Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-09-01-Speech-1-122"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080901.20.1-122"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Herr Präsident, Herr Ratspräsident, Frau Kommissarin! Seit einigen Tagen gibt es Inserate mit dem Text „Lenin – Stalin – Putin“ und der Frage „give in?“. Nun ist das etwas einfach, denn es war doch zu Lenins Zeiten, als Südossetien zu Georgien kam, wobei es etwa 18.000 Tote und etwa 50.000 Vertriebene gab. Abchasien kam zu Georgien zu Stalins Zeit. Hier sollte man bei der Wahrheit bleiben und alle Seiten berücksichtigen. Der ehemalige erste Präsident Georgiens, Swiad Gamsachurdia, der jetzt wieder groß in Mode ist, hat gesagt: „Das ossetische Volk ist ein Unrat, den wir durch den Roki-Tunnel hinauskehren müssen.“ Man sollte auch diese Seite des georgischen Nationalismus sehen. Aber nichts davon – das sage ich ganz klar, und Martin Schulz hat es bei mehreren Gelegenheiten gesagt – nichts davon rechtfertigt die russische Intervention, die ja schon seit Jahren läuft. Sie ist Ausdruck eines imperialistischen Gehabes, und wir haben immer wieder gesehen, wie Russland die bestehenden Minderheitenkonflikte entsprechend ausgenützt hat. Wir haben immer wieder Drohungen und Boykotte erlebt, die wir absolut nicht akzeptieren können. Damit will ich keine Fehler – weder vom Westen noch von Saakaschwili – leugnen. Aber Russland hat bezüglich seiner Nachbarn immer wieder versucht, interne Konflikte für sich auszunützen. Auch die Anerkennung Kosovos ist keine Rechtfertigung für diese Aktion. Denn die Europäische Union hat immer klar und deutlich versucht, eine internationale multilaterale Lösung zu bekommen. Russland hat das nicht versucht. Die Europäische Union hat immer klar und deutlich auch die serbische Minderheit im Kosovo unterstützt und wird das auch weiterhin tun. Was hat Russland getan? Es hat zumindest zugeschaut bei der Vertreibung von Georgiern aus Südossetien und Abchasien, und ich hoffe, dass Monsieur Kouchner Recht hat, wenn er sagt, dass es jetzt eine andere Politik geben wird. Jetzt muss sich die Politik der Europäischen Union klar und deutlich darauf konzentrieren, unseren Nachbarn Unterstützung und Rückhalt zu geben. Wir haben schon seit einiger Zeit eine Union für das Schwarze Meer vorgeschlagen. Wie immer man auch diese Konstruktion bezeichnet, es ist klar, dass die gegenwärtige Nachbarschaftspolitik gestärkt und verstärkt werden muss und dass wir alle in der Region einladen müssen, von der Türkei bis Kasachstan, die ein Interesse an der Integrität und der Stabilität dieser Region haben. Wenn Russland bereit ist, zu einer Politik der Zusammenarbeit und des Respekts gegenüber den Nachbarn zurückzukehren, ist auch Russland eingeladen, hier mitzumachen. Derzeit fühlt sich Russland durch die hohen Energiepreise besonders stark. Aber wir alle wissen, dass dies keine gesunde wirtschaftliche Basis ist, die Russland da hat, und dass Russland gerade von der Partnerschaft und der Zusammenarbeit mit Europa viel zu gewinnen hat. Wir jedenfalls müssen uns darauf konzentrieren, unseren Nachbarn eine klare Unterstützung zu geben. In diesem Sinne, Herr Ratspräsident, darf ich sagen: Die Schlussfolgerungen, die Sie beschlossen haben, sind gute Schlussfolgerungen, und sie bilden eine gute Basis, weil sie klar zum Ausdruck bringen, was realistisch ist, was wir durchhalten können. Ich hoffe, dass wir in diesem Parlament eine ähnlich klare konsensuale Lösung finden können wie der Rat, damit wir gestärkt mit einer Stimme in der Europäischen Union sprechen können."@de9
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedo, pane úřadující předsedo Rady, paní komisařko, už několik dní se v různých novinách objevují inzeráty s následujícím poselstvím: „Lenin. Stalin. Putin. Ustoupit?“ Toto poselství je ve skutečnosti poněkud zjednodušující, protože to bylo právě za Lenina, kdy se Jižní Osetie stala součástí Gruzie. Během tohoto procesu přišlo o život asi 18 000 lidí a kolem 50 000 lidí bylo vyhnáno. Abcházie se stala součástí Gruzie za Stalinovy vlády. Je důležité držet se pravdy a vzít v úvahu postoje všech stran. Zviad Gamsachurdia, který se stal prvním http://en.wikipedia.org/wiki/President_of_Georgia" \o "President of Georgia"http://en.wikipedia.org/wiki/Georgia_(country)" \o "Georgia (country)" a který se nyní opět dostal do módy, označil http://en.wikipedia.org/wiki/Ossetians" \o "Ossetians" za „smetí, které je třeba vymést rokským tunelem http://en.wikipedia.org/wiki/Roki_tunnel" .“ Musíme mít na paměti i tento aspekt gruzínského nacionalismu. Nic z toho ovšem – a v tom bych se rád vyjádřil velmi jasně, jako to při mnoha příležitostech učinil Martin Schulz – nic z toho neospravedlňuje ruskou intervenci, která koneckonců trvá už řadu let. Ta je projevem imperialistického chování a my jsme opakovaně byli svědky, jak Rusko v tomto duchu využívá existujících národnostních konfliktů. Byli jsme svědky opakovaných hrozeb a bojkotů, které jsou pro nás absolutně nepřijatelné. Nechci popírat, že Západ a gruzínský prezident Michail Saakašvili učinili chyby, ale Rusko se ve vztazích se svými sousedy opakovaně snažilo využívat vnitřních konfliktů pro své potřeby. Ani uznání Kosova nepředstavuje žádné ospravedlnění pro tento krok. Skutečností je, že se Evropská unie vždy jasně a jednoznačně snažila o dosažení mezinárodního mnohostranného řešení. Rusko žádný takový pokus nepodniklo. Evropská unie také jasně a jednoznačně podpořila srbskou menšinu v Kosovu a bude v podpoře pokračovat. Co učinilo Rusko? Přinejmenším přihlíželo, když byli Gruzínci vyháněni z Jižní Osetie a Abcházie, a já doufám, že se pan Kouchner nemýlí, když říká, že nyní dojde k přijetí nové politiky. EU by se nyní měla soustředit na podporování našich sousedů. Už po nějakou dobu jsme navrhovali vytvoření černomořské unie. Ať už pro danou organizaci zvolíme jakékoli jméno, je zřejmé, že musí dojít k posílení současné politiky sousedství a že musíme k účasti vyzvat všechny země v regionu, které mají zájem na jeho celistvosti a stabilitě, Tureckem počínaje a Kazachstánem konče. Pokud se Rusko rozhodne přiklonit k politice spolupráce a respektování sousedů, bude přizváno také. Rusko se v současnosti cítí silné díky vysokým cenám energií, ale my všichni víme, že to pro ně není stabilní hospodářský základ a že může mnohé získat z partnerského vztahu a spolupráce s Evropou. Mezitím se musíme zaměřit na poskytnutí jasné podpory našim sousedům. V tomto smyslu si, pane úřadující předsedo, dovoluji prohlásit, že závěry dosažené vámi na dnešním summitu jsou závěry dobré, které poskytují dobrý základ pro další postup, neboť jsou jasným vyjádřením realistického a udržitelného. Já doufám, že Evropský parlament na základě konsensu dojde k podobně jasným závěrům jako Rada, aby Evropská unie mohla promluvit jednotným – mocnějším – hlasem."@cs1
"Hr. formand, hr. formand for Rådet, fru kommissær! I flere dage har man kunnet se annoncer i forskellige aviser med følgende tekst: “Lenin. Stalin. Putin. Give in?” Budskabet er lidt forenklet, for Sydossetien blev faktisk en del af Georgien under Lenin. I den proces mistede ca. 18.000 livet, og ca. 50.000 blev fordrevet. Abkhasien blev en del af Georgien under Stalin. Her er det vigtigt at holde sig til sandheden og tage hensyn til alle parters synspunkter. Sviad Gamsakhurdia, der var Georgiens første præsident, og som er kommet meget på mode igen, har beskrevet det ossetiske folk som “skarn, der skal fejes ud gennem Roki-tunnellen”. Vi må også huske på dette aspekt af georgisk nationalisme. Men intet af det - og lad mig gøre det helt klart, som hr. Schulz har gjort det ved mange lejligheder - intet af det retfærdiggør den russiske intervention, som jo har stået på i årevis. Den er udtryk for en imperialistisk adfærd, og vi har gentagne gange set Rusland udnytte de eksisterende mindretalskonflikter. Vi har været vidne til gentagne trusler og boykotter, som vi absolut ikke kan acceptere. Jeg skal ikke benægte, at der er blevet begået fejl af Vesten og af præsident Mikhail Saakasjvili, men i forhold til sine naboer har Rusland gang på gang forsøgt at udnytte interne konflikter til egen fordel. Anerkendelsen af Kosovo retfærdiggør heller ikke denne handling. For EU har altid gjort klare og tydelige forsøg på at opnå en international multilateral løsning. Rusland har ikke gjort sådanne forsøg. EU har også ydet klar og tydelig støtte til det serbiske mindretal i Kosovo og vil fortsætte med at gøre det. Hvad har Rusland gjort? Det har set til, mens georgiere blev fordrevet fra Sydossetien og Abkhasien, og jeg håber, at hr. Kouchner har ret, når han siger, at der nu vil blive ført en anden politik. EU bør nu fokusere på at støtte og bakke vores naboer op. Vi har gennem nogen tid foreslået en Sortehavsunion. Uanset hvad vi måtte vælge at kalde en sådan konstruktion, så står det klart, at den nuværende naboskabspolitik skal styrkes og forstærkes, og at vi må invitere alle i regionen, som har en interesse i regionens integritet og stabilitet, fra Tyrkiet til Kasakhstan, til at være med. Hvis Rusland er indstillet på at vende tilbage til en politik baseret på samarbejde og respekt over for sine naboer, så vil Rusland også blive inviteret til at deltage. Rusland føler sig stærk for øjeblikket på grund af de høje energipriser, men vi ved alle, at det ikke er noget sundt økonomisk fundament for Rusland, og at landet kan profitere meget af et partnerskab og et samarbejde med Europa. I mellemtiden må vi fokusere på at give vores klare støtte til vores naboer. For så vidt, hr. rådsformand, vil jeg gerne sige, at konklusionerne, som De vedtog på dagens topmøde, er gode konklusioner, som danner et godt grundlag at komme videre på, for de er et klart udtryk for, hvad der er realistisk og bæredygtigt. Jeg håber, at Parlamentet vil nå frem til en lignende klar konsensusløsning som Rådet, så EU kan tale med én - og en stærkere - stemme."@da2
". Κύριε Πρόεδρε, κύριε Προεδρεύων του Συμβουλίου, κυρία Επίτροπε, εδώ και μερικές ημέρες, δημοσιεύονται διαφημίσεις σε διάφορες εφημερίδες με το ακόλουθο μήνυμα: «Λένιν. Στάλιν. Πούτιν. Παράδοση;» Ομολογουμένως το μήνυμα είναι μάλλον υπεραπλουστευτικό, καθώς υπό την ηγεσία του Λένιν η Νότια Οσετία έγινε μέρος της Γεωργίας. Σε αυτήν τη διαδικασία χάθηκαν 18 000 ζωές και εκτοπίστηκαν 50 000 άτομα. Η Αμπχαζία έγινε τμήμα της Γεωργίας υπό τον Στάλιν. Είναι σημαντικό να παραμείνουμε πιστοί στην αλήθεια, και να λάβουμε υπόψη όλες τις απόψεις. Ο Zviad Gamsakhurdia, ο οποίος έγινε ο πρώτος Πρόεδρος της Δημοκρατίας της Γεωργίας και τώρα είναι και πάλι πολύ της μόδας, περιέγραψε τον οσετιανό λαό ως «σκουπίδια τα οποία πρέπει να πετάξουμε πέρα από το τούνελ του Ρόκι». Πρέπει να έχουμε κατά νου και αυτήν την άποψη του γεωργιανού εθνικισμού. Τίποτε από όλα αυτά –και θέλω να το ξεκαθαρίσω, όπως έκανε ο Martin Schulz σε πολλές περιπτώσεις– τίποτε από αυτά δεν δικαιολογεί τη ρωσική επέμβαση η οποία, εξάλλου, συνεχίζεται εδώ και χρόνια. Είναι μια έκφραση ιμπεριαλιστικής συμπεριφοράς και έχουμε δει επανειλημμένα τη Ρωσία να εκμεταλλεύεται αναλόγως τις υφιστάμενες μειονοτικές συγκρούσεις. Είδαμε επαναλαμβανόμενες απειλές και μποϋκοτάζ τα οποία δεν μπορούμε με κανένα τρόπο να δεχτούμε. Δεν επιθυμώ να αρνηθώ ότι έχουν γίνει λάθη και από τη Δύση αλλά και από τον γεωργιανό πρόεδρο Μιχαήλ Σακασβίλι, αλλά στις σχέσεις της με τους γείτονές της η Ρωσία έχει επανειλημμένως προσπαθήσει να εκμεταλλευτεί εσωτερικές διαμάχες για ίδιον όφελος. Ούτε η αναγνώριση του Κοσσυφοπεδίου προσφέρει δικαιολογία για αυτήν την πράξη. Γεγονός είναι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση κατέβαλλε πάντα σαφείς και αναμφίβολες προσπάθειες για την επίτευξη μιας διεθνούς πολυμερούς λύσης. Η Ρωσία δεν έχει κάνει τέτοια προσπάθεια. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει επίσης προσφέρει ξεκάθαρη και ανεπιφύλακτη στήριξη στη σερβική μειονότητα στο Κοσσυφοπέδιο και θα συνεχίσει να το πράττει. Τι έχει κάνει η Ρωσία; Παρακολουθούσε απαθής καθώς οι Γεωργιανοί διώκονταν από τη Νότια Οσετία και την Αμπχαζία, και ελπίζω ότι ο κ. Kouchner έχει δίκιο όταν δηλώνει ότι θα υιοθετηθεί πλέον μια νέα πολιτική. Η ΕΕ πρέπει τώρα να επικεντρώσει τις προσπάθειές της στην παροχή υποστήριξης και βοήθειας στους γείτονές μας. Εδώ και πολύ καιρό προτείνουμε μια Ένωση για τη Μαύρη Θάλασσα. Οποιοδήποτε όνομα και αν επιλέξουμε για το σχέδιο αυτό, είναι ξεκάθαρο ότι η τρέχουσα πολιτική γειτονίας πρέπει να ενισχυθεί και ότι πρέπει να προσκαλέσουμε σε αυτήν όλους όσοι έχουν συμφέροντα από την ακεραιότητα και τη σταθερότητα στην περιοχή, από την Τουρκία έως το Καζακστάν. Εάν η Ρωσία είναι διατεθειμένη να επιστρέψει σε μια πολιτική συνεργασίας και σεβασμού προς τους γείτονές της, θα κληθεί να συμμετάσχει και η ίδια. Η Ρωσία νιώθει προς το παρόν ισχυρή, λόγω των υψηλών τιμών της ενέργειας, όμως όλοι ξέρουμε ότι αυτή δεν προσφέρει ασφαλή οικονομική βάση στη Ρωσία και ότι έχει πολλά να κερδίσει από την εταιρική σχέση και τη συνεργασία με την Ευρώπη. Εν τω μεταξύ, πρέπει να εστιάσουμε στην παροχή στήριξης στους γείτονές μας. Υπό αυτήν την έννοια, κύριε Προεδρεύων, μπορώ να πω ότι τα συμπεράσματα επί των οποίων συμφωνήσατε κατά τη σημερινή σύνοδο κορυφής είναι θετικά και προσφέρουν μια σταθερή βάση για τις περαιτέρω ενέργειές μας, διότι αποτελούν σαφή έκφραση ρεαλιστικών και βιώσιμων θέσεων. Ελπίζω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα καταλήξει σε παρόμοια με του Συμβουλίου ξεκάθαρα και ομόφωνα συμπεράσματα, έτσι ώστε η Ευρωπαϊκή Ένωση να εκφραστεί με ενιαία –και δυνατότερη– φωνή."@el10
". Mr President, Mr President-in-Office of the Council, Commissioner, for several days now, advertisements have been run in various newspapers with the following message: ‘Lenin. Stalin. Putin. Give in?’ In fact, the message is somewhat simplistic, for it was actually under Lenin that South Ossetia became part of Georgia. In the process, some 18 000 lives were lost and around 50 000 people were expelled. Abkhazia became part of Georgia under Stalin. It is important to stick with the truth here and to take account of all sides’ positions. Zviad Gamsakhurdia, who became the first http://en.wikipedia.org/wiki/President_of_Georgia" \o "President of Georgia" of the http://en.wikipedia.org/wiki/Georgia_(country)" \o "Georgia (country)" and has now become very fashionable again, described the http://en.wikipedia.org/wiki/Ossetians" \o "Ossetians" as ‘trash that has to be swept out through the Rokihttp://en.wikipedia.org/wiki/Roki_tunnel" \o "Roki tunnel" tunnel’. We do need to be mindful of this aspect of Georgian nationalism as well. None of this, however – and let me make this very clear, as Martin Schulz has done on many occasions – none of this justifies the Russian intervention which, after all, has been ongoing for years. It is the expression of imperialist behaviour and we have repeatedly seen Russia exploiting the existing minority conflicts accordingly. We have witnessed repeated threats and boycotts which we absolutely cannot accept. I do not wish to deny that mistakes have been made by the West and by Georgian President Mikheil Saakashvili, but in its relations with its neighbours, Russia has repeatedly sought to exploit internal conflicts for its own ends. Nor does the recognition of Kosovo offer any justification for this action. The fact is that the European Union has always made clear and unequivocal attempts to achieve an international multilateral solution. Russia has made no such attempt. The European Union has also offered clear and unequivocal support for the Serbian minority in Kosovo and will continue to do so. What has Russia done? It has, at the very least, looked on while Georgians were expelled from South Ossetia and Abkhazia, and I hope that Mr Kouchner is right when he says that a new policy will now be adopted. The EU should now concentrate on giving our neighbours our backing and support. We have been proposing a Union for the Black Sea for some time. Whatever name we choose for this structure, it is clear that the current Neighbourhood Policy must be strengthened and reinforced and that we must invite everyone in the region who has an interest in the integrity and stability of this region, from Turkey to Kazakhstan, to get involved. If Russia is prepared to revert to a policy of cooperation and respect for its neighbours, Russia will be invited to join as well. Russia feels strong at the moment because of the high energy prices, but we all know that this is not a sound economic basis for Russia and that it has a lot to gain from partnership and cooperation with Europe. In the meantime, we must focus on giving our neighbours our clear support. In that sense, Mr President-in-Office, may I say that the conclusions that you have agreed at today’s Summit are good conclusions which offer a sound basis on which to move forward, for they are a clear expression of what is realistic and sustainable. I hope that the European Parliament will arrive at similarly clear and consensus-based conclusions as the Council, so that the European Union can speak with one – and a stronger – voice."@en4
". Señor Presidente, Señor Presidente en ejercicio del Consejo, Comisaria, hace varios días que se publica en diversos periódicos el siguiente anuncio: «Lenin. Stalin. Putin. Give in? (¿Ceder?)». De hecho, el mensaje es algo simplista, pues fue en realidad durante el régimen de Lenin cuando Osetia del Sur pasó a formar parte de Georgia. En el proceso, se perdieron unas 18 000 vidas y se expulsó a alrededor de 50 000 personas. Abjasia se convirtió en parte de Georgia durante el régimen de Stalin. Es importante ceñirse a la verdad y tener en cuenta las posturas de todas las partes. Zviad Gamsakhurdia, que fue el primer Presidente de la República de Georgia y que ahora vuelve a estar muy de moda, describió al pueblo osetio como «basura que a la que hay expulsar a través del http://en.wikipedia.org/wiki/Roki_%20tunnel" ». Tenemos que ser conscientes asimismo de este aspecto del nacionalismo georgiano. Nada de esto, no obstante —y quiero dejarlo muy claro, tal como Martín Schulz ha hecho en multitud de ocasiones—, nada de esto justifica la intervención rusa, que lleva años produciéndose. Se trata de la expresión de una actitud imperialista y hemos visto en reiteradas ocasiones cómo Rusia explota los conflictos de minorías en beneficio propio. Hemos sido testigos de cómo, una y otra vez, este país profiere amenazas y lleva a cabo boicots y no podemos tolerarlo en absoluto. No pretendo negar que Occidente y el Presidente georgiano Mijeil Saakashvili hayan cometido errores pero, en sus relaciones con sus vecinos, Rusia procura sistemáticamente explotar los conflictos internos de aquéllos en beneficio propio. El reconocimiento de Kosovo no ofrece justificación alguna para esta actuación. La Unión Europea ha intentado en todo momento, de manera inequívoca, lograr una solución multilateral internacional. Rusia no lo ha intentado. La Unión Europea también ha ofrecido un apoyo claro e inequívoco a la minoría serbia en Kosovo y seguirá haciéndolo. ¿Qué ha hecho Rusia? Cuando menos, ha contemplado impasible cómo se expulsaba a los georgianos de Osetia del Sur y de Abjasia, por lo que espero que el señor Kouchner tenga razón cuando afirma que en adelante se adoptará una nueva política. La UE debe concentrarse ahora en dar a nuestros vecinos nuestro respaldo y apoyo. Llevamos algún tiempo proponiendo la creación de una Unión del Mar Negro. Sea cual fuere el nombre que demos a esta estructura, está claro que la actual política de vecindad debe fortalecerse y reforzarse y que debemos invitar a todos los interesados de la región en la integridad y la estabilidad de la misma, desde Turquía hasta Kazajstán, a participar. Si Rusia está dispuesta a regresar a una política de cooperación y respeto hacia sus vecinos, también se le invitará a que participe. En la actualidad, Rusia se siente fuerte debido a los elevados precios de la energía, pero a todos nos consta que esta no es una base económica sólida y que este país tiene mucho que ganar de la asociación y la cooperación con Europa. Entretanto, debemos centrarnos en dar a nuestros vecinos un apoyo claro. En ese sentido, señor Presidente en ejercicio, permítame que le diga que las conclusiones que han aprobado en la Cumbre de hoy son positivas y que ofrecen una base sólida para el avance, ya que son una expresión clara de lo que es realista y sostenible. Espero que el Parlamento Europeo llegue a unas conclusiones tan claras y consensuadas como las del Consejo, de manera que la Unión Europea pueda hablar con una sola voz firme."@es21
"Austatud president, lugupeetud nõukogu eesistuja, juba mitmeid päevi on ajalehed täis artikleid järgmise sõnumiga: „Lenin. Stalin. Putin. Kas kõik?” Tegelikult on sõnum mõnevõrra lihtsustatud, sest tegelikult sai Lõuna-Osseetia Gruusia osaks Lenini ajal. Selle käigus kaotasid elu 18 000 inimest ja umbes 50 000 inimest saadeti välja. Abhaasia sai Gruusia osaks Stalini ajal. On tähtis jääda tõetruuks ja võtta arvesse kõikide osapoolte seisukohti. Zviad Gamsahhurdia, kes oli esimene Gruusia Vabariigi president ja kes on jälle väga populaarseks muutunud, kirjeldas osseete kui „rämpsu, mille peab Roki tunneli kaudu minema pühkima”. Me peame jääma tähelepanelikuks ka Gruusia natsionalismi sellise ilmingu suhtes. Kuid mitte miski – lubage mul see teha selgeks, nagu Martin Schulz on seda mitmel juhul teinud – ei õigusta Venemaa sekkumist, mis on lõppude lõpuks kestnud juba aastaid. See on imperialistliku käitumise väljendus ja me oleme korduvalt näinud Venemaad kasutamas ära vähemuste konflikte. Me oleme olnud pealtnägijad korduvatele ähvardustele ja boikottidele, millega me ei saa leppida. Ma ei soovi eitada vigu, mida on teinud lääs ja Gruusia president Mihheil Saakašvili, kuid Venemaa on korduvalt oma suhetes naabritega üritanud kasutada sisekonflikte enda kasuks. Samuti ei õigusta sellist tegevust Kosovo tunnustamine. Euroopa Liit on alati teinud selgeid ja ühehäälseid püüdlusi saavutamaks mitmepoolne rahvusvaheline lahendus. Venemaa ei ole seda teinud. Samuti on Euroopa Liit pakkunud selget ja ühehäälset toetust Serbia vähemusele Kosovos ja jätkab seda. Mida on teinud Venemaa? Ta on ainult vaadanud pealt, kuidas grusiinid aeti välja Lõuna-Osseetiast ja Abhaasiast, ja ma loodan, et Berhard Kouchneril on õigus, öeldes, et nüüd tuleb uus poliitika. EL peaks nüüd keskenduma oma naabrite toetamisele ja aitamisele. Me oleme juba mõnda aega pakkunud välja Musta mere liidu ideed. Ükskõik millise nime me selle struktuuri jaoks valime, on selge, et praegust naabruspoliitikat peab tugevdama ning me peaksime kutsuma üles kõiki piirkonna terviklikkusest ja stabiilsusest huvitatud osapooli, alates Türgist kuni Kasahstanini, selles osalema. Kui Venemaa on valmis lülituma ümber koostööpoliitikale ja austama oma naabreid, siis kutsutakse ka teda osalema. Venemaa tunneb ennast hetkel tugevalt tänu kõrgele energiahinnale, kuid teadaolevalt pole see Venemaa jaoks tugev majanduslik alus ja ta võidaks palju partnerlusest ja koostööst Euroopaga. Samal ajal peame keskenduma naabrite toetamisele. Sellega seoses, härra eesistuja, soovin öelda, et tänasel tippkohtumisel kokku lepitud järeldused on head, pakkudes head alust edasiliikumiseks tänu sellele, et need väljendavad realistlikku ja jätkusuutlikku lähtepunkti. Avaldan lootust, et Euroopa Parlament jõuab samuti selgetele ja üksmeelsetele järeldustele nagu nõukogu, et Euroopa Liit saaks rääkida ühtsel ja tugevamal häälel."@et5
"Arvoisa puhemies, arvoisa neuvoston puheenjohtaja, hyvä komission jäsen, olemme jo useana päivänä voineet lukea eri sanomalehdistä seuraavan sanoman sisältävän ilmoituksen: ”Lenin. Stalin. Putin. Give in?” eli Lenin. Stalin. Putin. Luovutatko? Itse asiassa sanomaa on hieman yksinkertaistettu, sillä Etelä-Ossetia liitettiin Georgiaan Leninin valtakaudella. Tämän seurauksena noin 18 000 ihmistä kuoli ja noin 50 000 ihmistä karkotettiin. Abhasia liitettiin Georgiaan Stalinin valtakaudella. On tärkeää, ettemme unohda tosiasioita ja että otamme huomioon kaikkien osapuolten näkemykset. Zviad Gamsakhurdia, joka oli Georgian ensimmäinen presidentti ja jonka aatteista on jälleen tullut hyvin suosittuja, kuvasi ossetialaisia roskiksi, jotka on lakaistava Rokin tunnelin läpi. Meidän on huomioitava myös tämä Georgian kansallisuusmielisyys. Mikään edellä mainituista – ja haluan tehdä tämän erittäin selväksi, kuten Martin Schulz on myös eri tilanteissa korostanut – ei kuitenkaan oikeuta Venäjän toimia, jotka ovat jatkuneet jo vuosikausia. Tämä on imperialistista käyttäytymistä, ja olemme jo useita kertoja voineet havaita Venäjän käyttävän pienempiä konflikteja näiden omien tarkoitusperiensä ajamiseen. Olemme toistuvasti joutuneet todistamaan Venäjän uhkauksia ja boikotteja, joita emme voi hyväksyä. En kiellä sitä, etteikö länsi tai Georgian presidentti Mihail Saakašvilikin olisi tehnyt virheitä, mutta Venäjä on naapuruussuhteissaan toistuvasti yrittänyt käyttää sisäisiä konflikteja omien etujensa ajamiseen. Kosovon tunnustaminenkaan ei oikeuta tätä toimintaa. Euroopan unioni on aina selkeästi ja yksiselitteisesti ponnistellut kansainvälisen monenvälisen ratkaisun saavuttamiseksi. Venäjästä ei voi sanoa samaa. Euroopan unioni on myös tukenut selkeästi ja yksiselitteisesti Kosovon serbivähemmistöä ja jatkaa heidän tukemistaan. Mitä Venäjä on tehnyt? Se on katsonut mitään tekemättä, kun georgialaisia on karkotettu Etelä-Ossetiasta ja Abhasiasta. Toivon, että Bernard Kouchner on oikeassa sanoessaan, että käyttöön ollaan nyt ottamassa uutta toimintatapaa. Euroopan unionin olisi nyt panostettava naapureihimme ja keskityttävä tukemaan heitä. Olemme ehdottaneet Mustanmeren unionin perustamista jo jokin aika sitten. Valitsimmepa minkä hyvänsä nimen tälle rakenteelle, on selvää, että meidän on vahvistettava nykyistä naapuruuspolitiikkaamme ja saatava myös muut tämän alueen yhtenäisyyden ja vakauden edistämisestä kiinnostuneet valtiot, Turkista Kazakstaniin, mukaan tähän toimintaan. Mikäli Venäjä on valmis muuttamaan politiikkaansa, aloittamaan yhteistyön ja kunnioittamaan naapureitaan, se on myös tervetullut mukaan. Venäjä tuntee itsensä vahvaksi tällä hetkellä korkeiden energianhintojen vuoksi, mutta kuten kaikki tiedämme, tämä ei ole taloudellisesti kestävä toimintapohja. Venäjä voisi hyötyä huomattavasti Euroopan unionin kumppanuudesta ja EU:n kanssa tehtävästä yhteistyöstä. Tällä välin meidän on annettava selkeä tukemme naapureillemme. Arvoisa neuvoston puheenjohtaja, olen sitä mieltä, että tämänpäiväisen neuvoston päätelmät ovat sopiva lopputulos, joka tarjoaa kestävän pohjan tulevalle kehitykselle, sillä päätelmissä ilmoitetaan selkeästi tavoitteet, jotka ovat realistisia ja kestäviä. Toivon, että Euroopan parlamentti päätyy samanlaisiin selkeisiin ja konsensuspohjaisiin päätelmiin kuin neuvosto, jotta Euroopan unioni voi esiintyä yhtenä – vahvana - rintamana."@fi7
". M. le Président, M. le Président en exercice du Conseil, commissaire, depuis plusieurs jours maintenant, des annonces sont publiées dans divers journaux avec le message suivant: « » («Lenine. Staline. Poutine. On capitule?» En réalité, le message est quelque peu simpliste puisque c’est sous Lenine que l’Ossétie du Sud fut intégrée à la Géorgie. Durant ce processus, quelque 18 000 vies furent perdues et environ 50 000 personnes furent expulsées. L’Abkhazie fut annexée à la Géorgie sous Staline. Il est important de s’en tenir à la vérité ici et de prendre en compte les positions de toutes les parties. Zviad Gamsakhurdia, qui devint le premier président de la République de Géorgie et qui a, à présent, à nouveau été réhabilité, a décrit les Ossètes comme «des ordures qui doivent être balayées à travers le tunnel de Rokihttp://en.wikipedia.org/wiki/Roki_tunnel" \o "Roki tunnel" ». N’oublions donc pas non plus cet aspect du nationalisme géorgien. Rien de tout cela, cependant – et permettez-moi d’être très clair à ce propos, tout comme Martin Shulz l’a été à maintes occasions – rien de tout cela justifie l’intervention russe qui, après tout, dure depuis des années. C’est l’expression d’une attitude impérialiste et nous avons à plusieurs reprises vu la Russie exploiter en ce sens les conflits de minorité existants. Nous avons été les témoins de menaces et de boycotts répétés que nous ne pouvons absolument pas accepter. Je n’entends pas nier que des erreurs ont été commises par l’Occident et par le président géorgien Mikheil Saakashvili mais, dans ses relations avec ses voisins, la Russie a à plusieurs reprises cherché à exploiter des conflits internes pour servir ses propres desseins. Quant à la reconnaissance du Kosovo, elle n’offre pas plus de justification à cette action. Le fait est que l’Union européenne a toujours fait des tentatives claires et univoques de parvenir à une solution multilatérale internationale tandis que la Russie n’a fait aucune tentative dans ce sens. L’Union européenne a également proposé un soutien clair et univoque à la minorité serbe au Kosovo et continuera de le faire. Qu’a fait la Russie? Elle s’est, pour le moins, contentée de regarder tandis que les Géorgiens étaient expulsés de l’Ossétie du Sud et de l’Abkhazie, et j’espère que M. Kouchner a raison quand il dit qu’une nouvelle politique a maintenant été adoptée. L’UE doit maintenant se focaliser sur le soutien à apporter à nos voisins. Voilà un certain temps que nous proposons une Union pour la mer Noire. Quel que soit le nom que choisissons pour cette structure, il est clair que la politique de voisinage actuelle doit être renforcée et consolidée et que nous devons inviter toutes les parties dans cette région qui possèdent un intérêt dans l’intégrité et la stabilité de la région, de la Turquie au Kazakhstan, à s’impliquer. Si la Russie est prête à revenir à une politique de coopération et de respect envers ses voisins, elle sera invitée à s’y joindre également. La Russie se sent forte en ce moment en raison des prix élevés de l’énergie, mais nous savons tous qu’il ne s’agit pas là d’une base économique valable pour la Russie et qu’elle aurait beaucoup à gagner d’un partenariat et d’une coopération avec l’Europe. En attendant, nous devons nous focaliser sur la nécessité d’offrir un soutien clair à nos voisins. En ce sens, M. le Président en exercice, permettez-moi de dire que les conclusions auxquelles vous êtes parvenus au sommet d’aujourd’hui sont de bonnes conclusions qui offrent une base solide à partir de laquelle nous pouvons avancer car elles constituent une expression claire de ce qui est réaliste et viable. J’espère qu’à l’instar du Conseil, le Parlement européen arrivera à des conclusions tout aussi claires et basées sur un consensus de sorte que l’Union européenne puisse parler d’une seule – et forte – voix."@fr8
". Elnök úr, Kouchner úr, biztos asszony, már több napja jelenik meg egy hirdetés különféle napilapokban a következő szöveggel: „Lenin. Sztálin. Putyin. Meghátrálunk?” Tény, hogy az üzenet túlságosan is le van egyszerűsítve, mivel Dél-Oszétia éppen Lenin alatt lett Grúzia része. Akkor csaknem18 000 -en vesztették életüket és körülbelül 50 000 embert űztek el otthonából. Abházia Sztálin alatt lett Grúzia része.. Nagyon fontos, hogy ragaszkodjunk az igazsághoz, és mindegyik fél álláspontját figyelembe vegyük. http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Zviad_Gamszahurdia&action=edit&redlink=1" \o "Zviad Gamszahurdia (megíratlan szócikk)" , aki a Grúz Köztársaság első elnöke volt, és ma ismét igen népszerű, kijelentette, hogy az oszét nép „szemét, amelyet ki kell söpörni az alagúton át”. Tisztában kell lennünk a grúz nacionalizmus ezen aspektusával is. Azonban ez egyáltalán nem – és ezt hadd hangsúlyozzam én is, ahogy Martin Schulz is többször megtette –, egyáltalán nem igazolja az orosz intervenciót, amely végső soron már évek óta zajlik. Ez az intervenció nem más, mint a birodalmi politikai hozzáállás megnyilvánulása, és sorozatosan azt láttuk, hogy Oroszország ebben a szellemben használja ki a kisebbségek között fennálló konfliktusokat. Újra meg újra fenyegetéseket és bojkottokat tapasztalunk, amelyet egyáltalán nem tudunk elfogadni. Nem kívánom tagadni, hogy a nyugat és Mihail Szaakasvili grúz elnök hibákat követett el, ám Oroszország a szomszédaival való kapcsolat terén többször próbálta saját hasznára fordítani a belső konfliktusokat. Koszovó elismerése sem igazolja ezt az akciót. A tény az, hogy az Európai Unió mindig is egyértelmű, határozott kísérleteket tett arra, hogy nemzetközi, multilaterális megoldás szülessen. Oroszország nem tett ilyen erőfeszítést. Az Európai Unió egyértelmű, határozott segítséget ajánlott fel a Koszovóban élő szerb kisebbségnek, és a jövőben is így tesz majd. Mit tett Oroszország? .Legfeljebb elnézte, hogy a grúzokat elűzik Dél-Oszétiából és Abháziából; és remélem, hogy Kouchner úrnak igaza van, amikor azt mondja, hogy most új politika kerül elfogadásra. Az EU-nak most arra kell koncentrálnia, hogy szomszédainak támogatást és megerősítést nyújtson. Már hosszabb ideje javasolunk uniót a Fekete-tenger számára. Bármilyen nevet adunk is e struktúrának, egyértelmű, hogy a jelenlegi szomszédságpolitikát meg kell erősíteni, és hogy a régióban Törökországtól kezdve Kazahsztánig minden olyan szereplőt meg kell hívnunk, aki érdekelt a régió integritásában és stabilitásában. Amennyiben Oroszország kész arra, hogy visszatérjen az együttműködés politikájához és a szomszédai iránti tisztelethez, Oroszországot is meghívjuk. Oroszország most erősnek érzi magát a magas energiaárak miatt, de mindannyian tudjuk, hogy Oroszország számára ez nem szilárd gazdasági alap, és azt is, hogy sokat nyerhet azzal, ha partnerséget alakít ki és együttműködik Európával. Közben pedig arra kell koncentrálnunk, hogy szomszédinknak egyértelmű segítséget nyújtsunk. Ebben az értelemben, Kouchner úr, azt mondhatom, hogy azok az eredmények, amelyekre a mai csúcstalálkozón jutottak, jó eredmények, amelyek szilárd alapul szolgálnak a további cselekvéshez, mivel egyértelműen mutatják, hogy mi az, ami valószerű és fenntartható. Remélem, hogy az Európai Parlament a Tanácséhoz hasonló egyértelmű és konszenzusos eredményekre jut, és így az Európai Unió egységes és erőteljesebb hangon szólalhat meg."@hu11
". Signor Presidente, signor Presidente in carica del Consiglio, signora Commissario, da molti giorni su diversi giornali sono stati formulati annunci con il messaggio seguente: “Lenin. Stalin. Putin. Vi arrendete?” Di fatto, il messaggio è alquanto semplicistico, poiché in realtà è con Lenin che l’Ossezia del Sud diventò parte della Georgia. Durante il processo, sono andate perdute circa 18 000 vite e quasi 50 00 persone sono state espulse. L’Abkhazia divenne parte della Georgia con Stalin. E’ importante attenersi alla verità e tenere conto delle posizioni di tutte le parti. Zviad Gamsakhurdia, che diventò il primo http://en.wikipedia.org/wiki/President_of_Georgia" \o "President of Georgia" e della http://en.wikipedia.org/wiki/Georgia_(country)" \o "Georgia (country)" e ora è nuovamente di moda, ha descritto gli abitanti dell’Ossezia come “immondizia da gettare attraverso il tunnel di Roki”. Non occorre ricordare anche quest’aspetto del nazionalismo georgiano. Niente di tutto ciò, tuttavia, e permettetemi di chiarirlo, poiché Martin Schulz lo ha fatto in numerose occasioni, niente di tutto ciò giustifica l’intervento russo che, dopo tutto, è proseguito per anni. Si tratta dell’espressione di un comportamento imperialista e abbiamo ripetutamente osservato la Russia sfruttare di conseguenza i conflitti esistenti tra le minoranze. Abbiamo assistito a minacce e boicottaggi reiterati che non possiamo assolutamente accettare. Non ho intenzione di negare che siano stati compiuti errori dall’Occidente e dal Presidente georgiano Mikheil Saakashvili, ma nelle sue relazioni con i vicini, la Russia ha più volte tentato di sfruttare i conflitti interni a scopo personale. Nemmeno il riconoscimento del Kosovo offre alcuna giustificazione a quest’azione. Il fatto è che l’Unione europea ha sempre compiuto tentativi chiari e inequivocabili per ottenere una soluzione internazionale multilaterale. La Russia non lo ha fatto. L’Unione europea ha inoltre offerto un sostegno chiaro e inequivocabile alla minoranza serba in Kosovo e continuerà a farlo. Che cosa ha fatto la Russia? Tutt’al più, è stata a guardare mentre i georgiani erano cacciati da Ossezia del Sud e Abkhazia, e mi auguro che il Presidente Kouchner abbia ragione quando afferma che non sarà adottata una nuova politica. Ora l’UE dovrebbe concentrarsi sull’offrire ai nostri vicini il nostro aiuto e sostegno. Per un po’ di tempo abbiamo proposto un’Unione del Mar Nero. Qualsiasi nome si scelga per tale struttura, è evidente che l’attuale politica di vicinato deve essere convalidata e rafforzata e che dobbiamo invitare chi nella regione è interessato a integrità e stabilità, dalla Turchia al Kazakistan, a essere coinvolto. Se è pronta a ritornare a una politica di cooperazione e rispetto per i propri vicini, anche la Russia sarà invitata a partecipare. Attualmente questo paese si sente forte per i prezzi elevati dell’energia, ma tutti sappiamo che non si tratta di una solida base economica per la Russia e che ha molto da guadagnare da un partenariato e dalla cooperazione con l’Europa. Nel contempo, dobbiamo incentrarci sull’offrire ai nostri vicini un chiaro sostegno. In tal senso, signor Presidente in carica, posso affermare che le conclusioni che avete concordato nel vertice di oggi sono valide, poiché forniscono una base ferma su cui compiere progressi, dal momento che sono un’espressione evidente di ciò che è realistico e sostenibile. Spero che il Parlamento europeo giungerà a conclusioni simili, chiare e unanimi, a quelle del Consiglio, in modo che l’Unione europea possa esprimersi a una sola, e più forte, voce."@it12
". Gerb. pirmininke, einantis Tarybos Pirmininko pareigas, Komisijos nare, kelias pastarąsias dienas įvairiuose laikraščiuose buvo spausdinamos reklamos su šiuo pranešimus: „Leninas. Stalinas. Putinas. Pasiduoti?“ Iš tikrųjų, pranešimas yra šiek tiek supaprastintas, nes būtent valdant Leninui Pietų Osetija tapo Gruzijos dalimi. Tuo metu žuvo apie 18 000 žmonių, o apie 50 000 žmonių buvo ištremti. Abchazija tapo Gruzijos dalimi valdant Stalinui. Čia svarbu laikytis tiesos ir atsižvelgti į visų pusių pozicijas. Zviadas Gamsakhurdia, tapęs pirmuoju http://en.wikipedia.org/wiki/Georgia_(country)" \o "Georgia (country)" phttp://en.wikipedia.org/wiki/President_of_Georgia" \o "President of Georgia", ir dabar vėl labai išpopuliarėjęs, buvo apibūdinęs http://en.wikipedia.org/wiki/Ossetians" \o "Ossetians" kaip šiukšles, kurios turi būti iššluotos per http://en.wikipedia.org/wiki/Roki_tunnel" \o "Roki tunnel" tunelį“. Mums taip pat reikia nepamiršti šio Gruzijos nacionalizmo. Tačiau niekas iš šių dalykų – leiskite man pasakyti tai labai aiškiai, kaip jau daug kartų yra daręs Martinas Schulzas – niekas iš šių dalykų nepateisina Rusijos kišimosi, kuris buvo vykdomas daug metų. Tai yra imperialistinio elgesio išraiška, ir mes ne kartą matėme, kaip Rusija pasinaudoja konfliktais su mažumomis. Mes ne kartą buvome grasinimų ir boikotų, kurių mes visiškai negalime priimti, liudytojai. Aš nenoriu neigti, kad Vakarai ir Gruzijos prezidentas Mikheilas Saakashvilis padarė klaidų, bet savo santykiuose su kaimynais Rusija ne kartą siekė išnaudoti vidaus konfliktus savo tikslams. Taip pat ir Kosovo pripažinimas nepateisina šio veiksmo. Europos Sąjunga iš tikrųjų visada dėjo akivaizdžias pastangas pasiekti tarptautinį daugiašalį sprendimą. Rusija nedėjo jokių tokio pobūdžio pastangų. Europos Sąjunga taip pat pasiūlė aiškią ir neabejotiną paramą serbų mažumai Kosove ir toliau taip darys. O ką padarė Rusija? Ji mažų mažiausiai buvo stebėtoja tuo metu, kai gruzinai buvo išstumti iš Pietų Osetijos ir Abchazijos, ir aš tikiuosi, kad B. Kouchneris yra teisus, sakydamas, kad dabar bus priimta nauja politika. Europos Sąjunga dabar turi sukoncentruoti teikti mūsų kaimynams palaikymą ir paramą. Mes kurį laiką siūlėme sudaryti sąjungą prie Juodosios jūros esančioms valstybėms. Kad ir kokį vardą parinktume šiai struktūrai, yra aišku, kad dabartinė Kaimynystės politika turi būti sustiprinta ir kad turime pakviesti įsitraukti visas regiono valstybes, nuo Turkijos iki Kazachstano, kurios turi interesų dėl šio regiono vientisumo ir stabilumo. Jei Rusija bus pasiruošusi vėl imtis bendradarbiavimo politikos ir laikysis pagarbos savo kaimynams, Rusija taip pat bus pakviesta prisijungti. Rusija šiuo metu jaučiasi stipri dėl aukštų energijos kainų, bet mes visi žinome, kad tai nėra tvirtas ekonominis pagrindas Rusijai ir kad ji turi daug ko išmokti iš partnerystės ir bendradarbiavimo su Europa. Šiuo metu mes turime susitelkti ties aiškios paramos mūsų kaimynams teikimu. Šia prasme, einantis Tarybos Pirmininko pareigas, leiskite man pasakyti, kad tai, dėl ko susitarėte per šiandienį aukščiausiojo lygio susitikimą, yra geros išvados, suteikiančios geresnį pagrindą judėti pirmyn, nes jose yra aiškiai išreikšta tai, kas yra realu ir tvaru. Tikiuosi, jog Europos Parlamentas pasieks tokias pat aiškias ir sutarimu pagrįstas išvadas kaip tai padarė Taryba, kad Europos Sąjunga galėtų kalbėti vienu – ir stipriu – balsu."@lt14
". Priekšsēdētāja kungs, Padomes priekšsēdētāj, komisāra kungs, jau vairākas dienas dažādos laikrakstos tiek publicēti sludinājumi ar šādu tekstu: „Ļeņins. Staļins. Putins. Tu piekāpies?” Faktiski šis vēstījums savā ziņā ir ļoti vienkāršs, proti, — patiesībā Ļeņina laikā Dienvidosetija tika iekļauta Gruzijas sastāvā. Šajā procesā dzīvību zaudēja ap 18 000 cilvēku, bet ap 50 000 cilvēku izraidīja. Savukārt Abhāzija par Gruzijas daļu kļuva Staļina laikā. Ir svarīgi, lai mēs neatkāptos no patiesības un ņemtu vērā visu pušu nostājas. kurš bija Gruzijas Republikas pirmais prezidents un tagad atkal kļuvis ļoti populārs, osetīniešus aprakstīja kā „pabiras, kas izkvēpināti caur Roki tuneli http://en.wikipedia.org/wiki/Roki_tunnel" \o "Roki tunnel" ”. Mums jāsaglabā piesardzība attiecībā uz šo Gruzijas nacionālisma aspektu. Tomēr neviens no šiem faktiem — un ļaujiet man šajā saistībā ieviest skaidrību, kā to daudzos gadījumos ir darījis — neattaisno Krievijas iebrukumu, kas galu galā jau notiek gadiem ilgi. Tā ir imperiālistu izpausme, un mēs daudzkārt esam redzējuši, ka Krievija izmanto pastāvošos konfliktus ar minoritātēm. Mēs daudzkārt esam pieredzējuši draudus un boikotus, un tas mums ir absolūti nepieņemami. Es nevēlos noliegt kļūdas, ko pieļāvuši Rietumi un Gruzijas prezidents bet saistībā ar savām kaimiņvalstīm Krievija atkal ir mēģinājusi savās interesēs izmantot iekšējos konfliktus. Arī piedāvājums atzīt Kosovas neatkarību nav pamatojums šādai rīcībai. Tomēr tas ir fakts, ka Eiropas Savienība vienmēr ir skaidri un nepārprotami mēģinājusi panākt starptautiskus daudzpusējus risinājumus. Krievija nav mēģinājusi iet šādā virzienā. Eiropas Savienība arī piedāvāja skaidru un nepārprotamu atbalstu serbu minoritātei Kosovā un turpinās to darīt. Bet kā rīkojās Krievija? Tā tikai noskatījās, kamēr gruzīni tika padzīti no Dienvidosetijas un Abhāzijas, un es ceru, ka kungam bija taisnība, kad viņš apgalvoja, ka tagad tiks pieņemta jauna politika. Eiropas Savienībai tagad jākoncentrējas uz atbalsta un palīdzības sniegšanu mūsu kaimiņvalstīm. Mēs esam ierosinājuši uz kādu laiku izveidot Melnās jūras reģiona valstu savienību. Lai arī kādu nosaukumu mēs izvēlētos šai savienībai, ir skaidrs, ka pašreizējā kaimiņattiecību politika ir jāveicina un jāstiprina, un mums jāaicina iesaistīties visus tos šajā reģionā, kuri ir ieinteresēti reģiona vienotībā un stabilitātē, sākot no Turcijas un beidzot ar Kazahstānu. Ja Krievija ir gatava atgriezties pie sadarbības politikas un cieņas attiecībā uz savām kaimiņvalstīm, Krievija arī tiks uzaicināta pievienoties. Patlaban Krievija jūtas stipra, jo enerģijas cenas ir augstas, bet mēs visi zinām, ka tas nav drošs pamats Krievijas ekonomikai, un tai ir daudz tādu aspektu, kuros šī valsts varētu iegūt saistībā ar partnerību un sadarbību ar Eiropu. Tajā pašā laikā mums jākoncentrējas uz to, lai savām kaimiņvalstīm mēs sniegtu skaidru atbalstu. Šajā ziņā, Padomes priekšsēdētāja kungs, es atļaušos pateikt, ka secinājumi, par kuriem jūs vienojāties šodienas samitā, ir labi secinājumi, kas piedāvā drošu pamatu turpmākai virzībai, jo tajos skaidri ir norādīts, kādi ir reāli īstenojamie un ilgtermiņa risinājumi. Ceru, ka Eiropas Parlaments, tāpat kā Padome, nonāks pie līdzīgiem skaidriem un uz vienprātību pamatotiem secinājumiem, tādējādi ļaujot Eiropas Savienībai runāt vienotā — un skaļākā — balsī."@lv13
"Herr Präsident, Herr Ratspräsident, Frau Kommissarin! Seit einigen Tagen gibt es Inserate mit dem Text „Lenin - Stalin – Putin“ und der Frage „give in?“. Nun ist das etwas einfach, denn es war doch zu Lenins Zeiten, als Südossetien zu Georgien kam, wobei es etwa 18.000 Tote und etwa 50.000 Vertriebene gab. Abchasien kam zu Georgien zu Stalins Zeit. Hier sollte man bei der Wahrheit bleiben und alle Seiten berücksichtigen. Der ehemalige erste Präsident Georgiens, Swiad Gamsachurdia, der jetzt wieder groß in Mode ist, hat gesagt: „Das ossetische Volk ist ein Unrat, den wir durch den Roki-Tunnel hinauskehren müssen.“ Man sollte auch diese Seite des georgischen Nationalismus sehen. Aber nichts davon – das sage ich ganz klar, und Martin Schulz hat es bei mehreren Gelegenheiten gesagt – nichts davon rechtfertigt die russische Intervention, die ja schon seit Jahren läuft. Sie ist Ausdruck eines imperialistischen Gehabes, und wir haben immer wieder gesehen, wie Russland die bestehenden Minderheitenkonflikte entsprechend ausgenützt hat. Wir haben immer wieder Drohungen und Boykotte erlebt, die wir absolut nicht akzeptieren können. Damit will ich keine Fehler – weder vom Westen noch von Saakaschwili – leugnen. Aber Russland hat bezüglich seiner Nachbarn immer wieder versucht, interne Konflikte für sich auszunützen. Auch die Anerkennung Kosovos ist keine Rechtfertigung für diese Aktion. Denn die Europäische Union hat immer klar und deutlich versucht, eine internationale multilaterale Lösung zu bekommen. Russland hat das nicht versucht. Die Europäische Union hat immer klar und deutlich auch die serbische Minderheit im Kosovo unterstützt und wird das auch weiterhin tun. Was hat Russland getan? Es hat zumindest zugeschaut bei der Vertreibung von Georgiern aus Südossetien und Abchasien, und ich hoffe, dass Monsieur Kouchner Recht hat, wenn er sagt, dass es jetzt eine andere Politik geben wird. Jetzt muss sich die Politik der Europäischen Union klar und deutlich darauf konzentrieren, unseren Nachbarn Unterstützung und Rückhalt zu geben. Wir haben schon seit einiger Zeit eine Union für das Schwarze Meer vorgeschlagen. Wie immer man auch diese Konstruktion bezeichnet, es ist klar, dass die gegenwärtige Nachbarschaftspolitik gestärkt und verstärkt werden muss und dass wir alle in der Region einladen müssen, von der Türkei bis Kasachstan, die ein Interesse an der Integrität und der Stabilität dieser Region haben. Wenn Russland bereit ist, zu einer Politik der Zusammenarbeit und des Respekts gegenüber den Nachbarn zurückzukehren, ist auch Russland eingeladen, hier mitzumachen. Derzeit fühlt sich Russland durch die hohen Energiepreise besonders stark. Aber wir alle wissen, dass dies keine gesunde wirtschaftliche Basis ist, die Russland da hat, und dass Russland gerade von der Partnerschaft und der Zusammenarbeit mit Europa viel zu gewinnen hat. Wir jedenfalls müssen uns darauf konzentrieren, unseren Nachbarn eine klare Unterstützung zu geben. In diesem Sinne, Herr Ratspräsident, darf ich sagen: Die Schlussfolgerungen, die Sie beschlossen haben, sind gute Schlussfolgerungen, und sie bilden eine gute Basis, weil sie klar zum Ausdruck bringen, was realistisch ist, was wir durchhalten können. Ich hoffe, dass wir in diesem Parlament eine ähnlich klare konsensuale Lösung finden können wie der Rat, damit wir gestärkt mit einer Stimme in der Europäischen Union sprechen können."@mt15
". Mijnheer de Voorzitter, mijnheer de fungerend voorzitter van de Raad, commissaris, al een aantal dagen hebben wij in diverse kranten de volgende slagzin kunnen lezen: “Lenin. Stalin. Putin. Give in?” Deze boodschap is wellicht wat simplistisch, aangezien het onder Lenin was dat Zuid-Ossetië werd ingelijfd bij Georgië. Tijdens deze operatie lieten 18 000 mensen het leven en werden 50 000 mensen verjaagd. Abchazië werd deel van Georgië onder Stalin. Het is belangrijk dat wij de waarheid onder ogen zien en rekening houden met alle kanten van de zaak. Zviad Gamsakhurdia, de eerste president van de Republiek Georgië die momenteel weer erg populair is, omschreef de Ossetische bevolking ooit als “uitschot dat het liefst de Rokitunnel uitgeveegd moet worden” (zie http://en.wikipedia.org/wiki/Roki_tunnel" \o "Roki tunnel"). We moeten toch ook oog houden voor dit aspect van het Georgische nationalisme. Dit alles – en dit wil ik heel duidelijk stellen, zoals ook Martin Schulz bij meerdere gelegenheden heeft gedaan –rechtvaardigt geenszins de Russische interventie die al jaren gaande is. Deze getuigt van imperialistisch gedrag en wij hebben bij herhaling gezien dat Rusland zich bij de bestaande conflicten met minderheden ook als zodanig opstelt. Wij zijn bij herhaling getuige geweest van bedreigingen en boycots die absoluut niet te accepteren te zijn. Ik wil niet ontkennen dat er ook door het westen en door de Georgische president Mikheil Saakashvili fouten zijn gemaakt, maar Rusland heeft in zijn betrekkingen met zijn buurlanden vaak geprobeerd interne conflicten te gebruiken voor eigen gewin. Ook kan deze actie niet worden gerechtvaardigd op basis van de erkenning van Kosovo. Het is een feit dat de Europese Unie altijd duidelijk en ondubbelzinnig heeft gestreefd naar een internationale multilaterale oplossing. Rusland heeft geen enkele poging hiertoe ondernomen. De Europese Unie heeft ook duidelijk en onmiskenbaar de Servische minderheid in Kosovo gesteund, en zal dat ook blijven doen. Wat heeft Rusland gedaan? Het heeft, op zijn zachtst gezegd, toegekeken hoe Georgiërs uit hun huizen in Zuid-Ossetië en Abchazië werden verdreven, en ik hoop dat de heer Kouchner gelijk heeft als hij zegt dat er nu wordt overgegaan tot een ander beleid. De EU moet er nu alles aan doen om haar buurlanden medestand en steun te geven. Wij doen al enige tijd voorstellen voor een Unie voor het Zwarte Zeegebied. Hoe wij dit initiatief ook willen noemen, het is wel duidelijk dat het huidige nabuurschapsbeleid moet worden uitgebreid en worden versterkt en dat wij iedereen in de regio die belang heeft bij de integriteit en stabiliteit van deze regio, van Turkije tot Kazachstan, daarbij moeten betrekken. Als Rusland bereid is terug te keren tot een beleid van samenwerking en respect voor zijn buurlanden, dan zal ook Rusland hiervoor uitgenodigd worden. Rusland voelt zich op het moment sterk vanwege de hoge energieprijzen, maar wij weten allemaal dat dit geen gezonde basis voor de Russische economie is, en dat het land veel te winnen heeft bij een partnerschap en een samenwerking met Europa. Ondertussen moeten wij zorgen dat wij onze buurlanden duidelijke steun geven. In dat opzicht zou ik willen zeggen, mijnheer de fungerend voorzitter van de Raad, dat de conclusies die u hebt getrokken uit de top van vandaag, de juiste zijn en dat deze een gezonde basis vormen voor hoe wij verder moeten, aangezien zij een heldere uitdrukking vormen van realistisch en duurzaam beleid. Ik hoop dat het Europees Parlement tot vergelijkbaar heldere en eenstemmige conclusies komt als de Raad, zodat de Europese Unie kan spreken met één – en dus een krachtige – stem."@nl3
". Panie przewodniczący, urzędujący przewodniczący Rady, pani komisarz! Już od kilku dni ogłoszenia w różnych gazetach niosą ze sobą następujące przesłanie: „Lenin. Stalin. Putin. Poddajesz się?”. Przesłanie to jest w rzeczywistości nieco nazbyt uproszczone, ponieważ Osetia Południowa stała się częścią Gruzji tak naprawdę za rządów Lenina. Z biegiem czasu zginęło około 18 000 ludzi, a około 50 000 zostało wydalonych. Abchazja stała się częścią Gruzji za rządów Stalina. Ważne jest tutaj trzymanie się prawdy i wzięcie pod uwagę stanowisk wszystkich stron. Zviad Gamsakhurdia, pierwszy prezydent Republiki Gruzji, który znów stał się bardzo modny, opisał mieszkańców Osetii jako „hołotę, którą trzeba przepędzić przez tunel Roki http://en.wikipedia.org/wiki/Roki_tunnel" \o "Roki tunnel" „. Powinniśmy mieć świadomość także tego aspektu gruzińskiego nacjonalizmu. Jednakże nic z tego – i chciałbym dać to jasno do zrozumienia, podobnie jak przy wielu okazjach uczynił poseł Martin Schulz – nic z tego nie usprawiedliwia interwencji Rosjan, która przecież trwa już od lat. Jest to wyrazem imperialistycznego zachowania i wielokrotnie widzieliśmy, jak Rosja wykorzystuje w ten sposób konflikty mniejszościowe. Byliśmy świadkami wielokrotnych gróźb i bojkotów, których absolutnie nie możemy zaakceptować. Nie chcę zaprzeczać, że błędy popełnił zarówno Zachód jak i prezydent Gruzji, Michaił Saakaszwili, ale Rosja w ramach swoich relacji z krajami sąsiadującymi wielokrotnie starała się wykorzystywać konflikty wewnętrzne dla własnych celów. Uznanie Kosowa również nie usprawiedliwia tych działań. Faktem jest, że Unia Europejska zawsze podejmowała wyraźne i jednoznaczne próby mające na celu znalezienie międzynarodowego, wielostronnego rozwiązania. Rosja tego typu prób nie podjęła. Unia Europejska zaoferowała ponadto wyraźne i jednoznaczne wsparcie mniejszości serbskiej w Kosowie i będzie takie działania kontynuowała. Co zrobiła Rosja? Rosja co najmniej przyglądała się, podczas gdy Gruzini byli wydalani z Osetii Południowej i Abchazji, i mam nadzieję, że pan Kouchner ma rację mówiąc, że teraz zostanie przyjęta nowa polityka. Unia Europejska powinna skoncentrować się teraz na udzielaniu naszym sąsiadom wsparcia i poparcia. Już od jakiegoś czasu proponujemy założenie Unii na rzecz regionu Morza Czarnego. Bez względu na to, jak tę strukturę nazwiemy, oczywistym jest, że należy wzmocnić obecną politykę sąsiedztwa i że musimy zachęcić do uczestnictwa wszystkich tych, którzy są zainteresowani integralnością i stabilnością danego regionu, od Turcji po Kazachstan. Jeżeli Rosja jest przygotowana na powrót do polityki współpracy i szacunku dla swoich sąsiadów, wówczas również zostanie zaproszona do uczestnictwa. Rosja czuje się teraz silna ze względu na wysokie ceny energii, ale wszyscy wiemy, że nie stanowi to dla Rosji mocnej podstawy gospodarczej i że Rosja może wiele zyskać na partnerstwie i współpracy z Europą. W międzyczasie musimy skupić się na udzielaniu naszym sąsiadom wyraźnego wsparcia. Urzędujący przewodniczący Rady! W tym kontekście chciałbym powiedzieć, że konkluzje, które zostały uzgodnione podczas dzisiejszego szczytu, są dobre i stanowią solidną podstawę do dalszych działań, ponieważ w przejrzysty sposób wyrażają to, co jest realistyczne i zrównoważone. Mam nadzieję, że Parlament Europejski wyciągnie przejrzyste wnioski, oparte na konsensusie, podobnie jak to uczyniła Rada, tak aby Unia Europejska mogła mówić jednym – i silniejszym – głosem."@pl16
". Senhor Presidente, Senhor Presidente em exercício do Conselho, Senhora Comissária, há alguns dias que têm surgido anúncios em vários jornais com a seguinte mensagem: " " (Lenine. Estaline. Putin. Ceder?). Na verdade, a mensagem é algo simplista, uma vez que foi sob o poder de Lenine que a Ossétia do Sul se tornou parte da Geórgia. Nesse processo, perderam-se cerca de 18 000 vidas e à volta de 50 000 pessoas foram expulsas. A Abcázia tornou-se parte da Geórgia sob o poder de Estaline. É importante não esquecer a verdade e ter em consideração as posições de todos os lados. Zviad Gamsakhurdia, que se tornou o primeiro presidente da República da Geórgia e que está novamente muito na moda, descreveu o povo da Ossétia como "lixo que tem de ser varrido através do túnel de Roki". Temos de estar igualmente cientes deste aspecto do nacionalismo georgiano. Porém, nada disto – e deixem-me tornar isto muito claro, como o senhor deputado Martin Schulz fez em muitas ocasiões –, nada disto justifica a intervenção russa que, afinal de contas, já dura há anos. É a expressão de um comportamento imperialista e temos visto repetidamente a Rússia tirar partido dos conflitos envolvendo minorias existentes de acordo com os seus interesses imperialistas. Testemunhámos repetidas ameaças e boicotes que não podemos, de modo algum, aceitar. Não pretendo negar que foram cometidos erros pelo Ocidente e pelo presidente georgiano Mikheil Saakashvili, mas nas relações com os seus vizinhos, a Rússia tem repetidamente procurado explorar conflitos internos para os seus próprios fins. O reconhecimento do Kosovo também não oferece qualquer justificação para esta acção. A União Europeia levou sempre a cabo tentativas claras e inequívocas para alcançar uma solução internacional multilateral. A Rússia não fez qualquer tentativa. A União Europeia ofereceu ainda um apoio claro e inequívoco à minoria sérvia do Kosovo e continuará a fazê-lo. O que fez a Rússia? No mínimo, ficou de braços cruzados enquanto os georgianos eram expulsos da Ossétia do Sul e da Abcázia e espero que o Sr. Kouchner esteja certo quando afirma que será adoptada agora uma nova política. A UE deveria agora concentrar-se no fornecimento de ajuda e de auxílio aos nossos vizinhos. Há algum tempo que propomos uma união para o mar Negro. Seja qual for o nome escolhido para esta estrutura, é inegável que actual política de vizinhança tem de ser fortalecida e reforçada e que temos de convidar a nela participarem todos os países da região que estejam interessados na integridade e na estabilidade da mesma, desde a Turquia ao Cazaquistão. Se a Rússia estiver preparada para regressar a uma política de cooperação e de respeito pelos seus vizinhos, será igualmente convidada a aderir. Actualmente, a Rússia sente-se poderosa devido aos elevados preços da energia, mas todos sabemos que esta não é uma base económica sólida e que o país tem muito a ganhar com a parceria e com a cooperação com a Europa. Entretanto, temos de centrar-nos em dar o nosso apoio inequívoco aos nossos vizinhos. Nesse sentido, Senhor Presidente em exercício do Conselho, permita-me dizer que as conclusões acordadas na cimeira de hoje são conclusões positivas que oferecem uma base sólida para avançarmos, uma vez que são uma clara expressão do que é realista e sustentável. Espero que o Parlamento Europeu chegue a conclusões igualmente claras e baseadas no consenso para que a União Europeia possa falar a uma única – e mais forte – voz."@pt17
"Herr Präsident, Herr Ratspräsident, Frau Kommissarin! Seit einigen Tagen gibt es Inserate mit dem Text „Lenin - Stalin – Putin“ und der Frage „give in?“. Nun ist das etwas einfach, denn es war doch zu Lenins Zeiten, als Südossetien zu Georgien kam, wobei es etwa 18.000 Tote und etwa 50.000 Vertriebene gab. Abchasien kam zu Georgien zu Stalins Zeit. Hier sollte man bei der Wahrheit bleiben und alle Seiten berücksichtigen. Der ehemalige erste Präsident Georgiens, Swiad Gamsachurdia, der jetzt wieder groß in Mode ist, hat gesagt: „Das ossetische Volk ist ein Unrat, den wir durch den Roki-Tunnel hinauskehren müssen.“ Man sollte auch diese Seite des georgischen Nationalismus sehen. Aber nichts davon – das sage ich ganz klar, und Martin Schulz hat es bei mehreren Gelegenheiten gesagt – nichts davon rechtfertigt die russische Intervention, die ja schon seit Jahren läuft. Sie ist Ausdruck eines imperialistischen Gehabes, und wir haben immer wieder gesehen, wie Russland die bestehenden Minderheitenkonflikte entsprechend ausgenützt hat. Wir haben immer wieder Drohungen und Boykotte erlebt, die wir absolut nicht akzeptieren können. Damit will ich keine Fehler – weder vom Westen noch von Saakaschwili – leugnen. Aber Russland hat bezüglich seiner Nachbarn immer wieder versucht, interne Konflikte für sich auszunützen. Auch die Anerkennung Kosovos ist keine Rechtfertigung für diese Aktion. Denn die Europäische Union hat immer klar und deutlich versucht, eine internationale multilaterale Lösung zu bekommen. Russland hat das nicht versucht. Die Europäische Union hat immer klar und deutlich auch die serbische Minderheit im Kosovo unterstützt und wird das auch weiterhin tun. Was hat Russland getan? Es hat zumindest zugeschaut bei der Vertreibung von Georgiern aus Südossetien und Abchasien, und ich hoffe, dass Monsieur Kouchner Recht hat, wenn er sagt, dass es jetzt eine andere Politik geben wird. Jetzt muss sich die Politik der Europäischen Union klar und deutlich darauf konzentrieren, unseren Nachbarn Unterstützung und Rückhalt zu geben. Wir haben schon seit einiger Zeit eine Union für das Schwarze Meer vorgeschlagen. Wie immer man auch diese Konstruktion bezeichnet, es ist klar, dass die gegenwärtige Nachbarschaftspolitik gestärkt und verstärkt werden muss und dass wir alle in der Region einladen müssen, von der Türkei bis Kasachstan, die ein Interesse an der Integrität und der Stabilität dieser Region haben. Wenn Russland bereit ist, zu einer Politik der Zusammenarbeit und des Respekts gegenüber den Nachbarn zurückzukehren, ist auch Russland eingeladen, hier mitzumachen. Derzeit fühlt sich Russland durch die hohen Energiepreise besonders stark. Aber wir alle wissen, dass dies keine gesunde wirtschaftliche Basis ist, die Russland da hat, und dass Russland gerade von der Partnerschaft und der Zusammenarbeit mit Europa viel zu gewinnen hat. Wir jedenfalls müssen uns darauf konzentrieren, unseren Nachbarn eine klare Unterstützung zu geben. In diesem Sinne, Herr Ratspräsident, darf ich sagen: Die Schlussfolgerungen, die Sie beschlossen haben, sind gute Schlussfolgerungen, und sie bilden eine gute Basis, weil sie klar zum Ausdruck bringen, was realistisch ist, was wir durchhalten können. Ich hoffe, dass wir in diesem Parlament eine ähnlich klare konsensuale Lösung finden können wie der Rat, damit wir gestärkt mit einer Stimme in der Europäischen Union sprechen können."@ro18
"Vážený pán predseda, pán úradujúci predseda Rady, pani komisárka, už niekoľko dní sa v rôznych novinách objavujú inzeráty s týmto posolstvom: „Lenin. Stalin. Putin. Ustúpiť?“ Toto posolstvo je v skutočnosti trochu zjednodušujúce, pretože to bolo práve za Lenina, keď sa Južné Osetsko stalo súčasťou Gruzínska. Počas tohto procesu prišlo o život asi 18 000 ľudí a okolo 50 000 ľudí bolo vyhnaných. Abcházsko sa stalo súčasťou Gruzínska za Stalinovej vlády. Je dôležité držať sa pravdy a vziať do úvahy postoje všetkých strán. Zviad Gamsachurdia, ktorý sa stal prvým http://en.wikipedia.org/wiki/President_of_Georgia" \o "President of Georgia"http://en.wikipedia.org/wiki/Georgia_(country)" \o "Georgia (country)" a ktorý sa teraz opäť dostal do módy, označil http://en.wikipedia.org/wiki/Ossetians" \o "Ossetians" za „smeti, ktoré treba vymiesť rokským tunelom http://en.wikipedia.org/wiki/Roki_tunnel" .“ Musíme mať na pamäti aj tento aspekt gruzínskeho nacionalizmu. Nič z toho však – a v tom by som sa rád vyjadril veľmi jasne, ako to pri mnohých príležitostiach urobil Martin Schulz –, nič z toho neospravedlňuje ruskú intervenciu, ktorá napokon trvá už mnoho rokov. Je prejavom imperialistického správania a my sme opakovane boli svedkami, ako Rusko v tomto duchu využíva existujúce národnostné konflikty. Boli sme svedkami opakovaných hrozieb a bojkotov, ktoré sú pre nás absolútne neprijateľné. Nechcem popierať, že Západ a gruzínsky prezident Michail Saakašvili urobili chyby, ale Rusko sa vo vzťahoch so svojimi susedmi opakovane snažilo využívať vnútorné konflikty pre svoje potreby. Ani uznanie Kosova nepredstavuje žiadne ospravedlnenie na tento krok. Skutočnosťou je, že sa Európska únia vždy jasne a jednoznačne snažila o dosiahnutie medzinárodného mnohostranného riešenia. Rusko žiadny taký pokus nepodniklo. Európska únia tiež jasne a jednoznačne podporila srbskú menšinu v Kosove a bude v podpore pokračovať. Čo urobilo Rusko? Prinajmenšom sa prizeralo, keď boli Gruzínci vyháňaní z Južného Osetska a Abcházska, a ja dúfam, že sa pán Kouchner nemýli, keď hovorí, že teraz dôjde k prijatiu novej politiky. EÚ by sa teraz mala sústrediť na podporovanie našich susedov. Už nejaký čas sme navrhovali vytvorenie čiernomorskej únie. Nech už pre danú organizáciu vyberieme akékoľvek meno, je zrejmé, že musí dôjsť k posilneniu súčasnej susedskej politiky a že musíme na účasť vyzvať všetky krajiny v regióne, ktoré majú záujem na jeho celistvosti a stabilite, od Turecka po Kazachstan. Ak sa Rusko rozhodne prikloniť k politike spolupráce a rešpektovania susedov, bude prizvané tiež. Rusko sa v súčasnosti cíti silné vďaka vysokým cenám energií, ale my všetci vieme, že to pre nich nie je stabilný hospodársky základ a že môže mnoho získať z partnerského vzťahu a spolupráce s Európou. Medzitým sa musíme zamerať na poskytnutie jasnej podpory našim susedom. V tomto zmysle si, pán úradujúci predseda, dovoľujem vyhlásiť, že závery, ktoré ste dosiahli na dnešnom samite, sú dobré závery, ktoré poskytujú dobrý základ na ďalší postup, lebo sú jasným vyjadrením realistického a udržateľného. Ja dúfam, že Európsky parlament na základe konsenzu dôjde k podobne jasným záverom ako Rada, aby Európska únia mohla prehovoriť jednotným – mocnejším – hlasom."@sk19
". Gospod predsednik, gospod predsedujoči Svetu, komisarka, zdaj so že nekaj dni v različnih časopisih reklame z naslednjim sporočilom: „Lenin. Stalin. Putin. Se predate?“ Sporočilo je pravzaprav nekako poenostavljeno, kajti dejansko je Južna Osetija pod Leninom postala del Gruzije. V procesu je izgubilo življenje kakšnih 18.000 ljudi in približno 50.000 je bilo izgnanih. Abhazija je postala del Gruzije pod Stalinom. Pomembno je, da se tu držimo resnice in upoštevamo položaj vseh strani. Zvijad Gamsahurdi, ki je postal prvi predsednik http://en.wikipedia.org/wiki/Georgia_(country)" \o "Georgia (country)" j spet prišel zelo v modo, je osetijske ljudi opisal kot „smeti, ki jih je treba pomesti ven čez prelaz Roki http://en.wikipedia.org/wiki/Roki_tunnel" \o "Roki tunnel" “. Tudi na ta vidik gruzijskega nacionalizma ne smemo pozabiti. Nič od tega seveda in dovolite, da to povem zelo jasno, kot je večkrat rekel Martin Schulz, nič od tega ne upravičuje ruske intervencije, ki je bila navsezadnje v teku že več let. To je odraz imperialističnega obnašanja in večkrat smo videli Rusijo, kako izkorišča spore obstoječe manjšine. Bili smo priča ponovnim grožnjam in bojkotom, ki jih absolutno ne moremo sprejeti. Ne želim zanikati napak, ki sta jih naredila Zahod in gruzijski predsednik Mihail Sakašvili, a Rusija je v odnosih s svojimi sosedami skušala notranje spopade večkrat izrabiti v lastno korist. Tudi priznanje Kosova ne ponuja upravičenosti za ta ukrep. Dejstvo je, da se je Evropska unija vedno trudila doseči jasno in nedvoumno mednarodno večstransko rešitev. Rusija ni poskušala nič takega. Evropska unija je ponudila tudi jasno in nedvoumno podporo srbski manjšini na Kosovem in bo s tem nadaljevala. Kaj je storila Rusija? Opazovala je, kako so bili Gruzijci izgnani iz Južne Osetije in Abhazije, in upam, da ima gospod Kouchner prav, ko pravi, da bo zdaj sprejeta nova politika. EU bi se morala zdaj osredotočiti na dajanje opore in pomoči svojim sosedam. Nekaj časa smo predlagali Unijo za Črno morje. Kakršno koli ime izberemo za to strukturo, pa je jasno, da je treba sedanjo sosedsko politiko okrepiti in ojačati in da moramo povabiti vsakega v regiji, ki ima interes za celovitost in stabilnost v tej regiji, od Turčije do Kazahstana, da se priključi. Če je Rusija pripravljena, da preusmeri svojo politiko v sodelovanje in spoštovanje svojih sosed, bo povabljena tudi Rusija. Trenutno se Rusija počuti močno zaradi visokih cen energije, vendar vsi vemo, da to ni dobra gospodarska podlaga za Rusijo in da bi veliko pridobila iz partnerstva in sodelovanja z Evropo. Medtem se moramo osredotočiti na dajanje jasne podpore svojim sosedam. V tem smislu, gospod predsedujoči, bi rad rekel, da so sklepi, ki ste jih sprejeli na današnjem vrhu, dobri sklepi, ki ponujajo zdravo osnovo za pot naprej, ker so jasen izraz tega, kar je realistično in trajno. Upam, da bo Evropski parlament prišel do podobno jasnih in na soglasju temelječih sklepov kot Svet, tako da bo Evropska unija lahko govorila z enim in močnejšim glasom. ( )"@sl20
". Herr talman, herr rådsordförande, fru kommissionsledamot! I flera dagar har det förekommit annonser i olika tidningar med följande budskap: ”Lenin. Stalin. Putin. Lämna in?” Budskapet är i själva verket något förenklat, för det var faktiskt under Lenin som Sydossetien blev en del av Georgien. I samband med detta miste omkring 18 000 personer livet och omkring 50 000 förvisades. Abchazien införlivades med Georgien under Stalin. Det är viktigt att hålla sig till sanningen i det här sammanhanget och att ta hänsyn till alla sidors ståndpunkter. Zviad Gamsachurdia, som blev Georgiens första president och nu har blivit på modet igen, beskrev det ossetiska folket som ”skräp som måste sopas ut genom Rokitunneln”. Vi måste vara medvetna även om den här aspekten av den georgiska nationalismen. Men jag vill, precis som Martin Schulz gjort många gånger, tydligt klargöra att inget av detta rättfärdigar det ryska ingripande som ju faktiskt har pågått i åratal. Det är ett uttryck för imperialistiskt agerande, och vi har vid flera tillfällen sett Ryssland utnyttja pågående minoritetskonflikter på det sättet. Vi har sett upprepade hot och bojkotter som vi definitivt inte kan acceptera. Jag försöker inte förneka de misstag som gjorts av väst och av den georgiske presidenten Michail Saakasjvili, men i förbindelserna med sina grannar har Ryssland gång på gång försökt utnyttja interna konflikter för sina egna syften. Inte heller erkännandet av Kosovo rättfärdigar på något sätt detta agerande. Faktum är att EU alltid gjort tydliga och otvetydiga försök att nå en internationell, multilateral lösning. Ryssland har inte gjort några sådana försök. EU har alltid gett sitt tydliga och otvetydiga stöd till den serbiska minoriteten i Kosovo och kommer att fortsätta att göra det. Vad har Ryssland gjort? Man har i alla fall tittat på medan georgier förvisats från Sydossetien och Abchazien, och jag hoppas Bernard Kouchner har rätt när han säger att en ny politik nu kommer att antas. EU bör nu koncentrera sig på att hjälpa och stödja våra grannar. Vi har sedan en tid tillbaka föreslagit en Svartahavsunion. Vad vi än väljer att kalla denna struktur står det klart att dagens grannskapspolitik måste stärkas och underbyggas och att vi måste bjuda in alla i regionen som har ett intresse i dess integritet och stabilitet att delta, från Turkiet till Kazakstan. Om Ryssland är berett att återgå till en politik av samarbete och respekt för sina grannländer kommer även det landet att inbjudas att delta. Ryssland känner sig starkt just nu på grund av de höga energipriserna, men vi vet alla att detta inte är en sund ekonomisk grund för Ryssland och att man har mycket att vinna på partnerskap och samarbete med EU. Samtidigt måste vi inrikta oss på att ge våra grannländer vårt tydliga stöd. I det avseendet vill jag säga, herr rådsordförande, att ni vid dagens toppmöte enats om bra slutsatser som ger oss en god grund att gå vidare från, för de är ett tydligt uttryck för vad som är realistiskt och hållbart. Jag hoppas att Europaparlamentet kommer fram till lika tydliga och samförståndsbaserade slutsatser som rådet, så att EU står enat – och stärkt."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph