Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-09-01-Speech-1-083"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080901.17.1-083"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Tenho de agradecer as palavras da Senhora Ministra e também do Senhor Comissário, assim como dos Colegas, daqueles que concordaram e dos que não concordaram, porque os que não concordaram dão-me oportunidade, aqui e agora, de prestar um ou outro esclarecimento. Mas antes disso quero dizer o seguinte: quer como deputado, quer como jurista e cidadão, hoje sinto-me particularmente satisfeito de poder subscrever a proposta do Conselho e as nossas alterações e espero e desejo que a decisão-quadro venha a ser aprovada e aplicada, porquê? Porque a situação é grave na Europa e temos de dar uma resposta sem mais delongas. Há muitos acusados já julgados que circulam pelo espaço da União sem que os tribunais possam executar as sentenças proferidas noutros países. Ora, isto é grave para o desenvolvimento da própria criminalidade e da segurança na Europa e é importante que as Instituições Europeias tenham uma resposta. A decisão-quadro promove sobretudo o princípio do reconhecimento mútuo e as nossas alterações, as alterações propostas pelo Parlamento, devem ser lidas articuladamente, quer as soluções propostas para as notificações, quer as soluções propostas para as regras de representação dos acusados, quer as soluções propostas para o julgamento de recurso ou de apelação. É que em qualquer uma destas soluções, soluções técnicas, elas estão articuladas e, a nosso ver, estão garantidos os direitos de defesa sempre e em qualquer circunstância dos acusados. Bem sabemos, e é preciso que se diga, que o óptimo é inimigo do bom. Nestas circunstâncias, a solução que foi encontrada, a meu ver, é uma solução que devemos adoptar, que é já um passo importante e grande e em frente e é mais um pequeno passo. Seguindo a velha regra, assim se constrói a União Europeia, assim se constrói a Europa."@pt17
lpv:spokenAs
lpv:translated text
". − Musím poděkovat paní ministryni za její slova a také panu komisaři a mým kolegům poslancům, těm, co souhlasí, i těm, co nesouhlasí, protože ti druzí mi poskytují příležitost, abych tady a teď vysvětlil pár věcí. V první řadě však chci říci toto: jako poslanec tohoto Parlamentu i jako právník a občan pociťuji dnes uspokojení, že se mohu podepsat pod návrh Rady a naše změny. Proč pevně doufám a věřím, že rámcové rozhodnutí bude přijato a uplatňováno? Odpověď zní, protože situace v Evropě je vážná a musíme reagovat bez dalšího prodlení. Existuje řada lidí, kteří již byli odsouzeni a kteří se volně pohybují na území Evropské unie, aniž by soudy měly možnost vymáhat rozhodnutí vynesená v jiných zemích. To je závažné z hlediska rozvoje trestné činnosti samotné a z hlediska bezpečnosti v Evropě a je důležitě, aby evropské orgány reagovaly. Především rámcové rozhodnutí prosazující zásadu vzájemného uznávání a naše změny, změny navrhované Parlamentem, je třeba chápat ve vzájemné souvislosti. Navrhovaná řešení, která se týkají předvolávání osob, pravidel pro zastupování obviněných a obnovy procesu nebo odvolání, je třeba chápat ve vzájemné souvislosti. Všechna tato technická řešení spolu vzájemně souvisejí a podle našeho názoru vždy a za všech okolností musí být zaručeno právo obviněných na obhajobu. Dobře víme, a to je třeba říci, s čím bychom se měli rozloučit. Za těchto okolností je řešení,  němuž se dospělo, podle mého názoru řešením, které musíme přijmout. Je to důležitý a významný krok vpřed a zároveň také další malý krůček kupředu. V duchu starého pravidla tímto způsobem vybudujeme Evropskou unii, tímto způsobem vybudujeme Evropu."@cs1
". Fru formand! Jeg må takke ministeren for hendes ord og også kommissæren og mine kolleger, både de, der er enige, og de, der er uenige, for sidstnævnte giver mig mulighed her og nu for at forklare et par ting. Men først vil jeg gerne sige følgende: Både som medlem af Parlamentet og som advokat og borger føler jeg mig særlig tilfreds i dag over at kunne tilslutte mig Rådets forslag og vores ændringsforslag. Hvorfor håber og beder jeg til, at rammeafgørelsen vil blive vedtaget og anvendt? Svaret er, fordi situationen i Europa er alvorlig, og vi må reagere uden yderligere forsinkelse. Der er mange, der allerede er blevet dømt, og som frit bevæger sig gennem Unionen, uden at domstolene kan håndhæve de domme, der er afsagt i andre lande. Det er alvorligt i forhold til udviklingen af kriminalitet i sig selv og sikkerheden i Europa, og det er vigtigt, at de europæiske institutioner reagerer. I særdeleshed fremmer rammeafgørelsen princippet om gensidig anerkendelse, og vores ændringsforslag, de ændringsforslag, som Parlamentet har stillet, må ses i sammenhæng med hinanden. De løsninger, der foreslås med hensyn til at indkalde folk og reglerne for tiltaltes tilstedeværelse og for fornyede retssager og appelsager, må læses i indbyrdes sammenhæng. Alle disse tekniske løsninger er indbyrdes forbundne, og efter vores mening må rettighederne til tiltaltes forsvar altid garanteres under alle omstændigheder. Vi ved alle, hvad vi bør lade være i fred, og det må siges. Under disse omstændigheder er den løsning, der er blevet fundet, efter min mening noget, som vi må vedtage. Det er et både vigtigt og stort skridt fremad og også endnu et lille skridt fremad. Ifølge de gamle bestemmelser er det sådan, man opbygger EU, sådan, man opbygger Europa."@da2
". − Ich möchte mich bei der Frau Ministerin, dem Herrn Kommissar und meinen Kolleginnen und Kollegen, sowohl bei denen, die mir zustimmen als auch bei denen, die mir nicht zustimmen, bedanken, denn die, die mir nicht zustimmen, geben mir die Möglichkeit, hier und jetzt den einen oder anderen Aspekt klarzustellen. Zuallererst möchte ich Folgendes erklären: Als Abgeordneter wie auch als Jurist und Bürger ist es mir heute eine ganz besondere Freude, dass ich den Vorschlag des Rates und unsere Änderungen billigen kann. Warum hoffe und wünsche ich nun, dass der Rahmenbeschluss gebilligt und dann umgesetzt wird? Weil die Sachlage in Europa folgenschwer ist und wir ohne weitere Verzögerungen eine Antwort geben müssen. Es gibt viele bereits verurteilte Angeklagte, die sich im Raum der Union bewegen, ohne dass die Gerichte die Urteile, die in einem anderen Land gefällt wurden, vollstrecken können. Das hat gravierende Folgen für die Entwicklung der Kriminalität selbst und die Sicherheit in Europa, und die europäischen Institutionen müssen eine Antwort geben. Der Rahmenbeschluss fördert vor allem den Grundsatz der gegenseitigen Anerkennung, und unsere Änderungen, die vom Parlament vorgeschlagenen Änderungsanträge, müssen im Zusammenhang gesehen werden, sowohl die zu den Ladungen als auch die zu der Vertretung der Angeklagten durch einen Rechtsbeistand oder die für die Berufungsverfahren vorgeschlagenen Lösungen. Jede einzelne dieser Lösungen, dieser technischen Lösungen, steht miteinander im Zusammenhang, und nach unserem Dafürhalten sind die Rechte auf Vertretung in jeder Hinsicht unter allen Umständen für den Angeklagten sichergestellt. Wir wissen allzu gut, und das muss auch gesagt werden, wovon wir am besten Abstand nehmen sollten. Unter diesen Umständen ist die gefundene Lösung meiner Ansicht nach eine Lösung, die wir beschließen sollten. Sie ist bereits ein großer und wichtiger Schritt und ein Schritt vorwärts, und sie ist ein weiterer kleiner Schritt. Der alten Regel zufolge muss so die Europäische Union, muss so Europa aufgebaut werden."@de9
". Ευχαριστώ την υπουργό για τα σχόλιά της, καθώς και τον Επίτροπο και τους συναδέλφους μου, τόσο εκείνους που συμφωνούν όσο και εκείνους που διαφωνούν, καθότι οι τελευταίοι μού δίνουν την ευκαιρία, εδώ και τώρα, να διευκρινίσω ορισμένα ζητήματα. Καταρχάς, όμως, θέλω να επισημάνω το εξής: και ως βουλευτής αυτού του Σώματος και ως δικηγόρος και πολίτης, αισθάνομαι ιδιαίτερη ικανοποίηση σήμερα διότι είμαι σε θέση να συνυπογράψω την πρόταση του Συμβουλίου και τις τροπολογίες μας. Γιατί εύχομαι και επιθυμώ την έγκριση και εφαρμογή της απόφασης πλαισίου; Η απάντηση είναι επειδή η κατάσταση στην Ευρώπη είναι σοβαρή και πρέπει να δράσουμε χωρίς περαιτέρω καθυστερήσεις. Υπάρχουν πολλά άτομα τα οποία έχουν ήδη καταδικαστεί και κυκλοφορούν ελεύθερα στο εσωτερικό της Ένωσης χωρίς τα δικαστήρια να είναι σε θέση να εκτελέσουν τις αποφάσεις που έχουν εκδοθεί σε άλλες χώρες. Αυτό είναι σοβαρό τόσο για την εξέλιξη του ίδιου του εγκλήματος όσο και για την ασφάλεια στην Ευρώπη, και είναι σημαντικό να παρέμβουν τα ευρωπαϊκά όργανα σε αυτήν την κατάσταση. Ειδικότερα, η απόφαση πλαίσιο προωθεί την αρχή της αμοιβαίας αναγνώρισης, και οι τροπολογίες μας, οι τροπολογίες τις οποίες προτείνει το Κοινοβούλιο, πρέπει να εξεταστούν συνδυαστικά. Οι λύσεις που προτείνονται όσον αφορά την κλήτευση των ενδιαφερομένων, τους κανόνες που διέπουν την εκπροσώπηση των διαδίκων και τις διαδικασίες επανεκδίκασης ή υποβολής έφεσης πρέπει επίσης να εξεταστούν από κοινού. Όλες αυτές οι τεχνικές λύσεις είναι αλληλένδετες και, κατά τη γνώμη μας, τα δικαιώματα υπεράσπισης των κατηγορουμένων πρέπει πάντα να διασφαλίζονται ανεξαρτήτως των επιμέρους συνθηκών. Γνωρίζουμε καλά, και αυτό πρέπει να ειπωθεί, τι πρέπει να αφήσουμε άθικτο. Υπό τις παρούσες συνθήκες, η λύση που έχει βρεθεί πρέπει, κατά τη γνώμη μου, να υιοθετηθεί. Πρόκειται για σημαντικό και μεγάλο βήμα προόδου, αν και μπορεί ταυτόχρονα να θεωρηθεί ότι συνιστά ένα ακόμη μικρό βήμα προόδου. Σύμφωνα με τον παλαιό γνωστό κανόνα, έτσι πρέπει να οικοδομήσουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση, έτσι πρέπει να οικοδομήσουμε την Ευρώπη."@el10
". − I must thank the Minister for her words and also the Commissioner and my fellow Members, both those who agree and those who disagree, because the latter give me the opportunity, here and now, to clarify one or two points. However, first of all I want to say the following: both as a Member of this House and as a lawyer and citizen, I feel particularly satisfied today to be able to endorse the Council’s proposal and our amendments. Why do I hope and pray that the framework decision will be adopted and applied? The answer is because the situation in Europe is serious and we must respond without further delay. There are many people who have already been sentenced and who are moving freely through the Union without the courts being able to enforce the decisions rendered in other countries. This is serious in terms of the development of crime itself and security in Europe and it is important that the European institutions respond. In particular, the framework decision promotes the principle of mutual recognition, and our amendments, the amendments proposed by Parliament, must be read in conjunction with one another. The solutions proposed on summoning people, on the rules for the representation of defendants and on retrials or appeals must be read in conjunction with one another. All these technical solutions are interlinked and, in our opinion, the rights of defence of defendants must always be guaranteed in all circumstances. We well know, and this must be said, what we should leave well alone. Under these circumstances, the solution that has been found is, in my opinion, a solution that we must adopt. It is both an important and a great step forward and also another small step forward. According to the old rule, this is how to build the European Union, this is how to build Europe."@en4
". − Debo agradecer las palabras de la señora Ministra y también las del Comisario y de sus Señorías, tanto de quienes están de acuerdo como de quienes discrepan, ya que estos últimos me dan ocasión, aquí y ahora, de aclarar ciertos puntos. Sin embargo, en primer lugar quiero aclarar lo siguiente: como diputado de esta Cámara y como abogado y ciudadano, me siento hoy particularmente satisfecho de poder respaldar la propuesta del Consejo y nuestras enmiendas. Espero y deseo que la Decisión marco se apruebe y se aplique. ¿Por qué? Porque la situación en Europa es grave y debemos dar una respuesta sin más demora. Hay muchos acusados ya condenados que están moviéndose libremente por la Unión sin que los tribunales puedan ejecutar las resoluciones dictadas en otros países. Esto es grave en lo que atañe al desarrollo de propia delincuencia y a la seguridad en Europa, por lo que es importante que las instituciones europeas respondan. La Decisión marco promueve sobre todo el principio de reconocimiento mutuo y nuestras enmiendas, las enmiendas propuestas por el Parlamento, deben leerse de manera articulada: las soluciones propuestas en cuanto la citación de personas, sobre las normas de representación de acusados y sobre la incoación de nuevos procesos o la interposición de recursos. Todas estas soluciones técnicas están interconectadas y, en nuestra opinión, se garantizan los derechos de la defensa de los acusados siempre y en todas las circunstancias. Sabemos bien, y es preciso que se diga, que lo óptimo es enemigo de lo bueno. En estas circunstancias, la solución que se ha hallado es, en mi opinión, una solución que debemos adoptar. Se trata de un paso adelante de gran importancia, aunque sea un paso pequeño. Según la vieja norma, así se construye la Unión Europea y así se construye Europa."@es21
". − Pean tänama ministrit sõnavõtu eest ning volinikku ja oma kaasparlamendiliikmeid, nii nõusse jäänuid kui ka lahkarvamusel olevaid, kuna lahkarvamusel olijad annavad mulle võimaluse selgitada siin ja praegu mõnda küsimust. Siiski tahan eelkõige öelda järgmist: nii selle täiskogu liikme kui ka juristi ning kodanikuna tunnen täna erilist rahulolu nõukogu ettepaneku ning meie muudatusettepanekute heakskiitmise üle. Miks ma loodan ning palun, et raamotsus vastu võetakse ning et seda hakatakse rakendama? Aga seetõttu, et olukord Euroopas on tõsine ning peame viivitamatult reageerima. Niigi on palju süüdi mõistetud inimesi, kes kogu liidus vabalt ringi liiguvad, ilma et kohtutel oleks õigus teistes riikides langetatud otsuseid täide viia. See on tõsine probleem kuritegude arvu kasvamise ja Euroopa turvalisuse seisukohalt ning Euroopa institutsioonide reageerimine on oluline. Eelkõige edendab raamotsus vastastikuse tunnustamise põhimõtet ning meie, parlamendi esitatud muudatusettepanekuid tuleb vaadata üksteisega seotuna. Üksteisega seotuna tuleb vaadelda ka lahendusi, mida pakutakse inimeste kohtusse kutsumiseks, kostjate esindamiseks ning kohtuprotsesside uuesti läbivaatamiseks või edasikaebamiseks. Kõik need tehnilised lahendused on üksteisega seotud ning meie arvates peab õigused kostjate kaitseks tagama igas olukorras. Teame väga hästi, ning seda tuleb tõega välja öelda, mida me puudutada ei tohiks. Neid asjaolusid arvesse võttes tuleb leitud lahendus minu arvates kinnitada. See on ühtaegu nii oluline ja suur läbimurre kui ka väike samm edasi. Vastavalt vanale põhikirjale on see Euroopa Liidu rajamise viis, nii tuleb rajada Euroopat."@et5
". − Haluan kiittää ministeriä hänen esittämästään puheenvuorosta samoin kuin komission jäsentä ja kollegoitani. Kiitän sekä niitä, joka ovat yhtä mieltä kanssani, että niitä, jotka ovat eri mieltä, sillä viimeksi mainitut tarjoavat minulle tilaisuuden selventää täällä nyt joitakin kohtia. Aivan ensiksi haluan kuitenkin sanoa seuraavaa: olen tänään sekä parlamentin jäsenenä että lakimiehenä ja kansalaisena erityisen tyytyväinen voidessani kannattaa neuvoston ehdotusta ja esittämiämme tarkistuksia. Miksi minä toivon ja rukoilen, että puitepäätös hyväksytään ja pannaan täytäntöön? Siksi, että tilanne Euroopassa on vakava ja meidän on vastattava siihen viipymättä. Monet jo tuomion saaneet ihmiset liikkuvat vapaasti eri puolilla Euroopan unionia ilman, että tuomioistuimet pystyvät panemaan täytäntöön muissa maissa annettuja päätöksiä. Tämä on vakava ongelma sekä itse rikollisuuden kehityksen että Euroopan turvallisuuden kannalta, ja on tärkeää, että Euroopan toimielimet puuttuvat tähän asiaan. Puitepäätöksellä edistetään erityisesti vastavuoroisen tunnustamisen periaatetta, ja Euroopan parlamentin esittämiä tarkistuksia on tarkasteltava yhdessä toistensa kanssa. Meidän on käsiteltävä yhdessä ratkaisuja, jotka koskevat vastaajien haastamista, vastaajien edustamista koskevia sääntöjä sekä uudelleenkäsittelyä tai muutoksenhakua. Kaikki nämä tekniset ratkaisut ovat sidoksissa toisiinsa, ja mielestämme vastaajan oikeus puolustukseen on taattava aina kaikissa olosuhteissa. Minun on sanottava, että me tiedämme hyvin, mihin asioihin meidän ei pitäisi puuttua. Mielestäni löytämämme ratkaisu on näissä olosuhteissa ratkaisu, joka meidän on hyväksyttävä. Se on sekä merkittävä ja suuri askel eteenpäin että myös pieni askel eteenpäin. Vanhan säännön mukaisesti tällä tavoin meidän on rakennettava Euroopan unionia, tällä tavoin meidän on rakennettava Eurooppaa."@fi7
". − Je tiens à remercier la ministre pour ses propos de même que le commissaire et mes collègues députés, aussi bien ceux qui sont d’accord que ceux qui ne sont pas d'accord, car ces derniers me fournissent l'occasion, ici et maintenant, de clarifier un ou deux points. Toutefois, je voudrais tout d’abord dire ceci: aussi bien en tant que membre de cette Assemblée qu'en tant que juriste et citoyen, je suis particulièrement satisfait aujourd'hui de pouvoir soutenir cette proposition du Conseil ainsi que nos amendements. Pourquoi est-ce que j'espère et prie pour que cette décision-cadre soit adoptée et appliquée? La réponse est: parce que la situation en Europe est grave et que nous devons réagir sans plus attendre. De nombreuses personnes qui ont déjà été condamnées circulent librement à travers l'Union sans que les tribunaux puissent faire appliquer les décisions rendues dans leur pays. Ceci a de graves conséquences en termes d'évolution de la criminalité elle-même et de sécurité en Europe et il est important que les institutions européennes y apportent une réponse. Dans cette optique, la décision-cadre promeut le principe de la reconnaissance mutuelle, et nos amendements, les amendements proposés par le Parlement, doivent être considérés de façon conjointe. Les solutions proposées relatives aux citations à comparaître, aux règles concernant la représentation des prévenus, la révision de procès et l’appel doivent être considérées de façon conjointe. Toutes ces solutions techniques sont interliées et, à nos yeux, les droits de la défense des inculpés doit toujours être garanti en toutes circonstances. Nous savons parfaitement, et ceci doit être dit, ce que nous devrions laisser de côté. Dans ces circonstances, la solution qui a été dégagée est, selon moi, la solution qui doit être adoptée. Il s’agit à la fois d’une avancée importante et significative et d’un petit supplémentaire en avant. Selon la vieille règle, c’est de cette façon que nous construisons l'Union européenne, c'est de cette façon que nous construisons l'Europe."@fr8
". − Köszönöm a miniszter asszony, valamint a biztos úr és képviselőtársam szavait – azokét, akik egyetértenek, és azokét is, akik nem, mert ez utóbbiak lehetővé teszik számomra, hogy itt és most tisztázzak néhány kérdést. Mindenekelőtt azonban azt szeretném mondani, hogy parlamenti képviselőként, valamint jogászként és polgárként is különösen boldog vagyok ma, hogy jóváhagyhatjuk a Tanács javaslatát és módosításainkat. Hogy miért reménykedem abban, és miért kérem, hogy a kerethatározat kerüljön elfogadásra és alkalmazásra? A válasz a következő: az európai helyzet súlyos, és minden további késlekedés nélkül reagálnunk kell. Sok olyan elítélt személy van, aki szabadon mozog az Unióban, mert a bíróságok más országban nem tudják betartatni döntéseiket. Ez súlyos kérdés a bűnözés kialakulását és Európa biztonságát tekintve, és fontos, hogy az európai intézmények reagáljanak. Ezen belül a kerethatározat előmozdítja a kölcsönös elismerés elvét, és módosításainkat – a Parlament által javasolt módosításokat – egymással együtt kell olvasni. A beidézéssel, az alperesek képviseletével, valamint a megismételt eljárással vagy a fellebbezéssel kapcsolatos javaslatokat együtt kell figyelembe venni. E technikai javaslatok mind kölcsönösen összefüggnek, és véleményünk szerint az alperesek védelmét minden körülmények között garantálni kell. Mindannyian jól tudjuk, és el kell mondanunk, hogy mi az, amihez nem kell nyúlnunk. Ilyen körülmények közt a megoldás, amelyet megfogalmaztunk véleményem szerint olyan megoldás, amit el kell fogadnunk. Egyszerre fontos és nagy lépés előre, ugyanakkor egy újabb kis lépés előre. A régi szabály szerint így kell építeni az Európai Uniót, így kell építeni Európát."@hu11
". − Devo ringraziare il Ministro per le sue parole, nonché il Commissario e i miei colleghi deputati, chi è d’accordo e chi si oppone, poiché questi ultimi mi hanno concesso l’opportunità, qui e adesso, di chiarire uno o due aspetti. Tuttavia, desidero innanzi tutto esprimere il seguente concetto: in quanto deputato di quest’Aula e avvocato e cittadino, oggi sono particolarmente soddisfatto di poter appoggiare la proposta del Consiglio e i nostri emendamenti. Per quale motivo spero e prego che la decisione quadro sia adottata e applicata? La risposta è perché la situazione in Europa è seria e dobbiamo reagire senza indugi. Ci sono molte persone che sono già state condannate e che si spostano liberamente nell’Unione senza che i tribunali siano in grado di applicare le decisioni pronunciate in altri paesi. Quest’aspetto è grave in termini di sviluppo degli stessi crimini e della sicurezza in Europa, ed è importante che le istituzioni europee rispondano. In particolare, la decisione quadro promuove il principio di riconoscimento reciproco, e i nostri emendamenti, gli emendamenti proposti dal Parlamento, devono essere considerati in relazione l’uno all’altro, così come si deve fare con le soluzioni presentate sugli individui citati in giudizio, sulle norme per la rappresentanza degli imputati e sui nuovi processi o i ricorsi in appello. Tutte queste soluzioni tecniche sono interconnesse e, a nostro parere, si devono garantire in ogni circostanza i diritti alla difesa degli imputati. Sappiamo bene, e questo va detto, che dovremmo accontentarci. Date queste circostanze, la soluzione che è stata trovata è, a mio avviso, una soluzione da adottare. Si tratta di un grande e importante passo avanti e anche di un altro piccolo passo avanti. Secondo la vecchia regola, si tratta di come costruire l’Unione europea, di come costruire l’Europa."@it12
". − Turiu padėkoti Ministrei už jos žodžius, taip pat Komisijos nariui bei mano bičiuliams Parlamento nariams – ir tiems, kas sutinka, ir tiems, kas nesutinka, nes pastarieji suteikia man galimybę čia ir dabar paaiškinti vieną ar du teksto punktus. Tačiau visų pirma noriu pasakyti štai ką: ir kaip Parlamento narys, ir kaip teisininkas bei pilietis, aš jaučiuosi ypač patenkintas šiandien, galėdamas patvirtinti Tarybos pasiūlymą ir mūsų pakeitimus. Kodėl aš tikiuosi ir meldžiu, kad pagrindų sprendimas bus priimtas ir pritaikytas? Atsakau: todėl, kad padėtis Europoje yra rimta, ir mes turime nedelsiant parengti atsaką. Yra daug žmonių, kurie jau buvo nuteisti ir kurie laisvai juda po Sąjungą, o teismai negali priversti vykdyti kitose šalyse priimtų nutarčių. Tai rimta problema dėl paties nusikalstamumo augimo ir saugumo Europoje, todėl svarbu, kad Europos institucijos parengtų atsaką. Šiuo atžvilgiu pagrindų sprendimas skatina abipusio pripažinimo principo taikymą, ir mūsų pakeitimai, Parlamento pasiūlyti pakeitimai, turi būti svarstomi kartu. Pasiūlyti sprendimai dėl asmenų šaukimo į teismą, dėl kaltinamųjų atstovavimo taisyklių ir dėl bylos peržiūrėjimų ar apeliacijų turi būti svarstomi kartu. Visi šie techniniai sprendimai yra tarpusavyje sujungti ir, mūsų nuomone, kaltinamųjų teisės į gynybą visada turi būti užtikrinamos bet kokiomis aplinkybėmis. Mes gerai žinome, ir tai reikia pasakyti, ko mes negalime išspręsti. Esant šioms aplinkybėmis, surastas sprendimas yra, mano nuomone, toks sprendimas, kurį turime priimti. Tai yra ir svarbus, ir didelis žingsnis į priekį ir taip pat kitas mažas žingsnis į priekį. Remiantis sena taisykle, būtent taip kuriama Europos Sąjunga, būtent taip kuriama Europa."@lt14
". − Man jāpasakās ministres kundzei par viņas vārdiem, kā arī komisāra kungam un godājamajiem deputātiem — gan tiem, kuri piekrīt, gan tiem, kuri nepiekrīt man, jo, pateicoties tieši šiem pēdējiem, man ir iespēja šeit un tagad precizēt vienu vai divus aspektus. Tomēr vispirms es vēlētos pateikt, lūk, ko: gan kā Parlamenta deputāts, gan kā jurists un pilsonis es jūtos īpaši gandarīts šodien, jo varu atbalstīt Padomes priekšlikumu un mūsu grozījumus. Kāpēc es ceru un lūdzu, lai izdotos pieņemt un piemērot šo pamatlēmumu? Tādēļ, ka situācija Eiropā ir nopietna un mums nekavējoties uz to ir jāreaģē. Ir daudz tādu personu, kuras jau ir notiesātas, bet brīvi pārvietojas ES teritorijā, jo tiesas nespēj izpildīt citās valstīs pieņemtos nolēmumus. Tā ir nopietna situācija, jo ir saistīta ar noziedzības izplatību un drošību Eiropā, un tādēļ ir svarīgi, lai ES iestādes reaģētu. Šis pamatlēmums jo īpaši veicina savstarpējās atzīšanas principu, un mūsu grozījumi, Parlamenta ierosinātie grozījumi, ir jāinterpretē, ņemot vērā to savstarpējo atbilstību. Risinājumi, kas piedāvāti attiecībā uz personu uzaicināšanu ierasties, saistībā ar noteikumiem par tiesājamā pārstāvību, atkārtotu lietas izskatīšanu vai pārsūdzību, ir jāinterpretē, ņemot vērā savstarpējo atbilstību. Visi šie tehniskie risinājumi ir savstarpēji saistīti, un, mūsuprāt, vienmēr, jebkādos apstākļos, jābūt garantētām tiesājamo personu tiesībām uz aizsardzību. Mēs ļoti labi zinām — un tas ir jāpasaka — kas mums jāliek mierā. Šādos apstākļos atrastais risinājums, manuprāt, ir arī tas, kas mums jāpieņem. Tas reizē ir gan svarīgs un nozīmīgs, gan neliels solis uz priekšu. Kā teikts senajā teicienā — jāsāk soli pa solim. Tā ir jāveido Eiropas Savienība, tā ir jāveido Eiropa."@lv13
"Tenho de agradecer as palavras da Senhora Ministra e também do Senhor Comissário, assim como dos Colegas, daqueles que concordaram e dos que não concordaram, porque os que não concordaram dão-me oportunidade, aqui e agora, de prestar um ou outro esclarecimento. Mas antes disso quero dizer o seguinte: quer como deputado, quer como jurista e cidadão, hoje sinto-me particularmente satisfeito de poder subscrever a proposta do Conselho e as nossas alterações e espero e desejo que a decisão-quadro venha a ser aprovada e aplicada, porquê? Porque a situação é grave na Europa e temos de dar uma resposta sem mais delongas. Há muitos acusados já julgados que circulam pelo espaço da União sem que os tribunais possam executar as sentenças proferidas noutros países. Ora, isto é grave para o desenvolvimento da própria criminalidade e da segurança na Europa e é importante que as Instituições Europeias tenham uma resposta. A decisão-quadro promove sobretudo o princípio do reconhecimento mútuo e as nossas alterações, as alterações propostas pelo Parlamento, devem ser lidas articuladamente, quer as soluções propostas para as notificações, quer as soluções propostas para as regras de representação dos acusados, quer as soluções propostas para o julgamento de recurso ou de apelação. É que em qualquer uma destas soluções, soluções técnicas, elas estão articuladas e, a nosso ver, estão garantidos os direitos de defesa sempre e em qualquer circunstância dos acusados. Bem sabemos, e é preciso que se diga, que o óptimo é inimigo do bom. Nestas circunstâncias, a solução que foi encontrada, a meu ver, é uma solução que devemos adoptar, que é já um passo importante e grande e em frente e é mais um pequeno passo. Seguindo a velha regra, assim se constrói a União Europeia, assim se constrói a Europa."@mt15
". − Ik wil graag de minister danken voor haar woorden, en verder de commissaris en mijn collega’s, zowel diegenen die instemmen als diegenen die niet instemmen met mijn verslag, aangezien deze laatsten mij de gelegenheid geven hier en nu een aantal punten duidelijk te maken. Allereerst wil ik echter het volgende zeggen: als lid van dit Parlement, als advocaat en als burger geeft het mij zeer veel voldoening vandaag het voorstel van de Raad en onze amendementen te kunnen bekrachtigen. Waarom hoop en bid ik dat het kaderbesluit wordt aangenomen en toegepast? Het antwoord daarop is dat de situatie in Europa ernstig is en dat wij zonder nog verder te dralen daarop moeten reageren. Er zijn al tal van mensen veroordeeld die zich toch vrij door de Unie begeven zonder dat rechtbanken in staat zijn in andere lidstaten gedane uitspraken af te dwingen. Dit is een ernstig misstand in de zin van de ontwikkeling van criminaliteit zelf en in de zin van de veiligheid van Europa, en het is belangrijk dat de Europese instellingen hierop een antwoord formuleren. Het kaderbesluit bevordert in het bijzonder het beginsel van wederzijdse erkenning, en onze amendementen, de door het Parlement voorgestelde amendementen, moeten in samenhang met elkaar worden gelezen. De voorgestelde oplossingen voor het dagvaarden van personen, voor de regels inzake de vertegenwoordiging van gedaagden en voor herzieningsprocessen of beroepsprocedures moeten allemaal in samenhang met elkaar worden gelezen. Al deze technische oplossingen zijn onderling verbonden en naar mijn mening moeten de rechten van gedaagden te allen tijde en in alle omstandigheden worden gegarandeerd. We weten allemaal, en dit wil ik toch even benadrukken, dat wat goed is, met rust moet worden gelaten. In deze omstandigheden is de oplossing die wij hebben gevonden, naar mijn smaak een oplossing die wij moeten goedkeuren. Het is zowel een belangrijke als een forse stap voorwaarts, maar in andere opzichten ook weer een kleine stap voorwaarts. Volgens een oude regel is dit hoe wij moeten bouwen aan de Europese Unie, is dit hoe wij Europa vorm moeten geven."@nl3
". − Pragnę podziękować pani minister za jej słowa, jak również panu komisarzowi oraz moim koleżankom i kolegom posłom, zarówno tym, którzy się ze mną zgadzają, jak i tym, którzy są odmiennego zdania, ponieważ to właśnie ci drudzy dają mi możliwość, tu i teraz, wyjaśnić jeden lub dwa aspekty. Jednakże przede wszystkim chciałbym powiedzieć następującą rzecz: zarówno jako członek tej Izby, jak i prawnik i obywatel, czuję się dziś szczególnie zadowolony z tego, że mogę poprzeć wniosek Rady oraz nasze poprawki. Dlaczego mam nadzieję i modlę się o to, aby decyzja ramowa została przyjęta i zastosowana? Odpowiedź brzmi następująco: ponieważ sytuacja w Europie jest poważna i musimy zareagować na nią bez dalszej zwłoki. Jest wiele osób, które zostały już skazane i które swobodnie przemieszczają się po terenie Unii, a sądy nie mogą wyegzekwować decyzji wydanych w innych krajach. Jest to poważna sytuacja w kontekście rozwoju samej przestępczości oraz w kontekście bezpieczeństwa w Europie i ważne jest, aby instytucje europejskie na nią odpowiedziały. Decyzja ramowa w szczególności propaguje zasadę wzajemnego uznawania i nasze poprawki, poprawki zgłoszone przez Parlament, należy czytać wszystkie razem. Rozwiązania zaproponowane odnośnie do wzywania ludzi, zasad reprezentacji oskarżonych i ponownych procesów lub apelacji również należy czytać wszystkie razem. Wszystkie te rozwiązania techniczne są ze sobą powiązane i naszym zdaniem prawa oskarżonych do obrony muszą być zagwarantowane zawsze i we wszystkich okolicznościach. Dobrze wiemy, i trzeba to powiedzieć, z czym powinniśmy dać sobie spokój. W takich okolicznościach rozwiązanie, jakie udało się znaleźć, jest moim zdaniem rozwiązaniem, które musimy przyjąć. Jest to zarówno ważny i ogromny krok naprzód, jak i kolejny niewielki krok do przodu. Zgodnie ze starą zasadą właśnie tak buduje się Unię Europejską i właśnie tak buduje się Europę."@pl16
"Tenho de agradecer as palavras da Senhora Ministra e também do Senhor Comissário, assim como dos Colegas, daqueles que concordaram e dos que não concordaram, porque os que não concordaram dão-me oportunidade, aqui e agora, de prestar um ou outro esclarecimento. Mas antes disso quero dizer o seguinte: quer como deputado, quer como jurista e cidadão, hoje sinto-me particularmente satisfeito de poder subscrever a proposta do Conselho e as nossas alterações e espero e desejo que a decisão-quadro venha a ser aprovada e aplicada, porquê? Porque a situação é grave na Europa e temos de dar uma resposta sem mais delongas. Há muitos acusados já julgados que circulam pelo espaço da União sem que os tribunais possam executar as sentenças proferidas noutros países. Ora, isto é grave para o desenvolvimento da própria criminalidade e da segurança na Europa e é importante que as Instituições Europeias tenham uma resposta. A decisão-quadro promove sobretudo o princípio do reconhecimento mútuo e as nossas alterações, as alterações propostas pelo Parlamento, devem ser lidas articuladamente, quer as soluções propostas para as notificações, quer as soluções propostas para as regras de representação dos acusados, quer as soluções propostas para o julgamento de recurso ou de apelação. É que em qualquer uma destas soluções, soluções técnicas, elas estão articuladas e, a nosso ver, estão garantidos os direitos de defesa sempre e em qualquer circunstância dos acusados. Bem sabemos, e é preciso que se diga, que o óptimo é inimigo do bom. Nestas circunstâncias, a solução que foi encontrada, a meu ver, é uma solução que devemos adoptar, que é já um passo importante e grande e em frente e é mais um pequeno passo. Seguindo a velha regra, assim se constrói a União Europeia, assim se constrói a Europa."@ro18
"− Musím poďakovať pani ministerke za jej slová a rovnako aj pánovi komisárovi a mojim kolegom poslancom, tým, ktorí súhlasia i tým, ktorí nesúhlasia, pretože tí druhí mi poskytujú príležitosť, aby som tu a teraz vysvetlil niekoľko vecí. V prvom rade chcem však povedať nasledovné: ako poslanec tohto Parlamentu a ako právnik a občan dnes pociťujem uspokojenie, že sa môžem podpísať pod návrh Rady a naše zmeny. Prečo pevne dúfam a verím, že rámcové rozhodnutie bude prijaté a uplatňované? Odpoveď znie: pretože situácia v Európe je vážna a musíme reagovať bez ďalšieho meškania. Existuje množstvo ľudí, ktorí už boli odsúdení a ktorí sa voľne pohybujú na území Európskej únie bez toho, aby súdy mali možnosť vymáhať rozhodnutia vynesené v iných krajinách. To je závažné z hľadiska rozvoja samotnej trestnej činnosti a z hľadiska bezpečnosti v Európe a je dôležité, aby európske orgány reagovali. Predovšetkým rámcové rozhodnutie presadzujúce zásadu vzájomného uznávania a naše zmeny, zmeny navrhované Parlamentom, je potrebné chápať vo vzájomnej súvislosti. Navrhované riešenia, ktoré sa týkajú predvolávania osôb, pravidiel pre zastupovanie obvinených a obnovy procesu alebo odvolania, je potrebné chápať vo vzájomnej súvislosti. Všetky tieto technické riešenia spolu navzájom súvisia a podľa nášho názoru vždy a za každých okolností musí byť zaručené právo obvinených na obhajobu. Dobre vieme, a to je potrebné povedať, s čím by sme sa mali rozlúčiť. Za týchto okolností je riešenie, ku ktorému sa dospelo, podľa môjho názoru riešením, ktoré musíme prijať. Je to dôležitý a významný krok vpred a zároveň aj ďalší malý krôčik dopredu. V duchu starého pravidla týmto spôsobom vybudujeme Európsku úniu, týmto spôsobom vybudujeme Európu."@sk19
". − Moram se zahvaliti ministrici za njene besede, pa tudi komisarju in drugim kolegom poslancev, tistim, ki soglašajo in tistim, ki nasprotujejo, kajti slednji mi dajejo priložnost, tukaj in zdaj, da razčistimo kakšno točko ali dve. Vsekakor bi rad rekel naslednje: kot član tega parlamenta in kot pravnik in državljan sem danes še posebno zadovoljen, da lahko odobrim predlog Sveta in naše spremembe. Zakaj upam in molim, da bo okvirni sklep sprejet in uporabljen? Odgovor je, zato, ker je položaj v Evropi resen in se moramo nemudoma odzvati. Veliko je ljudi, ki so bili že obsojeni in se prosto gibljejo po Uniji, sodišča pa ne morejo izvršiti odločb, sprejetih v drugih državah. To je resno glede razvoja samega kriminala in varnosti v Evropi, zato je pomembno, da se Evropske institucije odzovejo. Okvirni sklep uveljavlja predvsem načelo vzajemnega priznavanja, naše spremembe, to je spremembe, ki jih je predlagal Parlament, pa je treba brati v medsebojni povezavi. Predlagane rešitve glede vabljenja ljudi, o pravilih za zastopanje obtožencev in o ponovnem sojenju ali pritožbah je treba brati v medsebojni povezavi. Vse tehnične rešitve so povezane in po našem mnenju je treba pravice obtožencev do obrambe vedno zajamčiti v vseh okoliščinah. Dobro vemo in to je treba povedati, kaj bi morali pustiti pri miru. V teh okoliščinah je najdena rešitev po mojem mnenju rešitev, ki jo moramo sprejeti. To je pomembno in velik korak naprej ter hkrati tudi naslednji mali korak naprej. V skladu s starim pravilom je to, kako graditi Evropsko unijo, to, kako graditi Evropo."@sl20
". − Jag måste tacka ministern för hennes ord och också kommissionsledamoten och mina kolleger, både de som samtycker och de som misstycker, eftersom de senare ger mig möjlighet att här och nu klargöra ett par saker. Men först vill jag säga detta. Både som europaparlamentariker och som advokat och medborgare är jag synnerligen nöjd med att i dag kunna stödja rådets förslag och våra ändringsförslag. Varför hoppas och ber jag om att rambeslutet ska antas och tillämpas? Svaret är att situationen i Europa är allvarlig och att vi måste vidta åtgärder utan vidare dröjsmål. Det finns många som redan har blivit dömda och som nu rör sig fritt genom EU utan att domstolarna är i stånd att verkställa de domar som har avkunnats i andra länder. Detta är allvarligt med tanke på brottslighetens utveckling i sig och säkerheten i EU, och det är av vikt att EU-institutionerna reagerar på detta. I rambeslutet främjas särskilt principen om ömsesidigt erkännande och våra ändringsförslag som kommer från parlamentet ska läsas tillsammans med varandra. De lösningar som föreslagits när det handlar om att kalla personer inför rätta, reglerna om rätten att företrädas av ombud och om förnyad prövning eller överklagande måste ses i ett inbördes sammanhang. Alla dessa tekniska lösningar är sammanlänkade, och svarandes rätt att företrädas av ombud måste som vi ser det alltid garanteras under alla omständigheter. Vi vet – och det bör sägas – vilka saker vi bör lämna därhän. Under dessa omständigheter anser jag att den lösning man funnit är en lösning vi måste anta. Det är både ett viktigt och stort steg framåt och ännu ett litet steg framåt. Allt enligt den gamla regeln som säger att det här är hur man bygger Europeiska unionen, det här är hur man bygger Europa."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"relator"18,15,17
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph