Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-09-01-Speech-1-111"

PredicateValue (sorted: none)
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Κύριε Πρόεδρε, το σύστημα του Δουβλίνου ΙΙ για τη χορήγηση ασύλου πρέπει επιτέλους να αναθεωρηθεί: πρώτον, διότι δεν είναι πραγματικά ευρωπαϊκό· δεν εγγυάται ουσιαστική αλληλεγγύη και συνδρομή προς εκείνα τα κράτη μέλη που, λόγω της γεωγραφικής τους θέσης, υποδέχονται δυσανάλογα μεγάλο αριθμό αιτούντων άσυλο. Δεύτερον, και πιο σημαντικό, διότι, ως εκ τούτου, θέτει συχνά σε άμεσο κίνδυνο τις αρχές του ανθρωπισμού και την υποχρέωση της αξιοπρεπούς μεταχείρισης των ανθρώπων που φτάνουν στα σύνορά μας αναζητώντας προστασία. Είναι γνωστό ότι, κατά καιρούς, πολλά κράτη μέλη είτε αδυνατούν για αντικειμενικούς λόγους να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τον κανονισμό είτε – και αυτό είναι το χειρότερο – κρύβονται πίσω από την έλλειψη ευρωπαϊκής αλληλεγγύης, προκειμένου να δικαιολογήσουν ακόμη και ακραία φαινόμενα παραβίασης ανθρωπίνων δικαιωμάτων από τις αρχές τους. Πρακτικές όπως η κράτηση υπό απαράδεκτες συνθήκες ακόμη και ανήλικων, αλλά και η μαζική απόρριψη αιτήσεων ασύλου βάσει πολιτικών επιδιώξεων δεν δικαιολογούνται από καμία έλλειψη αλληλεγγύης. Είναι όμως επίσης γνωστό ότι άλλα κράτη μέλη που δεν αντιμετωπίζουν παρόμοια προβλήματα θεωρούν ότι η ανθρωπιστική τους υποχρέωση εξαντλείται σε καταγγελίες κατά άλλων κρατών. Αλλά περί αλληλεγγύης ουδέν. Έτσι, το Δουβλίνο ΙΙ στην πράξη έχει καταλήξει σε ένα πινγκ-πονγκ ευθυνών και καταγγελιών μεταξύ των κρατών μελών με μόνον πραγματικό ηττημένο τους αιτούντες άσυλο. Είναι, επομένως, πρωτίστως επιτακτική η ανάγκη θέσπισης ενός πραγματικού κοινού ευρωπαϊκού συστήματος ασύλου."@ro18
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:translated text
"Hr juhataja, varjupaiga taotlemist käsitlev Dublini II süsteem tuleb lõpuks ometi läbi vaadata. Esiteks pole see tõeliselt euroopalik: see ei taga tõelist solidaarsust ja tuge nendele liikmesriikidele, kellele saab osaks ebaproportsionaalselt suur arv varjupaigataotlusi oma geograafilise asendi tõttu. Teine ja tähtsam läbivaatamise põhjus on see, et selline ebaproportsionaalselt suur maht asetab sageli ohtu humanitaarpõhimõtteid ning kohustuse kohelda meie piiridele saabunud kaitset otsivaid inimesi väärikalt. On täiesti mõistetav, et aeg-ajalt ei ole paljude liikmesriikide jaoks võimalik täita oma kohustusi vastavalt määrusele või siis halvemal juhul kaitsevad nad ennast Euroopa vähese solidaarsusega, et õigustada äärmuslikke inimõiguste rikkumisi, mida panevad toime nende ametivõimud. Selliseid tavasid nagu alaealiste kinnipidamine vastuvõetamatutes tingimustes ning varjupaigataotluste laialdane tagasilükkamine poliitilistel ettekäänetel ei saa õigustada solidaarsuse puudumisega. Samuti teame me seda, kuidas selliste probleemidega mitte silmitsi seisvad liikmesriigid peavad oma humanitaarkohustuse täidetuks, süüdistades teisi riike. Siiski ei kuule me midagi solidaarsusest. Praktikas on Dublini II määrus toonud kaasa tõsised süüdistused ning vastastikuse süüdistamise liikmesriikide vahel. Ainukesed tõelised kaotajad on varjupaigataotlejad. Seetõttu on äärmiselt tähtis luua tõeliselt ühtne Euroopa varjupaigasüsteem."@et5
lpv:translated text
"Gospod predsednik, II. dublinski sistem za odobreni azil bo treba sčasoma znova preučiti. Prvič, ni resnično evropski. Ne jamči resnične solidarnosti in podpore za tiste države članice, ki dobijo nesorazmerno število prosilcev za azil zaradi svoje zemljepisne lege. Drugi in še pomembnejši razlog, zakaj ga je treba ponovno pregledati, je, da takšno nesorazmerno število pogosto neposredno ogroža humanitarno načelo in obveznost, da se ljudi, ki prihajajo na naše meje, ker iščejo zaščito, spoštljivo obravnava. Vemo, da veliko držav članic občasno iz povsem razumljivih razlogov ni sposobnih izpolniti svojih obveznosti v skladu s predpisi ali pa se, kar je slabši primer, skrivajo za pomanjkanjem evropske solidarnosti, da bi upravičile celo skrajne kršitve človekovih pravic, ki jih zagrešijo njihove oblasti. Praksa, kot je pridržanje mladoletnih oseb v nesprejemljivih razmerah in masovne zavrnitve prošenj za azil zaradi političnih razlogov niso utemeljene z nobenim pomanjkanjem solidarnosti. Vemo, seveda, tudi, da druge države članice, ki se ne soočajo s takimi problemi, menijo, da je njihova humanitarna obveznost izpolnjena, če obtožujejo druge države. Ničesar pa ne slišimo o solidarnosti. Tako II. dublinski sistem v praksi vodi v vrsto obtoževanj in protiobtožb med državami članicami. Edini, ki resnično izgubljajo, pa so prosilci za azil. Zato je bistvenega pomena, da se vzpostavi resnično skupni evropski azilni sistem."@sl20
lpv:translated text
"Κύριε Πρόεδρε, το σύστημα του Δουβλίνου ΙΙ για τη χορήγηση ασύλου πρέπει επιτέλους να αναθεωρηθεί: πρώτον, διότι δεν είναι πραγματικά ευρωπαϊκό· δεν εγγυάται ουσιαστική αλληλεγγύη και συνδρομή προς εκείνα τα κράτη μέλη που, λόγω της γεωγραφικής τους θέσης, υποδέχονται δυσανάλογα μεγάλο αριθμό αιτούντων άσυλο. Δεύτερον, και πιο σημαντικό, διότι, ως εκ τούτου, θέτει συχνά σε άμεσο κίνδυνο τις αρχές του ανθρωπισμού και την υποχρέωση της αξιοπρεπούς μεταχείρισης των ανθρώπων που φτάνουν στα σύνορά μας αναζητώντας προστασία. Είναι γνωστό ότι, κατά καιρούς, πολλά κράτη μέλη είτε αδυνατούν για αντικειμενικούς λόγους να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τον κανονισμό είτε – και αυτό είναι το χειρότερο – κρύβονται πίσω από την έλλειψη ευρωπαϊκής αλληλεγγύης, προκειμένου να δικαιολογήσουν ακόμη και ακραία φαινόμενα παραβίασης ανθρωπίνων δικαιωμάτων από τις αρχές τους. Πρακτικές όπως η κράτηση υπό απαράδεκτες συνθήκες ακόμη και ανήλικων, αλλά και η μαζική απόρριψη αιτήσεων ασύλου βάσει πολιτικών επιδιώξεων δεν δικαιολογούνται από καμία έλλειψη αλληλεγγύης. Είναι όμως επίσης γνωστό ότι άλλα κράτη μέλη που δεν αντιμετωπίζουν παρόμοια προβλήματα θεωρούν ότι η ανθρωπιστική τους υποχρέωση εξαντλείται σε καταγγελίες κατά άλλων κρατών. Αλλά περί αλληλεγγύης ουδέν. Έτσι, το Δουβλίνο ΙΙ στην πράξη έχει καταλήξει σε ένα πινγκ-πονγκ ευθυνών και καταγγελιών μεταξύ των κρατών μελών με μόνον πραγματικό ηττημένο τους αιτούντες άσυλο. Είναι, επομένως, πρωτίστως επιτακτική η ανάγκη θέσπισης ενός πραγματικού κοινού ευρωπαϊκού συστήματος ασύλου."@mt15
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:translated text
"Pane předsedající, systém Dublin II pro udělování azylu by měl být už konečně revidován. Zaprvé není opravdu evropský, neboť nezaručuje skutečnou solidaritu a podporu těm členským státům, které vzhledem ke své zeměpisné poloze přijímají neúměrný počet žadatelů o azyl. Druhým a důležitějším důvodem, proč by měl být revidován, je skutečnost, že tento neúměrný počet často přímo ohrožuje humanitární zásady a povinnost důstojně zacházet s lidmi, kteří přijíždějí na naše hranice a hledají ochranu. Víme, že příležitostně řada členských států s dokonalým odůvodněním a v rozporu s tímto nařízením neplní své závazky, nebo se v horším případě schovávají za nedostatečnou evropskou solidaritu, aby zdůvodnily i ty nejkřiklavější případy porušování lidských práv, kterého se dopouštějí jejich orgány. Praktiky, jako zadržování nezletilých v nepřijatelných podmínkách, a hromadné zamítání žádostí o azyl z politických důvodů nelze ospravedlnit žádným nedostatkem solidarity. Víme však také, že jiné členské státy, které nemusí čelit těmto problémům, považují své humanitární povinnosti za splněné, obviňují-li druhé státy. O solidaritě však neslyšíme nic. A tak systém Dublin II vedl v praxi k mnoha vzájemným obviněním mezi členskými státy. Jedinými, kdo skutečně prohrává, jsou žadatelé o azyl. Nejdůležitější proto je vytvořit skutečný společný evropský azylový systém."@cs1
lpv:translated text
"Vážený pán predsedajúci, systém Dublin II na udeľovanie azylu by sa mal už konečne revidovať. Po prvé nie je skutočne európsky, lebo nezaručuje skutočnú solidaritu a podporu tým členským štátom, ktoré vzhľadom na svoju zemepisnú polohu prijímajú neúmerný počet žiadateľov o azyl. Druhým a dôležitejším dôvodom, prečo by sa mal revidovať, je skutočnosť, že tento neúmerný počet často priamo ohrozuje humanitárne zásady a povinnosť dôstojne zaobchádzať s ľuďmi, ktorí prichádzajú na naše hranice a hľadajú ochranu. Vieme, že príležitostne viacero členských štátov s dokonalým odôvodnením a v rozpore s týmto nariadením neplní svoje záväzky, alebo sa v horšom prípade schovávajú za nedostatočnú európsku solidaritu, aby zdôvodnili aj tie najkrikľavejšie prípady porušovania ľudských práv, ktorého sa dopúšťajú ich orgány. Praktiky ako zadržiavanie maloletých v neprijateľných podmienkach a hromadné zamietanie žiadostí o azyl z politických dôvodov nie je možné ospravedlniť žiadnym nedostatkom solidarity. Takisto však vieme, že iné členské štáty, ktoré nemusia čeliť týmto problémom, považujú svoje humanitárne povinnosti za splnené, ak obviňujú druhé štáty. O solidarite však nepočujeme nič. A tak systém Dublin II viedol v praxi k mnohým vzájomným obvineniam medzi členskými štátmi. Jedinými, kto skutočne prehráva, sú žiadatelia o azyl. Najdôležitejšie je preto vytvoriť skutočný spoločný európsky azylový systém."@sk19
lpv:translated text
"Gerb. pirmininke, II Dublino sistema dėl prieglobsčio suteikimo turi pagaliau būti peržiūrėta.. Pirma, ji yra iš tikrųjų nebūdinga Europai: ji neužtikrina tikro solidarumo ir palaikymo toms valstybėms narėms, kurios dėl savo geografinės padėties priima neproporcingą ieškančių prieglobsčio asmenų skaičių. Antra ir svarbesnė priežastis, dėl ko ją reikia peržiūrėti, yra ta, kad tokie neproporcingi skaičiai dažnai tiesiogiai kelia grėsmę humanitariniams principams ir įsipareigojimui išsaugoti žmonių, atvykstančių prie mūsų sienų ir ieškančių apsaugos, orumą. Žinome, kad kartais daug valstybių narių arba visiškai pagrįstai negali įvykdyti savo įsipareigojimų pagal reglamentą, arba, blogiausiu atveju, dangstosi Europos solidarumo trūkumu, kad pateisintų net didžiulius žmogaus teisių pažeidimus, kuriuos vykdo jų valdžios institucijos. Joks solidarumo trūkumas negali pateisinti tokios praktikos kaip nepilnamečių laikymas nepriimtinomis sąlygomis ir masinis prieglobsčio paraiškų atmetimas dėl politinių sumetimų. Tačiau taip pat žinome, kad kitos valstybės narės, nesusiduriančios su tokiomis problemomis, mano, kad jos įvykdė savo humanitarinį įsipareigojimą, jei jos kaltina kitas valstybes. Tačiau mes nieko negirdime apie solidarumą. Tokiu būdu II Dublino reglamentas iš tikrųjų privedė prie daugybės kaltinimų ir atgalinių kaltinimų tarp valstybių narių. Vieninteliai tikri pralaimėtojai yra ieškantys prieglobsčio asmenys. Todėl yra nepaprastai svarbu sukurti tikrai bendrą Europos prieglobsčio sistemą."@lt14
lpv:translated text
"Panie przewodniczący! System Dublin II dotyczący udzielania azylu wreszcie musi zostać skorygowany. Po pierwsze nie jest to system prawdziwie europejski: nie gwarantuje on prawdziwej solidarności ani też wsparcia tych państw członkowskich, do których ze względu na ich położenie geograficzne trafia niewspółmierna ilość osób starających się o azyl. Drugim i dużo ważniejszym powodem, dla którego system ten powinien zostać skorygowany, jest fakt, że takie niewspółmierne liczby często stanowią bezpośrednie zagrożenie zasad humanitarnych oraz obowiązku traktowania z godnością osób przybywających na nasze granice w poszukiwaniu ochrony. Wiemy, że wiele państw członkowskich od czasu do czasu jest albo zupełnie niezdolnych do wypełnienia swoich obowiązków zgodnie z rozporządzeniem, albo w najgorszym razie ukrywa brak solidarności europejskiej, aby tym samym usprawiedliwić nawet skrajne naruszenia praw człowieka, jakich dopuściły się ich władze. Praktyk tych, jak na przykład przetrzymywanie nieletnich w warunkach, które są nie do przyjęcia, lub masowe odrzucanie wniosków o azyl ze względów politycznych, nie usprawiedliwia w żaden sposób brak solidarności. Wiemy też jednak, że inne państwa członkowskie, które nie borykają się z tego typu problemami, uważają, że wypełniły swoje humanitarne zobowiązanie, jeżeli oskarżą inne kraje. Jednakże nie słychać nic o solidarności. W ten sposób system Dublin II w praktyce prowadzi do licznych oskarżeń i kontroskarżeń, wnoszonych wobec siebie nawzajem przez państwa członkowskie. Tak naprawdę tracą na tym wyłącznie osoby starające się o azyl. W związku z tym niezwykle ważne jest utworzenie prawdziwego, wspólnego europejskiego systemu azylowego."@pl16
lpv:translated text
"Elnök úr, a menedékjog odaítélésének Dublin II rendszerét végre felül kell vizsgálni. Először is: a rendszer nem igazán európai – nem garantálja a tényleges szolidaritást és a támogatást azon tagállamok részére, amelyek földrajzi helyzetüknél fogva aránytalanul nagyszámú menedékkérőt fogadnak. A felülvizsgálat szükségességének második – és fontosabb – oka az, hogy az ilyen aránytalanul nagy számok közvetlenül veszélyeztetik azon humanitárius alapelvek megvalósulását, miszerint a határainkra érkező védelmet kérő embereket úgy kell kezelnünk, hogy méltóságuk ne sérüljön. Tudjuk, hogy adott esetben sok tagállam teljes mértékben érthető módon nem képes teljesíteni a rendeletben foglalt kötelezettségeit, vagy – a legrosszabb esetben – az európai szolidaritás hiányára hivatkozva igazolják az emberi jogoknak az ország hatóságai által elkövetett (adott esetben súlyos) megsértését. A szolidaritás hiányával nem igazolhatók az olyan gyakorlatok, mint például kiskorúak elfogadhatatlan körülmények között történő fogva tartása vagy a menedékkérelmek politikai alapon történő tömeges elutasítása. Azt is tudjuk, hogy a többi tagállam, amely nem szembesül ilyen problémákkal, úgy véli, hogy ha a többi államot vádolja, azzal már teljesítette is emberi jogi kötelezettségeit. A szolidaritásról azonban egy szó sem esik. Tehát a Dublin II a gyakorlatban a tagállamok közötti kölcsönös vádaskodáshoz vezetett, és ennek valódi vesztesei a menedékkérők. Ezért rendkívül fontos a valóban közös európai menedékjogi rendszer létrehozása."@hu11
lpv:translated text
"Hr. formand! Dublin II-systemet for asylbevilling bør omsider revideres. For det første er det ikke rigtig europæisk; det garanterer ikke ægte solidaritet og støtte til de medlemsstater, der får et alt for stort antal asylansøgere på grund af deres geografiske placering. Den anden og vigtigere grund til, at det bør revideres, er, at sådanne alt for store antal ofte direkte truer de humanitære principper og pligten til at behandle folk, der kommer til vores grænser på jagt efter beskyttelse, på en værdig måde. Vi ved, at mange medlemsstater af og til enten ganske rimeligt er ude af stand til at opfylde deres forpligtelser i henhold til denne forordning, eller at de i værste fald skjuler sig bag en mangel på europæisk solidaritet for at retfærdiggøre endog grov overtrædelse af menneskerettighederne fra deres myndigheders side. Praksis såsom tilbageholdelse af mindreårige under uacceptable forhold og generel afvisning af asylansøgninger af politiske grunde kan ikke retfærdiggøres ved nogen mangel på solidaritet. Vi har imidlertid også oplevet, at medlemsstater, som ikke står over for sådanne problemer, mener, at de har opfyldt deres menneskerettighedsforpligtelser, hvis de anklager andre stater. Men vi hører ikke noget om solidaritet. Således har Dublin II i praksis ført til en række anklager og modanklager mellem medlemsstaterne. De eneste, der virkelig taber herved, er asylansøgerne. Det er derfor af afgørende betydning at etablere et ægte fælleseuropæisk asylsystem."@da2
lpv:translated text
"Herr talman! Dublin II-systemet för beviljande av asyl bör långt om länge ses över. För det första är det inte i sanning europeiskt – det garanterar inte verklig solidaritet och stöd för de medlemsstater som tar emot oproportionerligt många asylsökande på grund av sitt geografiska läge. Det andra och viktigare skälet till att systemet bör ses över är att ett sådant oproportionerligt antal ofta utgör ett direkt hot mot de humanitära principerna och skyldigheten att behandla människor som kommer till våra gränser för att söka skydd med värdighet. Vi vet att många medlemsstater ibland antingen har goda skäl för att inte kunna fullgöra sina skyldigheter i enlighet med förordningen eller, i värsta fall, gömmer sig bakom bristande europeisk solidaritet för att motivera till och med grova kränkningar av mänskliga rättigheter från deras myndigheters sida. Praxis som förvar av underåriga under oacceptabla förhållanden och kollektivt avslag av asylansökningar av politiska skäl kan inte motiveras med bristande solidaritet. Vi vet emellertid också att andra medlemsstater som inte har sådana problem anser att de fullgjort sina humanitära skyldigheter om de kritiserar andra stater. Men vi hör ingenting om solidaritet. Dublin II har alltså i praktiken lett till en rad anklagelser och motanklagelser medlemsstaterna emellan. De enda verkliga förlorarna är de asylsökande. Det är därför av avgörande betydelse att vi upprättar ett verkligt gemensamt europeiskt asylsystem."@sv22
lpv:translated text
"Arvoisa puhemies, turvapaikan myöntämistä koskeva Dublin II -järjestelmä olisi vihdoin viimein tarkistettava. Ensiksikin sitä ei voida pitää todella eurooppalaisena: sillä ei taata aitoa solidaarisuutta ja tukea jäsenvaltioille, joihin saapuu niiden maantieteellisen sijainnin vuoksi kohtuuton määrä turvapaikanhakijoita. Toinen ja edellistä tärkeämpi syy sen tarkistamiselle on se, että turvapaikanhakijoiden kohtuuton määrä usein suoranaisesti uhkaa humanitaarisia periaatteita sekä velvollisuutta kohdella arvokkaasti ihmisiä, jotka saapuvat rajoillemme hakeakseen suojelua. Tiedämme, että toisinaan monissa jäsenvaltioissa on joko täysin mahdotonta kohtuudella täyttää asetuksessa määrättyjä velvoitteita tai että pahimmassa tapauksessa niissä käytetään tekosyynä eurooppalaisen solidaarisuuden puutetta puolustettaessa viranomaisia, jotka syyllistyvät jopa äärimmäisiin ihmisoikeuksien loukkauksiin. Minkäänlaisella solidaarisuuden puutteella ei voida perustella sellaisia käytäntöjä, kuten alaikäisten säilyttämistä sietämättömissä olosuhteissa tai turvapaikkahakemusten joukkohylkäämistä poliittisin perustein. Mutta me tiedämme myös, että toiset jäsenvaltiot, joissa näitä ongelmia ei esiinny, katsovat täyttävänsä humanitaarisen velvollisuutensa syyttämällä muita valtioita. Kukaan ei kuitenkaan puhu solidaarisuudesta. Dublin II -asetus on siten käytännössä johtanut lukuisiin jäsenvaltioiden välisiin syytöksiin ja vastasyytöksiin. Ainoita todellisia häviäjiä ovat turvapaikanhakijat. Tästä syystä on ratkaisevan tärkeää perustaa todellinen yhteinen eurooppalainen turvapaikkajärjestelmä."@fi7
lpv:spoken text
"Κύριε Πρόεδρε, το σύστημα του Δουβλίνου ΙΙ για τη χορήγηση ασύλου πρέπει επιτέλους να αναθεωρηθεί: πρώτον, διότι δεν είναι πραγματικά ευρωπαϊκό· δεν εγγυάται ουσιαστική αλληλεγγύη και συνδρομή προς εκείνα τα κράτη μέλη που, λόγω της γεωγραφικής τους θέσης, υποδέχονται δυσανάλογα μεγάλο αριθμό αιτούντων άσυλο. Δεύτερον, και πιο σημαντικό, διότι, ως εκ τούτου, θέτει συχνά σε άμεσο κίνδυνο τις αρχές του ανθρωπισμού και την υποχρέωση της αξιοπρεπούς μεταχείρισης των ανθρώπων που φτάνουν στα σύνορά μας αναζητώντας προστασία. Είναι γνωστό ότι, κατά καιρούς, πολλά κράτη μέλη είτε αδυνατούν για αντικειμενικούς λόγους να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τον κανονισμό είτε –και αυτό είναι το χειρότερο– κρύβονται πίσω από την έλλειψη ευρωπαϊκής αλληλεγγύης, προκειμένου να δικαιολογήσουν ακόμη και ακραία φαινόμενα παραβίασης ανθρωπίνων δικαιωμάτων από τις αρχές τους. Πρακτικές όπως η κράτηση υπό απαράδεκτες συνθήκες ακόμη και ανήλικων, αλλά και η μαζική απόρριψη αιτήσεων ασύλου βάσει πολιτικών επιδιώξεων δεν δικαιολογούνται από καμία έλλειψη αλληλεγγύης. Είναι όμως επίσης γνωστό ότι άλλα κράτη μέλη που δεν αντιμετωπίζουν παρόμοια προβλήματα θεωρούν ότι η ανθρωπιστική τους υποχρέωση εξαντλείται σε καταγγελίες κατά άλλων κρατών. Αλλά περί αλληλεγγύης ουδέν. Έτσι, το Δουβλίνο ΙΙ στην πράξη έχει καταλήξει σε ένα πινγκ-πονγκ ευθυνών και καταγγελιών μεταξύ των κρατών μελών με μόνον πραγματικό ηττημένο τους αιτούντες άσυλο. Είναι, επομένως, πρωτίστως επιτακτική η ανάγκη θέσπισης ενός πραγματικού κοινού ευρωπαϊκού συστήματος ασύλου."@el10
lpv:translated text
"Mijnheer de Voorzitter, het Dublin II-systeem voor het verlenen van asiel zou eindelijk eens moeten worden herzien. Ten eerste is het niet waarlijk Europees: het garandeert geen echte solidariteit met en ondersteuning van die lidstaten die vanwege hun geografische ligging een onevenredige hoeveelheid asielzoekers ontvangen. Een tweede en nog belangrijkere reden waarom het zou moeten worden herzien, is dat dergelijke onevenredige verdelingen vaak een directe bedreiging vormen voor de humanitaire beginselen en de verplichting om mensen die op zoek naar bescherming aan onze grenzen verschijnen, met waardigheid te behandelen. Het is bekend dat tal van lidstaten bij gelegenheid volstrekt begrijpelijkerwijs niet in staat zijn hun verplichtingen onder de verordening na te leven, maar in het slechtste geval verschuilen zij zich ook wel eens achter een gebrek aan Europese solidariteit om zelfs extreme schendingen van de mensenrechten door hun autoriteiten te rechtvaardigen. Praktijken als het opsluiten van minderjarigen in onacceptabele omstandigheden en de algehele afwijzing van asielaanvragen om politieke redenen, kunnen door geen enkel gebrek aan solidariteit worden gerechtvaardigd. Het is echter bekend dat die lidstaten die niet met dergelijke problemen te stellen hebben, vinden dat zij aan hun humanitaire verplichtingen hebben voldaan zodra zij eerder genoemde lidstaten vermanend toespreken. Er wordt dan echter met geen woord over solidariteit gerept. Daarom heeft Dublin II in de praktijk geleid tot een reeks van beschuldigingen over en weer tussen de lidstaten. De enige echte verliezers zijn de asielzoekers. Om die reden is het echt van cruciaal belang om nu eindelijk te zorgen voor een gemeenschappelijk Europees asielstelsel."@nl3
lpv:translated text
"Priekšsēdētāja kungs, patvēruma piešķiršanai paredzētā Dublinas II sistēma beidzot ir jāpārskata. Pirmkārt, tā īsti neatbilst Eiropas idejai — tā nenodrošina patiesu solidaritāti un atbalstu tām dalībvalstīm, kuras savas ģeogrāfiskās atrašanās vietas dēļ uzņem neproporcionāli lielu patvēruma meklētāju skaitu. Otrs, turklāt svarīgāks, iemesls šādai pārskatīšanai ir tas, ka šāds neproporcionāli liels skaits bieži vien tiešā veidā apdraud humānisma principus un pienākumu, kas paredz ar cieņu izturēties pret cilvēkiem, kas ierodas pie mūsu robežām, meklējot aizsardzību. Mēs zinām, ka dažkārt daudzas dalībvalstis nespēj pilnīgi izpildīt savus pienākumus, ko nosaka šī regula, vai - sliktākajā gadījumā — tās slēpjas aiz Eiropas solidaritātes trūkuma, lai attaisnotu pat ārkārtīgi lielus cilvēktiesību pārkāpumus, kuros vainojamas šo valstu iestādes. Ar solidaritātes trūkumu nekādā gadījumā nav attaisnojama šāda prakse, piemēram, nepilngadīgo ieslodzīšana vai patvēruma pieteikumu masveida noraidīšana, pamatojoties uz politiskiem iemesliem. Tomēr mēs zinām arī to, ka citas dalībvalstis, kas nesastopas ar šādām problēmām, uzskata, ka tās ir izpildījušas savu humanitāro pienākumu, ja ir apsūdzējušas citas valstis. Taču — mēs neko nedzirdam par solidaritāti. Tādējādi, īstenojot Dublinas II sistēmu, praksē dalībvalstis ir izvirzījušas daudzas apsūdzības un reaģējušas uz tām. Vienīgie īstie zaudētāji ir patvēruma meklētāji. Tādēļ īpaši svarīgi ir izveidot patiesi kopēju Eiropas patvēruma sistēmu."@lv13
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:translated text
"Mr President, the Dublin II system for granting asylum should, at long last, be revised. Firstly, it is not truly European: it does not guarantee genuine solidarity and support for those Member States that receive a disproportionate number of asylum seekers owing to their geographical location. The second and more important reason why it should be revised is that such disproportionate numbers often directly threaten the humanitarian principles and the obligation to treat people arriving at our borders in search of protection with dignity. We know that occasionally many Member States are either perfectly reasonably unable to fulfil their obligations according to the regulation or, in the worst case, they hide behind a lack of European solidarity to justify even extreme violations of human rights committed by their authorities. Practices such as detaining minors in unacceptable conditions and the wholesale rejection of asylum applications on political grounds are not justified by any lack of solidarity. We also know, however, that other Member States that do not face such problems consider their humanitarian obligation fulfilled if they accuse other states. We hear nothing about solidarity, however. Thus Dublin II has in practice led to a series of accusations and counter-accusations between Member States. The only real losers are the asylum seekers. It is therefore of crucial importance to establish a genuine common European asylum system."@en4
lpv:translated text
"Señor Presidente, era necesario revisar, por fin, el Reglamento Dublín II relativo a la concesión de asilo. En primer lugar, no es verdaderamente europeo: no garantiza una verdadera solidaridad ni el apoyo a los Estados miembros que reciben a un número desproporcionado de solicitantes de asilo debido a su ubicación geográfica. La segunda razón, y la más importante, por la que debía revisarse consiste en que tales cifras desproporcionadas suponen a menudo un riesgo directo para los principios humanitarios y para la obligación de tratar con dignidad a las personas que llegan a nuestras fronteras en busca de protección. Sabemos que, ocasionalmente, ciertos Estados miembros son incapaces de cumplir, lo que resulta perfectamente razonable, sus obligaciones según la reglamentación o, en el peor de los casos, que se esconden tras la falta de solidaridad europea para justificar violaciones extremas de los derechos humanos cometidas por sus autoridades. Prácticas como detener a los menores en unas condiciones inadmisibles o el rechazo de todas las solicitudes que se basan en motivos políticos no pueden justificarse por la falta de solidaridad. También sabemos, sin embargo, que otros Estados miembros que no se enfrentan a tales problemas consideran que su obligación humanitaria queda cumplida con acusar a otros países. No oímos nada acerca de la solidaridad, sin embargo. Por lo tanto, Dublín II ha dado lugar, en la práctica, a una serie de acusaciones y contraacusaciones entre Estados miembros. Los únicos perdedores reales son los solicitantes de asilo. Es por consiguiente de importancia crucial establecer un verdadero sistema de asilo europeo común."@es21
lpv:translated text
". Signor Presidente, il sistema Dublino II per la concessione di asilo dovrebbe finalmente essere rivisto. Primo, non è veramente europeo: non garantisce solidarietà e sostegno autentici ai quei paesi membri che accolgono un numero sproporzionato di richiedenti asilo a causa della loro posizione geografica. La seconda e più importante ragione per cui dovrebbe essere rivisto è che questi numeri sproporzionati spesso minacciano direttamente i principi umanitari e l’obbligo di trattare con dignità le persone che giungono alle nostre frontiere in cerca di protezione. Sappiamo che ogni tanto molti Stati membri sono del tutto ragionevolmente incapaci di rispettare i loro obblighi secondo il regolamento o, nel peggiore dei casi, si nascondono dietro una mancanza di solidarietà europea al fine di giustificare estreme violazioni dei diritti umani commesse dalle loro autorità. Pratiche quali la detenzione di minori in condizioni inaccettabili e il rigetto in massa di richieste d’asilo su basi politiche non sono giustificabili da alcuna mancanza di solidarietà. Sappiamo anche, tuttavia, che altri Stati membri che non devono affrontare tali problemi, considerano rispettato il loro obbligo umanitario se accusano altri paesi. Eppure non sentiamo parlare di solidarietà. Pertanto, Dublino II in pratica ha condotto a una serie di accuse e contraccuse tra paesi membri. Gli unici a rimetterci sono i richiedenti asilo. E’ quindi della massima importanza stabilire un autentico sistema europeo comune d’asilo."@it12
lpv:translated text
"Herr Präsident! Die Verordnung Dublin II zur Asylgewährung sollte endlich überarbeitet werden. Erstens ist sie nicht wirklich europäisch: Sie garantiert den Mitgliedstaaten mit einer aufgrund ihrer geografischen Lage unverhältnismäßig hohen Zahl an Asylsuchenden nicht wirklich Solidarität und Unterstützung. Der zweite und wichtigere Grund für die Überarbeitung ist aber, dass die unverhältnismäßig hohe Zahl oftmals eine direkte Bedrohung für die humanitären Grundsätze und die Verpflichtung darstellt, Menschen, die unsere Grenzen auf der Suche nach Schutz erreichen, würdevoll zu behandeln. Wir wissen, dass viele Mitgliedstaaten mitunter entweder einfach nicht in der Lage sind, ihre aus der Verordnung resultierenden Verpflichtungen zu erfüllen, oder sich im schlimmsten Fall einfach hinter der mangelnden europäischen Solidarität verstecken und damit selbst schwerste Verletzungen der Menschenrechte durch ihre Behörden rechtfertigen. Aber Verfahren wie das Festhalten Minderjähriger unter unannehmbaren Bedingungen und die pauschale Ablehnung von Asylanträgen aus politischen Gründen lassen sich auch durch mangelnde Solidarität nicht rechtfertigen. Wir wissen allerdings auch, dass einige Mitgliedstaaten, die von den Problemen nicht betroffen sind, ihre humanitäre Pflicht als erfüllt ansehen, wenn sie anderen Staaten die Schuld zuweisen. Von Solidarität hören wir jedenfalls nichts. Dublin II hat also in der Praxis zu einer Reihe von Beschuldigungen und Gegenbeschuldigungen unter den Mitgliedstaaten geführt. Die wahren Verlierer sind die Asylsuchenden. Deshalb ist es von entscheidender Bedeutung, dass ein echtes gemeinsames europäisches Asylsystem aufgebaut wird."@de9
lpv:translated text
"Senhor Presidente, o sistema Dublim II para a concessão de asilo deveria, finalmente, ser revisto. Em primeiro lugar, não é verdadeiramente europeu: não garante solidariedade e apoio genuínos aos Estados-Membros que recebem um número desproporcionado de requerentes de asilo devido à sua localização geográfica. A segunda e mais importante razão pela qual deveria ser revisto prende-se com o facto de estes números tão desproporcionados ameaçarem directa e frequentemente os princípios humanitários e a obrigação de tratar com dignidade as pessoas que chegam às nossas fronteiras em busca de protecção. Sabemos que, ocasionalmente, muitos Estados-Membros simplesmente não têm capacidade para cumprir as suas obrigações em conformidade com o Regulamento ou que, na pior das hipóteses, se escondem atrás da falta de solidariedade europeia para justificarem violações extremas de direitos humanos pelas suas próprias autoridades. Qualquer falta de solidariedade não justifica práticas como a detenção de menores em condições inaceitáveis e a rejeição indiscriminada de pedidos de asilo por motivos políticos. Todavia, também sabemos que outros Estados-Membros, que não enfrentam problemas deste teor, consideram a sua obrigação humanitária cumprida se acusarem outros Estados. Porém, nada ouvimos sobre solidariedade. Desta forma, o sistema de Dublim II conduziu a uma série de acusações e contra-acusações entre Estados-Membros. Os únicos verdadeiros prejudicados são os requerentes de asilo. Por conseguinte, é de extrema importância estabelecer um sistema europeu comum de asilo genuíno."@pt17
lpv:translated text
"M. le Président, le système Dublin II d’octroi d’asile doit, finalement, être révisé. Premièrement, il n’est pas véritablement européen: il ne garantit pas une solidarité et un soutien véritables aux États membres qui reçoivent un nombre disproportionné de demandeurs d’asile en raison de leur localisation géographique. La seconde et plus importante raison pour laquelle il doit être révisé est que ces nombres disproportionnés de demandeurs d’asile constituent souvent une menace directe aux principes humanitaires et à l’obligation de traiter les personnes arrivant à nos frontières en quête de protection avec dignité. Nous savons que nombre d’États membres sont parfois soit parfaitement incapables de remplir leurs obligations découlant du règlement soit, dans le pire des cas, se retranchent derrière le manque de solidarité européenne pour justifier des violations parfois extrêmes des droits humains commises par leurs autorités. Les pratiques consistant à maintenir en détention des mineurs dans des conditions inacceptables et le rejet systématique de demandes d’asile pour motifs politiques ne peuvent en aucune manière se justifier par un manque de solidarité. Nous savons néanmoins aussi que d’autres États membres qui ne sont pas confrontés à ce genre de problèmes considèrent qu’ils remplissent leurs obligations humanitaires en accusant les autres États. Mais nous ne les entendons cependant pas quand il s’agit de solidarité. En pratique, Dublin II a ainsi débouché sur une série d’accusations et de contre-accusations entre États membres. Mais les seuls vrais perdants sont les demandeurs d’asile. Il est dès lors crucial d’instaurer un véritable système européen commun en matière d’asile."@fr8
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080901.19.1-111"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph