Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-09-01-Speech-1-072"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080901.17.1-072"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Κυρία Πρόεδρε, πρώτα απ’ όλα θέλω να συγχαρώ τη Σλοβενική Προεδρία και τις άλλες δεκατρείς χώρες που έχουν προσυπογράψει αυτήν την πρόταση και την έχουν φέρει σήμερα ενώπιόν μας. Είναι μία μεγάλη συμβολή στην υπόθεση της δικαιοσύνης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θέλω επίσης να συγχαρώ τις δύο εισηγήτριες, την κυρία Kaufmann και την κυρία Weber, καθώς και τον εισηγητή, κύριο França, για την καλή και μεθοδική δουλειά που έχουν κάνει. Έχουν ουσιαστικά εγκρίνει την πρόταση με τις τροπολογίες, τις οποίες –με χαρά μου έχω ακούσει, και χαιρετίζω αυτό το γεγονός– σχεδόν υιοθετούν το Συμβούλιο και η Επιτροπή. Εκείνο που θα με έκανε περισσότερο ευτυχή είναι εάν σήμερα είχαμε για έγκριση και την πρόταση για την υιοθέτηση των ελαχίστων διαδικαστικών δικαιωμάτων των υπόπτων και των κατηγορουμένων. Θα ήταν ολοκληρωμένη η προσπάθεια. Κάνω έκκληση λοιπόν προς την Επιτροπή και προς το Συμβούλιο να προωθήσουν αυτήν την πρόταση το συντομότερο δυνατόν. Ως σκιώδης εισηγητής στην πρόταση για την Eurojust, θέλω να πω ότι αισθάνομαι ικανοποιημένος γιατί ενισχύεται αυτός ο θεσμός, ο οποίος, όταν ιδρύθηκε, φαινόταν ότι ήταν απλώς ένας τυπικός θεσμός με πολύ μικρή προοπτική και ελάχιστη χρησιμότητα. Τα στοιχεία διέψευσαν και παρουσιάζουν τη χρησιμότητα και την ανάγκη να ενισχυθεί περισσότερο. Δεν θα αναφερθώ σε όσα έχουν πει οι προηγούμενοι ομιλητές και οι εισηγητές για το τι προστίθεται σε αυτόν τον οργανισμό, απλώς λέω ότι χαιρετίζω την ενίσχυσή του. Αυτές οι προτάσεις είναι οπωσδήποτε καλά βήματα προς την κατεύθυνση της ανάπτυξης του χώρου δικαιοσύνης, ελευθερίας και ασφάλειας. Όμως πρέπει να γίνουν δραστικότερα βήματα και πρέπει να ξεπεράσουμε τα εμπόδια της εθνικιστικής προσέγγισης των θεμάτων και να εφαρμόσουμε μια ευρύτερη δικαιοσύνη στον ευρωπαϊκό χώρο, ώστε να λέμε ότι πράγματι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει μία ενιαία δικαιοσύνη. Και αυτό ελπίζω να γίνει με την έγκριση της Συνθήκης της Λισαβόνας."@el10
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Paní předsedající, dovolte mi, abych nejprve blahopřál slovinskému předsednictví a ostatním 13 zemím, které schválily tento návrh, který nám byl dnes předložen. Je to významný příspěvek k otázce spravedlnosti v EU. Dovolte mi, abych poblahopřál také třem zpravodajům, paní Kaufmannové, paní Weberové a panu Françovi za jejich výbornou metodickou práci. V podstatě schválili návrh se změnami, který co nevidět přijme Rada a Komise. Zpráva o tom mě potěšila a vítám to. Byl bych ještě raději, kdybychom dnes měli před sebou ke schválení také návrh přebírající minimální procesní práva pro podezřelé a obviněné. Tím by bylo úsilí završeno. Vyzývám proto Komisi a Radu, aby tento návrh předložily co nejdříve. Jako stínový zpravodaj pro návrh Eurojustu musím říci, že vítám posílení tohoto orgánu. Když byl založen, zdálo se mi, že to bude pouze typická instituce s nejistými vyhlídkami a minimálním využitím. Ukázalo se, že tomu tak není, jeho užitečnost byla potvrzena, stejně jako nutnost, aby byl dále posilován. Nemusím se odvolávat na to, co řekli předchozí řečníci a zpravodajové o dodatcích k tomuto textu; pouze vítám jeho posílení. Tyto návrhy nepochybně napomáhají úspěšnému rozvíjení prostoru spravedlnosti, svobody a bezpečnosti. Je však nutno přijmout důraznější opatření. Musíme překonat brzdící nacionalistický přístup k problémům a v evropském prostoru uplatňovat širší pojetí spravedlnosti. Pak budeme moci říci, že spravedlnost je na celém území EU skutečně stejná. Doufám, že k tomu doje se schválením Lisabonské smlouvy."@cs1
"Fru formand! Lad mig først komplimentere det slovenske formandskab og de andre 13 lande, der har tilsluttet sig dette forslag, som er blevet fremsat i dag. Det er et væsentligt bidrag til justitsvæsenet i EU. Lad mig også komplimentere de tre ordførere, fru Kaufmann, fru Weber og hr. França, for deres fine, metodiske arbejde. De har i bund og grund godkendt det forslag med ændringsforslag, som Rådet og Kommissionen nu er ved at vedtage. Det var jeg glad over at høre. Jeg ville være endnu gladere i dag, hvis vi også havde forslaget om at vedtage minimumsrettighederne omkring rettergang for mistænkte og tiltalte for os til godkendelse. Så ville bestræbelserne være fuldt afsluttede. Derfor appellerer jeg til Kommissionen og Rådet om at fremsætte dette forslag så hurtigt som muligt. Som skyggeordfører for forslaget om Eurojust må jeg sige, at jeg glæder mig over styrkelsen af dette organ. Da det blev grundlagt, forekom det mig bare at være en typisk institution med meget få udsigter og til minimal nytte. Kendsgerningerne har vist, at dette var forkert; det har bevist sin nytte, og det har nu brug for at blive styrket yderligere. Jeg behøver ikke at omtale, hvad tidligere talere og ordførere har sagt om tilføjelserne til dette organ; jeg glæder mig bare over styrkelsen af det. Disse forslag tjener helt sikkert til nyttige fremskridt i retning af udvikling af retsvæsenet og af frihed og sikkerhed. Men der må tages mere vidtgående skridt. Vi må overvinde en obstruerende nationalistisk holdning til spørgsmålene og gennemføre en bredere form for retfærdighed i Europa. Så vil vi kunne sige, at der virkelig er lighed for loven i hele EU. Jeg håber, at dette vil ske med godkendelsen af Lissabontraktaten."@da2
"Frau Präsidentin! Zunächst möchte ich der slowenischen Ratspräsidentschaft und den anderen 13 Ländern dafür danken, dass sie den Vorschlag gebilligt haben, der heute hier eingebracht worden ist. Das ist ein wesentlicher Beitrag zur Sache der Gerechtigkeit in der EU. Lassen Sie mich außerdem den drei Berichterstattern, Frau Kaufmann, Frau Weber und Herrn França, für ihre gute, methodische Arbeit danken. Ihre Änderungsanträge haben den Vorschlag sogar noch verbessert und stehen kurz vor der Annahme durch Rat und Kommission. Es hat mich gefreut, das zu hören und ich begrüße es. Und ich würde mich noch mehr freuen, wenn uns heute auch der Vorschlag über Mindestverfahrensrechte von Tatverdächtigen und Beschuldigten zur Annahme vorläge. Dann wären unsere Bemühungen komplett. Deshalb fordere ich die Kommission und den Rat auf, diesen Vorschlag so schnell wie möglich vorzulegen. Als Schattenberichterstatter für den Vorschlag zu Eurojust freue ich mich natürlich sehr über die Stärkung dieser Einrichtung. Als sie gegründet wurde, schien es eine weitere, typische Einrichtung mit herzlich wenigen Aussichten und minimalem Nutzen zu sein. Die Fakten haben uns eines Besseren belehrt, der Nutzen ist nachgewiesen, und die Einrichtung muss weiter gestärkt werden. Ich muss nicht wiederholen, was meine Vorredner und die Berichterstatter über die Ergänzungen zu dieser Einrichtung gesagt haben, ich freue mich einfach über die Stärkung. Diese Vorschläge sind zweifelsohne ein sinnvoller Schritt in der Entwicklung von Gerechtigkeit, Freiheit und Sicherheit. Doch es müssen radikalere Schritte folgen. Wir müssen die hinderliche nationalistische Arbeitsweise überwinden und im europäischen Raum mehr Gerechtigkeit durchsetzen. Dann können wir auch irgendwann sagen, dass die Gerechtigkeit in der EU überall wirklich gleich ist. Ich hoffe, dass uns das mit der Annahme des Lissabon-Vertrages gelingt."@de9
"Madam President, let me first congratulate the Slovenian Presidency and the other 13 countries that have endorsed this proposal brought before us today. It is a significant contribution to the issue of justice in the EU. Let me also congratulate the three rapporteurs, Mrs Kaufmann, Mrs Weber and Mr França, on their fine, methodical work. They have basically approved the proposal with the amendments, which the Council and the Commission are on the verge of adopting. I was glad to hear this and welcome it. I should be even happier if today we also had the proposal to adopt the minimum procedural rights for suspects and defendants before us for approval. Efforts would then be complete. I therefore appeal to the Commission and the Council to put forward this proposal as quickly as possible. As shadow rapporteur for the proposal on Eurojust, I must say that I am pleased with the strengthening of this body. When it was founded, it seemed to be merely a typical institution with precious few prospects and of minimal use. The facts have proved this to be wrong; its usefulness has been proved, as has its need to be strengthened further. I need not refer to what previous speakers and rapporteurs have said about the additions to this body; I merely welcome its reinforcement. These proposals undoubtedly make for useful progress towards the development of justice, freedom and security. More radical steps need to be taken, however. We must overcome an obstructively nationalist approach to issues and implement broader justice in the European area. Then we shall be able to say that justice really is the same throughout the EU. I hope that this will come about with the approval of the Lisbon Treaty."@en4
"Señora Presidenta, permítame ante todo que felicite a la Presidencia eslovena y a los otros trece países que han respaldado esta propuesta que hoy se presenta ante nosotros. Representa una aportación significativa al tema de la justicia en la UE. Permítame asimismo que felicite a los tres ponentes, la señora Kaufmann, la señora Weber y el señor França, por su excelente y metódico trabajo. Básicamente, han aprobado la propuesta con las enmiendas que el Consejo y la Comisión están a punto de adoptar. Me ha alegrado saber que será así y me congratulo de ello. Estaría aún más satisfecho si hoy se nos hubiera sometido asimismo, para su aprobación, la propuesta relativa a la adopción de los derechos procesales mínimos de sospechosos y acusados. Los esfuerzos se habrían completado así. Por consiguiente, insto a la Comisión y al Consejo a que presenten dicha propuesta cuanto antes. Como ponente alternativo de la propuesta sobre Eurojust, debo decir que estoy satisfecho con el fortalecimiento de este organismo. Cuando se fundó, parecía ser la típica institución con muy escasas perspectivas y mínima utilidad. Los hechos han demostrado que dicha presunción era falsa: su utilidad ha quedado demostrada, al igual que la necesidad de seguir fortaleciéndola. No necesito referirme a lo que los oradores anteriores y los ponentes han dicho acerca de la ampliación de este organismo; me limito a aplaudir su reforzamiento. Estas propuestas conducen indudablemente a un progreso útil en pos del desarrollo de la justicia, la libertad y la seguridad. Sin embargo, deben adoptarse medidas más radicales. Debemos superar el obstructivo planteamiento nacionalista y aplicar un concepto más amplio de la justicia en el espacio europeo. Entonces podremos afirmar que la justicia es realmente la misma en toda la UE. Espero que ello suceda con la adopción del Tratado de Lisboa."@es21
"Austatud juhataja, lubage mul palun esiteks tervitada eesistujariik Sloveeniat ning 13 teist riiki, kes on kõnealust, meile täna esitatud ettepanekut toetanud. See on märkimisväärne panus ELi õigusesse. Lubage mul samuti õnnitleda kolme raportööri, Sylvia-Yvonne Kaufmanni, Renate Weberit ja Armando Françat nende tubli, süstemaatilise töö puhul. Põhimõtteliselt on nad nõukogu ja komisjoni vastuvõetava ettepaneku koos muudatusettepanekutega heaks kiitnud. Mul oli rõõm seda kuulda ja tervitada. Oleksin aga veel õnnelikum, kui meile esitataks täna ettepanek võtta vastu minimaalsed kahtlusaluste ning kostjate menetlusõigused. Jõupingutused oleksid sel juhul lõpule viidud. Seetõttu kutsun komisjoni ning nõukogu üles võtma kõnealune ettepanek võimalikult kiiresti päevakorda. Eurojusti käsitleva ettepaneku variraportöörina pean ütlema, et olen selle asutuse tugevnemisega rahul. Asutamisel tundus see olevat vaid tüüpiline, minimaalselt kasulik asutus mõne üksiku väljavaatega. Tõsiasjad on selle ümber lükanud; on tõestatud asutuse kasulikkust ning seda on vaja veelgi tugevamaks muuta. Ma ei pea viitama sellele, mida eelnevad sõnavõtjad ning raportöörid selle asutuse täienduste kohta on öelnud, kiidan vaid heaks Eurojusti tugevdamise. Nende ettepanekute eesmärk on kahtlemata kasulik areng õiguse, vabaduse ja turvalisuse suunas. Siiski tuleb astuda radikaalsemaid samme. Peame jagu saama probleemide takistavalt natsionalistlikust käsitlusest ning rakendama Euroopa piirkonnas laiaulatuslikumat õigust. Alles siis saame öelda, et kogu Euroopas kehtib sama õigus. Loodan, et see juhtub Lissaboni lepingu heakskiitmisel."@et5
"Arvoisa puhemies, haluaisin ensiksi onnitella puheenjohtajavaltiota Sloveniaa ja 13 muuta maata, jotka ovat tänään esittäneet meille tämän ehdotuksen. Kyseessä on merkittävä Euroopan unionin oikeutta edistävä panos. Haluaisin onnitella myös kolmea esittelijää, Sylvia-Yvonne Kaufmannia, Renate Weberiä ja Armando Françaa, heidän tekemästään erinomaisesta ja järjestelmällisestä työstä. He ovat pohjimmiltaan hyväksyneet ehdotuksen ja tarkistukset, jotka neuvosto ja komissio pian hyväksyvät. Se on mielestäni ilahduttavaa, ja pidän ehdotusta myönteisenä. Olisin vieläkin tyytyväisempi, jos meillä olisi tänään hyväksyttävänämme myös ehdotus epäiltyjen ja vastaajien menettelyyn liittyvistä vähimmäisoikeuksista. Työ olisi silloin valmis. Tästä syystä kehotan komissiota ja neuvostoa jouduttamaan ehdotusta niin pian kuin mahdollista. Eurojustia koskevan ehdotuksen varjoesittelijänä minun on sanottava, että olen tyytyväinen kyseisen elimen vahvistamiseen. Kun Eurojust perustettiin, se tuntui olevan lähinnä tyypillinen toimielin, joka tarjosi joitakin erinomaisia mahdollisuuksia mutta josta saatava hyöty oli olematon. Tosiseikat ovat osoittaneet tämän olettamuksen vääräksi; Eurojustin hyödyllisyys on näytetty toteen, samoin kuin tarve vahvistaa sitä entisestään. Minun ei tarvitse toistaa edellisten puhujien ja esittelijöiden esittämiä lausuntoja Eurojustin laajennuksista; kerron vain olevani ilahtunut sen vahvistamisesta. Ehdotukset merkitsevät epäilemättä hyödyllistä edistysaskelta pyrkiessämme kehittämään oikeutta, vapautta ja turvallisuutta. Tarvitaan kuitenkin vielä perusteellisempia muutoksia. Meidän on päästävä näissä asioissa eroon kehitystä jarruttavasta kansallismielisestä asenteesta ja toteutettava oikeutta laajemmin Euroopan alueella. Silloin pystymme sanomaan, että oikeus on todellakin sama kaikkialla Euroopan unionissa. Toivottavasti pääsemme tähän hyväksymällä Lissabonin sopimuksen."@fi7
"Madame la Présidente, permettez-moi d’abord de féliciter la présidence slovène et les treize autres pays qui ont soutenu cette proposition présentée ici aujourd'hui devant notre Assemblée. Il s’agit d'une contribution significative à la question de la justice au sein de l'UE. Permettez-moi aussi de féliciter les trois rapporteurs, M Kaufmann, M Weber et M. França, pour leur travail méthodique et de qualité. Ils ont pratiquement adopté la proposition avec les amendements que le Conseil et la Commission sont sur le point d’adopter, ce que j’ai été heureux d’entendre et que je salue. Mais je serais encore plus heureux si aujourd’hui nous pouvions avoir devant nous pour approbation la proposition d’adoption des droits procéduraux minimaux pour les suspects et les inculpés. Nos efforts seraient alors complets. J’invite dès lors la Commission et le Conseil à faire avancer cette proposition le plus rapidement possible. En tant que rapporteur fictif pour la proposition relative à Eurojust, je dois dire que je suis satisfait vis-à-vis du renforcement de cet organisme. Lors de sa fondation, cela ressemblait simplement à une institution typique avec fort peu de perspectives et bien peu d'utilité. Les faits ont prouvé que ceci était faux, son utilité a été démontrée tout comme la nécessité de son renforcement supplémentaire. Je ne m’étendrai pas sur ce que les orateurs précédents et les rapporteurs ont déclaré à propos des ajustements supplémentaires à effectuer relativement à cet organisme, je salue simplement son renforcement. Ces propositions contribuent sans aucun doute à accomplir des avancées utiles en termes de développement de la justice, de la liberté et de la sécurité. Des avancées plus radicales doivent toutefois être accomplies. Nous devons dépasser l'approche nationaliste obstructionniste face à ces questions et instaurer une plus grande justice dans le cadre européen. Nous pourrons alors affirmer que la justice est véritablement la même pour tous dans l’ensemble de l'UE. J’espère que ceci arrivera avec l'adoption du Traité de Lisbonne."@fr8
"Elnök asszony, először is hadd gratuláljak a szlovén elnökségnek és a többi 13 országnak, amely aláírta a ma előttünk lévő javaslatot. Ez nagyon fontos előrelépés az Unió igazságszolgáltatásában. Szeretnék gratulálni a három előadónak, Kaufmann asszonynak, Weber asszonynak és França úrnak alapos és átgondolt munkájukért. Alapvetően jóváhagyták a javaslatot azokkal a módosításokkal, amelyet a Tanács és a Bizottság éppen elfogadni készül. Nagy örömmel fogadom ezt a hírt. Még boldogabb lennék, ha itt lenne elfogadásra készen az az indítvány is, amely a gyanúsítottak és az alperesek minimális eljárási jogait biztosítja – ebben az esetben valóban mindent megtettünk volna. Arra kérem tehát a Bizottságot és a Tanácsot, hogy amilyen gyorsan csak lehet, nyújtsa be ezt a javaslatot. Az Eurojusttal foglalkozó árnyékelőadóként azt kell mondanom, hogy örülök a szervezet megerősítésének. Megalapításakor úgy tűnt, hogy az Eurojust csupán egy szokásos intézmény lesz, amelynek rendkívül kevés lehetősége és minimális haszna van. A tények megmutatták, hogy ez nem igaz: az intézmény hasznossága bebizonyosodott azzal, hogy szükséges további megerősítése. Nem szükséges visszautalnom mindarra, amit az előttem szólók és az előadók elmondtak a szervezet bővítéséről, csupán annyit mondok: örömmel fogadom az Eurojust megerősítését. Biztos vagyok abban, hogy ezek az indítványok az igazság, a szabadság és a biztonság erősítése irányában hatnak majd. Azonban radikálisabb lépésekre is szükség van. Felül kell kerekednünk a kérdések akadályozó jellegű, nacionalista megközelítésén, és az európai térségben szélesebb körű igazságszolgáltatást kell megvalósítanunk. Akkor majd valóban elmondhatjuk, hogy az igazságszolgáltatás csakugyan egyenlő az egész EU-ban. Remélem, hogy mindez majd bekövetkezik a Lisszaboni Szerződés aláírásával."@hu11
". Signora Presidente, innanzi tutto mi congratulo con la Presidenza slovena e gli altri 13 paesi che hanno appoggiato questa proposta presentata oggi. Si tratta di un contributo significativo in merito alla questione della giustizia nell’UE. Permettetemi di congratularmi anche con i tre relatori, gli onorevoli Kaufmann, Weber e França, per il loro lavoro metodico ed eccellente. Hanno fondamentalmente approvato la proposta con gli emendamenti, che il Consiglio e la Commissione sono sul punto di adottare. Sono lieto di apprenderlo e lo accolgo con favore. Sarei persino più soddisfatto se oggi disponessimo altresì della proposta di adottare i diritti procedurali minimi per i sospetti e gli imputati da approvare. Gli sforzi sarebbero quindi completi. Invito pertanto la Commissione e il Consiglio a presentare il più rapidamente possibile tale proposta. In quanto relatore ombra per la proposta relativa a Eurojust, devo dire di essere lieto per il rafforzamento di questo organismo. Quando è stato avviato, sembrava essere semplicemente una tipica istituzione dotata di ben poche possibilità e di minimo utilizzo. I fatti hanno dimostrato che ci stavamo sbagliando; si è rivelata la sua utilità, nonché la necessità di essere ulteriormente consolidata. Non occorre che mi riferisca a ciò che hanno affermato i precedenti oratori e relatori a riguardo delle aggiunte a questo organismo; accolgo semplicemente con favore tale rafforzamento. Tali proposte senza dubbio introducono utili progressi verso lo sviluppo di giustizia, libertà e sicurezza. Tuttavia, occorre intraprendere passi più radicali. Dobbiamo superare un approccio nazionalista in modo costruttivo per quanto riguarda i problemi e attuare una giustizia più ampia nello spazio europeo. Dovremmo quindi essere in grado di affermare che la giustizia sia veramente la stessa nell’UE. Mi auguro che ciò avvenga con l’approvazione del Trattato di Lisbona."@it12
"Gerb. pirmininke, leiskite man iš pradžių pasveikinti pirmininkavusiąją Slovėniją ir kitas 13 šalių, rėmusių šį pasiūlymą, kuris mums pateiktas šiandien. Tai yra reikšmingas indėlis teisingumo klausimo sprendimui Europos Sąjungoje. Leiskite man taip pat pasveikinti tris pranešėjus, S. Y. Kaufmann, R. Weber ir A. Franą, ant jų puikų, metodišką darbą. Jie iš esmės gavo pritarimą pasiūlymui su pakeitimais, kuriuos ketina priimti Taryba ir Komisija. Man buvo malonu tai išgirsti ir aš tai sveikinu. Būčiau dar laimingesnis, jei šiandien taip pat turėtume pasiūlymą įtvirtinti minimalias procedūrines teises įtariamiesiems ir kaltinamiesiems. Tada pastangos būtų baigtos. Todėl kreipiuosi į Komisiją ir Tarybą, kad kiek galima skubiau būtų pateiktas toks pasiūlymas. Kaip šešėlinis pranešėjas apie pasiūlymą dėl Eurojusto, turiu pasakyti, kad esu patenkintas dėl šios institucijos sustiprinimo. Kai jis buvo įsteigtas, atrodė, tai buvo paprasčiausiai tipinė įstaiga su menkomis perspektyvomis ir minimaliu naudingumu. Tikrovė įrodė, kad tai buvo netiesa; jo naudingumas buvo įrodytas, todėl jį reikia toliau stiprinti. Man nebereikia kalbėti apie tai, ką ankstesni kalbėtojai ir pranešėjai jau sakė apie šios institucijos papildymus; aš tiesiog pritariu jo sustiprinimui. Šie pasiūlymai neabejotinai prisideda prie pažangos vystant teisingumą, laisvę ir saugumą. Tačiau dar reikia žengti radikalesnius žingsnius. Turime įveikti kliudantį nacionalinį metodą, taikomą šiems klausimams spręsti, ir įgyvendinti platesnį teisingumą Europos lygmeniu. Tada galėsime pasakyti, kad teisingumas iš tikrųjų yra toks pats visoje Europos Sąjungoje. Tikiuosi, kad tai pasimatys, kai bus patvirtinta Lisabonos sutartis."@lt14
"Priekšsēdētājas kundze, vispirms es vēlētos apsveikt Slovēnijas prezidentūru un pārējās 13 valstis, kas ir apstiprinājušas šo ierosinājumu, ko mēs šodien izskatām. Tas ir būtisks ieguldījums, risinot jautājumu par tiesiskumu ES. Tāpat es gribētu apsveikt trīs referentus un par viņu lielisko, metodisko darbu. Viņi būtībā ir apstiprinājuši ierosinājumu ar grozījumiem, ko Padome un Komisija tūlīt pieņems. Man bija prieks to dzirdēt, un es to atzinīgi vērtēju. Man būtu vēl lielāks prieks, ja šodien mums būtu arī ierosinājums pieņemt aizdomās turamo un atbildētāju minimālās procesuālās tiesības. Tad mūsu centieni būtu pilnīgi. Tādēļ es aicinu Komisiju un Padomi pēc iespējas ātrāk izvirzīt šo ierosinājumu. Kā ierosinājuma par „ēnu” referentam man jāsaka, ka es priecājos par šīs struktūras stiprināšanu. Kad tā tika dibināta, izskatījās, ka tā būs vienkārši tipiska iestāde ar dažām vērtīgām perspektīvām un minimālu lietderību. Notikumi ir pierādījuši pretējo; ir pierādīts tās lietderīgums, kā arī vajadzība turpināt tās stiprināšanu. Nav vajadzības norādīt uz to, ko iepriekšējie runātāji un referenti ir teikuši par šīs struktūras papildināšanu; es vienkārši atzinīgi vērtēju tās pastiprināšanu. Šie ierosinājumi neapšaubāmi ļauj sasniegt lietderīgus rezultātus, attīstot tiesiskumu, brīvību un drošību. Tomēr ir jāveic radikālāki pasākumi. Mums ir jāpārvar traucējošā nacionālistiskā pieeja jautājumiem un jāīsteno Eiropas teritorijā plašāks tiesiskums. Tad mēs varēsim teikt, ka tiesiskums patiešām ir vienāds visā ES. Es ceru, ka tas notiks vienlaicīgi ar Lisabonas līguma apstiprināšanu."@lv13
"Κυρία Πρόεδρε, πρώτα απ’ όλα θέλω να συγχαρώ τη Σλοβενική Προεδρία και τις άλλες δεκατρείς χώρες που έχουν προσυπογράψει αυτήν την πρόταση και την έχουν φέρει σήμερα ενώπιόν μας. Είναι μία μεγάλη συμβολή στην υπόθεση της δικαιοσύνης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θέλω επίσης να συγχαρώ τις δύο εισηγήτριες, την κυρία Kaufmann και την κυρία Weber, καθώς και τον εισηγητή, κύριο França, για την καλή και μεθοδική δουλειά που έχουν κάνει. Έχουν ουσιαστικά εγκρίνει την πρόταση με τις τροπολογίες, τις οποίες – με χαρά μου έχω ακούσει, και χαιρετίζω αυτό το γεγονός – σχεδόν υιοθετούν το Συμβούλιο και η Επιτροπή. Εκείνο που θα με έκανε περισσότερο ευτυχή είναι εάν σήμερα είχαμε για έγκριση και την πρόταση για την υιοθέτηση των ελαχίστων διαδικαστικών δικαιωμάτων των υπόπτων και των κατηγορουμένων. Θα ήταν ολοκληρωμένη η προσπάθεια. Κάνω έκκληση λοιπόν προς την Επιτροπή και προς το Συμβούλιο να προωθήσουν αυτήν την πρόταση το συντομότερο δυνατόν. Ως σκιώδης εισηγητής στην πρόταση για την Eurojust, θέλω να πω ότι αισθάνομαι ικανοποιημένος γιατί ενισχύεται αυτός ο θεσμός, ο οποίος, όταν ιδρύθηκε, φαινόταν ότι ήταν απλώς ένας τυπικός θεσμός με πολύ μικρή προοπτική και ελάχιστη χρησιμότητα. Τα στοιχεία διέψευσαν και παρουσιάζουν τη χρησιμότητα και την ανάγκη να ενισχυθεί περισσότερο. Δεν θα αναφερθώ σε όσα έχουν πει οι προηγούμενοι ομιλητές και οι εισηγητές για το τι προστίθεται σε αυτόν τον οργανισμό, απλώς λέω ότι χαιρετίζω την ενίσχυσή του. Αυτές οι προτάσεις είναι οπωσδήποτε καλά βήματα προς την κατεύθυνση της ανάπτυξης του χώρου δικαιοσύνης, ελευθερίας και ασφάλειας. Όμως πρέπει να γίνουν δραστικότερα βήματα και πρέπει να ξεπεράσουμε τα εμπόδια της εθνικιστικής προσέγγισης των θεμάτων και να εφαρμόσουμε μια ευρύτερη δικαιοσύνη στον ευρωπαϊκό χώρο, ώστε να λέμε ότι πράγματι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει μία ενιαία δικαιοσύνη. Και αυτό ελπίζω να γίνει με την έγκριση της Συνθήκης της Λισσαβώνας."@mt15
"Mevrouw de Voorzitter, laat mij beginnen mijn felicitaties uit te spreken aan het Sloveens voorzitterschap en de overige 13 landen die het voorstel dat vandaag aan ons wordt voorgelegd, hebben bekrachtigd. Het vormt een belangrijke bijdrage aan de kwestie van justitie binnen de EU. Ook wil ik graag de drie rapporteurs, mevrouw Kaufmann, mevrouw Weber en de heer França, feliciteren met hun degelijke, methodische werk. Zij hebben in feite het voorstel waarvan de Raad en de Commissie op het punt staan om dit aan te nemen, goedgekeurd, zij het aangevuld van een aantal amendementen. Het verheugt mij zeer dit te horen. Ik was echter nog blijer geweest als vandaag ook het voorstel voor minimale procedurele rechten voor verdachten en gedaagden, ter goedkeuring voor ons had gelegen. Het werk zou dan af zijn. Daarom vraag ik de Commissie en de Raad dit voorstel zo snel mogelijk ter tafel te brengen. Als schaduwrapporteur voor het voorstel inzake Eurojust moet ik zeggen dat ik blij ben met de versterking van dit orgaan. Bij de oprichting leek dit typisch een instelling met weinig vooruitzichten en minimaal gebruik. Dit bleek echter niet het geval: het gebruik ervan is gegroeid, evenals de behoefte voor verdere versterking ervan. Ik hoef geen woorden meer te wijten aan wat eerdere sprekers en de rapporteurs reeds hebben gezegd over de toevoegingen aan dit orgaan. Ik verwelkom slechts de versterking ervan. Deze voorstellen vormen ongetwijfeld een nuttige stap op weg naar de ontwikkeling van een ruimte van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid. Er zullen echter nog radicalere stappen moeten volgen. Wij moeten de belemmerende nationale aanpak van zaken zien te overwinnen en een bredere justitie in de Europese ruimte doorvoeren. Alleen dan zullen wij kunnen zeggen dat het recht overal in Europa eender is. Ik hoop dat dit zal gebeuren zodra het Verdrag van Lissabon van kracht gaat."@nl3
"Pani przewodnicząca! Na początku chciałbym pogratulować prezydencji Słowenii i pozostałym 13 krajom, które poparły omawiany dziś wniosek. Stanowi to znaczący wkład w kwestię sprawiedliwości w Unii Europejskiej. Chciałbym również pogratulować sprawozdawczyniom, posłankom Kaufmann i Weber, oraz sprawozdawcy, posłowi França, świetnej, metodycznej pracy. W zasadzie zatwierdzili oni wniosek z poprawkami, który wkrótce zostanie przyjęty przez Radę i Komisję. Miło mi było to usłyszeć i przyjmuję ten fakt z zadowoleniem. Byłbym jeszcze szczęśliwszy, gdybyśmy mieli dziś również w planach przyjęcie wniosku dotyczącego zatwierdzenia minimum praw proceduralnych dla podejrzanych i oskarżonych. Wysiłki byłyby wtedy kompletne. W związku z tym apeluję do Komisji i Rady o możliwie szybkie przedstawienie tego wniosku. Jako sprawozdawca pomocniczy, zajmujący się przygotowaniem wniosku w sprawie Eurojustu muszę powiedzieć, że jestem zadowolony ze wzmocnienia tego organu. W momencie jego utworzenia wydawało się, że będzie to jedynie typowa instytucja z niewielką ilością cennych perspektyw i minimalnym wykorzystaniem. Okazuje się, że były to błędne założenia; Eurojust okazuje się być bowiem przydatną instytucją, która wymaga dalszego wzmocnienia. Nie ma potrzeby, abym odnosił się do tego, o czym mówili moi przedmówcy oraz sprawozdawcy w kwestii dodatkowych instrumentów tego organu; chciałbym jedynie wyrazić swoje zadowolenie z jego wzmocnienia. Propozycje te bez wątpienia sprzyjają korzystnemu postępowi w kierunku rozwoju przestrzeni sprawiedliwości, wolności i bezpieczeństwa. Niemniej jednak należy podjąć radykalne kroki. Musimy przezwyciężyć obstrukcyjne, nacjonalistyczne podejście do tych spraw i stworzyć w Europie szerszą przestrzeń sprawiedliwości. Wtedy będziemy mogli powiedzieć, że sprawiedliwość jest w Unii Europejskiej rzeczywiście jednakowa. Mam nadzieję, że przyczyni się do tego przyjęcie traktatu lizbońskiego."@pl16
"Senhora Presidente, em primeiro lugar, permita-me felicitar a Presidência eslovena e os outros 13 países que aprovaram a proposta que hoje debatemos. É uma contribuição significativa para a questão da justiça na UE. Permita-me ainda felicitar os três relatores, a senhora deputada Kaufmann, a senhora deputada Weber e o senhor deputado França, pela qualidade do seu trabalho metódico. Basicamente, os três relatores aprovaram a proposta com as alterações, que o Conselho e a Comissão estão prestes a adoptar. Fiquei contente por sabê-lo e saúdo-o. Estaria ainda mais contente se hoje também estivesse sujeita à nossa aprovação a proposta de adopção dos direitos processuais mínimos dos suspeitos e dos arguidos. Então, os esforços estariam completos. Consequentemente, apelo à Comissão e ao Conselho a que avancem com esta proposta o mais depressa possível. Enquanto relator-sombra da proposta sobre a Eurojust, devo dizer que estou contente com o reforço deste organismo. Quando foi fundada, parecia ser apenas uma instituição típica com umas poucas perspectivas valiosas e de utilidade mínima. Os factos provaram o contrário; a sua utilidade foi comprovada, assim como a necessidade do seu reforço. Não preciso de repetir o que os anteriores intervenientes e os relatores disseram sobre os contributos para esta entidade; limito-me a saudar o seu reforço. Sem dúvida, estas propostas implicam progressos úteis no sentido do desenvolvimento da justiça, da liberdade e da segurança. Porém, temos de tomar medidas mais radicais. Temos de superar uma abordagem nacionalista obstrutiva às questões e de aplicar uma justiça mais abrangente no espaço europeu. Nessa altura, poderemos afirmar que a justiça é verdadeiramente homogénea em toda a UE. Espero que tal aconteça com a aprovação do Tratado de Lisboa."@pt17
"Κυρία Πρόεδρε, πρώτα απ’ όλα θέλω να συγχαρώ τη Σλοβενική Προεδρία και τις άλλες δεκατρείς χώρες που έχουν προσυπογράψει αυτήν την πρόταση και την έχουν φέρει σήμερα ενώπιόν μας. Είναι μία μεγάλη συμβολή στην υπόθεση της δικαιοσύνης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θέλω επίσης να συγχαρώ τις δύο εισηγήτριες, την κυρία Kaufmann και την κυρία Weber, καθώς και τον εισηγητή, κύριο França, για την καλή και μεθοδική δουλειά που έχουν κάνει. Έχουν ουσιαστικά εγκρίνει την πρόταση με τις τροπολογίες, τις οποίες – με χαρά μου έχω ακούσει, και χαιρετίζω αυτό το γεγονός – σχεδόν υιοθετούν το Συμβούλιο και η Επιτροπή. Εκείνο που θα με έκανε περισσότερο ευτυχή είναι εάν σήμερα είχαμε για έγκριση και την πρόταση για την υιοθέτηση των ελαχίστων διαδικαστικών δικαιωμάτων των υπόπτων και των κατηγορουμένων. Θα ήταν ολοκληρωμένη η προσπάθεια. Κάνω έκκληση λοιπόν προς την Επιτροπή και προς το Συμβούλιο να προωθήσουν αυτήν την πρόταση το συντομότερο δυνατόν. Ως σκιώδης εισηγητής στην πρόταση για την Eurojust, θέλω να πω ότι αισθάνομαι ικανοποιημένος γιατί ενισχύεται αυτός ο θεσμός, ο οποίος, όταν ιδρύθηκε, φαινόταν ότι ήταν απλώς ένας τυπικός θεσμός με πολύ μικρή προοπτική και ελάχιστη χρησιμότητα. Τα στοιχεία διέψευσαν και παρουσιάζουν τη χρησιμότητα και την ανάγκη να ενισχυθεί περισσότερο. Δεν θα αναφερθώ σε όσα έχουν πει οι προηγούμενοι ομιλητές και οι εισηγητές για το τι προστίθεται σε αυτόν τον οργανισμό, απλώς λέω ότι χαιρετίζω την ενίσχυσή του. Αυτές οι προτάσεις είναι οπωσδήποτε καλά βήματα προς την κατεύθυνση της ανάπτυξης του χώρου δικαιοσύνης, ελευθερίας και ασφάλειας. Όμως πρέπει να γίνουν δραστικότερα βήματα και πρέπει να ξεπεράσουμε τα εμπόδια της εθνικιστικής προσέγγισης των θεμάτων και να εφαρμόσουμε μια ευρύτερη δικαιοσύνη στον ευρωπαϊκό χώρο, ώστε να λέμε ότι πράγματι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει μία ενιαία δικαιοσύνη. Και αυτό ελπίζω να γίνει με την έγκριση της Συνθήκης της Λισσαβώνας."@ro18
"Vážená pani predsedajúca, dovoľte mi, aby som najprv zablahoželal slovinskému predsedníctvu a ostatným 13 krajinám, ktoré schválili tento návrh, ktorý nám bol dnes predložený. Je to významný príspevok k otázke spravodlivosti v EÚ. Dovoľte mi, aby som zablahoželal aj trom spravodajcom, pani Kaufmannovej, pani Weberovej a pánovi Françovi za ich výbornú metodickú prácu. V podstate schválili návrh so zmenami, ktorý Rada a Komisia čoskoro prijmú. Správa o tom ma potešila a vítam ju. Bol by som ešte radšej, keby sme dnes mali pred sebou na schválenie aj návrh zaoberajúci sa minimálnymi procesnými právami pre podozrivých a obvinených. Tým by bolo úsile zavŕšené. Vyzývam preto Komisiu a Radu, aby tento návrh predložili čo najskôr. Ako tieňový spravodajca pre návrh Eurojustu musím povedať, že vítam posilnenie tohto orgánu. Keď bol založený, domnieval som sa, že to bude iba typická inštitúcia s neistými vyhliadkami a minimálnym využitím. Ukázalo sa však,že to tak nie je, jeho užitočnosť bola potvrdená, rovnako ako nutnosť, aby sa ďalej posilňoval. Nemusím sa odvolávať na to, čo povedali predchádzajúci rečníci a spravodajcovia o dodatkoch k tomuto textu; len vítam jeho posilnenie. Tieto návrhy nepochybne pomáhajú úspešnému rozvíjaniu priestoru spravodlivosti, slobody a bezpečnosti. Je však nutné prijať dôraznejšie opatrenia. Musíme prekonať brzdiaci nacionalistický prístup k problémom a v európskom priestore uplatňovať širšie poňatie spravodlivosti. Až potom budeme môcť povedať, že spravodlivosť je na celom území EÚ skutočne rovnaká. Dúfam, že k tomu dôjde so schválením Lisabonskej zmluvy."@sk19
"Gospa predsednica, dovolite mi, da najprej čestitam slovenskemu predsedstvu in drugim 13 državam, ki so odobrile, da smo danes dobili ta predlog. To je znaten prispevek k vprašanju pravice v EU. Dovolite mi, da čestitam tudi trem poročevalcem, gospe Kaufmann, gospe Weber in gospodu Françu, za njihovo odlično, metodično delo. Oni so v osnovi potrdili predlog s spremembami, ki je tik pred sprejetjem s strani Sveta in Komisije. Vesel sem in pozdravljam to novico. Bil bi še srečnejši, če bi danes sprejemali tudi predlog o najmanjših postopkovnih pravicah za osumljence in obtožence. Prizadevanja bi bila tako popolna. Zato pozivam Komisijo in Svet, naj čimprej predložita ta predlog. Kot poročevalec v senci za predlog o Eurojustu moram reči, da sem zadovoljen z okrepitvijo tega organa. Ko je bil ustanovljen, se je zdelo, da bo zgolj tipična institucija z malo dragocenih obetov in najmanjšo uporabo. Dejstva so pokazala, da to ne drži, njegova uporabnost je dokazana, potrebna je nadaljnja okrepitev. Ni mi treba naštevati, kateri predhodni govorniki in poročevalci so govorili o dodatkih k temu organu, preprosto pozdravljam njegovo okrepitev. Ti predlogi so nedvomno koristen napredek v razvoju pravice, svobode in varnosti. Vendar so kljub temu potrebni radikalnejši koraki. Preseči moramo zaviralen nacionalističen pristop k tem vprašanjem in izvesti širšo pravičnost v evropskem prostoru. Potem bomo lahko rekli, da je pravičnost resnično enaka po vsej EU. Upam, da se bo to zgodilo z odobritvijo lizbonske pogodbe."@sl20
"Fru talman! Låt mig först lyckönska det slovenska ordförandeskapet och de andra 13 länderna som gett sitt stöd till det förslag som lagts fram för oss i dag. Det är ett betydande bidrag i frågan om rättskipningen i EU. Jag vill också tacka de tre föredragandena Sylvia-Yvonne Kaufmann, Renate Weber och Armando França för deras goda och metodiska arbete. De har i princip godkänt det förslag med ändringsförslagen som rådet och kommissionen står i begrepp att anta. Det var roligt att höra och jag välkomnar det. Det skulle glädja mig ännu mer om vi i dag också hade att godkänna förslaget om att anta minsta processuella rättigheter för misstänkta och svarande. Då skulle ansträngningarna vara fullständiga. Därför vädjar jag till kommissionen och rådet att lägga fram detta förslag så snart som möjligt. Som skuggföredragande för förslaget om Eurojust måste jag säga att jag är nöjd med att man stärker detta organ. När det inrättades verkade det bara vara en vanlig institution med väldigt små utsikter och minimalt användningsområde. Men verkligheten har bevisat motsatsen då Eurojust har visat sig användbart och behöver förstärkas ännu mer. Jag behöver inte gå in på vad tidigare talare och föredragande har sagt om tilläggen; jag kan inte annat än välkomna att vi stärker Eurojust. Dessa förslag bidrar utan tvekan till att vi gör framsteg i att utveckla rättvisa, frihet och säkerhet. Men mer radikala åtgärder behöver vidtas. Vi måste ta oss förbi de hinder som en nationalistisk syn sätter upp och åstadkomma större rättssäkerhet i EU-området. Då kan vi hävda att rättskipningen verkligen är densamma i hela EU. Jag hoppas att vi når dit med antagandet av Lissabonfördraget."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph