Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-09-01-Speech-1-089"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080901.18.1-089"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Monsieur le Président, je voudrais d'abord remercier le rapporteur, M. Brejc, pour le travail accompli sur ce dossier. Une étape importante ainsi s'achève, qui permettra de bénéficier pleinement des outils techniques disponibles pour sécuriser nos frontières extérieures. L'utilisation du système d'information sur les visas (VIS) revêt beaucoup d'importance pour l'efficacité des contrôles aux frontières extérieures. Le VIS établit en effet un lien fiable entre le détenteur de visa, le visa et le passeport, afin d'éviter l'utilisation des fausses identités. Ces avantages ne seront entièrement réalisés qu'avec l'utilisation de la biométrie. L'instrument législatif qui est à l'ordre du jour établira, une fois formellement adopté, les règles communes pour garantir l'utilisation efficace et harmonisée du VIS à nos frontières extérieures. Sans un régime commun, ces points de passage des frontières où le VIS n'est pas systématiquement utilisé pourraient bien être exploités par des immigrés illégaux et des criminels. En modifiant le code frontières Schengen, ce régime commun est établi. Je peux donc soutenir entièrement le compromis atteint et féliciter le Parlement européen et le Conseil pour l'accord en première lecture."@fr8
lpv:translated text
". − Pane předsedající, nejprve bych rád poděkoval panu zpravodaji Brejcovi za jeho práci na tomto návrhu. Právě je činěn důležitý krok, který nám umožní plně využít dostupné technické nástroje k zabezpečení našich vnějších hranic. Používání vízového informačního systému (VIS) je nesmírně důležité pro zajištění účinnosti kontrol na vnějších hranicích. VIS poskytuje spolehlivou vazbu mezi držitelem víza, vízem a pasem, a zabraňuje tak použití falešné totožnosti. Výhody tohoto systému se plně projeví až po zavedení biometrických prvků. Legislativní nástroj na pořadu jednání stanoví po svém formálním přijetí společná pravidla, která zaručí účinné a harmonizované použití VIS na našich vnějších hranicích. Bez společných pravidel by tyto hraniční přechody, kde se VIS běžně nepoužívá, mohly být zneužívány nelegálními přistěhovalci a zločinci. Změnou Schengenského hraničního kodexu budou tato společná pravidla nastavena. Plně proto podporuji dosažený kompromis a blahopřeji Evropskému parlamentu a Radě k dohodě při prvním čtení."@cs1
"Hr. formand! Allerførst vil jeg gerne takke ordføreren, hr. Brejc, for hans arbejde med dette forslag. Det er et vigtigt skridt, som vil give os mulighed for at få fuldt udbytte af de tekniske værktøjer, der er til rådighed, med henblik på at sikre vores ydre grænser. Det er ekstremt vigtigt at anvende visuminformationssystemet (VIS) til at sikre, at den kontrol, der udøves ved de ydre grænser, er effektiv. VIS giver en pålidelig forbindelse mellem visumindehaver, visum og pas med henblik på at forhindre, at der anvendes falsk identitet. Man vil først få fuldt udbytte af dette system, når der indføres biometriske data. Det lovgivningsinstrument, der er på dagsordenen, vil, når det er blevet formelt vedtaget, fastlægge de fælles regler med henblik på at sikre effektiv og harmoniseret anvendelse af VIS ved vores ydre grænser. Uden fælles regler kan de grænseovergangssteder, hvor VIS ikke anvendes systematisk, udnyttes af illegale indvandrere og kriminelle. Disse fælles regler vil blive opstillet gennem en ændring af Schengengrænsekodeksen. Jeg kan derfor støtte det opnåede kompromis fuldt ud og ønske Europa-Parlamentet og Rådet tillykke med denne aftale under førstebehandlingen."@da2
". − Herr Präsident! Zunächst einmal möchte ich dem Berichterstatter, Herrn Brejc, für seine Arbeit an diesem Entwurf danken. Dies ist ein wichtiger Schritt, der es uns gestatten wird, in vollem Umfang von den technischen Möglichkeiten zum Schutz unserer Außengrenzen zu profitieren. Es ist von herausragender Bedeutung, das Visa–Informationssystem (VIS) zu nutzen, damit wirksame Kontrollen an den Außengrenzen sichergestellt werden können. Das VIS stellt ein zuverlässiges Verbindungsglied zwischen Visuminhaber, Visum und Reisepass dar, mit dem ein Identitätsmissbrauch verhindert werden soll. Dieses System kann jedoch nur im Zusammenspiel mit biometrischen Erhebungen seine Vorteile voll entfalten. Das auf der Tagesordnung stehende Rechtsinstrument wird, sobald es offiziell verabschiedet ist, die gemeinsamen Regeln für eine effiziente und einheitliche Anwendung des VIS an unseren Außengrenzen festlegen. Ohne gemeinsame Regeln könnten sonst Grenzübergänge, an denen das VIS nicht systematisch genutzt wird, von illegalen Einwanderern und Straftätern missbraucht werden. Durch die Änderung des Schengener Grenzkodexes werden diese gemeinsamen Regeln eingeführt. Daher kann ich den erzielten Kompromiss voll unterstützen und dem Europäischen Parlament und dem Rat zu der Einigung in erster Lesung gratulieren."@de9
". Κύριε Πρόεδρε, θέλω καταρχάς να ευχαριστήσω τον εισηγητή, κ. Brejc, για το έργο του σχετικά με αυτήν την πρόταση. Πραγματοποιείται ένα σημαντικό βήμα το οποίο θα μας επιτρέψει να επωφεληθούμε πλήρως από τα διαθέσιμα τεχνικά μέσα για την εξασφάλιση των εξωτερικών μας συνόρων. Είναι άκρως σημαντικό να χρησιμοποιούμε το Σύστημα Πληροφοριών για τις Θεωρήσεις (VIS) ώστε να διασφαλίσουμε την αποτελεσματικότητα των ελέγχων που πραγματοποιούνται στα εξωτερικά σύνορα. Το VIS προσφέρει μια αξιόπιστη σύνδεση μεταξύ του κατόχου της θεώρησης, της θεώρησης και του διαβατηρίου προκειμένου να αποτρέπεται η χρήση πλαστών ταυτοτήτων. Τα πλήρη οφέλη αυτού του συστήματος θα αντληθούν μόνο με την εισαγωγή των βιομετρικών δεδομένων. Το υπό εξέταση νομοθετικό μέσο θα καθορίζει, εφόσον εγκριθεί επισήμως, τους κοινούς κανόνες για τη διασφάλιση της αποδοτικής και εναρμονισμένης χρήσης του VIS στα εξωτερικά μας σύνορα. Χωρίς κοινούς κανόνες, τα σημεία διέλευσης των συνόρων στα οποία δεν χρησιμοποιείται συστηματικά το VIS θα μπορούσαν εύκολα να χρησιμοποιηθούν από παράνομους μετανάστες και εγκληματίες. Με την τροποποίηση του κώδικα συνόρων του Σένγκεν, θα θεσπιστούν τέτοιοι κοινοί κανόνες. Μπορώ, συνεπώς, να στηρίξω πλήρως τον συμβιβασμό που έχει επιτευχθεί και να συγχαρώ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο για τη συμφωνία κατά την πρώτη ανάγνωση."@el10
". − Mr President, I should firstly like to thank the rapporteur, Mr Brejc, for his work on this proposal. An important step is being taken which will allow us to benefit fully from the technical tools available to secure our external borders. It is extremely important to use the Visa Information System (VIS) to ensure that the checks carried out at external borders are efficient. The VIS provides a reliable link between the visa holder, the visa and the passport in order to prevent false identities from being used. The full benefits of this system will only be gained with the introduction of biometrics. The legislative instrument on the agenda will lay down, once formally adopted, the common rules to guarantee the efficient and harmonised use of the VIS at our external borders. Without common rules, those border crossing points where the VIS is not systematically used could be exploited by illegal immigrants and criminals. By amending the Schengen Borders Code, these common rules will be established. I can therefore fully support the compromise reached and congratulate the European Parliament and the Council on the agreement at first reading."@en4
". − Señor Presidente, en primer lugar desearía dar las gracias al ponente, señor Brejc, por su trabajo sobre esta propuesta. Se está dando un importante paso que nos permitirá beneficiarnos plenamente de las herramientas técnicas disponibles para proteger nuestras fronteras exteriores. La utilización del Sistema de Información de Visados (VIS) es de suma importancia para garantizar que los controles llevados a cabo en las fronteras exteriores sean eficaces. El VIS proporciona un vínculo fiable entre el titular del visado, el visado y el pasaporte, al objeto de evitar el uso de identidades falsas. Los beneficios totales de este sistema sólo lograrán con la utilización de la biometría. El instrumento legislativo incluido en el orden del día establecerá, una vez se haya adoptado formalmente, las normas comunes para garantizar la utilización eficaz y armonizada del VIS en nuestras fronteras exteriores. Sin unas normas comunes, los puntos de cruce de las fronteras dónde no se use sistemáticamente el VIS podrían ser explotados por inmigrantes ilegales y delincuentes. Con la modificación del Código de fronteras Schengen, se establecerán tales normas comunes. Por consiguiente, puedo brindar un apoyo pleno a la transacción alcanzada y felicitar al Parlamento Europeo y al Consejo por el acuerdo en primera lectura."@es21
". − Hr juhataja, sooviksin kõigepealt tänada raportöör Mihael Brejci selle ettepanekuga tehtud töö eest. See tähtis samm võimaldab meil saada täielikku kasu kättesaadavatest tehnilistest vahenditest välispiiride kindlustamise eesmärgil. On äärmiselt tähtis kasutada viisainfosüsteemi (VIS), et tagada välispiiridel läbiviidavate kontrollide tõhusus. VIS on usaldusväärne side viisaomaniku, viisa ja passi vahel, et hoida ära võltsitud isikutõendite kasutamist. Süsteemi täieliku tõhususe tagab ainult biomeetriliste andmete kasutuselevõtmine. Pärast ametlikku vastuvõtmist sätestatakse õigusaktis ühiseeskirjad, et tagada VISi tõhus ja ühtlustatud kasutus meie välispiiridel. Ühiseeskirjade puudumisel võivad süstemaatiliselt VISi mitte kasutavaid piiripunkte ära kasutada ebaseaduslikud sisserändajad ja kurjategijad. Need ühiseeskirjad kehtestatakse Schengeni piirieeskirjade muutmise kaudu. Ma toetan täielikult saavutatud kompromissi ja õnnitlen Euroopa Parlamenti ja nõukogu kokkuleppe puhul, milleni jõuti esimese lugemise osas."@et5
". − Arvoisa puhemies, haluaisin ensiksi kiittää esittelijä Michel Brejciä hänen tekemästään työstä tämän ehdotuksen käsittelemiseksi. Kyseessä on tärkeä edistysaskel, jonka ansiosta pystymme hyödyntämään täysipainoisesti käytettävissä olevia teknisiä välineitä ulkorajojemme turvaamiseksi. Viisumitietojärjestelmän käyttäminen on erittäin tärkeää varmistaaksemme, että ulkorajoilla suoritettavat tarkastukset ovat tehokkaita. VIS-järjestelmä yhdistää viisuminhaltijan, viisumin ja passin luotettavasti toisiinsa väärän henkilöllisyyden käytön estämiseksi. Järjestelmää voidaan hyödyntää täysimääräisesti vasta sen jälkeen, kun biometriset tiedot otetaan käyttöön. Kun esityslistalla oleva säädös saadaan virallisesti hyväksyttyä, siinä määritetään yhteiset säännöt, joilla taataan VIS-järjestelmän tehokas ja yhdenmukainen käyttö ulkorajoillamme. Ilman yhteisiä sääntöjä laittomat siirtolaiset ja rikolliset voisivat käyttää hyväkseen sellaisia rajanylityspaikkoja, joissa VIS-järjestelmä ei ole järjestelmällisessä käytössä. Yhteiset säännöt määritetään Schengenin rajasäännöstöä muuttamalla. Näin ollen voin antaa täyden tukeni saavutetulle kompromissille ja onnitella Euroopan parlamenttia ja neuvostoa sopimuksesta, johon päästiin ensimmäisessä käsittelyssä."@fi7
". − Elnök úr, először is szeretném megköszönni az előadónak, Brejc úrnak, a jelentéssel kapcsolatos munkáját. Fontos lépést teszünk, amely lehetővé teszi számunkra, hogy teljes mértékben kihasználjuk a külső határok védelmét szolgáló, számunkra hozzáférhető technikai eszközöket. Rendkívül fontos, hogy használjuk a vízuminformációs rendszert (VIR), hogy garantálhassuk a külső határokon végzett ellenőrzés hatásosságát. A VIR megbízható kapcsolatot alakít ki a vízumbirtokos, a vízum és az útlevél között, s ezzel megakadályozza a hamis személyazonosság használatát. A rendszer előnyeit akkor tudjuk teljes mértékben kihasználni, ha bevezetjük a biometriát. A napirenden lévő jogi eszköz – amennyiben formálisan elfogadják – meghatározza a VIR külső határokon történő hatékony és harmonizált használatát garantáló közös jogszabályokat. A közös jogszabályok hiányában az illegális bevándorlók és a bűnözők kihasználhatják azokat a határátkelőket, ahol a VIR-t nem használják szisztematikusan. A Schengeni határ-ellenőrzési kódex módosításával e közös jogszabályok kialakításra kerülnek. Ezért teljes mértékben támogatom a létrejött kompromisszumot, és gratulálok az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak, hogy az első olvasat során megegyezésre jutottak"@hu11
". − Signor Presidente, desidero innanzi tutto ringraziare il relatore, l’onorevole Brejc, per il suo lavoro su questa proposta. E’ stato compiuto un passo importante che ci consentirà di trarre pienamente vantaggio dagli strumenti tecnici disponibili per rendere sicuri i nostri confini esterni. E’ estremamente importante impiegare il sistema di informazione visti (SIV) per garantire che i controlli effettuati ai confini esterni siano efficienti. Il SIV fornisce un collegamento affidabile tra il titolare del visto, il visto e il passaporto al fine di impedire che siano utilizzate identità false. I massimi vantaggi di tale sistema saranno ottenuti soltanto con l’introduzione di dati biometrici. Lo strumento legislativo in agenda stabilirà, una volta adottato formalmente, le norme comuni volte a garantire l’uso efficiente e armonizzato del SIV ai nostri confini esterni. Senza norme comuni, quei valichi di frontiera in cui il SIV non è impiegato sistematicamente potrebbero essere utilizzati da immigrati illegali e da criminali. Modificando il codice delle frontiere Schengen, saranno stabilite tali norme comuni. Posso quindi sostenere pienamente il compromesso raggiunto e congratularmi con il Parlamento europeo e il Consiglio per l’accordo in prima lettura."@it12
". − Gerb. pirmininke, pirmiausia norėčiau padėkoti pranešėjui M. Brejcui už jo darbą rengiant šį pasiūlymą. Buvo žengtas svarbus žingsnis, leisiantis mums visapusiškai pasinaudoti techninėmis priemonėmis, kurios naudojamos mūsų išorės sienų apsaugai. Nepaprastai svarbu pasinaudoti Vizų informacine sistema (VIS), siekiant užtikrinti, kad tikrinimas prie išorės sienų būtų efektyvus. VIS suteikia patikimą sąsają tarp vizos turėtojo, vizos bei paso ir neleidžia pasinaudoti melaginga tapatybe. Iki galo šia sistema bus galima pasinaudoti tik įvedus biometrinius dokumentus. Darbotvarkėje svarstoma įstatyminė priemonė po formalaus priėmimo nustatys bendras taisykles, užtikrinančias efektyvų ir suderintą VIS naudojimą prie mūsų išorės sienų. Neturint bendrų taisyklių, tais sienos perėjimo punktais, kur VIS nėra sistemiškai naudojama, galėtų pasinaudoti nelegalūs imigrantai ir nusikaltėliai. Šios bendros taisyklės bus nustatytos pataisius Šengeno sienų kodeksą. Todėl galiu visiškai palaikyti pasiektą kompromisą ir pasveikinti Europos Parlamentą bei Tarybą dėl susitarimo per pirmąjį svarstymą."@lt14
". − Priekšsēdētāja kungs, vispirms es vēlētos pateikties referentam par viņa darbu šī priekšlikuma izstrādē. Ir sperts nozīmīgs solis, un tas ļaus mums pilnībā izmantot pieejamos tehniskos instrumentus, lai nodrošinātu mūsu ārējo robežu aizsardzību. Lai nodrošinātu efektīvu kontroli pie ārējām robežām, Vīzu informācijas sistēmas (VIS) izmantošana ir ārkārtīgi svarīga. VIS izveido drošu saikni starp vīzas turētāju, vīzu un pasi, lai tādējādi izvairītos no viltotas identitātes izmantošanas gadījumiem. Tomēr šīs sistēmas priekšrocības pilnībā tiks izmantotas tikai tad, ja izmantosim biometriskos datus. Pēc tam, kad tas būs oficiāli apstiprināts, darba kārtībā paredzētais juridiskais instruments ieviesīs kopīgus noteikumus, lai nodrošinātu efektīvu un saskaņotu VIS izmantošanu pie mūsu ārējām robežām. Ja netiks ieviesti kopīgi noteikumi, šos robežpārejas punktus, kuros VIS netiek izmantota sistemātiski, varēs izmantot nelegālie imigranti un noziedznieki. Veicot izmaiņas Šengenas Robežu kodeksā, tiks ieviesti šie kopīgie noteikumi. Tādēļ es varu pilnībā atbalstīt panākto kompromisu un apsveicu Eiropas Parlamentu un Padomi par pirmajā lasījumā panākto vienošanos."@lv13
"Monsieur le Président, je voudrais d'abord remercier le rapporteur, M. Brejc, pour le travail accompli sur ce dossier. Une étape importante ainsi s'achève, qui permettra de bénéficier pleinement des outils techniques disponibles pour sécuriser nos frontières extérieures. L'utilisation du système d'information sur les visas (VIS) revêt beaucoup d'importance pour l'efficacité des contrôles aux frontières extérieures. Le VIS établit en effet un lien fiable entre le détenteur de visa, le visa et le passeport, afin d'éviter l'utilisation des fausses identités. Ces avantages ne seront entièrement réalisés qu'avec l'utilisation de la biométrie. L'instrument législatif qui est à l'ordre du jour établira, une fois formellement adopté, les règles communes pour garantir l'utilisation efficace et harmonisée du VIS à nos frontières extérieures. Sans un régime commun, ces points de passage des frontières où le VIS n'est pas systématiquement utilisé pourraient bien être exploités par des immigrés illégaux et des criminels. En modifiant le code frontières Schengen, ce régime commun est établi. Je peux donc soutenir entièrement le compromis atteint et féliciter le Parlement européen et le Conseil pour l'accord en première lecture."@mt15
"− Mijnheer de Voorzitter, ik zou allereerst onze rapporteur, de heer Brejc, willen danken voor zijn werk aan het voorstel. Er is een belangrijke stap voorwaarts gedaan, waardoor wij volledig kunnen profiteren van de technische middelen die beschikbaar zijn om onze buitengrenzen te beveiligen. Het is van zeer groot belang dat wij het visuminformatiesysteem (VIS) gebruiken om te zorgen dat er efficiënte controles aan de buitengrenzen worden uitgevoerd. Het VIS vormt een betrouwbare koppeling tussen de visumhouder, het visum en het paspoort met als doel te voorkomen dat er een valse identiteit wordt gebruikt. Wij kunnen alleen volledig van dit systeem profiteren als wij daarbij ook biometrische gegevens in gebruik nemen. Het onderhavige wetsinstrument legt, zodra het formeel is goedgekeurd, de gemeenschappelijke regels vast ter garantie van een efficiënt en uniform gebruik van het VIS aan onze buitengrenzen. Zonder gemeenschappelijke regels kunnen die grensovergangen waar het VIS niet systematisch wordt gebruikt, worden uitgebuit door illegale immigranten en criminelen. Als wij de Schengen-grenscode wijzigen, kunnen wij deze gemeenschappelijke regels invoeren. Ik ondersteun het bereikte compromis dan ook volledig en feliciteer het Europees Parlement en de Raad dat zij reeds in eerste lezing tot overeenstemming zijn gekomen."@nl3
". − Panie przewodniczący! Na początku chciałbym podziękować sprawozdawcy, posłowi Brejcowi, za pracę nad tym wnioskiem. Podjęty został ważny krok, który umożliwi nam w pełni korzystać z narzędzi technicznych, dostępnych w celu ochrony naszych zewnętrznych granic. Niezwykle ważne jest wykorzystanie wizowego systemu informacyjnego (VIS) w celu zagwarantowania skuteczności kontroli przeprowadzanych na zewnętrznych granicach. System VIS tworzy wiarygodny związek pomiędzy posiadaczem wizy, wizą i paszportem, co zapobiega legitymowaniu się fałszywymi danymi w celu ustalenia tożsamości. Pełne korzyści tego systemu będzie można osiągnąć tylko poprzez wprowadzenie biometrii. Oficjalnie przyjęty instrument legislacyjny będzie określał wspólne zasady dotyczące zagwarantowania skutecznego i zharmonizowanego wykorzystania wizowego systemu informacyjnego na naszych zewnętrznych granicach. W przypadku braku wspólnych zasad te przejścia graniczne, gdzie VIS nie jest systematycznie stosowany, mogłyby być wykorzystywane przez nielegalnych imigrantów i przestępców. Te wspólne zasady zostaną określone poprzez wprowadzenie zmian do kodeksu granicznego Schengen. W związku z tym mogę w pełni poprzeć osiągnięty kompromis i pogratulować Parlamentowi Europejskiemu oraz Radzie osiągnięcia porozumienia po pierwszym czytaniu."@pl16
". − Senhor Presidente, em primeiro lugar, gostaria de agradecer ao relator, o senhor deputado Brejc, pelo seu trabalho nesta proposta. Está a ser dado um importante passo que nos permitirá beneficiar plenamente das ferramentas técnicas disponíveis para protegermos as nossas fronteiras externas. É extremamente importante utilizarmos o Sistema de Informação sobre Vistos (VIS) para assegurarmos a eficácia dos controlos efectuados nas fronteiras externas. O VIS fornece uma ligação fidedigna entre o titular de visto, o visto e o passaporte com o intuito de evitar a utilização de identidades falsas. Os benefícios totais deste sistema só serão atingidos com a introdução dos dados biométricos. O instrumento legislativo previsto na ordem do dia estabelecerá, uma vez adoptado formalmente, as normas comuns para garantir a eficácia e a harmonia da utilização do VIS nas nossas fronteiras externas. Sem normas comuns, os pontos de passagem das fronteiras onde o VIS não é sistematicamente utilizado poderão ser explorados por imigrantes ilegais e por criminosos. Ao alterarmos o Código das Fronteiras Schengen, estas normas comuns serão estabelecidas. Por conseguinte, posso apoiar totalmente o compromisso alcançado e felicito o Parlamento Europeu e o Conselho pelo acordo em primeira leitura."@pt17
"Monsieur le Président, je voudrais d'abord remercier le rapporteur, M. Brejc, pour le travail accompli sur ce dossier. Une étape importante ainsi s'achève, qui permettra de bénéficier pleinement des outils techniques disponibles pour sécuriser nos frontières extérieures. L'utilisation du système d'information sur les visas (VIS) revêt beaucoup d'importance pour l'efficacité des contrôles aux frontières extérieures. Le VIS établit en effet un lien fiable entre le détenteur de visa, le visa et le passeport, afin d'éviter l'utilisation des fausses identités. Ces avantages ne seront entièrement réalisés qu'avec l'utilisation de la biométrie. L'instrument législatif qui est à l'ordre du jour établira, une fois formellement adopté, les règles communes pour garantir l'utilisation efficace et harmonisée du VIS à nos frontières extérieures. Sans un régime commun, ces points de passage des frontières où le VIS n'est pas systématiquement utilisé pourraient bien être exploités par des immigrés illégaux et des criminels. En modifiant le code frontières Schengen, ce régime commun est établi. Je peux donc soutenir entièrement le compromis atteint et féliciter le Parlement européen et le Conseil pour l'accord en première lecture."@ro18
"− Vážený pán predsedajúci, najprv by som rád poďakoval pánovi spravodajcovi Brejcovi za jeho prácu na tomto návrhu. Práve sa uskutočňuje dôležitý krok, ktorý nám umožní plne využiť dostupné technické nástroje na zabezpečenie našich vonkajších hraníc. Používanie vízového informačného systému (VIS) je nesmierne dôležité na zaistenie účinnosti kontrol na vonkajších hraniciahc. VIS poskytuje spoľahlivú väzbu medzi držiteľom víza, vízom a pasom, a zabraňuje tak použitiu falošnej totožnosti. Výhody tohto systému sa plne prejavia až po zavedení biometrických prvkov. Legislatívnym nástrojom na programe rokovania sa po jeho formálnom prijatí stanovia spoločné pravidlá, ktoré zaručia účinné a harmonizované použitie VIS na našich vonkajších hraniciach. Bez spoločných pravidiel by tieto hraničné prechody, kde sa VIS bežne nepoužíva, mohli byť zneužívané nelegálnymi prisťahovalcami a zločincami. Zmenou Kódexu schengenských hraníc budú tieto spoločné pravidlá nastavené. Plne preto podporujem dosiahnutý kompromis a blahoželám Európskemu parlamentu a Rade k dohode pri prvom čítaní."@sk19
". − Gospod predsednik, najprej bi se rad zahvalil poročevalcu, gospodu Brejcu, za njegovo delo pri tem predlogu. Narejen je pomemben korak, ki nam bo omogočil, da bomo v celoti izkoristili tehnična orodja, ki so na voljo za zavarovanje naših zunanjih meja. Izjemno pomembno je, da se uporablja Vizumski informacijski sistem (VIS) in da se zagotovi, da bo kontrola, ki se izvaja na zunanjih mejah, učinkovita. VIS zagotavlja zanesljivo povezavo med imetnikom vizuma, vizumom in potnim listom in preprečuje uporabo lažne istovetnosti. Vse koristi tega sistema bodo pridobljene šele z uvedbo biometričnih podatkov. Zakonodajni instrument, ki je na dnevnem redu, bo potem, ko bo formalno sprejet, določil skupna pravila, da bo zajamčena učinkovita in usklajena uporaba sistema VIS na naših zunanjih mejah. Brez skupnih pravil bi lahko tiste mejne prehode, kjer se sistem VIS ne bi sistematično uporabljal, izkoriščali nezakoniti priseljenci in kriminalci. Ta skupna pravila bodo določena s spremembo Zakonika o schengenskih mejah. Zato lahko v celoti podprem doseženi kompromis in čestitam Evropskemu parlamentu in Svetu za soglasje na prvi obravnavi."@sl20
". − Herr talman! Jag vill först och främst tacka föredraganden Mihael Brejc för hans arbete med detta förslag. Vi tar nu ett viktigt steg som kommer att göra det möjligt för oss att till fullo utnyttja de tekniska verktyg vi förfogar över för att säkra våra yttre gränser. Det är oerhört viktigt att informationssystemet för viseringar (VIS) används för att säkra effektiva kontroller vid de yttre gränserna. Genom VIS får vi en tillförlitlig koppling mellan viseringsinnehavaren, viseringen och passet, så att användning av falska identiteter förhindras. Alla fördelar med detta system kommer att nås först när biometri införs. Den aktuella rättsakten kommer, när den formellt antagits, att innehålla gemensamma regler för att garantera en effektiv och harmoniserad användning av VIS vid våra yttre gränser. Utan gemensamma regler kan de gränsövergångar där VIS inte systematiskt används utnyttjas av olagliga invandrare och brottslingar. Genom en ändring av kodexen om Schengengränserna kommer dessa gemensamma regler att införas. Jag kan därför till fullo stödja den kompromiss som nåtts och gratulera Europaparlamentet och rådet till överenskommelsen vid första behandlingen."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph