Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-09-01-Speech-1-098"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080901.18.1-098"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Monsieur le Président, je renouvelle mes remerciements à votre rapporteur, M. Brejc, je le remercie d'avoir, en effet, bien tenu l'objectif principal qui est de sécuriser les frontières, sans pour autant oublier qu'il faut que ces frontières soient suffisamment fluides. Je crois qu'on peut concilier les deux, et vous le faites, dans ce texte qui est le fruit d'un compromis excellent. J'ajoute, en écho à ce que vient de dire M. Weber, qu'en effet nous avons un problème, celui à la fois d'ouvrir l'Europe à tous ceux qui y entrent et en sortent régulièrement, tout en étant relativement attentifs à tous ceux qui tentent – il faut bien le dire – de tricher et veulent abuser des règles. Donc, il faut tenir compte de cette double exigence d'ouverture et en même temps de régularité, de respect de la loi. Merci au Parlement qui nous permet d'avancer dans cette sécurisation des frontières tout en apportant les souplesses nécessaires."@fr8
lpv:translated text
". − Pane předsedající, musím ještě jednou poděkovat vašemu zpravodaji, panu Brejcovi, protože pochopil hlavní cíl návrhu, kterým je zabezpečení hranic, nicméně měl stále na zřeteli, že tyto hranice musí být dostatečně pružné. Jsem přesvědčen, že tyto dva aspekty lze sladit a že se vám to v tomto textu, který je výsledkem jedinečného kompromisu, podařilo. Na doplnění bych uvedl, čímž vlastně opakuji to, co právě řekla paní Weberová, že opravdový problém máme s tím, jak na jedné straně otevřít Evropu každému, kdo chce na její území pravidelně vstupovat a zase odtud odcházet, a na druhé straně dávat si relativní pozor na ty, kteří se, nutno říci, pokoušejí podvádět a zneužívat pravidla. Tento dvojí požadavek na otevřenost a zároveň usměrňování a dodržování zákona je proto nutno vzít v úvahu. Moje poděkování míří do sněmovny za to, že nám umožnila pokročit kupředu při zabezpečení našich hranic a zároveň zachovat nezbytnou pružnost."@cs1
"Hr. formand! Jeg må endnu en gang takke Deres ordfører, hr. Brejc, for han har fat i selve formålet med forslaget, som er at sikre grænserne uden dog at glemme, at disse grænser skal være tilstrækkeligt fleksible. Jeg tror på, at de to kan forenes, og at De har opnået det med denne tekst, som er resultatet af et fremragende kompromis. Jeg vil gerne, som et ekko på det hr. Weber netop sagde, tilføje, at vi har et problem med hensyn til både at åbne Europa for alle, der ønsker at rejse ind på og forlade det europæiske territorium på lovlig vis, og så samtidig være forholdsvis opmærksom på dem, der, jeg bliver nødt til at sige det, forsøger at snyde og misbruge reglerne. Der skal derfor tages højde for dette dobbelte krav om åbenhed og på samme tid om regularitet og respekt for loven. Jeg vil gerne takke Parlamentet for, at det har gjort det muligt for os at gøre fremskridt med hensyn til sikringen af vores grænser og samtidig opretholde den nødvendige fleksibilitet."@da2
". Herr Präsident! Ich muss dem Berichterstatter, Herrn Brejc, nochmals meinen Dank aussprechen, da er die Hauptzielsetzung des Verordnungsvorschlags, nämlich den Schutz der Grenzen, aufgegriffen hat, ohne dabei jedoch zu vergessen, dass diese Grenzen ausreichend flexibel bleiben müssen. Ich bin überzeugt, dass beide Anliegen vereinbar sind und dass Sie dies in Ihrem Entwurf auch geschafft haben, der eine hervorragende Kompromisslösung ist. Gewissermaßen als Echo der soeben erfolgten Ausführungen von Herrn Weber möchte ich ergänzen, dass wir das Problem haben, Europa zwar einerseits für alle, die legal ein- und ausreisen wollen, öffnen zu wollen, andererseits aber auch relativ wachsam sein zu müssen gegenüber jenen, die – und das muss auch gesagt werden – versuchen, zu betrügen und die Regeln zu missachten. Diesem Doppelanspruch, nämlich Offenheit einerseits und Vorschriftsmäßigkeit und Gesetzestreue andererseits, muss also Rechnung getragen werden. Ich danke dem Haus, dass dieser Fortschritt, nämlich die Sicherung unserer Grenzen bei gleichzeitiger Wahrung der nötigen Flexibilität, möglich wird."@de9
". Κύριε Πρόεδρε, θέλω να ευχαριστήσω για μία ακόμη φορά τον εισηγητή σας, κ. Brejc, διότι εστίασε την προσοχή του στον κύριο στόχο της πρότασης, που είναι να εξασφαλιστούν τα σύνορα, χωρίς να λησμονείται, ωστόσο, ότι τα σύνορα αυτά πρέπει να είναι αρκετά ευέλικτα. Φρονώ ότι οι δύο αυτές παράμετροι μπορούν να εναρμονιστούν και ότι αυτό ακριβώς επιτύχατε στο υπό εξέταση κείμενο, το οποίο είναι αποτέλεσμα ενός εξαιρετικού συμβιβασμού. Θα προσέθετα δε, απηχώντας τις προηγούμενες επισημάνσεις του κ. Weber, ότι βρισκόμαστε όντως αντιμέτωποι με το διττό πρόβλημα του ανοίγματος της Ευρώπης σε όσους επιθυμούν να εισέρχονται και να εξέρχονται από αυτήν σε τακτική βάση, παραμένοντας συγχρόνως σχετικά επιφυλακτικοί έναντι όσων, πρέπει να ειπωθεί, επιχειρούν να καταχραστούν τους κανόνες. Αυτή η διττή απαίτηση του ανοίγματος και, συγχρόνως, της τακτικότητας και του σεβασμού της νομοθεσίας πρέπει, επομένως, να λαμβάνεται δεόντως υπόψη. Επιτρέψτε μου να εκφράσω τις ευχαριστίες μου στο Σώμα διότι μας επέτρεψε να σημειώσουμε πρόοδο ως προς την εξασφάλιση των συνόρων μας, διατηρώντας ταυτόχρονα την αναγκαία ευελιξία."@el10
". − Mr President, I must once again thank your rapporteur, Mr Brejc, because he has grasped the main aim of the proposal, which is to secure the borders, without forgetting, however, that these borders must be sufficiently flexible. I believe that the two can be reconciled and that you have achieved this in this text which is the result of an excellent compromise. I would add, as an echo to what Mr Weber has just said, that we do have a problem in terms of both opening up Europe to everyone wishing to enter and leave on a regular basis, while being relatively attentive to those who, it must be said, try to cheat and abuse the rules. This dual requirement of openness and, at the same time, regularity and respect for the law must therefore be taken into account. My thanks go to the House for allowing us to make progress in securing our borders while maintaining the necessary flexibility."@en4
". − Señor Presidente, he de dar las gracias, de nuevo, a su ponente, el señor Brejc, ya que ha captado el objetivo principal de la propuesta, que consiste en proteger las fronteras, sin olvidar, sin embargo, que tales fronteras deben ser suficientemente flexibles. Creo que pueden conciliarse ambos objetivos y que usted lo ha logrado en este texto, que es el resultado de una excelente transacción. Añadiría, haciéndome eco de lo que el señor Weber acaba de decir, que en efecto tenemos un problema, el de abrir Europa a todos los que entran y salen de ella regularmente, mientras permanecemos relativamente atentos a los que —procede decirlo— intentan hacer trampas y abusar de las normas. Por consiguiente, debe tenerse en cuenta este requisito doble de apertura y, al mismo tiempo, regularidad y respeto de la ley. Quiero expresar mi gratitud a la Cámara por habernos permitido lograr avances en la protección de nuestras fronteras y mantener, al mismo tiempo, la flexibilidad necesaria."@es21
". − Hr juhataja, ma pean veel kord tänama raportöör Mihael Brejci, sest ta on saavutanud ettepaneku peaeesmärgi, milleks on kindlustada piirid, unustamata vajadust nende piisava paindlikkuse järele. Olen veendunud, et neid kaht eesmärki saab ühendada ning selles tekstis on see suurepärane kompromiss saavutatud. Korrates Manfred Weberi äsja öeldud sõnu, lisan, et meil on raskusi Euroopa avamisega kõigile neile, kes soovivad siia tavapärasel moel siseneda ja siit lahkuda, ning säilitada samal ajal tähelepanelikkus nende suhtes, kes üritavad eeskirju rikkuda ja neid kuritarvitada. Tuleb arvestada selle kaksiknõudega, mis hõlmab avatust, ja samal ajal reeglitest ning seadusest kinnipidamist. Minu tänusõnad ka täiskogule, kes võimaldas meil teha edusamme piiride julgeoleku kindlustamises ja samal ajal säilitada vajalik paindlikkus."@et5
". − Arvoisa puhemies, minun on jälleen kerran kiitettävä esittelijäänne Michel Brejciä, sillä hän on oivaltanut ehdotuksen keskeisen tavoitteen, jonka mukaan rajat on turvattava unohtamatta kuitenkaan, että liikenteen on sujuttava rajoilla riittävän joustavasti. Uskon, että nämä kaksi vaatimusta voidaan sovittaa yhteen ja että esittelijä on tässä asiassa onnistunut mietinnössään, joka on erinomaisen kompromissin tulos. Puuttuisin vielä Renate Weberin juuri puheenvuorossaan käsittelemään asiaan ja lisäisin, että meillä on todellakin ratkaistavanamme ongelma, kun haluamme avata rajat kaikille, jotka haluavat säännöllisesti liikkua Euroopan rajojen yli, ja samalla keskittää riittävästi huomiota sellaisiin henkilöihin, jotka – tämä on todettava – pyrkivät huijaamaan ja käyttämään sääntöjä väärin hyväkseen. Asiaa käsiteltäessä on siksi otettava huomioon nämä kaksi vaatimusta, jotka koskevat sekä avoimuutta että samalla kertaa sääntöjenmukaisuutta ja lakien noudattamista. Kiitän parlamenttia siitä, että se tarjoaa meille mahdollisuuden edistää rajojemme turvallisuutta ja säilyttää samalla riittävän joustavuuden."@fi7
". − Elnök úr, még egyszer köszönetet kell mondanom előadójuknak, Brejc úrnak, mivel átlátta a javaslat fő célját – a határvédelmet – , de ugyanakkor nem feledkezett meg arról sem, hogy e határoknak megfelelő mértékben rugalmasnak kell lenniük. Hiszem, hogy a kettő összeegyeztethető, és hogy az, hogy önnek sikerült is összeegyeztetnie ebben a szövegben, amely egy kiváló kompromisszum eredménye. Hozzátenném, mintegy megismételve Weber úr szavait: valóban van problémánk egyfelől azzal kapcsolatban, hogy Európát megnyissuk mindenki előtt, aki rendszeresen szeretne ki- és belépni, másfelől pedig viszonylagos figyelemmel kísérjük azokat, akik – ezt meg kell mondanunk – megpróbálják kijátszani a szabályokat. Ezért figyelembe kell venni a kettős követelményt: a nyitottságot és ugyanakkor a szabályosságot és a törvény tiszteletét. Köszönöm a Háznak, hogy lehetővé tette azt, hogy előrelépjünk határaink védelmének területén, miközben fenntartjuk a szükséges rugalmasságot."@hu11
". − Signor Presidente, devo nuovamente ringraziare il vostro relatore, l’onorevole Brejc, poiché ha realizzato l’obiettivo principale della proposta, vale a dire rendere sicure le frontiere, senza dimenticare, tuttavia, che tali confini debbano essere sufficientemente flessibili. Ritengo che i due aspetti possano essere conciliati e che in questo testo avete ottenuto tale risultato che è l’esito di un eccellente compromesso. Aggiungerei, riproponendo ciò che l’onorevole Weber ha appena affermato, che esiste un problema in termini di aprire l’Europa a chiunque voglia entrare e partire su base regolare, cercando di essere relativamente attenti a chi, va detto, tenta di sottrarsi ed eludere le regole. Questo duplice requisito di apertura e, nel contempo, di regolarità e rispetto della legge deve quindi essere preso in considerazione. I miei ringraziamenti vanno a quest’Aula per aver permesso di compiere progressi nel rendere sicuri i nostri confini mantenendo la flessibilità necessaria."@it12
". − Gerb. pirmininke, turiu dar kartą padėkoti jūsų pranešėjui M. Brejcui už tai, kad jis suvokė svarbiausią pasiūlymo tikslą, būtent apsaugoti sienas, tačiau nepamirštant, kad pralaidumas prie šių sienų turi būti reglamentuojamas pakankamai lanksčiai. Manau, kad šie du dalykai gali būti suderinti ir kad jūs to pasiekėte šiame tekste, kuris yra puikaus kompromiso rezultatas. Norėčiau pridurti paantrindamas M. Weberio žodžius, kad mes tikrai susiduriame su problemomis atverdami Europą kiekvienam norinčiam į ją reguliariai atvykti ir išvykti, bet būdami palyginti dėmesingi tiems, kurie, reikia pasakyti, bando apgaudinėti ir piktnaudžiauti taisyklėmis. Todėl reikia atsižvelgti į šį dvejopą reikalavimą siekti atvirumo ir tuo pat metu išlaikyti taisyklių bei teisės aktų laikymąsi. Mano padėka skiriama Parlamento nariams, kurie leido mums pasiekti pažangos apsaugant mūsų sienas ir kartu išlaikant būtiną lankstumą."@lt14
". − Priekšsēdētāja kungs, man atkal ir jāpasakās jūsu referentam kungam, jo viņš ir sapratis galveno priekšlikuma mērķi, proti, nosargāt robežas, neaizmirstot arī to, ka šīm robežām jābūt pietiekami elastīgām. Uzskatu, ka šos divus aspektus var saskaņot un jums, panākot izcilu kompromisu, šajā dokumentā tas ir izdevies. Atkārtojot to, ko tikko jau teica es vēlētos piebilst, ka mēs patiešām saskaramies ar problēmu attiecībā uz Eiropas robežu atvēršanu ikvienam, kurš regulāri vēlas ieceļot vai izceļot no ES, saglabājot zināmu piesardzību attiecībā uz tiem, kuri — tas ir jāpasaka — mēģina krāpties un pārkāpj noteikumus. Tādēļ jāņem vērā šī atvērtības divējādā prasība un vienlaikus — regularitāte un likuma ievērošana. Es pateicos Parlamentam par to, ka mums ir radusies iespēja panākt progresu saistībā ar savu robežu aizsardzību, vienlaikus saglabājot vajadzīgo elastību."@lv13
"Monsieur le Président, je renouvelle mes remerciements à votre rapporteur, M. Brejc, je le remercie d'avoir, en effet, bien tenu l'objectif principal qui est de sécuriser les frontières, sans pour autant oublier qu'il faut que ces frontières soient suffisamment fluides. Je crois qu'on peut concilier les deux, et vous le faites, dans ce texte qui est le fruit d'un compromis excellent. J'ajoute, en écho à ce que vient de dire M. Weber, qu'en effet nous avons un problème, celui à la fois d'ouvrir l'Europe à tous ceux qui y entrent et en sortent régulièrement, tout en étant relativement attentifs à tous ceux qui tentent – il faut bien le dire – de tricher et veulent abuser des règles. Donc, il faut tenir compte de cette double exigence d'ouverture et en même temps de régularité, de respect de la loi. Merci au Parlement qui nous permet d'avancer dans cette sécurisation des frontières tout en apportant les souplesses nécessaires."@mt15
". − Mijnheer de Voorzitter, Ik zou nogmaals uw rapporteur, de heer Brejc, willen bedanken voor het feit dat hij oog heeft gehad voor de belangrijkste doelstelling van het voorstel, namelijk het beveiligen van de grenzen zonder echter daarbij te vergeten dat deze grenzen toch een zekere mate van flexibiliteit moeten behouden. Ik geloof dat deze twee met elkaar kunnen worden verzoend en dat u dat hebt verwezenlijkt in deze tekst, die het resultaat is van een uitstekend compromis. Ik zou in navolging van wat de heer Weber zojuist zei, willen toevoegen dat wij inderdaad een probleem hebben in de zin van het openen van Europa voor iedereen die op regelmatige basis het grondgebied wil verlaten en daar weer naar terug wil keren, terwijl wij tegelijk toch ook aandacht moeten hebben voor diegenen die, het moet nu eenmaal gezegd worden, de boel willen bedriegen en misbruik willen maken van de regels. Wij zullen daarom rekening moeten houden met deze dubbele vereiste van openheid en parallel daaraan orde en handhaving van de wet. Mijn dank gaat uit naar het Parlement voor het feit dat zij ons toestaat verder te gaan met het beveiligen van de grenzen, zonder daarbij de nodige flexibiliteit te verliezen."@nl3
". − Panie przewodniczący! Jeszcze raz chciałbym podziękować sprawozdawcy, posłowi Brejcowi, ponieważ udało mu się uchwycić główny cel przedmiotowego wniosku, jakim jest zabezpieczenie granic, nie zapominając przy tym, że granice te muszą też być wystarczająco elastyczne. Wierzę, że te dwa aspekty można ze sobą pogodzić i uważam, że udało się dokonać tego w przedmiotowym tekście, który jest wynikiem wspaniałego kompromisu. Zgadzam się z opinią posłanki Weber, że rzeczywiście mamy problem w związku z otwieraniem Europy dla każdego, kto chciałby regularnie tu przyjeżdżać i stąd wyjeżdżać, jednocześnie zwracając uwagę na tych, którzy, i należy to powiedzieć, próbują oszukiwać i nadużywają zasad. Należy w związku tym uwzględnić ten podwójny wymóg otwartości i jednocześnie regularności oraz poszanowania prawa. Chciałbym podziękować Izbie za umożliwienie nam zrobienia kroku naprzód w kwestii bezpieczeństwa naszych granic przy jednoczesnym zachowaniu koniecznej elastyczności."@pl16
". − Senhor Presidente, tenho de agradecer novamente ao seu relator, o senhor deputado Brejc, uma vez que ele compreendeu o objectivo principal da proposta, que é proteger as nossas fronteiras, sem todavia esquecer que elas devem ser suficientemente flexíveis. Creio que estes dois aspectos podem ser conciliados e que o senhor relator conseguiu fazê-lo neste texto que resulta de um excelente compromisso. Eu acrescentaria, ecoando o que o senhor deputado Weber acabou de dizer, que temos realmente um problema se queremos abrir a Europa a todos aqueles que desejam entrar e sair regularmente e, ao mesmo tempo, estar relativamente atentos àqueles que, tem de ser dito, tentam iludir e abusar das normas. Por conseguinte, este requisito duplo de abertura e, simultaneamente, de conformidade e de respeito pela lei tem de ser tido em consideração. Apresento os meus agradecimentos à Assembleia por nos permitir progredir no sentido de proteger as nossas fronteiras mantendo a flexibilidade necessária."@pt17
"Monsieur le Président, je renouvelle mes remerciements à votre rapporteur, M. Brejc, je le remercie d'avoir, en effet, bien tenu l'objectif principal qui est de sécuriser les frontières, sans pour autant oublier qu'il faut que ces frontières soient suffisamment fluides. Je crois qu'on peut concilier les deux, et vous le faites, dans ce texte qui est le fruit d'un compromis excellent. J'ajoute, en écho à ce que vient de dire M. Weber, qu'en effet nous avons un problème, celui à la fois d'ouvrir l'Europe à tous ceux qui y entrent et en sortent régulièrement, tout en étant relativement attentifs à tous ceux qui tentent – il faut bien le dire – de tricher et veulent abuser des règles. Donc, il faut tenir compte de cette double exigence d'ouverture et en même temps de régularité, de respect de la loi. Merci au Parlement qui nous permet d'avancer dans cette sécurisation des frontières tout en apportant les souplesses nécessaires."@ro18
"− Vážený pán predsedajúci, musím ešte raz poďakovať vášmu spravodajcovi, pánovi Brejcovi, pretože pochopil hlavný cieľ návrhu, ktorým je zabezpečenie hraníc, mal však stále na zreteli, že tieto hranice musia byť dostatočne pružné. Som presvedčený, že tieto dva aspekty možno zladiť a že sa vám to v tom texte, ktorý je výsledkom jedinečného kompromisu, podarilo. Pre doplnenie by som chcel uviesť, čím vlastne opakujem to, čo práve povedala pani Weberová, že skutočný problém máme s tým, ako na jednej strane otvoriť Európu každému, kto chce na jej územie pravidelne vstupovať a zase odtiaľ odchádzať, a na druhej strane dávať si relatívny pozor na tých, ktorí sa, to treba povedať, pokúšajú podvádzať a zneužívať pravidlá. Je preto potrebné vziať do úvahy túto dvojitú požiadavku na otvorenosť a zároveň usmerňovanie a dodržiavanie zákona. Moje poďakovanie je určené Parlamentu za to, že nám umožnil pokročiť dopredu pri zabezpečení našich hraníc a zároveň zachovať nevyhnutnú pružnosť."@sk19
". − Gospod predsednik, še enkrat se moram zahvaliti poročevalcu, gospodu Brejcu, ker je razumel glavni cilj predloga, to je zavarovanje meja, ne da bi seveda pri tem pozabili, da morajo biti te meje dovolj prožne. Verjamem, da se da oboje uskladiti in da ste to dosegli v tem besedilu, ki je rezultat odličnega kompromisa. Dodal bi, kot odmev k temu, kar je pravkar rekel gospod Weber, da imamo problem z dvemi stvarmi, odpreti Evropo vsakomur, ki želi vstopiti in jo pravilno zapustiti, in hkrati biti dovolj pozorni na tiste, ki, to je treba reči, poskušajo goljufati in zlorabiti pravila. Zato je treba upoštevati to dvojno zahtevo po odprtosti in obenem zakonitosti in spoštovanju zakona. Zahvaljujem se Parlamentu, da nam je omogočil napredek pri zavarovanju naših meja in hkrati vzdrževanje potrebne prožnosti."@sl20
". − Herr talman! Jag vill än en gång tacka er föredragande Mihael Brejc för att han har förståelse för förslagets främsta syfte, nämligen att säkra gränserna, men utan att glömma att det krävs tillräcklig flexibilitet vid dessa gränser. Jag anser att de två aspekterna kan kombineras och att ni har lyckats med det i denna text, som är resultatet av en utmärkt kompromiss. I likhet med vad Manfred Weber nyss sa vill jag tillägga att vi verkligen står inför ett problem när det gäller att öppna EU för alla som regelbundet vill resa in och ut, samtidigt som vi är relativt uppmärksamma på dem som – det måste sägas – försöker fuska och missbruka reglerna. Detta dubbla krav på öppenhet och samtidigt korrekta förfaranden och respekt för lagen måste därför beaktas. Jag vill tacka parlamentet för att vi får möjlighet att göra framsteg när det gäller att säkra våra gränser, samtidigt som vi behåller den nödvändiga flexibiliteten."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph