Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-09-01-Speech-1-133"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080901.20.1-133"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Voorzitter, ik sluit mij aan bij de woorden van veel collega’s dat de reactie vandaag van de Europese Top op de gebeurtenissen van de afgelopen maand de juiste is. Er is met één stem gesproken en de kalmte is tegelijk bewaard. Maar de EU - en dat blijkt ook uit de verklaring van vandaag - heeft in duidelijke woorden laten blijken dat wat daar gebeurd is, met name ook de reactie van Rusland, niet acceptabel is en dat de disproportionele reactie van Rusland op de militaire ontwikkelingen in Georgië veroordeeld moet worden. Tegelijk wordt door alle partijen gezegd dat het gebruik van militair geweld niet de juiste oplossing is en ik beschouw dat ook als een impliciete kritiek op de handelwijze van de Georgische regering, die met de militaire activiteiten is begonnen. Uit deze reactie blijkt ook dat wij vinden, en terecht, dat we zo niet de problemen oplossen in Europa, dat dat niet in overeenstemming is met de veiligheidsafspraken die we hebben en die gemaakt zijn in het verleden rond de problemen met Zuid-Ossetië en Abchazië in Georgië. Ik neem ook afstand van de uitspraken van de minister van Buitenlandse Zaken van Rusland, Lavrov, dat de manier waarop Rusland gereageerd heeft, de toon zet voor de nieuwe buitenlandse politiek van Rusland in de regio rond Rusland. Ik denk dat de Europese Unie er alles aan moet doen om mijnheer Lavrov en de Russische regering ervan te overtuigen dat dit niet de manier is waarop we in Europa proberen zaken op te lossen of onze belangen door te drukken. Samenwerking is het parool, niet eenzijdig handelen. Ik herinner me discussies de afgelopen jaren over het optreden van de Bush-administratie. Ik hoop dat we niet in dezelfde discussie terechtkomen met Rusland. Daarom is het ook zo belangrijk dat de Raad vandaag onder leiding van de Franse voorzitter nog eens de aandacht heeft gevraagd en de nadruk heeft gelegd op dat zes-puntenplan, met name het teruggaan naar de militaire status quo ante. Daarmee legt hij een basis voor een internationaal mechanisme om de vrede te handhaven en vooral ook voor een internationale discussie over de toekomstige status van Zuid-Ossetië en Abchazië en neemt hij afstand, terecht, van de erkenning door Rusland van de onafhankelijkheid van die twee separatistische staatjes. Dat is ook de inzet van een missie naar Moskou die volgende week plaatsvindt op het allerhoogste niveau en die nogmaals druk moet uitoefenen op Moskou om aan die zes punten uitvoering te geven. In die omstandigheden is het ook logisch dat gezegd is: zolang over die uitvoering geen duidelijkheid, geen overeenstemming is, praten we even niet verder over het nieuwe partnerschapsakkoord. Deze crisis stelt hoge eisen aan de Europese Unie. Terecht nemen we de leiding bij het zoeken naar oplossingen. Er is geen alternatief. De NAVO kan het niet, de OVSE is te zwak, Amerika heeft niet de positie die wij hebben, de VN kunnen door de blokkades in de Veiligheidsraad geen bemiddelende rol spelen. De Top van vandaag was eensgezind, laat dat zo blijven."@nl3
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedající, připojuji se k výrokům řady kolegů poslanců, že dnešní reakce evropského summitu na události z minulého měsíce je reakce správná. Promluvili jsme jednotným hlasem a zároveň jsme zachovali rozvahu. Evropská unie však – a to je v dnešním prohlášení též zřetelně vidět – také jasnými slovy vyjádřila, že to, k čemu došlo, zejména ruská reakce, je nepřijatelné a že je třeba odsoudit nepřiměřenou ruskou reakci na vývoj vojenské situace v Gruzii. Zároveň všechny strany prohlásily, že užití vojenské síly není správným řešením, což považuji také za implicitní kritiku kroků podniknutých gruzínskou vládou, která s vojenskými akcemi začala. Tato reakce také ukazuje, že se domníváme, a právem, že v Evropě problémy tímto způsobem neřešíme, že se to neshoduje s bezpečnostními smlouvami, které máme a které byly v minulosti uzavřeny v souvislosti s problémy v Jižní Osetii a Abcházii v Gruzii. Rovněž se distancuji od prohlášení ruského ministra zahraničí, pana Lavrova, že styl ruské reakce stanovil nový tón ruské zahraniční politiky v přilehlém regionu. Domnívám se, že Evropská unie by měla vyvinout všemožné úsilí, aby pana Lavrova a ruskou vládu přesvědčila, že v Evropě při řešení problémů či prosazování vlastních zájmů nepoužíváme těchto způsobů. Klíčovým slovem je spolupráce, nikoli jednostranná akce. Vzpomínám si na diskuse během několika minulých let o krocích Bushovy vlády. Doufám, že neskončíme u stejných diskusí s Ruskem. Právě proto je tak důležité, že Rada pod vedením francouzského úřadujícího předsedy dnes znovu vyzvala, aby této otázce byla věnována pozornost, a položila důraz na šestibodový plán, především na návrat k předchozímu vojenskému . Tímto krokem pokládá základy mezinárodnímu mechanismu pro udržení míru a zejména základy mezinárodní debaty o budoucím statusu Jižní Osetie a Abcházie, zároveň se oprávněně distancuje od ruského uznání nezávislosti těchto dvou separatistických oblastí. Takové je i naše počáteční stanovisko pro moskevskou misi, která se uskuteční příští týden na nejvyšší úrovni a při které budeme muset znovu vyvinout tlak na Moskvu, aby splnila oněch šest bodů. Za těchto okolností ani netřeba zdůrazňovat, že zastáváme pozici, že dokud nebude jasno ohledně plnění této dohody, dokud nedojde k žádné dohodě, nebudeme pokračovat v hovorech o nové smlouvě o partnerství. Tato krize klade na Evropskou unii velké nároky. Je správné, že se chápeme vedoucí úlohy při hledání řešení. Neexistuje jiná alternativa: NATO tak učinit nemůže, OBSE je příliš slabá, Amerika není ve stejném postavení jako my a OSN se nemůže ujmout zprostředkovatelské role kvůli obstrukcím v Radě bezpečnosti. Dnešní summit se nesl v jednotném duchu, nechť to tak zůstane."@cs1
"Hr. formand! Jeg tilslutter mig det, som mange kolleger har sagt, nemlig at det europæiske topmødes reaktion i dag på begivenhederne i den forløbne måned er rigtig. Vi har talt med én stemme og samtidig bevaret fatningen. Men EU - og det fremgår også af erklæringen i dag - har med tydelige ord vist, at det, som er sket der, navnlig Ruslands reaktion, ikke er acceptabelt, og at Ruslands uforholdsmæssige reaktion på de militære udviklinger i Georgien skal fordømmes. Samtidig siger alle parter, at anvendelsen af militær vold ikke er den rette løsning, og jeg betragter også dette som en implicit kritik af den georgiske regerings handlemåde, idet denne begyndte med de militære aktiviteter. Af denne reaktion fremgår det også, at vi ikke tror, og med rette, at vi kan løse problemerne i Europa på den måde, og at det ikke er i overensstemmelse med de sikkerhedsaftaler, som vi har, og som tidligere er indgået, hvad angår problemerne med Sydossetien og Abkhasien i Georgien. Jeg tager også afstand fra den russiske udenrigsminister Lavrovs udtalelser om, at den måde, hvorpå Rusland har reageret, angiver tonen for Ruslands nye udenrigspolitik i regionen omkring Rusland. Jeg synes, at EU skal gøre alt for at overbevise hr. Lavrov og den russiske regering om, at det ikke er på den måde, vi i Europa forsøger at løse problemer eller gennemtvinge vores interesser. Samarbejde er parolen, ikke ensidige handlinger. Jeg kan huske de forløbne års diskussioner om Bush-regeringens optræden. Jeg håber ikke, at vi ender med at have samme diskussion med Rusland. Derfor er det også meget vigtigt, at Rådet i dag under den franske formands ledelse endnu en gang har gjort opmærksom på sagen og fremhævet sekspunktsplanen, især vores tilbagevenden til den tidligere militære status quo. Dermed skaber han et grundlag for en international ordning for at bevare freden og især også for en international diskussion om Sydossetiens og Abkhasiens fremtidige status, og han tager med rette afstand fra Ruslands anerkendelse af disse to separatistiske regioners uafhængighed. Det er også hele idéen med en delegation til Moskva, som finder sted på højeste plan i næste uge, og som endnu en gang skal lægge pres på Moskva for at få gennemført disse seks punkter. Under disse omstændigheder er det også logisk, at vi siger, at så længe der ikke er klarhed om denne aftale og om gennemførelsen af den, taler vi ikke mere om den nye partnerskabsaftale. Denne krise stiller høje krav til EU. Med rette går vi i spidsen, når der søges løsninger. Der er ikke noget alternativ. NATO kan ikke gøre det, OSCE er for svag, USA har ikke den stilling, som vi har, og FN kan ikke spille en mæglende rolle på grund af blokaderne i Sikkerhedsrådet. Topmødet i dag var enigt, lad det fortsat være sådan."@da2
"Herr Präsident! Ich schließe mich den Worten zahlreicher Kolleginnen und Kollegen an, dass die heutige Reaktion des europäischen Gipfels auf die Ereignisse der vergangenen Monate die richtige Reaktion ist. Wir haben mit einer Stimme gesprochen und zugleich Ruhe bewahrt. Die EU – und das geht auch aus der Erklärung von heute hervor – hat jedoch in deutlichen Worten gezeigt, dass das, was dort geschehen ist, insbesondere die Reaktion Russlands, nicht akzeptabel ist, und dass die unverhältnismäßige Antwort Russlands auf die militärischen Entwicklungen in Georgien verurteilt werden muss. Zugleich haben alle Parteien gesagt, dass die Anwendung militärischer Gewalt nicht die richtige Lösung ist, und ich betrachte dies auch als indirekte Kritik an der Handlungsweise der georgischen Regierung, die mit den militärischen Aktivitäten begonnen hat. Diese Reaktion zeigt auch, dass wir, und zwar zu Recht, der Ansicht sind, dass wir auf diese Weise in Europa keine Probleme lösen, dass dies nicht im Einklang mit den Sicherheitsvereinbarungen steht, die wir geschlossen haben und die in der Vergangenheit hinsichtlich der Probleme mit Südossetien und Abchasien in Georgien getroffen wurden. Ich distanziere mich auch von den Äußerungen des russischen Außenministers Lawrow, dass die Art und Weise, wie Russland reagiert hat, den Ton für die neue Außenpolitik Russlands in der angrenzenden Region angibt. Ich denke, die Europäische Union sollte alles in ihrer Macht Stehende tun, um Herrn Lawrow und die russische Regierung davon zu überzeugen, dass dies nicht der Weg ist, auf dem wir in Europa versuchen, Probleme zu lösen oder unsere Interessen durchzusetzen. Zusammenarbeit ist die Devise, nicht einseitiges Handeln. Ich erinnere mich an Diskussionen in den vergangenen Jahren über das Auftreten der Bush-Administration. Ich hoffe, wir werden mit Russland nicht in derselben Diskussion enden. Daher ist es so wichtig, dass der Rat heute, unter Führung des französischen Ratspräsidenten, noch einmal auf dieses Thema aufmerksam gemacht und den Nachdruck auf den Sechs-Punkte-Plan gelegt hat, vor allem auf die Rückkehr zum vorherigen militärischen Status quo. Damit legt er das Fundament für einen internationalen Mechanismus zur Wahrung des Friedens und insbesondere auch für eine internationale Diskussion über den künftigen Status von Südossetien und Abchasien und distanziert sich zu Recht von der Anerkennung der Unabhängigkeit dieser beiden separatistischen Regionen durch Russland. Dies ist auch unser Ausgangsstandpunkt für einen Arbeitsbesuch in Moskau, der nächste Woche auf höchster Ebene stattfinden wird und bei dem erneut Druck auf Moskau ausgeübt werden muss, um diese sechs Punkte umzusetzen. Unter diesen Umständen versteht es sich von selbst, dass unser Standpunkt wie folgt lautet: Solange keine Klarheit über die Umsetzung dieser Vereinbarung herrscht und solange es keine Einigung gibt, werden wir keine weiteren Gespräche über das neue Partnerschaftsabkommen führen. Diese Krise stellt hohe Anforderungen an die Europäische Union. Es ist richtig, dass wir bei der Suche nach Lösungen die Führung übernehmen. Es gibt keine Alternative. Die NATO kann es nicht, die OSZE ist zu schwach, die USA sind nicht in der Position, in der wir sind, die UNO kann durch die Blockaden im Sicherheitsrat keine Vermittlerrolle übernehmen. Der heutige Gipfel war einmütig, und das sollte auch so bleiben."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, συμφωνώ με τα σχόλια πολλών συναδέλφων μου βουλευτών, κατά τους οποίους η σημερινή αντίδραση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου έναντι των γεγονότων του περασμένου μήνα είναι η ενδεδειγμένη. Εκφραστήκαμε με μία φωνή διατηρώντας συγχρόνως τη νηφαλιότητά μας. Ωστόσο, η ΕΕ –και αυτό καθίσταται επίσης σαφές στη σημερινή δήλωση– δήλωσε με ρητό και κατηγορηματικό τρόπο ότι τα γεγονότα αυτά, κυρίως δε η ρωσική αντίδραση, είναι απαράδεκτα και ότι η δυσανάλογη αντίδραση της Ρωσίας έναντι των στρατιωτικών εξελίξεων στη Γεωργία πρέπει να καταδικαστεί. Συγχρόνως, όλα τα κόμματα έχουν δηλώσει ότι η χρήση στρατιωτικής βίας δεν είναι η σωστή λύση και θεωρώ ότι αυτό συνιστά επίσης έμμεση κριτική των ενεργειών της γεωργιανής κυβέρνησης, η οποία ξεκίνησε τις στρατιωτικές δραστηριότητες. Η αντίδραση αυτή δείχνει επίσης ότι πιστεύουμε, ορθώς, ότι δεν μπορούμε να λύνουμε τα προβλήματα στην Ευρώπη κατ’ αυτόν τον τρόπο, ότι αυτές οι ενέργειες δεν είναι σύμφωνες με τις συμφωνίες περί ασφάλειας τις οποίες εφαρμόζουμε και οι οποίες συνήφθησαν στο παρελθόν για τα προβλήματα στη Νότια Οσετία και την Αμπχαζία της Γεωργίας. Διαχωρίζω επίσης τη θέση μου από τις δηλώσεις του ρώσου υπουργού Εξωτερικών κ. Lavrov, ο οποίος είπε ότι ο τρόπος αντίδρασης της Ρωσίας δίνει τον τόνο για τη νέα ρωσική εξωτερική πολιτική στη γύρω περιοχή. Φρονώ ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να πείσει τον κ. Lavrov και τη ρωσική κυβέρνηση ότι δεν είναι αυτός ο τρόπος με τον οποίο προσπαθούμε εδώ στην Ευρώπη να επιλύουμε τα προβλήματα ή να προωθούμε τα συμφέροντά μας. Η συνεργασία είναι η λέξη κλειδί, και όχι η μονομερής δράση. Θυμάμαι τις συζητήσεις τα τελευταία χρόνια σχετικά με τις ενέργειες της κυβέρνησης Μπους. Ελπίζω ότι δεν θα καταλήξουμε να έχουμε την ίδια συζήτηση σχετικά με τη Ρωσία. Γι’ αυτό είναι τόσο σημαντικό που το Συμβούλιο σήμερα, υπό την ηγεσία του γάλλου Προεδρεύοντος, ζήτησε και πάλι να ληφθεί μέριμνα για το θέμα αυτό και έδωσε έμφαση στο σχέδιο έξι σημείων, ιδίως στην επάνοδο στο προηγούμενο στρατιωτικό . Κατά τον τρόπο αυτόν, θέτει τις βάσεις ενός διεθνούς μηχανισμού διατήρησης της ειρήνης και ειδικότερα του διεθνούς διαλόγου για το μελλοντικό καθεστώς της Νότιας Οσετίας και της Αμπχαζίας, διαχωρίζοντας έτσι τη θέση του, και πολύ ορθώς, από την αναγνώριση από τη Ρωσία της ανεξαρτησίας αυτών των δύο αυτονομιστικών περιοχών. Αυτή είναι επίσης η αρχική μας θέση για μια αποστολή στη Μόσχα η οποία θα πραγματοποιηθεί την προσεχή εβδομάδα στο υψηλότερο πολιτικό επίπεδο και θα χρειαστεί και πάλι να ασκήσει πίεση στη Μόσχα για την εφαρμογή αυτών των έξι σημείων. Υπό τις συνθήκες αυτές, εξυπακούεται ότι η θέση μας είναι ότι, όσο δεν είναι σαφής η εφαρμογή αυτής της συμφωνίας, όσο δεν υπάρχει συμφωνία, δεν θα μετάσχουμε σε περαιτέρω διάλογο σχετικά με τη νέα συμφωνία εταιρικής σχέσης. Αυτή η κρίση επιβάλλει μεγάλες απαιτήσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι σκόπιμο να αναλάβουμε ηγετικό ρόλο για την αναζήτηση λύσεων. Δεν υπάρχει εναλλακτική λύση: το ΝΑΤΟ δεν μπορεί να αναλάβει αυτόν τον ρόλο, ο ΟΑΣΕ είναι πολύ αδύναμος, οι ΗΠΑ δεν είναι στη θέση στην οποία βρισκόμαστε εμείς, και τα Ηνωμένα Έθνη δεν μπορούν να διαδραματίσουν ρόλο διαμεσολαβητή λόγω του δικαιώματος αρνησικυρίας στο Συμβούλιο Ασφαλείας. Η σημερινή σύνοδος κορυφής κατέληξε σε ομοφωνία, την οποία πρέπει να διατηρήσουμε."@el10
"Mr President, I endorse the words of many fellow Members that the reaction today of the European Summit to the events of the past month is the right reaction. We have spoken with one voice and at the same time maintained our composure. However, the EU – and this is also made clear in today’s statement – has let it be known in no uncertain terms that what happened there, especially the Russian reaction, is not acceptable and that the disproportionate reaction of Russia to the military developments in Georgia must be condemned. At the same time all parties have stated that the use of military force is not the right solution and I consider that also to be an implicit criticism of the actions of the Georgian Government which started the military activities. This reaction also shows that we believe, and rightly so, that we do not solve problems in Europe in this way, that this is not in accordance with the security agreements that we have and which were made in the past on the problems with South Ossetia and Abkhazia in Georgia. I also distance myself from the statements of the Russian Foreign Minister, Mr Lavrov, that the way Russia reacted has set the tone for Russia’s new foreign policy in the surrounding region. I think that the European Union should do everything it can to persuade Mr Lavrov and the Russian Government that this is not the way that we in Europe try to resolve issues or press our interests. Cooperation is the watchword, not unilateral action. I remember discussions over the past few years about the actions of the Bush Administration. I hope that we will not end up having the same discussion with Russia. That is why it is so important that the Council today, under the leadership of the French President-in-Office, has called again for attention to be given to this issue and has put the emphasis on the six-point plan, especially the return to the previous military . By doing that he is laying the foundations for an international mechanism to keep the peace and particularly for an international debate about the future status of South Ossetia and Abkhazia, and he is dissociating himself, and rightly so, from the recognition by Russia of the independence of these two separatist regions. That is also our opening position for a mission to Moscow that will take place next week at the highest level and which will again have to put pressure on Moscow to implement those six points. In these circumstances it goes without saying that our position is that, as long as there is no clarity about implementing this agreement, as long as there is no agreement, we will not engage in any further talks about the new partnership agreement. This crisis is placing great demands on the European Union. It is right that we take the lead in the search for solutions. There is no alternative: NATO cannot do it, the OSCE is too weak, America is not in the position that we are in, and the UN cannot play a mediating role due to the blockades in the Security Council. Today’s summit was of one mind, let that remain so."@en4
"Señor Presidente, suscribo las palabras de muchas de sus señorías respecto a que la reacción de hoy en la Cumbre Europea a los acontecimientos del mes pasado es la correcta. Nos hemos manifestado con una sola voz y, al mismo tiempo, hemos mantenido la serenidad. Sin embargo, la UE (y ésto también se ha dejado claro en la declaración de hoy) ha hecho saber, sin dejar lugar a la duda, que lo sucedido aquí, y en especial, la reacción rusa, no es aceptable, y que la reacción desproporcionada de Rusia a los acontecimientos militares en Georgia debe condenarse. Al mismo tiempo, todas las partes han declarado que el uso de la fuerza militar no representa la solución correcta, y considero que ésto constituye asimismo una crítica implícita de las acciones del Gobierno de Georgia, que iniciaron las actividades militares. Esta reacción pone de relieve además que creemos, y con toda la razón, que en Europa no resolvemos los problemas de este modo, que ésto no es conforme con los acuerdos sobre seguridad de los que disponemos y que se establecieron en el pasado sobre los problemas con Osetia del Sur y Abjasia en Georgia. Yo también me distancio de las declaraciones del señor Lavrov, ministro de Asuntos Exteriores ruso, respecto a que el modo en que reaccionó Rusia ha marcado la pauta de la nueva política exterior de este país en la región circundante. Creo que la Unión Europea debe hacer todo lo que pueda para persuadir al señor Lavrov y al Gobierno ruso de que ésta no es la manera en que, aquí en Europa, tratamos de resolver las cuestiones o ejercemos presión en defensa de nuestros intereses. El lema es cooperación, no acción unilateral Recuerdo los debates mantenidos a lo largo de los últimos años acerca de las acciones del Gobierno Bush. Confío en que no acabemos manteniendo el mismo tipo de debates con Rusia. Por esta razón es tan importante que hoy, bajo el liderazgo del Presidente en ejercicio francés, el Consejo haya solicitado nuevamente que se preste atención a esta cuestión, y ha hecho hincapié en el plan de seis puntos, especialmente, en el regreso al militar previo. De este modo, sienta las bases para la adopción de un mecanismo internacional encaminado al mantenimiento de la paz y, en particular, para la puesta en marcha de un debate internacional acerca del estatus futuro de Osetia del Sur y Abjasia, y se desmarca, con toda la razón, del reconocimiento por parte de Rusia de la independencia de estas dos regiones separatistas. Tal es igualmente nuestra posición de partida para una misión a Moscú que se desarrollará en la próxima semana al más alto nivel, y que, nuevamente tendrá que ejercer presión sobre Moscú para que se lleven a la práctica los seis puntos referidos. En estas circunstancias, huelga decir que nuestra postura consiste en que, mientras no haya claridad respecto a la ejecución de este acuerdo, o no exista éste, no participaremos en ulteriores conversaciones acerca del nuevo acuerdo de asociación. Esta crisis plantea enormes exigencias a la Unión Europea. Es acertado que tomemos la iniciativa en la búsqueda de soluciones. No hay alternativa: la OTAN no puede, la OSCE es demasiado débil, los Estados Unidos no se encuentran en la posición en que nos hallamos nosotros, y las Naciones Unidas no pueden ejercer un papel de mediación debido a los bloqueos en el Consejo de Seguridad. La cumbre de hoy ha culminado en acuerdo; procuremos que éste se mantenga."@es21
"Härra juhataja, ma toetan paljude kaasliikmete sõnu, et Euroopa tippkohtumise praegune reageering viimase kuu sündmustele on õige. Oleme kõnelnud ühel häälel ning säilitanud samal ajal enesevalitsuse. EL on siiski selgesõnaliselt teada andnud – ning see on tänases avalduses ka selgelt välja öeldud –, et Gruusias toimunu, eriti Venemaa reaktsioon, on vastuvõetamatu ning et Venemaa ebaproportsionaalne reaktsioon sõjalistele arengutele Gruusias tuleb hukka mõista. Samal ajal on kõik osalised kinnitanud, et sõjalise jõu kasutamine ei ole õige lahendus, ning minu arvates tuleks olla endastmõistetavalt kriitiline ka Gruusia valitsuse tegevuse suhtes, kes sõjategevust alustas. See reaktsioon näitab samuti, et me usume õigustatult, et sel moel me Euroopas probleeme ei lahenda, et see ei ole kooskõlas meie julgeolekukokkulepetega, mis sõlmiti minevikus seoses Gruusia Lõuna-Osseetia ja Abhaasia probleemidega. Ma ei ole nõus ka Venemaa välisministri härra Lavrovi seisukohavõttudega, et viis, kuidas Venemaa reageeris, on kujundanud Venemaa uue välispoliitika tooni ümbritsevas piirkonnas. Arvan, et Euroopa Liit peaks tegema kõik, mida suudab, selleks et veenda härra Lavrovi ja Venemaa valitsust, et meil Euroopas ei ole kombeks proovida sel viisil probleeme lahendada ega oma huvisid peale suruda. Koostöö on juhtlause, mitte ühepoolne ettevõtmine. Mäletan paari viimase aasta diskussioone Bushi valitsuse tegevuse üle. Loodan, et me ei lõpeta, pidades samasugust diskussiooni Venemaaga. Sellepärast ongi nii oluline, et nõukogu on eesistujariigi Prantsusmaa juhtimisel kutsunud taas üles sellele küsimusele tähelepanu pöörama ja rõhutab kuuepunktilist kava, eriti tagasipöördumist endise sõjalise juurde. Sellega paneb ta aluse rahvusvahelisele mehhanismile rahu säilitamiseks ja eriti rahvusvaheliseks aruteluks Lõuna-Osseetia ja Abhaasia staatuse üle tulevikus ning eraldab end õigusega nende kahe separatistliku piirkonna iseseisvuse tunnustamisest Venemaa poolt. See on ka meie avalik seisukoht seoses tuleval nädalal toimuva kõrgeimal tasandil Moskva missiooniga, mille ülesanne on jälle Moskvale survet avaldada nende kuue punkti rakendamiseks. Sellises olukorras pole tarvis öeldagi, et meie seisukoht on, et kuni puudub selgus kõnealuse kokkuleppe rakendamise osas, kuni kokkulepet ei eksisteeri, ei hakka me osalema mingites edasistes läbirääkimistes uue partnerluslepingu üle. See kriis esitab Euroopa Liidule suured nõudmised. On õige, et võtame enda peale juhtimise lahenduste otsimisel. Alternatiive ei ole: NATO ei saa seda teha, OSCE on liiga nõrk, Ameerika ei ole meiega samal positsioonil ning ÜRO ei saa vahendaja rolli mängida vetode tõttu Julgeolekunõukogus. Tänane tippkohtumine oli üksmeelne, las see jäädagi nõnda."@et5
"Arvoisa puhemies, yhdyn kollegojeni sanoihin, kun he totesivat, että Euroopan huippukokous on oikea vastaus viime kuukausien tapahtumiin. Olemme olleet yhtenäisiä ja pysyneet kärsivällisinä. EU on kuitenkin – ja tämä on todettu selvästi tämän päivän kannanotossa – tehnyt hyvin selväksi, ettei se voi hyväksyä tapahtumia, varsinkaan Venäjän reaktiota, ja että Venäjän suhteeton reaktio Georgian sotilaalliseen kehitykseen on tuomittava. Samaan aikaan kaikki osapuolet ovat todenneet, ettei sotilaallisen voiman käyttö ole hyvä ratkaisu, ja katson, että samalla on myös epäsuorasti arvosteltu sotilaallisten toimien alkuunpanijan, Georgian hallituksen, toimia. Tämä reaktio osoittaa myös, että meidän mielestämme, mikä on perusteltua, Euroopan ongelmia ei näin ratkaista eikä tämä ole aikoinaan Etelä-Ossetian ja Abhasian kanssa Georgiassa allekirjoittamiemme turvallisuussopimusten mukaista. En myöskään voi kannattaa Venäjän ulkoministeri Lavrovin lausuntoja, joiden mukaan Venäjän reaktio ilmaisi uutta sävyä Venäjän uudessa ulkopolitiikassa ympärysaluetta kohtaan. Mielestäni Euroopan unionin on tehtävä kaikkensa saadakseen Sergei Lavrov ja Venäjän hallitus vakuuttuneiksi siitä, ettei tämä ole eurooppalainen tapa ratkaista ongelmia tai painottaa etuja. Yhteistyö on avainsana, eivät yksipuoliset toimet. Muistan, miten muutama vuosi sitten keskusteltiin Bushin hallinnon toimista. Toivottavasti Venäjän suhteen ei päädytä samanlaisiin keskusteluihin. Siksi on tärkeää, että neuvosto tänään ranskalaisen puheenjohtajan johdolla kehotti jälleen kerran kiinnittämään huomiota tähän ja korosti kuuden kohdan suunnitelmaa, erityisesti palaamista sotilaalliseen tilaan. Hän laski näin toimien perustan kansainväliselle rauhanturvamekanismille ja erityisesti kansainväliselle keskustelulle Etelä-Ossetian ja Abhasian tulevasta asemasta ja irrottautui perustellusti Venäjän toimesta, jolla se tunnusti näiden kahden separatistialueen itsenäisyyden. Tämä on myös kantamme, kun menemme Moskovaan ensi viikolla neuvottelemaan korkeimmalla tasolla, jolloin on taas kerran painostettava Moskovaa toteuttamaan nämä kuusi kohtaa. Tässä tilanteessa on aivan selvää, että kantamme on, että niin kauan kuin sopimuksen täytäntöönpanosta on epäselvyyttä, niin kauan kuin sopimusta ei ole, emme sitoudu jatkamaan keskusteluja uudesta kumppanuussopimuksesta. Tämä kriisi asettaa suuria vaatimuksia Euroopan unionille. Meidän on johdettava ratkaisun etsimisessä. Vaihtoehtoja ei ole: Nato ei sitä voi tehdä, Etyj on liian heikko, Yhdysvallat ei ole samassa asemassa kuin me eikä YK voi toimia sovittelijana turvallisuusneuvoston aiheuttaman eston vuoksi. Tämän päivän huippukokous oli yksimielinen, eli olkoon niin."@fi7
"M. le Président, je reprends les mots de nombreux collègues députés selon lesquels la réaction aujourd'hui du Sommet européen aux événements du mois passé est la bonne réaction. Nous avons parlé à l’unisson et avons en même temps gardé notre sang-froid. Toutefois, l’UE - et cela a également été dit clairement dans la déclaration de ce jour – a fait intelligiblement savoir que ce qu’il s’est passé là-bas, particulièrement la réaction russe, n’est pas acceptable et la réaction disproportionnée de la Russie aux développements militaires en Géorgie doit être condamnée. Simultanément, tous les partis ont déclaré que l’usage de la force militaire n'est pas la bonne solution, et j'estime que c'est également une critique implicite des actions du gouvernement géorgien qui a lancé les activités militaires. Cette réaction montre également que nous croyons, et à bon escient, que nous ne réglons pas les problèmes de la sorte, en Europe. Cela ne respecte pas les accords de sécurité que nous avons conclus et qui ont été faits dans le passé pour régler les problèmes avec l'Ossétie du Sud et l'Abkhazie en Géorgie. Je prends également mes distances par rapport aux déclarations du ministre russe des affaires étrangères, M. Lavrov, selon lequel la façon dont la Russie a réagi a donné le ton de la nouvelle politique étrangère russe pour les régions avoisinantes. Je pense que l’Union européenne devrait tout mettre en œuvre pour persuader M. Lavrov et le gouvernement russe qu’en Europe, ce n’est pas comme cela que nous résolvons les problèmes ou poursuivons nos intérêts. Le mot d’ordre est coopération, pas action unilatérale. Je me rappelle de discussions ces dernières années sur les actions de l’administration Bush. J’espère que nous ne finirons pas avoir les mêmes discussions avec la Russie. C’est pourquoi il est si important qu'aujourd'hui, le Conseil, sous la direction du président français en exercice, demande encore qu'on prête attention à ce problème et attire notre regard sur le plan en six points, particulièrement le retour à l'ancien statu quo militaire. En faisant cela, il jette les bases d’un mécanisme international visant à sauvegarder la paix et particulièrement pour un débat international sur le futur statut de l’Ossétie du Sud et de l’Abkhazie, et il se désolidarise, à raison, de la reconnaissance par la Russie de l’indépendance de ces deux régions séparatistes. C’est également notre position d’ouverture pour une mission à Moscou qui se déroulera la semaine prochaine au plus haut niveau et qui mettra en outre la pression sur Moscou pour qu'elle mette ces six points en œuvre. Dans ces circonstances, il est évident que notre position est que, tant que l'application de cet accord n'est pas claire, tant qu’il n’y a pas d’accord, nous ne nous engagerons pas davantage dans d'autres discussions sur le nouvel accord de partenariat. Cette crise exige beaucoup de l'Union européenne. Il est exact que nous prenons la tête de la recherche de solutions. Il n’existe pas d’alternative: l’OTAN ne peut pas s’en charger, l’OSCE est trop faible, les États-Unis ne sont pas dans notre position et les Nations unies ne peuvent jouer un rôle de médiation vu les blocages du Conseil de sécurité. Le sommet d’aujourd’hui était à l’unisson, que cela ne change pas."@fr8
"Elnök úr, szeretném megismételni azt, amit sok képviselőtársam elmondott: az európai csúcs mai reakciója az elmúlt hónap eseményeire adott helyes válasz volt. Egységes hangon szólaltunk meg, és ugyanakkor megőriztük higgadtságunkat. Az EU – és ez is világosan kiderül a mai nyilatkozatból – félreérthetetlen formában nyilvánvalóvá tette, hogy az, ami ott történt (különös tekintettel az orosz reakcióra) nem elfogadható, és hogy el kell ítélni azt az aránytalan reakciót, amellyel Oroszország válaszolt a Grúziában tapasztalható katonai fejleményekre. Ugyanakkor minden fél kijelentette, hogy a katonai erő alkalmazása nem a jó megoldás, és úgy vélem, hogy ez implicit módon bírálja a katonai tevékenységet kezdő grúz kormány akcióit. Úgy vélem, hogy ez a reakció azt is mutatja, hogy hisszük – mégpedig helyesen –, hogy Európában nem így oldjuk meg a problémákat, hogy ez nem volt összhangban biztonsági megállapodásainkkal, amelyeket régebben, a Dél-Oszétiával és Abháziával kapcsolatos problémákra vonatkozólag alakítottunk ki Grúziában. Továbbá elhatárolom magam az orosz külügyminiszter, Lavrov úr kijelentéseitől, miszerint az, ahogy Oroszország reagált, megadta Oroszország új, a környező régióra vonatkozó politikájának alaphangját. Úgy vélem, az Európai Uniónak mindent meg kell tennie annak érdekében, hogy meggyőzze Lavrov urat és az orosz kormányt afelől, hogy Európában nem így próbáljuk megoldani a problémákat vagy érvényesíteni érdekeinket. A jelszó az együttműködés, és nem az egyoldalú akció. Emlékszem arra, hogy az utóbbi években hogyan tárgyaltuk a Bush-kormány lépéseit. Remélem, hogy végül nem találjuk magunkat olyan helyzetben, hogy Oroszországgal folytatunk hasonló eszmecserét. Ez az oka annak, hogy olyannyira fontos az, hogy a Tanács ma a francia hivatalban lévő elnök vezetésével ismét felhívta a figyelmet erre a kérdésre, és kiemelte a hatpontos terv fontosságát, különös tekintettel a korábbi katonai hoz való visszatérésre. Ezzel az elnök leteszi egy olyan nemzetközi mechanizmus alapjait, amely a béke megtartását szolgálja, és különösen egy, a Dél-Oszétia és Abházia jövőbeli státuszáról szóló nemzetközi eszmecsere alapjait, valamint – nagyon helyesen – elhatárolja magát attól, hogy Oroszország elismeri e két szeparatista terület függetlenségét. Ez egyben kiinduló álláspontunk annak a moszkvai missziónak a során is, amely a legmagasabb szinten, a jövő héten zajlik majd, és amelynek ismételten nyomást kell gyakorolnia Moszkvára annak érdekében, hogy hajtsa végre azt a hat pontot. E körülmények között nem kérdés, hogy álláspontunk az, hogy amíg nem tisztázódnak a megállapodás alkalmazásával kapcsolatos kérdések, amíg nincs megegyezés, addig nem veszünk részt további párbeszédben az új partnerségi egyezménnyel kapcsolatban. A válság komoly követelményeket támaszt az Európai Unióval szemben. Helyesen tesszük, hogy vezető szerepet vállalunk a megoldás keresésében. Nincs más alternatíva: a NATO nem teheti meg, az EBESZ túlságosan gyenge, Amerika nincs olyan pozícióban, mint mi, az ENSZ pedig a Biztonsági Tanácsban tapasztalható blokkolás miatt nem játszhat közvetítői szerepet. A mai csúcstalálkozó egységes szellemiségű volt – maradjon ez így."@hu11
". Signor Presidente, sono d’accordo con molti deputati che la risposta odierna del Vertice europeo agli eventi del mese scorso sia adeguata. Ci siamo espressi a una sola voce e, nel contempo, abbiamo mantenuto il sangue freddo. Tuttavia, l’UE, e ciò è stato chiarito nella dichiarazione di oggi, ha comunicato in termini tutt’altro che incerti che ciò che è accaduto, in particolare la risposta russa, non è accettabile e che debba essere condannata la reazione sproporzionata della Russia alle mosse militari in Georgia. Nello stesso tempo, tutte le parti hanno dichiarato che l’uso della forza militare non è la giusta soluzione e ritengo che questa sia anche una critica implicita delle azioni del governo georgiano che ha avviato le attività militari. Tale reazione dimostra inoltre che crediamo, a buon diritto, che i problemi in Europa non si risolvono in questo modo, che non si tratta di un elemento conforme agli accordi di sicurezza di cui disponiamo e che sono stati siglati in passato in merito ai problemi con Ossezia del Sud e Abkhazia in Georgia. Prendo inoltre le distanze dalle dichiarazioni del Ministro degli Esteri russo Lavrov, sul fatto che il modo in cui la Russia ha reagito abbia definito la nuova politica estera russa nella regione circostante. Penso che l’Unione europea debba fare tutto ciò che è in suo potere per convincere Lavrov e il governo russo che questo non è il modo in cui noi in Europa cerchiamo di risolvere le questioni o di stimolare i nostri interessi. Cooperazione è la parola d’ordine, non un’azione unilaterale. Ricordo le discussioni degli anni scorsi relative alle azioni dell’amministrazione Bush. Spero non si finisca per comportarsi allo stesso modo con la Russia. Perciò, oggi è molto importante che il Consiglio, con la del Presidente in carica francese, abbia nuovamente chiesto di prestare attenzione a tale questione e abbia sottolineato il progetto in sei punti, soprattutto il ritorno al precedente militare. Nel fare ciò, egli getta le basi per un meccanismo internazionale volto a mantenere la pace e, in particolare, per un dibattito internazionale sullo futuro di Ossezia del Sud e Abkhazia, e si dissocia, giustamente, dal riconoscimento da parte della Russia dell’indipendenza di queste due regioni separatiste. Si tratta anche della nostra posizione d’apertura a favore di una missione a Mosca che avverrà a livello più elevato la prossima settimana e che eserciterà di nuovo pressione sulla Russia per attuare questi sei punti. In queste circostanze, è ovvio che, finché non ci sarà chiarezza sull’applicazione di tale accordo, finché non ci sarà un accordo, non intraprenderemo alcuna ulteriore trattativa sul nuovo accordo di partenariato. Questa crisi pone grandi domande all’Unione europea. E’ vero che abbiamo guidato la ricerca di soluzioni. Non esiste alternativa: la NATO non può farlo, l’OSCE è troppo debole, l’America non si trova nella nostra posizione, e l’ONU non può rivestire un ruolo di mediazione a causa dei blocchi nel Consiglio di sicurezza. Il vertice odierno è stato unanime, facciamo sì che resti tale."@it12
"Gerb. pirmininke, aš pritariu daugelio Parlamento narių išsakytiems žodžiams, kad šiandieninė Europos Vadovų Tarybos aukščiausiojo lygio susitikimo reakcija į pastarojo laikotarpio įvykius yra teisinga. Mes kalbėjome vienu balsu ir išlaikėme šaltakraujiškumą. Tačiau ES – tą taip pat aiškiai patvirtina šiandieną padarytas pareiškimas – davė nedviprasmiškai suprasti, kad įvykęs konfliktas ir ypač Rusijos reakcija yra nepriimtini ir kad tokia neproporcinga Rusijos reakcija į įvykius Gruzijoje turi būti pasmerkta. Visos susijusios šalys kartu pareiškė, kad karinės jėgos panaudojimas yra neteisingas būdas spręsti problemą, ir manau, kad šiame pareiškime taip pat numanoma karinius veiksmus pradėjusios Gruzijos vyriausybės kritika. Ši reakcija taip pat byloja apie mūsų teisingą nepritarimą tokiam problemų sprendimo Europoje būdui, nes jis neatitinka šiuo metu galiojančių anksčiau pasirašytų saugumo susitarimų dėl Gruzijos problemų su Šiaurės Osetija ir Abchazija nuostatų. Aš taip pat atsiriboju nuo Rusijos Užsienio reikalų ministro Lavrovo pareiškimų, kad tokia Rusijos reakcija uždavė toną naujai Rusijos užsienio politikai aplinkiniame regione. Manau, Europos Sąjunga turėtų padaryti viską, kad įtikintų ministrą Lavrovą ir Rusijos vyriausybę, jog toks problemų sprendimo ar interesų gynimo būdas Europoje yra nepriimtinas. Problemos turi būti sprendžiamos bendradarbiaujant, o ne imantis vienašališkų veiksmų. Aš prisimenu pastarųjų kelerių metų diskusijas apie JAV prezidento Dž. V. Bušo administraciją. Tikiuosi, šį kartą viskas nesibaigs panašiomis diskusijomis. Būtent todėl taip svarbu, kad šiandien Taryba, vadovaujama jai pirmininkaujančios Prancūzijos, dar kartą paragino skirti dėmesį šiam klausimui ir pabrėžė šešių punktų planą, ypač pabrėždama punktą dėl sugrįžimo į ankstesnę faktinę padėtį karinių jėgų dislokavimo atžvilgiu. Taip darydama, Taryba kloja pamatus tarptautiniam taikos palaikymo mechanizmui ir ypač tarptautinėms diskusijoms dėl Pietų Osetijos ir Abchazijos statuso ateityje ir teisingai atsiriboja nuo šių dviejų separatistinių regionų nepriklausomybės paskelbimo iš Rusijos pusės. Tai taip pat yra pradinė pozicija, kurios laikysis mūsų delegacija šią savaitę aukščiausiu lygiu Maskvoje vyksiančiame susitikime, kurio metu dar kartą bus daromas spaudimas Maskvai dėl šešių punktų reikalavimų įgyvendinimo. Savaime suprantama, tokiomis aplinkybėmis, kol nėra aiškumo dėl šio susitarimo įgyvendinimo ir kol nėra jokio sutarimo, mes nesileisime į jokias tolesnes derybas dėl naujo partnerystės susitarimo. Ši krizė kelia didelius reikalavimus Europos Sąjungai. Tiesa, kad mūsų vaidmuo ieškant išeities iš susidariusios padėties yra vadovaujantis, nes nėra kitos pasirinkimo galimybės: NATO to daryti negali, ESBO per silpna, o JT negali imtis tarpininko vaidmens dėl blokavimo Saugumo Taryboje. Šiandien įvykusio aukščiausiojo lygio susitikimo metu buvo išsakyta vieninga nuomonė, kurios reikia laikytis ir toliau."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs, es atbalstu daudzu deputātu teikto par to, ka šodien Eiropadomes sēdē noformulētā reakcija uz pēdējā mēneša notikumiem ir pareizā reakcija. Mēs esam pauduši vienotu viedokli un tajā pašā laikā esam saglabājuši nosvērtību. Taču ES ļoti noteiktā veidā ir darījusi zināmu, un tas ir izteikts arī šodienas paziņojumā, ka notikušais, it īpaši Krievijas reakcija, nav pieņemams un ka Krievijas nesamērīgā reakcija uz militāra rakstura notikumiem Gruzijā ir nosodāma. Tajā pašā laikā visas puses ir norādījušas, ka militāra spēka lietošana nav pareizais risinājums, un es to uzskatu par netiešu kritiku attiecībā uz Gruzijas valdības rīcību, kas uzsāka militāras darbības. Šī reakcija arī parāda mūsu pamatoto uzskatu, ka mēs Eiropā šādi problēmas nerisinām, ka tas neatbilst mūsu drošības nolīgumiem, kas pagātnē tika izstrādāti attiecībā uz problēmām ar Dienvidosetiju un Abhāziju Gruzijā. Es arī distancējos no Krievijas ārlietu ministra kunga paziņojumiem, ka Krievijas reakcija ir noteikusi Krievijas jaunās ārpolitikas toni apkārtējā reģionā. Es domāju, ka Eiropas Savienībai ir jādara viss iespējamais, lai kungu un Krievijas valdību pārliecinātu, ka šis nav veids, kā mēs Eiropā mēģinām risināt jautājumus vai uzspiest savas intereses. Sadarbība, nevis vienpusēja rīcība ir īstā parole. Es atceros dažos pēdējos gados notikušās diskusijas par Buša administrācijas rīcību. Es ceru, ka galu galā nenonāksim pie tādām pašām diskusijām par Krieviju. Tādēļ ir tik svarīgi, ka Padome pašreizējā franču priekšsēdētāja vadībā šodien atkal ir aicinājusi pievērst uzmanību šim jautājumam un uzsvaru ir likusi uz sešu punktu plānu un īpaši uz atgriešanos pie iepriekšējā militārā . Tādējādi viņš rada pamatu starptautiskam miera saglabāšanas mehānismam un īpaši starptautiskām debatēm par Dienvidosetijas un Abhāzijas statusu nākotnē, un viņš pamatoti norobežojas no tā, ka Krievija ir atzinusi šo divu separātisko reģionu neatkarību. Tāda ir arī mūsu sākotnējā nostāja misijā Maskavā, kas visaugstākajā līmenī notiks nākamajā nedēļā un kam atkal būs jāizdara spiediens uz Maskavu, lai šie seši punkti tiktu īstenoti. Šajos apstākļos tas ir pats par sevi saprotams, ka mūsu nostāja ir tāda, ka, kamēr nav skaidrības par šī nolīguma īstenošanu un kamēr nav panākta vienošanās, mēs neiesaistīsimies nekādās tālākās sarunās par jauno partnerības nolīgumu. Šī krīze no Eiropas Savienības prasa ļoti daudz. Tas ir pareizi, ka risinājuma meklēšanā esam uzņēmušies vadību. Nav nekādu alternatīvu. NATO to nevar izdarīt, EDSO arī ir vāja, Amerika nav tādās pozīcijās kā mēs un ANO nevar spēlēt vidutāja lomu, jo Drošības padomē tāda iespēja ir bloķēta. Šodienas samitā valdīja vienprātība, ļausim tam tā arī palikt."@lv13
"Voorzitter, ik sluit mij aan bij de woorden van veel collega's dat de reactie vandaag van de Europese Top op de gebeurtenissen van de afgelopen maand de juiste is. Er is met één stem gesproken en de kalmte is tegelijk bewaard. Maar de EU - en dat blijkt ook uit de verklaring van vandaag - heeft in duidelijke woorden laten blijken dat wat daar gebeurd is, met name ook de reactie van Rusland, niet acceptabel is en dat de disproportionele reactie van Rusland op de militaire ontwikkelingen in Georgië veroordeeld moet worden. Tegelijk wordt door alle partijen gezegd dat het gebruik van militair geweld niet de juiste oplossing is en ik beschouw dat ook als een impliciete kritiek op de handelwijze van de Georgische regering, die met de militaire activiteiten is begonnen. Uit deze reactie blijkt ook dat wij vinden, en terecht, dat we zo niet de problemen oplossen in Europa, dat dat niet in overeenstemming is met de veiligheidsafspraken die we hebben en die gemaakt zijn in het verleden rond de problemen met Zuid-Ossetië en Abchazië in Georgië. Ik neem ook afstand van de uitspraken van de minister van Buitenlandse Zaken van Rusland, Lavrov, dat de manier waarop Rusland gereageerd heeft, de toon zet voor de nieuwe buitenlandse politiek van Rusland in de regio rond Rusland. Ik denk dat de Europese Unie er alles aan moet doen om mijnheer Lavrov en de Russische regering ervan te overtuigen dat dit niet de manier is waarop we in Europa proberen zaken op te lossen of onze belangen door te drukken. Samenwerking is het parool, niet eenzijdig handelen. Ik herinner me discussies de afgelopen jaren over het optreden van de Bush-administratie. Ik hoop dat we niet in dezelfde discussie terechtkomen met Rusland. Daarom is het ook zo belangrijk dat de Raad vandaag onder leiding van de Franse voorzitter nog eens de aandacht heeft gevraagd en de nadruk heeft gelegd op dat zes-puntenplan, met name het teruggaan naar de militaire status quo ante. Daarmee legt hij een basis voor een internationaal mechanisme om de vrede te handhaven en vooral ook voor een internationale discussie over de toekomstige status van Zuid-Ossetië en Abchazië en neemt hij afstand, terecht, van de erkenning door Rusland van de onafhankelijkheid van die twee separatistische staatjes. Dat is ook de inzet van een missie naar Moskou die volgende week plaatsvindt op het allerhoogste niveau en die nogmaals druk moet uitoefenen op Moskou om aan die zes punten uitvoering te geven. In die omstandigheden is het ook logisch dat gezegd is: zolang over die uitvoering geen duidelijkheid, geen overeenstemming is, praten we even niet verder over het nieuwe partnerschapsakkoord. Deze crisis stelt hoge eisen aan de Europese Unie. Terecht nemen we de leiding bij het zoeken naar oplossingen. Er is geen alternatief. De NAVO kan het niet, de OVSE is te zwak, Amerika heeft niet de positie die wij hebben, de VN kunnen door de blokkades in de Veiligheidsraad geen bemiddelende rol spelen. De Top van vandaag was eensgezind, laat dat zo blijven."@mt15
"Panie przewodniczący! Popieram słowa wielu moich kolegów i koleżanek, że dzisiejsza reakcja szczytu europejskiego na wydarzenia ostatnich miesięcy jest właściwą reakcją. Przemówiliśmy jednym głosem, a jednocześnie zachowaliśmy spokój. Jednak UE - i to również wynika z dzisiejszego oświadczenia - jasno i wyraźnie dała do zrozumienia, że to, co tam się wydarzyło, szczególnie reakcja ze strony Rosji, jest nie do przyjęcia oraz że należy potępić niewspółmierną reakcję Rosji na militarny rozwój wypadków w Gruzji. Jednocześnie wszystkie partie oświadczyły, że stosowanie sił militarnych nie jest właściwym rozwiązaniem, a ja uważam, że jest to także ukryta krytyka działań gruzińskiego rządu, które dały początek operacjom wojskowym. Reakcja ta pokazuje też, iż jesteśmy przekonani, zupełnie słusznie, że w ten sposób nie rozwiążemy problemów w Europie, że nie jest to zgodne z naszymi umowami dotyczącymi bezpieczeństwa, które kiedyś zawarto w odniesieniu do problemów w Osetii Południowej i Abchazji w Gruzji. Ja również dystansuję się od oświadczeń rosyjskiego ministra spraw zagranicznych Siergieja Ławrowa, że sposób, w jaki zareagowała Rosja, nadał ton nowej polityce zagranicznej Rosji w okolicznym regionie. Myślę, że Unia Europejska powinna zrobić wszystko, co w jej mocy, aby przekonać pana Ławrowa oraz rosyjski rząd, że nie jest to sposób, w jaki my w Europie próbujemy rozwiązywać problemy czy forsować nasze interesy. Hasłem przewodnim jest współpraca, nie jednostronne działania. Pamiętam dyskusje na przestrzeni ostatnich kilku lat dotyczące działań administracji George'a Busha. Mam nadzieję, że teraz nie skończy się na takiej samej dyskusji z Rosją. Właśnie dlatego tak ważne jest, że dziś pod przewodnictwem francuskiego urzędującego przewodniczącego Rada jeszcze raz wezwała, aby zwrócić uwagę na tę kwestię i położyła nacisk na sześciopunktowy plan, szczególnie na powrót do poprzedniego militarnego . Przewodniczący kładzie tym samym fundament dla międzynarodowego mechanizmu na rzecz utrzymania pokoju, a szczególnie dla międzynarodowej debaty o przyszłym statusie Osetii Południowej i Abchazji, i odcina się, zupełnie słusznie, od uznania przez Rosję niepodległości tych dwóch separatystycznych regionów. Jest to także nasze wstępne stanowisko na misję w Moskwie, która będzie miała miejsce na najwyższym poziomie w przyszłym tygodniu i która znowu będzie musiała wywrzeć na Moskwie presję, aby wprowadzić w życie owe sześć punktów. W tych okolicznościach rozumie się samo przez się, że dopóki nie będzie jasności co do wprowadzenia tej umowy w życie, dopóki nie będzie zgody, dopóty nie podejmiemy dalszych rozmów na temat nowej umowy o partnerstwie. Kryzys ten stawia wobec Unii Europejskiej wysokie wymagania. Dobrze, że przejmujemy inicjatywę w poszukiwaniu rozwiązań. Nie ma innego wyjścia: NATO nie może tego zrobić, OBWE jest za słabe, Ameryka nie jest w takiej sytuacji jak my, ONZ nie może odegrać roli mediatora z powodu blokad ze strony Rady Bezpieczeństwa. Dzisiejszy szczyt był jednomyślny, niech takim pozostanie."@pl16
"Senhor Presidente, subscrevo as palavras de muitos dos nossos colegas deputados que afirmaram que a reacção de hoje da Cimeira Europeia aos acontecimentos do mês passado é a reacção certa. Falámos a uma só voz, mantendo ao mesmo tempo a nossa serenidade. No entanto, a UE – e isso também é deixado claro na declaração de hoje – fez saber em termos bem claros que o que aconteceu aqui, especialmente a declaração russa, é inaceitável e que a reacção desproporcionada da Rússia à situação militar na Geórgia tem de ser condenada. Simultaneamente, todos os partidos afirmaram que o uso da força militar não constitui a solução adequada, o que considero ser também uma crítica implícita às acções do Governo georgiano que deram início às operações militares. Esta reacção demonstra ainda que consideramos, e com toda a razão, que não é assim que se resolve os problemas na Europa, que estas acções não estão em conformidade com os acordos de segurança que existem e que foram celebrados no passado relativamente aos problemas com a Ossétia do Sul e com a Abcásia, na Geórgia. Quero também distanciar-me das declarações do ministro dos Negócios Estrangeiros da Rússia, Sergey Viktorivitch Lavrov, segundo as quais o modo como a Rússia reagiu define a sua nova política externa para a região envolvente. Penso que a União Europeia deve fazer tudo o que estiver ao seu alcance para convencer o senhor Lavrov e o Governo Russo de que não é assim que nós, na Europa, tentamos resolver os problemas ou fazemos valer os nossos interesses. A palavra de ordem é a cooperação e não a acção unilateral. Estou recordado das discussões nos últimos anos acerca das medidas da administração Bush. Espero que não venhamos a ter a mesma discussão com a Rússia. É por isso que é tão importante que o Conselho, reunido hoje sob a orientação do Presidente em exercício, francês, tenha voltado a pedir que se preste atenção a esta questão e tenha colocado a tónica no acordo em seis pontos, particularmente no que diz respeito ao regresso ao anterior militar. Ao fazê-lo, está a lançar as bases para a criação de um mecanismo internacional que vise a manutenção da paz e, em particular, para o lançamento de um debate sobre a situação futura da Ossétia do Sul e da Abcásia, dissociando-se ao mesmo tempo, correctamente, do reconhecimento pela Rússia da independência destas duas regiões separatistas. É também esta a posição de base para a nossa missão a Moscovo, que irá ter lugar na próxima semana, ao mais alto nível, e que terá de exercer novamente pressão sobre as autoridades russas para que implementem os seis pontos do acordo. Nestas circunstâncias, a nossa posição é, obviamente, que, enquanto não existir clareza quanto à aplicação deste acordo, enquanto não existir acordo, não participaremos em mais conversações sobre o novo acordo de parceria. Esta crise está a exigir um grande esforço à União Europeia. Justifica-se que tomemos a liderança na procura de soluções. Não há alternativa: a NATO não o pode fazer, a OSCE é demasiado fraca, a América não está na posição em que nos encontramos e as Nações Unidas não podem assumir um papel mediador devido aos bloqueios no Conselho de Segurança. Na Cimeira de hoje houve consenso e seria bom que esse consenso perdurasse."@pt17
"Voorzitter, ik sluit mij aan bij de woorden van veel collega's dat de reactie vandaag van de Europese Top op de gebeurtenissen van de afgelopen maand de juiste is. Er is met één stem gesproken en de kalmte is tegelijk bewaard. Maar de EU - en dat blijkt ook uit de verklaring van vandaag - heeft in duidelijke woorden laten blijken dat wat daar gebeurd is, met name ook de reactie van Rusland, niet acceptabel is en dat de disproportionele reactie van Rusland op de militaire ontwikkelingen in Georgië veroordeeld moet worden. Tegelijk wordt door alle partijen gezegd dat het gebruik van militair geweld niet de juiste oplossing is en ik beschouw dat ook als een impliciete kritiek op de handelwijze van de Georgische regering, die met de militaire activiteiten is begonnen. Uit deze reactie blijkt ook dat wij vinden, en terecht, dat we zo niet de problemen oplossen in Europa, dat dat niet in overeenstemming is met de veiligheidsafspraken die we hebben en die gemaakt zijn in het verleden rond de problemen met Zuid-Ossetië en Abchazië in Georgië. Ik neem ook afstand van de uitspraken van de minister van Buitenlandse Zaken van Rusland, Lavrov, dat de manier waarop Rusland gereageerd heeft, de toon zet voor de nieuwe buitenlandse politiek van Rusland in de regio rond Rusland. Ik denk dat de Europese Unie er alles aan moet doen om mijnheer Lavrov en de Russische regering ervan te overtuigen dat dit niet de manier is waarop we in Europa proberen zaken op te lossen of onze belangen door te drukken. Samenwerking is het parool, niet eenzijdig handelen. Ik herinner me discussies de afgelopen jaren over het optreden van de Bush-administratie. Ik hoop dat we niet in dezelfde discussie terechtkomen met Rusland. Daarom is het ook zo belangrijk dat de Raad vandaag onder leiding van de Franse voorzitter nog eens de aandacht heeft gevraagd en de nadruk heeft gelegd op dat zes-puntenplan, met name het teruggaan naar de militaire status quo ante. Daarmee legt hij een basis voor een internationaal mechanisme om de vrede te handhaven en vooral ook voor een internationale discussie over de toekomstige status van Zuid-Ossetië en Abchazië en neemt hij afstand, terecht, van de erkenning door Rusland van de onafhankelijkheid van die twee separatistische staatjes. Dat is ook de inzet van een missie naar Moskou die volgende week plaatsvindt op het allerhoogste niveau en die nogmaals druk moet uitoefenen op Moskou om aan die zes punten uitvoering te geven. In die omstandigheden is het ook logisch dat gezegd is: zolang over die uitvoering geen duidelijkheid, geen overeenstemming is, praten we even niet verder over het nieuwe partnerschapsakkoord. Deze crisis stelt hoge eisen aan de Europese Unie. Terecht nemen we de leiding bij het zoeken naar oplossingen. Er is geen alternatief. De NAVO kan het niet, de OVSE is te zwak, Amerika heeft niet de positie die wij hebben, de VN kunnen door de blokkades in de Veiligheidsraad geen bemiddelende rol spelen. De Top van vandaag was eensgezind, laat dat zo blijven."@ro18
"Vážený pán predsedajúci, pripájam sa k výrokom mnohých kolegov poslancov, že dnešná reakcia európskeho samitu na udalosti z minulého mesiaca je správna reakcia. Prehovorili ste jednotným hlasom a zároveň sme zachovali rozvahu. Európska únia však – a to je v dnešnom vyhlásení takisto zreteľne vidieť – tiež jasnými slovami vyjadrila, že to, k čomu došlo, najmä ruská reakcia, je neprijateľné a že treba odsúdiť neprimeranú ruskú reakciu na vývoj vojenskej situácie v Gruzínsku. Zároveň všetky strany vyhlásili, že použitie vojenskej sily nie je správnym riešením, čo považujem tiež za implicitnú kritiku krokov podniknutých gruzínskou vládou, ktorá s vojenskými akciami začala. Táto reakcia takisto ukazuje, že sa domnievame, a právom, že v Európe problémy týmto spôsobom neriešime, že sa to nezhoduje s bezpečnostnými zmluvami, ktoré máme a ktoré boli v minulosti uzavreté v súvislosti s problémami v Južnom Osetsku a Abcházsku v Gruzínsku. Rovnako sa dištancujem od vyhlásenia ruského ministra zahraničných vecí, pána Lavrova, že štýl ruskej reakcie stanovil nový tón ruskej zahraničnej politiky v priľahlom regióne. Domnievam sa, že Európska únia by mala vyvinúť všemožné úsilie, aby pána Lavrova a ruskú vládu presvedčila, že v Európe pri riešení problémov či presadzovaní vlastných záujmov nepoužívame tieto spôsoby. Kľúčovým slovom je spolupráca, a nie jednostranná akcia. Spomínam si na diskusie počas niekoľkých minulých rokov o krokoch Bushovej vlády. Dúfam, že neskončíme pri rovnakých diskusiách s Ruskom. Práve preto je také dôležité, že Rada pod vedením francúzskeho úradujúceho predsedu dnes znovu vyzvala, aby sa tejto otázke venovala pozornosť, a položila dôraz na šesťbodový plán, predovšetkým na návrat k predchádzajúcemu vojenskému . Týmto krokom kladie základy medzinárodnému mechanizmu na udržanie mieru a najmä základy medzinárodnej diskusie o budúcom štatúte Južného Osetska a Abcházska, zároveň sa oprávnene dištancuje od ruského uznania nezávislosti týchto dvoch separatistických oblastí. Také je aj naše počiatočné stanovisko pre moskovskú misiu, ktorá sa uskutoční budúci týždeň na najvyššej úrovni a pri ktorej budeme musieť znovu vyvinúť tlak na Moskvu, aby splnila spomínaných šesť bodov. Za týchto okolností ani netreba zdôrazňovať, že zastávame pozíciu, že kým nebude jasno, pokiaľ ide o plnenie tejto dohody, kým nedôjde k žiadnej dohode, nebudeme pokračovať v rozhovoroch o novej dohode o partnerstve. Táto kríza kladie na Európsku úniu veľké nároky. Je správne, že sa chápeme vedúcej úlohy pri hľadaní riešenia. Neexistuje iná alternatíva: NATO to urobiť nemôže, OBSE je príliš slabá, Amerika nie je v rovnakom postavení ako my a OSN sa nemôže ujať sprostredkovateľskej úlohy pre obštrukcie v Bezpečnostnej rade. Dnešný samit sa niesol v jednotnom duchu, nech to tak ostane."@sk19
"Gospod predsednik, potrjujem besede številnih kolegov poslancev, da je današnji odziv Evropskega vrha na dogodke v preteklem mesecu pravi odziv. Govorili smo enoglasno in hkrati ohranili svojo ubranost. Vendar je EU (in to je bilo v današnji izjavi jasno povedano) prav nič negotovo dala vedeti, da to, kar se je zgodilo tam, zlasti ruski odziv, ni sprejemljivo in da je treba obsoditi nesorazmerni odziv Rusije na vojaški razvoj v Gruziji. Hkrati so vse stranke navedle, da uporaba vojaške sile ni prava rešitev, in menim, da je to tudi implicitna kritika ukrepov gruzijske vlade, ki je začela vojaške dejavnosti. Ta odziv tudi kaže, da verjamemo, in prav je tako, da v Evropi ne rešujemo problemov na ta način, da to ni v skladu z varnostnimi sporazumi, ki jih imamo in ki so bili sklenjeni v preteklosti za probleme z Južno Osetijo in Abhazijo v Gruziji. Prav tako se ne mešam v izjave ruskega zunanjega ministra, gospoda Lavrova, da je način, kako se je Rusija odzvala, dal ton ruski novi zunanji politiki v okoliški regiji. Mislim, da bi morala Evropska unija storiti vse, kar lahko, da bi prepričala gospoda Lavrova in rusko vlado, da to ni način, da mi v Evropi poskušamo rešiti vprašanja ali zatreti svoje interese. Sodelovanje je parola, ne enostranski ukrep. Spominjam se razprav v zadnjih nekaj letih o ukrepih Busheve administracije. Upam, da ne bomo končali v enakih razpravah z Rusijo. Zato je tako pomembno, da je danes Svet pod vodstvom francoskega predsedujočega spet opozoril, da je treba biti pozoren na to vprašanje in poudaril načrt v šestih točkah, zlasti vrnitev na prejšnji vojaški . S tem postavlja temelje mednarodnemu mehanizmu za varovanje miru in zlasti za mednarodno razpravo o prihodnjem položaju Južne Osetije in Abhazije in se ne priključuje (in prav je tako) ruskemu priznanju teh dveh separatističnih regij. To je tudi naše začetno stališče za misijo v Moskvo, ki bo naslednji teden na najvišji ravni in ki bo spet pritisnila na Moskvo, naj izvede tistih šest točk. V teh razmerah se brez besed razume, da je naše stališče, da dokler ni jasno glede izvajanja tega sporazuma, dokler ni sporazuma, se mi ne moremo vključiti v nadaljnje pogovore o novem partnerskem sporazumu. Ta kriza postavlja Evropski uniji velike zahteve. Prav je, da prevzamemo vodstvo v iskanju rešitev. Nobene druge možnosti ni. NATO tega ne more storiti, OSCE je prešibka, Amerika ni v takem položaju kot mi in ZN ne morejo igrati vloge posrednika zaradi blokad Varnostnega sveta. Današnji vrh je bil enotnega mnenja, naj ostane tako."@sl20
"Herr talman! Jag anser i likhet med många av mina kolleger i parlamentet att Europeiska rådets reaktion i dag på de senaste månadernas händelser är den rätta. Vi har stått enade och samtidigt behållit fattningen. Men EU har klart och tydligt förklarat – och det framgår också av dagens uttalande – att det som hände där, särskilt den ryska reaktionen, inte kan godtas och att Rysslands oproportionerliga gensvar på den militära utvecklingen i Georgien måste fördömas. Samtidigt har alla parter påpekat att användning av militärt våld inte är den rätta lösningen, och det ser jag också som underförstådd kritik mot den georgiska regeringen, som började med militära insatser. Denna reaktion visar också att vi anser, och det med rätta, att det inte är så vi löser problem i Europa, att det strider mot de säkerhetsavtal vi har och som tidigare ingåtts när det gäller problemen med Sydossetien och Abchazien i Georgien. Jag tar också avstånd från uttalandena av den ryske utrikesministern Sergej Lavrov om att Rysslands sätt att reagera har angett tonen för Rysslands nya utrikespolitik i den omgivande regionen. Jag anser att EU bör göra allt det kan för att övertyga Sergej Lavrov och den ryska regeringen om att det inte är så här vi försöker lösa problem eller driva igenom våra intressen i Europa. Samarbete är ledordet, inte ensidiga åtgärder. Jag minns de senaste årens diskussioner om Bushregeringens agerande. Jag hoppas att vi inte i slutändan kommer att ha samma diskussion med Ryssland. Det är därför det är så viktigt att rådet i dag, under ledning av den franske rådsordföranden, återigen har uppmanat oss att uppmärksamma denna fråga och har lagt tonvikten på sexpunktsplanen, särskilt återgången till det militära status quo som tidigare rådde. Därigenom lägger han grunden för en internationell mekanism för att bevara freden, och framför allt för en internationell debatt om Sydossetiens och Abchaziens framtida status, och han tar med rätta avstånd från Rysslands erkännande av dessa två separatistregioners självständighet. Detta är också utgångspunkten för en delegation på högsta nivå som åker till Moskva i nästa vecka och återigen måste sätta press på Moskva att genomföra de sex punkterna. Under dessa omständigheter är vår självklara ståndpunkt att vi inte kommer att delta i några nya samtal om det nya partnerskapsavtalet, så länge det inte råder någon klarhet om avtalets genomförande och så länge det inte finns någon överenskommelse. Denna kris ställer mycket höga krav på EU. Det stämmer att vi går i täten i sökandet efter lösningar. Det finns inget alternativ. Nato kan inte göra det, OSSE är för svagt, USA är inte i samma position som vi, och FN kan inte spela någon medlarroll på grund av blockaderna i säkerhetsrådet. Vid dagens toppmöte var man av samma åsikt – låt det förbli så."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"status quo"5,20,16,10,13,21,4,17,12
"status quó"11
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph