Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-09-01-Speech-1-090"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080901.18.1-090"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Gospod komisar, jaz se zahvaljujem za prijazne besede. Evropski parlament je vključen v postopek soodločanja o spremembi uredbe glede uporabe vizumskega informacijskega sistema. Predlog sprememb glede tega vizumskega sistema, ki ga je predlagala Komisija, je predvidel na začetku precej temeljito kontrolo pri vstopu državljanov tretjih držav, ki potrebujejo vizo. Šlo naj bi torej ne samo za običajen postopek preverjanja istovetnosti osebe in dokumentov, ampak tudi za odvzem prstnih odtisov. Uredba sicer vsebuje vsa iskalna merila in pogoje za dostop pristojnih organov pri opravljanju kontrol na zunanjih mejnih prehodih do podatkov za preverjanje istovetnosti in tako naprej, da ne ponavljam vseh teh zadev. V skladu s to uredbo ima mejni policist dostop do vizumskega informacijskega sistema, kjer seveda lahko preveri vse podatke o potniku na meji, vključno s prstnimi odtisi. Predlagana ureditev, torej sistematična kontrola z odvzemanjem prstnih odtisov državljanom tretjih držav pri vsakokratnem, poudarjam, vsakokratnem vstopu v schengensko območje, bi zagotovo povzročila podaljšanje čakalnih dob na mejnih prehodih, zlasti v turistični sezoni ter ob začetku in koncu praznikov. Ker je Evropa globalna gospodarska sila, hkrati pa tudi zanimiva turistična destinacija za državljane tretjih držav, ki za vstop seveda potrebujejo vizo, je treba, po mojem mnenju, ali pa je bilo treba, uredbo ustrezno ublažiti. Zato sem predlagal naključno preverjanje in odvzemanje prstnih odtisov na mejnem prehodu. S tem sem želel opozoriti, da imetniku vize v postopku pridobivanja vize prvič vzamejo prstne odtise, pri vstopu v schengensko območje pa še enkrat, zato da bi potem lahko primerjali ali gre za isto osebo. Meni se zdi takšno delovanje ali pa tako trda določba pretirana, ker pravzaprav nimamo na voljo nobenih podatkov niti ocen o tem, koliko je sploh ponarejanja viz. Razen tega je odvzemanje prstnih odtisov pri povsem nespornih osebah nesmiselno in zamudno. Kljub posebnim vstopnim kolonam za državljane Evropske unije bi se namreč na zunanjih mejah ob praznikih in počitnicah nabrale zelo dolge kolone, v katerih pa bi čakali vsi, državljani Evropske unije pa tudi seveda imetniki viz. V tem Parlamentu smo razmeroma hitro dosegli soglasje o določenih odstopanjih od tako trdih določb, po dveh trialogih pa je bil dosežen tudi kompromis s Svetom in Komisijo. Na odboru LIBE je bil kompromisni predlog sprejet z veliko večino, brez glasu proti in le dva sta se vzdržala. Skratka, sedanja uredba je, jaz mislim, dobra, ker zagotavlja tekoč prehod meje, tudi takrat, ko bo veliko ljudi na meji čakalo v vrsti, se bo policist po svoji presoji v skladu z uredbo in če bodo izpolnjeni vsi pogoji, odločil za naključno preverjanje. Odločitev za naključno preverjanje ni stvar samo policista, ampak predvsem nadrejenih na meji. Jaz mislim, da smo zagotovili ustrezne standarde varnosti in hkrati omogočili potnikom, da mejo prečkajo v čim krajšem času. Dovolite mi, da se ob tej priliki zahvalim za odlično sodelovanje predstavnikom Sveta in Komisije, posebej pa poročevalcem v senci, med katerimi gre posebna zahvala gospodu Cashmanu za vrsto dobrih idej in za aktivno iskanje kompromisa."@sl20
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Rád bych poděkoval panu komisaři za jeho laskavá slova. Evropský parlament je zapojen do procesu spolurozhodování o změně nařízení, které upravuje používání Vízového informačního systému. Změny vízového systému navržené Komisí původně předpokládaly velice důkladnou vstupní kontrolu občanů třetích zemí, kteří musí mít víza. To by zahrnovalo nejen obvyklý postup porovnání osoby s dokladem, ale také odebrání otisků prstů. Nařízení obsahuje všechna opatření a podmínky pro vyhledávání, která příslušným orgánům provádějícím kontroly na vnějších hraničních přechodech umožní přístup k údajům pro kontrolu totožnosti a tak dále – zdržím se výčtu všech těchto kontrol. Podle tohoto nařízení pohraniční úředník má přístup k Vízovému informačnímu systému, kde může na hranici zkontrolovat všechny údaje o cestujícím včetně otisků prstů. Navrhované nařízení, to jest systematická kontrola s odebíráním otisků prstů občanům třetích zemí pokaždé (zdůrazňuji pokaždé), když vstoupí do schengenského prostoru, by zcela jistě prodloužilo čekací dobu na hraničních přechodech, zejména v turistické sezóně a na začátku a na konci státních svátků. Jelikož Evropa je globální hospodářskou velmocí i zajímavým turistickým cílem pro občany třetích zemí, kteří samozřejmě potřebují vstupní vízum, je nebo bylo podle mého názoru nutné vhodným způsobem toto nařízení zjednodušit. Proto jsem navrhl provádět kontrolu a odebírání otisků prstů na hraničních přechodech pouze namátkově. Tím jsem chtěl upozornit na skutečnost, že držiteli víza jsou odebrány otisky prstů jednou v průběhu vyřizování víza a poté znovu při vstupu do schengenského prostoru za účelem porovnání a ověření totožnosti. Myslím si, že takový postup nebo takové přísné ustanovení je přehnané, protože ve skutečnosti nemáme k dispozici žádné údaje ani odhady o počtu padělaných víz. Kromě toho odebírání otisků prstů lidem, které vůbec nikdo z ničeho nepodezírá, je nesmyslné a časově náročné. Přestože jsou pro občany Evropské unie vyhrazeny oddělené pruhy, na hraničních přechodech by se tvořily velice dlouhé fronty, kde by všichni, zejména občané Evropské unie a ti, kteří mají víza, v době státních svátků a prázdni museli stát frontu. Na tomto zasedání Parlamentu se nám relativně rychle podařilo dosáhnout konsensu o některých odchylkách od přísných ustanovení a po dvou jednáních tří stran bylo dosaženo také kompromisu s Radou a Komisí. Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci schválil návrh, přičemž nikdo nebyl proti a pouze dva členové se zdrželi hlasování. Stručně shrnuto, myslím si, že současné nařízení je dobré, protože zajišťuje hladký průběh překročení hranice. I když na odbavení čeká mnoho lidí, pohraniční úředník sám posoudí situaci podle uvedeného nařízení, a pokud to podmínky předepisují, provede namátkovou kontrolu. Rozhodnutí o provedení namátkových kontrol není pouze věcí úředníka, ale v první řadě věcí jeho nadřízených na hranici. Myslím si, že jsme zajistili příslušné bezpečnostní normy a zároveň umožnili cestujícím překročit hranici v co nejkratší možné době. Dovolte mi, abych využil této příležitosti a poděkoval Radě a Komisi za skvělou spolupráci, a zejména stínovým zpravodajům, jmenovitě panu Cashmanovi, za řadu dobrých podnětů a jejich aktivitu při hledání kompromisu."@cs1
"Hr. formand! Jeg vil gerne takke kommissæren for hans venlige ord. Parlamentet er involveret i fælles beslutningstagning om ændringsforslag til forordningen, der styrer brugen af visuminformationssystemet. Ændringsforslaget til visumsystemet, der er foreslået af Kommissionen, lagde oprindeligt op til en meget grundig kontrol ved indrejse af borgere fra tredjelande, som behøvede visum. Det ville ikke blot involvere den sædvanlige procedure med at sammenligne personen og dokumentet, men også fingeraftryk. Forordningen indeholder alle disse undersøgelsesforanstaltninger, så en række myndigheder kan forvalte kontrollen ved de ydre grænseovergange for at få adgang til data til konstatering af identitet osv. - jeg vil afstå fra at opregne alle disse kontrolforanstaltninger. I overensstemmelse med denne forordning har grænsevagterne adgang til visuminformationssystemet, hvor de kan undersøge alle data vedrørende dem der vil passere grænsen, herunder fingeraftryk. Den foreslåede forordning, dvs. systematisk undersøgelse med fingeraftryk af borgere fra tredjelande, hver gang (jeg understreger hver gang) de rejser ind i Schengenområdet, vil bestemt forlænge ventetiden ved grænseovergangene, særlig i turistsæsonen og i begyndelsen og slutningen af ferier. Eftersom Europa er en økonomisk verdensmagt såvel som et interessant turistmål for borgere fra tredjelande, der naturligvis skal have indrejsevisum, er det, eller var det, efter min mening nødvendigt at lempe forordningen på passende måde. Det er derfor, jeg har foreslået stikprøveundersøgelser og -tjek af fingeraftryk ved grænseovergangene. Dermed ønskede jeg at henlede opmærksomheden på, at visumindehaveren fik taget fingeraftryk én gang i forbindelse med, at vedkommende fik visum, og så igen, når vedkommende rejste ind i Schengenområdet, så man kunne sammenligne og verificere identiteten. Jeg mener, at en sådan operation eller en så ufleksibel bestemmelse er overdreven, for vi har faktisk ingen data om eller vurderinger af antallet af forfalskede visa. Oven i dette er det tåbeligt og tidsrøvende at tage fingeraftryk af helt umistænkelige personer. Selv om der er særlige baner for borgere fra EU, vil der opstå meget lange køer ved grænserne, hvor alle, nemlig borgere fra EU og dem med visa, skal stå i kø på fridage og i ferierne. I denne mødeperiode i Parlamentet er det lykkedes os forholdsvis hurtigt at nå til enighed om visse afvigelser fra sådanne strenge bestemmelser, og vi har også nået et kompromis med Rådet og Kommissionen efter to trialoger. Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender har godkendt forslaget med stort flertal uden nogen stemmer imod og med kun to, der afholdt sig. Kort sagt mener jeg, at den nuværende forordning er god, eftersom den sikrer en let grænseovergang. Selv når der er mange, der står i kø, kan grænsebetjentene selv vurdere situationen i overensstemmelse med forordningen og, hvis der er grund til det, foretage en stikprøveundersøgelse. Beslutningen om at foretage stikprøveundersøgelser er ikke noget, som grænsebetjentene alene afgør, men derimod primært deres overordnede ved grænsen. Jeg mener, vi har sikret passende sikkerhedsnormer og samtidig gjort det muligt for folk at krydse grænsen på kortest mulig tid. Lad mig benytte denne lejlighed til at takke Rådet og Kommissionen for deres udmærkede samarbejde og i særdeleshed skyggeordførerne, særligt hr. Cashman, for en række gode idéer og deres aktive vilje til at finde et kompromis."@da2
". Ich möchte dem Herrn Kommissar für seine netten Worte danken. Das Europäische Parlament ist in das Mitentscheidungsverfahren zur Änderung der Verordnung in Bezug auf die Nutzung des Visa-Informationssystems eingebunden. Der von der Kommission vorgelegte Vorschlag zur Änderung des Visa-Systems sah ursprünglich eine eingehende Grenzkontrolle bei der Einreise von visumpflichtigen Drittstaatsangehörigen vor. Diese würde nicht nur das übliche Verfahren des Abgleichs der Person mit dem Ausweisdokument umfassen, sondern auch die Abnahme von Fingerabdrücken. Die Verordnung enthält alle Suchmaßnahmen und Voraussetzungen dafür, dass die mit den Kontrollen an den Außengrenzübergangsstellen befassten Behörden Zugang zu Daten für die Überprüfung der Identität usw. haben – ich werde hier nicht all diese Checks auflisten. Laut dieser Verordnung hat der Grenzschutzbeamte Zugang zum Visa-Informationssystem, wo er alle Daten über den Reisenden an der Grenze abfragen kann, einschließlich der Fingerabdrücke. Die vorgeschlagene Regelung, d. h. die systematische Verifizierung mit Abnahme von Fingerabdrücken bei Drittstaatsangehörigen bei jeder Einreise (ich betone: bei jeder Einreise) in den Schengen-Raum, würde sicherlich die Wartezeiten an den Grenzübergängen verlängern, insbesondere in der Reisesaison sowie vor und nach Feiertagen. Da Europa eine globale Wirtschaftsmacht ist und sich auch für Drittstaatsangehörige, die für die Einreise in die EU ein Visum benötigen, zum beliebten Reiseziel entwickelt hat, ist oder war es meiner Ansicht nach erforderlich, die Verordnung in geeigneter Weise zu lockern. Aus diesem Grund habe ich stichprobenweise Abfragen im VIS und Abnahme von Fingerabdrücken an Grenzübergängen vorgeschlagen. Ich möchte dabei darauf aufmerksam machen, dass dem Visuminhaber einmal im Visumantragsverfahren Fingerabdrücke abgenommen wurden und dann erneut bei der Einreise in den Schengen-Raum zum Zwecke des Abgleichs und der Überprüfung der Identität. Ich denke, ein solches Verfahren oder eine derart strenge Regelung ist übertrieben, da uns tatsächlich keine Daten oder Schätzungen über die Zahl gefälschter Visa vorliegen. Darüber hinaus ist die Abnahme von Fingerabdrücken bei völlig unverdächtigen Personen sinnlos und zeitaufwändig. Trotz getrennter Abfertigungsschneisen für Bürger der Europäischen Union würden lange Wartestaus an den Grenzübergängen entstehen, wo jeder, insbesondere Bürger der Europäischen Union und Reisende im Besitz eines Visums, an Feiertagen und in der Urlaubszeit Schlange stehen würde. In dieser Sitzung des Parlaments ist es uns relativ schnell gelungen, einen Konsens über einige Ausnahmen von so strengen Maßnahmen zu finden. Zudem wurde nach zwei Trilogen auch ein Kompromiss mit dem Rat und der Kommission erzielt. Der Ausschuss für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres hat den Vorschlag mit einer großen Mehrheit, ohne Gegenstimmen und bei nur zwei Enthaltungen, angenommen. Kurzum, ich halte die aktuelle Verordnung für gut, da sie für einen reibungslosen Grenzübertritt sorgt. Auch bei langen Warteschlangen nimmt der Grenzschutzbeamte seine eigene Bewertung entsprechend der Verordnung vor und führt, wenn die Umstände es erfordern, eine stichprobenartige Prüfung durch. Die Entscheidung, Stichproben vorzunehmen, liegt nicht in der Hand des Grenzschutzbeamten allein, sondern obliegt in erster Linie seinen Vorgesetzten an der Grenze. Ich denke, wir haben ein ausreichend hohes Maß an Sicherheit gewährleistet und es gleichzeitig den Reisenden ermöglicht, die Grenze in möglichst kurzer Zeit zu überqueren. Gestatten Sie mir die Gelegenheit zu nutzen und dem Rat und der Kommission für ihre ausgezeichnete Zusammenarbeit und insbesondere den Schattenberichterstattern, vor allem Herrn Cashman, für zahlreiche gute Ideen und ihr aktives Bemühen um einen Kompromiss zu danken."@de9
". Ευχαριστώ τον Επίτροπο για τα καλά του λόγια. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μετέχει σε διαδικασία συναπόφασης για την τροποποίηση του κανονισμού που διέπει τη χρήση του Συστήματος Πληροφοριών για τις Θεωρήσεις. Οι τροποποιήσεις στο σύστημα θεωρήσεων τις οποίες προτείνει η Επιτροπή προέβλεπαν αρχικά τον πολύ λεπτομερή έλεγχο της εισόδου πολιτών τρίτων χωρών που χρειάζονται θεώρηση. Αυτό θα περιελάμβανε όχι μόνο τη συνηθισμένη διαδικασία ταυτοποίησης του προσώπου με βάση το έγγραφο, αλλά και τη λήψη δακτυλικών αποτυπωμάτων. Ο κανονισμός περιλαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα έρευνας και τις προϋποθέσεις όσον αφορά την πρόσβαση των αρμοδίων αρχών ελέγχου των σημείων διέλευσης των εξωτερικών συνόρων στα δεδομένα με σκοπό τον έλεγχο της ταυτότητας και ούτω καθεξής – θα αποφύγω να παραθέσω το σύνολο αυτών των ελέγχων. Σύμφωνα με τον εν λόγω κανονισμό, ο συνοριακός υπάλληλος έχει πρόσβαση στο Σύστημα Πληροφοριών για τις Θεωρήσεις, μέσω του οποίου μπορεί να ελέγξει όλα τα δεδομένα που αφορούν τον επιβάτη στα σύνορα, περιλαμβανομένων των δακτυλικών αποτυπωμάτων. Ο προτεινόμενος κανονισμός, ήτοι ο συστηματικός έλεγχος μέσω της λήψης δακτυλικών αποτυπωμάτων των πολιτών τρίτων χωρών κάθε φορά (υπογραμμίζω: κάθε φορά) που εισέρχονται στη ζώνη Σένγκεν, θα έχει σίγουρα ως αποτέλεσμα την αύξηση του χρόνου αναμονής στα σημεία συνοριακής διέλευσης, ιδίως κατά την τουριστική περίοδο και στην αρχή και το τέλος των αργιών. Δεδομένου ότι η Ευρώπη αποτελεί παγκόσμια οικονομική δύναμη, καθώς και ενδιαφέροντα τουριστικό προορισμό για πολίτες τρίτων χωρών, οι οποίοι χρειάζονται φυσικά θεωρήσεις εισόδου, κατά τη γνώμη μου είναι, ή ήταν, απαραίτητο να μειωθεί καταλλήλως η ανελαστικότητα του κανονισμού. Γι’ αυτό πρότεινα τον δειγματοληπτικό έλεγχο των θεωρήσεων και των δακτυλικών αποτυπωμάτων στα σημεία διέλευσης των συνόρων. Θέλησα έτσι να επιστήσω την προσοχή στο γεγονός ότι ο κάτοχος θεωρήσεων δακτυλοσκοπείται μία φορά κατά τη διαδικασία απόκτησης της θεώρησης, και έπειτα πάλι κατά την είσοδο στη ζώνη Σένγκεν, για λόγους σύγκρισης και επαλήθευσης της ταυτότητας. Θεωρώ ότι ένας τέτοιος τρόπος λειτουργίας ή μια τόσο άκαμπτη διάταξη συνιστούν υπερβολή, καθότι στην πραγματικότητα δεν διαθέτουμε στοιχεία, ή εκτιμήσεις, σχετικά με τους αριθμούς των πλαστών θεωρήσεων. Συν τοις άλλοις, η δακτυλοσκόπηση ατόμων για τα οποία δεν υπάρχει υποψία τέλεσης παράνομης πράξης είναι άστοχη και χρονοβόρα. Παρά την ύπαρξη χωριστών διαδρόμων για τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στα σημεία διέλευσης των συνόρων θα σχηματίζονται μεγάλες ουρές, στις οποίες, ιδίως κατά τη διάρκεια των επίσημων αργιών και των διακοπών, θα περιμένουν όλοι, τόσο οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και οι κάτοχοι θεωρήσεων. Σε αυτήν τη σύνοδο του Κοινοβουλίου καταφέραμε, σχετικά γρήγορα, να καταλήξουμε σε συναίνεση όσον αφορά ορισμένες αποκλίσεις από τέτοιες ανελαστικές διατάξεις, ενώ μετά από δύο τριμερείς διαλόγους επιτεύχθηκε επίσης συμβιβασμός με το Συμβούλιο και την Επιτροπή. Η Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων ενέκρινε την πρόταση με μεγάλη πλειοψηφία, καθώς υπήρξαν δύο μόνο αποχές και καμία αρνητική ψήφος. Εν ολίγοις, φρονώ ότι ο τρέχων κανονισμός είναι καλός, καθότι διασφαλίζει την ομαλή διέλευση των συνόρων. Ακόμα και όταν σχηματίζονται μεγάλες ουρές, οι συνοριακοί υπάλληλοι δύνανται, βάσει της προσωπικής τους εκτίμησης, και σύμφωνα με τον κανονισμό, να πραγματοποιήσουν δειγματοληπτικούς ελέγχους, εφόσον οι συνθήκες το επιβάλλουν. Η απόφαση για τη διενέργεια δειγματοληπτικών ελέγχων δεν λαμβάνεται μόνον από τους ίδιους τους συνοριακούς υπαλλήλους, αλλά κυρίως από τους προϊσταμένους τους στα σημεία ελέγχου των συνόρων. Θεωρώ ότι έχουμε εξασφαλίσει ικανοποιητικές εγγυήσεις όσον αφορά την ασφάλεια, επιτρέποντας συγχρόνως στους επιβάτες να διασχίζουν τα σύνορα στο συντομότερο δυνατό χρονικό διάστημα. Επιτρέψτε μου, με την ευκαιρία αυτή, να ευχαριστήσω το Συμβούλιο και την Επιτροπή για την εξαιρετική συνεργασία τους, ιδίως τους σκιώδεις εισηγητές, και ειδικότερα τον κ. Cashman, για μια σειρά από καλές ιδέες, καθώς και για την ενεργό συμβολή τους στην αναζήτηση μιας συμβιβαστικής θέσης."@el10
"I would like to thank the Commissioner for his kind words. The European Parliament is involved in a co-determination process for amending the regulation governing the use of the Visa Information System. The amendments to the visa system proposed by the Commission initially envisaged a very thorough control of the entry of third-country citizens needing a visa. This would involve not only the usual procedure of matching the person to the document, but also fingerprinting. The regulation contains all the search measures and conditions for the appropriate authorities managing the controls at external border crossings to access data for checking identity and so on – I will refrain from listing all these checks. In accordance with this regulation, the border official has access to the Visa Information System, where he can check all the data on the passenger at the border, including fingerprints. The proposed regulation, that is to say a systematic checking with fingerprinting of third-country citizens every time (I emphasise every time) they enter the Schengen area, would certainly prolong the waiting time at border crossings, especially during the tourist season and at the beginning and end of public holidays. Since Europe is a global economic power as well as an interesting tourist destination for third-country citizens, who of course need entry visas, in my opinion it is, or was, necessary to ease the regulation appropriately. That is why I proposed random checking and fingerprinting at border crossings. I thereby wanted to draw attention to the fact that the visa holder was fingerprinted once in the process of obtaining a visa, and then again on entering the Schengen area for the purpose of comparison and verification of identity. I think that such an operation or such a rigid provision is an exaggeration because we actually have no data on, or estimates of, the numbers of forged visas. On top of that, fingerprinting totally unsuspicious people is senseless and time-consuming. Despite separate lanes for citizens of the European Union, very long queues would form at border crossings where everyone, namely citizens of the European Union and those with visas, would be queuing during public holidays and vacations. In this session of Parliament we have managed, relatively quickly, to reach a consensus on certain deviations from such rigid provisions, and a compromise with the Council and the Commission was also reached after two trialogues. The Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs approved the proposal with a large majority, there being no votes against and only two abstentions. In brief, I think that the current regulation is good because it ensures a smooth border crossing. Even when there are many people queuing, the border official makes his own assessment in accordance with the regulation and, if conditions dictate, carries out a random check. The decision to carry out random checks is not a matter for the official alone, but primarily for his superiors at the border. I think we have ensured appropriate safety standards and at the same time enabled passengers to cross the border in the shortest possible time. Allow me to take this opportunity to thank the Council and the Commission for their excellent cooperation, and especially the shadow rapporteurs, in particular Mr Cashman, for a number of good ideas and their active search for a compromise."@en4
"Desearía dar las gracias al Comisión por sus amables palabras. El Parlamento Europeo participa en un proceso de codeterminación encaminado a la modificación del Reglamento que rige el uso del Sistema de Información de Visados (VIS). La modificación del sistema de visado propuesta por la Comisión contemplaba inicialmente un control muy exhaustivo de la entrada de los ciudadanos de terceros países que necesitan visado. Ello incluiría no sólo el procedimiento habitual de identificar a la persona a través de su documento, sino, asimismo, verificar sus huellas dactilares. El Reglamento incorpora todas las medidas y condiciones de búsqueda para las autoridades competentes que administran los controles en los cruces fronterizos exteriores en lo que concierne a la obtención de acceso a los datos de verificación de la identidad, etc. (me abstendré de enumerar todos estos controles). De conformidad con este Reglamento, el funcionario de fronteras gozará de acceso al Sistema de Información de Visados, donde podrá verificar todos los datos del viajero que se halla en la frontera, incluidas las huellas dactilares. La propuesta de Reglamento, que se traduce en un control sistemático, incluidas las huellas dactilares, de los ciudadanos de terceros países cada vez (y, recalco, cada vez) que entran en el espacio Schengen, sin duda prolongaría el período de espera en los cruces fronterizos, especialmente durante la temporada turística y al comienzo y final de los días festivos. Ya que Europa es una potencia económica mundial, así como un destino turístico interesante para los ciudadanos de terceros países, que, desde luego, precisan visados de entrada, a mi juicio es, o era, necesario restar rigidez a la reglamentación. Por ello, he propuesto que la verificación de la identidad y de las huellas dactilares se lleve a cabo de manera aleatoria en los cruces fronterizos. De ese modo, he querido llamar la atención sobre el hecho de que al titular del visado ya se le han tomado las huellas una vez, durante el proceso de obtención del visado, y que se le volverían a tomar, nuevamente, al entrar en el espacio Schengen, para compararlas y verificar su identidad. Creo que tal procedimiento o tal disposición rígida representa una exageración, ya que, en realidad, no disponemos de datos o estimaciones sobre la cifra de visados falsificados. Aparte, la verificación de las huellas dactilares de personas sobre las que no recae sospecha alguna carece de sentido y requiere una gran cantidad de tiempo. Pese a la existencia de filas separadas para los ciudadanos de la Unión Europea, se acabarían formando larguísimas colas en los cruces fronterizos que todo el mundo, tanto los ciudadanos de la Unión Europea como las personas con visado, habría de guardar durante los días festivos y las vacaciones. Durante el presente periodo parcial de sesiones del Parlamento hemos logrado, con relativa celeridad, alcanzar un consenso sobre ciertas desviaciones con respecto a tan rígidas disposiciones y, asimismo, se ha alcanzado una transacción con el Consejo y la Comisión tras la celebración de dos diálogos a tres bandas. La Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior aprobó la propuesta por una gran mayoría: no se emitió ningún voto contra y sólo hubo dos abstenciones. En resumen, creo que el Reglamento, en su forma actual, es bueno, ya que asegura un cruce fronterizo fluido. Aun cuando siga habiendo muchas personas haciendo cola, el funcionario de fronteras tendrá que llevar a cabo su propia evaluación, con arreglo al Reglamento y, si se dan las condiciones, efectuar un control aleatorio. La decisión de llevar a cabo los controles aleatorios no competerá únicamente al funcionario, sino fundamentalmente a sus superiores en el puesto fronterizo. Creo que hemos garantizado la aplicación de unas normas de seguridad apropiadas y, al mismo tiempo, permitiremos que los pasajeros crucen la frontera dentro del plazo más breve posible. Permítanme que aproveche esta oportunidad para dar las gracias al Consejo y a la Comisión por su excelente cooperación y, especialmente, a los ponentes alternativos, sobre todo al señor Cashman, por las buenas ideas sugeridas y por su búsqueda activa de una solución conciliatoria."@es21
"Sooviksin tänada volinikku lahkete sõnade eest. Euroopa Parlament on kaasatud kaasotsustamismenetlusse eesmärgiga muuta viisainfosüsteemi kasutust käsitlevat määrust. Komisjoni poolt väljapakutud viisasüsteemi muudatusettepanekutes nähti algselt ette väga põhjalikku kolmandatest riikidest pärinevate viisaomanike kontrolli. See ei hõlmaks ainult tavapärast isikusamasuse tuvastamist dokumendi abil, vaid samuti sõrmejälgede võtmist. Määrus sisaldab kõiki otsingumeetmeid ja tingimusi välispiiri ületusi kontrollivate asutuste jaoks, et tagada juurdepääs teabele isikusamasuse tuvastamiseks jne – ma ei hakka kõiki neid loetlema. Vastavalt määrusele on piiriametnikul juurdepääs viisainfosüsteemile, kus ta saab kontrollida kogu teavet piiri ületava reisija kohta, kaasa arvatud sõrmejäljed. Väljapakutud eeskiri ehk siis süstemaatiline kolmandate riikide kodanike sõrmejälgede kontroll iga kord (rõhutan sõnapaari „iga kord”), kui nad sisenevad Schengeni alasse, pikendaks kindlasti ooteaega piiriületuspunktides, eriti turismihooajal ja riigipühade alguses ning lõpus. Kuna Euroopa on nii globaalne majandusjõud kui ka huvipakkuv turismisihtpunkt kolmandate riikide kodanike jaoks, kes loomulikult vajavad sissesõiduviisasid, siis minu arvates on vajalik selle määruse kasutamist vastavalt vajadusele lihtsustada. See on põhjus, miks ma tegin ettepaneku viia piiriületuspunktides läbi pisteline kontroll ja sõrmejälgede võrdlus. Tahtsin juhtida teie tähelepanu asjaolule, et viisaomaniku sõrmejäljed võetakse viisa taotlemise hetkel ning siis, kui ta siseneb Schengeni alasse, et neid võrrelda ja isikusamasust kontrollida. Arvan, et selline tegevus või selline range säte on liialdus, sest tegelikult puuduvad meil andmed, kas või hinnangulised, võltsitud viisade arvu kohta. Lisaks sellele on kahtlust mitteäratavate inimeste sõrmejälgede võtmine mõttetu ja aeganõudev. Hoolimata eraldi radadest Euroopa Liidu kodanike jaoks, võivad piiriületuspunktides tekkida väga pikad Euroopa Liidu kodanikest ja viisaga reisivatest kodanikest koosnevad järjekorrad riigipühade ja puhkuse ajal. Sellel parlamendi istungjärgul oleme suutnud suhteliselt kiiresti jõuda üksmeelele teatud erandite kohandamise suhtes ja samuti jõudsime pärast kaht triloogi kompromissile nõukogu ja komisjoniga. Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon kiitis ettepaneku heaks suure häälteenamusega, vastuhääled puudusid ja hääletusel ei osalenud ainult kaks liiget. Lühidalt öeldes arvan, et kehtiv määrus on hea, sest see tagab sujuva piiriületuse. Isegi kui järjekorras on palju inimesi, teeb piiriametnik oma hinnangu vastavalt eeskirjale, ja kui olukord seda nõuab, viib läbi pistelise kontrolli. Pistelise kontrolli läbiviimist ei otsusta ainult ametnik, vaid eelkõige tema vahetud ülemused. Arvan, et me oleme taganud sobivad ohutusstandardid ja samal ajal võimaldanud reisijatel ületada piir võimalikult väikese ajakuluga. Lubage mul kasutada võimalust tänada nõukogu ja komisjoni suurepärase koostöö eest ja variraportööre, eriti Michael Cashmani, mitmete heade ideede ja aktiivse kompromissiotsingu eest."@et5
"Haluaisin kiittää komission jäsentä hänen ystävällisistä sanoistaan. Euroopan parlamentti osallistuu yhteispäätösmenettelyyn viisumitietojärjestelmän käyttöä koskevan asetuksen muuttamiseksi. Komission viisumijärjestelmään aluksi ehdottamissa muutoksissa esitettiin hyvin perusteellista maahantulon valvontaa kolmansien maiden kansalaisille, joilla on oltava viisumi. Valvontaan kuuluisi paitsi tavanomainen tarkastus, jolla varmistetaan henkilön ja matkustusasiakirjan tietojen vastaavuus, myös sormenjälkien ottaminen. Asetuksessa määritellään kaikki hakutoimenpiteet ja ehdot, joiden mukaisesti ulkorajojen valvonnasta vastaavilla asiaankuuluvilla viranomaisilla on pääsy tarvittaviin tietoihin muun muassa henkilöllisyyden tarkistamiseksi – en luettele tässä yhteydessä kaikkia suoritettavia tarkastuksia. Asetuksen mukaisesti rajavartijoilla on pääsy viisumitietojärjestelmään, jossa he voivat tarkistaa rajalla kaikki matkustajaa koskevat tiedot, myös hänen sormenjälkensä. Ehdotetussa asetuksessa esitetään, että kolmansien maiden kansalaiset tarkastetaan järjestelmällisesti ja heiltä otetaan sormenjäljet joka kerta – todellakin joka kerta – kun he saapuvat Schengenin alueelle, ja tämä pidentäisi varmasti odotusaikoja rajanylityspaikoissa erityisesti matkailusesongin aikana sekä yleisten lomakausien alussa ja lopussa. Koska Eurooppa kuuluu maailman johtaviin talousvaltoihin ja se on lisäksi suosittu matkailukohde kolmansien maiden kansalaisille, jotka luonnollisesti tarvitsevat maahantuloviisumin, mielestäni on tai oli syytä helpottaa asetuksen vaatimuksia tarkoituksenmukaisesti. Tästä syystä ehdotin, että maahantulotarkastukset tehdään ja sormenjäljet otetaan rajanylityspaikoissa satunnaisesti. Halusin tällä tavoin kiinnittää huomiota siihen seikkaan, että viisuminhaltijalta otettiin sormenjäljet ensimmäisen kerran hänen hakiessaan viisumia ja sitten uudelleen hänen saapuessaan Schengenin alueelle vertailua ja henkilöllisyyden tarkistamista varten. Mielestäni tämäntyyppistä toimintaa ja näin tiukkaa määräystä voidaan pitää liioiteltuna, koska meillä ei itse asiassa ole mitään tietoa tai arvioita väärennettyjen viisumien määrästä. Lisäksi sormenjälkien ottaminen täysin kunniallisilta ihmisiltä on järjetöntä ja aikaa vievää. Huolimatta Euroopan unionin kansalaisille varatuista erillisistä kulkuväylistä rajanylityspaikoille muodostuisi hyvin pitkiä jonoja, joissa kaikki, niin Euroopan kansalaiset kuin viisumia tarvitsevat matkustajatkin, jonottaisivat yleisinä vapaapäivinä ja lomakausina. Olemme parlamentin kuluvan istuntojakson aikana päässeet suhteellisen nopeasti yksimielisyyteen tiukkoihin määräyksiin tehtävistä tietyistä poikkeuksista, ja neuvoston ja komission kanssa saavutettiin kompromissi kahden kolmikantaneuvottelun jälkeen. Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan suuri enemmistö hyväksyi ehdotuksen. Kukaan ei äänestänyt mietintöä vastaan, ja ainoastaan kaksi jäsentä äänesti tyhjää. Lyhyesti sanottuna pidän nykyistä asetusta hyvänä, sillä se takaa sujuvan rajanylityksen. Jopa silloin, kun jonossa on useita ihmisiä, rajavartija arvioi tilannetta asetuksen mukaisesti, ja jos olosuhteet niin vaativat, hän suorittaa tarkastuksia satunnaisesti. Rajavartija ei tee päätöstä satunnaisista tarkastuksista yksin, vaan asiasta päättävät lähinnä johtavat rajavartijat. Mielestäni olemme varmistaneet asianmukaiset turvallisuusvaatimukset ja samalla taanneet matkustajille mahdollisimman nopean rajanylityksen. Haluan tässä yhteydessä kiittää neuvostoa ja komissiota erinomaisesta yhteistyöstä sekä varjoesittelijöitä ja erityisesti Michael Cashmania heidän esittämistään lukuisista hyvistä ehdotuksista sekä heidän aktiivisesta pyrkimyksestään päästä kompromissiin."@fi7
"Je voudrais remercier le commissaire pour ses aimables propos. Le Parlement européen est engagé dans un processus de codétermination en vue de modifier le règlement régissant l’utilisation du système d’information sur les visas. Les amendements au système des visas proposés par la Commission envisageaient initialement un contrôle très strict à l’entrée des ressortissants de pays tiers pour lesquels un visa est exigé, ce qui impliquerait non seulement la procédure habituelle de correspondance entre la personne et le document mais aussi les empreintes digitales. Le règlement contient toutes les mesures et conditions de recherche pour permettre aux autorités compétentes en charge de la gestion des contrôles aux passages frontaliers extérieurs d’accéder aux données relatives aux contrôles d’identité, etc. – je ne citerai pas ici toute la liste des contrôles. Dans le cadre de ce règlement, l’agent chargé du contrôle des frontières a accès au système d’information sur les visas, lui permettant de vérifier toutes les données relatives aux passagers à la frontière, y compris les empreintes digitales. La proposition de règlement, à savoir un contrôle systématique englobant les empreintes digitales pour les ressortissants de pays tiers à chaque fois (j’insiste bien, à chaque fois) qu’ils pénètrent dans l’espace Schengen, prolongerait certainement le temps d’attente aux passages frontaliers, surtout pendant la saison touristique et au début et à la fin des jours fériés. Étant donné que l’Europe est une puissance économique mondiale de même qu’une destination touristique intéressante pour les ressortissants de pays tiers, lesquels nécessitent bien entendu des visas d’entrée, il est ou il était, à mon avis, nécessaire de simplifier ce règlement de façon adéquate. C’est la raison pour laquelle j’ai proposé un contrôle aléatoire et un prélèvement des empreintes digitales aux passages frontaliers. Je tenais ainsi à attirer l’attention sur le fait qu’un prélèvement des empreintes digitales du détenteur du visa aura été effectué lors du processus d’obtention de son visa et qu’un nouveau prélèvement sera réalisé lors de son entrée dans l’espace Schengen aux fins de comparaison et de vérification d’identité. Je pense qu’un tel procédé ou des dispositions aussi rigides constituent une exagération puisque nous ne disposons pas en réalité de données, ou d’estimations, sur le nombre de visas falsifiés. De plus, prélever les empreintes digitales de personnes totalement non suspectes n’a aucun sens et est une perte de temps. Malgré les files séparées pour les citoyens de l’Union européenne, de très longues queues se formeraient aux passages frontaliers où tout le monde – citoyens de l’Union européenne aussi bien que les détenteurs de visa – feraient la queue lors des jours fériés et en période de vacances. Lors de cette session du Parlement, nous avons réussi, relativement rapidement, à parvenir à un consensus sur certaines déviations par rapport à ces dispositions si rigides, et un compromis avec le Conseil et la Commission a également pu être atteint après deux trialogues. La commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures a approuvé la proposition à une large majorité, avec aucun vote contre et seulement deux abstentions. En bref, je pense que le règlement actuel est satisfaisant car il assure un passage fluide aux frontières. Même en cas de files importantes, l’agent chargé du contrôle des frontières procède à sa propre évaluation en conformité avec le règlement et, lorsque les conditions l’imposent, il effectue une vérification aléatoire. La décision de procéder à des contrôles aléatoires ne doit pas revenir à l’agent de contrôle seul mais elle doit émaner essentiellement de ses supérieurs à la frontière. Je pense que nous assurons ainsi des normes de sécurité appropriées tout en permettant aux passagers de traverser la frontière en un minimum de temps. Permettez-moi de saisir cette occasion pour remercier le Conseil et la Commission pour leur excellente coopération et surtout les rapporteurs fictifs, en particulier M. Cashman, pour nombre de bonnes idées ainsi que leur recherche active d’un compromis."@fr8
"Szeretném megköszönni a biztos úr szívélyes szavait. Az Európai Parlament a vízuminformációs rendszer használatát meghatározó rendelet módosítására vonatkozó együttdöntési folyamatban vesz részt. A vízumrendszer Tanács által javasolt módosításai eleinte azt irányozták elő, hogy a harmadik országból érkező vízumköteles személyek belépése rendkívül alapos vizsgálat mellet történjék meg. Ez nem csupán a szokásos eljárást – a személy és a dokumentum összevetését – foglalta volna magában, hanem ujjlenyomat vételét is. A rendelet magában foglal minden keresési intézkedést és körülményt a külső határokon történő határátkeléseket bonyolító hatóságok számára a személyazonosság ellenőrzése céljából történő adatlehívásokkal kapcsolatban – most nem sorolom föl ezeket. A rendelet értelmében a határőrnek hozzáférése van a vízuminformációs rendszerhez, ahol a határon átlépni kívánó személy minden adatát – ideértve az ujjlenyomatot is – ellenőrizni tudja. A javasolt rendelet – vagyis az, hogy a harmadik országok polgárainak szisztematikusan ellenőrzik ujjlenyomatait minden esetben (hangsúlyozom: minden esetben), amikor a schengeni térségbe belépnek – minden bizonnyal megnöveli a várakozási időt. különösen a turistaszezon idején, valamint a hivatalos ünnepek előtt és után. Mivel Európa globális gazdasági hatalom, és ugyanakkor érdekes turistacélpont harmadik országok polgárai számára, akiknek természetesen beutazási vízumra lesz szükségük, véleményem szerint szükséges (vagy szükséges volt) ennek megfelelően enyhíteni a szabályozáson. Ezért javasoltam, hogy a határátkeléskor szúrópróbaszerűen ellenőrizzenek és vegyenek ujjlenyomatot. Ezzel szerettem volna felhívni a figyelmet arra, hogy a vízumtulajdonostól a vízum megszerzésének folyamata során egyszer már vettek ujjlenyomatot, majd amikor a schengeni térségbe belép, az összehasonlítás és a személyazonosság megerősítése céljából ismét ujjlenyomatot vesznek tőle. Úgy vélem, hogy egy ilyen művelet vagy egy ennyire merev rendelkezés túlzás, mert tulajdonképpen nincsenek adataink vagy becsléseink a hamisított vízumok számáról. Mindezek mellett, értelmetlen és időigényes ujjlenyomatot venni olyan személyektől, akik nem adnak okot a gyanúra. Annak ellenére, hogy az Európai Unió polgárai számára külön sávok vannak fenntartva, a határátkelőhelyeken igen hosszú sorok alakulnának ki, ahol mindenki – az Európai Unió polgárai és a vízummal rendelkező személyek egyaránt – sorban állnának a hivatalos ünnepek és a szabadságolások idején. A Parlament ezen ülésén viszonylag gyorsan sikerült konszenzusra jutnunk az ennyire merev rendeletektől való bizonyos eltérésekkel kapcsolatban, és két megbeszélés után a Tanáccsal és a Bizottsággal is kompromisszumot alakítottunk ki. Az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság nagy többséggel elfogadta a javaslatot: ellenszavazat nélkül, két tartózkodás mellett. Röviden, úgy vélem, hogy a jelenlegi rendelet megfelelő, mert lehetővé teszi a zökkenőmentes határátkelést. A határőr akkor is a rendelet szerint ítéli meg a helyzetet, amikor sokan állnak sorba, és amennyiben a körülmények úgy kívánják, szúrópróbaszerű ellenőrzést végez. A szúrópróbaszerű ellenőrzést elvégzésével kapcsolatos döntést nem egyedül a határőr hozza meg, hanem elsősorban a határnál működő felettesei. Úgy vélem, biztosítottuk a megfelelő biztonsági szabványokat, és ugyanakkor lehetővé tettük az utazók számára, hogy a lehető legrövidebb időn belül keljenek át a határon. Szeretném megragadni az alkalmat, hogy köszönetet mondjak a Tanácsnak és a Bizottságnak kiváló együttműködésükért, különösen az árnyékelőadónak, főképpen Cashman úrnak jó elképzeléseikért és azért, hogy aktívan törekedtek a kompromisszumra."@hu11
"Desidero ringraziare il Commissario per le sue parole gentili. Il Parlamento è coinvolto in un processo di cogestione per la modifica del regolamento che disciplina l’uso del sistema di informazione visti. Gli emendamenti al sistema dei visti proposti dalla Commissione inizialmente prevedevano un controllo molto rigoroso dell’ingresso di cittadini di paesi terzi che necessitavano di un visto. Ciò richiede non solo la procedura consueta di accertare l’identità di una persona con il documento, ma anche le impronte digitali. Il regolamento contiene tutte le misure e le condizioni di ricerca affinché le autorità appropriate che gestiscono i controlli ai valichi di frontiera accedano ai dati per la verifica dell’identità e così via, mi asterrò dall’elencare tutti questi controlli. Secondo questo regolamento, la guardia di frontiera ha accesso al sistema di informazione visti, ove può verificare tutti i dati sul viaggiatore al confine, comprese le impronte digitali. Il regolamento proposto, vale a dire un controllo sistematico con il rilevamento delle impronte digitali dei cittadini di paesi terzi ogni volta (sottolineo ogni volta) che entrano nello spazio Schengen, di certo prolungherebbe i tempi d’attesa ai valichi di frontiera, in particolare nella stagione turistica e all’inizio e alla fine delle giornate festive. Siccome l’Europa è una potenza economica mondiale, nonché un’interessante destinazione turistica per i cittadini di paesi terzi, che ovviamente hanno bisogno di visti d’ingresso, a mio parere è, o era, necessario semplificare il regolamento in maniera adeguata. Perciò, ho proposto controlli e rilevamento di impronte digitali non sistematici ai valichi di frontiera. Ho pertanto voluto richiamare l’attenzione al fatto che al titolare di visto si rilevano una volta le impronte digitali nel processo di ottenimento del visto, e quindi di nuovo quando fa il suo ingresso nello spazio Schengen allo scopo di un confronto e di una verifica dell’identità. Ritengo che una simile operazione o una disposizione così rigorosa sia un’esagerazione, poiché in realtà non disponiamo di dati, o stime, sul numero di visti falsificati. Inoltre, rilevare le impronte digitali di persone non sospette è insensato e richiede molto tempo. Nonostante le file separate per i cittadini dell’Unione europea, si formerebbero code alquanto lunghe ai valichi di frontiera, in cui ognuno, in altre parole i cittadini dell’UE e quelli dotati di visto, starebbero in coda durante le giornate festive e le vacanze. In questa tornata del Parlamento, siamo riusciti in maniera relativamente rapida a ottenere un consenso su un determinato scostamento da disposizioni così rigide, e dopo un dialogo a tre è stato raggiunto anche un compromesso con il Consiglio e la Commissione. La commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni ha approvato la proposta con una vasta maggioranza, non essendoci stati voti contrari e soltanto due astensioni. In breve, ritengo che l’attuale regolamento sia valido, poiché garantisce un agevole attraversamento delle frontiere. Anche laddove ci sono numerose persone in coda, la guardia di frontiera esegue la sua valutazione conformemente al regolamento e, se lo dettano le condizioni, svolge un controllo casuale. La decisione di effettuare controlli casuali non riguarda solo la guardia, ma soprattutto i suoi superiori alle frontiere. Penso che abbiamo garantito di sicurezza appropriati e allo stesso tempo abbiamo permesso ai viaggiatori di valicare il confine nel più breve tempo possibile. Consentitemi di cogliere questa opportunità per ringraziare il Consiglio e la Commissione per la loro eccellente collaborazione, e in particolare i relatori ombra, soprattutto l’onorevole Cashman, per alcune buone idee e la loro ricerca attiva di un compromesso."@it12,12
"Norėčiau padėkoti Komisijos nariui už jo malonius žodžius. Europos Parlamentas dabar įsitraukė į bendro apsisprendimo procesą dėl reglamento, nustatančio naudojimąsi Vizų informacine sistema, pakeitimo. Komisijos pasiūlytuose vizų sistemos pakeitimuose iš pradžių buvo numatyta labai nuodugni atvykstančių trečiųjų šalių piliečių, kuriems reikalingos vizos, kontrolė. Ją sudarytų ne tik paprasta procedūra patikrinant asmenų dokumentus, bet taip pat ir pirštų atspaudų paėmimas. Į reglamentą įtrauktos visos paieškos priemonės ir sąlygos atitinkamoms valdžios institucijoms, atsakingoms už išorės sienos perėjimo vietų kontrolę, kad jos gautų prieigą prie duomenų tapatybei tikrinti ir taip toliau – aš nevardysiu viso šio tikrinimų sąrašo. Pagal šį reglamentą pasienio pareigūnai turi prieigą prie Vizų informacinės sistemos, kurioje jie gali tikrinti visus duomenis apie prie sienos esantį keleivį, įskaitant jo piršto atspaudus. Pasiūlytas reglamentas, tai yra sisteminis trečiųjų šalių piliečių tikrinimas, įskaitant jų pirštų atspaudų ėmimą, kiekvieną kartą (aš pabrėžiu – kiekvieną kartą), kai jie atvyksta į Šengeno zoną, tikrai padidintų laukimo laiką sienos perėjimo punktuose, ypač per turistinį sezoną ir išeiginių dienų pradžioje bei joms baigiantis. Kadangi Europa yra pasaulinė ekonominė galybė bei turi įdomių turistinių maršrutų trečiųjų šalių piliečiams, kuriems, žinoma, reikia įvažiavimo vizų, mano nuomone, reikia arba reikėjo atitinkamai palengvinti reglamentavimą. Štai kodėl pasiūliau taikyti atsitiktinį tikrinimą ir pirštų atspaudų ėmimą sienos perėjimo punktuose. Tuo būdu norėjau atkreipti dėmesį į tai, kad vizos turėtojas jau vieną kartą pateikė pirštų atspaudus per vizos gavimo procesą, o po to juos pateikė dar kartą patekdamas į Šengeno zoną palyginimo ir tapatybės patikrinimo tikslais. Manau, kad toks procesas ar tokia griežta sąlyga yra perdėtas reglamentavimas, nes mes iš tikrųjų neturime jokių duomenų ar apytikrių apskaičiavimų apie padirbtų vizų kiekius. Be to, pirštų atspaudų ėmimas iš visiškai neįtartinų žmonių yra beprasmiškas ir daug laiko atimantis darbas. Nepaisant atskirų perėjimo vietų Europos Sąjungos piliečiams, labai ilgos eilės susidarytų sienos kirtimo vietose, kur visi, t. y. Europos Sąjungos piliečiai ir asmenys su vizomis stovės eilėje per išeigines dienas ir atostogas. Šioje Parlamento sesijoje mums pavyko palyginti greitai pasiekti sutarimą, kad būtų šiek tiek nukrypta nuo tokių griežtų sąlygų, taip pat buvo pasiektas kompromisas su Taryba ir Komisija po dviejų trialogų. Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas didele dauguma pritarė pasiūlymui, ten niekas nebalsavo prieš ir tik du nariai susilaikė. Trumpai tariant, manau, kad dabartinis reglamentas yra geras, nes jis užtikrina sklandų sienos kirtimą. Net kai būna daug stovinčių eilėje žmonių, pasienio pareigūnai atlieka savo įvertinimą pagal reglamentą ir, jei sąlygos reikalauja, vykdo atsitiktinius patikrinimus. Sprendimas atlikti atsitiktinius patikrinimus nepriklauso vien pareigūno kompetencijai, bet pirmiausia jo vadovams pasienyje. Manau, kad mes užtikrinome tinkamus saugumo standartus ir kartu suteikėme galimybę keleiviams kirsti sieną per trumpiausią laiką. Leiskite man pasinaudoti šia proga ir padėkoti Tarybai bei Komisijai už jų puikų bendradarbiavimą ir ypač padėkoti šešėliniams pranešėjams, ypač M. Cashmanui, už daug gerų idėjų ir aktyvią kompromiso paiešką."@lt14
"Es vēlētos pateikties komisāram par šiem atzinīgajiem vārdiem. Eiropas Parlaments ir iesaistīts kopīgas lēmumu pieņemšanas procesā saistībā ar grozījumiem regulā, kura nosaka Vīzu informācijas sistēmas izmantošanu. Komisijas sākotnēji ierosinātie grozījumi vīzu sistēmā paredzēja ieviest ļoti stingru kontroli attiecībā uz to trešo valstu pilsoņu ieceļošanu, kuriem ir vajadzīga vīza. Tas ietvertu ne vien parasto procedūru, kurā pārbauda personas atbilstību dokumentam, bet arī pirkstu nospiedumu pārbaudi. Regulā ir ietverti visi meklēšanas pasākumi un nosacījumi, kas ļauj attiecīgajām iestādēm, kuras kontrolē ārējos robežpunktus, piekļūt datiem, lai pārbaudītu personu identitāti un veiktu citas līdzīgas darbības; patlaban es neuzskaitīšu visas šīs darbības. Atbilstīgi šai regulai robežpunktā strādājošai amatpersonai ir pieejama Vīzu informācijas sistēma, kurā šī persona var pārbaudīt visus datus par pasažieri, kurš šķērso robežu, arī pirkstu nospiedumus. Ierosinātā regula, ar to saprotot noteikumus, kas paredz trešo valstu pilsoņu pirkstu nospiedumu sistemātisku pārbaudi katru reizi (es uzsveru — katru reizi), kad šie pilsoņi ieceļos Šengenas zonā, noteikti pagarinās gaidīšanas laiku robežpunktos, jo īpaši tūrisma sezonā, kā arī pirms un pēc valsts brīvdienām. Tā kā Eiropa ir globāla ekonomikas lielvara un interesants tūrisma galamērķis trešo valstu pilsoņiem, kuriem, protams, ir vajadzīgas ieceļošanas vīzas, manuprāt, atbilstīgi ir (jeb bija) jāatceļ regulas ierobežojumi. Tādēļ es ierosināju robežpunktos veikt izlases veida pārbaudes un pirkstu nospiedumu kontroli. Tādējādi es vēlējos vērst uzmanību uz to, ka vīzu turētāja pirkstu nospiedumi tiek paņemti vienu reizi vīzas izsniegšanas procesā un atkārtoti, ieceļojot Šengenas zonā, lai būtu iespējams veikt salīdzināšanu un pārbaudīt identitāti. Manuprāt, šāda rīcība jeb tik stingri noteikumi ir pārspīlējums, jo patlaban mums nav datu vai aplēšu par viltoto vīzu skaitu. Turklāt pilnībā aizdomas neradošu personu pirkstu nospiedumu pārbaude ir bezjēdzīga un laikietilpīga. Neskatoties uz to, ka Eiropas Savienības pilsoņiem būs izveidotas atsevišķas ejas, robežpunktos veidotos ļoti garas rindas, kur visi, proti, Eiropas Savienības pilsoņi un tie, kuriem ir vīzas, veidotu rindas valsts brīvdienās un svētkos. Šīs Parlamenta sesijas laikā mums salīdzinoši ātri izdevās panākt vienprātību par atsevišķām atkāpēm no šādiem stingriem noteikumiem, turklāt pēc divām trīspusējām sarunām izdevās panākt arī kompromisu ar Padomi un Komisiju. Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja apstiprināja priekšlikumu ar lielu balsu pārsvaru, turklāt nevienam nebalsojot pret un tikai diviem locekļiem atturoties. Rezumējot, manuprāt, var teikt, ka pašreizējā regula ir laba, jo tā nodrošina raitu robežu šķērsošanu. Pat tad, ja veidojas garas rindas, atbilstīgi regulai robežpunkta amatpersona pati novērtē attiecīgo personu, un, ja to pieprasa situācija, veic izlases veida pārbaudi. Lēmumu par izlases veida pārbaudi nepieņem amatpersona viena pati; parasti to pieņem robežpunkta augstākstāvošas amatpersonas. Uzskatu, ka mēs esam nodrošinājuši atbilstīgus drošības standartus, vienlaikus ļaujot pasažieriem šķērsot robežu iespējami īsākā laika posmā. Ļaujiet man izmantot izdevību un pateikties Padomei un Komisijai par teicamo sadarbību, kā arī „ēnu” referentiem, īpaši par vairākām labām idejām un aktīvajiem centieniem panākt kompromisu."@lv13
"Gospod komisar, jaz se zahvaljujem za prijazne besede. Evropski parlament je vključen v postopek soodločanja o spremembi uredbe glede uporabe vizumskega informacijskega sistema. Predlog sprememb glede tega vizumskega sistema, ki ga je predlagala Komisija, je predvidel na začetku precej temeljito kontrolo pri vstopu državljanov tretjih držav, ki potrebujejo vizo. Šlo naj bi torej ne samo za običajen postopek preverjanja istovetnosti osebe in dokumentov, ampak tudi za odvzem prstnih odtisov. Uredba sicer vsebuje vsa iskalna merila in pogoje za dostop pristojnih organov pri opravljanju kontrol na zunanjih mejnih prehodih do podatkov za preverjanje istovetnosti in tako naprej, da ne ponavljam vseh teh zadev. V skladu s to uredbo ima mejni policist dostop do viznega informacijskega sistema, kjer seveda lahko preveri vse podatke o potniku na meji, vključno s prstnimi odtisi. Predlagana ureditev, torej sistematična kontrola z odvzemanjem prstnih odtisov državljanom tretjih držav pri vsakokratnem, poudarjam, vsakokratnem vstopu v schengensko območje, bi zagotovo povzročila podaljšanje čakalnih dob na mejnih prehodih, zlasti v turistični sezoni ter ob začetku in koncu praznikov. Ker je Evropa globalna gospodarska sila, hkrati pa tudi zanimiva turistična destinacija za državljane tretjih držav, ki za vstop seveda potrebujejo vizo, je treba, po mojem mnenju, ali pa je bilo treba, uredbo ustrezno ublažiti. Zato sem predlagal naključno preverjanje in odvzemanje prstnih odtisov na mejnem prehodu. S tem sem želel opozoriti, da imetniku vize v postopku pridobivanja vize prvič vzamejo prstne odtise, pri vstopu v schengensko območje pa še enkrat, zato da bi potem lahko primerjali ali gre za isto osebo. Meni se zdi takšno delovanje ali pa tako trda določba pretirana, ker pravzaprav nimamo na voljo nobenih podatkov niti ocen o tem, koliko je sploh ponarejanja viz. Razen tega je odvzemanje prstnih odtisov pri povsem nespornih osebah nesmiselno in zamudno. Kljub posebnim vstopnim kolonam za državljane Evropske unije bi se namreč na zunanjih mejah ob praznikih in počitnicah nabrale zelo dolge kolone, v katerih pa bi čakali vsi, državljani Evropske unije pa tudi seveda imetniki viz. V tem Parlamentu smo razmeroma hitro dosegli soglasje o določenih odstopanjih od tako trdih določb, po dveh trialogih pa je bil dosežen tudi kompromis s Svetom in Komisijo. Na odboru LIBE je bil kompromisni predlog sprejet z veliko večino, brez glasu proti in le dva sta se vzdržala. Skratka, sedanja uredba je, jaz mislim, dobra, ker zagotavlja tekoč prehod meje, tudi takrat, ko bo veliko ljudi na meji čakalo v vrsti, se bo policist po svoji presoji v skladu z uredbo in če bodo izpolnjeni vsi pogoji, odločil za naključno preverjanje. Odločitev za naključno preverjanje ni stvar samo policista, ampak predvsem nadrejenih na meji. Jaz mislim, da smo zagotovili ustrezne standarde varnosti in hkrati omogočili potnikom, da mejo prečkajo v čim krajšem času. Dovolite mi, da se ob tej priliki zahvalim za odlično sodelovanje predstavnikom Sveta in Komisije, posebej pa poročevalcem v senci, med katerimi gre posebna zahvala gospodu Cashmanu za vrsto dobrih idej in za aktivno iskanje kompromisa."@mt15
"Ik zou de commissaris willen danken voor zijn vriendelijke woorden. Het Europees Parlement is betrokken bij een medebeslissingsprocedure tot wijziging van de verordening inzake het gebruik van het visuminformatiesysteem. De amendementen op het door de Commissie voorgestelde visumsysteem voorzagen aanvankelijk in zeer grondige controle van de binnenkomst van onderdanen van derde landen die een visum nodig hebben. Hierbij zou het niet alleen gaan om de gangbare procedure van het koppelen van de persoon aan het document, maar ook om het afnemen van vingerafdrukken. De verordening bevat alle zoekmaatregelen en -voorwaarden voor de autoriteiten die de grensovergangen aan de buitengrenzen beheren om toegang te krijgen tot gegevens ten behoeve van de identiteit en wat dies meer zij – ik zal maar nalaten al deze controles op te sommen. Ingevolge de verordening heeft de grenswacht toegang tot het Visuminformatiesysteem, waarin hij alle gegevens van de passagiers aan de grens kan controleren, met inbegrip van de vingerafdrukken. De voorgestelde verordening, dat wil zeggen het stelselmatig controleren van de vingerafdrukken van alle onderdanen van derde landen elke keer (en ik herhaal elke keer) dat zij het Schengengebied binnenkomen, zou de wachttijd aan de grens zonder enige twijfel verlengen, met name in het toeristenseizoen en aan het begin en einde van officiële feestdagen. Omdat Europa een economische wereldmacht is en tevens een interessante toeristische bestemming voor veel onderdanen van derde landen, die uiteraard een inreisvisum nodig hebben, is het – of was het – naar mijn mening noodzakelijk de verordening op passende wijze te versoepelen. Om die reden heb ik voorgesteld om steekproefsgewijs op vingerafdrukken te controleren. Daarbij wil ik de aandacht vestigen op het feit dat de visumhouder reeds zijn vingerafdrukken moet afgeven bij het verkrijgen van het visum, en daarna opnieuw bij binnenkomst van het Schengengebied ten behoeve van een vergelijking en verificatie van de identiteit. Ik denk echter dat een dergelijke procedure of een dusdanig vergaande bepaling overdreven is omdat wij feitelijk over gegevens noch schattingen beschikken van het aantal vervalste visa. Daar komt nog eens bij dat het afnemen van de vingerafdrukken van onverdachte mensen onzinnig en tijdrovend is. Ondanks aparte rijen voor burgers van de Europese Unie, vormen zich zeer lange rijen aan de grensovergangen waar iedereen, namelijk burgers van de Europese Unie en personen met een visum, tijdens feestdagen en vakanties in de rij staan. Tijdens deze zitting van het Parlement hebben wij relatief snel consensus weten te bereiken over een aantal afwijkingen van deze vergaande bepaling, en na twee trialogen is tevens een compromis bereikt tussen de Raad en de Commissie. De Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken heeft het voorstel met grote meerderheid goedgekeurd, met geen stemmen tegen en slechts twee onthoudingen. Kort gezegd denk ik dat de huidige verordening goed is omdat deze zorgt voor een soepeler verloop aan de grens. Ook met veel mensen in de rij kan de grenswacht op basis van de verordening en als de omstandigheden daar om vragen, zelf beoordelen of een steekproefsgewijze controle moet worden uitgevoerd. Het besluit om deze controles te verrichten ligt niet alleen bij de grenswacht, maar primair bij zijn superieuren aan de grensovergang. Ik denk dat wij zo gezorgd hebben voor passende veiligheidsstandaarden en tegelijkertijd passagiers zo snel mogelijk de grens laten passeren. Ik zou van deze gelegenheid gebruik willen maken om mijn dank uit te spreken aan de Raad en de Commissie voor hun voortreffelijke samenwerking en met name aan de schaduwrapporteurs, en helemaal in het bijzonder de heer Cashman, voor een aantal goede ideeën en hun actieve zoektocht naar een compromis."@nl3
"Chciałbym podziękować panu komisarzowi za jego miłe słowa. Parlament Europejski jest zaangażowany w proces współtworzenia zmian do rozporządzenia określającego zastosowane wizowego systemu informacyjnego. Zmiany systemu wizowego, zaproponowane przez Komisję, początkowo zakładały bardzo dokładną kontrolę obywateli pochodzących z państw trzecich, którzy muszą posiadać wizę. Obejmowałoby to nie tylko zwyczajną procedurę sprawdzenia tożsamości danej osoby na podstawie przedkładanego dokumentu, ale też pobieranie odcisków palców. Rozporządzenie uwzględnia wszelkie środki w zakresie poszukiwań oraz warunki, jakimi powinny dysponować właściwe władze, odpowiedzialne za kontrole na przejściach granicznych zlokalizowanych na granicach zewnętrznych, w celu posiadania dostępu do danych niezbędnych do sprawdzenia tożsamości itd. Powstrzymam się od wymieniania wszystkich tych kontroli. Zgodnie z tym rozporządzeniem funkcjonariusz straży granicznej ma dostęp do wizowego systemu informacyjnego, gdzie może sprawdzić wszelkie dane dotyczące pasażera przekraczającego granicę, łącznie z odciskami palców. Zaproponowane rozporządzenie, to znaczy systematyczne sprawdzanie za każdym razem (podkreślam - za każdym razem) odcisków palców obywateli pochodzących z państw trzecich, którzy wjeżdżają do strefy Schengen, z pewnością wydłużyłoby czas oczekiwania na przejściach granicznych, zwłaszcza w sezonie turystycznym i na początku oraz pod koniec okresów dni wolnych od pracy. Z uwagi na fakt, że Europa jest potęgą gospodarczą w skali globalnej, jak również interesującym celem podróży turystów pochodzących z państw trzecich, którzy oczywiście potrzebują wiz wjazdowych, moim zdaniem istnieje, bądź też istniała, potrzeba odpowiedniego złagodzenia rozporządzenia. Dlatego też zaproponowałem system losowych kontroli i pobierania odcisków palców na przejściach granicznych. W ten sposób chciałem zwrócić uwagę na fakt, że posiadaczowi wizy pobiera się odciski palców najpierw w trakcie ubiegania się o wizę, a następnie ponownie przy wjeździe do strefy Schengen w celu porównania i weryfikacji tożsamości. Uważam, że tego typu działania lub tak sztywny przepis to przesada, ponieważ tak naprawdę nie dysponujemy danymi lub wartościami szacunkowymi odnośnie do ilości podrobionych wiz. Na dodatek pobieranie odcisków palców osób, które nie są podejrzane, jest bezsensowne i czasochłonne. Pomimo oddzielnych pasów dla obywateli Unii Europejskiej na przejściach granicznych tworzyłyby się bardzo długie kolejki, gdzie wszyscy, a mianowicie obywatele Unii Europejskiej i osoby z wizami, czekaliby w kolejkach w sezonach wakacyjnych i okresach dni wolnych od pracy. Podczas tej sesji Parlamentu udało nam się stosunkowo szybko osiągnąć konsensus w sprawie pewnych odstępstw od tych sztywnych przepisów, jak również po dwóch spotkaniach trójstronnych udało się osiągnąć kompromis z Radą i Komisją. Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych zatwierdziła wniosek większością głosów – przy braku głosów sprzeciwu oraz tylko dwóch głosach wstrzymujących się. Krótko mówiąc, uważam, że obecne rozporządzenie jest dobre, ponieważ gwarantuje płynne przekraczanie granicy. Nawet w przypadku długich kolejek funkcjonariusze straży granicznej przeprowadzają własną ocenę zgodnie z rozporządzeniem i jeżeli warunki tego wymagają, przeprowadzają też kontrolę losową. Decyzja dotycząca kontroli losowych nie leży w gestii samego funkcjonariusza, ale głównie jego przełożonego. Uważam, że zapewniliśmy odpowiednie standardy bezpieczeństwa i jednocześnie umożliwiliśmy pasażerom przekraczanie granicy w możliwie krótkim czasie. Chciałbym też skorzystać z okazji i podziękować Radzie oraz Komisji za ich znakomitą współpracę, ale też chciałbym podziękować przede wszystkim sprawozdawcom pomocniczym, a szczególnie posłowi Cashmanowi, za szereg dobrych pomysłów i ich aktywne poszukiwanie kompromisu."@pl16
"Gostaria de agradecer ao senhor Comissário as suas amáveis palavras. O Parlamento Europeu está envolvido num processo de co-decisão para alterar o regulamento relativo à utilização do Sistema de Informação sobre Vistos. As alterações ao sistema de vistos propostas pela Comissão previam inicialmente um controlo muito minucioso da entrada de cidadãos de países terceiros que necessitam de visto. Isto envolveria não só o procedimento habitual de identificar a pessoa com o documento, mas também a recolha de impressões digitais. O regulamento contém todas as medidas de pesquisa e condições para as autoridades competentes que efectuam os controlos nos pontos de passagem das fronteiras externas acederem aos dados para confirmarem a identidade, etc. – abster-me-ei de enunciar todos estes controlos. De acordo com este regulamento, o agente da guarda de fronteiras tem acesso ao Sistema de Informação sobre Vistos, onde pode verificar todos os dados do passageiro na fronteira, incluindo as impressões digitais. O regulamento proposto, ou seja, a verificação sistemática das impressões digitais dos cidadãos de países terceiros sempre (sublinho sempre) que estes entrem no espaço Schengen iria certamente prolongar o tempo de espera nos pontos de passagem das fronteiras, em especial durante a época turística e no início e fim de feriados públicos. Em minha opinião, dado que a Europa é uma potência económica global e um destino turístico de interesse para cidadãos de países terceiros, os quais necessitam obviamente de vistos de entrada, é, ou era, necessário aligeirar adequadamente o regulamento. Foi por esta razão que propus controlos e a recolha de impressões digitais aleatórios nos pontos de passagem das fronteiras. Quis, deste modo, chamar a atenção para o facto de que as impressões digitais do titular do visto eram recolhidas uma primeira vez quando este requeresse o visto e, novamente, quando entrasse no espaço Schengen, com a finalidade de comparar e de verificar a identidade. Penso que uma tal operação ou uma tal disposição rígida é um exagero porque, na realidade, não dispomos de dados ou de estimativas sobre os números de vistos falsificados. Além disso, a recolha de impressões digitais de pessoas completamente insuspeitas não faz qualquer sentido e é moroso. Apesar de existirem vias distintas para cidadãos da União Europeia, formar-se-iam filas muito longas nos pontos de passagem das fronteiras com toda a gente, nomeadamente cidadãos da União Europeia e titulares de vistos, a fazer filas nos feriados públicos e durante as férias. Nesta sessão do Parlamento, conseguimos alcançar um consenso com relativa celeridade sobre determinadas derrogações face a estas disposições tão rígidas e foi igualmente alcançado um compromisso com o Conselho e com a Comissão após dois trílogos. A Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos aprovaram a proposta por grande maioria, sem votos contra e com apenas duas abstenções. Em suma, penso que a legislação actual é boa porque assegura uma travessia das fronteiras fluida. Mesmo quando há muitas pessoas na fila, o agente da guarda de fronteiras faz a sua própria avaliação de acordo com o regulamento e, se as condições assim o ditarem, efectua um controlo aleatório. A decisão de efectuar controlos aleatórios não incumbe exclusivamente ao agente da guarda de fronteiras, mas principalmente aos seus superiores. Penso que assegurámos normas de segurança adequadas e que, ao mesmo tempo, permitimos aos passageiros atravessarem a fronteira no menor tempo possível. Permitam-me aproveitar esta oportunidade para agradecer ao Conselho e à Comissão pela excelente cooperação e, em especial, aos relatores-sombra, em particular ao senhor deputado Cashman, por uma série de boas ideias e pela busca activa de um compromisso."@pt17,17
"Gospod komisar, jaz se zahvaljujem za prijazne besede. Evropski parlament je vključen v postopek soodločanja o spremembi uredbe glede uporabe vizumskega informacijskega sistema. Predlog sprememb glede tega vizumskega sistema, ki ga je predlagala Komisija, je predvidel na začetku precej temeljito kontrolo pri vstopu državljanov tretjih držav, ki potrebujejo vizo. Šlo naj bi torej ne samo za običajen postopek preverjanja istovetnosti osebe in dokumentov, ampak tudi za odvzem prstnih odtisov. Uredba sicer vsebuje vsa iskalna merila in pogoje za dostop pristojnih organov pri opravljanju kontrol na zunanjih mejnih prehodih do podatkov za preverjanje istovetnosti in tako naprej, da ne ponavljam vseh teh zadev. V skladu s to uredbo ima mejni policist dostop do viznega informacijskega sistema, kjer seveda lahko preveri vse podatke o potniku na meji, vključno s prstnimi odtisi. Predlagana ureditev, torej sistematična kontrola z odvzemanjem prstnih odtisov državljanom tretjih držav pri vsakokratnem, poudarjam, vsakokratnem vstopu v schengensko območje, bi zagotovo povzročila podaljšanje čakalnih dob na mejnih prehodih, zlasti v turistični sezoni ter ob začetku in koncu praznikov. Ker je Evropa globalna gospodarska sila, hkrati pa tudi zanimiva turistična destinacija za državljane tretjih držav, ki za vstop seveda potrebujejo vizo, je treba, po mojem mnenju, ali pa je bilo treba, uredbo ustrezno ublažiti. Zato sem predlagal naključno preverjanje in odvzemanje prstnih odtisov na mejnem prehodu. S tem sem želel opozoriti, da imetniku vize v postopku pridobivanja vize prvič vzamejo prstne odtise, pri vstopu v schengensko območje pa še enkrat, zato da bi potem lahko primerjali ali gre za isto osebo. Meni se zdi takšno delovanje ali pa tako trda določba pretirana, ker pravzaprav nimamo na voljo nobenih podatkov niti ocen o tem, koliko je sploh ponarejanja viz. Razen tega je odvzemanje prstnih odtisov pri povsem nespornih osebah nesmiselno in zamudno. Kljub posebnim vstopnim kolonam za državljane Evropske unije bi se namreč na zunanjih mejah ob praznikih in počitnicah nabrale zelo dolge kolone, v katerih pa bi čakali vsi, državljani Evropske unije pa tudi seveda imetniki viz. V tem Parlamentu smo razmeroma hitro dosegli soglasje o določenih odstopanjih od tako trdih določb, po dveh trialogih pa je bil dosežen tudi kompromis s Svetom in Komisijo. Na odboru LIBE je bil kompromisni predlog sprejet z veliko večino, brez glasu proti in le dva sta se vzdržala. Skratka, sedanja uredba je, jaz mislim, dobra, ker zagotavlja tekoč prehod meje, tudi takrat, ko bo veliko ljudi na meji čakalo v vrsti, se bo policist po svoji presoji v skladu z uredbo in če bodo izpolnjeni vsi pogoji, odločil za naključno preverjanje. Odločitev za naključno preverjanje ni stvar samo policista, ampak predvsem nadrejenih na meji. Jaz mislim, da smo zagotovili ustrezne standarde varnosti in hkrati omogočili potnikom, da mejo prečkajo v čim krajšem času. Dovolite mi, da se ob tej priliki zahvalim za odlično sodelovanje predstavnikom Sveta in Komisije, posebej pa poročevalcem v senci, med katerimi gre posebna zahvala gospodu Cashmanu za vrsto dobrih idej in za aktivno iskanje kompromisa."@ro18
"Rád by som poďakoval pánovi komisárovi za jeho láskavé slová. Európsky parlament je zapojený do procesu spolurozhodovania o zmene nariadenia, ktoré upravuje používanie vízového informačného systému. Zmeny vízového systému navrhnuté Komisiou pôvodne predpokladali veľmi dôkladnú vstupnú kontrolu občanov tretích krajín, ktorí musia mať víza. To by zahŕňalo nielen obvyklý postup porovnania osoby s dokladom, ale aj odobratie odtlačkov prstov. Nariadenie obsahuje všetky opatrenia a podmienky pre vyhľadávanie, ktoré príslušným orgánom vykonávajúcim kontroly na vonkajších hraničných priechodoch umožnia prístup k údajom na kontrolu totožnosti a tak ďalej – zdržím sa výpočtu všetkých týchto kontrol. Podľa tohto nariadenia má pohraničný úradník prístup k vízovému informačnému systému, kde môže na hranici skontrolovať všetky údaje o cestujúcom vrátane odtlačkov prstov. Navrhované nariadenie, teda systematická kontrola s odobratím odtlačkov prstov občanom tretích krajín zakaždým (zdôrazňujem: zakaždým), keď vstúpi do schengenského priestoru, by celkom iste predĺžilo čakaciu dobu na hraničných priechodoch, najmä v turistickej sezóne a na začiatku a na konci štátnych sviatkov. Keďže Európa je globálnou hospodárskou veľmocou a zaujímavým turistickým cieľom pre občanov tretích krajín, ktorí samozrejme potrebujú vstupné vízum, je alebo bolo podľa môjho názoru nutné vhodným spôsobom toto nariadenie zjednodušiť. Preto som navrhol vykonávať kontrolu a odoberať odtlačky prstov na hraničných priechodoch len náhodne. Tým som chcel upozorniť na skutočnosť, že držiteľovi víza sú odoberané odtlačky prstov raz počas vybavovania víza a potom znovu pri vstupe do schengenského priestoru na účely porovnania a overenia totožnosti. Myslím si, že takýto postup alebo takéto prísne ustanovenie je prehnané, pretože v skutočnosti nemáme k dispozícii žiadne údaje ani odhady o počte sfalšovaných víz. Okrem toho odoberanie odtlačkov prstov ľuďom, ktorých vôbec nikto z ničoho nepodozrieva, je nezmyselné a časovo náročné. Napriek tomu, že sú pre občanov Európskej únie vyhradené oddelené pruhy, na hraničných priechodoch by sa tvorili veľmi dlhé rady, kde by všetci, najmä občania Európskej únie a tí, ktorí majú víza, v čase štátnych sviatkov a prázdnin museli stáť v dlhom rade. Na tomto zasadnutí Parlamentu sa nám relatívne rýchlo podarilo dosiahnuť konsenzus o niektorých odchýlkach od prísnych ustanovení a po dvoch rokovaniach troch strán sa takisto dosiahol kompromis s Radou a Komisiou. Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci schválil návrh, pričom nikto nebol proti a iba dvaja členovia sa zdržali hlasovania. Stručne zhnuté, myslím si, že súčasné nariadenie je dobré, pretože zaisťuje hladký priebeh prekročenia hranice. Aj keď na odbavenie čaká veľa ľudí, pohraničný úradník sám posúdi situáciu podľa uvedeného nariadenia, a ak to podmienky predpisujú, vykoná náhodnú kontrolu. Rozhodnutie o vykonaní náhodných kontrol nie je len vecou úradníka, ale v prvom rade vecou jeho nadriadených na hranici. Myslím si, že sme zaistili príslušné bezpečnostné normy a zároveň umožnili cestujúcim prekročiť hranicu v čo najkratšom možnom čase. Dovoľte mi, aby som využil túto príležitosť a poďakoval Rade a Komisii za skvelú spoluprácu, a najmä tieňovým spravodajcom, konkrétne pánovi Cashmanovi, za množstvo dobrých podnetov a ich aktivitu pri hľadaní kompromisu."@sk19
"Jag vill tacka kommissionsledamoten för hans vänliga ord. Europaparlamentet deltar i ett medbeslutandeförfarande för ändring av förordningen om användningen av informationssystemet för viseringar. De ändringar av viseringssystemet som kommissionen först föreslog innebar en mycket noggrann inresekontroll av tredjelandsmedborgare som behöver visering. Den skulle innefatta både den vanliga kontrollen av dokumentinnehavarens identitet och dessutom fingeravtryck. I förordningen ingår alla bestämmelser och villkor för sökningar som görs av de behöriga myndigheter som har hand om kontrollerna vid de yttre gränsövergångarna för att få tillgång till uppgifter för att kontrollera identiteten osv. Jag tänker inte gå närmare in på alla dessa kontroller. Enligt denna förordning har gränskontrolltjänstemannen tillgång till informationssystemet för viseringar och kan där kontrollera alla uppgifter om passageraren vid gränsen, även fingeravtryck. Den föreslagna bestämmelsen om systematisk fingeravtryckskontroll av tredjelandsmedborgare varje gång (jag vill understryka att det gäller varje gång) de reser in i Schengenområdet skulle definitivt förlänga väntetiden vid gränsövergångar, särskilt under turistsäsongen och i början och slutet av helger. Eftersom EU är både en global ekonomisk makt och en intressant turistdestination för tredjelandsmedborgare, som naturligtvis behöver inresevisering, är det – eller var det – enligt min mening nödvändigt att göra lämpliga lättnader i förordningen. Jag föreslog därför slumpmässiga kontroller och fingeravtryck vid gränsövergångar. Därigenom ville jag uppmärksamma att viseringsinnehavaren fick sitt fingeravtryck taget en gång i samband med viseringsförfarandet, och sedan en gång till vid inresan i Schengenområdet för jämförelse och identitetskontroll. Jag menar att en sådan rutin eller en så sträng bestämmelse är överdriven, för vi har faktiskt inga uppgifter om eller uppskattningar av antalet falska viseringar. Dessutom är det meningslöst och tidskrävande att ta fingeravtryck på personer som inte på något sätt är misstänkta. Trots att det finns separata fållor för EU-medborgare skulle mycket långa köer bildas vid gränsövergångar, där alla, både EU-medborgare och personer med visering, skulle få stå under helger och semestrar. Vid detta parlamentssammanträde har vi ganska snabbt lyckats nå samförstånd om vissa undantag från dessa stränga bestämmelser, och en kompromiss kunde dessutom nås med rådet och kommissionen efter två trepartsmöten. Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor godkände förslaget med stor majoritet – ingen röstade mot och bara två ledamöter avstod från att rösta. Kort sagt anser jag att det är en bra förordning eftersom den möjliggör smidiga gränsövergångar. Även när många människor köar gör gränskontrolltjänstemannen sin egen bedömning med utgångspunkt i förordningen, och om omständigheterna kräver det görs slumpmässiga kontroller. Beslutet att göra slumpmässiga kontroller fattas inte av tjänstemannen ensam utan främst av hans överordnade vid gränsen. Jag anser att vi har sett till att säkerhetsstandarderna är tillräckliga och samtidigt gjort det möjligt för passagerare att korsa gränsen på kortast möjliga tid. Jag vill passa på att tacka rådet och kommissionens för deras utmärkta samarbete, och särskilt skuggföredragandena, i synnerhet Michael Cashman, för ett antal goda idéer och ett aktivt sökande efter en kompromiss."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph