Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-09-01-Speech-1-069"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080901.17.1-069"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Madam President, when our Prime Ministers’ meeting almost a decade ago in Tampere set out the main guidelines for EU criminal justice policy, they rightly stressed that European citizens had the right to expect the Union to ensure there was no hiding place for criminals. That is why European Liberal Democrats have consistently supported measures like the European arrest warrant, unlike British Conservatives who spout hot air on law and order but oppose EU cooperation instruments. Those measures also explain the justification for strengthening the ability of national prosecutors to work together in Eurojust and bring major criminals to justice. It is legitimate to ensure that they are available around the clock and to give them more powers to get their decisions implemented, like issuing search and seizure warrants in their own Member States and accessing their own national criminal databases. There is also certainly scope for clarifying and streamlining the rules on when judgments delivered without the presence of the accused will be recognised, but this must not shade into lazy habits of not trying hard enough to inform the defendant. I would not want every Member State to copy the worrying Italian volume of trials. When I questioned the Commission a few months ago, it stressed that the initiative was balanced, increasing the fundamental rights of citizens while also enhancing the principle of mutual recognition. But bodies like the European Criminal Bar Association, the Council of Bars and Law Societies, and Fair Trials International have all expressed fears at weak safeguards for defendants. The presidency minister stressed and promised that the Council would consider Parliament’s amendments with attention. I am sure she means well, but my response is: big deal. Directly-elected MEPs are marginalised in decisions on EU law as regards cross-border justice. Until we get the Treaty of Lisbon into force those laws are largely decided by national civil servants and that is a big part of the reason why the second part of the 10-year-old deal, which promised to raise justice standards in Member States like good data protection rules and to strengthen defendants’ rights like legal aid, translation and bail, have not been kept. Until we get a democratic instead of a technocratic EU justice policy, one truly balanced between catching criminals and guaranteeing fair trials, support for the measures discussed now must be qualified."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Paní předsedající, když na zasedání našich předsedů vlád téměř před deseti lety v Tampere byly vytyčeny hlavní směry politiky v oblasti trestního soudnictví EU, správně zdůrazňovaly, že evropští občané mají právo očekávat, že Unie zajistí, aby se zločinci nemohli nikde ukrýt. Proto Evropští liberální demokraté vždy důsledně podporovali opatření, jako je evropský zatykač, na rozdíl od britských konzervativců, kteří měli plná ústa zákonu a pořádku, ale odmítali nástroje pro spolupráci v rámci EU. Tato opatření rovněž vysvětlují oprávněnost posílení schopnosti státních zástupců spolupracovat v rámci Eurojustu a postavit hlavní zločince před soud. Je logické, aby byla zajištěna jejich nepřetržitá pohotovost 24 hodin denně a byly jim poskytnuty větší pravomoci k provádění jejich rozhodnutí, například vydávání příkazů k domovní prohlídce a příkazů k zabavení věci v jejich členských státech, a byl jim umožněn přístup do jejich vnitrostátních databází trestných činů. Určitě tady také existuje prostor pro upřesnění a zjednodušení pravidel pro uznávání rozsudků tedy v nepřítomnosti obviněné osoby, ale nesmí to přejít v pohodlnou rutinu bez dostatečné snahy informovat obviněného. Nechtěla bych, aby členské státy napodobovaly Itálii s jejím zneklidňujícím množstvím soudních procesů . Když jsem se před několika měsíci dotazovala Komise, zdůrazňovala mi, že iniciativa je vyvážená, rozšiřuje základní práva občanů a zároveň zdokonaluje zásadu vzájemného uznávání. Ale orgány, jako Evropská asociace právníků trestního práva, Rada advokátních komor a mezinárodní organizace pro spravedlivé procesy, vyjádřily obavy z nedostatečné ochrany obviněných. Ministryně předsednictví zdůraznila a slíbila, že Rada pozorně posoudí změny předložené Parlamentem. Jsem si jistá, že to myslí dobře, ale moje odpověď je: „Velká slova“. Co se týče spravedlnosti v přeshraničních sporech, přímo volení poslanci EP jsou při rozhodování o zákonech EU opomíjeni. Dokud se nám nepodaří uvést v platnost Lisabonskou smlouvu, budou o těchto zákonech do značné míry rozhodovat úředníci státní správy jednotlivých států, a to je z velké části důvod, proč nebyla dodržena druhá část 10leté dohody, která slibovala zvýšení úrovně justice v členských státech, například dobrá pravidla na ochranu údajů a posílení práv obviněných, jako je právní pomoc, překlady a kauce. Dokud technokratickou politiku v oblasti justice EU nevystřídá politika demokratická, politika skutečně vyvážená, udržující rovnováhu mezi chytáním zločinců a zajišťováním spravedlivých procesů, je nutné podpořit opatření, o nichž právě diskutujeme."@cs1
"Fru formand! Da de juridiske retningslinjer for EU’s strafferetspolitik blev fastlagt på topmødet i Tampere for næsten 10 år siden, understregede deltagerne med rette, at Europas borgere havde ret til at forvente, at Unionen kunne sikre, at der ikke var nogen steder, hvor kriminelle kunne skjule sig. Det er derfor, De Liberale konsekvent har støttet foranstaltninger som den europæiske arrestordre i modsætning til de britiske Konservative, der hele tiden fabler om lov og orden, men modsætter sig EU’s samarbejdsinstrumenter. Disse foranstaltninger forklarer også, hvorfor det er nødvendigt at styrke offentlige anklageres evne til at samarbejde i Eurojust og få storforbrydere for retten. Det er legitimt at sikre, at de er til rådighed døgnet rundt, og at give dem flere beføjelser for at få deres beslutninger gennemført såsom udstedelse af ransagningskendelser i deres egne medlemsstater og adgang til deres egne kriminalregistre. Der er bestemt også plads til afklaring og strømlining af reglerne for, hvornår domme afsagt in absentia, hvor tiltalte ikke har været til stede, skal anerkendes, men det må ikke føre til dovne vaner med ikke at gøre alt, hvad man kan for at underrette tiltalte. Jeg ser nødigt, at alle medlemsstater kopierer det foruroligende store antal retssager in absentia i Italien. Da jeg for nogle få måneder siden udspurgte Kommissionen, understregede den, at initiativet var afbalanceret og styrkede borgernes grundlæggende rettigheder, samtidig med at det styrkede princippet om gensidig anerkendelse. Men organer som European Criminal Bar Association, Rådet for Advokatsamfund i EU og Fair Trials International har alle givet udtryk for frygt over den ringe beskyttelse af de tiltalte. Ministeren fra formandskabet understregede og lovede, at Rådet opmærksomt ville overveje Parlamentets ændringsforslag. Jeg er sikker på, at hun mener det godt, men min reaktion er: Og hvad så? Direkte valgte medlemmer af Parlamentet bliver marginaliseret, når det gælder afgørelser om EU-lovgivning, hvad angår grænseoverskridende jura. Indtil vi får Lissabontraktaten sat i kraft, bliver disse love stort set bestemt af nationale embedsmænd, og det er en væsentlig del af grunden til, at den anden del af den 10 år gamle aftale, der lovede at hæve de juridiske standarder i medlemsstaterne såsom regler om god databeskyttelse og styrkelse af de tiltaltes rettigheder, såsom juridisk bistand, oversættelse og kaution, ikke er blevet holdt. Indtil vi får en demokratisk snarere end en teknokratisk retspolitik i EU, en, der virkelig er afbalanceret mellem at fange forbrydere og garantere retfærdig rettergang, må støtte til de foranstaltninger, der nu drøftes, være betinget."@da2
". Frau Präsidentin! Als unsere Premierminister vor knapp einem Jahrzehnt in Tampere zusammenkamen, um die grundsätzlichen Leitlinien des europäischen Strafrechts festzulegen, betonten sie, die Bürger Europas hätten ein Recht darauf, dass die Union dafür Sorge trägt, dass keine Schlupflöcher für Kriminelle existieren. Daher haben die Europäischen Liberaldemokraten im Gegensatz zu den britischen Konservativen, die große Worte um Recht und Gesetz machen, jedoch Instrumente für die EU-weite Zusammenarbeit ablehnen, beständig Maßnahmen wie den Europäischen Haftbefehl unterstützt. Diese Maßnahmen rechtfertigen und erklären auch die Stärkung der nationalen Staatsanwaltschaften in ihren Möglichkeiten, innerhalb von Eurojust zusammenzuarbeiten und Straftäter vor Gericht zu stellen. Es ist legitim sicherzustellen, dass diese Ankläger rund um die Uhr verfügbar und mit mehr Befugnissen ausgestattet sind, damit ihre Entscheidungen umgesetzt werden können. Dazu gehören z. B. die Ausgabe von Durchsuchungs- und Haftbefehlen in ihren eigenen Staaten und der Zugriff auf eigene nationale Datenbanken. Es bestehen sicherlich Möglichkeiten für die Klärung und Rationalisierung von Regelungen darüber, wie Urteile in Abwesenheit eines Beklagten anerkannt werden. Aber dies darf nicht zu Nachlässigkeit und dazu führen, dass nicht alles unternommen wird, um den Beklagten zu informieren. Ich möchte nicht, dass in allen Mitgliedstaaten das besorgniserregende Volumen der Abwesenheitsverfahren Italiens erreicht wird. Als ich vor einigen Monaten die Kommission befragte, wurde betont, die Initiative sei ausgewogen, denn sie stärke zugleich die grundlegenden Rechte der Bürger und das Prinzip der gegenseitigen Anerkennung. Institutionen wie die European Criminal Bar Association, der Rat der Europäischen Anwaltschaften und Fair Trials International haben Bedenken aufgrund des schwachen Schutzes der Beklagten geäußert. Die Ministerin des Ratsvorsitzes betonte und versprach, der Rat werde die Änderungsanträge des Parlaments aufmerksam prüfen. Ich bin sicher, dies geschah in guter Absicht, meine Antwort lautet jedoch: Na und? Direkt gewählte Mitglieder des Parlaments werden bei Entscheidungen über EU-Recht im Hinblick auf grenzüberschreitendes Recht ausgegrenzt. Bis wir es geschafft haben, den Vertrag von Lissabon in Kraft zu setzen, wird über diese Gesetze zum großen Teil durch nationale Beamte entschieden. Dies erklärt weitgehend, warum der zweite Teil des vor zehn Jahren getroffenen Übereinkommens, demgemäß Rechtsstandards in Mitgliedstaaten gestärkt werden sollten – z. B. durch Verbesserung der Datenschutzregeln und Stärkung der Rechte der Beklagten wie das Recht auf Rechtsbehelf, Übersetzung und Kautionen – nicht umgesetzt wurde. Bis wir eine demokratische statt einer technokratischen EU-Rechtspolitik haben, eine Rechtspolitik, die ein ausgewogenes Verhältnis zwischen dem Interesse an der Inhaftierung von Kriminellen und an der Gewährleistung gerechter Verfahren schafft, muss die Unterstützung für die derzeit diskutierten Maßnahmen beschränkt bleiben."@de9
". Κυρία Πρόεδρε, όταν στη συνάντηση των πρωθυπουργών μας σχεδόν πριν από μία δεκαετία στο Τάμπερε καθορίστηκαν οι βασικές κατευθυντήριες γραμμές για την κοινοτική πολιτική στον τομέα της ποινικής δικαιοσύνης, τονίστηκε πολύ σωστά ότι οι ευρωπαίοι πολίτες έχουν δικαίωμα να αναμένουν ότι η Ένωση θα εξασφαλίσει ότι οι εγκληματίες δεν θα μπορούν να κρυφτούν πουθενά. Γι’ αυτό οι ευρωπαίοι Φιλελεύθεροι Δημοκράτες έχουν υποστηρίξει με συνέπεια μέτρα όπως το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης, αντίθετα με τους βρετανούς Συντηρητικούς, οι οποίοι φλυαρούν περί νόμου και τάξης, όμως αντιτίθενται στα κοινοτικά μέσα συνεργασίας. Τα μέτρα αυτά εξηγούν επίσης τους λόγους ενίσχυσης της δυνατότητας των εθνικών εισαγγελέων να συνεργάζονται στο πλαίσιο της Eurojust για την προσαγωγή σημαντικών εγκληματιών στη δικαιοσύνη. Είναι εύλογο να εξασφαλιστεί η διαθεσιμότητά τους είκοσι τέσσερις ώρες το εικοσιτετράωρο και να τους δοθούν περισσότερες αρμοδιότητες για την εφαρμογή στην πράξη των αποφάσεών τους, όπως η έκδοση ενταλμάτων έρευνας και σύλληψης στα κράτη μέλη τους και η πρόσβαση στις εθνικές τους βάσεις δεδομένων όσον αφορά τα ποινικά αδικήματα. Ασφαλώς, υπάρχουν επίσης περιθώρια περαιτέρω αποσαφήνισης και βελτίωσης των κανόνων σχετικά με το πότε πρέπει να αναγνωρίζονται οι αποφάσεις που εκδίδονται ερήμην, χωρίς την παρουσία των εναγομένων, όμως αυτό δεν πρέπει να οδηγήσει σε οκνηρία και στην καταβολή ανεπαρκών προσπαθειών ειδοποίησης των εναγομένων. Δεν θα ήθελα να αντιγράψουν όλα τα κράτη μέλη το ανησυχητικό ιταλικό παράδειγμα ως προς τον όγκο των υποθέσεων που εκδικάζονται ερήμην. Όταν απηύθυνα σχετικό ερώτημα πριν από λίγους μήνες στην Επιτροπή, μου τονίστηκε ότι η πρωτοβουλία ήταν ισορροπημένη, καθώς ενισχύει τα θεμελιώδη δικαιώματα των πολιτών, ενώ ενδυναμώνει επίσης την αρχή της αμοιβαίας αναγνώρισης. Ωστόσο, οργανώσεις όπως η Ένωση Ευρωπαίων Ποινικολόγων, το Συμβούλιο των Δικηγορικών Συλλόγων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η οργάνωση «Fair Trials International» έχουν όλες εκφράσει ανησυχίες λόγω των ανεπαρκών διασφαλίσεων υπέρ των εναγομένων. Η εκπρόσωπος της Προεδρίας τόνισε και υποσχέθηκε ότι το Συμβούλιο θα εξετάσει τις τροπολογίες του Κοινοβουλίου με προσοχή. Είμαι βέβαιη ότι έχει καλές προθέσεις, όμως η απάντησή μου είναι η εξής: σπουδαίο πράγμα. Οι άμεσα εκλεγμένοι βουλευτές του ΕΚ περιθωριοποιούνται κατά τη λήψη αποφάσεων σχετικά με το κοινοτικό δίκαιο όσον αφορά τη διασυνοριακή δικαιοσύνη. Μέχρις ότου τεθεί σε ισχύ η Συνθήκη της Λισαβόνας, οι νόμοι αυτοί αποφασίζονται εν πολλοίς από δημοσίους υπαλλήλους των κρατών μελών, και αυτό εξηγεί σε μεγάλο βαθμό γιατί δεν τηρήθηκε το δεύτερο σκέλος της από δεκαετίας συμφωνίας, η οποία υποσχόταν τη βελτίωση των προτύπων απονομής της δικαιοσύνης στα κράτη μέλη, όπως η εφαρμογή ορθών κανόνων προστασίας των δεδομένων και η ενίσχυση των δικαιωμάτων των κατηγορουμένων, όπως η νομική αρωγή, η μετάφραση και η καταβολή εγγύησης. Εάν δεν στραφούμε από μια τεχνοκρατική σε μια δημοκρατική πολιτική δικαιοσύνης στην ΕΕ, η οποία θα ισορροπεί πραγματικά μεταξύ της σύλληψης των εγκληματιών και της διασφάλισης δίκαιων δικών, η υποστήριξη των μέτρων τα οποία συζητούμε σήμερα πρέπει να είναι επιφυλακτική."@el10
"Señora Presidenta, cuando nuestros Jefes de Gobierno se reunieron hace casi un decenio en Tampere para establecer las directrices principales de la política de justicia penal de la UE, recalcaron acertadamente que los ciudadanos europeos tenían derecho a esperar que la Unión garantizara que los delincuentes no tendrían lugares donde esconderse. Por ello, los Demócratas y Liberales por Europa han apoyado sistemáticamente medidas como la orden de detención europea, a diferencia de los conservadores británicos, que no se cansan de hablar de la ley y el orden mientras rechazan los instrumentos de cooperación de la UE. Esas medidas también explican que se justifique el fortalecimiento de la capacidad de los fiscales nacionales de colaborar con Eurojust para llevar a los principales delincuentes ante la justicia. Es legítimo garantizar su disponibilidad durante las 24 horas y otorgarles mayores competencias, de modo que se ejecuten resoluciones dictadas por aquéllos tales como las órdenes de búsqueda y captura en sus propios Estados miembros o las relacionadas con la obtención de acceso a sus propias bases de datos penales nacionales. Desde luego, existe asimismo margen para la clarificación y la simplificación de las normas relativas a cuándo se reconocerán las sentencias dictadas en rebeldía, sin la presencia del acusado, aunque ello no debe dar lugar a una relajación de las prácticas conforme a la que no se ponga interés suficiente en tratar de informar al acusado. No desearía que cada Estado miembro imitara a Italia en lo que atañe al preocupante volumen de juicios en rebeldía que se celebra en este país. Cuando pregunté a la Comisión, hace unos meses, la institución recalcó el equilibrio de la iniciativa, que potencia los derechos fundamentales de los ciudadanos al tiempo que fomenta el principio de reconocimiento mutuo. Sin embargo, organismos como la Asociación Europea de Abogados Penalistas, el Consejo de la Abogacía Europea y han expresado temores con respecto a las deficientes garantías que se ofrecen a los acusados. La Ministra representante de la Presidencia ha recalcado y prometido que el Consejo evaluará con atención las enmiendas presentadas por el Parlamento. Estoy segura de sus buenas intenciones, pero mi respuesta es: no es bastante. Se margina a los diputados al PE, elegidos de manera directa, en las decisiones sobre la legislación comunitaria en materia de justicia transfronteriza. Hasta que no consigamos el Tratado de Lisboa entre en vigor, dicha legislación seguirá perteneciendo en su mayor parte al ámbito decisorio de los funcionarios nacionales, lo que representa una gran parte del motivo por el cual la segunda parte del acuerdo, que ha cumplido diez años, y que prometió potenciar determinadas disposiciones del ámbito de la justicia en los Estados miembros, como las buenas normas en materia de protección de datos, y reforzar los derechos de los acusados, tales como el relativo a la asistencia jurídica, la traducción y la imposición de fianza, no se ha cumplido. Hasta que no consigamos una política de justicia comunitaria democrática en lugar de tecnocrática, una justicia verdaderamente equilibrada, entre la captura de los delincuentes y la garantía de unos juicios justos, el apoyo a las medidas que tratamos ahora habrá de brindarse con reservas."@es21
"Austatud juhataja, kui meie peaministri pea aastakümne tagusel kohtumisel Tamperes sätestati põhilised suunised ELi kriminaalõiguse poliitikale, rõhutati õigustatult, et Euroopa Liidu kodanikel on õigus loota, et liit tagaks, et kurjategijatel pole, kuhu varjuda. Seetõttu on Euroopa Liberaaldemokraatide fraktsioon järjepidavalt toetanud selliseid meetmeid nagu Euroopa vahistamismäärus, vastupidiselt Briti konservatiividele, kes küll pasundavad avalikust korrast, kuid seisavad vastu ELi koostöövahenditele. Need meetmed seletavad samuti põhjendust tugevdada riikide prokuröride võimet teha koostööd Eurojustis ning anda kohtu alla suured kurjategijad. On igati põhjendatud tagada nende ööpäevaringne kättesaadavus ning anda neile rohkem voli oma otsuse täideviimiseks, nt oma liikmesriigis läbiotsimis- ja kinnipidamisorderi väljaandmiseks ning oma riiklike kuritegude andmebaaside hindamiseks. Mõistagi on võimalus selgitada ja ühtlustada eeskirju selle kohta, millal tunnustatakse süüdistatava kohtusse mitteilmumisel tagaseljaotsuseid, kuid see ei tohiks muutuda mugavaks harjumuseks mitte pingutada piisavalt kostja teavitamisel. Ma ei tahaks, et kõik liikmesriigid võtaksid eeskuju Itaalia muret tekitavast tagaseljaotsuste hulgast. Usutledes mõni kuu tagasi komisjoni, rõhutas see, et algatus oli tasakaalukas, suurendades kodanike põhiõigusi, tugevdades samal ajal vastastikuse tunnustamise põhimõtet. Kuid sellised organid nagu Euroopa Kriminaalõiguse Advokatuuride Ühing, Euroopa Advokatuuride ja Õigusliitude Nõukogu ning organisatsioon Fair Trials International (õiglase kohtupidamise rahvusvaheline organisatsioon) on väljendanud oma kartusi nõrkade kaitsemeetmete pärast kostjate suhtes. Eesistujariigi minister rõhutas ning lubas, et nõukogu kaalub tähelepanelikult parlamendi muudatusettepanekuid. Olen kindel, et ta kavatsused on õilsad, kuid minu vastus on: kah mul asi. Otse valitud parlamendiliikmed on piiriülest õigust puudutavate ELi õigusaktide suhtes tehtud otsuste langetamisest kõrvale tõrjutud. Lissaboni lepingu jõustamiseni otsustavad nende õigusaktide üle riigiametnikud ning see on suurelt jaolt põhjuseks, miks pole täidetud kümneaastase kokkuleppe teist osa, mis lubas liikmesriikides tõsta õigusstandardeid, näiteks head andmekaitse-eeskirjad, ning tugevdada kostja õigusi, näiteks õigusabi, tõlge ja kautsjon. Tehnokraatliku ELi õiguspoliitika asemel demokraatliku ELi õiguspoliitika saavutamiseni, mis oleks tõeliselt tasakaalustatud poliitika kurjategijate kinnipüüdmise ning õiglaste kohtuprotsesside tagamise osas, tuleb määrata toetus arutatud meetmetele."@et5
"Arvoisa puhemies, kun pääministerimme lähes kymmenen vuotta sitten kokoontuivat Tampereella laatiakseen pääsuuntaviivat EU:n rikosoikeutta koskevalle politiikalle, he oikeutetusti tähdensivät, että Euroopan kansalaisilla oli oikeus vaatia Euroopan unionia varmistamaan, ettei rikollisilla ole paikkaa, minne he voisivat kätkeytyä. Tästä syystä Euroopan liberaalidemokraatit ovat johdonmukaisesti tukeneet eurooppalaisen pidätysmääräyksen tyyppisiä toimenpiteitä, toisin kuin Yhdistyneen kuningaskunnan konservatiivit, jotka saarnaavat laista ja järjestyksestä mutta vastustavat EU:n yhteistyövälineitä. Mainituilla toimenpiteillä voidaan myös selittää, millä perusteella meidän on vahvistettava kansallisten syyttäjien valmiuksia työskennellä yhdessä Eurojustin kanssa ja saattaa tärkeitä rikollisia oikeuden eteen. On oikeutettua varmistaa, että syyttäjät ovat saatavilla ympäri vuorokauden, ja parantaa heidän valtuuksiaan päätösten täytäntöönpanemiseksi. Tällaiset valtuudet voivat koskea etsintä- ja takavarikointivaltuuksia heidän omissa jäsenvaltioissaan sekä mahdollisuutta käyttää kansallisia rikosoikeudellisia tietokantoja. On varmastikin tarpeen selkeyttää ja tehostaa sääntöjä siitä, milloin syytetyn poissa ollessa annetut tuomiot tunnustetaan, mutta tätä ei saa sekoittaa tehottomiin käytäntöihin, joissa vastaajan riittävä tiedottaminen laiminlyödään. En haluaisi, että kaikissa jäsenvaltioissa jäljiteltäisiin Italiaa, jossa vastaajan poissa ollessa järjestettävien oikeudenkäyntien määrä on huolestuttava. Kun joitakin kuukausia sitten tiedustelin komission kantaa, se painotti, että aloite oli tasapainoinen ja että sillä parannettiin kansalaisten perusoikeuksia ja samalla vahvistettiin vastavuoroisen tunnustamisen periaatetta. Euroopan puolustusasianajajien yhdistyksen, Euroopan unionin asianajajaliittojen neuvoston ja Fair Trials International -järjestön tyyppiset elimet ovat kuitenkin kaikki ilmoittaneet olevansa huolissaan vastaajille myönnettävistä heikoista takuista. Puheenjohtajavaltion ministeri korosti ja vakuutti, että neuvostossa paneuduttaisiin huolella parlamentin esittämiin tarkistuksiin. Hän tarkoittaa varmasti hyvää, mutta minun on vastattava, että sillä ei ole mitään merkitystä. Suoraan valitut Euroopan parlamentin jäsenet syrjäytetään EU:n lainsäädäntöä koskevissa päätöksissä rajatylittävän oikeuden osalta. Lissabonin sopimuksen voimaantuloon saakka tämäntyyppisistä laeista päättävät suurelta osin kansalliset virkamiehet, ja tämä on suurimpana syynä siihen, miksi emme ole onnistuneet toteuttamaan kymmenvuotisen sopimuksen toista osaa, jossa luvattiin parantaa jäsenvaltioissa noudatettavia oikeudellisia normeja, kuten hyviä tietosuojasääntöjä, sekä vahvistaa muun muassa oikeusapua, kääntämistä ja takausta koskevia vastaajien oikeuksia. Nyt käsiteltäviä toimenpiteitä on tuettava riittävästi siihen saakka, kunnes Euroopan unionissa aletaan toteuttaa teknokraattisen oikeuspolitiikan sijasta demokraattista oikeuspolitiikkaa, jolla pyritään todelliseen tasapainoon rikollisten vangitsemisen ja tasapuolisten oikeudenkäyntien välillä."@fi7
"Madame la Présidente, lorsqu’il y a près de dix ans, lors de la réunion à Tampere, nos Premiers ministres exposaient les principales lignes directrices en matière de politique judiciaire pénale de l’UE, ils avaient à juste titre souligné que les citoyens européens avaient le droit de s’attendre à ce que l’Union veille à ce qu’il n’y ait pas de refuge pour les criminels. Voilà pourquoi les démocrates et libéraux européens ont constamment soutenu des mesures telles que le mandat d’arrêt européen, contrairement aux conservateurs britanniques qui aiment à pérorer à propos du droit et de l’ordre mais qui s’opposent aux instruments de coopération de l’UE. Ces mesures apportent également une justification au renforcement de la capacité des procureurs nationaux de travailler ensemble avec Eurojust afin de traduire les auteurs de crimes majeurs devant la justice. Il est légitime de veiller à ce qu’ils soient disponibles sans relâche et de leur conférer davantage de pouvoirs afin d’assurer l’application de leurs décisions, telles que la délivrance de mandats de perquisition et d’arrestation dans leur propre État membre et l’accès à leurs propres bases de données nationales en matière pénale. Il reste certainement encore beaucoup à faire en termes de clarification et de rationalisation des règles quant à la question de savoir à quel moment les jugements rendus sans la présence des accusés seront reconnus, mais cela ne doit pas déboucher sur de mauvaises habitudes consistant à ne pas s’efforcer au mieux d’informer les prévenus. Je ne voudrais pas que tous les États membres suivent l’exemple de l’Italie avec son nombre inquiétant de procès . Lorsque j’ai interrogé la Commission il y a quelques mois, elle a souligné que l’initiative était équilibrée, en apportant une amélioration aux droits fondamentaux des citoyens tout en favorisant le principe de la reconnaissance mutuelle. Mais certains organismes tels que la le Conseil des barreaux de la Communauté européenne et ont tous exprimé des craintes quant aux faibles garanties à l’égard des prévenus. La ministre de la présidence a souligné et promis que le Conseil examinera avec attention les amendements du Parlement. Je suis sûre qu’elle en a bien l’intention mais ma réponse est la suivante: la belle affaire! Les députés européens directement élus sont marginalisés dans les décisions concernant la législation communautaire relative à la justice transfrontalière. Tant que le traité de Lisbonne n’entrera pas en vigueur, ces lois sont largement décidées par des fonctionnaires nationaux et ceci constitue en grande partie la raison pour laquelle la seconde partie de l’accord conclu il y a dix ans, qui promettait de relever les normes de justice dans les États membres telles que des règles satisfaisantes en matière de protection des données et de renforcer les droits des prévenus tels que l’aide juridique, la traduction et la mise en liberté sous caution, n’a pas été respectée. Tant que nous n’aurons pas, en matière de justice, une politique communautaire démocratique plutôt que technocratique, offrant un véritable équilibre entre la nécessité d’appréhender les criminels et de garantir des procès équitables, le soutien aux mesures dont nous discutons en ce moment doit être nuancé."@fr8
"Elnök asszony, amikor miniszterelnökeink csaknem egy évtizeddel ezelőtt a tamperei találkozón meghatározták az EU büntetőjogi politikájára vonatkozó fő iránymutatásokat, nagyon helyesen hangsúlyozták, hogy az európai polgároknak jogukban áll elvárni az Uniótól annak garantálását, hogy a bűnözők számára nincs búvóhely. Ez az oka annak, hogy Európai Liberális Demokraták következetesen támogatták az olyan intézkedéseket, mint amilyen például az európai elfogatóparancs – ellentétben a brit konzervatívokkal, akik a közrendről fecsegnek, de ugyanakkor ellenzik az uniós együttműködés eszközeit. Ezek az intézkedések indokolják, hogy miért szükséges a nemzeti ügyészek azon képességét erősíteni, hogy az Eurojust keretein belül együtt dolgozhassanak és a súlyosabb bűncselekményekkel vádolt személyeket bíróság elé állítsák. Indokolt annak biztosítása, hogy a nap huszonnégy órájában hozzáférhetők legyenek és nagyobb hatalmuk legyen döntéseik végrehajtatása területén, például saját tagállamukban a házkutatási és elfogatási parancsok kiadásának, valamint saját nemzeti, bűnözéssel kapcsolatos adatbázisokhoz való hozzáférés területén. Az is bizonyos, hogy szükség van a szabályok tisztázására és korszerűsítésére azt a kérdést illetően, hogy mikor fogadhatók el a vádlottak jelenléte nélkül hozott döntések, de nem szabad, hogy ebből kialakuljon az a kényelmes szokás, hogy nem tesznek megfelelő erőfeszítést az alperes informálására. Nem szeretném, ha minden tagállamban olyan aggasztóan magas számban folynának ilyen típusú perek, mint Olaszországban. Amikor néhány hónappal ezelőtt kérdést intéztem a Bizottsághoz, a Bizottság hangsúlyozta, hogy a kezdeményezés kiegyensúlyozott, és növeli a polgárok alapjogait, miközben előmozdítja a kölcsönös elismerés Ám az olyan testületek, mint például a védőügyvédek európai egyesülete, a Council of Bars and Law Societies és a Fair Trials International kifejezték aggodalmukat amiatt, hogy az alperesek védelme gyenge lábakon áll. Az elnökségi miniszter hangsúlyozta és megígérte, hogy a Tanács figyelmesen áttanulmányozza majd a Parlament módosításait. Biztos vagyok benne, hogy az elnökségi minisztert jó szándék vezérli, mégis ezt kell mondanom: nagy dolog! A közvetlenül megválasztott európai parlamenti képviselőket a határokon átnyúló igazságszolgáltatással kapcsolatban hozott uniós jogszabályokról való döntések során marginalizálják. Amíg a Lisszaboni Szerződés nem lép érvénybe, e törvényekről jobbára a tagországok köztisztviselői döntenek, s nagyrészt ez az oka annak, hogy miért nem tartották be a tízéves megállapodás második felét, amely arra tett ígéretet, hogy a tagállamokban javítja az igazságszolgáltatás színvonalát és erősíti az alperesek jogait, úgymint a jogsegélyre, a tolmácsolásra és az óvadékra való jogot. Fenntartásokkal kell viseltetnünk a most tárgyalt intézkedések támogatásával szemben egészen addig, amíg a technokrata uniós igazságszolgáltatási politikát fel nem váltja egy olyan demokratikus politika, amely megtalálja az egyensúlyt a bűnözők elfogása és a tisztességes tárgyalás között."@hu11
". Signora Presidente, quando la riunione dei nostri Primi Ministri di quasi dieci anni fa a Tampere stabilì gli orientamenti principali per la politica europea in materia di giustizia penale, si sottolineò giustamente che i cittadini europei avevano il diritto di attendersi che l’Unione non garantisse alcun nascondiglio per i criminali. Perciò, i democratici e i liberali europei hanno coerentemente appoggiato misure come il mandato d’arresto europeo, a differenza dei conservatori britannici che decantano l’ordine pubblico, ma si oppongono a strumenti europei di cooperazione. Tali misure spiegano inoltre la giustificazione del rafforzamento della capacità dei procuratori nazionali di collaborare in Eurojust e condurre grandi criminali di fronte alla giustizia. E’ legittimo garantire che siano disponibili ventiquattr’ore al giorno e offrire loro maggiori competenze per migliorare le loro decisioni, come spiccare mandati di ricerca e cattura nei propri Stati membri e accedere alle basi di dati penali nazionali. Di certo esiste la possibilità di chiarire e ottimizzare le norme laddove saranno riconosciute le sentenze contumaciali senza la presenza dell’accusato, ma ciò non deve sfociare in consuetudini inefficaci di non cercare in modo abbastanza convinto di informare l’imputato. Non vorrei che ogni paese membro imitasse la preoccupante quantità di processi italiani in contumacia. Quando qualche mese fa ne ho chiesto conto alla Commissione, ha sottolineato che l’iniziativa fosse equilibrata, incrementando i diritti fondamentali dei cittadini, migliorando inoltre il principio di riconoscimento reciproco. Eppure, organismi quali l’Associazione europea degli avvocati penalisti, il Consiglio degli ordini forensi europei e hanno tutti espresso i loro timori per tutele deboli per gli imputati. Il Presidente in carica ha sottolineato e promesso che il Consiglio considererà con attenzione gli emendamenti del Parlamento. Sono certa che abbia buone intenzioni, ma la mia risposta è: bell’affare. I deputati eletti direttamente sono marginalizzati a decisioni relative al diritto europeo per quanto riguarda la giustizia transfrontaliera. Finché il Trattato di Lisbona non entrerà in vigore, queste norme sono decise soprattutto da funzionari statali nazionali e si tratta della ragione per cui la seconda parte dell’accordo decennale, che assicurava di fissare norme in materia di giustizia negli Stati membri, come disposizioni per la protezione dei dati, e di rafforzare i diritti degli accusati come assistenza legale, traduzione e cauzione, non è stata mantenuta. Finché non otterremo una politica democratica, anziché tecnocratica, in materia di giustizia europea, ora si deve concedere un sostegno equilibrato tra la cattura dei criminali e la garanzia di processi equi per i provvedimenti discussi."@it12
"Gerb. pirmininke, kai per prieš beveik dešimtmetį vykusį mūsų Ministrų Pirmininkų susitikimą Tamperėje buvo išdėstyti svarbiausi nurodymai dėl Europos Sąjungos baudžiamojo teisingumo politikai, jie teisingai pabrėžė, kad Europos gyventojai turi teisę tikėtis iš Sąjungos, jog ji pasirūpins, kad nebeliktų jokios vietos pasislėpti nusikaltėliams. Štai kodėl Europos liberalai ir demokratai nuolatos palaikė tokias priemones kaip Europos arešto orderius, skirtingai nuo Jungtinės Karalystės konservatorių, kurie piktinasi teisėtvarka, bet pasisako prieš Europos Sąjungos bendradarbiavimo priemones. Tos priemonės taip pat paaiškina, kodėl reikia sustiprinti nacionalinių prokurorų galimybes dirbti išvien su Eurojustu ir patraukti į teismą didžiausius nusikaltėlius. Yra teisėta užtikrinti, kad jie būtų visada pasiekiami, ir suteikti jiems daugiau įgaliojimų vykdyti tokius savo sprendimus, kaip paieškos paskelbimą ar suėmimo orderius savo valstybėse narėse, ir suteikti jiems prieigą prie jų nacionalinių nusikaltėlių duomenų bazių. Žinoma, dar reikia geriau paaiškinti ir supaprastinti taisykles, kada bus pripažintos priimtos nutartys, nedalyvaujant kaltinamajam, bet tai neturi tapti tingiu įpročiu rimtai nebandyti pranešti kaltinamajam. Nenorėčiau, kad kiekviena valstybė narė nusikopijuotų nerimą keliančią Italijos teismų praktiką. Kai prieš kelis mėnesius aš klausinėjau Komisijos, ji pabrėžė, kad iniciatyva buvo subalansuota, ir buvo išplėstos gyventojų pagrindinės teisės, taip pat sustiprinant abipusio pripažinimo principą. Bet tokios institucijos kaip Europos baudžiamųjų bylų advokatų asociacija, Advokatų taryba ir Teisininkų draugijos bei Tarptautinė teisingų teismų organizacija išreiškė savo nuogąstavimą dėl silpnos kaltinamųjų apsaugos. Pirmininkaujančios valstybės ministrė pabrėžė ir pažadėjo, kad Taryba atidžiai svarstys Parlamento pakeitimus. Esu įsitikinusi, kad ji nusiteikusi pozityviai, bet mano atsakymas yra: tai nelengva užduotis. Tiesiogiai renkami Parlamento nariai yra nustumiami į šoną priimant sprendimus dėl Europos Sąjungos teisės, reglamentuojančios tarpvalstybinį teisingumą. Kol neįsigalios Lisabonos sutartis, dėl tų teisės aktų daugiausia spręs nacionaliniai valstybės tarnautojai, ir didele dalimi dėl to nebuvo laikomasi 10 metų senumo susitarimo antrosios dalies, kurioje buvo pažadėta pakelti teisingumo standartus valstybėse narėse, įskaitant geras duomenų apsaugos taisykles ir tokių kaltinamiesiems priklausančių teisių, kaip teisinė pagalba, vertimas ir užstato priėmimas, stiprinimą. Kol neturime demokratiškos, o ne technokratiškos Europos Sąjungos teisingumo politikos, kuri būtų iš tikrųjų subalansuota tarp nusikaltėlių gaudymo ir teisingų teismų užtikrinimo, reikia patvirtinti paramą dabar aptartoms priemonėms."@lt14
"Priekšsēdētājas kundze, kad mūsu premjerministru sanāksmē gandrīz pirms desmit gadiem Tamperē tika noteiktas ES krimināltiesību politikas galvenās pamatnostādnes, tajās tika pamatoti uzsvērts, ka Eiropas iedzīvotājiem ir tiesības sagaidīt, ka ES nodrošinās, lai noziedznieki nepaliktu nesodīti. Tādēļ Eiropas liberāldemokrāti ir pastāvīgi atbalstījuši tādus pasākumus kā Eiropas apcietināšanas orderis - pretēji Apvienotās Karalistes konservatīvo partijai, kas skaļi runā par tiesību aktiem un kārtību, bet iebilst pret ES sadarbības instrumentiem. Šie pasākumi arī izskaidro pamatojumu tam, lai stiprinātu valsts prokuroru spēju strādāt kopā un saukt galvenos noziedzniekus pie atbildības. Tas ir likumīgi nodrošināt, ka prokurori ir pieejami nepārtraukti, un piešķirt viņiem lielākas pilnvaras, lai varētu īstenot viņu lēmumus, piemēram, izsniedzot meklēšanas un apķīlāšanas orderus viņu dalībvalstī un piekļūstot viņu valsts krimināllietu datubāzēm. Tāpat, protams, pastāv darbības joma, lai precizētu un vienkāršotu noteikumus par to, kad tiks atzīti spriedumi, kas pieņemti prombūtnē bez apsūdzētā klātbūtnes, bet tas nedrīkst kļūt par rutīnu, nepietiekami centīgi mēģinot informēt atbildētāju. Es negribētu, ka visas dalībvalstis imitētu satraucošos Itālijas tiesas procesus, kuros lēmumi tiek pieņemti prombūtnē. Kad pirms dažiem mēnešiem es jautāju Komisijai, tā uzsvēra, ka iniciatīva ir līdzsvarota, palielinot iedzīvotāju pamattiesības un vienlaicīgi stiprinot savstarpējās atzīšanas principu. Bet tādas struktūras kā Eiropas Krimināllietu advokātu asociācija, Eiropas Advokātu padome un visas ir paudušas bailes par atbildētāju vājo aizsardzību. Prezidentūras ministre uzsvēra un apsolīja, ka Padome uzmanīgi izskatīs Parlamenta grozījumus. Esmu pārliecināta, ka tas ir labi, bet es atbildu: nekas īpašs. Tieši ievēlēti EP deputāti tiek marginalizēti lēmumos par ES tiesību aktiem attiecībā uz pārobežu tiesiskumu. Kamēr Lisabonas līgums nebūs stājies spēkā, par šiem tiesību aktiem lielā mērā lems valstu ierēdņi, un tas pārsvarā ir iemesls, kāpēc nav izpildīta desmit gadus vecā darījuma otrā daļa, kas paredzēja uzlabot tādus tiesiskuma standartus dalībvalstīs kā labi datu aizsardzības noteikumi un stiprināt tādas atbildētāju tiesības kā juridiskais atbalsts, tulkošana un galvojums. Kamēr tehnokrātiskas ES tiesiskuma politikas vietā mums nebūs demokrātiska ES tiesiskuma politika, kas būtu patiešām līdzsvarota starp noziedznieku ķeršanu un taisnīgas tiesas garantēšanu, šobrīd ir jānosaka apspriesto pasākumu atbalsts."@lv13
"Madam President, when our Prime Ministers’ meeting almost a decade ago in Tampere set out the main guidelines for EU criminal justice policy, they rightly stressed that European citizens had the right to expect the Union to ensure there was no hiding place for criminals. That is why European Liberal Democrats have consistently supported measures like the European arrest warrant, unlike British Conservatives who spout hot air on law and order but oppose EU cooperation instruments. Those measures also explain the justification for strengthening the ability of national prosecutors to work together in Eurojust and bring major criminals to justice. It is legitimate to ensure that they are available around the clock and to give them more powers to get their decisions implemented, like issuing search and seizure warrants in their own Member States and accessing their own national criminal databases. There is also certainly scope for clarifying and streamlining the rules on when judgments delivered without the presence of the accused will be recognised, but this must not shade into lazy habits of not trying hard enough to inform the defendant. I would not want every Member State to copy the worrying Italian volume of trials. When I questioned the Commission a few months ago, it stressed that the initiative was balanced, increasing the fundamental rights of citizens while also enhancing the principle of mutual recognition. But bodies like the European Criminal Bar Association, the Council of Bars and Law Societies, and Fair Trials International have all expressed fears at weak safeguards for defendants. The presidency minister stressed and promised that the Council would consider Parliament’s amendments with attention. I am sure she means well, but my response is: big deal. Directly-elected MEPs are marginalised in decisions on EU law as regards cross-border justice. Until we get the Treaty of Lisbon into force those laws are largely decided by national civil servants and that is a big part of the reason why the second part of the 10-year-old deal, which promised to raise justice standards in Member States like good data protection rules and to strengthen defendants’ rights like legal aid, translation and bail, have not been kept. Until we get a democratic instead of a technocratic EU justice policy, one truly balanced between catching criminals and guaranteeing fair trials, support for the measures discussed now must be qualified."@mt15
"Mevrouw de Voorzitter, toen tijdens de vergadering van eerste ministers in Tampere bijna tien jaar terug de voornaamste richtsnoeren voor het strafrechtelijk beleid van de EU werden vastgelegd, werd terecht beklemtoond dat de Europese burger het recht had te verwachten dat de Unie zou zorgen dat er geen verstopplaatsen voor criminelen zouden zijn. Dat is waarom de Alliantie van Liberalen en Democraten consistent maatregelen als het Europese arrestatiebevel heeft ondersteund, in tegenstelling tot Britse conservatieven die graag oreren over orde en gezag, maar ondertussen tegen de samenwerkingsinstrumenten van de EU zijn. Deze maatregelen bevatten ook de rechtvaardiging voor uitbreiding van de mogelijkheden van nationale aanklagers om binnen Eurojust samen te werken en zware criminelen voor het gerecht te brengen. Het is gerechtvaardigd dat wij zorgen dat zij 24 uur per dag beschikbaar zijn en dat wij hen de bevoegdheden geven om hun beslissingen door te voeren, zoals huiszoekings- en inbeslagnemingsbevelen in hun eigen lidstaten en toegang tot de eigen nationale strafrechtelijke gegevensbestanden. Er is zeker ook ruimte voor het verhelderen en afstemmen van de regels over wanneer vonnissen die worden uitgesproken bij verstek van de gedaagde, worden erkend, alhoewel dit niet moet leiden tot een zekere luiheid ten aanzien van de pogingen om de gedaagde te informeren. Ik zou niet graag zien dat de overige lidstaten zich zouden conformeren aan het verontrustende aantal verstekprocessen in Italië. Toen ik de Commissie een paar maanden terug hierover een vraag stelde, benadrukte zij dat het initiatief evenwichtig was en dat het de fundamentele rechten van burgers verbeterde, terwijl tegelijkertijd het beginsel van wederzijdse erkenning kracht bij werd gezet. Dat neemt niet weg dat organen zoals de Europese vereniging van strafrechtadvocaten, de Raadgevende commissie van de balies van de Europese Gemeenschap en Fair Trials International stuk voor stuk hun bezorgdheid hebben uitgesproken over de zwakke garanties voor gedaagden. De minister van het voorzitterschap benadrukte en beloofde dat de Raad de amendementen van het Parlement met zorg zou bekijken. Ik twijfel niet aan haar goede bedoelingen, maar mijn antwoord is wel: en wat dan nog! Direct gekozen Parlementsleden worden bij de besluitvorming over de EU-wetgeving ten aanzien van grensoverschrijdende justitie gemarginaliseerd. Zolang het Verdrag van Lissabon nog niet van kracht is, worden dergelijke wetten voornamelijk bepaald door ambtenaren en dat verklaart in grote mate waarom het tweede deel van de tien jaar oude overeenkomst, waarin beloofd werd de justitiële standaarden, zoals goede regels voor gegevensbescherming, in de lidstaten te verhogen en de rechten van gedaagden, zoals rechtshulp, vertaling en borg, uit te breiden, niet is waargemaakt. Pas als wij in de EU een democratisch in plaats van technocratisch justitiebeleid krijgen, kan er een echte balans ontstaan tussen het oppakken van criminelen en het garanderen van eerlijke berechting. Daarom kan de steun voor de nu besproken maatregelen slechts voorwaardelijk zijn."@nl3
"Pani przewodnicząca! Na spotkaniu premierów w Tampere, które miało miejsce prawie dziesięć lat temu, określone zostały główne wytyczne polityki karnej UE i słusznie podkreślono, że Europejczycy mają prawo oczekiwać od Unii, że zagwarantuje ona wyeliminowanie wszelkich kryjówek dla przestępców. Dlatego też Grupa Porozumienia Liberałów i Demokratów na rzecz Europy zawsze popierała środki, takie jak europejski nakaz aresztowania, w odróżnieniu od brytyjskich konserwatystów, którzy głoszą puste słowa na temat prawa i porządku, ale są przeciwni instrumentom współpracy w ramach UE. Środki te są ponadto uzasadnieniem zwiększenia możliwości współpracy w ramach Eurojustu prokuratorów krajowych oraz postawienia przed sądem głównych przestępców. Zasadna jest gwarancja ich dostępności 24 godziny na dobę oraz przydzielenie im większej ilości kompetencji umożliwiających wdrażanie własnych decyzji, przykładowo wydawanie nakazów rewizji i zatrzymania w poszczególnych państwach członkowskich oraz dostęp do krajowych baz danych karnych. Z pewnością istnieje też możliwość objaśnienia i usprawnienia zasad dotyczących uznawania wyroków wydawanych czyli pod nieobecność osoby oskarżonej, ale nie może to stać się nawykiem, kiedy to nie będą podejmowane wystarczające próby poinformowania oskarżonego. Nie chciałabym, aby państwa członkowskie poszły śladem Włochów, gdzie liczba procesów jest niepokojąca. Kiedy zwróciłam się z tym pytaniem do Komisji parę miesięcy temu, Komisja podkreśliła zrównoważony charakter inicjatywy, co zwiększa ilość praw podstawowych na rzecz obywateli przy jednoczesnym wzmocnieniu zasady wzajemnego uznawania. Jednak organy, takie jak Europejska Rada Adwokatów Karnistów, Rada Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych Europy i organizacja Fair Trials International, wyraziły obawy co do słabej ochrony oskarżonych. Minister prezydencji podkreśliła i obiecała, że Rada uważnie rozpatrzy poprawki Parlamentu. Jestem pewna, że pani minister chce dobrze, ale moja odpowiedź brzmi następująco: to duży interes. Posłowie do PE, wybrani bezpośrednio, są usuwani na margines, jeżeli chodzi o podejmowanie decyzji odnośnie do prawa UE w kwestii sprawiedliwości w dziedzinie transgraniczności. Do momentu wejścia w życie traktatu lizbońskiego o przepisach tych będą decydować przede wszystkim urzędnicy służby cywilnej w poszczególnych krajach i jest to główny powód, dlaczego druga część 10-letniego porozumienia, obiecującego podniesienie standardów sprawiedliwości w państwach członkowskich, jak na przykład odpowiednie przepisy ochrony danych, oraz wzmocnienie praw oskarżonych, na przykład pomoc prawna, tłumaczenia i kaucja, nie została wykonana. Dopóki nie będziemy mieć demokratycznej zamiast technokratycznej unijnej polityki karnej, takiej, która naprawdę zachowuje równowagę pomiędzy łapaniem przestępców i gwarancją sprawiedliwych procesów, należy obecnie zakwalifikować omawiane środki."@pl16
"Senhora Presidente, há quase uma década, quando a reunião dos nossos primeiros-ministros, em Tampere, estabeleceu as directrizes principais da política de justiça penal da UE, foi realçado, com razão, que os cidadãos europeus tinham o direito de esperar que a União assegurasse que não haveria esconderijos para os criminosos. É por esta razão que os democratas liberais europeus têm continuamente apoiado medidas como o mandado de detenção europeu, ao contrário dos conservadores britânicos que advogam a lei e a ordem, mas se opõem aos instrumentos de cooperação da UE. Essas medidas explicam também a justificação do reforço da capacidade de os procuradores nacionais trabalharem conjuntamente na Eurojust e trazerem os grandes criminosos perante a justiça. É legítimo assegurar que estejam disponíveis 24 horas por dia e atribuir-lhes mais poderes para aplicarem as suas decisões, como a emissão de mandados de buscas e/ou apreensão nos próprios Estados-Membros e o acesso às suas próprias bases de dados criminais nacionais. Há certamente também margem para clarificar e simplificar as normas relativas às situações em que as decisões proferidas na ausência do arguido serão reconhecidas, mas tal não deve resultar no hábito ocioso de não envidar todos os esforços possíveis para informar o arguido. Não quereria que todos os Estados-Membros copiassem o volume preocupante de julgamentos na ausência do arguido que se verifica em Itália. Há alguns meses, quando interpelei a Comissão, esta sublinhou que a iniciativa era equilibrada e que reforçaria, simultaneamente, os direitos fundamentais dos cidadãos e o princípio do reconhecimento mútuo. Mas entidades como a European Criminal Bar Association, o Conselho das Ordens e Sociedades de Advogados e a Fair Trials International expressaram todas o seu receio quanto a salvaguardas pouco sólidas para os arguidos. A senhora ministra da Presidência sublinhou e prometeu que o Conselho iria analisar atentamente as alterações do Parlamento. Tenho a certeza de que as suas intenções são boas, mas a minha resposta é: grande coisa! Os deputados ao PE directamente eleitos são marginalizados em decisões relativas à lei comunitária em matéria de justiça transfronteiras. Até que o Tratado de Lisboa entre em vigor, estas leis são decididas, em grande medida, por funcionários públicos nacionais e esta é uma boa parte da razão pela qual a segunda parte do acordo celebrado há uma década - que prometia elevar os padrões da justiça nos Estados-Membros com normas eficazes relativas à protecção de dados e o reforço dos direitos do arguido, como assistência jurídica, tradução e fiança - não foi cumprida. Até termos uma política de justiça europeia democrática e não tecnocrática, uma política verdadeiramente equilibrada entre a detenção de criminosos e a garantia de processos equitativos, o apoio às medidas agora debatidas tem de ser qualificado."@pt17
"Madam President, when our Prime Ministers’ meeting almost a decade ago in Tampere set out the main guidelines for EU criminal justice policy, they rightly stressed that European citizens had the right to expect the Union to ensure there was no hiding place for criminals. That is why European Liberal Democrats have consistently supported measures like the European arrest warrant, unlike British Conservatives who spout hot air on law and order but oppose EU cooperation instruments. Those measures also explain the justification for strengthening the ability of national prosecutors to work together in Eurojust and bring major criminals to justice. It is legitimate to ensure that they are available around the clock and to give them more powers to get their decisions implemented, like issuing search and seizure warrants in their own Member States and accessing their own national criminal databases. There is also certainly scope for clarifying and streamlining the rules on when judgments delivered without the presence of the accused will be recognised, but this must not shade into lazy habits of not trying hard enough to inform the defendant. I would not want every Member State to copy the worrying Italian volume of trials. When I questioned the Commission a few months ago, it stressed that the initiative was balanced, increasing the fundamental rights of citizens while also enhancing the principle of mutual recognition. But bodies like the European Criminal Bar Association, the Council of Bars and Law Societies, and Fair Trials International have all expressed fears at weak safeguards for defendants. The presidency minister stressed and promised that the Council would consider Parliament’s amendments with attention. I am sure she means well, but my response is: big deal. Directly-elected MEPs are marginalised in decisions on EU law as regards cross-border justice. Until we get the Treaty of Lisbon into force those laws are largely decided by national civil servants and that is a big part of the reason why the second part of the 10-year-old deal, which promised to raise justice standards in Member States like good data protection rules and to strengthen defendants’ rights like legal aid, translation and bail, have not been kept. Until we get a democratic instead of a technocratic EU justice policy, one truly balanced between catching criminals and guaranteeing fair trials, support for the measures discussed now must be qualified."@ro18
". Vážená pani predsedajúca, keď boli na zasadaní našich predsedov vlád pred desiatimi rokmi v Tampere vytýčené hlavné smery politiky v oblasti trestného súdnictva EÚ, správne zdôrazňovali, že európski občania majú právo očakávať, že Únia zaistí, aby sa zločinci nemohli nikde ukryť. Preto Európski liberálni demokrali vždy dôsledne podporovali opatrenia, ako európsky zatykač, na rozdiel od britských konzervatívcov, ktorí mali plné ústa zákonu a poriadku, ale odmietali nástroje na spoluprácu v rámci EÚ. Tieto opatrenia takisto vysvetľujú oprávnenosť posilnenia schopnosti štátnych zástupcov spolupracovať v rámci Eurojustu a postaviť hlavných zločincov pred súd. Je logické, aby bola zaistená ich nepretržitá pohotovosť 24 hodnín denne a boli im poskytnuté väčšie právomoci na vykonávanie ich rozhodnutí, napríklad vydávanie príkazov na domovú prehliadku a príkazov na zabavenie veci v ich členských štátoch, a aby im bol umožnený prístup do ich vnútroštátnych databáz trestných činov. Určite tu tiež existuje priestor pre upresnenie a zjednodušenie pravidiel pre uznávanie rozsudkov teda v neprítomnosti obvinenej osoby, ale nesmie to prejsť do pohodlnej rutiny bez dostatočnej snahy informovať obvineného. Nechcela by som, aby členské štáty napodobňovali Taliansko v jeho znepokojujúcom množstve súdnych procesov . Keď som sa pred niekoľkými mesiacmi pýtala Komisie, zdôrazňovala mi, že iniciatíva je vyvážená, rozširuje základné práva občanov a zároveň zdokonaľuje zásadu vzájomného uznávania. Ale orgány, ako Európske združenie obhajcov, Rada advokátskych komôr a medzinárodné organizácie pre spravodlivé procesy, vyjadrili obavy z nedostatočnej ochrany obvinených. Ministerka predsedníctva zdôraznila a sľúbila, že Rada pozorne posúdi zmeny predložené Parlamentom. Som si istá, že to myslí dobre, ale moja odpoveď je: „Veľké slová“. Čo sa týka spravodlivosti v cezhraničných sporoch, priamo volení poslanci Európskeho parlamentu sú pri rozhodovaní o zákonoch EÚ vynechávaní. Kým sa nám nepodarí uviesť do platnosti Lisabonskú zmluvu, budú o týchto zákonoch do značnej miery rozhodovať úradníci štátnej správy jednotlivých štátov, a to je do veľkej miery dôvod, prečo nebola dodržaná druhá časť v členských štátoch, napríklad dobré pravidlá na ochranu údajov a posilnenie práv obvinených, ako je právna pomoc, preklady a kaucie. Kým technokratickú politiku v oblasti justície EÚ nevystrieda politika demokratická, politika skutočne vyvážená, udržiavajúca rovnováhu medzi chytaním zločincov a zaisťovaním spravodlivých procesov, je nutné podporiť opatrenia, o ktorých práve diskutujeme."@sk19
"Gospa predsednica, ko so naši premierji skoraj desetletje nazaj na sestanku v Tampereju določili glavne smernice za politiko kazenskega pravosodja EU, so pravilno poudarili, da imajo evropski državljani pravico pričakovati od Unije, da bo poskrbela, da ne bo nikjer skrivališča za kriminalce. Zato so Evropski liberalni demokrati dosledno podpirali ukrepe, kot je evropski nalog za prijetje, v nasprotju z Britanskimi konzervativci, ki so kritizirali zakon in red, vendar so nasprotovali instrumentom sodelovanja EU. Navedeni ukrepi pojasnjujejo tudi utemeljenost okrepitve zmogljivosti nacionalnih tožilcev za skupno delo v Eurojustu in privedbo glavnih storilcev kaznivih dejanj pred sodišče. Upravičeno je, da se zagotovi, da so na voljo noč in dan in da se jim da več pooblastil za izvedbo odločb, na primer z izdajo nalogov za preiskavo in zaseg v njihovih državah članicah in z dostopom do nacionalnih kazenskih podatkovnih baz. Nedvomno so še možnosti za razčiščevanje in poenostavitev pravil o tem, kdaj se bodo priznale odločbe, izrečene torej brez prisotnosti obtoženega, vendar se to ne sme sprevreči v lenobo brez pravega prizadevanja, da bi informirali obtoženca. Ne bi rada, da bi vse države članice kopirale zaskrbljujoč obseg italijanskih sojenj . Ko sem pred nekaj meseci spraševala Komisijo, so poudarili, da je pobuda uravnotežena, da povečuje temeljne pravice državljanov in obenem krepi načelo vzajemnega priznavanja. Vendar so organi, kot so Evropsko odvetniško združenje za kazenske zadeve, Svet odvetniških združenj Evropske skupnosti in Mednarodna poštena sojenja, izrazili zaskrbljenost zaradi šibkih varoval za obtožence. Predsedniška ministrica je poudarila in obljubila, da bo Svet pozorno obravnaval spremembe Parlamenta. Prepričana sem, da je mislila dobro, a moj odgovor je: pa kaj potem! Neposredno izvoljeni poslanci Evropskega parlamenta imajo obrobno vlogo pri odločanju o zakonih EU v zvezi s čezmejnim pravosodjem. Dokler ne začne veljati lizbonska pogodba, o teh zakonih v glavnem odločajo nacionalni uradniki in to je v veliki meri razlog, zakaj se ni obdržal drugi del 10 let starega dogovora, ki je obljubljal dvig pravosodnih standardov v državah članicah, na primer dobra pravila o varovanju podatkov, in okrepitev pravic obtožencev, na primer pravno pomoč, prevajanje in varščino. Dokler ne dobimo demokratične namesto tehnokratske pravosodne politike EU, ki bo resnično uravnotežila lov na storilce kaznivih dejanj in jamstvo za pošteno sojenje, je treba izpolniti pogoje za podporo ukrepom, o katerih se zdaj razpravlja."@sl20,20
"Fru talman! När stats- och regeringscheferna för tio år sedan vid sitt möte i Tammerfors angav riktlinjerna för EU:s straffrättsliga politik betonade de med rätta att EU:s medborgare hade rätt att förvänta sig att EU såg till att det inte fanns någonstans för brottslingar att gömma sig. Det är skälet till att gruppen Alliansen liberaler och demokrater för Europa konsekvent har stött åtgärder som den europeiska arresteringsordern i motsats till de brittiska konservativa som orerar om lag och ordning med motsätter sig instrument för samarbete inom EU. De åtgärderna förklarar också varför det är motiverat att stärka nationella åklagares möjligheter att arbeta tillsammans i Eurojust för att kunna dra grova brottslingar inför rätta. Det är legitimt att se till att de är tillgängliga dygnet runt och ge dem mer befogenhet för att få sina beslut genomförda, t.ex. utfärda order om husrannsakan eller förverkande i sina egna medlemsstater och få tillgång till sina egna nationella kriminalregister. Det finns också utrymme för att klargöra och strömlinjeforma reglerna för när utevarodomar som avkunnas i svarandens utevaro ska erkännas, men det får inte övergå till en bekväm vana att inte tillräckligt försöka informera svaranden. Jag skulle inte vilja att varje medlemsstat tar efter Italien med dess oroväckande mängd rättegångar som avhålls i svarandens utevaro. När jag frågade ut kommissionen för några månader sedan betonade man att initiativet är väl avvägt, ökar medborgarnas grundläggande rättigheter, samtidigt som principen om ömsesidigt erkännande förstärks. Men organ som rådet för advokatsamfunden och har alla uttryck oro över svaga garantier för svarande. Ordförandeskapets minister underströk och lovade att rådet nogsamt skulle överväga parlamentets ändringsförslag. Hennes avsikter är säkert de bästa, men på det vill jag svara: låt oss se det! De direktvalda ledamöterna av Europaparlamentet marginaliseras i beslut om EU-lagstiftning när det gäller gränsöverskridande rättvisa. Tills Lissabonfördraget är i kraft är det i stor utsträckning nationella tjänstemän som fattar beslut om dessa lagar, och därför har den andra delen av den tioåriga överenskommelsen inte hållits där det handlar om löftet att öka den rättsliga standarden i medlemsstaterna liksom goda uppgiftsskyddsregler och att förstärka svarandes rätt till rättshjälp, översättning och borgen. Tills vi får en demokratisk i stället för en teknokratisk EU-politik om rättssystem där det verkligen sker en avvägning mellan att fånga brottslingar och garantera rättvisa rättegångar måste stöd uttalas för de åtgärder som nu diskuteras."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Sarah Ludford,"18,5,20,15,1,19,14,16,11,13,4,21,17
"in absentia"18,15,1,19,14,16,4,8
"v nenavzočnosti,"20
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph