Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-09-01-Speech-1-082"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080901.17.1-082"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Madam President, I should like to say a few words in my capacity as a shadow rapporteur on the other two reports and to thank Mrs Kaufmann for the way we worked together, and Mr França for his work. There were 57 compromise amendments in his report, which says something about the level of work we put in. Concerning the report on decisions rendered probably the most sensitive aspect relates to the fact that, in some Member States, when judgments are rendered in the absence of the defendant, the solution is to have a retrial, thus fully respecting the European Convention on Human Rights (Protocol No 7, Article 2) and the International Covenant on Civil and Political Rights, whereas other countries recognise only the right to an appeal. Unfortunately, the proposal in this report is not about harmonising current legislation in the 27 Member States. Although we should aim at having a European legislation in the future, for the time being we have done our best, at least by ensuring that even in the appeal the defendant enjoys the procedural guarantees as provided for by Articles 5 and 6 of the European Convention on Human Rights. I should like to conclude by saying that the good functioning of the principle of mutual recognition of judicial decisions requires a high level of mutual confidence between the Member States, and this confidence must be based on a common observance of human rights and fundamental principles."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Paní předsedající, ráda bych řekla pár slov ze své pozice stínové zpravodajky pro ostatní dvě zprávy a poděkovala paní Kaufmannové za to, jakým způsobem jsme spolupracovaly, a panu Françovi za jeho činnost. Tato zpráva obsahovala 57 kompromisních pozměňovacích návrhů, což něco vypovídá o množství vynaložené práce. Pokud jde o zprávu o rozhodnutích pravděpodobně nejcitlivější aspektem v této věci je skutečnost, že některé členské státy umožňují v případě vynesení příkazu v nepřítomnosti obviněného obnovu řízení, čímž plně respektují Evropskou úmluvu o lidských právech (protokol č. 7, článek 2) a Mezinárodní pakt o občanských a politických právech, zatímco jiné země uznávají pouze právo na odvolání. Bohužel návrh obsažený v této zprávě se nezabývá harmonizací platných právních předpisů ve 27 členských státech. Ačkoliv naším cílem by v budoucnu měly být evropské právní předpisy, prozatím jsme alespoň udělali všechno pro to, aby i v případě odvolání měl obviněný procesní záruky, jak stanoví články 5 a 6 Evropské úmluvy o lidských právech. Chtěl bych zakončit slovy, že dobré fungování zásady vzájemného uznávání soudních rozhodnutí vyžaduje vysokou míru vzájemné důvěry mezi členskými státy a tato důvěra musí být založena na společném dodržování lidských práv a základních zásad."@cs1
"Fru formand! Jeg vil gerne sige et par ord i egenskab af skyggeordfører for de to andre betænkninger og for at takke fru Kaufmann for den måde, vi arbejdede sammen på, og hr. França for hans arbejde. Der var 57 kompromisændringsforslag i hans betænkning, hvilket siger noget om den mængde arbejde, vi lagde i det. Med hensyn til betænkningen om domme afsagt in absentia er det mest følsomme aspekt heraf sikkert, at når domme afsiges uden den tiltaltes tilstedeværelse, er løsningen i visse medlemsstater at lade retssagen gå om, så man fuldt ud respekterer den europæiske menneskerettighedskonvention (protokol nr. 7, artikel 2) og den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder, hvorimod andre lande kun anerkender retten til appel. Desværre handler forslaget i denne betænkning ikke om harmonisering af gældende lovgivning i de 27 medlemsstater. Selv om vi bør sigte imod at få fælles europæisk lovgivning i fremtiden, har vi for indeværende gjort det bedste, vi kunne, ved i det mindste at sikre, at tiltalte selv ved appel har de proceduremæssige garantier, der gives i artikel 5 og 6 i den europæiske menneskerettighedskonvention. Jeg vil gerne afslutte med at sige, at hvis man skal få princippet om gensidig anerkendelse af retlige afgørelser til at fungere ordentligt, kræver det et højt niveau af gensidig tillid mellem medlemsstaterne, og denne tillid må baseres på en fælles overholdelse af menneskerettighederne og fundamentale principper."@da2
". Frau Präsidentin! Ich möchte mich in meiner Eigenschaft als Schattenberichterstatterin der beiden anderen Berichte äußern und Frau Kaufmann für die gute Zusammenarbeit und Herrn França für seine Arbeit danken. Zu seinem Bericht gab es 57 Kompromissänderungsanträge, und das sagt etwas über das Ausmaß der Arbeit aus, die wir in diesen Bericht investiert haben. Der vielleicht sensibelste Aspekt des Berichts über Abwesenheitsurteile betrifft die Tatsache, dass die Lösung für Urteile in Abwesenheit des Beklagten in einigen Mitgliedstaaten in einem Wiederaufnahmeverfahren besteht und somit der Europäischen Menschenrechtskonvention (Protokoll Nr. 7, Artikel 2) sowie dem internationalen Pakt über bürgerliche und politische Rechte voll entsprochen wird, während andere Länder lediglich das Recht auf Berufung anerkennen. Leider geht es beim Vorschlag in diesem Bericht nicht um die Harmonisierung der aktuellen Rechtsetzung in den 27 Mitgliedstaaten. Wir sollten in Zukunft zwar eine europäische Gesetzgebung anstreben, doch zum gegenwärtigen Zeitpunkt haben wir unser Bestes gegeben und sichergestellt, dass der Beklagte selbst im Berufungsfall in den Genuss der in Artikel 5 und 6 der Europäischen Menschenrechtskonvention vorgesehenen Verfahrensgarantien kommt. Abschließend möchte ich sagen, dass ein hohes Maß an gegenseitigem Vertrauen zwischen den Mitgliedstaaten notwendig ist, damit das Prinzip der gegenseitigen Anerkennung von Gerichtsurteilen gut funktioniert, und dieses Vertrauen muss auf der gemeinsamen Achtung der Menschenrechte und fundamentaler Prinzipien beruhen."@de9
". Κυρία Πρόεδρε, θέλω να πω λίγα λόγια με την ιδιότητά μου ως σκιώδους εισηγήτριας στις δύο άλλες εκθέσεις που εξετάζουμε σήμερα και να ευχαριστήσω την κ. Kaufmann για τη συνεργασία μας, καθώς και τον κ. França για το έργο που έχει επιτελέσει. Στην έκθεσή του κατατέθηκαν 57 συμβιβαστικές τροπολογίες, και αυτό είναι ενδεικτικό της ποιότητας του έργου που χρειάστηκε να επιτελέσουμε. Όσον αφορά την έκθεση σχετικά με τις αποφάσεις που εκδίδονται ερήμην, η πιο ευαίσθητη ίσως πτυχή αφορά το γεγονός ότι, σε ορισμένα κράτη μέλη, όταν εκδίδονται αποφάσεις ερήμην του κατηγορουμένου, η λύση είναι η επανάληψη της δίκης, και κατ’ αυτόν τον τρόπο σεβόμαστε πλήρως την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (πρωτόκολλο αριθ. 7, άρθρο 2) και το Διεθνές Σύμφωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα, ενώ άλλες χώρες αναγνωρίζουν μόνο το δικαίωμα στην έφεση. Δυστυχώς, η πρόταση που περιλαμβάνεται σε αυτήν την έκθεση δεν αφορά την εναρμόνιση της ισχύουσας νομοθεσίας στα 27 κράτη μέλη. Αν και πρέπει να αποβλέπουμε στη θέσπιση ευρωπαϊκής νομοθεσίας στο μέλλον, προς το παρόν κάναμε ό,τι καλύτερο μπορούσαμε, διασφαλίζοντας τουλάχιστον ότι ακόμη και σε περίπτωση έφεσης ο κατηγορούμενος θα απολαμβάνει όλες τις δικονομικές εγγυήσεις που προβλέπονται στα άρθρα 5 και 6 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Επιτρέψτε μου να ολοκληρώσω αυτήν την παρέμβαση επισημαίνοντας ότι η καλή λειτουργία της αρχής της αμοιβαίας αναγνώρισης των δικαστικών αποφάσεων απαιτεί υψηλό επίπεδο αμοιβαίας εμπιστοσύνης μεταξύ των κρατών μελών, και αυτή η εμπιστοσύνη πρέπει να στηρίζεται στον κοινό σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των συναφών θεμελιωδών αρχών."@el10
"Señora Presidenta, desearía pronunciar unas palabras, en mi calidad de ponente alternativa de los otros dos informes, y dar las gracias a la señora Kaufmann por su cooperación y al señor França por su trabajo. Se han presentado 57 enmiendas de transacción al informe, lo que testimonia en cierta medida el trabajo que le hemos dedicado. En cuanto al informe sobre las resoluciones dictadas en rebeldía, probablemente el aspecto más delicado se relaciona con el hecho de que, en algunos Estados miembros, cuando se dictan sentencias en rebeldía, la solución consiste en iniciar un nuevo proceso, lo que respeta plenamente lo establecido en el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos (Protocolo nº 7, artículo 2), así como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, mientras que otros países sólo reconocen el derecho de recurso. Lamentablemente, la propuesta de este informe no trata sobre la armonización de legislación vigente en los 27 Estados miembros. Aunque debemos procurar tener una legislación europea en el futuro, por el momento hemos hecho todo lo posible, al menos al garantizar que, incluso al recurrir, el acusado goce de las garantías procesales con arreglo a lo establecido en los artículos 5 y 6 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos. Desearía concluir afirmando que el buen funcionamiento del principio de reconocimiento mutuo de las resoluciones judiciales requiere un alto nivel de confianza mutua entre los Estados miembros, y que esta confianza debe basarse en una observancia común de los derechos humanos y los principios fundamentales."@es21
"Austatud juhataja, tahaksin öelda paar sõna variraportöörina teise kahe raporti kohta ning tänada Sylvia-Yvonne Kaufmanni meie koostöö ning Armando Françat tema töö eest. Selles raportis on 57 kompromissmuudatusettepanekut, mis ütleb nii mõndagi meie töö panuse suuruse kohta. Mis puutub tagaseljaotsuseid käsitlevasse raportisse, siis on tõenäoliselt kõige tundlikum asjaolu seotud sellega, et juhul kui mõnedes liikmesriikides langetatakse kohtuotsus kostja kohtusse mitteilmumisel, on lahenduseks kohtuasja uuesti läbivaatamine, järgides seejuures täielikult Euroopa inimõiguste konventsiooni protokolli nr 7 artiklit 2 ning kodaniku- ja poliitiliste õiguste rahvusvahelist pakti, arvestades, et teised riigid tunnustavad vaid õigust kohtuotsus edasi kaevata. Kahjuks ei ole käesoleva raporti ettepaneku eesmärgiks kehtivad õigusaktid 27 liikmesriigis ühtlustada. Vaatamata sellele, et meie eesmärgiks peaks olema saavutada tulevikus Euroopa õigusaktid, oleme käesolevaks hetkeks andnud endast parima, tagades vähemalt, et isegi kohtuotsust edasi kaevates on kostjal menetluslikud tagatised vastavalt Euroopa inimõiguste konventsiooni artiklitele 5 ja 6. Tahaksin oma sõnavõtu lõpetada, öeldes, et kohtuotsuste vastastikuse tunnustamise toimimiseks on vaja liikmesriikidevahelist vastastikust usaldust ning see usaldus peab põhinema inimõiguste ning aluspõhimõtete ühisel järgimisel."@et5
"Arvoisa puhemies, koska toimin näiden kahden muun mietinnön varjoesittelijänä, haluaisin esittää muutaman sanan ja kiittää Sylvia-Yvonne Kaufmannia yhteistyömme sujumisesta ja Armando Françaa hänen tekemästään työstä. Armando Françan mietintöön sisältyi 57 kompromissitarkistusta, mikä kertoo jotakin työmme määrästä. Vastaajan poissa ollessa annettujen päätösten täytäntöönpanoa koskevan mietinnön ehkä kaikkein arkaluontoisin näkökohta liittyy siihen, että kun tuomioita annetaan vastaajan poissa ollessa, joissakin jäsenvaltioissa asia ratkaistaan järjestämällä uudelleenkäsittely, jolloin noudatetaan täysin Euroopan ihmisoikeussopimuksen pöytäkirjaan nro 7 sisältyvää 3 artiklaa sekä kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevaa yleissopimusta, kun taas toisissa maissa vastaajalla on oikeus ainoastaan muutoksenhakuun. Ikävä kyllä mietinnössä esitetyllä ehdotuksella ei yhdenmukaisteta 27 jäsenvaltion tämänhetkistä lainsäädäntöä. Vaikka meidän pitäisi tulevaisuudessa pyrkiä eurooppalaiseen lainsäädäntöön, tällä hetkellä me olemme tehneet voitavamme varmistamalla vastaajalle menettelyyn liittyvät takeet myös muutoksenhakutapauksissa Euroopan ihmisoikeussopimuksen 5 ja 6 artiklan mukaisesti. Lopuksi haluaisin todeta, että jäsenvaltioiden välinen hyvä keskinäinen luottamus on välttämätön edellytys, jotta oikeuden päätösten vastavuoroista tunnustamista koskevaa periaatetta noudatetaan moitteettomasti, ja tämän luottamuksen on perustuttava ihmisoikeuksien ja perusperiaatteiden yhtäläiseen noudattamiseen."@fi7
"Madame la Présidente, je voudrais, en ma qualité de rapporteur fictif, dire quelques mots à propos des deux rapports et remercier M Kaufmann pour la manière dont nous avons pu travailler ensemble ainsi que M. França pour son travail. Son rapport comportait 57 amendements de compromis ce qui en dit long sur l’ampleur des efforts qui ont été fournis. S’agissant du rapport sur les décisions rendues l’aspect probablement le plus sensible a trait au fait que, dans certains États membres, lorsque le jugement est rendu en l’absence de l’inculpé, la solution est de procéder à une révision du procès, en parfaite conformité donc avec la Convention européenne des droits de l’homme (protocole n° 7, article 2) et le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, alors que d'autres pays ne reconnaissent que le droit d'interjeter appel. Malheureusement, la proposition contenue dans ce rapport ne consiste pas en une harmonisation de la législation actuelle dans les 27 États membres. Bien que nous devions viser à parvenir à une législation européenne pour l’avenir, pour le moment nous avons fait de notre mieux, du moins en garantissant que même en cas d’appel, le prévenu jouisse des garanties procédurales telles qu’établies aux articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. Je voudrais conclure en disant que le bon fonctionnement du principe de la reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires exige un haut niveau de confiance mutuelle entre les États membres, et cette confiance doit être fondée sur un respect commun des droits humains et des principes fondamentaux."@fr8
"Elnök asszony, árnyékelőadó minőségemben szeretnék néhány szót szólni a másik két jelentésről, és megköszönni Kaufmann asszonynak az együttműködést, és França úrnak a munkáját. A jelentésben 57 megegyezéses módosítás volt, ami mutatja, hogy mennyi munkával járt. Ami az alperes távollétében hozott döntéseket illeti: a kérdés legérzékenyebb része talán azzal kapcsolatos, hogy egyes tagállamokban, amikor az alperes távollétében születik meg a döntés, a megoldás a megismételt eljárás, s így teljes mértékben tiszteletben tartják az emberi jogokról szóló európai egyezményt (7. jegyzőkönyv, 2. cikk) és Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezményét, míg más országok csak a fellebbezésre való jogot ismerik el. Sajnálatos módon a jelentésben megfogalmazott javaslat lényege nem az, hogy a 27 tagállam jelenlegi jogalkotását harmonizálja. Bár arra kell törekednünk, hogy a jövőben létrejöjjön az európai jogalkotás, ez idő szerint minden tőlünk telhetőt megtettünk, legalább azzal, hogy biztosítottuk: az alperes a fellebbezés során élvezi az emberi jogokról szóló európai egyezmény 5. és 6. cikke biztosította eljárási garanciákat. Végezetül szeretnék rámutatni, hogy az igazságügyi döntések kölcsönös elfogadásának megfelelő működéséhez szükség van a tagállamok közötti kölcsönös bizalomra, és ennek a bizalomnak az emberi jogok és alapelvek közös tiszteletben tartásán kell alapulnia."@hu11
". Signora Presidente, vorrei pronunciare alcune parole in quanto relatrice ombra per gli altri due documenti e ringraziare l’onorevole Kaufmann per il modo con cui abbiamo lavorato insieme, e l’onorevole França per il suo lavoro. Nella sua relazione ci sono stati 57 emendamenti di compromesso, che dicono qualcosa in merito al livello di lavoro introdotto. Per quanto riguarda la relazione sulle esecuzioni pronunciate in contumacia, probabilmente l’aspetto più delicato si riferisce al fatto che, in alcuni Stati membri, quando si pronunciano sentenze in assenza dell’imputato, la soluzione è svolgere un nuovo processo, rispettando pertanto pienamente la Convenzione europea dei diritti dell’uomo (protocollo VII, articolo 2) e il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, laddove altri paesi riconoscono soltanto il diritto a un ricorso in appello. Purtroppo, la proposta in questa relazione non tratta l’armonizzazione della legislazione attuale nei 27 Stati membri. Sebbene in futuro dovremmo mirare a una legislazione europea, adesso abbiamo fatto del nostro meglio, almeno garantendo che anche nel ricorso in appello l’imputato goda delle garanzie procedurali come previsto dagli articoli 5 e 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo. Vorrei terminare affermando che il buon funzionamento del principio di reciproco riconoscimento delle decisioni giuridiche richiede un livello elevato di vicendevole fiducia tra gli Stati membri, e tale fiducia deve essere fondata su un rispetto comune dei diritti umani e dei principi fondamentali."@it12
"Gerb. pirmininke, norėčiau kaip šešėlinė pranešėja pasakyti kelis žodžius apie kitus du pranešimus ir padėkoti S. Y. Kaufmann už bendradarbiavimą, ir A. Françą už jo darbą. Jo pranešime buvo 57 kompromisiniai pakeitimai, ir tai šį tą sako apie mūsų įdėtą darbą. Kalbant apie pranešimą dėl priimtų nutarčių, turbūt pats jautriausias aspektas yra susijęs su tuo, kad kai kuriose valstybėse narėse, kai priimamos nutartys nedalyvaujant kaltinamajam, sprendimas gali būti peržiūrimas, tokiu būdu visiškai laikantis Europos konvencijos dėl žmogaus teisių (Protokolas Nr. 7, 2 straipsnis) ir Tarptautinio susitarimo dėl pilietinių ir politinių teisių, tuo tarpu kitos šalys pripažįsta tiktai teisę į apeliaciją. Deja, šio pranešimo pasiūlyme nekalbama apie dabartinių įstatymų 27 valstybėse narėse suderinimą. Nors turime siekti priimti Europos teisės aktus ateityje, šiuo metu pasistengėme bent jau užtikrinti, kad net teikdamas apeliaciją kaltinamasis turėtų procedūrines garantijas, kaip yra numatyta Europos konvencijos dėl žmogaus teisių 5 ir 6 straipsniuose. Baigdama norėčiau pasakyti, kad geras abipusio teisminių nutarčių pripažinimo principo veikimas reikalauja didelio tarpusavio pasitikėjimo tarp valstybių narių, ir šis pasitikėjimas turi remtis bendru žmogaus teisių ir pagrindinių principų laikymusi."@lt14
"Priekšsēdētājas kundze, kā „ēnu” referente es vēlētos teikt dažus vārdus par diviem pārējiem ziņojumiem, pateikties par mūsu kopējo darbu un par viņa darbu. ziņojumā bija iekļauti 57 kompromisa grozījumi, un tas kaut ko liecina par mūsu ieguldītā darba apjomu. Attiecībā uz ziņojumu par nolēmumiem, kas pieņemti prombūtnes laikā ( ), iespējams, visdelikātākais aspekts ir saistīts ar to, ka dažās dalībvalstīs, pasludinot spriedumus procesā, kurā tiesājamā persona nav piedalījusies klātienē, risinājums ir atkārtota lietas izskatīšana, tādējādi pilnībā ievērojot Eiropas Cilvēktiesību konvenciju (Protokols Nr. 7, 2. pants) un Starptautisko paktu par pilsoniskajām un politiskajām tiesībām, lai gan citas dalībvalstis atzīst tikai tiesības pārsūdzēt nolēmumu. Diemžēl šajā ziņojumā ierosinātais priekšlikums neparedz 27 dalībvalstīs saskaņot pašreizējos tiesību aktus. Lai gan mums būtu jātiecas uz turpmāko ES tiesību aktu izstrādi, patlaban mēs jau esam izdarījuši visu iespējamo, vismaz nodrošinot to, ka pat apelācijas procedūrā tiesājamā persona var izmantot procesuālās garantijas, kas paredzētas Eiropas Cilvēktiesību konvencijas 5. un 6. pantā. Noslēgumā es vēlētos pateikt, ka dalībvalstu savstarpējam uzticēšanās līmenim ir jābūt ļoti augstam, lai nodrošinātu tiesas nolēmumu savstarpējās atzīšanas principa efektīvu piemērošanu, turklāt šīs uzticēšanās pamatā jābūt abpusējai cilvēktiesību un pamatprincipu ievērošanai."@lv13
"Madam President, I should like to say a few words in my capacity as a shadow rapporteur on the other two reports and to thank Mrs Kaufmann for the way we worked together, and Mr França for his work. There were 57 compromise amendments in his report, which says something about the level of work we put in. Concerning the report on decisions rendered probably the most sensitive aspect relates to the fact that, in some Member States, when judgments are rendered in the absence of the defendant, the solution is to have a retrial, thus fully respecting the European Convention on Human Rights (Protocol No 7, Article 2) and the International Covenant on Civil and Political Rights, whereas other countries recognise only the right to an appeal. Unfortunately, the proposal in this report is not about harmonising current legislation in the 27 Member States. Although we should aim at having a European legislation in the future, for the time being we have done our best, at least by ensuring that even in the appeal the defendant enjoys the procedural guarantees as provided for by Articles 5 and 6 of the European Convention on Human Rights. I should like to conclude by saying that the good functioning of the principle of mutual recognition of judicial decisions requires a high level of mutual confidence between the Member States, and this confidence must be based on a common observance of human rights and fundamental principles."@mt15
"Mevrouw de Voorzitter, Ik zou graag iets willen zeggen vanuit mijn hoedanigheid als schaduwrapporteur voor de andere twee verslagen, en mevrouw Kaufmann willen bedanken voor de manier waarop zij heeft samengewerkt en de heer França voor zijn werk. Zijn verslag bevat 57 compromisamendementen, en dat zegt wel iets over de hoeveelheid werk die hij erin heeft gestopt. Wat betreft het verslag inzake verstekvonnissen, is het meest gevoelige aspect waarschijnlijk gelegen in het feit dat in sommige lidstaten voor gevallen dat er een vonnis wordt uitgesproken bij verstek van de gedaagde, de oplossing een herzieningsproces bestaat, zodat het Europees Verdrag ter bescherming van de rechten van de mens (Protocol nr. 7, artikel 2) en het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten toch volledig worden nageleefd, terwijl overige landen alleen het recht op beroep kennen. Helaas gaat het voorstel in dit verslag niet over de harmonisering van de huidige wetgeving in de 27 lidstaten. Al moeten wij er zeker naar streven in de toekomst tot een Europese wetgeving te komen, wij hebben voorlopig het beste gedaan wat wij konden doen, namelijk zorgen dat zelfs in het geval van beroep de gedaagde de procedurele garanties geniet die zijn vastgelegd in de artikelen 5 en 6 van het Europees Verdrag ter bescherming van de rechten van de mens. Ik zou willen afsluiten door te zeggen dat, wil het beginsel van wederzijdse erkenning van rechterlijke beslissingen goed functioneren, er een hoge mate van wederzijds vertrouwen tussen de lidstaten vereist is, en dat dit vertrouwen gebaseerd moet zijn op een gemeenschappelijk respecteren van de mensenrechten en de fundamentele beginselen."@nl3
"Pani przewodnicząca! Jako sprawozdawczyni pomocnicza chciałabym powiedzieć kilka słów na temat dwóch pozostałych sprawozdań oraz podziękować posłance Kaufmann za sposób współpracy i posłowi França za wkład pracy. W jego sprawozdaniu znalazło się 57 poprawek kompromisowych, co w pewien sposób świadczy o poziomie włożonej pracy. Jeżeli chodzi o sprawozdanie dotyczące decyzji wydawanych być może najdelikatniejszy aspekt odnosi się do faktu, że w niektórych państwach członkowskich - w przypadku wyroków wydawanych pod nieobecność oskarżonego - rozwiązaniem jest ponowny proces, co w ten sposób świadczy jednocześnie o pełnym poszanowaniu Europejskiej Konwencji Praw Człowieka (protokół nr 7, artykuł 2) i Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych, podczas gdy inne kraje uznają tylko prawo do odwołania. Niestety postawiony w przedmiotowym sprawozdaniu wniosek nie dotyczy harmonizacji obecnego ustawodawstwa w 27 państwach członkowskich. Mimo iż powinniśmy dążyć do posiadania w przyszłości prawodawstwa europejskiego, na dzień dzisiejszy zrobiliśmy wszystko, co w naszej mocy, przynajmniej poprzez zapewnienie tego, że nawet w przypadku odwołania oskarżony może korzystać z gwarancji proceduralnych zgodnie z artykułami 5 i 6 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Na zakończenie chciałabym powiedzieć, że właściwe funkcjonowanie zasady wzajemnego uznawania decyzji sądowych wymaga wysokiego stopnia wzajemnego zaufania pomiędzy państwami członkowskimi i zaufanie to musi opierać się na wspólnym poszanowaniu praw człowieka i podstawowych zasad."@pl16
"Senhora Presidente, gostaria de tecer alguns comentários na qualidade de relatora-sombra dos dois outros relatórios e de agradecer à senhora deputada Kaufmann pela forma como colaborámos e ao senhor deputado França pelo seu trabalho. Havia 57 alterações de compromisso no relatório França, o que diz alguma coisa sobre o nível dos esforços por nós envidados. Quanto ao relatório sobre as decisões proferidas na ausência do arguido, provavelmente o aspecto mais sensível tem que ver com o facto de, nalguns Estados-Membros, quando as decisões são proferidas na ausência do arguido, a solução ser realizar um novo julgamento, respeitando, portanto, na sua totalidade, a Convenção Europeia dos Direitos do Homem (artigo 2.º do Protocolo n.º 7) e o Pacto Internacional sobre os Direitos Civis e Políticos, enquanto outros países reconhecem apenas o direito a recorrer. Infelizmente, a proposta contida neste relatório não visa a harmonização da legislação actual nos 27 Estados-Membros. Apesar de devermos ter como objectivo futuro uma legislação europeia, por agora fizemos o nosso melhor, assegurando pelo menos que também em caso de recurso o arguido goza das garantias processuais consagradas nos artigos 5.º e 6.º da Convenção Europeia dos Direitos do Homem. Gostaria de concluir dizendo que o bom funcionamento do princípio do reconhecimento mútuo das decisões judiciárias requer um elevado nível de confiança mútua entre os Estados-Membros e esta confiança tem de se basear na observância conjunta dos direitos humanos e dos princípios fundamentais."@pt17
"Madam President, I should like to say a few words in my capacity as a shadow rapporteur on the other two reports and to thank Mrs Kaufmann for the way we worked together, and Mr França for his work. There were 57 compromise amendments in his report, which says something about the level of work we put in. Concerning the report on decisions rendered probably the most sensitive aspect relates to the fact that, in some Member States, when judgments are rendered in the absence of the defendant, the solution is to have a retrial, thus fully respecting the European Convention on Human Rights (Protocol No 7, Article 2) and the International Covenant on Civil and Political Rights, whereas other countries recognise only the right to an appeal. Unfortunately, the proposal in this report is not about harmonising current legislation in the 27 Member States. Although we should aim at having a European legislation in the future, for the time being we have done our best, at least by ensuring that even in the appeal the defendant enjoys the procedural guarantees as provided for by Articles 5 and 6 of the European Convention on Human Rights. I should like to conclude by saying that the good functioning of the principle of mutual recognition of judicial decisions requires a high level of mutual confidence between the Member States, and this confidence must be based on a common observance of human rights and fundamental principles."@ro18
"Vážená pani predsedajúca, rada by som povedala niekoľko slov zo svojej pozície tieňovej spravodajkyne pre ostatné dve správy a poďakovala pani Kaufmannovej za to, akým spôsobom sme spolupracovali, a pánovi Françovi za jeho činnosť. Táto správa obsahovala 57 kompromisných pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov, čo niečo vypovedá o množstve vynaloženej práce. Pokiaľ ide o správu o rozhodnutiach pravdepodobne najcitlivejším aspektom v tejto veci je skutočnosť, že niektoré členské štáty umožňujú v prípade vynesenia príkazu v neprítomnosti obvineného obnovu konania, čím plne rešpektujú Európsky dohovor o ľudských právach (protokol č. 7, článok 2) a Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach, zatiaľ čo iné krajiny uznávajú iba právo na odvolanie. Bohužiaľ návrh obsiahnutý v tejto správe sa nezaoberá harmonizáciou platných právnych predpisov v 27 členských štátoch. Hoci by naším cieľom v budúcnosti mali byť európske právne predpisy, zatiaľ sme urobili aspoň všetko pre to, aby aj v prípade odvolania mal obvinený procesné záruky, ako sa stanovuje v článkoch 5 a 6 Európskeho dohovoru o ľudských právach. Chcel by som zakončiť slovami, že dobré fungovanie zásady vzájomného uznávania súdnych rozhodnutí vyžaduje vysokú mieru vzájomnej dôvery medzi členskými štátmi a táto dôvera musí byť založená na spoločnom dodržiavaní ľudských práv a základných zásad."@sk19
"Gospa predsednica, rada bi rekla nekaj besed v vlogi poročevalke v senci o drugih dveh poročilih in se zahvalila gospe Kaufmann za način našega skupnega dela in gospodu Françu za njegovo delo. V njegovem poročilu je bilo 57 kompromisnih sprememb, kar pove nekaj o obsegu našega vloženega dela. Glede poročila o odločbah, sprejetih se najobčutljivejši vidik verjetno nanaša na dejstvo, da je v nekaterih državah članicah, potem ko so sodbe izrečene v odsotnosti obtoženca, rešitev v ponovnem sojenju, tako da sta v celoti spoštovana Evropska konvencija o človekovih pravicah (Protokol št. 7, člen 2) in Mednarodni pakt o državljanskih in političnih pravicah, medtem ko druge države priznavajo le pravico do pritožbe. Na žalost predlog v tem poročilu ni o usklajevanju sedanje zakonodaje v 27 državah članicah. Čeprav bi si morali prizadevati, da bi imeli v prihodnosti evropsko zakonodajo, smo zaenkrat storili največ, kar smo lahko, vsaj z zagotovitvijo, da obtoženec tudi v pritožbi uživa postopkovna jamstva, kot so predvidena v členih 5 in 6 Evropske konvencije o človekovih pravicah. Rada bi zaključila s tem, da povem, da je za dobro delovanje načela vzajemnega priznavanja pravosodnih odločb potrebna visoka raven medsebojnega zaupanja med državami članicami in to zaupanje mora temeljiti na skupnem spoštovanju človekovih pravic in temeljnih načel."@sl20
"Fru talman! Jag vill som skuggföredragande för de två andra betänkandena säga ett par ord och tacka Sylvia-Yvonne Kaufmann för hur vi har arbetat tillsammans och även Armando França för hans arbete. Det fanns 57 kompromissändringsförslag i hans betänkande, vilket säger en del om den mängd arbete vi har lagt ned. När det gäller betänkandet om utevarodomar, förmodligen den känsligaste aspekten, har det att göra med att när domar avkunnas i svarandens utevaro i vissa medlemsstater är lösningen att ha en förnyad prövning, som alltså är helt i linje med den europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna (protokoll nr 7, artikel 2) och den internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter, medan andra länder endast erkänner rätten till överklagande. Dessvärre handlar förslaget i betänkandet inte om att harmonisera dagens lagstiftning i de 27 medlemsstaterna. Även om vi ska sikta på att ha en EU-lagstiftning i framtiden har vi i dagsläget gjort vårt bästa, åtminstone genom att se till att svaranden även i händelse av överklagande åtnjuter samma processuella garantier som är inskrivna i artiklarna 5 och 6 i den europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna. Jag vill avrunda med att säga att för att principen om ömsesidigt erkännande av domar ska fungera väl krävs ett stort mått av ömsesidigt förtroende medlemsstaterna emellan, ett förtroende som måste bygga på en gemensam respekt för de mänskliga rättigheterna och grundläggande principerna."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Renate Weber,"18,5,5,20,15,1,19,14,16,11,13,4,17,21
"in absentia"18,15,1,19,14,16,13,4,8
"zpravodajka. –"1
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph