Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-09-01-Speech-1-095"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080901.18.1-095"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Voorzitter, de verordening stelt terecht dat voor iedereen die in het bezit is van een visum, het VIS systematisch zou moeten geraadpleegd worden voor een biometrische controle. Het is de beste en veiligste manier om de authenticiteit van een visum te controleren. Het valt dan ook te betreuren dat het Parlement zich geroepen voelt om het principe in feite te ondermijnen door hier een lijst in te voeren van situaties waarbij het zal volstaan om de identificatiesticker te controleren, en niet over te gaan tot een controle van de biometrische gegevens. Het valt dan ook te vrezen dat door de invoering van die lijsten biometrische controle een uitzondering in plaats van de regel wordt. Ik weet natuurlijk ook dat het onmogelijk is om in alle omstandigheden de biometrische controle systematisch uit te voeren, maar het zou in elk geval de regel moeten zijn. We kunnen ons niet veroorloven in het kader van de strijd tegen illegale immigratie en de strijd tegen het terrorisme en grensoverschrijdende criminaliteit om hier op een lakse en vrijblijvende manier te werk te gaan."@nl3
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedající, nařízení správně stanoví, aby u každého držitele víza byla systematicky prováděna kontrola biometrických prvků prostřednictvím vízového informačního systému (VIS). To je nejlepší a nejbezpečnější způsob jak ověřit pravost víza. Je proto politováníhodné, že Parlament považuje za nutné podrývat tuto zásadu vydáním přehledu situací, kdy bude stačit zkontrolovat identifikační štítek a biometrické údaje se již kontrolovat nebudou. Je nebezpečí, že vzhledem k zavedení tohoto přehledu se biometrické kontroly stanou spíše výjimkou než pravidlem. Samozřejmě vím, že není možné provádět biometrické kontroly vždy a za všech okolností, ale mělo by to být určitě pravidlem. S ohledem na nutnost potírání nelegálního přistěhovalectví a boj proti terorismu a přeshraniční trestné činnosti si v tomto případě nemůžeme dovolit laxní a neformální přístup."@cs1
"Hr. formand! I forordningen står der med rette, at der for enhver, der er i besiddelse af et visum, systematisk skal foretages søgning i VIS med henblik på en biometrisk kontrol. Det er den bedste og sikreste måde til at kontrollere et visums ægthed. Det er derfor beklageligt, at Parlamentet faktisk ønsker at underminere princippet ved at indføre en liste over situationer, hvor det er tilstrækkeligt at kontrollere visummærkaten og ikke de biometriske oplysninger. Det kan derfor frygtes, at biometrisk kontrol bliver en undtagelse i stedet for reglen ved indførelse af disse lister. Jeg ved selvfølgelig også, at det er umuligt at gennemføre den biometriske kontrol systematisk i alle situationer, men det bør i hvert fald være reglen. Når det gælder bekæmpelse af ulovlig indvandring og bekæmpelse af terrorisme og grænseoverskridende kriminalitet, kan vi ikke tillade os at optræde slapt og uforpligtende."@da2
"Herr Präsident! Die Verordnung sieht zu Recht vor, dass das Visa-Informationssystem (VIS) bei jedem Drittstaatsangehörigen, der im Besitz eines Visums ist, systematisch zur Kontrolle der biometrischen Daten konsultiert werden sollte. Dies ist der beste und sicherste Weg, um die Echtheit eines Visums zu prüfen. Es ist daher bedauerlich, dass das Parlament es für nötig hält, das Prinzip faktisch zu untergraben, indem es eine Liste von Ausnahmesituationen einführt, in denen eine Kontrolle der Visummarke ausreichen soll und keine Überprüfung der biometrischen Daten vorzunehmen ist. Es ist daher zu befürchten, dass durch die Einführung dieser Ausnahmelisten biometrische Kontrollen eher die Ausnahme als die Regel sein werden. Ich weiß natürlich, dass es unmöglich ist, die biometrischen Kontrollen routinemäßig unter allen Umständen durchzuführen, aber sie sollten sicherlich die Regel sein. Wir können uns im Rahmen der Bekämpfung illegaler Einwanderung und des Kampfes gegen Terrorismus und grenzüberschreitende Kriminalität in diesem Fall kein lasches und unverbindliches Vorgehen erlauben."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, ο κανονισμός ορίζει ορθώς ότι, για κάθε κάτοχο θεώρησης, πρέπει να εκτελείται συστηματική αναζήτηση στο Σύστημα Πληροφοριών για τις Θεωρήσεις (VIS) με σκοπό τη διασταύρωση των βιομετρικών στοιχείων. Αυτή είναι η καλύτερη και ασφαλέστερη μέθοδος ελέγχου της αυθεντικότητας μιας θεώρησης. Ως εκ τούτου, είναι λυπηρό το γεγονός ότι το Κοινοβούλιο αισθάνεται την ανάγκη να υπονομεύσει αυτήν την αρχή καθορίζοντας έναν κατάλογο περιπτώσεων στις οποίες θεωρείται αρκετός ο έλεγχος της αυτοκόλλητης θεώρησης, χωρίς να διενεργείται έλεγχος των βιομετρικών στοιχείων. Δημιουργείται λοιπόν ο κίνδυνος, λόγω της θέσπισης αυτού του καταλόγου, οι βιομετρικοί έλεγχοι να γίνουν η εξαίρεση παρά ο κανόνας. Γνωρίζω, φυσικά, ότι είναι αδύνατο να εκτελούνται οι βιομετρικοί έλεγχοι κανονικά σε όλες τις περιπτώσεις, όμως πρέπει οπωσδήποτε να αποτελούν τον κανόνα. Στο πλαίσιο της καταπολέμησης της παράνομης μετανάστευσης, καθώς και της τρομοκρατίας και της διασυνοριακής εγκληματικότητας, δεν μπορούμε να επιτρέπουμε μια χαλαρή και παράτυπη προσέγγιση σε αυτόν τον τομέα."@el10
"Mr President, the regulation rightly provides that, for everyone in possession of a visa, the Visa Information System (VIS) should be systematically consulted for a biometric check. This is the best and safest way to check the authenticity of a visa. It is regrettable, therefore, that Parliament feels the need to undermine the principle by introducing a list of situations in which we will make do with checking the identification sticker and not proceed to check the biometric data. There is a danger then that, due to the introduction of this list, biometric checks will become the exception rather than the rule. I know, of course, that it is impossible to perform the biometric checks routinely in all circumstances, but it should certainly be the rule. In the context of the fight against illegal immigration and the fight against terrorism and cross-border criminality, we cannot permit a lax and informal approach in this case."@en4
"Señor Presidente, el Reglamento establece acertadamente que, en relación con todos los titulares de un visado, habrá de consultarse sistemáticamente el Sistema de Información de Visados (VIS) para efectuar una verificación biométrica. Tal es la mejor manera, y la más segura, de comprobar la autenticidad de un visado. Es lamentable, por consiguiente, que el Parlamento sienta la necesidad de socavar tal principio al introducir una lista de situaciones en las cuales bastará con comprobar la etiqueta de identificación y no se procederá a comprobar los datos biométricos. Existe el peligro, pues, de que, debido a la introducción de esta lista, los controles biométricos se conviertan en la excepción en lugar de en la norma. Sé, desde luego, que es imposible realizar controles biométricos sistemáticamente en todas las circunstancias, pero la realización de los mismos, sin duda, debe ser la norma. En el contexto de la lucha contra la inmigración ilegal y la lucha contra el terrorismo y la delincuencia transfronteriza, no podemos permitirnos un planteamiento laxo e informal en este caso."@es21
"Hr juhataja, määruses sätestatakse, et kõigi viisaomanike puhul tuleb süstemaatiliselt teha päringuid viisainfosüsteemis (VIS), et viia läbi biomeetriline kontroll. See on parim ja kindlaim viis kontrollida viisa autentsust. On kahetsusväärne, et parlament peab vajalikuks seda põhimõtet õõnestada, esitades nimekirja olukordadest, mille puhul on lubatud piirduda isikut tõendava dokumendi kleebise uurimisega ja mitte kontrollida biomeetrilisi andmeid. Selle nimekirja sisseviimisel võib biomeetriline kontroll muutuda pigem erandiks kui reegliks. Loomulikult ma tean, et kõikides tingimustes ei ole võimalik teostada rutiinset biomeetrilist kontrolli, kuid see peaks kindlasti olema reegel. Ebaseadusliku sisserände, terrorismivastase võitluse ja piiriülese kuritegevuse kontekstis ei saa me siinkohal lubada lõtva ja mitteametlikku lähenemisviisi."@et5
"Arvoisa puhemies, asetuksessa määrätään perustellusti, että kaikkien viisuminhaltijoiden biometriset tiedot olisi järjestelmällisesti tarkistettava viisumitietojärjestelmästä (VIS). Tämä on paras ja turvallisin tapa tarkistaa viisumin aitous. Sen vuoksi on valitettavaa, että parlamentin mielestä tätä vaatimusta on heikennettävä esittämällä luettelo tilanteista, joissa pelkkä viisumitarran tarkistaminen katsotaan riittäväksi eikä biometrisiä tietoja tarkisteta. Tähän sisältyy vaara, että luettelon käyttöönoton seurauksena biometristen tietojen tarkistamisesta tulee pikemminkin poikkeus kuin sääntö. Luonnollisesti ymmärrän, että biometrisiä tietoja on mahdotonta tarkistaa rutiininomaisesti kaikissa olosuhteissa, mutta niiden tarkistamisen pitäisi varmasti olla säännönmukainen käytäntö. Pyrkiessämme torjumaan laitonta siirtolaisuutta, terrorismia ja rajat ylittävää rikollisuutta me emme voi hyväksyä, että tässä asiassa noudatetaan epämääräistä ja epämuodollista toimintatapaa."@fi7
"M. le Président, le règlement dispose à juste titre que, vis-à-vis de tout titulaire de visa, le système d’information sur les visas (VIS) devrait être systématiquement consulté aux fins d’un contrôle biométrique. Il s’agit de la meilleure et plus sûre manière de vérifier l’authenticité d’un visa. Il est par conséquent regrettable que le Parlement ressente la nécessité de remettre ce principe en question en introduisant une liste de situations où nous nous contenterons de vérifier la vignette d’identification sans procéder à un contrôle des données biométriques. Le danger existe alors que, en raison de l’introduction de cette liste, les contrôles biométriques ne deviennent l’exception plutôt que la règle. Je sais, bien entendu, qu’il est impossible d’effectuer des contrôles biométriques régulièrement en toutes circonstances mais cela devrait certainement constituer la règle. Dans le cadre de la lutte contre l’immigration clandestine et de la lutte contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière, nous ne pouvons tolérer une approche laxiste et informelle dans ce cas."@fr8
"Elnök úr, a rendelet helyesen írja elő, hogy minden, vízummal rendelkező személy esetében konzultálni kell a vízuminformációs rendszerrel (VIR), azaz biometrikus ellenőrzést kell végezni. Ez a legjobb és leghatékonyabb módja a vízum hitelessége így ellenőrizhető a legjobban és a leghatékonyabban. Ezért sajnálatos, hogy a Parlament szükségesnek érzi azt, hogy az alapelvet aláássa azzal, hogy beiktat egy felsorolást olyan helyzetekről, amikor elégséges az azonosító bélyeg segítségével történő ellenőrzés, és a biometrikus adatok ellenőrzése már nem történik meg. Fennáll a veszély, hogy e felsorolás bevezetésével a biometrikus ellenőrzés inkább kivétel, semmint szabály lesz. Természetesen tudom, hogy lehetetlenség a biometrikus ellenőrzést rutinszerűen, minden körülmények között elvégezni, de ugyanakkor bizonyos, hogy a biometrikus ellenőrzésnek kell a szabálynak lennie. Az illegális bevándorlás elleni küzdelem, valamint a terrorizmus és a határokon átnyúló bűnözés elleni küzdelem kontextusában nem engedhetjük meg magunknak, hogy ezt a kérdést hanyagul, szabálytalanul közelítsük meg."@hu11
". Signor Presidente, il regolamento prevede giustamente che, per ogni titolare di visto, il sistema di informazione visti (SIV) dovrebbe essere consultato sistematicamente per un controllo biometrico. Si tratta del metodo migliore e più sicuro per verificare l’autenticità di un visto. E’ deplorevole, quindi, che il Parlamento senta la necessità di indebolire il principio introducendo un elenco di situazioni in cui ci accontenteremo di controllare la vignetta d’identificazione e non procederemo con la verifica dei dati biometrici. Esiste quindi il pericolo che, a causa dell’introduzione di tale elenco, i controlli biometrici diventano l’eccezione, anziché la regola. So, ovviamente, che è impossibile eseguire i controlli biometrici di in ogni circostanza, ma dovrebbero certamente essere la norma. Nel quadro della lotta contro l’immigrazione illegale, il terrorismo e la criminalità transfrontaliera, in questo caso non possiamo permettere un approccio permissivo e informale."@it12
"Gerb. pirmininke, reglamente teisingai numatyta, kad kiekvienam vizą turinčiam asmeniui turi būti metodiškai atliekama informacijos paieška vizų informacinėje sistemoje (VIS) biometriniams duomenims patikrinti. Tai yra geriausias ir saugiausias būdas patikrinti vizos autentiškumą. Todėl tenka apgailestauti, kad Parlamentas jaučia poreikį pažeisti principą, įvedant padėčių sąrašą, kuriose mes pasitenkinsime patikrindami identifikavimo lipduką ir netikrinsime biometrinių duomenų. Tada kyla pavojaus, kad įvedus šį sąrašą biometrinių duomenų tikrinimas taps išimtimi, o ne taisykle. Žinoma, aš žinau, kad neįmanoma įprastai vykdyti biometrinių duomenų tikrinimą bet kokiomis aplinkybėmis, bet tai tikrai turi būti taisyklė. Vykstant kovai su nelegalia imigracija ir kovai su terorizmu bei tarptautiniu nusikalstamumu, mes negalime šiuo atveju leisti taikyti negriežtą ir neoficialų metodą."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs, šī regula pamatoti nosaka, ka VIS sistemātiski jāpārbauda ikviena vīzas turētāja biometriskie dati. Tas ir vislabākais un drošākais veids, kā pārbaudīt vīzu autentiskumu. Tādēļ jāpauž nožēla, ka Parlamentam šķiet, ka ir jāierobežo šis princips, ieviešot to situāciju sarakstu, kurās mēs aprobežotos ar vīzas ielīmes pārbaudi, neveicot biometrisko datu pārbaudi. Taču šādā gadījumā, ieviešot šādu sarakstu, pastāv risks, ka biometrisko datu pārbaudes izmantotu izņēmuma gadījumos, nevis sistemātiski. Protams, es zinu, ka nav iespējams veikt biometrisko datu pārbaudi regulāri visos gadījumos, tomēr tā katrā ziņā jāpiemēro kā noteikums. Ņemot vērā nelegālās imigrācijas un terorisma apkarošanu un pārrobežu noziedzību, mēs nevaram pieļaut, ka šajā gadījumā izmantotā pieeja ir pavirša un nav obligāta."@lv13
"Voorzitter, de verordening stelt terecht dat voor iedereen die in het bezit is van een visum, het VIS systematisch zou moeten geraadpleegd worden voor een biometrische controle. Het is de beste en veiligste manier om de authenticiteit van een visum te controleren. Het valt dan ook te betreuren dat het Parlement zich geroepen voelt om het principe in feite te ondermijnen door hier een lijst in te voeren van situaties waarbij het zal volstaan om de identificatiesticker te controleren, en niet over te gaan tot een controle van de biometrische gegevens. Het valt dan ook te vrezen dat door de invoering van die lijsten biometrische controle een uitzondering in plaats van de regel wordt. Ik weet natuurlijk ook dat het onmogelijk is om in alle omstandigheden de biometrische controle systematisch uit te voeren, maar het zou in elk geval de regel moeten zijn. We kunnen ons niet veroorloven in het kader van de strijd tegen illegale immigratie en de strijd tegen het terrorisme en grensoverschrijdende criminaliteit om hier op een lakse en vrijblijvende manier te werk te gaan."@mt15
"Panie przewodniczący! Przedmiotowe rozporządzenie słusznie stanowi, że wizowy system informacyjny (VIS) powinien być systematycznie konsultowany na potrzeby kontroli biometrycznych w odniesieniu do wszystkich posiadaczy wiz. Jest to najlepszy i najbezpieczniejszy sposób na sprawdzenie autentyczności wizy. W związku z tym szkoda, że Parlament czuje potrzebę osłabienia tej zasady, przedstawiając listę sytuacji, gdzie powinniśmy zadowolić się sprawdzeniem naklejki identyfikacyjnej i nie przystępować nawet do sprawdzenia danych biometrycznych. Istnieje więc niebezpieczeństwo, że wraz z wprowadzeniem tej listy kontrole biometryczne staną się bardziej wyjątkiem niż zasadą. Oczywiście wiem, że niemożliwe jest przeprowadzanie kontroli biometrycznych rutynowo we wszystkich okolicznościach, ale z pewnością powinno stanowić to zasadę. W kontekście walki z nielegalną imigracją oraz walki z terroryzmem i przestępczością transgraniczną nie możemy pozwolić sobie tutaj na zbyt pobłażliwe i nieoficjalne stanowisko."@pl16
"Senhor Presidente, o regulamento estabelece apropriadamente que o Sistema de Informação sobre Vistos (VIS) deve ser sistematicamente consultado para que se efectue um controlo biométrico de todos os titulares de visto. Esta é a forma melhor e mais segura de verificar a autenticidade de um visto. Por conseguinte, é lamentável que o Parlamento considere necessário fragilizar este princípio com a introdução de uma lista de situações nas quais a verificação da vinheta de identificação é suficiente, dispensando a verificação dos dados biométricos. Consequentemente, existe o perigo de que, devido à introdução da referida lista, os controlos biométricos se tornem excepção e não regra. Estou ciente, claro, que é impossível efectuar os controlos biométricos rotineiramente em todas as circunstâncias, mas certamente que deveria ser essa a regra. No contexto do combate à imigração ilegal, ao terrorismo e à criminalidade transfronteiras não podemos permitir uma abordagem frouxa e informal na utilização do VIS."@pt17
"Voorzitter, de verordening stelt terecht dat voor iedereen die in het bezit is van een visum, het VIS systematisch zou moeten geraadpleegd worden voor een biometrische controle. Het is de beste en veiligste manier om de authenticiteit van een visum te controleren. Het valt dan ook te betreuren dat het Parlement zich geroepen voelt om het principe in feite te ondermijnen door hier een lijst in te voeren van situaties waarbij het zal volstaan om de identificatiesticker te controleren, en niet over te gaan tot een controle van de biometrische gegevens. Het valt dan ook te vrezen dat door de invoering van die lijsten biometrische controle een uitzondering in plaats van de regel wordt. Ik weet natuurlijk ook dat het onmogelijk is om in alle omstandigheden de biometrische controle systematisch uit te voeren, maar het zou in elk geval de regel moeten zijn. We kunnen ons niet veroorloven in het kader van de strijd tegen illegale immigratie en de strijd tegen het terrorisme en grensoverschrijdende criminaliteit om hier op een lakse en vrijblijvende manier te werk te gaan."@ro18
"Vážený pán predsedajúci, v nariadení sa správne stanovuje, aby sa v prípade každého držiteľa víza systematicky vykonávala kontrola biometrických prvkov prostredníctvom vízového informačného systému (VIS). Je to najlepší a najbezpečnejší spôsob, ako overiť pravosť víza. Je preto poľutovaniahodné, že Parlament považuje za nutné podrývať túto zásadu vydaním prehľadu situácií, keď bude stačiť skontrolovať identifikačný štítok a biometrické údaje sa už kontrolovať nebudú. Hrozí tak nebezpečenstvo, že vzhľadom na zavedenie tohto prehľadu sa biometrické kontroly stanú skôr výnimkou než pravidlom. Samozrejme viem, že nie je možné vykonávať biometrické kontroly vždy a za každých okolností, ale určite by to malo byť pravidlom. Vzhľadom na nutnosť boja proti nelegálnemu prisťahovalectvu a boja proti terorizmu a cezhraničnú trestnú činnosť si v tomto prípade nemôžeme dovoliť laxný a neformálny prístup."@sk19
"Gospod Predsednik, uredba upravičeno določa, naj se za vsakogar, ki ima vizum, sistematično preverijo biometrični podatki v vizumskem informacijskem sistemu. To je najboljši in najvarnejši način za preverjanje verodostojnosti vizuma. Zato je obžalovanja vredno, da čuti Parlament potrebo, da spodkopava načelo z uvedbo seznama situacij, v katerih bomo zadovoljni s preverjanjem identifikacijske nalepke in ne bomo dodatno preverjali še biometričnih podatkov. Obstaja nevarnost, da bo biometrično preverjanje zaradi uvedbe tega seznama postalo bolj izjema kot pravilo. Seveda vem, da ni mogoče opravljati biometrične kontrole rutinsko v vseh okoliščinah, vendar ni dvoma, da mora postati pravilo. V kontekstu boja proti nezakonitemu priseljevanju in boja proti terorizmu ter čezmejnemu kriminalu ne moremo dovoliti površnosti in v tem primeru neformalnega pristopa."@sl20
"Herr talman! Förordningen innehåller förnuftiga bestämmelser om att biometriska kontroller systematiskt bör göras i informationssystemet för viseringar (VIS) för alla viseringsinnehavare. Det är det bästa och säkraste sättet att kontrollera att en visering är äkta. Det är därför beklagligt att parlamentet anser det nödvändigt att undergräva principen genom att införa en lista över situationer där det får räcka att kontrollera identifieringsmärket utan någon kontroll av de biometriska uppgifterna. Det finns då en risk för att biometriska kontroller i och med införandet av denna lista kommer att bli undantaget snarare än regeln. Jag vet naturligtvis att det är omöjligt att rutinmässigt göra biometriska kontroller i samtliga fall, men det bör definitivt vara regeln. Med hänsyn till kampen mot olaglig invandring och kampen mot terrorism och gränsöverskridande brottslighet kan vi inte tillåta en släpphänt och informell hållning i det här fallet."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph