunk kelet-európai szomszédaink felé. Hálás vagyok Ferrero-Waldner biztos asszonynak, hogy erről a kérdésről nyíltan szólt. Emellett a jelenlegi grúziai helyzet szükségessé teszi azt, hogy a tagállamok valóban komolyan szorgalmazzák a közös energia-külpolitikát, beleértve az energia-diverzifikációt is. Természetesen azok a vezetékek, amelyek szuverén államok fennhatósága alatt állnak, és amelyek nincsenek veszélyben, szintén ebbe a körbe tartoznak."@hu11
". Signor Presidente, la dimostrazione di un palese potere russo sul territorio georgiano in questi giorni e in questo periodo rappresenta un tentativo di legittimizzare due operazioni di pulizia etnica, in Abkhazia nei primi anni ‘90 e in Ossezia del Sud il mese scorso, in agosto. Si basa inoltre sull’emissione in gran quantità di passaporti russi in queste regioni. Che cosa può e dovrebbe fare l’Unione europea in merito a questa brutale rinascita di idee imperialiste nella politica del Cremlino? Dovremmo offrire un impegno europeo, anche transatlantico, più profondo e deciso nei confronti dei vicini dell’Europa orientale seguendo le linee della proposta polacco-svedese di un partenariato orientale. Ringrazio il Commissario Ferrero-Waldner per essersi espressa chiaramente a questo proposito. Inoltre, l’attuale situazione in Georgia rende necessario che gli Stati membri esercitino veramente pressioni per una politica estera comune in materia di energia, con una diversificazione energetica. Naturalmente, vi rientrano gli oleodotti che sono controllati da Stati sovrani che li gestiscono e che non subiscono minacce."@it12
"Gerb. pirmininke, atviras Rusijos jėgos demonstravimas Gruzijos teritorijoje šiais laikais yra bandymas įteisinti dvi etninio valymo operacijas − praeito amžiaus paskutinio dešimtmečio pradžioje Abchazijoje ir šį rugpjūčio mėn. Pietų Osetijoje. Etninis valymas taip pat vykdomas masiškai išduodant šio regiono gyventojams Rusijos piliečių pasus. Kaip Europos Sąjunga galėtų ir turėtų reaguoti į šį brutalų imperialistinių Kremliaus politikos užmačių atgaivinimą? Mes turėtumėme pasiūlyti tvirtesnį europinį, gal net transatlantinį įsipareigojimą mūsų kaimynams Rytų Europoje, kuris atitiktų bendro Švedijos ir Lenkijos pasiūlymo dėl rytinės partnerystės principus. Aš esu dėkingas Komisijos narei B. Ferrero-Waldner už šiuo klausimu atvirai išdėstytą poziciją. Be to, esama padėtis Gruzijoje reikalauja, kad valstybės narės vis dėlto rimtai susitelktų ties bendra Europos užsienio energetikos politika ir energijos šaltinių diversifikavimu. Savaime aišku, naftotiekiai, kontroliuojami suverenių valstybių, per kurių teritoriją jie driekiasi ir kuriems negresia pavojus, yra šios politikos dalis."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs, klaja Krievijas spēka izrādīšana Gruzijas teritorijā mūsdienās ir mēģinājums leģitimizēt divas etniskās tīrīšanas operācijas Abhāzijā pagājušā gadsimta 90.-to gadu sākumā un Dienvidosetijā pagājušajā mēnesī, augustā. Tā balstās arī uz Krievijas pasu masveida izsniegšanu šajos reģionos. Ko Eiropas Savienība var darīt un kas tai jādara attiecībā uz šo brutālo imperiālistisko ideju atdzimšanu Kremļa politikā? Mums saviem Austrumeiropas kaimiņiem būtu jāizrāda dziļāka un stingrāka Eiropas līmeņa un pat transatlantiska apņemšanās saskaņā ar zviedru-poļu ierosināto austrumu partnerību. Es esmu pateicīgs komisārei ka viņa to ir skaidri pateikusi. Turklāt pašreizējā situācija Gruzijā dalībvalstīm uzliek par pienākumu līdz ar enerģētikas dažādošanu tiešām turpināt nopietni īstenot kopējo ārpolitiku enerģētikas jomā. Šajā politikā, protams, ietilpst arī cauruļvadi, kas atrodas to suverēno valstu kontrolē, caur kurām tie stiepjas un kuras nav apdraudētas."@lv13
"Voorzitter, het naakte Russische machtsvertoon op Georgisch grondgebied vandaag de dag, tracht een dubbele etnische zuivering te legitimeren, in Abchazië in de vroege jaren '90, en in Zuid-Ossetië de afgelopen maand augustus, en baseert zich ook op het massaal verstrekken van Russische paspoorten in genoemde gebieden. Wat kan en moet de Europese Unie tegen deze brute herleving van de imperialistische ideeën in het Kremlin-beleid stellen? Een dieper en sterker Europees "ja", transatlantisch engagement richting onze oosterburen conform het Zweeds-Poolse voorstel van oostelijk partnerschap. Ik ben commissaris Ferrero-Waldner dankbaar dat zij daar duidelijk over gesproken heeft. Daarnaast spoort de huidige Georgische situatie de lidstaten op een acute wijze aan werkelijk ernst en haast te maken met een gezamenlijk buitenlands energiebeleid, met energiediversificatie. Daarbij behoren vanzelfsprekend pijpleidingen die onbedreigd onder controle staan van de soevereine staten waardoor zij lopen."@mt15
"Panie przewodniczący! Pokaz obnażonej rosyjskiej władzy na terytorium Gruzji jest w dzisiejszych czasach próbą usprawiedliwienia dwóch czystek etnicznych - w Abchazji na początku lat dziewięćdziesiątych i w Osetii Południowej w ubiegłym miesiącu, w sierpniu. Opiera się on także na masowym wydawaniu rosyjskich paszportów w tych regionach. Co może i powinna zrobić Unia Europejska w sprawie tego brutalnego odradzania się imperialistycznych zapędów polityki Kremla? Powinniśmy zaoferować głębsze i mocniejsze europejskie, a nawet transatlantyckie zobowiązanie wobec naszych wschodnioeuropejskich sąsiadów, zgodne ze szwedzko-polską propozycją wschodniego partnerstwa. Jestem wdzięczny pani komisarz Ferrero-Waldner za to, że jasno wyraziła się w tej sprawie. Ponadto obecna sytuacja w Gruzji sprawia, że państwa członkowskie koniecznie muszą rozwijać wspólną zagraniczną politykę energetyczną, w tym dywersyfikację źródeł energii. Oczywiście dotyczy to także rurociągów, które są pod kontrolą suwerennych państw, przez które przebiegają, a które nie są zagrożone."@pl16
"Senhor Presidente, a demonstração de força nua e crua por parte da Rússia no território georgiano nos nossos dias e na nossa época constitui uma tentativa de legitimar duas operações de depuração étnica, na Abcásia no início da década de 1990 e na Ossétia do Sul no mês passado, em Agosto. Tem também por base a emissão em massa de passaportes russos nestas regiões. O que pode e deve a União Europeia fazer relativamente a este recrudescimento brutal de ideias imperialistas na política do Kremlin? Devemos oferecer aos nossos vizinhos do Leste europeu um compromisso mais profundo e mais sólido da EU, e mesmo transatlântico, na linha da proposta da Suécia e da Polónia de uma parceria a leste. Estou grato à senhora Comissária Ferrero-Waldner por se ter pronunciado de forma clara sobre esta matéria. Além disso, a situação actual na Geórgia torna imperativo que os Estados-Membros persistam num esforço vigoroso pela criação de uma política energética externa comum, com diversificação das fontes de energia. Como é natural, os oleodutos que se encontram sob o controlo de Estados soberanos, que atravessam e que não se encontram ameaçados, enquadram-se no âmbito dessa política."@pt17
"Voorzitter, het naakte Russische machtsvertoon op Georgisch grondgebied vandaag de dag, tracht een dubbele etnische zuivering te legitimeren, in Abchazië in de vroege jaren '90, en in Zuid-Ossetië de afgelopen maand augustus, en baseert zich ook op het massaal verstrekken van Russische paspoorten in genoemde gebieden. Wat kan en moet de Europese Unie tegen deze brute herleving van de imperialistische ideeën in het Kremlin-beleid stellen? Een dieper en sterker Europees "ja", transatlantisch engagement richting onze oosterburen conform het Zweeds-Poolse voorstel van oostelijk partnerschap. Ik ben commissaris Ferrero-Waldner dankbaar dat zij daar duidelijk over gesproken heeft. Daarnaast spoort de huidige Georgische situatie de lidstaten op een acute wijze aan werkelijk ernst en haast te maken met een gezamenlijk buitenlands energiebeleid, met energiediversificatie. Daarbij behoren vanzelfsprekend pijpleidingen die onbedreigd onder controle staan van de soevereine staten waardoor zij lopen."@ro18
"Vážený pán predsedajúci, ukážka obnaženej ruskej sily na gruzínskom území v dnešných dňoch a časoch je pokusom o legitimizovanie dvoch etnických čistiek, v Abcházsku na začiatku 90. rokov a v Južnom Osetsku minulý mesiac, v auguste. Zakladá sa tiež na masovom vydávaní ruských pasov v týchto oblastiach. Čo Európska únia môže urobiť a mala by urobiť, pokiaľ ide o tento brutálny návrat imperiálnych názorov do politiky Kremľa? Mali by sme ponúknuť hlbší a silnejší európsky, alebo aj transatlantický, záväzok voči našim východoeurópskym susedom v súlade so švédsko-poľským návrhom východného partnerstva. Ďakujem komisárke Ferrero-Waldnerovej, že sa v tomto ohľade jasne vyjadrila. Súčasná situácia v Gruzínsku navyše vyžaduje, aby členské štáty skutočne pokročili v otázkach spoločnej energetickej politiky, s diverzifikáciou zdrojov energie. Ropovody, ktoré sú pod kontrolou suverénnych štátov, ktorých územím prechádzajú, a ktoré nie sú v ohrození, sú prirodzene súčasťou takejto politiky."@sk19
"Gospod predsednik, razkazovanje gole ruske moči na gruzijskem ozemlju je v današnjih časih poskus uzakonitve dveh operacij etničnega čiščenja, za začetku devetdesetih v Abhaziji in prejšnji mesec, avgusta, v Južni Osetiji. To temelji tudi na masovnem izdajanju ruskih potnih listov v teh regijah. Kaj lahko in kaj bi morala storiti Evropska unija glede tega oživljanja imperialističnih zamisli v kremlinski politiki? Mi bi morali ponuditi globljo in močnejšo evropsko, celo čezatlantsko, zavezo našim vzhodnoevropskim sosedam v skladu s švedsko-poljskim predlogom za vzhodno partnerstvo. Hvaležen sem komisarki Ferrero-Waldner, da je tako jasno govorila o tem. Poleg tega je zaradi sedanjega položaja v Gruziji nujno, da države članice resno nadaljujejo s skupno zunanjo energetsko politiko, z energetsko diverzifikacijo. Seveda so tudi plinovodi in naftovodi, ki so pod nadzorom suverenih držav, skozi katere potekajo, in niso ogroženi, del tega."@sl20
"Herr talman! Rysslands öppna maktuppvisning på georgiskt territorium i vår tid är ett försök att legitimera två etniska rensningar, i Abchazien i början av 1990-talet och i Sydossetien i augusti. Den bygger också på massutfärdandet av ryska pass i dessa regioner. Vad kan och bör EU göra mot denna brutala återuppblomstring av imperialistiska strävanden i Kremls politik? Vi bör erbjuda ett djupare och starkare europeiskt – ja, transatlantiskt – engagemang för våra östeuropeiska grannländer, i enlighet med det svensk-polska förslaget om ett östligt partnerskap. Jag vill tacka kommissionsledamot Benita Ferrero-Waldner för hennes uppriktighet i den frågan. Den rådande situationen i Georgien gör det dessutom helt nödvändigt att medlemsstaterna verkligen på allvar går vidare med en gemensam europeisk energipolitik, med energidiversifiering. Rörledningar som kontrolleras av de suveräna stater som de korsar och som inte är utsatta för hot är givetvis en del av detta."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph