Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-09-01-Speech-1-076"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080901.17.1-076"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Madam President, no sensible person wants to make life easy for criminals, but we do have to guard against justice in Europe being reduced to the lowest common denominator. And with such a wide range of judicial procedures, safeguards and processes across the EU, talk of obtaining judicial equivalence often involves exactly that. In the United Kingdom, our common-law-based legal system is quite different in practice, precedent and processes to the system in our continental neighbours. So when I see reports that are predicated on the fusion of practice for fusion’s sake, I must be concerned. I take the report on mutual recognition of judgments . I frankly say that there is not equivalence between the painstaking judicial precautions taken before someone is convicted in the United Kingdom and what seems to me the far more casual approach in, for example, Greece or Bulgaria. Therefore, I do not agree that my British constituent convicted there in his absence should have that conviction automatically recognised in the UK."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Paní předsedající, žádný rozumný člověk nechce usnadňovat život zločincům, ale musíme bránit spravedlnost v Evropě, aby nebyla zredukována na nejmenšího společného jmenovatele. A při tak širokém rozsahu soudních řízení, záruk a postupů napříč Evropou často právě toto řeči o dosažení právní rovnocennosti zahrnují. Ve Spojeném království máme právní systém založený na zvykovém právu, který se od systému našich kontinentálních sousedů naprosto odlišuje v praxi, používáním precedentu a rozdílnými postupy. A tak když vidím zprávy založené na splynutí praxe, které nemá rozumný důvod, musím pociťovat znepokojení. Vezměme si zprávu o vzájemném uznávání příkazů . Rovnou prohlašuji, že není nic rovnocenného mezi pečlivými právními opatřeními přijatými před tím, než je někdo odsouzen ve Spojeném království, a tím, mi připadá mnohem spíš jako nesystémový přístup, například v Řecku či Bulharsku. Proto nesouhlasím s tím, aby se mému britskému voliči odsouzenému zde v nepřítomnosti toto odsouzení automaticky uznávalo ve Spojeném království."@cs1
"Fru formand! Intet fornuftigt menneske ønsker at gøre livet let for kriminelle, men vi må virkelig beskytte os imod, at justitsvæsenet i Europa bliver reduceret til den laveste fællesnævner. Og med en så bred vifte af juridiske procedurer, beskyttelsesforanstaltninger og processer i hele EU involverer snak om at nå frem til juridisk ækvivalent netop dette. I Det Forenede Kongerige er vores retssystem, som er baseret på sædvaneret, i praksis helt anderledes med hensyn til præcedens og processer end vores kontinentale naboers systemer. Så når jeg ser betænkninger, der er baseret på en forening af forskellige former for praksis for denne forenings egen skyld, må jeg være bekymret. Jeg kan nævne betænkningen om gensidig anerkendelse af domme afsagt in absentia. Jeg må helt ærligt sige, at der ikke er overensstemmelse mellem de omhyggelige juridiske sikkerhedsforanstaltninger, der tages, før nogen dømmes in absentia i Det Forenede Kongerige, og hvad der forekommer mig at være en langt mere skødesløs holdning i f.eks. Grækenland eller Bulgarien. Derfor er jeg ikke enig i, at min britiske vælger, som er dømt der i sit fravær, automatisk bør have denne dom anerkendt i Det Forenede Kongerige."@da2
"Frau Präsidentin! Kein vernünftiger Mensch möchte den Kriminellen das Leben leicht machen, aber wir müssen dafür sorgen, dass die Rechtsprechung in Europa nicht auf den kleinsten gemeinsamen Nenner reduziert wird. Angesichts der zahlreichen unterschiedlichen Rechtsverfahren, Sicherheitsmaßnahmen und Prozesse innerhalb der EU besteht jedoch genau diese Gefahr, wenn man von der Erzielung rechtlicher Übereinstimmung spricht. Das auf dem Gewohnheitsrecht basierende Rechtssystem Großbritanniens unterscheidet sich in Praxis, Rechtsprechung und Prozessen erheblich vom System unserer Nachbarn auf dem Kontinent. Wenn ich also Berichte lese, bei denen es um die Zusammenführung der Verfahren um der Zusammenführung willen geht, dann mache ich mir einfach Sorgen. Nehmen wir den Bericht über die gegenseitige Anerkennung von Abwesenheitsurteilen. Ich sage offen, dass keine Ausgewogenheit herrscht zwischen den akribischen rechtlichen Vorkehrungen, die ergriffen werden, bevor in Großbritannien jemand in Abwesenheit verurteilt wird, und dem, wie mir scheint, weit sorgloseren Ansatz z. B. in Griechenland oder Bulgarien. Ich erkläre mich daher nicht damit einverstanden, dass ein Urteil, das dort in Abwesenheit über einen britischen Staatsangehörigen verhängt wird, automatisch in Großbritannien anerkannt werden soll."@de9
"Κυρία Πρόεδρε, κανένας λογικός άνθρωπος δεν θέλει να διευκολύνει τη ζωή των εγκληματιών, όμως πρέπει να προφυλαχτούμε από το ενδεχόμενο να υποβαθμιστεί η δικαιοσύνη στην Ευρώπη στον ελάχιστο κοινό παρονομαστή. Και με ένα τόσο ευρύ φάσμα δικαστικών διαδικασιών, εγγυήσεων και δικονομικών διαδικασιών ανά την ΕΕ, αυτό ακριβώς συνεπάγονται συχνά οι συζητήσεις περί εξασφάλισης της ισοδυναμίας των δικαστικών συστημάτων. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, το νομικό μας σύστημα, το οποίο στηρίζεται στο εθιμικό δίκαιο, διαφέρει σημαντικά ως προς την πρακτική, το δικαστικό προηγούμενο και τη διαδικασία από το σύστημα των γειτόνων μας στην ηπειρωτική Ευρώπη. Έτσι, όταν βλέπω εκθέσεις οι οποίες υποστηρίζουν τη συγχώνευση για χάρη της συγχώνευσης, δεν μπορώ παρά να αισθάνομαι βαθιά ανησυχία. Ας δούμε, για παράδειγμα, την έκθεση σχετικά με την αμοιβαία αναγνώριση των αποφάσεων που εκδίδονται ερήμην. Οφείλω να επισημάνω με κάθε ειλικρίνεια ότι δεν υπάρχει αντιστοιχία μεταξύ των επίπονων δικαστικών προφυλάξεων που λαμβάνονται προτού καταδικαστεί κάποιος ερήμην στο Ηνωμένο Βασίλειο και της πιο χαλαρής, κατά την εκτίμησή μου, προσέγγισης που φαίνεται να χαρακτηρίζει παρόμοιες διαδικασίες σε χώρες όπως η Ελλάδα ή η Βουλγαρία, για παράδειγμα. Επομένως, δεν συμφωνώ με την αυτόματη αναγνώριση στο Ηνωμένο Βασίλειο της ερήμην καταδικαστικής απόφασης που λαμβάνεται εκεί για έναν ψηφοφόρο μου."@el10
"Señora Presidenta, ninguna persona en sus cabales desea facilitar vida de los delincuentes pero a nosotros nos corresponde velar por que la justicia en Europa no se reduzca al mínimo común denominador. Y con una gama tan amplia de procedimientos judiciales, garantías y procesos en toda la UE, la pretensión de lograr la equivalencia judicial entraña, a menudo, precisamente eso. En el Reino Unido, nuestro sistema jurídico basado en el derecho consuetudinario es muy diferente en cuanto a la práctica, los antecedentes y los procesos al sistema de nuestros vecinos continentales. Así, cuando veo informes que se basan en la fusión por la fusión de prácticas, he de mostrarme preocupado. Me referiré al informe sobre el reconocimiento mutuo de las resoluciones dictadas en rebeldía. Francamente, no creo que haya equivalencia entre las minuciosas precauciones judiciales que se toman en el Reino Unido antes de condenar a alguien en rebeldía y el planteamiento a mi juicio mucho menos formal que se aplica, por ejemplo, en Grecia o en Bulgaria. Por consiguiente, no estoy de acuerdo con que la sentencia dictada contra el elector británico de mi circunscripción condenado allí en rebeldía haya de reconocerse de manera automática en el Reino Unido."@es21
"Austatud juhataja, ükski mõistlik inimene ei taha kurjategijate elu lihtsaks teha, kuid peame ära hoidma õiguse viimise Euroopas väikseima ühise nimetajani. Kuid just see kaasnebki õigusalase samaväärsuse saavutamisega sellise suure kohtumenetluste, kaitsemeetmete ning kohtumenetluste hulga puhul. Ühendkuningriigis on meie tavaõigusel põhinev õigussüsteem praktikas pretsedendi ning kohtumenetluse poolest meie Euroopa mandril asuvatest naabritest üsna erinev. Seetõttu olen mures, kui näen raporteid, mis põhjendavad kohtumenetluste ühendamist ühendamise enda pärast. Võtame näiteks tagaseljaotsuste vastastikust tunnustamist käsitleva raporti. Ütlen avameelselt, et Ühendkuningriigis kehtivad tagaselja süüdimõistmise eelsed vaevanõudvad õiguslikud ettevaatusabinõud ei ole võrdväärsed mulle palju pealiskaudsemana tunduva käsitlusega näiteks Kreeka või Bulgaaria puhul. Seetõttu ei nõustu ma, et Ühendkuningriigis peaks automaatselt tunnustama kohtumenetlusel mitteviibinud Briti kodaniku süüdimõistmist."@et5
"Arvoisa puhemies, kukaan järkevä ihminen ei halua rikollisten elämän olevan helppoa, mutta meidän on varottava, ettei oikeutta muuteta Euroopassa pienimmän yhteisen nimittäjän mukaiseksi. Oikeudellisesta vastaavuudesta puhuttaessa oikeusmenettelyjen, takeiden ja oikeudenkäyntien laaja kirjo Euroopan unionissa johtaa usein juuri siihen. Yhdistyneen kuningaskunnan tapaoikeuteen perustuvan oikeusjärjestelmän nykyinen ja aikaisempi käytäntö sekä oikeudenkäynnit poikkeavat melko paljon mannereurooppalaisten naapurimaidemme järjestelmästä. Joten minun on puututtava asiaan nähdessäni mietintöjä, joissa keskeistä on käytäntöjen yhdistäminen pelkän yhdistämisen vuoksi. Katsotaan esimerkiksi mietintöä vastavuoroisen tunnustamisen periaatteen soveltamisesta vastaajan poissa ollessa annettuihin tuomioihin. Minun on rehellisesti sanottava, että huolelliset oikeudelliset varokeinot, joita Yhdistyneessä kuningaskunnassa suoritetaan ennen tuomion antamista vastaajan poissa ollessa, ja esimerkiksi Kreikassa tai Bulgariassa noudatettava, mielestäni huomattavasti huolettomampi lähestymistapa eivät lainkaan vastaa toisiaan. Tästä syystä en hyväksy, että tällaisissa maissa brittiläiselle äänestäjälleni hänen poissa ollessaan annettu tuomio tunnustettaisiin automaattisesti Yhdistyneessä kuningaskunnassa."@fi7
"Madame la Présidente, aucune personne sensée ne voudrait rendre la vie facile aux criminels mais nous devons nous garder d’en réduire la justice en Europe à son plus petit dénominateur commun. Et face à un si large éventail de procédures, garanties et processus judiciaires à travers les pays de l’UE, parler d’obtenir une équivalence sur le plan judiciaire se résume souvent précisément à cela. Au Royaume-Uni, notre système juridique basé sur le droit coutumier est très différent en pratique, en termes de jurisprudence et de processus du système de nos voisins du continent. Dès lors, lorsque je vois des rapports qui sont basés sur la fusion de la pratique dans un simple souci de fusion, je ne peux que m’inquiéter. Prenons le rapport sur la reconnaissance mutuelle des jugements . Je dis franchement qu’il n’y a pas d’équivalence entre les précautions judiciaires méticuleuses qui sont prises avant que quelqu'un ne fasse l'objet d'une condamnation au Royaume-Uni et ce qui me semble être l'approche la plus informelle, par exemple, en Grèce ou en Bulgarie. Par conséquent, je ne peux accepter que mes électeurs britanniques condamnés dans ces pays en leur absence devraient voir leur condamnation automatiquement reconnue au Royaume-Uni."@fr8
"Elnök asszony, nincs olyan értelmes ember, aki szeretné a bűnözők dolgát megkönnyíteni, de ugyanakkor igenis meg kell akadályoznunk azt, hogy Európa igazságszolgáltatása a legkisebb közös nevező szintjére degradálódjon. És – tekintetbe véve, hogy az EU-ban milyen sokféle igazságügyi eljárás, biztosíték és folyamat létezik – az igazságügyi ekvivalencia megvalósítása sok esetben pontosan ezt jelenti. Az Egyesült Királyságban alkalmazott szokásjog alapú jogrendszer gyakorlatát, precedenseit és folyamatait tekintve nagyban eltér a szomszédaink által a kontinensen használt rendszertől. Ezért aggályosnak tartom, amikor olyan jelentéseket látok, amelyek pusztán az egybeolvasztás kedvéért szorgalmazzák az egybeolvasztást. Itt van a kezemben az alperes távollétében hozott ítéletek kölcsönös elfogadásáról szóló jelentés. Őszintén meg kell mondanom: nem látom, hogy mennyiben feleltethetők meg az Egyesült Királyságban a felperes távollétében történő elítélése előtti igen alapos bírósági óvintézkedések annak a – véleményem szerint – sokkal gondatlanabb megközelítésnek, amely például Görögországban vagy Bulgáriában jellemző. Ezért nem fogadom el, hogy egy brit szavazópolgár esetében, akit itt távollétében elítélnek, az ítélet automatikusan elfogadásra kerüljön az Egyesült Királyságban."@hu11
". Signora Presidente, nessuna persona assennata ha intenzione di rendere la vita facile ai criminali, ma in Europa dobbiamo fare attenzione a ridurre la giustizia al minimo comun denominatore. E con una gamma così ampia di procedimenti giudiziari, misure di sicurezza e processi nell’UE, parlare di ottenere un’equivalenza giudiziaria spesso prevede proprio quest’aspetto. Nel Regno Unito, il nostro ordinamento giuridico fondato sulla è abbastanza diverso in prassi, precedenti e processi dall’ordinamento dei nostri vicini continentali. Pertanto, quando vedo relazioni che si basano sulla sintesi della procedura per il bene della sintesi, devo preoccuparmi. Considero la relazione sul riconoscimento reciproco delle sentenze contumaciali. Francamente sostengo che non esista equivalenza tra le attente precauzioni giuridiche prese prima che qualcuno sia condannato in contumacia nel Regno Unito e ciò che sembra un atteggiamento molto più superficiale, ad esempio, di Grecia e Bulgaria. Quindi, non sono d’accordo che il mio elettore britannico condannato in un altro paese in sua assenza debba avere la sua condanna automaticamente riconosciuta nel Regno Unito."@it12
"Gerb. pirmininke, joks protingas asmuo nenori palengvinti gyvenimo nusikaltėliams, bet mes tikrai turime saugotis, kad teisingumas Europoje nebūtų sumažintas iki mažiausio bendrojo vardiklio. Kai Europos Sąjungoje yra toks platus teisminių procedūrų, apsaugų ir procesų spektras, kalba apie teisminį ekvivalentiškumą dažnai prilygsta tokiam supaprastinimui. Jungtinėje Karalystėje bendrąja teise pagrįsta teisės sistema gana skiriasi savo praktika, precedentais ir procesais nuo žemyne esančių kaimynų sistemos. Todėl man kyla nerimas, kai matau pranešimus, kuriuose kalbama apie suliejimą vien dėl paties suliejimo. Kalbu apie pranešimą apie abipusį nuosprendžių pripažinimą. Aš atvirai sakau, kad negalima sulyginti rūpestingų teisminio atsargumo priemonių, kurių imamasi prieš ką nors nuteisiant Jungtinėje Karalystėje, ir kur kas paprastesnės praktikos, kuri taikoma, pavyzdžiui, Graikijoje ar Bulgarijoje. Todėl nesutinku, kad mano rinkėjui iš Jungtinės Karalystės, nuteistam nuosprendis automatiškai įsigaliotų ir Jungtinėje Karalystėje."@lt14
"Priekšsēdētājas kundze, neviens saprātīgs cilvēks negrib atvieglot noziedznieku dzīvi, bet mums ir jānodrošina, ka tiesiskums Eiropā netiek samazināts līdz mazākajam kopsaucējam. Un ar šādām plaša mēroga tieslietu procedūrām, garantijām un procesiem visā ES runas par tieslietu vienlīdzības nodrošināšanu bieži tieši to arī nozīmē. Apvienotajā Karalistē mūsu tiesību sistēma, kuras pamatā ir kopēji tiesību akti, visnotaļ atšķiras praksē, pēc precedenta un procesiem no sistēmas, kāda ir mūsu kontinentālajām kaimiņvalstīm. Tādēļ, kad es redzu ziņojumus, kas paredz apvienot praksi apvienošanas pēc, man rodas bažas. Paņemsim ziņojumu par tādu spriedumu savstarpējo atzīšanu, kas izdarīti prombūtnē. Es godīgi saku, ka nepastāv vienlīdzība starp centīgajiem tieslietu piesardzības pasākumiem, kas tiek veikti, pirms kāds tiek notiesāts prombūtnē Apvienotajā Karalistē, un, manuprāt, daudz paviršāko pieeju, piemēram, Grieķijā vai Bulgārijā. Tādēļ es nepiekrītu, ka spriedums, kas šajās valstīs izdarīts prombūtnē manam Apvienotās Karalistes vēlētājam, ir automātiski jāatzīst Apvienotajā Karalistē."@lv13
"Madam President, no sensible person wants to make life easy for criminals, but we do have to guard against justice in Europe being reduced to the lowest common denominator. And with such a wide range of judicial procedures, safeguards and processes across the EU, talk of obtaining judicial equivalence often involves exactly that. In the United Kingdom, our common-law-based legal system is quite different in practice, precedent and processes to the system in our continental neighbours. So when I see reports that are predicated on the fusion of practice for fusion’s sake, I must be concerned. I take the report on mutual recognition of judgments . I frankly say that there is not equivalence between the painstaking judicial precautions taken before someone is convicted in the United Kingdom and what seems to me the far more casual approach in, for example, Greece or Bulgaria. Therefore, I do not agree that my British constituent convicted there in his absence should have that conviction automatically recognised in the UK."@mt15
"Mevrouw de Voorzitter, geen zinnig denkend mens wil het een crimineel makkelijk maken, maar wij moeten er wel voor waken dat de justitie in Europa wordt gedegradeerd tot de laagste gemene deler. En met een dergelijk breed scala aan justitiële procedures, garanties en processen in de hele EU, komen de gesprekken over het verkrijgen van justitiële gelijkheid daar wel vaak op neer. Bij ons in het Verenigd Koninkrijk kent het rechtstelsel op basis van gemeenrecht een praktijk en precedenten en processen die haaks staan op de praktijk van onze continentale buurlanden. Dus als ik in een verslag lees dat men uitgaat van de samenvoeging van deze praktijken omwille van de samenvoeging zelf, dan moeten bij mij de alarmbellen wel afgaan. Neem het verslag inzake de wederzijdse erkenning van verstekvonnissen. In alle eerlijkheid moet ik zeggen dat er geen gelijkenis bestaat tussen de uiterst nauwgezette justitiële procedures die worden gevolgd alvorens iemand in het Verenigd Koninkrijk bij verstek kan worden veroordeeld, en wat mij een veel gangbaardere praktijk lijkt in landen als bijvoorbeeld Griekenland en Bulgarije. Daarom ben ik het er niet mee eens dat als iemand uit mijn kiesdistrict daar bij verstek wordt veroordeeld, deze veroordeling automatisch moet worden erkend in het Verenigd Koninkrijk."@nl3
"Pani przewodnicząca! Żaden rozsądny człowiek nie chce ułatwiać życia przestępcom, ale my musimy wystrzegać się traktowania sprawiedliwości w Europie w sposób trywialny. A posiadając w Unii Europejskiej tak wiele procedur sądowych, zabezpieczeń i procesów, w rozmowach dotyczących uzyskania ekwiwalencji sądowej często właśnie tak mówi się o sprawiedliwości. Brytyjski system prawny, opierający się na prawie zwyczajowym, w praktyce jest trochę inny, bezprecedensowy w stosunku do systemu, jaki występuje u naszych kontynentalnych sąsiadów. Tak więc kiedy widzę sprawozdania, które pociągają za sobą połączenie praktyki dla samego połączenia, budzi to mój niepokój. Jeżeli zaś chodzi o sprawozdanie w sprawie wzajemnego uznawania wyroków nie ukrywam, że nie ma równoważności pomiędzy drobiazgowymi prawnymi środkami zapobiegawczymi, podejmowanymi w Wielkiej Brytanii zanim ktoś zostanie skazany a tym, co wydaje mi się być dużo bardziej pobieżnym podejściem, przykładowo w Grecji czy Bułgarii. W związku z tym nie zgadzam się, aby skazanie mojego brytyjskiego wyborcy, które miało miejsce w tych krajach pod jego nieobecność, było automatycznie uznawane w Wielkiej Brytanii."@pl16
"Senhora Presidente, nenhuma pessoa sensata quer facilitar a vida aos criminosos, mas temos de nos precaver para que a justiça na Europa não seja reduzida ao menor denominador comum. E com uma tão vasta diversidade de procedimentos, de salvaguardas e de processos judiciários na UE, o debate sobre a obtenção de uma equivalência judiciária implica, muitas vezes, exactamente isso. No Reino Unido, o nosso sistema jurídico baseado no direito consuetudinário é consideravelmente diferente do sistema dos nossos vizinhos continentais, no que respeita à prática, aos precedentes e aos procedimentos. Portanto, quando vejo relatórios fundados na fusão das práticas e que têm como única finalidade essa mesma fusão, fico necessariamente preocupado. Refiro-me ao relatório sobre o reconhecimento mútuo das decisões proferidas na ausência do arguido. Digo francamente que não existe equivalência entre as precauções jurídicas meticulosas aplicadas no Reino Unido a um arguido condenado na sua ausência e a abordagem muito mais informal destes casos na Grécia ou na Bulgária, por exemplo. Por conseguinte, não concordo que o meu eleitor britânico condenado na sua ausência num desses países deva ver essa condenação automaticamente reconhecida no Reino Unido."@pt17
"Madam President, no sensible person wants to make life easy for criminals, but we do have to guard against justice in Europe being reduced to the lowest common denominator. And with such a wide range of judicial procedures, safeguards and processes across the EU, talk of obtaining judicial equivalence often involves exactly that. In the United Kingdom, our common-law-based legal system is quite different in practice, precedent and processes to the system in our continental neighbours. So when I see reports that are predicated on the fusion of practice for fusion’s sake, I must be concerned. I take the report on mutual recognition of judgments . I frankly say that there is not equivalence between the painstaking judicial precautions taken before someone is convicted in the United Kingdom and what seems to me the far more casual approach in, for example, Greece or Bulgaria. Therefore, I do not agree that my British constituent convicted there in his absence should have that conviction automatically recognised in the UK."@ro18
"Vážená pani predsedajúca, žiadny rozumný človek nechce uľahčovať život zločincom, ale musíme brániť spravodlivosť v Európe, aby nebola zredukovaná na najmenšieho spoločného menovateľa. A pri takom širokom rozsahu súdnych konaní, záruk a postupov naprieč Európou častou práve toto reči o dosiahnutí právnej rovnocennosti zahŕňajú. V Spojenom kráľovstve máme právny systém založený na zvykovom práve, ktorý sa od systémov našich kontinentálnych susedov úplne odlišuje v praxi, používaním precedensu a rozdielnymi postupmi. A tak keď vidím správy založené na splynutí praxe, ktoré nemajú žiadny rozumný dôvod, musím pociťovať znepokojenie. Vezmime si správu o vzájomnom uznávaní príkazov . Rovno vyhlasujem, že nie je nič rovnocenné medzi starostlivými právnymi opatreniami prijatými pred tým, ako je niekto odsúdený v Spojenom kráľovstve, a tým, čo mi pripadá skôr ako nesystémový prístup, napríklad v Grécku či Bulharsku. Preto nesúhlasím s tým, aby sa môjmu britskému voličovi odsúdenému tu v neprítomnosti toto odsúdenie automaticky uznávalo v Spojenom kráľovstve."@sk19
"Gospa predsednica, noben razumen človek ne želi olajšati življenja kriminalcem, vendar se moramo zavarovati pred tem, da bi se pravičnost v Evropi zmanjšala na najnižji skupni imenovalec. In s tako širokim razponom pravosodnih postopkov, varoval in procesov po EU govorjenje o pridobitvi pravosodne enakovrednosti pogosto vključuje prav to. V Združenem kraljestvu je naš pravni sistem, ki temelji na običajnem pravu v praksi, precedenčnih primerih in procesih povsem drugačen od sistema naših kontinentalnih sosedov. Zato me mora, kadar vidim poročila, ki temeljijo na zlitju prakse zaradi zlitja samega, zaskrbeti. Vzemimo poročilo o vzajemnem priznavanju sodb . Iskreno povem, da ni nobene enakovrednosti med skrbnimi pravosodnimi varnostnimi ukrepi, ki se opravijo v Združenem kraljestvu, preden je kdo obsojen in tem, kar se mi zdi zdaleč bolj ležeren pristop, na primer v Grčiji ali Bolgariji. Zato ne soglašam, da bi se obsodba mojega britanskega volivca, ki bi bil obsojen tam v svoji odsotnosti, samodejno priznala v Združenem kraljestvu."@sl20
"Fru talman! Ingen vettig människa vill göra livet lättare för brottslingarna men vi måste värja oss mot att frågan om rättvisa i EU reduceras till en minsta gemensamma nämnare. Med en sådan mångfald av rättsliga förfaranden, garantier och processer runtom i EU är det ofta just vad talet om att uppnå rättslig motsvarighet handlar om. I Storbritannien är vårt rättssystem som bygger på rättspraxis ett helt annat när det gäller tillämpningen i praktiken, prejudikat och processer än de kontinentala rättssystemen. Så när jag ser betänkanden som grundar sig på sammanslagning av praxis för sammanslagningens skull måste jag oroa mig. Jag kan nämna betänkandet om ömsesidigt erkännande av utevarodomar. Det finns rent ut sagt ingen likhet mellan de mödosamma rättsliga försiktighetsåtgärder som vidtas innan någon döms i sin utevaro i Storbritannien och de mycket mer lättvindiga metoder som tillämpas i t.ex. Grekland eller Bulgarien. Därför håller jag inte med om att min brittiske väljare som döms där i sin utevaro ska få domen automatiskt erkänd i Storbritannien."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Jim Allister (NI ). -"5,1,19,14,16,11,13,4,17
"in absentia"18,15,1,19,14,16,4,8
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph