Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-09-01-Speech-1-071"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080901.17.1-071"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Madam President, here is a concrete example of what a one-size-fits-all integrated European judicial system leads to. A 19-year-old man in London, Andrew Symeou, faces extradition to Greece on a manslaughter charge. Mr Symeou maintains that he has nothing whatsoever to do with the crime in question. The evidence against him is suspect, depending on dubious identification and statements allegedly beaten out of his friends by the Greek police. That evidence should be scrutinised by a British court before it agrees to his extradition. However, under a European arrest warrant, a British court now has no right to examine evidence in order to satisfy itself that extradition is justified, and no power to prevent it. The European arrest warrant means that British citizens now effectively no longer enjoy the basic protection of the law against arbitrary arrest and detention as established by Magna Carta. That does not serve the interests of justice for the victim or the accused, both of whom deserve it."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Paní předsedající, uvedu konkrétní příklad toho, kam vede integrovaný Evropský soudní systém „jeden pro všechny”. Devatenáctiletému mladíkovi Andrewu Symeouvi hrozí v Londýně vydání do Řecka na základě obvinění ze zabití. Pan Symeou tvrdí, že s dotyčným trestným činem nemá vůbec nic společného. Důkazy proti němu jsou podezřelé, založené na pochybné identifikaci a prohlášeních údajně vynucených bitím ze strany řecké policie. Tyto důkazy by měl přezkoumat britský soud, než schválí jeho vydání. Podle evropského zatykače však britský soud nemá právo přezkoumávat důkazy, a ujistit se tak, že vydání je oprávněné, a nemá žádnou pravomoc tomu zabránit. Evropský zatykač znamená, že nyní už britští občané nepožívají základní právní ochrany vůči svévolnému zatčení a zadržení, jak stanoví Velká listina svobod. To odporuje zásadě spravedlnosti pro oběť i obviněného, přičemž oba dva ji zasluhují."@cs1
"Fru formand! Her er et konkret eksempel på, hvad et europæisk retssystem uden individuel tilpasning fører til. En 19-årig mand i London, Andrew Symeou, står over for udlevering til Grækenland for drab. Hr. Symeou fastholder, at han ikke har noget som helst at gøre med den pågældende forbrydelse. Beviserne mod ham er usikre, idet de afhænger af en tvivlsom identifikation og udtalelser, som angiveligt er blevet pryglet ud af hans venner af det græske politi. En britisk domstol burde se nøje på bevismaterialet, inden den går med til at udlevere ham. Men under en europæisk arrestordre har en britisk domstol nu ingen ret til at se på bevismateriale, som umiddelbart synes overbevisende, for at sikre sig, at udleveringen er rimelig, og har ingen ret til at forhindre det. Den europæiske arrestordre betyder, at britiske borgere nu i realiteten ikke længere har den grundlæggende lovbeskyttelse mod vilkårlig anholdelse og tilbageholdelse, som er fastlagt i Magna Carta. Det tjener ikke retfærdighedens sag for offeret eller den tiltalte, som begge fortjener dette."@da2
". Frau Präsidentin! Hier haben wir ein konkretes Beispiel dafür, wohin ein integriertes europäisches justizielles Einheitsmodell führt. Ein 19 Jahre alter Mann aus London, Andrew Symeou, ist von der Abschiebung nach Griechenland aufgrund einer Mordanklage bedroht. Herr Symeou erklärt, er habe in keiner Weise mit dem fraglichen Verbrechen zu tun. Die Beweise gegen ihn sind zweifelhaft und hängen von einer fragwürdigen Identifizierung und von Aussagen ab, die angeblich durch die griechische Polizei aus seinem besten Freund herausgeprügelt wurden. Diese Beweise sollten durch ein britisches Gericht genau untersucht werden, bevor es einer Ausweisung zustimmt. Jedoch hat ein britisches Gericht im Fall eines europäischen Haftbefehls weder das Recht, Prima-Facie-Beweise zu untersuchen, um zu dem Schluss zu kommen, dass die Ausweisung gerechtfertigt ist, noch die Befugnisse, diese zu verhindern. Ein europäischer Haftbefehl bedeutet, dass britische Staatsbürger in der Tat grundsätzlich nicht länger den gesetzlichen Schutz gegen willkürliche Verhaftung und Gefängnisstrafe, wie in der Magna Charta vorgesehen, genießen. Dies dient weder der Gerechtigkeit für das Opfer noch für den Beklagten. Beide hätten es jedoch verdient."@de9
". Κυρία Πρόεδρε, επιτρέψτε μου να περιγράψω ένα συγκεκριμένο παράδειγμα των καταστάσεων στις οποίες οδηγεί η ύπαρξη ενός προκρούστειου ολοκληρωμένου ευρωπαϊκού δικαστικού συστήματος. Ένας 19χρονος που ζει στο Λονδίνο, ο Andrew Symeou, βρίσκεται αντιμέτωπος με την προοπτική έκδοσής του στην Ελλάδα με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας. Ο κ. Symeou υποστηρίζει ότι δεν έχει καμία σχέση με το εν λόγω έγκλημα. Τα εις βάρος του στοιχεία είναι ύποπτα, καθώς στηρίζονται σε μια επισφαλή αναγνώριση και σε δηλώσεις τις οποίες, σύμφωνα με καταγγελίες, η ελληνική αστυνομία απέσπασε από τους φίλους του μετά από ξυλοδαρμό. Τα στοιχεία αυτά πρέπει να εξεταστούν από βρετανικό δικαστήριο, προτού συμφωνήσει στην έκδοσή του. Εντούτοις, με βάση το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης, τα βρετανικά δικαστήρια δεν έχουν πλέον το δικαίωμα να εξετάζουν αποδεικτικά εκ πρώτης όψεως στοιχεία προκειμένου να διακριβωθεί αν η έκδοση είναι δικαιολογημένη, και αδυνατούν πλήρως να την αποτρέψουν. Το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης σημαίνει ότι οι βρετανοί πολίτες έχουν χάσει στην πράξη τη βασική προστασία του νόμου κατά της αυθαίρετης σύλληψης και κράτησης όπως κατοχυρώθηκε από τη Magna Carta. Αυτό δεν εξασφαλίζει τη δικαιοσύνη υπέρ του θύματος ή του κατηγορουμένου, την οποία αμφότεροι δικαιούνται."@el10
"Señora Presidenta, a continuación citaré un ejemplo concreto de las consecuencias de un sistema judicial europeo integrado «de talla única». Un hombre de 19 años de edad residente en Londres, Andrew Symeou, se enfrenta a un proceso de extradición a Grecia acusado de homicidio. El señor Symeou afirma que no tiene absolutamente nada que ver con el crimen en cuestión. Las pruebas en su contra son poco fiables, se basan en una identificación dudosa y en declaraciones de sus amigos presuntamente extraídas a la fuerza por la policía griega. Un tribunal británico debería evaluar dichas pruebas antes de aprobar la extradición. Sin embargo, con arreglo a una orden de detención europea, un tribunal británico no tiene ya derecho alguno a examinar las pruebas preliminares para llegar por sí mismo a la conclusión de que la extradición está justificada y no está facultado para impedirla. La orden de detención europea significa que los ciudadanos británicos ya no gozan, de hecho, del amparo de la ley frente a arrestos y detenciones arbitrarios, según establece la Magna Carta. Ello no redunda en favor de la justicia que la víctima o el acusado merecen."@es21
"Austatud juhataja, üks konkreetne näide, milleni võib viia kõigi suhtes sama mõõdupuuga toimiv integreeritud Euroopa kohtusüsteem. 19aastane Londonis elav mees Andrew Symeou seisab tapmises süüdistatuna silmitsi Kreekale väljaandmisega. Symeou väidab, et tal ei ole kõnealuse kuriteoga midagi pistmist. Temavastased süütõendid on kahtlustäratavad, põhinedes kahtlase väärtusega isikutuvastamisel ning tunnistustel, mille Kreeka politsei tema sõpradelt väidetavalt välja peksis. Süütõendid peab enne väljaandmisotsuse langetamist läbi vaatama Briti kohus. Vaatamata sellele ei ole Euroopa vahistamismääruse kohaselt Briti kohtul aga õigust läbi vaadata esmapilgul usutavaid tõendeid, et teha kindlaks väljaandmise õigustatus, ning tal pole volitusi väljaandmist takistada. Euroopa vahistamismäärus tähendab, et Briti kodanikel ei ole tegelikult enam peamist, Suurbritannia tähtsaima õigusakti Magna Carta sätestatud õiguskaitset omavolilise vahistamise ning kinnipidamise vastu. See ei ole ei hageja ega süüdistatava õiguse huvides, kes mõlemad seda tegelikult väärivad."@et5
"Arvoisa puhemies, esitän konkreettisen esimerkin siitä, mihin integroitu eurooppalainen ”yhden koon” oikeusjärjestelmä johtaa. Lontoossa asuva 19-vuotias Andrew Symeou uhataan luovuttaa Kreikkaan taposta syytettynä. Andrew Symeou pitää kiinni siitä, että hänellä ei ole mitään tekemistä kyseisen rikoksen kanssa. Häntä vastaan esitetty todistusaineisto ei ole vakuuttavaa, ja se pohjautuu kyseenalaiseen tunnistukseen sekä lausuntoihin, jotka Kreikan poliisi on oletettavasti puristanut ulos hänen ystävistään. Yhdistyneen kuningaskunnan tuomioistuimen pitäisi tutustua todistusaineistoon, ennen kuin se suostuu luovuttamaan Andrew Symeoun. Eurooppalaisen pidätysmääräyksen mukaan Yhdistyneen kuningaskunnan tuomioistuimella ei kuitenkaan ole oikeutta tutustua alustavaan todistusaineistoon vakuuttuakseen siitä, että luovuttaminen on perusteltua, eikä sillä ole minkäänlaisia valtuuksia estää sitä. Eurooppalainen pidätysmääräys merkitsee, että Yhdistyneen kuningaskunnan kansalaisilla ei todellakaan ole enää Magna Cartassa määriteltyä lain tarjoamaa perussuojaa mielivaltaisia pidätyksiä ja vangitsemisia vastaan. Tämä ei palvele uhrin eikä syytetyn oikeudellisia etuja, jotka he kumpikin ansaitsevat."@fi7
"Madame la Présidente, voici un exemple concret pour illustrer à quoi mène un système judiciaire européen intégré à taille unique. À Londres, un homme de 19 ans, Andrew Symeou, se voit extradé en Grèce sous l’inculpation d’homicide. M. Symeou maintient qu’il n’a absolument rien à voir avec le crime en question. Les preuves à son encontre sont douteuses, reposant sur une identification discutable et des déclarations qui auraient été obtenues auprès de ses amis par la police grecque. Ces preuves devraient être examinées par un tribunal britannique avant qu'il donne son accord à son extradition. Toutefois, dans le cadre d'un mandat d'arrêt européen, un tribunal britannique n'a à présent pas le droit d'examiner des preuves afin de s'assurer que l'extradition est justifiée ni le pouvoir de l'empêcher. Le mandat d’arrêt européen signifie que les citoyens britanniques ne jouissent maintenant en réalité plus de la protection élémentaire de la loi contre les arrestations et les détentions arbitraires tel qu’établie par la Grande Charte ( ), ce qui ne sert les intérêts de la justice ni de la victime ni de l’inculpé, que tous deux devraient pouvoir voir respectés."@fr8
"Elnök asszony, hadd említsek egy konkrét példát arra, hogy milyen következményekkel jár az egy kaptafára készült integrált európai igazságügyi rendszer. Andrew Symeou, egy Londonban élő 19 éves férfit várhatólag kiadnak Görögországnak emberölés vádjával. Symeou úr fenntartja, hogy semmit nem követett el a kérdéses bűnesettel kapcsolatban. Az ellene szóló bizonyíték gyanús, mivel kétséges személyazonosság-megállapításon és olyan kijelentéseken alapul, amelyet a görög rendőrök állítólag veréssel kényszerítettek ki Symeou barátaitól. A brit törvényszéknek alaposan meg kellene vizsgálnia a bizonyítékokat, mielőtt beleegyezik Symeou kiadatásába. Az európai elfogatási parancs értelmében azonban a brit törvényszéknek nincs joga megvizsgálnia az első látásra helytálló bizonyítékot, s ezzel meggyőződnie afelől, hogy a kiadatás jogos, valamint megakadályozni sem áll módjában a kiadatást. Az európai elfogatóparancs tehát azt jelenti, hogy a brit állampolgárok tulajdonképpen már nem élvezhetik a Magna Chartában megfogalmazott alapvető védelmet, az önkényes elfogatás és fogvatartás elleni védelmet garantáló törvényt. Ez sem az áldozat, sem a vádlott szempontjából nem szolgálja az igazságszolgáltatás érdekeit, holott ez mindkét félnek járna."@hu11
". Signora Presidente, fornirò un esempio concreto di ciò a cui conduce un unico ordinamento giudiziario europeo integrato. A Londra, il diciannovenne Andrew Symeou rischia l’estradizione in Grecia con l’accusa di omicidio preterintenzionale. Andrew Symeou afferma di non avere nulla a che fare con il crimine in questione. La prova contro di lui è sospetta, dato che dipende da un’identificazione dubbia e da dichiarazioni presumibilmente estorte ai suoi amici dalla polizia greca. Il tribunale britannico dovrebbe esaminare attentamente questa prova prima di approvare la sua estradizione. Tuttavia, con il mandato d’arresto europeo, ora un tribunale britannico non ha il diritto di verificare una prova al fine di rendersi conto che un’estradizione è giustificata, e non è dotato di competenze per impedirlo. Il mandato d’arresto europeo comporta che adesso i cittadini britannici non godano più della tutela di base del diritto contro arresto arbitrario e detenzione come stabilito dalla Magna Carta. Tale condizione non favorisce gli interessi della giustizia per la vittima o l’accusato, che meritano entrambi."@it12
"Gerb. pirmininke, štai konkretus pavyzdys apie tai, prie ko priveda integruota „vienas dydis tinka visiems“ Europos teisminė sistema. 19 metų vyrui Londone, Andrew Symeou, gresia ekstradicija į Graikiją dėl kaltinimo žmogžudyste. A. Symeou teigia, kad jis apskritai neturi nieko bendra su šiuo nusikaltimu. Įrodymai prieš jį yra netvirti ir remiasi abejotinu tapatumo nustatymu bei iš jo draugų išgautų tariamų prisipažinimų, kuriuos užfiksavo Graikijos policija. Tuos įrodymus Jungtinės Karalystės teismas turi pirma ištirti ir tik po to pritarti ar nepritarti ekstradicijai. Tačiau pagal Europos arešto orderį Jungtinės Karalystės teismas dabar neturi jokios teisės nagrinėti parodymų, kad įsitikintų, jog ekstradicija yra pagrįsta, ir jokia institucija negali tam sutrukdyti. Europos arešto orderis reiškia, kad Jungtinės Karalystės gyventojai dabar nebegali turėti esminės teisinės apsaugos nuo savavališko suėmimo ir sulaikymo, kaip nustatyta Didžiojoje laisvių chartijoje. Taip nėra ginami nukentėjusiojo ar kaltinamojo teisingumo interesai, nors abu jie turi teisę į tai."@lt14
"Priekšsēdētājas kundze, es minēšu piemēru tam, pie kā noved „vienas mērauklas” integrēta Eiropas tieslietu sistēma. 19 gadus vecam vīrietim Londonā draud izdošana Grieķijai par apsūdzību slepkavībā. apgalvo, ka viņam nav nekāda sakara ar šo noziegumu. Pret viņu izvirzītie pierādījumi ir aizdomas, kas radušās apšaubāmas identifikācijas rezultātā, un liecības, kuras, iespējams, Grieķijas policija ieguvusi, fiziski ietekmējot viņa draugus. Šie pierādījumi Apvienotās Karalistes tiesai ir rūpīgi jāpārbauda, pirms tā piekrīt viņa izdošanai. Tomēr saskaņā ar Eiropas apcietināšanas orderi Apvienotās Karalistes tiesai pašlaik nav tiesību pārbaudīt pierādījumus, lai pārliecinātos, ka izdošana ir pamatota, un tai nav pilnvaru to novērst. Eiropas apcietināšanas orderis nozīmē to, ka Apvienotās Karalistes iedzīvotājiem patiesībā vairs nav tiesību aktu pamataizsardzības pret patvaļīgu apcietināšanu un aizturēšanu, kā noteikts . Tas nav upura vai apsūdzētā tiesiskuma interesēs, lai gan tie abi to ir pelnījuši."@lv13
"Madam President, here is a concrete example of what a one-size-fits-all integrated European judicial system leads to. A 19-year-old man in London, Andrew Symeou, faces extradition to Greece on a manslaughter charge. Mr Symeou maintains that he has nothing whatsoever to do with the crime in question. The evidence against him is suspect, depending on dubious identification and statements allegedly beaten out of his friends by the Greek police. That evidence should be scrutinised by a British court before it agrees to his extradition. However, under a European arrest warrant, a British court now has no right to examine evidence in order to satisfy itself that extradition is justified, and no power to prevent it. The European arrest warrant means that British citizens now effectively no longer enjoy the basic protection of the law against arbitrary arrest and detention as established by Magna Carta. That does not serve the interests of justice for the victim or the accused, both of whom deserve it."@mt15
"Mevrouw de Voorzitter, voor ons ligt een concreet voorbeeld van waar een integraal Europees justitieel systeem met voor elk wat wils, toe leidt. Een 19 jaar oude man in Londen, Andrew Symeou, staat op het punt te worden uitgezet naar Griekenland op verdenking van moord. De heer Symeou houdt staande dat hij in het geheel niets te maken heeft met het misdrijf in kwestie. De bewijsvoering tegen hem is verdacht, afhankelijk van een twijfelachtige identificatie en van verklaringen die naar verluidt letterlijk door de Griekse politie uit zijn vrienden zijn geslagen. Dergelijk bewijs moet nauwkeurig worden onderzocht door de Britse rechtbank voordat deze akkoord gaat met zijn uitlevering. Onder het Europese arrestatiebevel heeft de Britse rechtbank echter niet langer het recht om summier bewijs te onderzoeken teneinde zeker te weten of de uitlevering terecht is, en heeft zij niet langer de bevoegdheid om iets dergelijks te voorkomen. Het Europese arrestatiebevel betekent dat Britse burgers de facto niet langer de basisbescherming van de wet genieten tegen willekeurige arrestatie en detentie, zoals vastgelegd in de Magna Charta. Dat is niet in het belang van de gerechtigheid voor slachtoffers of beschuldigden, die dit beide toch verdienen."@nl3
"Pani przewodnicząca! Podam konkretny przykład tego, do czego prowadzi zintegrowany, dostosowany do różnych przypadków, europejski system sądowy. Sytuacja ta ma miejsce w Londynie. 19-latek, Andrew Symeou, stoi w obliczu ekstradycji do Grecji pod zarzutem nieumyślnego spowodowania śmierci. Andrew Symeou utrzymuje, że nie ma absolutnie nic wspólnego z zarzucanym mu przestępstwem. Dowody przemawiające przeciwko niemu są wątpliwe, bowiem opierają się o niepewną identyfikację i oświadczenia rzekomo pozyskane przez grecką policję od jego przyjaciół. Dowody powinny zostać przeanalizowane przez sąd brytyjski, zanim zgodzi się on na ekstradycję. Jednakże na mocy europejskiego nakazu aresztowania sąd brytyjski nie ma teraz prawa do sprawdzenia dowodów w celu upewnienia się, że ekstradycja jest uzasadniona ani też żadnych uprawnień, aby temu zapobiec. Europejski nakaz aresztowania oznacza, że obywatele Wielkiej Brytanii w rzeczywistości nie mogą już dłużej korzystać z podstawowej ochrony prawa przeciwko przymusowemu aresztowaniu i zatrzymaniu zgodnie z ustaleniami gwarantowanymi przez Magna Carta. Nie służy to interesom sprawiedliwości na rzecz ofiary lub oskarżonego, a oboje z nich zasługują na to."@pl16
"Senhora Presidente, vou apresentar um exemplo concreto daquilo a que conduz um sistema judiciário europeu integrado de "tamanho único". Em Londres, um homem de 19 anos chamado Andrew Symeou enfrenta a extradição para a Grécia por ser acusado de homicídio doloso qualificado. O Sr. Symeou afirma que não tem nada que ver com o crime em questão. As provas contra ele são suspeitas pois dependem de uma identificação duvidosa e de declarações alegadamente arrancadas aos seus amigos com recurso à violência por parte da polícia grega. Estas provas deveriam ser cuidadosamente analisadas por um tribunal britânico antes de este concordar com a extradição do Sr. Symeou. Porém, ao abrigo de um mandado de detenção europeu, um tribunal britânico não tem o direito de examinar as provas para se certificar de que a extradição se justifica e não tem poder para impedir essa mesma extradição. O mandado de detenção europeu significa que os cidadãos britânicos deixaram de gozar, efectivamente, da protecção básica da lei contra detenções arbitrárias, como consagrado na Magna Carta. Tal não serve os interesses da justiça para a vítima nem para o arguido, que ambos merecem."@pt17
"Madam President, here is a concrete example of what a one-size-fits-all integrated European judicial system leads to. A 19-year-old man in London, Andrew Symeou, faces extradition to Greece on a manslaughter charge. Mr Symeou maintains that he has nothing whatsoever to do with the crime in question. The evidence against him is suspect, depending on dubious identification and statements allegedly beaten out of his friends by the Greek police. That evidence should be scrutinised by a British court before it agrees to his extradition. However, under a European arrest warrant, a British court now has no right to examine evidence in order to satisfy itself that extradition is justified, and no power to prevent it. The European arrest warrant means that British citizens now effectively no longer enjoy the basic protection of the law against arbitrary arrest and detention as established by Magna Carta. That does not serve the interests of justice for the victim or the accused, both of whom deserve it."@ro18
". Vážená pani predsedajúca, uvediem konkrétny príklad toho, kam vedie integrovaný Európsky súdny systém „jeden pre všetkých“. Devätnásťročnému mladíkovi Andrewovi Symeouvi hrozí v Londýne vydanie do Grécka na základe obvinení zo zabitia. Pán Symeou tvrdí, že s dotyčným trestným činom nemá vôbec nič spoločné. Dôkazy proti nemu sú podozrivé, založené na pochybnej identifikácii a vyhláseniach údajne vynútených bitím zo strany gréckej polície. Tieto dôkazy by mal preskúmať britský súd, než schváli jeho vydanie. Podľa európskeho zatykača však britský súd nemá právo preskúmavať dôkazy , a uistiť sa tak, že vydanie je oprávnené, a nemá žiadnu právomoc tomu zabrániť. Európsky zatykač znamená, že teraz už britskí občania nemajú základnú právnu ochranu voči svojvoľnému zatknutiu a zadržaniu, ako sa stanovuje vo Veľkej listine slobôd. Odporuje to zásade spravodlivosti pre obeť aj obvineného, pričom obaja si ju zasluhujú."@sk19
"Gospa predsednica, tukaj je konkreten primer, kam vodi univerzalni celostni evropski pravosodni sistem. Andrew Symeou je 19-letni moški iz Londona, ki mu grozi izročitev Grčiji zaradi obtožbe uboja. Gospod Symeou meni, da nima popolnoma nobene zveze z zadevnim kaznivim dejanjem. Dokaz proti njemu je sum, ki temelji na dvomljivi identifikaciji in izjavah, ki jih je grška policija menda izsilila od njegovih prijateljev. Ta dokaz bi moralo britansko sodišče temeljito preiskati, preden bi soglašalo z njegovo izročitvijo. Vendar po evropskem nalogu o prijetju britansko sodišče zdaj nima pravice do preiskave dokaza da bi se prepričalo, ali je izročitev upravičena, in nobene moči, da bi jo preprečilo. Evropski nalog o prijetju pomeni, da britanski državljani zdaj dejansko ne uživajo več osnovne zaščite zakona pred samovoljnim prijetjem in pridržanjem, ki jo je uvedla Velika listina svoboščin. To ne služi interesom pravice za žrtve ali obtožene, ki si jo oboji zaslužijo."@sl20
"Fru talman! Här är ett konkret exempel på vad ett universellt integrerat rättssystem i EU leder till. En 19-årig yngling i London, Andrew Symeou står inför utlämning till Grekland på grund av dråpanklagelser. Andrew Symeou vidhåller att han inte har någonting att göra med brottet i fråga. Bevisningen mot honom är suspekt och bygger på en tveksam identifiering och uttalanden som den grekiska polisen sägs ha pressat ur hans vänner. Bevisningen bör prövas av en brittisk domstol innan man går med på att utlämna honom. Men med en europeisk arresteringsorder har en brittisk domstol ingen rätt att granska prima facie-bevis för att förvissa sig om att utlämningen är berättigad och har inte heller makt att förhindra det. Men den europeiska arresteringsordern betyder att brittiska medborgare i praktiken inte längre åtnjuter det grundläggande skydd lagen ger mot godtyckliga gripanden och häktningar som etablerades genom Magna Carta. Det ligger varken i offrets eller den anklagades intresse, de båda som förtjänar en rättsligt korrekt behandling."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"A. Symeou"13
"Gerard Batten,"18,5,20,15,1,19,14,16,11,13,21,4,17
"prima facie"18,20,15,1,19,19,14,14,16,16,13,4,17,12,8
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph