Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-09-01-Speech-1-129"

PredicateValue (sorted: none)
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pani Komisarz! Wybuch walk na Kaukazie jest ściśle związany ze sprawą Kosowa. Przeciwnicy rozbioru Serbii, do których sam należę, od początku zwracali uwagę na to, że jednostronna decyzja kosowskich Albańczyków, poparta przez Waszyngton i wiele stolic europejskich, otwiera puszkę Pandory i ożywi wiele podobnych konfliktów na świecie. Jak ten w Gruzji, gdzie decyzją prezydenta Saakaszwilego zaatakowano cywilów w Osetii. A przecież Abchazowie i Osetyńczycy to narody, które na swoich terenach żyją od wieków, mają własną kulturę i tożsamość narodową oraz raz po raz wybijały się na niepodległość, którą zabrał im Stalin przed II wojną światową. Ale Serbia i Gruzja to najlepszy przykład, że na forum międzynarodowym są po prostu równi i równiejsi, a prawo międzynarodowe jest interpretowane przez silniejszych sojuszników. Również z poparciem wielu osób na tej sali doszło do zdemolowania ładu europejskiego. Przywróćmy w Europie pokój, porządek prawa międzynarodowego, przywróćmy ten ład! Niech państwa, które poparły rozbiór Serbii, wycofają się z uznania Kosowa, a Rosja z uznania Osetii i Abchazji. Jeśli bowiem rozbiór Serbii uznany przez USA i dużą część Unii jest dobry, to dlaczego podobna operacja w Gruzji miałaby być zła. Chciałoby się powiedzieć: Szanowni Państwo! Mniej hipokryzji!"@ro18
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:translated text
". Volinik, on tugev seos sõjategevuse puhkemise vahel Kaukaasias ja Kosovo küsimuse vahel. Ma olen üks neist, kes oli vastu Serbia tükeldamisele. Algusest peale rõhutasime me asjaolu, et Kosovo albaanlaste ühepoolne otsus, mida toetasid Ameerika Ühendriigid ja paljud Euroopa riigid, toob kaasa Pandora laeka avamise ning sarnased vaidlused löövad lõkkele terves maailmas. Gruusia olukord on üks näide. Gruusia president Saakašvili tegi otsuse rünnata Osseetia tsiviilisikuid. Peab meenutama, et Abhaasia ja Osseetia on rahvused, kes on elanud oma kodumaal juba sajandeid. Nad on arendanud oma kultuuri ja identiteeti ning on mitmel korral võidelnud oma iseseisvuse eest, millest Stalin neid enne Teist maailmasõda ilma jättis. Serbia ja Gruusia kujutavad endast suurepärast näidet sellest, kuidas rahvusvahelisel areenil on mõned võrdsemad kui teised ning kuidas rahvusvahelist õigust tõlgendavad alati kõige tugevamad liitlased. Lisaks on mitmed selle täiskogu liikmed aidanud kaasa Euroopa korra hävitamisele. Taastagem rahu ja rahvusvaheline õiguspärasus Euroopas! Taastagem Euroopa kord! Ma kutsun üles riike, kes toetasid Serbia tükeldamist, võtma oma tunnustus Kosovo suhtes tagasi ning Venemaad taganema Osseetia ja Abhaasia tunnustamisest. Kui Ameerika Ühendriikide ja enamike liikmesriikide poolne Serbia eraldumise tunnustamine kiidetakse heaks, siis kuidas saab mõista hukka samasuguse teo Gruusias? Daamid ja härrad, ma palun teil olla vähem silmakirjalikud."@et5
lpv:translated text
". Komisar, obstaja močna povezava med izbruhom bojev na Kavkazu in vprašanjem Kosova. Sem eden tistih, ki so nasprotovali razkosanju Srbije. Od začetka smo poudarjali dejstvo, da bo enostranska odločitev kosovskih Albancev, ki so jo podpirale Združene države in mnoge evropske države, pomenila odprtje Pandorine skrinjice in bo ponovno zanetila podobne spore po vsem svetu. Gruzijski položaj je eden takšnih primerov. Gruzijski predsednik Sakašvili je sprejel odločitev, da se napade civiliste v Osetiji. Treba je opozoriti, da sta v Abhaziji in Osetiji naroda, ki že stoletja naseljujeta svoji domovini. Razvila sta svojo lastno kulturo in identiteto in se že večkrat bojevala za svojo neodvisnost, ki jima jo je Stalin odrekel pred drugo svetovno vojno. Srbija in Gruzija predstavljata odličen primer, kako so nekateri v mednarodni areni bolj enakopravni kot drugi in kako mednarodno zakonodajo vedno razlagajo močnejši zavezniki. Poleg tega je bil evropski red uničen s pomočjo številnih poslancev tega parlamenta. Obnovimo mir in pravila mednarodnega prava v Evropi! Obnovimo evropski red! Pozivam države, ki so podprle razkosanje Srbije, da prekličejo svoje priznanje Kosova, in Rusijo, da prekliče svoje priznanje Osetije in Abhazije. Če se delitev Srbije, ki so jo priznale Združene države in večina držav članic Unije, šteje za dobro stvar, kako se lahko podobna operacija v Gruziji obsoja? Gospe in gospodje, ne morem drugega, kot da vas pozivam, da niste tako hinavski."@sl20
lpv:translated text
"Pani Komisarz! Wybuch walk na Kaukazie jest ściśle związany ze sprawą Kosowa. Przeciwnicy rozbioru Serbii, do których sam należę, od początku zwracali uwagę na to, że jednostronna decyzja kosowskich Albańczyków, poparta przez Waszyngton i wiele stolic europejskich, otwiera puszkę Pandory i ożywi wiele podobnych konfliktów na świecie. Jak ten w Gruzji, gdzie decyzją prezydenta Saakaszwilego zaatakowano cywilów w Osetii. A przecież Abchazowie i Osetyńczycy to narody, które na swoich terenach żyją od wieków, mają własną kulturę i tożsamość narodową oraz raz po raz wybijały się na niepodległość, którą zabrał im Stalin przed II wojną światową. Ale Serbia i Gruzja to najlepszy przykład, że na forum międzynarodowym są po prostu równi i równiejsi, a prawo międzynarodowe jest interpretowane przez silniejszych sojuszników. Również z poparciem wielu osób na tej sali doszło do zdemolowania ładu europejskiego. Przywróćmy w Europie pokój, porządek prawa międzynarodowego, przywróćmy ten ład! Niech państwa, które poparły rozbiór Serbii, wycofają się z uznania Kosowa, a Rosja z uznania Osetii i Abchazji. Jeśli bowiem rozbiór Serbii uznany przez USA i dużą część Unii jest dobry, to dlaczego podobna operacja w Gruzji miałaby być zła. Chciałoby się powiedzieć: Szanowni Państwo! Mniej hipokryzji!"@mt15
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:translated text
"Paní komisařko, existuje silné spojení mezi vypuknutím bojů na Kavkazu a otázkou Kosova. Já jsem jedním z těch, kdo nesouhlasili s rozporcováním Srbska. Od samého počátku jsme poukazovali na skutečnost, že jednostranné rozhodnutí kosovských Albánců, podporované Spojenými státy a řadou evropských zemí, by znamenalo otevření Pandořiny skříňky a znovuzahájení podobných sporů po celém světě. Situace v Gruzii je takovým případem. Gruzínský prezident Saakašvili se rozhodl zaútočit na civilisty v Osetii. Měli bychom mít na paměti, že národy Abcházie a Osetie žily na příslušných územích po staletí. Vytvořily si svou vlastní kulturu a identitu a při několika příležitostech bojovaly o svou nezávislost, o kterou je připravil Stalin před druhou světovou válkou. Srbsko a Gruzie jsou vynikajícími příklady toho, že na mezinárodní scéně jsou si někteří rovnější než ostatní, a toho, že mezinárodní právo je vždy interpretováno nejsilnějšími spojenci. K tomu byl zničen evropský řád, s pomocí mnohých poslanců této sněmovny. Nastolme v Evropě opět mír a vládu mezinárodního práva! Navraťme evropský řád! Vyzývám země, které podpořily rozdělení Srbska, aby odvolaly své uznání Kosova, a Rusko, aby odvolalo uznání Osetie a Abcházie. Pokud se rozdělení Srbska uznané Spojenými státy a většinou členských států Unie považuje za správné, jak je možné odsuzovat podobnou operaci v Gruzii? Dámy a pánové, nemohu než vás vyzvat k menšímu pokrytectví."@cs1
lpv:translated text
"Vážená pani komisárka, existuje silné spojenie medzi vypuknutím bojov na Kaukaze a otázkou Kosova. Ja som jedným z tých, ktorí nesúhlasili s rozporciovaním Srbska. Od samého začiatku sme poukazovali na skutočnosť, že jednostranné rozhodnutie kosovských Albáncov, podporované Spojenými štátmi a množstvom európskych krajín, by znamenalo otvorenie Pandorinej skrinky a opätovný začiatok podobných sporov po celom svete. Situácia v Gruzínsku je takým prípadom. Gruzínsky prezident Saakašvili sa rozhodol zaútočiť na civilistov v Osetsku. Mali by sme mať na pamäti, že národy Abcházska a Osetska žili na príslušných územiach po stáročia. Vytvorili si svoju vlastnú kultúru a identitu a pri niekoľkých príležitostiach bojovali o svoju nezávislosť, o ktorú ich pripravil Stalin pred druhou svetovou vojnou. Srbsko a Gruzínsko sú vynikajúce príklady toho, že na medzinárodnej scéne sú si niektorí rovnejší než ostatní, a toho, že medzinárodné právo sa vždy vykladá najsilnejšími spojencami. K tomu bol zničený európsky poriadok, s pomocou mnohých poslancov tohto Parlamentu. Nastoľme v Európe opäť mier a vládu medzinárodného práva! Navráťme európsky poriadok! Vyzývam krajiny, ktoré podporili rozdelenie Srbska, aby odvolali svoje uznanie Kosova, a Rusko, aby odvolalo uznanie Osetska a Abcházska. Ak sa rozdelenie Srbska uznané Spojenými štátmi a väčšinou členských štátov Únie považuje za správne, ako je možné odsudzovať podobnú operáciu v Gruzínsku? Dámy a páni, môžem vás len vyzvať k menšiemu pokrytectvu."@sk19
lpv:translated text
". Gerb. Komisijos nare, yra glaudus ryšys tarp kovų protrūkio Kaukaze ir Kosovo problemos. Aš esu vienas iš tų, kurie pasisakė prieš Serbijos padalijimą. Nuo pat pradžių mes pabrėžėme tai, kad vienašalis Kosovo albanų sprendimas, palaikomas Jungtinių Valstijų ir daugelio Europos šalių, reikš Pandoros skrynios atvėrimą ir gali vėl atnaujinti panašius ginčus visame pasaulyje. Gruzijos padėtis yra vienas toks atvejis. Gruzijos prezidentas Saakashvilis priėmė sprendimą užpulti civilius Osetijoje. Reiktų prisiminti, kad abchazai ir osetinai yra tautos, gyvenusios savo teritorijoje daug šimtmečių. Jie sukūrė savo kultūrą ir tapatybę bei kovojo kelis kartus už savo nepriklausomybę, kurią Stalinas atėmė iš jų prieš Antrąjį pasaulinį karą. Serbija ir Gruzija yra puikus pavyzdys, rodantis, kad keli yra lygesni negu kiti tarptautinėje arenoje, ir kaip tarptautinę teisę visada aiškina stipriausi sąjungininkai. Be to, Europos tvarka buvo panaikinta, pritariant daugeliui šių Rūmų narių. Atkurkime taiką ir tarptautinės teisės viršenybę Europoje! Atkurkime Europos tvarką! Aš raginu šalis, kurios palaikė Serbijos padalijimą, atšaukti Kosovo nepriklausomybės pripažinimą, o Rusiją raginu atšaukti Osetijos ir Abchazijos nepriklausomybės pripažinimą. Jei Serbijos padalijimas, kurį pripažino Jungtinės Valstijos ir dauguma Sąjungos valstybių narių, laikomas geru dalyku, kaip gali būti pasmerktas panašus veiksmas Gruzijoje? Ponios ir ponai, aš galiu tik paraginti jus būti mažiau veidmainiškais."@lt14
lpv:spoken text
"Pani Komisarz! Wybuch walk na Kaukazie jest ściśle związany ze sprawą Kosowa. Przeciwnicy rozbioru Serbii, do których sam należę, od początku zwracali uwagę na to, że jednostronna decyzja kosowskich Albańczyków, poparta przez Waszyngton i wiele stolic europejskich, otwiera puszkę Pandory i ożywi wiele podobnych konfliktów na świecie. Jak ten w Gruzji, gdzie decyzją prezydenta Saakaszwilego zaatakowano cywilów w Osetii. A przecież Abchazowie i Osetyńczycy to narody, które na swoich terenach żyją od wieków, mają własną kulturę i tożsamość narodową oraz raz po raz wybijały się na niepodległość, którą zabrał im Stalin przed II wojną światową. Ale Serbia i Gruzja to najlepszy przykład, że na forum międzynarodowym są po prostu równi i równiejsi, a prawo międzynarodowe jest interpretowane przez silniejszych sojuszników. Również z poparciem wielu osób na tej sali doszło do zdemolowania ładu europejskiego. Przywróćmy w Europie pokój, porządek prawa międzynarodowego, przywróćmy ten ład! Niech państwa, które poparły rozbiór Serbii, wycofają się z uznania Kosowa, a Rosja z uznania Osetii i Abchazji. Jeśli bowiem rozbiór Serbii uznany przez USA i dużą część Unii jest dobry, to dlaczego podobna operacja w Gruzji miałaby być zła. Chciałoby się powiedzieć: Szanowni Państwo! Mniej hipokryzji!"@pl16
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:translated text
". Biztos asszony, szoros összefüggés van a kaukázusi harcok kirobbanása és Koszovó ügye között. Egyike vagyok azoknak, akik ellenezték Szerbia feldarabolását. Kezdettől fogva rámutattunk arra, hogy a koszovói albánok egyoldalú döntése – amelyet az Egyesült Államok és számos európai ország támogatott – kinyitja majd Pandora szelencéjét, és az egész világon hasonló viták ismételt kirobbanásához vezet. E grúziai helyzet egyike ezeknek. Szaakasvili grúz elnök úgy döntött, hogy civilek ellen intéz támadást Oszétiában. Nem szabad megfeledkeznünk arról, hogy Abházia és Oszétia olyan nemzetek, amelyek évszázadok óta laknak földjükön. Kialakították saját kultúrájukat és identitásukat, és több ízben küzdöttek függetlenségükért, amelytől Sztálin fosztotta meg őket a második világháború előtt. Szerbia és Grúzia esete arra kiváló példa, hogy a nemzetközi porondon egyesek egyenlőbbek a többinél, és hogy a nemzetközi jogot mindig a legerősebb szövetségesek értelmezik. Továbbá, az európai rendet lerombolták, mégpedig e Ház sok képviselőjének segítségével. Állítsuk helyre Európában a békét és a nemzetközi jog uralmát! Állítsuk helyre az európai rendet! Kérem azokat az országokat, amelyek támogatták Szerbia feldarabolását, hogy vonják vissza Koszovó elismerését, valamint Oroszországot, hogy vonja vissza Oszétia és Abházia elismerését. Ha Szerbia felosztását – amelyet elfogadott az Egyesült Államok és az Unió legtöbb tagállama – helyesnek tartjuk, akkor hogyan ítélhetünk el egy hasonló lépést Grúziában? Hölgyeim és uraim, nem tehetek mást, mint hogy arra kérem önöket: legyenek kevésbé képmutatóak."@hu11
lpv:translated text
"Fru kommissær! Udbruddet af kampe i Kaukasus er tæt forbundet med Kosovospørgsmålet. Modstandere af Serbiens deling, herunder mig selv, har lige fra starten gjort opmærksom på, at kosovoalbanernes ensidige beslutning, som møder opbakning i Washington og mange af de europæiske hovedstader, åbner Pandoras æske og opliver mange lignende konflikter i verden. Det gælder f.eks. den i Georgien, hvor civile blev angrebet i Ossetien som følge af præsident Saakashvilis beslutning. Men abkhaserne og osseterne er jo nationer, der gennem århundreder har levet på deres egne territorier, de har deres egen kultur og nationale identitet, og de har gang på gang kæmpet for den selvstændighed, som Stalin tog bort fra dem før anden verdenskrig. Serbien og Georgien er de bedste eksempler på, at der gøres forskel på lande i det internationale forum, og at den internationale ret fortolkes af de vigtigste allierede. Den europæiske orden er blevet ødelagt, hvilket er sket med mange af de tilstedeværende parlamentsmedlemmers opbakning. Vi skal genindføre fred i Europa, orden i den internationale ret. Lad os genindføre denne orden. De stater, der har støttet Serbiens deling, skal undlade at anerkende Kosovo, og Rusland skal undlade at anerkende Ossetien og Abkhasien. Hvis Serbiens deling, der er støttet af USA og en stor del af EU, opfattes som god, hvorfor er den tilsvarende handling i Georgien så dårlig? Man får lyst til at sige: Mindre hykleri, tak!"@da2
lpv:translated text
". Fru kommissionsledamot! Det finns ett starkt samband mellan våldsutbrottet i Kaukasus och Kosovofrågan. Jag är en av dem som motsatte sig en uppdelning av Serbien. Vi framhöll redan från början att kosovoalbanernas ensidiga beslut, som stöddes av Förenta staterna och många europeiska länder, skulle innebära att man öppnade Pandoras ask och återuppväckte liknande konflikter världen över. Situationen i Georgien är ett exempel på detta. Den georgiske presidenten Michail Saakasjvili fattade beslutet att angripa civila i Ossetien. Det bör erinras om att Abchazien och Ossetien är nationer som har förfogat över sina respektive territorier i århundraden. De har utvecklat sin egen kultur och identitet och har vid flera tillfällen slagits för sitt oberoende, som Stalin tog ifrån dem före andra världskriget. Serbien och Georgien är utmärkta exempel på att somliga är mer jämbördiga än andra på den internationella arenan, och på hur den internationella rätten alltid tolkas av de starkast allierade. Dessutom har den europeiska ordningen ödelagts, med stöd av många av Europaparlamentets ledamöter. Låt oss återupprätta freden och den internationella rätten i Europa! Låt oss återställa den europeiska ordningen! Jag uppmanar de länder som stödde uppdelningen av Serbien att dra tillbaka sitt erkännande av Kosovo, och jag uppmanar Ryssland att dra tillbaka sitt erkännande av Ossetien och Abchazien. Om den uppdelning av Serbien som erkänts av Förenta staterna och de flesta av EU:s medlemsstater ses som något positivt, hur kan en liknande åtgärd i Georgien då fördömas? Jag kan bara vädja till er att vara mindre hycklande."@sv22
lpv:translated text
". Arvoisa komission jäsen, taistelujen puhkeaminen Kaukasuksella liittyy tiiviisti Kosovoon. Kuulun niihin, jotka vastustivat Serbian pirstomista. Jo alusta alkaen korostimme sitä, että Kosovon albaanien yksipuolinen päätös, jota Yhdysvallat ja monet Euroopan maat tukivat, avaisi lopulta Pandoran lippaan ja käynnistäisi vastaavia kiistoja ympäri maailmaa. Georgiassa kävi juuri näin. Georgian presidentti Saakašvili päätti hyökätä siviilien kimppuun Ossetiassa. On syytä muistaa, että Abhasia ja Ossetia ovat olleet omia kansakuntiaan jo vuosisatojen ajan. Ne ovat kehittäneet omaa kulttuuriaan ja identiteettiään ja ne ovat usein joutuneet taistelemaan itsenäisyydestään, jonka Stalin riisti niiltä ennen toista maailmansotaa. Serbia ja Georgia ovat erinomainen esimerkki siitä, miten kansainvälisellä näyttämöllä toiset ovat tasa-arvoisempia kuin toiset ja miten kansainvälisen oikeuden tulkitsijoina ovat aina vahvimmat liittolaiset. Lisäksi Euroopan järjestys on rikottu monien tämän parlamentin jäsenten tuella. Palauttakaamme rauha ja kansainvälisen oikeuden kunnioitus Eurooppaan! Palauttakaamme järjestys Eurooppaan! Kehotan niitä maita, jotka kannattivat Serbian pirstomista, vetämään Kosovon itsenäisyydelle antamansa tunnustuksen takaisin ja Venäjää vetämään takaisin Ossetian ja Abhasian itsenäisyyden tunnustamisen. Jos Yhdysvaltojen ja useimpien unionin jäsenvaltioiden tunnustama Serbian hajottaminen on hyvä asia, miksi vastaava operaatio Georgiassa olisi tuomittava? Hyvät naiset ja herrat, pyydän teitä luopumaan tekopyhyydestä."@fi7
lpv:translated text
". Κυρία Επίτροπε, υπάρχει σαφής σύνδεση μεταξύ του ξεσπάσματος της ένοπλης σύρραξης στον Καύκασο και του ζητήματος του Κοσσυφοπεδίου. Είμαι ένα από τα άτομα που αντιτάχθηκαν στον διαμελισμό της Σερβίας. Εξαρχής υπογραμμίσαμε το γεγονός ότι η μονομερής απόφαση των Αλβανών του Κοσσυφοπεδίου, που είχε τη στήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών και πολλών ευρωπαϊκών χωρών, ισοδυναμούσε με άνοιγμα του κουτιού της Πανδώρας και θα ανακινούσε παρόμοιες αντιπαραθέσεις σε ολόκληρο τον κόσμο. Η κατάσταση στη Γεωργία είναι μια τέτοια περίπτωση. Ο πρόεδρος της Γεωργίας κ. Σακασβίλι έλαβε την απόφαση να επιτεθεί σε αμάχους στην Οσετία. Δεν πρέπει να λησμονείται ότι η Αμπχαζία και η Οσετία αντιστοιχούν σε έθνη που ζουν στις αντίστοιχες πατρίδες τους επί αιώνες. Έχουν αναπτύξει δικό τους πολιτισμό και ταυτότητα και έχουν επανειλημμένως πολεμήσει για την ανεξαρτησία τους, την οποία ο Στάλιν τους στέρησε πριν από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Η Σερβία και η Γεωργία προσφέρουν ένα θαυμάσιο παράδειγμα του πώς ορισμένοι είναι πιο ίσοι από άλλους στη διεθνή αρένα και πώς το διεθνές δίκαιο ερμηνεύεται πάντα από τους ισχυρότερους συμμάχους. Επιπλέον, η ευρωπαϊκή τάξη πραγμάτων έχει καταστραφεί, με την υποστήριξη πολλών βουλευτών του παρόντος Σώματος. Πρέπει να αποκαταστήσουμε την ειρήνη και την ισχύ του διεθνούς δικαίου στην Ευρώπη! Πρέπει να αποκαταστήσουμε την ευρωπαϊκή τάξη πραγμάτων! Καλώ τις χώρες που υποστήριξαν τον διαμελισμό της Σερβίας να ανακαλέσουν την αναγνώριση του Κοσσυφοπεδίου, και τη Ρωσία να ανακαλέσει την αναγνώριση της Οσετίας και της Αμπχαζίας. Εάν ο διαμελισμός της Σερβίας, τον οποίο έχουν αναγνωρίσει οι Ηνωμένες Πολιτείες και τα περισσότερα κράτη μέλη της Ένωσης, θεωρείται κάτι το θετικό, πώς μπορεί να καταδικάζεται ένα παρόμοιο εγχείρημα στη Γεωργία; Κυρίες και κύριοι, οφείλω να σας απευθύνω έκκληση να είστε λιγότερο υποκριτές."@el10
lpv:translated text
". Komisāra kungs, starp karadarbības uzliesmojumu Kaukāzā un Kosovas jautājumu pastāv cieša saikne. Es esmu viens no tiem, kas iebilda pret Serbijas sadalīšanu. Jau no paša sākuma mēs uzsvērām to, ka Kosovas albāņu vienpusējais lēmums, kuru atbalstīja Amerikas Savienotās Valstis un daudzas Eiropas valstis, varētu novest pie Pandoras lādes atvēršanas un visā pasaulē izraisīt līdzīgus strīdus. Situācija Gruzijā ir viens šāds gadījums. Gruzijas prezidents pieņēma lēmumu uzbrukt Osetijas civiliedzīvotājiem. Jāatgādina, ka Abhāzijas un Osetijas iedzīvotāji savā dzimtenē ir dzīvojuši gadsimtiem ilgi. Viņi ir izveidojuši paši savu kultūru un identitāti un vairākas reizes ir cīnījušies par neatkarību, kuru Staļins viņiem atņēma pirms Otrā pasaules kara. Serbija un Gruzija ir lielisks piemērs tam, kā daži starptautiskajā arēnā ir vienlīdzīgāki par citiem un kā spēcīgākie sabiedrotie vienmēr ir tie, kas interpretē starptautiskās tiesības. Turklāt ar daudzu šī Parlamenta deputātu palīdzību ir izjaukta Eiropas kārtība. Atjaunosim Eiropā mieru un starptautisko tiesību aktu varu! Atjaunosim Eiropas kārtību! Es aicinu valstis, kuras atbalstīja Serbijas sadalīšanu, atsaukt Kosovas atzīšanu, un aicinu Krieviju atsaukt Osetijas un Abhāzijas atzīšanu. Ja Serbijas sadalīšana, ko atzīst Amerikas Savienotās Valstis un lielākā daļa Eiropas Savienības dalībvalstu, tiek uzskatīta par labu, tad kā gan var nosodīt līdzīgas darbības Gruzijā? Dāmas un kungi, es varu vienīgi jūs lūgt nebūt liekulīgiem."@lv13
lpv:translated text
". Frau Kommissarin! Zwischen dem Ausbruch der Kämpfe im Kaukasus und der Kosovo-Frage besteht ein enger Zusammenhang. Ich gehöre zu denen, die gegen die Teilung Serbiens sind. Wir haben von Anfang an darauf hingewiesen, dass mit der einseitigen Entscheidung der Kosovoalbaner, die von den Vereinigten Staaten und vielen europäischen Ländern unterstützt wurde, die Büchse der Pandora geöffnet wird und zahlreiche ähnlich gelagerte Konflikte in der ganzen Welt neu entfacht werden. Das trifft beispielsweise auf die Lage in Georgien zu, wo auf Anweisung des georgischen Präsidenten Saakaschwili die Zivilbevölkerung in Ossetien angegriffen wurde. Es sei daran erinnert, dass das Volk der Abchasen und der Osseten seit Jahrhunderten in seinem jeweils angestammten Gebiet lebt. Diese Völker besitzen eine eigene Kultur und Identität und haben mehrfach für ihre Unabhängigkeit gekämpft, die ihnen von Stalin vor dem Zweiten Weltkrieg genommen wurde. Serbien und Georgien sind das beste Beispiel dafür, dass in der internationalen Arena manche gleicher sind als andere und dass das Völkerrecht immer von den stärksten Bündnispartnern entsprechend ausgelegt wird. Außerdem wurde mit Unterstützung vieler Mitglieder dieses Hohen Hauses die europäische Ordnung zerstört. Wir müssen den Frieden und das internationale Recht in Europa wiederherstellen! Wir müssen die europäische Ordnung wiederherstellen! Ich fordere die Länder, die die Teilung Serbiens unterstützt haben, auf, ihre Anerkennung des Kosovo zurückzuziehen, und ich fordere Russland auf, die Anerkennung von Ossetien und Abchasien zurückzunehmen. Wenn die Teilung Serbiens, die von den Vereinigten Staaten und den meisten Mitgliedstaaten der Union gebilligt wurde, eine gute Sache ist – wie kann man dann eine ähnliche Aktion in Georgien verurteilen? Ich fordere Sie nachdrücklich auf, nicht so scheinheilig zu sein, meine Damen und Herren."@de9
lpv:translated text
". Commissioner, there is a strong link between the outbreak of fighting in the Caucasus and the issue of Kosovo. I am one of those who opposed the carve-up of Serbia. From the outset we highlighted the fact that the unilateral decision by the Kosovo Albanians, supported by the United States and by many European countries, would amount to opening Pandora’s box and would re-ignite similar disputes the world over. The Georgian situation is one such case. President Saakashvili of Georgia took the decision to attack civilians in Ossetia. It should be recalled that Abkhazia and Ossetia are nations that have occupied their respective homelands for centuries. They have developed their own culture and identity and have on several occasions fought for their independence, which Stalin deprived them of before the Second World War. Serbia and Georgia constitute an excellent example of how some are more equal than others in the international arena, and of how international law is always interpreted by the strongest allies. Furthermore, the European order has been destroyed, with the support of many Members of this House. Let us restore peace and the rule of international law to Europe! Let us restore the European order! I call on the countries that supported the carve-up of Serbia to withdraw their recognition of Kosovo, and on Russia to withdraw its recognition of Ossetia and Abkhazia. If the partition of Serbia recognised by the United States and by most Member States of the Union is deemed to be a good thing, how can a similar operation in Georgia be condemned? Ladies and gentlemen, I can but appeal to you to be less hypocritical."@en4
lpv:translated text
". Senhora Comissária, existe uma forte ligação entre o deflagrar do conflito no Cáucaso e a questão do Kosovo. Sou um dos que se opôs à divisão da Sérvia. Desde o início, realçámos o facto de que a decisão unilateral dos albaneses do Kosovo, apoiada pelos Estados Unidos e por muitos países europeus, conduziria à abertura da Caixa de Pandora e reacenderia conflitos semelhantes em todo o mundo. A situação da Geórgia é um desses casos. O Presidente Saakashvili da Geórgia decidiu atacar civis na Ossétia. Devo recordar que a Abcázia e a Ossétia são nações que ocupam os seus territórios há séculos. Desenvolveram a sua própria cultura e identidade e, em várias ocasiões, lutaram pela independência de que Estaline as privou antes da Segunda Guerra Mundial. A Sérvia e a Geórgia constituem um excelente exemplo de como alguns países são mais iguais do que outros na arena internacional e de como o direito internacional é sempre interpretado pelos aliados mais fortes. Além disso, a ordem europeia foi destruída com o apoio de muitos membros desta Assembleia. Restauremos a paz e o primado do direito internacional na Europa! Restauremos a ordem europeia! Apelo aos países que apoiaram a divisão da Sérvia a anularem o seu reconhecimento do Kosovo e apelo à Rússia que anule o seu reconhecimento da Ossétia e da Abcázia. Se a divisão da Sérvia, reconhecida pelos Estados Unidos e pela maioria dos Estados-Membros, é considerada positiva, como pode uma operação semelhante na Geórgia ser condenada? Senhoras e Senhores, só me resta apelar a que sejam menos hipócritas."@pt17
lpv:translated text
". − Comisaria, existe un estrecho vínculo entre el inicio de las hostilidades en el Cáucaso y el tema de Kosovo. Soy uno de los que se opusieron a la división de Serbia. Desde un principio destacamos el hecho de que la decisión unilateral adoptada por los albaneses de Kosovo, apoyados por los Estados Unidos y por muchos países europeos, equivaldría a abrir la caja de Pandora y a reavivar polémicas similares en todo el mundo. La situación de Georgia es uno de tales casos. El Presidente georgiano Saakashvili adoptó la decisión de atacar a la población civil de Osetia. Debe recordarse que Abjasia y Osetia son naciones que llevan siglos ocupando sus respectivos territorios. Han desarrollado una cultura y una identidad propias y han luchado en diversas ocasiones por su independencia, de la que Stalin les privó antes de la Segunda Guerra Mundial. Serbia y Georgia constituyen un ejemplo excelente de cómo algunos son más iguales que otros en el escenario internacional, y de cómo el Derecho internacional lo interpretan siempre los aliados más fuertes. Es más, se ha destruido el orden europeo, con el apoyo de muchos diputados de esta Cámara. ¡Déjennos restaurar la paz y el Estado de Derecho internacional en Europa! ¡Déjenos restaurar el orden europeo! Insto a los países que han apoyado la división de Serbia a que retiren su reconocimiento a Kosovo y a Rusia a que retire su reconocimiento a Osetia y Abjasia. Si la división de Serbia, reconocida por los Estados Unidos y por la mayoría de los Estados miembros de la Unión, se considera positiva, ¿cómo se puede condenar una operación similar en Georgia? Señorías, no puedo sino rogarles que sean menos hipócritas."@es21
lpv:translated text
". Signora Commissario, esiste un forte legame tra lo scoppio degli scontri nel Caucaso e la questione del Kosovo. Sono uno degli oppositori alla spartizione della Serbia. Dall’inizio abbiamo evidenziato il fatto che la decisione unilaterale da parte degli albanesi del Kosovo, sostenuta dagli Stati Uniti e da numerosi paesi europei, significherebbe aprire un vaso di Pandora e si riaccenderebbero dispute simili nel mondo. La situazione georgiana è uno di questi casi. Il Presidente della Georgia Saakashvili ha preso la decisione di attaccare i civili in Ossezia. Si dovrebbe ricordare che Abkhazia e Ossezia sono nazioni che hanno occupato per secoli le loro rispettive terre natie. Hanno sviluppato la propria cultura e identità e in diverse occasioni hanno lottato per la loro indipendenza, di cui Stalin le ha private prima della Seconda Guerra Mondiale. Serbia e Georgia rappresentano un esempio eccellente di come alcuni siano più pari di altri sull’arena internazionale, e di come il diritto internazionale sia sempre interpretato dagli alleati più forti. Inoltre, è stato cancellato l’ordine europeo, con il sostegno di numerosi deputati di quest’Aula. Riportiamo la pace e il diritto internazionale in Europa! Ripristiniamo l’ordine europeo! Invito i paesi che hanno approvato la spartizione della Serbia a ritrattare il riconoscimento del Kosovo, e la Russia a ritrattare quello di Ossezia e Abkhazia. Se la ripartizione della Serbia riconosciuta dagli Stati Uniti e dalla maggior parte degli Stati membri dell’Unione è ritenuta un fattore positivo, come può essere condannata un’operazione simile in Georgia? Onorevoli colleghi, non posso fare altro che chiedervi di essere meno ipocriti."@it12
lpv:translated text
". Commissaire, il existe un lien étroit entre l’éclatement des combats dans le Caucase et la question du Kosovo. Je fais partie de ceux qui se sont opposés au morcellement de la Serbie. Depuis le début, nous avions souligné le fait que la décision unilatérale prise par les Albanais du Kosovo, soutenue par les États-Unis et par de nombreux pays européens, équivaudrait à ouvrir la boîte de Pandore en réactivant des conflits similaires à travers le monde. La situation en Géorgie en est un exemple. Le président géorgien Saakashvili a pris la décision d’attaquer des civils en Ossétie. Il convient de rappeler que l'Abkhazie et l'Ossétie sont des nations qui occupent leurs pays d’origine respectifs depuis des siècles. Ils ont développé leurs propres culture et identité et ont, à plusieurs occasions, lutté pour leur indépendance, dont Staline les a privés avant la Deuxième Guerre mondiale. La Serbie et la Géorgie constituent un excellent exemple pour illustrer combien certains sont plus égaux que d'autres sur la scène internationale et combien le droit international est toujours interprété par les alliés les plus puissants. Par ailleurs, l’ordre européen a été détruit, avec le soutien de nombreux membres de ce Parlement. Restaurons donc la paix et les principes de droit international en Europe! Restaurons donc l’ordre européen! J’invite les pays qui ont apporté leur soutien au morcellement de la Serbie à annuler leur reconnaissance du Kosovo et la Russie à annuler sa reconnaissance de l'Ossétie et de l'Abkhazie. Si la partition de la Serbie reconnue par les États-Unis et par la plupart des États membres de l’Union est considérée comme une bonne chose, comment une opération similaire en Géorgie peut-elle être condamnée? Mesdames et messieurs, je ne peux que vous exhorter à faire preuve de moins d'hypocrisie."@fr8
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080901.20.1-129"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:videoURI
lpv:translated text
"Er bestaat een duidelijk verband tussen de uitbraak van geweld in de Kaukasus en de kwestie van Kosovo. Ik behoorde tot diegenen die tegen het opdelen van Servië was. Vanaf het begin hebben wij benadrukt dat het feit dat het unilaterale besluit van de Kosovaarse Albanezen werd ondersteund door de Verenigde Staten en diverse Europese landen, de doos van Pandora zou openen en wereldwijd zou leiden tot tal van vergelijkbare geschillen. De Georgische situatie is typisch zo’n geval. President Saakashvili van Georgië besloot de burgers in Ossetië aan te vallen. Hierbij moet worden benadrukt dat Abchazië en Ossetië naties zijn die al eeuwenlang op hun respectieve grondgebied gevestigd zijn. Zij hebben een eigen cultuur en identiteit ontwikkeld en hebben bij meerdere gelegenheden gevochten voor hun onafhankelijkheid, die hen door Stalin voorafgaand aan de Tweede Wereldoorlog werd afgenomen. Servië en Georgië vormen een goed voorbeeld van hoe sommige landen in de internationale arena gelijker zijn dan andere, en hoe de interpretatie van het volkenrecht altijd wordt bepaald door de sterkste bondgenoten. Daarnaast is de Europese orde verstoord, met behulp van veel leden van dit Parlement. Laten wij daarom de vrede en het volkenrecht in Europa herstellen; laten wij de Europese orde herstellen. Ik roep de landen die het opdelen van Servië hebben gesteund, op hun erkenning van Kosovo in te trekken, en ik roep Rusland op zijn erkenning van Ossetië en Abchazië in te trekken. Als de opdeling van Servië door de Verenigde Staten en de meeste lidstaten van de Europese Unie wordt beschouwd als een positief iets, hoe kunnen wij dan een vergelijkbare gang van zaken in Georgië veroordelen? Dames en heren, ik kan u alleen maar vragen iets minder hypocriet in dezen te zijn."@nl3

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph