Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-09-01-Speech-1-091"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080901.18.1-091"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Mr President, the extension of the Schengen area has removed border controls in most of the EU and made day-to-day travel within those borders quicker and easier for our citizens. It also means, however, that non-EU citizens entering the Schengen area are effectively only checked once, at the external border. While our citizens often equate illegal immigration with dramatic scenes of unseaworthy and overcrowded vessels breaching our maritime borders, or container-loads of unfortunates – victims of human trafficking – crossing land borders, the reality is much more complex. About 50% of illegal immigrants enter the EU legally, but fail to leave our territory on expiry of their visas. Secondly, incidents of falsified documents are widespread, especially at airports. In order to reduce the number of overstayers, as well as to decrease the risk of granting access to persons with falsified documents, a harmonised and secure system for checking visa validity and taking fingerprints will apply in the Schengen area. However, as all our citizens who travel are well aware, increased security leads to increased inconvenience and waiting times at borders for bona fide travellers. Therefore a degree of pragmatism is also necessary. If there is deemed to be no risk related to internal security and illegal immigration, and traffic at a border is of such intensity that waiting times become excessive, then the need to take fingerprints may be waived. This more flexible system may operate for a maximum of three years, after which an evaluation of its effectiveness will take place. While we aim to make Europe secure, we need at the same time to be welcoming to business travellers and tourists alike. I believe that the proposed visa information system has struck the right balance between those two objectives."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedající, po rozšíření schengenského prostoru byly zrušeny hraniční kontroly na většině území EU a každodenní cestování našich občanů uvnitř těchto hranic se zrychlilo a zjednodušilo. Zároveň to však znamená, že občané ze zemí mimo EU, kteří vstupují do schengenského prostoru, jsou fakticky kontrolováni pouze jednou, a to na vnějších hranicích. Zatímco naši občané si často spojují nelegální migraci s dramatickými scénami s přetíženými plavidly nezpůsobilými k plavbě, které narušují naše námořní hranice, nebo s kontejnery plnými nešťastníků – oběťmi obchodu s lidmi – přejíždějícími pozemní hranice, realita je mnohem složitější. Asi 50 % nelegálních přistěhovalců přijíždí do EU legálně, ale po vypršení platnosti víza zůstávají i nadále na našem území. Zadruhé velice často se vyskytují případy padělaných dokladů, zejména na letištích. Abychom snížili počet osob, které překračují délku pobytu, a zároveň snížili riziko, že povolení ke vstupu získají osoby s falešnými doklady, bude v schengenském prostoru pro ověřování platnosti víz a odebírání otisků prstů používán harmonizovaný a zabezpečený systém. Nicméně jak dobře vědí všichni naši občané, kteří cestují, zvýšené zabezpečení vede ke zvýšenému obtěžování cestujících, kteří přijíždějí v dobré víře, a k delšímu čekání na hranicích. Je proto nutná také určitá míra pragmatismu. Máme-li za to, že vnitřní bezpečnost není nijak ohrožena, a nelegální migrace a provoz na hranici dosahují takové intenzity, že doba čekání se stává neúnosnou, pak je možné od odebrání otisků prstů upustit. Tento pružnější systém může fungovat maximálně tři roky a poté se vyhodnotí jeho účinnost. I když je naším cílem bezpečnější Evropa, musíme být zároveň vstřícní k přijíždějícím obchodníkům i turistům. Jsem přesvědčena, že navrhovaný Vízový informační systém představuje správný kompromis mezi těmito dvěma cíli."@cs1
"Hr. formand! Udvidelsen af Schengenområdet har fjernet grænsekontrollen i det meste af EU og gjort hverdagsrejser inden for disse grænser hurtigere og lettere for vores borgere. Men det betyder også, at borgere fra lande uden for EU, der rejser ind i Schengenområdet, faktisk kun bliver undersøgt én gang, ved den ydre grænse. Mens vores borgere ofte forbinder illegal indvandring med dramatiske billeder af synkefærdige og overfyldte både, der forsøger at komme over vores maritime grænser, eller containerlæs af ulykkelige ofre for menneskesmugling, der krydser landegrænserne, er virkeligheden meget mere kompliceret. Omkring 50 % af de illegale indvandrere kommer legalt ind i EU, men undlader at rejse ud igen, når deres visum udløber. For det andet er der mange tilfælde af forfalskede dokumenter, især i lufthavnene. For at nedbringe antallet af folk, der bliver for længe, såvel som at nedsætte risikoen for at give adgang til folk med forfalskede dokumenter, vil der blive indført et harmoniseret og sikkert system til at undersøge ægtheden af visa og tage fingeraftryk i Schengenområdet. Men som alle vores rejsende borgere udmærket er klar over, fører forøget sikkerhed til forøget besvær og ventetid ved grænserne for reelle rejsende. Derfor må man også udøve en vis grad af pragmatisme. Hvis der ikke skønnes at være nogen risiko for indre sikkerhed og illegal indvandring, og trafikken ved grænsen er så intens, at ventetiderne bliver alt for lange, kan man se bort fra behovet for at tage fingeraftryk. Dette mere fleksible system kan gælde i maksimalt tre år, hvorefter der kan foretages en evaluering af dets effektivitet. Vi sigter mod at gøre Europa sikkert, men samtidig må vi byde rejsende erhvervsfolk og turister velkommen. Jeg tror, at det visuminformationssystem, der er blevet foreslået, har fundet den rigtige balance mellem de to mål."@da2
". Herr Präsident! Durch die Erweiterung des Schengen-Gebiets gibt es fast keine Grenzkontrollen innerhalb der EU mehr, und der tägliche Grenzverkehr wurde für unsere Bürger schneller und einfacher. Das bedeutete jedoch auch, dass Nicht-EU-Bürger, die in das Schengen-Gebiet kommen, eigentlich nur einmal an den Außengrenzen überprüft werden. Unsere Bürger haben bei illegaler Einwanderung oft dramatische Szenen und nicht seetaugliche, überfüllte Boote vor Augen, die unsere Seegrenzen verletzen, oder Container voller unglücklicher Opfer von Menschenhandel, die auf dem Landweg die Grenzen überqueren. Die Realität ist jedoch viel komplexer. Etwa 50 % der illegalen Einwanderer gelangen legal in die EU, verlassen sie jedoch nicht nach Ablauf ihres Visums. Außerdem stellen gefälschte Dokumente ein weit verbreitetes Problem dar, insbesondere an Flughäfen. Um die Zahl derjenigen zu reduzieren, die trotz abgelaufenen Visums bleiben, und um das Risiko zu senken, dass Personen mit gefälschten Dokumenten Zugang gewährt wird, soll im Schengen-Gebiet ein harmonisiertes und sicheres Prüfsystem für die Gültigkeit des Visums und die Abnahme von Fingerabdrücken eingerichtet werden. Allerdings führt – und das wissen alle, die reisen – höhere Sicherheit zu mehr Unbequemlichkeit und längeren Wartezeiten an Grenzen für Bona-fide-Reisende. Daher ist ein gewisses Maß an Pragmatismus ebenfalls notwendig. Wenn davon auszugehen ist, dass kein Risiko im Hinblick auf innere Sicherheit oder illegale Einwanderung besteht und der Grenzverkehr so intensiv ist, dass die Wartezeiten überlang werden, dann muss auf die Abnahme von Fingerabdrücken verzichtet werden. Dieses flexiblere System könnte maximal drei Jahre praktiziert werden, und danach ist seine Wirksamkeit zu bewerten. Unser Ziel besteht zwar darin, Europa sicher zu machen, doch wir müssen gleichzeitig auch Geschäftsreisende und Touristen willkommen heißen. Ich denke, mit dem vorgeschlagenen Visa-Informationssystem wurde der richtige Mittelweg zwischen diesen beiden Zielen gefunden."@de9
". Κύριε Πρόεδρε, η επέκταση της ζώνης Σένγκεν έχει καταργήσει τους ελέγχους των συνόρων στο μεγαλύτερο μέρος της ΕΕ και έχει καταστήσει τις καθημερινές μετακινήσεις εντός της ζώνης αυτής ταχύτερες και ευκολότερες για τους πολίτες μας. Ωστόσο, συνεπάγεται επίσης ότι οι πολίτες χωρών εκτός της ΕΕ που εισέρχονται στη ζώνη Σένγκεν ελέγχονται μόνο μία φορά, στα εξωτερικά σύνορα. Ενώ οι πολίτες μας εξισώνουν συχνά την παράνομη μετανάστευση με τις δραματικές σκηνές ακατάλληλων και υπερφορτωμένων σκαφών τα οποία παραβιάζουν τα θαλάσσια σύνορά μας, ή εμπορευματοκιβωτίων γεμάτων με δυστυχείς μετανάστες –θύματα εμπορίας ανθρώπων– τα οποία διασχίζουν τα χερσαία σύνορα, η πραγματικότητα είναι πολύ πιο σύνθετη. Το 50% περίπου των παράνομων μεταναστών εισέρχονται στην ΕΕ νομίμως, αλλά δεν εγκαταλείπουν το έδαφός μας μετά τη λήξη των θεωρήσεών τους. Δεύτερον, οι περιπτώσεις πλαστογράφησης εγγράφων είναι πολλές, ιδίως στα αεροδρόμια. Προκειμένου να μειωθεί ο αριθμός των ατόμων που παραμένουν στην ΕΕ μετά τη λήξη της θεώρησής τους, καθώς και να μειωθεί ο κίνδυνος παροχής πρόσβασης σε άτομα με πλαστά έγγραφα, στη ζώνη Σένγκεν θα ισχύσει ένα εναρμονισμένο και ασφαλές σύστημα ελέγχου της εγκυρότητας των θεωρήσεων και λήψης δακτυλικών αποτυπωμάτων. Εντούτοις, όπως πολύ καλά γνωρίζουν όλοι οι πολίτες μας οι οποίοι ταξιδεύουν, η ενίσχυση της ασφάλειας αυξάνει τις οχλήσεις και τον χρόνο αναμονής στα σύνορα για τους καλόπιστους ταξιδιώτες. Συνεπώς, είναι επίσης απαραίτητος κάποιος βαθμός πραγματισμού. Όταν κρίνεται ότι δεν υφίσταται κίνδυνος όσον αφορά την εσωτερική ασφάλεια και την παράνομη μετανάστευση, και η κυκλοφορία στα σύνορα είναι τόσο επιβαρυμένη ώστε ο χρόνος αναμονής να γίνεται υπερβολικός, τότε η υποχρέωση λήψης δακτυλικών αποτυπωμάτων θα μπορεί να παραλειφθεί. Αυτό το πιο ευέλικτο σύστημα μπορεί να εφαρμοστεί για μέγιστο χρονικό διάστημα τριών ετών, μετά την παρέλευση του οποίου θα πραγματοποιηθεί αξιολόγηση της αποτελεσματικότητάς του. Ενώ επιδιώκουμε να εγγυηθούμε την ασφάλεια στην Ευρώπη, συγχρόνως πρέπει να υποδεχόμαστε εξίσου φιλόξενα τόσο τους τουρίστες όσο και τα άτομα που μετακινούνται για επαγγελματικούς λόγους. Φρονώ ότι το προτεινόμενο Σύστημα Πληροφοριών για τις Θεωρήσεις προσφέρει την κατάλληλη μέση λύση, εξισορροπώντας αυτούς τους δύο στόχους."@el10
"Señor Presidente, la ampliación del espacio Schengen ha supuesto la eliminación de los controles fronterizos en la mayoría de la UE y ha hecho más rápido y sencillo el desplazamiento dentro de esas fronteras para nuestros ciudadanos. También significa, sin embargo, que los ciudadanos extracomunitarios que entran en el espacio de Schengen sólo se someten a un control en la frontera exterior. Mientras que nuestros ciudadanos identifican a menudo la inmigración ilegal con dramáticas escenas de embarcaciones poco navegables abarrotadas de gente que penetra en nuestro territorio a través de nuestras fronteras marítimas, o bien con camiones repletos de desdichados —víctimas de la trata de personas— que atraviesan la frontera terrestre, la realidad es mucho más compleja. En torno al 50 % de los inmigrantes ilegales entra en la UE legalmente, pero no abandona nuestro territorio al expirar sus visados. En segundo lugar, los incidentes relacionados con documentos falsificados son frecuentes, especialmente en los aeropuertos. Para reducir el número de personas que permanecen en nuestro territorio más tiempo del permitido y limitar el riesgo de conceder acceso a personas que portan documentos falsificados, en el espacio Schengen se aplicará un sistema armonizado y seguro para la verificación de la validez del visado y la toma de huellas dactilares. Sin embargo, tal como saben todos los ciudadanos que viajan, una mayor seguridad da lugar a una mayor incomodidad y a periodos de espera en la frontera que han de soportar quienes viajan de buena fe. Por consiguiente, también es necesario cierto grado de pragmatismo. Si se estima que no existe riesgo relacionado con la seguridad interior y con la inmigración ilegal, y el tránsito en la frontera es de tal intensidad que los periodos de espera se convierten en excesivos, se puede obviar la obligación de tomar huellas dactilares. Este sistema, más flexible, podrá funcionar durante un periodo máximo de tres años, transcurridos los cuales se llevará a cabo una evaluación de su eficacia. Aunque nuestro objetivo sea garantizar la seguridad en Europa, tenemos asimismo que dispensar una buena acogida a los viajantes y a los turistas por igual. Creo que el Sistema de Información de Visados propuesto ha logrado un equilibrio adecuado entre esos dos objetivos."@es21
"Hr juhataja, Schengeni ala laienemine on kaotanud piirikontrolli peaaegu terves ELis ja muutnud igapäevase reisimise kiiremaks ja lihtsamaks meie kodanike jaoks. See tähendab samuti, et Schengeni alasse sisenevaid mitte-ELi kodanikke kontrollitakse tõhusalt ainult korra ehk siis välispiiril. Kuigi meie kodanikud võrdsustavad sageli ebaseadusliku sisserände meie merepiire rikkuvate meresõiduks kõlbmatute ja ülerahvastatud laevadega või maapiire ületavate konteineritega täis õnnetuid inimkaubanduse ohvreid, on reaalsus palju keerulisem. Umbes 50% ebaseaduslikest sisserändajatest siseneb ELi seaduslikult, kuid viisa aegumisel ei lahku meie territooriumilt. Teiseks on levinud võltsitud dokumentide kasutamine, seda eriti lennujaamades. Selleks et vähendada lubatust kauemaks jäävate isikute arvu ja samuti riski võimaldada sissepääs võltsitud dokumentidega inimestele, hakkab Schengeni alale kehtima ühtlustatud ja turvaline viisade kehtivuse kontrolli ja sõrmejälgede võtmise süsteem. Nagu kõik meie reisivad kodanikud hästi teavad, toob suurem turvalisus heausksete reisijate jaoks kaasa rohkem ebamugavusi ja pikemad ooteajad piiridel. Seetõttu on vajalik säilitada ka teatud pragmaatilisus. Kui puudub oht sisejulgeolekule ja ebaseaduslikule sisserändele ning piiripunkt on ülekoormatud, mis toob kaasa liigse ootamisaja, siis võib loobuda sõrmejälgede võtmisest. See paindlikum süsteem võiks kehtida maksimaalselt kolm aastat, pärast mida hinnatakse selle tõhusust. Kuigi meie eesmärk on Euroopa turvalisus, peame me samuti näitama külalislahkust ärireisijate ja turistide suhtes. Olen veendunud, et väljapakutud viisainfosüsteem loob õige tasakaalu nende kahe eesmärgi vahel."@et5
"Arvoisa puhemies, Schengenin alueen laajentaminen on poistanut rajavalvonnan suurimmasta osasta Euroopan unionia, ja se on nopeuttanut ja helpottanut kansalaistemme jokapäiväistä matkustamista alueen rajojen sisällä. Se merkitsee kuitenkin myös sitä, että Schengenin alueelle saapuvat EU:n ulkopuolisten maiden kansalaiset tarkastetaan tosiasiassa ainoastaan kerran alueen ulkorajalla. Samalla kun kansalaisemme usein rinnastavat laittoman siirtolaisuuden dramaattisiin kuviin merikelvottomista ja liian täyteen ahdetuista aluksista, jotka loukkaavat merirajojamme, tai rekka-autoilla maarajojen yli kuljetettaviin onnettomiin ihmiskaupan uhreihin, todellisuus on paljon monitahoisempi. Laittomista siirtolaisista noin puolet saapuu Euroopan unioniin laillisesti, mutta he eivät poistu alueelta sen jälkeen, kun heidän viisuminsa voimassaoloaika on päättynyt. Väärennettyjä asiakirjoja koskevat tapaukset ovat myös yleisiä, erityisesti lentokentillä. Jotta voitaisiin vähentää sellaisten ihmisten määrää, jotka eivät poistu alueelta viisuminsa voimassaolon päättyessä, sekä pienentää riskiä päästää alueelle väärennettyjä asiakirjoja käyttäviä henkilöitä, Schengenin alueella ryhdytään käyttämään yhdenmukaistettua ja luotettavaa järjestelmää viisumin voimassaolon tarkistamisessa ja sormenjälkien ottamisessa. Kuten kaikki matkustavat kansalaisemme kuitenkin hyvin tietävät, turvallisuuden lisääntyessä myös vilpittömässä mielessä matkustavien ihmisten epämukavuus ja jonotusajat lisääntyvät rajoilla. Sen vuoksi tarvitaan myös hieman pragmaattisuutta. Mikäli arvioidaan, ettei ole olemassa minkäänlaista sisäiseen turvallisuuteen ja laittomaan siirtolaisuuteen liittyvää riskiä, ja jos rajaliikenne on niin runsasta, että jonotusajat kasvavat liian pitkiksi, sormenjälkien ottamisesta voidaan silloin luopua. Joustavampaa järjestelmää voidaan käyttää enintään kolme vuotta, minkä jälkeen on arvioitava sen tehokkuutta. Kun pyrimme tekemään Euroopasta turvallisen, meidän on samaan aikaan toivotettava tervetulleiksi niin liikematkailijat kuin turistitkin. Uskoakseni ehdotetussa viisumitietojärjestelmässä on saavutettu sopiva tasapaino näiden tavoitteiden välillä."@fi7
"M. le Président, l’extension de l’espace Schengen a fait disparaître les contrôles frontaliers dans la plupart des pays de l’UE et rendu les déplacements quotidiens à l’intérieur de ces frontières plus rapide et plus aisé pour nos citoyens. Cela signifie aussi néanmoins que les citoyens hors UE qui pénètrent dans l’espace Schengen ne sont en réalité contrôlés qu’une seule fois, à la frontière extérieure. Bien que nos citoyens assimilent souvent l’immigration clandestine aux scènes dramatiques de navires surchargés et hors d’état de naviguer violant nos frontières maritimes, ou aux conteneurs chargés de malheureux – victimes de trafic humain – traversant nos frontières terrestres, la réalité est bien plus complexe. Environ 50 % des immigrants clandestins entrent dans l’UE légalement mais ne quittent pas notre territoire à l’expiration de leur visa. Deuxièmement, les cas de documents falsifiés sont monnaie courante, surtout aux aéroports. En vue de réduire le nombre de personnes qui dépassent la durée de séjour autorisée, ainsi que de diminuer le risque d’octroyer l’accès à des personnes détentrices de documents falsifiés, un système harmonisé et sécurisé de vérification de la validité des visas et de prélèvement des empreintes digitales sera appliqué au sein de l’espace Schengen. Toutefois, comme tous nos citoyens qui voyagent le savent, un niveau de sécurité accru va de pair avec un niveau accru de désagréments et de temps d’attente aux frontières pour les voyageurs de bonne foi. Par conséquent, un certain degré de pragmatisme s’impose également. S’il s’avère qu’aucun risque ne se présente en termes de sécurité intérieure et d’immigration clandestine et que le trafic à une frontière donnée est d’une telle intensité que le temps d’attente en devient excessif, on peut renoncer à la nécessité de prélever les empreintes digitales. Ce système plus flexible peut être appliqué durant une période maximale de trois ans, au terme de laquelle une évaluation de son efficacité sera réalisée. Si nous visons à sécuriser l’Europe, nous devons tout autant nous montrer accueillants envers les voyageurs d’affaires ainsi que les touristes. Je pense que le système d’information sur les visas permet d’atteindre le juste équilibre entre ces deux objectifs."@fr8
"Elnök úr, a schengeni térség bővítésével az EU nagy részén megszűnt a határellenőrzés, és ezeken a határokon polgáraink számára a napi átkelés gyorsabbá és egyszerűbbé vált. Ez azonban azt is jelenti, hogy azok a schengeni térségben belépő személyek, aki nem az EU polgárai, gyakorlatilag csak egyszer esnek át ellenőrzésen, mégpedig a külső határon.. Jóllehet polgáraink az illegális bevándorlást gyakran azzal a drámai jelenettel azonosítják, amikor túlzsúfolt, hajózásra alkalmatlan vízi járművek lépnek át tengeri határainkon, vagy több kamiont megtöltő szerencsétlen emberek – az emberkereskedelem áldozatainak – képével, a valóság ennél jóval bonyolultabb. Az illegális bevándorlók körülbelül 50%-a legálisan lép be az EU-ba, ám vízumuk lejártakor nem hagyják el az uniót. Másodszor, igen gyakoriak a hamisított dokumentumokkal összefüggő esetek, különösen a repülőtereken. Annak érdekében, hogy csökkentsük a vízum lejárta után is az Unióban maradó személyek számát és hogy csökkentsük annak kockázatát, hogy hamis iratokkal rendelkező személyeket engedünk be, harmonizált és biztosított vízumérvényesség-ellenőrzés és ujjlenyomat-vétel történik majd a schengeni térségben. Azonban – ahogy azzal utazó polgáraink nagyon jól tisztában vannak – a fokozott biztonság következménye, hogy a jóhiszemű utazóknak a határokon több kényelmetlenségben lesz részük, és hosszabb ideig kell várniuk. Ezért fontos bizonyos mértékű gyakorlatiasság is. Ha úgy ítélhető meg, hogy nem áll fenn a belső biztonsággal vagy az illegális bevándorlással kapcsolatos veszély, és a határnál a forgalom olyan intenzív, hogy a várakozási idő túlságosan hosszú lenne, el lehet állni az ujjlenyomatvételtől. Ez a rugalmasabb rendszer legfeljebb három éven keresztül működhetne, majd ezután megtörténne hatékonyságának értékelése. Amellett, hogy Európát biztonságossá akarjuk tenni, megfelelő módon kell fogadnunk az üzleti célból utazó személyeket és a turistákat. Úgy vélem, hogy a javasolt vízuminformációs rendszer megtalálta a helyes egyensúlyt a két célkitűzés között."@hu11
". Signor Presidente, l’ampliamento dello spazio Schengen ha rimosso i controlli frontalieri nella maggior parte dell’UE e ha reso i viaggi quotidiani all’interno di questi confini più rapidi e semplici per i nostri cittadini. Significa inoltre, tuttavia, che i cittadini di paesi terzi che entrano nello spazio Schengen siano controllati efficacemente solo una volta, alla frontiera esterna. Se i nostri cittadini spesso identificano l’immigrazione illegale con scene drammatiche di imbarcazioni sovraffollate e non adatte alla navigabilità che violano i nostri confini marittimi, o con container di sventurati, vittime della tratta di esseri umani, che attraversano le frontiere terrestri, la realtà è molto più complessa. Circa il 50 per cento degli immigrati illegali entra legalmente nell’UE, ma non lascia il nostro territorio alla scadenza del loro visto. Secondo, i casi di documenti falsificati sono assai diffusi, soprattutto negli aeroporti. Al fine di ridurre il numero di soggiornanti “fuoritermine”, nonché diminuire il rischio di concedere accesso a persone con documenti falsificati, allo spazio Schengen sarà applicabile un sistema armonizzato e sicuro per verificare la validità dei visti e rilevare le impronte digitali. Tuttavia, come tutti i nostri cittadini che viaggiano sanno, una sicurezza maggiore conduce a disagio e a tempi d’attesa maggiori alle frontiere per i viaggiatori in buona fede. Pertanto, è anche necessario un grado di praticità. Se si ritiene che non ci sia alcun rischio connesso alla sicurezza interna e all’immigrazione illegale, e il traffico alla frontiera è di un’intensità tale che i tempi d’attesa diventano eccessivi, allora è possibile rinunciare alla necessità di rilevare le impronte digitali. Questo sistema più flessibile può operare per un massimo di tre anni, dopo i quali avverrà una valutazione della sua efficacia. Se miriamo a rendere sicura l’Europa, occorre nel contempo accogliere nello stesso modo i viaggiatori d’affari e i turisti. Credo che il sistema di informazione visti proposto abbia stabilito il giusto equilibrio tra questi due obiettivi."@it12
"Gerb. pirmininke, išplėtus Šengeno erdvę, buvo panaikinta pasienio kontrolė didžiojoje Europos Sąjungos dalyje ir tai pagreitino bei palengvino kasdienes keliones per šias sienas mūsų piliečiams. Tačiau tai taip pat reiškia, kad ne Europos Sąjungos piliečiai, atvykstantys į Šengeno erdvę, yra efektyviai tikrinami tiktai vieną kartą prie išorės sienos. Nors mūsų gyventojai dažnai prilygina neteisėtą imigraciją dramatiškoms scenoms, kai netinkami plaukioti ir perpildyti laivai kerta mūsų jūrų sienas arba kai prekybos žmonėmis aukos pervežamos konteineriuose per sausumos sienas, tikrovė yra daug sudėtingesnė. Apytiksliai 50 proc. nelegalių imigrantų teisėtai atvyksta į Europos Sąjungą, bet nepalieka mūsų teritorijos pasibaigus jų vizų galiojimo terminui. Antra, incidentai dėl padirbtų dokumentų yra dažni, ypač oro uostuose. Siekiant sumažinti per ilgai pasiliekančių asmenų skaičių ir taip pat sumažinti tikimybę, kad bus įsileisti asmenys su padirbtais dokumentais, Šengeno erdvėje bus įvesta suderinta ir saugi sistema vizų galiojimui tikrinti ir pirštų atspaudams paimti. Tačiau kadangi visi mūsų keliaujantys gyventojai yra gerai informuoti, padidintas saugumas sąžiningiems keliautojams atneša daugiau nepatogumų ir prailgina laukimo laiką pasienyje. Todėl taip pat būtinas tam tikras pragmatizmas. Jei laikoma, kad nėra pavojaus, susijusio su vidaus saugumu ir nelegalia imigracija, o eismas prie sienos yra tokio intensyvumo, kad laukimo laikas tampa pernelyg ilgas, tada galima atsisakyti reikalavimo imti pirštų atspaudus. Ši lankstesnė sistema gali veikti daugiausia trejus metus, o po to bus įvertintas jos efektyvumas. Nors mes siekiame užtikrinti saugumą Europoje, tuo pat metu turime priimti atvykstančius verslininkus, tiek turistus. Manau, kad pasiūlyta vizų informacinė sistema pasiekė teisingą balansą tarp tų dviejų tikslų."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs, paplašinot Šengenas zonu, lielākajā daļā ES teritorijas ir likvidēta robežkontrole, līdz ar to mūsu iedzīvotājiem paātrinot un atvieglojot ikdienas ceļošanu. Tomēr tas nozīmē arī to, ka personas, kas nav ES pilsoņi, ieceļojot Šengenas zonā, efektīvi tiek pārbaudītas tikai vienu reizi, pie ārējās robežas. Lai gan mūsu iedzīvotāji nelegālo imigrāciju asociē ar dramatiskiem skatiem saistībā ar jūras braucieniem nederīgiem un pārpildītiem kuģiem, kas pārkāpj mūsu jūras robežas, vai kravas konteineriem, kuri ir pilni ar nelaimīgiem cilvēku tirdzniecības upuriem, patiesā situācija ir daudz sarežģītāka. Apmēram 50 % nelegālo imigrantu ieceļo Eiropas Savienībā legāli, bet nepamet ES teritoriju vīzu derīguma termiņa beigās. Otrkārt, plaši izplatīta ir dokumentu viltošanas prakse, jo īpaši lidostās. Lai samazinātu „pārāk ilgi palikušo” personu skaitu un novērstu iespēju piešķirt pieeju tām personām, kurām ir viltoti dokumenti, Šengenas zonā tiks piemērota saskaņota un droša sistēma vīzu derīguma termiņu pārbaudei un pirkstu nospiedumu ņemšanai. Tomēr, kā to jau zina visi mūsu pilsoņi, kuri ceļo, augstāks drošības līmenis rada lielākas neērtības un paildzina gaidīšanas laiku pie robežām godīgiem ceļotājiem. Tādēļ ir vajadzīgs arī zināms pragmatisms. Ja saistībā ar iekšējo drošību un nelegālo imigrāciju nepastāv nekāds risks un pierobežas satiksmes intensitāte rada pārmērīgi ilgu gaidīšanas laiku, tad mēs varam atteikties no prasības ņemt pirkstu nospiedumus. Šīs elastīgākās sistēmas darbības laiks ir noteikts līdz trīs gadiem, pēc tam tiks novērtēta tās efektivitāte. Lai gan mūsu mērķis ir droša Eiropa, tajā pašā laikā mums ir jābūt viesmīlīgiem pret tiem ceļotājiem, kuri ir uzņēmēji, un citiem līdzīgiem tūristiem. Uzskatu, ka ierosinātā Vīzu informācijas sistēma ir pareizais risinājums, ja saistībā ar šiem abiem mērķiem ir jāatrod līdzsvars."@lv13
"Mr President, the extension of the Schengen area has removed border controls in most of the EU and made day-to-day travel within those borders quicker and easier for our citizens. It also means, however, that non-EU citizens entering the Schengen area are effectively only checked once, at the external border. While our citizens often equate illegal immigration with dramatic scenes of unseaworthy and overcrowded vessels breaching our maritime borders, or container-loads of unfortunates – victims of human trafficking – crossing land borders, the reality is much more complex. About 50% of illegal immigrants enter the EU legally, but fail to leave our territory on expiry of their visas. Secondly, incidents of falsified documents are widespread, especially at airports. In order to reduce the number of overstayers, as well as to decrease the risk of granting access to persons with falsified documents, a harmonised and secure system for checking visa validity and taking fingerprints will apply in the Schengen area. However, as all our citizens who travel are well aware, increased security leads to increased inconvenience and waiting times at borders for bona fide travellers. Therefore a degree of pragmatism is also necessary. If there is deemed to be no risk related to internal security and illegal immigration, and traffic at a border is of such intensity that waiting times become excessive, then the need to take fingerprints may be waived. This more flexible system may operate for a maximum of three years, after which an evaluation of its effectiveness will take place. While we aim to make Europe secure, we need at the same time to be welcoming to business travellers and tourists alike. I believe that the proposed visa information system has struck the right balance between those two objectives."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, de uitbreiding van het Schengengebied heeft veel van de grensovergangen in de EU verplaatst. Voor onze burgers is het dagelijks reizen binnen de grenzen daardoor sneller en makkelijker geworden. Het betekent echter ook dat niet-EU-burgers die het Schengengebied binnenkomen, in feite maar één keer worden gecontroleerd, namelijk aan de buitengrens. Terwijl onze burgers bij illegale immigratie vaak denken aan dramatische toestanden op onzeevaardige en overbeladen bootjes die illegaal de zeegrenzen passeren, of aan containers die volgeladen met onfortuinlijke mensen – slachtoffers van mensensmokkel – de landsgrenzen overkomen, is de realiteit veel complexer. Ongeveer vijftig procent van de illegale immigranten komt op legale wijze de EU binnen, maar verzuimt ons grondgebied te verlaten zodra de duur van het visum is verlopen. Ten tweede zijn de gevallen van vervalste documenten ook wijdverbreid, met name op luchthavens. Om het aantal personen die hun toegestane verblijfsduur overschrijden te verminderen en om het gevaar te beperken dat toegang wordt verleend aan personen met een vervalst document, hebben wij in het Schengengebied een uniform en veilig systeem voor het controleren van de visumgeldigheid en het afnemen van vingerafdrukken. Zoals al onze reizende burgers echter weten, leiden de verscherpte veiligheidsmaatregelen tot steeds meer ongemakken en steeds langere wachttijden aan de grens, ook voor bonafide reizigers. Daarom is een zekere mate van pragmatisme onontbeerlijk. Als de inschatting is dat er geen risico’s zijn ten aanzien van binnenlandse veiligheid of illegale immigratie, en het verkeer aan de grens zo intensief is dat de wachttijden excessief oplopen, moet van de noodzaak om vingerafdrukken af te nemen, kunnen worden afgezien. Dit flexibelere systeem kan maximaal drie jaar worden gehanteerd. Daarna moet een evaluatie plaatsvinden van de effectiviteit ervan. Al is het ons doel Europa veilig te maken, wij moeten tegelijkertijd toch ook zakelijke reizigers en toeristen op ons grondgebied verwelkomen. Ik geloof dat het voorgestelde visuminformatiesysteem de juiste balans vindt tussen deze twee doelstellingen."@nl3
"Panie przewodniczący! Rozszerzenie strefy Schengen spowodowało zniesienie kontroli granicznych w większości państw UE i umożliwiło naszym obywatelom szybsze i łatwiejsze podróżowanie no co dzień w ramach tych granic. Oznacza to również jednak, że obywatele nienależący do UE, który wjeżdżają do strefy Schengen, są w rzeczywistości tylko raz kontrolowani na granicy zewnętrznej. Podczas gdy nasi obywatele często utożsamiają nielegalną imigrację z dramatycznymi scenami, gdzie niezdatne do żeglugi i przepełnione statki nielegalnie przekraczają nasze granice morskie lub gdzie całe kontenery nieszczęśników – ofiar handlu ludźmi – przekraczają granice lądowe, rzeczywistość jest dużo bardziej skomplikowana. Około 50% nielegalnych imigrantów trafia do UE legalnie, ale nie opuszcza terenu UE w momencie wygaśnięcia ich wiz. Po drugie przypadki legitymowania się sfałszowanymi dokumentami są rozpowszechnione głównie na lotniskach. Aby zmniejszyć ilość obcokrajowców z nieważną wizą, jak również zmniejszyć ryzyko przyznawania dostępu osobom legitymującym się sfałszowanymi dokumentami, w strefie Schengen będzie obowiązywał zharmonizowany i bezpieczny system sprawdzania ważności wiz i pobierania odcisków palców. Niemniej jednak zwiększone bezpieczeństwo prowadzi do zwiększenia niedogodności i czasów oczekiwania na granicach dla osób podróżujących w dobrej wierze, o czym wszyscy nasi podróżujący obywatele dobrze wiedzą. W związku z tym konieczny jest również pewien stopień pragmatyzmu. Jeżeli uznaje się, że nie ma żadnego zagrożenia bezpieczeństwa wewnętrznego ani nie ma miejsca nielegalna imigracja, zaś ruch na granicy jest tak duży, że czas oczekiwania staje się zbyt długi, wówczas można zrezygnować z konieczności pobrania odcisków palców. Ten bardziej elastyczny system może funkcjonować do maksymalnie trzech lat, po czym nastąpi ocena jego skuteczności. W naszym dążeniu do bezpiecznej Europy musimy jednocześnie kierować się taką samą serdecznością w stosunku do osób podróżujących w celach biznesowych jak i turystów. Sądzę, że zaproponowany wizowy system informacyjny tworzy właściwą równowagę pomiędzy tymi dwoma celami."@pl16
"Senhor Presidente, a extensão do espaço Schengen eliminou controlos fronteiriços em quase toda a UE e tornou as viagens quotidianas dentro dessas fronteiras mais rápidas e mais fáceis para os nossos cidadãos. Todavia, a extensão do espaço Schengen significa igualmente que os cidadãos de países terceiros que entram no referido espaço são apenas sujeitos a um controlo, na fronteira externa. Enquanto os nossos cidadãos identificam frequentemente a imigração ilegal com cenas dramáticas de embarcações precárias e sobrelotadas a violarem as nossas fronteiras marítimas ou de contentores cheios de desafortunados – vítimas de tráfico humano – a atravessarem as fronteiras terrestres, a realidade é muito mais complexa. Cerca de 50% dos imigrantes ilegais entram legalmente na UE, mas não abandonam o nosso território após a expiração dos vistos. Em segundo lugar, os incidentes com documentos falsificados são comuns, em especial nos aeroportos. Para reduzir o número de cidadãos de países terceiros que permanecem no território comunitário uma vez terminado o período de autorização, assim como para diminuir o risco de conceder acesso a pessoas com documentos falsificados, será aplicado no espaço Schengen um sistema harmonizado e seguro de controlo da validade dos vistos e de recolha de impressões digitais. Porém, como todos os nossos cidadãos que viajam sabem bem, o aumento da segurança implica mais inconvenientes e mais tempo de espera nas fronteiras para os viajantes de boa-fé. Por conseguinte, é também necessária uma dose de pragmatismo. Em caso de decisão pela inexistência de riscos relacionados com a segurança interna e com a imigração ilegal e se o tráfego na fronteira for de tal intensidade que o tempo de espera se torne excessivo, então será possível derrogar a recolha de impressões digitais. Este sistema mais flexível pode funcionar por um máximo de três anos, após o qual terá lugar uma avaliação da sua eficácia. Ao mesmo tempo que procuramos tornar a Europa segura, temos de ser acolhedores tanto para os viajantes de negócios como para os turistas. Creio que o Sistema de Informação sobre Vistos proposto estabeleceu o equilíbrio adequado entre estes dois objectivos."@pt17
"Mr President, the extension of the Schengen area has removed border controls in most of the EU and made day-to-day travel within those borders quicker and easier for our citizens. It also means, however, that non-EU citizens entering the Schengen area are effectively only checked once, at the external border. While our citizens often equate illegal immigration with dramatic scenes of unseaworthy and overcrowded vessels breaching our maritime borders, or container-loads of unfortunates – victims of human trafficking – crossing land borders, the reality is much more complex. About 50% of illegal immigrants enter the EU legally, but fail to leave our territory on expiry of their visas. Secondly, incidents of falsified documents are widespread, especially at airports. In order to reduce the number of overstayers, as well as to decrease the risk of granting access to persons with falsified documents, a harmonised and secure system for checking visa validity and taking fingerprints will apply in the Schengen area. However, as all our citizens who travel are well aware, increased security leads to increased inconvenience and waiting times at borders for bona fide travellers. Therefore a degree of pragmatism is also necessary. If there is deemed to be no risk related to internal security and illegal immigration, and traffic at a border is of such intensity that waiting times become excessive, then the need to take fingerprints may be waived. This more flexible system may operate for a maximum of three years, after which an evaluation of its effectiveness will take place. While we aim to make Europe secure, we need at the same time to be welcoming to business travellers and tourists alike. I believe that the proposed visa information system has struck the right balance between those two objectives."@ro18
"Vážený pán predsedajúci, po rozšírení schengenského priestoru boli zrušené hraničné kontroly na väčšine územia EÚ a každodenné cestovanie našich občanov vnútri týchto hraníc sa zrýchlilo a zjednodušilo. Zároveň to však znamená, že občania z krajín mimo EÚ, ktorí vstupujú do schengenského priestoru, sú fakticky kontrolovaní len raz, a to na vonkajších hraniciach. Zatiaľ čo naši občania si často spájajú nelegálnu migráciu s dramatickými scénami s preťaženými plavidlami nespôsobilými na plavbu, ktoré narúšajú naše námorné hranice, alebo s kontajnermi plnými nešťastníkov – obeťami obchodovania s ľuďmi – predchádzajúcimi pozemné hranice, realita je oveľa zložitejšia. Asi 50 % nelegálnych prisťahovalcov prichádza do EÚ legálne, ale po vypršaní platnosti víza zostávajú aj naďalej na našom území. Po druhé, veľmi často sa vyskytujú prípady sfalšovaných dokladov, najmä na letiskách. Aby sme znížili počet osôb, ktoré prekračujú dĺžku pobytu, a zároveň znížili riziko, že povolenie na vstup získajú osoby s falošnými dokladmi, sa v schengenskom priestore na overovanie platnosti víz a odoberanie odtlačkov prstov bude používať harmonizovaný a zabezpečený systém. Ako však dobre vedia všetci naši občania, ktorí cestujú, zvýšené nebezpečenstvo vedie k zvýšenému obťazovaniu cestujúcich, ktorí prichádzajú v dobrej viere, a k dlhšiemu čakaniu na hraniciach. Preto je tiež nutná určitá miera pragmatizmu. Ak sa domnievame, že vnútorná bezpečnosť nie je nijako ohrozená a nelegálna migrácia a premávka na hraniciach dosahujú takú intenzitu, že čas čakania sa stáva neúnosný, potom je možné od odobratia odtlačkov prstov upustiť. Tento pružnejší systém môže fungovať maximálne tri roky a potom sa vyhodnotí jeho účinnosť. Aj keď je naším cieľom bezpečnejšia Európa, musíme vyjsť zároveň v ústrety prichádzajúcim obchodníkom a turistom. Som presvedčená, že navrhovaný vízový informačný systém predstavuje správny kompromis medzi týmito dvoma cieľmi."@sk19
". Gospod predsednik, razširitev schengenskega območja je odpravila mejne kontrole v večjem delu EU in pospešila in olajšala vsakodnevno potovanje znotraj teh meja za naše državljane. Pomeni seveda tudi, da so državljani tretjih držav, ki vstopajo v schengensko območje, dejansko preverjeni le enkrat, na zunanji meji. Medtem ko naši državljani nezakonito priseljevanje pogosto enačijo z dramatičnimi prizori prenatrpanih plovil, neprimernih za plovbo, ki vdirajo na naših pomorskih mejah, ali tovori nesrečnežev, žrtev trgovanja z ljudmi, ki v zabojnikih prečkajo kopenske meje, je realnost mnogo bolj zapletena. Okrog 50 % nezakonitih priseljencev vstopi v EU legalno, vendar ne more zapustiti našega ozemlja ob izteku vizumov. Poleg tega so zelo razširjeni tudi primeri ponarejenih dokumentov, zlasti na letališčih. Da bi zmanjšali število oseb, ki nezakonito podaljšujejo bivanje, pa tudi znižali tveganje odobritve vstopa osebam s ponarejenimi dokumenti, se bo v schengenskem območju uporabljal usklajen in varovan sistem za preverjanje veljavnosti vizumov in jemanje prstnih odtisov. A kot dobro vedo vsi naši državljani, ki potujejo, povečanje varnosti vodi v povečanje neprijetnosti in čakalnih dob na mejah tudi za poštene potnike. Zato je potrebna določena stopnja pragmatizma. Če se domneva, da ni nobenega tveganja, povezanega z notranjo varnostjo in nezakonitim priseljevanjem in je promet na meji tako gost, da bi postale čakalne dobe pretirane, potem se je treba odpovedati jemanju prstnih odtisov. Ta prožnejši sistem lahko deluje največ tri leta, potem bo ocenjena njegova učinkovitost. Čeprav si prizadevamo za varno Evropo, moramo biti hkrati tudi prijazni do poslovnih potnikov in turistov. Prepričana sem, da je predlagani vizumski informacijski sistem ujel pravo ravnotežje med tema dvema ciljema."@sl20
"Herr talman! Genom Schengenområdets utvidgning har gränskontrollerna avskaffats i större delen av EU, och dagligt resande inom dessa gränser har blivit enklare och snabbare för våra medborgare. Det innebär emellertid också att tredjelandsmedborgare som reser in i Schengenområdet i själva verket bara kontrolleras en gång, vid den yttre gränsen. Våra medborgares bild av den olagliga invandringen handlar ofta om dramatiska scener med sjöodugliga och överfulla fartyg som tar sig över våra sjögränser, eller containerlaster med olyckliga – offer för människosmuggling – som korsar landgränserna. Verkligheten är dock mycket mer komplex. Omkring 50 procent av de olagliga invandrarna tar sig in i EU på laglig väg men blir kvar här när deras viseringar löpt ut. Dessutom är det mycket vanligt med falska handlingar, särskilt på flygplatser. För att få ned antalet personer som olovligen stannar kvar och minska risken för att personer med falska handlingar släpps in kommer man i Schengenområdet att tillämpa ett harmoniserat och säkert system för att kontrollera viseringarnas giltighet och ta fingeravtryck. Men som alla medborgare som reser känner till leder ökad säkerhet till större olägenheter och längre väntetider vid gränserna för resenärer med ärligt uppsåt. Därför krävs också en viss pragmatism. Om det inte bedöms föreligga någon risk med anknytning till inre säkerhet och olaglig invandring, och trafikintensiteten vid en gräns gör att väntetiderna blir orimligt långa, kan man göra avkall på kravet av att ta fingeravtryck. Detta mer flexibla system kan tillämpas i högst tre år, varefter systemets effektivitet utvärderas. Samtidigt som vi strävar efter att göra EU säkrare måste vi välkomna både affärsresande och turister. Jag anser att det föreslagna informationssystemet för viseringar ger den rätta balansen mellan dessa två målsättningar."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Urszula Gacek,"18,5,20,15,1,19,14,16,11,13,4,21,17
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph