Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-09-01-Speech-1-067"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080901.17.1-067"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Libertatea de circulaţie a cetăţenilor europeni dă posibilitatea, din păcate, şi infractorilor de a se deplasa mult mai uşor şi mai rapid. Astfel, infracţiunile transfrontaliere s-au înmulţit, iar sistemul juridic trebuie şi va trebui în continuare să se adapteze noii situaţii. Am sesizat, astfel, necesitatea armonizării legislaţiilor din ţările membre şi, mai ales, în această perioadă, nevoia informării rapide şi eficiente a autorităţilor competente din ţările membre. Prezentul raport este evident un pas înainte pentru rezolvarea acestor provocări cu care se confruntă cetăţenii şi instituţiile europene. Modernizarea reţelei juridice europene va face să existe un răspuns adecvat la fenomenul infracţional transfrontalier. Raportul, care a fost votat în unanimitate în comisia LIBE, eficientizează reţeaua juridică europeană, făcând-o capabilă să dea permanent şi de oriunde din statele membre informaţii necesare. Beneficiarii acestei modernizări vor fi cetăţenii europeni, care vor sesiza că instituţiile juridice naţionale au mijloacele necesare unei reacţii rapide, printr-o reţea de telecomunicaţii modernă şi sigură. Atât Eurojust, cât şi justiţia din ţările membre, se vor putea baza pe structura reţelei juridice europene, nimeni nemaiputând să găsească scuze pentru lipsa de informaţii necesare. În calitate de raportor din partea grupului popular, îi mulţumesc doamnei raportoare Silvia-Yvonne Kaufmann pentru munca depusă şi pentru modul în care am reuşit să găsim soluţii de compromis."@ro18
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Přeshraniční trestná činnost tedy vzrostla a soudní systém se musí nové situaci přizpůsobit. Zaznamenal jsem, že je nutné harmonizovat právní předpisy jednotlivých členských států a zejména je nutné, aby během této doby příslušné orgány členských států poskytovaly rychlé a efektivní informace. Pro řešení této výzvy, které čelí evropští občané a orgány, je tato zpráva nepochybně krokem vpřed. Modernizace evropské soudní sítě představuje náležitou odpověď na přeshraniční trestnou činnost. Zpráva, kterou výbor LIBE jednomyslně schválil, se zaměřuje na vyšší výkonnost evropské soudní sítě a její schopnost kdykoli a z kteréhokoli místa v členských státech poskytnout potřebné informace. Z této modernizace budou těžit evropští občané, kterým neujde, že v moderní a zabezpečené telekomunikační síti mají vnitrostátní soudní orgány k dispozici potřebný prostředek umožňující rychlou reakci. Eurojust i soudní systém v jednotlivých členských státech se budou moci opřít o strukturu evropské soudní sítě a nikdo se už nebude moci vymlouvat, že nemá dostatek informací. Jako stínový zpravodaj z Evropské lidové strany děkuji paní zpravodajce Silvii-Yvonne Kaufmannové za její práci a za to, jakým způsobem se nám podařilo najít kompromisní řešení."@cs1
"Fru formand! Således er antallet af grænseoverskridende forbrydelser vokset, og det juridiske system må tilpasse sig den nye situation. Således har jeg bemærket behovet for at harmonisere lovgivningen mellem medlemsstaterne og i særdeleshed i denne periode behovet for hurtig og effektiv information til de relevante myndigheder i medlemsstaterne. Betænkningen udgør utvivlsomt et fremskridt i retning af at håndtere den udfordring, som europæiske borgere og institutioner står over for. En modernisering af det europæiske retlige netværk vil skabe en tilstrækkelig reaktion på fænomenet med grænseoverskridende kriminalitet. Betænkningen, der blev vedtaget enstemmigt i Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender, gør det europæiske retlige netværk mere effektivt og bedre i stand til at levere de nødvendige informationer til enhver tid og fra et hvilket som helst sted i medlemsstaterne. De, der vil drage fordel af denne modernisering, vil være Europas borgere, der vil notere sig, at de nationale retsmyndigheder har de nødvendige midler til hurtig reaktion gennem et moderne og sikkert telekommunikationsnetværk. Både Eurojust og retssystem i medlemsstaterne skal kunne forlade sig på det europæiske retlige netværks struktur, og ingen skal længere kunne komme med undskyldninger for manglen på nødvendige informationer. Som skyggeordfører for Det Europæiske Folkeparti takker jeg ordføreren, fru Silvia-Yvonne Kaufmann, for hendes arbejde og for den måde, hvorpå vi har kunnet finde kompromiser."@da2
". Die grenzüberschreitende Kriminalität hat also zugenommen, und das Rechtssystem muss sich auf die neue Situation einstellen. Außerdem sind meiner Meinung nach eine Harmonisierung der Gesetzgebung zwischen den Mitgliedstaaten und, besonders in dieser Phase, eine schnelle und effiziente Information der entsprechenden Behörden in den Mitgliedstaaten notwendig. Dieser Bericht trägt sicher dazu bei, das Problem zu lösen, das sich den europäischen Bürgern und Institutionen stellt. Die Modernisierung des Europäischen Justiziellen Netzes wird die passende Antwort auf die Fragen zur grenzüberschreitenden Kriminalität sein. Durch den Bericht, der vom Ausschuss für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres einstimmig beschlossen wurde, wird das Europäische Justizielle Netz wirksamer und kann immer und überall in den Mitgliedstaaten die notwendigen Informationen bereitstellen. Nutznießer dieser Modernisierung wird der europäische Bürger sein, denn er wird feststellen, dass die nationalen Rechtsprechungsorgane mit dem modernen, sicheren Telekommunikationsnetz nun in der Lage sind, schnell zu handeln. Sowohl Eurojust als auch die Justiz in den Mitgliedstaaten können sich auf das Europäische Justizielle Netz verlassen, sodass es bei Informationsdefiziten keine Ausreden mehr gibt. Als Schattenberichterstatter der Europäischen Volkspartei danke ich der Berichterstatterin Silvia-Yvonne Kaufmann für ihre Arbeit und für die Art und Weise, wie wir uns auf Kompromisslösungen verständigt haben."@de9
". Τα διασυνοριακά εγκλήματα έχουν αυξηθεί και το δικαστικό σύστημα πρέπει να προσαρμοστεί στη νέα κατάσταση. Έχω, άλλωστε, διαπιστώσει την ανάγκη εναρμόνισης της νομοθεσίας μεταξύ των κρατών μελών και ειδικότερα, κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, την ανάγκη ταχείας και αποδοτικής ενημέρωσης των αρμοδίων αρχών των κρατών μελών. Αυτή η έκθεση αποτελεί προφανώς βήμα προόδου για την αντιμετώπιση αυτής της πρόκλησης ενώπιον της οποίας βρίσκονται οι ευρωπαίοι πολίτες και τα ευρωπαϊκά όργανα. Ο εκσυγχρονισμός του Ευρωπαϊκού Δικαστικού Δικτύου θα προσφέρει επαρκείς λύσεις στο φαινόμενο του διασυνοριακού εγκλήματος. Η έκθεση, η οποία ψηφίστηκε ομοφώνως στην Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, καθιστά το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο πιο αποδοτικό και ικανό να παρέχει τις αναγκαίες πληροφορίες ανά πάσα στιγμή και από οποιοδήποτε σημείο των κρατών μελών. Ωφελημένοι από αυτόν τον εκσυγχρονισμό θα είναι οι ευρωπαίοι πολίτες, οι οποίοι θα διαπιστώσουν ότι τα εθνικά δικαστικά όργανα διαθέτουν τα αναγκαία μέσα ταχείας ανταπόκρισης, μέσω ενός σύγχρονου και ασφαλούς δικτύου τηλεπικοινωνιών. Τόσο η Eurojust όσο και τα δικαστικά συστήματα των κρατών μελών θα μπορούν να στηριχθούν στο σύστημα του Ευρωπαϊκού Δικαστικού Δικτύου και κανείς δεν θα μπορεί πλέον να προβάλλει δικαιολογίες για την έλλειψη των αναγκαίων πληροφοριών. Ως σκιώδης εισηγητής για λογαριασμό του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, ευχαριστώ την εισηγήτρια κ. Silvia-Yvonne Kaufmann για το έργο της και για τον τρόπο με τον οποίο μπορέσαμε να καταλήξουμε σε συμβιβαστικές λύσεις."@el10
"Thus, cross-border crimes have increased and the judicial system must adjust to the new situation. Thus, I have noticed the need to harmonize legislation between the Member States and, in particular, during this period, the need for rapid and efficient information of the relevant authorities of Member States. This report is obviously a step forward for solving this challenge that the European citizens and institutions are dealing with. Modernizing the European judicial network shall create an adequate response to the cross-border crime phenomenon. The report, which was voted unanimously in the LIBE Committee, makes the European judicial network more efficient and capable of providing necessary information at all times and from anywhere in the Member States. The beneficiaries of this modernization will be the European citizens, who will notice that the national judicial institutions have the necessary means for a rapid response, through a modern and safe telecommunication network. Both Eurojust and the judicial system in the Member States shall be able to rely upon the European judicial network structure and nobody shall be able to come up with excuses anymore for the lack of necessary information. As a Shadow – Rapporteur from the European People’s Party, I thank Mrs. Rapporteur Silvia-Yvonne Kaufmann for her work and for the way in which we managed to find compromise solutions."@en4
"Los delitos transfronterizos han aumentado, pues, y el sistema judicial debe adaptarse a la nueva situación. Por lo tanto, constato la necesidad de armonizar la legislación entre los Estados miembros y, en particular, durante este período, la necesidad de las autoridades competentes de los Estados miembros de contar con una información rápida y eficaz. Este informe representa, obviamente, un paso adelante en la resolución de las dificultades a las que se enfrentan los ciudadanos y las instituciones de Europa. La modernización de la Red Judicial Europea representará una respuesta adecuada al fenómeno transfronterizo de la delincuencia. El informe, que se aprobó por unanimidad en la Comisión LIBE mejora la eficacia y la capacidad de la Red Judicial Europea de suministrar información necesaria en todo momento y desde cualquier lugar de los Estados miembros. Los beneficiarios de esta modernización serán los ciudadanos europeos, que percibirán que las instituciones judiciales nacionales tienen los medios necesarios para dar una respuesta rápida, a través de una red de telecomunicaciones moderna y segura. Tanto Eurojust como el sistema judicial de los Estados miembros podrán basarse en la estructura de la Red Judicial Europea, de manera que ya no habrá excusas que justifiquen la falta de la necesaria información. Como ponente alternativo del Partido Popular Europeo, doy las gracias a Silvia-Yvonne Kaufmann por su trabajo y por el modo en que hemos sido capaces de hallar soluciones conciliatorias."@es21
"Seega on ülepiiriliste kuritegude arv kasvanud ning kohtusüsteem peab uue olukorraga kohanema. Seetõttu olen märganud vajadust ühtlustada liikmesriikide õigusaktid ning, eelkõige selles ajavahemikus, vajadust kiire ning tõhusa liikmesriikide asjaomaste ametiasutuste alase teabe järele. Kõnealune raport on ilmselgelt läbimurre lahendamaks probleem, millega Euroopa Liidu kodanikud ja asutused silmitsi seisavad. Euroopa õigussüsteemi ajakohastamine võimaldab reageerida vastavalt piiriülese kuritegevuse nähtusele. Raport, mille poolt kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon ühehäälselt hääletas, teeb Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku tõhusamaks ning võimaldab sellel pakkuda vajalikku teavet igal ajal ning kõikjalt liikmesriikidest. Ajakohastamisest saavad kasu Euroopa Liidu kodanikud, kes täheldavad, et liikmesriikide õigusasutustel on vajalikud vahendid kiireks reageerimiseks kaasaegse ja turvalise sidevõrgu abil. Nii Eurojust kui ka liikmesriikide kohtusüsteem võib toetuda Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku süsteemile ning keegi ei saa end enam vajaliku teabe puudumisega välja vabandada. Euroopa Rahvapartei variraportöörina tänan raportöör Sylvia-Yvonne Kaufmanni tehtud töö ning selle eest, kuidas meil õnnestus leida kompromisslahendus."@et5
"Rajatylittävä rikollisuus on lisääntynyt, ja oikeusjärjestelmää on muutettava uuteen tilanteeseen vastaamiseksi. Olen näin ollen pannut merkille, että on tarpeen yhdenmukaistaa jäsenvaltioiden välistä lainsäädäntöä ja tällä hetkellä erityisesti nopeuttaa ja tehostaa jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten tiedottamista. Mietintö merkitsee aivan ilmeisesti askelta eteenpäin pyrkiessämme vastaamaan Euroopan kansalaisten ja toimielinten edessä olevaan haasteeseen. Euroopan oikeudellista verkostoa nykyaikaistamalla voidaan vastata sopivalla tavalla rajatylittävää rikollisuutta koskevaan ilmiöön. Mietintö hyväksyttiin yksimielisesti kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan äänestyksessä, ja sillä tehostetaan Euroopan oikeudellista verkostoa ja tarjotaan sille valmiudet tarvittavien tietojen toimittamiseen kaikkina aikoina mistä tahansa jäsenvaltioiden alueelta. Verkoston nykyaikaistamisesta hyötyvät Euroopan kansalaiset, joille kansalliset oikeuslaitokset pystyvät toimittamaan nopeasti vastauksia nykyaikaisen ja suojatun televerkon tarjoamien valmiuksien ansiosta. Sekä Eurojust että jäsenvaltioiden oikeusjärjestelmät voivat turvautua Euroopan oikeudelliseen verkostoon, eikä tiedotuksen riittämättömyyttä enää voida käyttää verukkeena. Euroopan kansanpuoluetta edustavana varjoesittelijänä haluan kiittää esittelijä Sylvia-Yvonne Kaufmannia hänen tekemästään työstä sekä siitä tavasta, jolla onnistuimme saavuttamaan kompromissiratkaisut."@fi7
"Ainsi donc, la criminalité transfrontalière est en augmentation et le système judiciaire doit s’ajuster à cette nouvelle situation. Je constate dès lors la nécessité d’harmoniser la législation entre les États membres et, en particulier, en ce moment, la nécessité d’assurer une information rapide et efficace des autorités concernées des États membres. Ce rapport est de toute évidence un pas en avant en vue d’une solution à ce défi auquel sont confrontés les institutions et les citoyens européens. La modernisation du réseau judiciaire européen constituera une réponse adéquate au phénomène de la criminalité transfrontalière. Le rapport, qui a été voté à l’unanimité au sein de la commission LIBE, rend le réseau judiciaire européen plus efficace et capable de fournir les informations nécessaires à tout moment et en tout lieu dans les États membres. Les bénéficiaires de cette modernisation seront les citoyens européens, qui constateront que les institutions judiciaires nationales disposent des moyens nécessaires pour apporter une réponse rapide, grâce à un réseau moderne et sécurisé de télécommunication. Eurojust ainsi que le système judiciaire dans les États membres pourront compter sur la structure du réseau judiciaire européen et personne ne pourra plus invoquer d’excuses pour le manque d’informations nécessaires. En tant que rapporteur fictif du Parti populaire européen, je remercie M le Rapporteur Silvia-Yvonne Kaufmann pour son travail et pour la manière dont nous avons réussi à trouver des solutions de compromis."@fr8
"A határokon átnyúló bűnözés mértéke nőtt, és az igazságügyi rendszernek alkalmazkodnia kell az új helyzethez. Úgy veszem észre, hogy szükség van a tagállamok közötti jogharmonizációra, és a jelenlegi időszakban különösen szükség van a tagállamok illetékes hatóságai számára nyújtott gyors és hatékony információra. Ez a jelentés egyértelműen előrelépés az európai polgárok és intézmények előtt álló kihívás megoldásának terén. Az Európai Igazságügyi Hálózat korszerűsítése lesz a megfelelő reakció a határokon átnyúló bűnözés jelenségére. A jelentés, amelyet az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság egyhangúlag megszavazott, az európai igazságügyi hálózatot hatékonyabbá teszi, valamint erősíti azon képességét, hogy minden esetben, bármely tagállamtól beszerezze a szükséges információt. E modernizáció haszonélvezői az európai polgárok lesznek, akik azt érzékelik majd, hogy a modern és biztonságos távközlési hálózatnak köszönhetően a nemzeti igazságügyi intézmények rendelkeznek a gyors reagáláshoz szükséges eszközökkel. Az Eurojust és a tagállamok igazságügyi rendszerei egyaránt támaszkodhatnak majd az európai igazságügyi hálózatra, és többé senki sem hivatkozhat a szükséges információ hiányára. Az Európai Néppárt árnyékelőadójaként megköszönöm Silvia-Yvonne Kaufmann előadó munkáját és azt, hogy sikerült kompromisszumos megoldásokat találnunk."@hu11
". Così i crimini transfrontalieri sono aumentati e l’ordinamento giudiziario deve adattarsi alla nuova situazione. Pertanto, ho notato la necessità di armonizzare la legislazione tra gli Stati membri e, in particolare, in questo periodo, la necessità di informazioni rapide ed efficienti delle autorità pertinenti dei paesi membri. Questa relazione rappresenta ovviamente un passo avanti per risolvere tale sfida che i cittadini europei e le istituzioni stanno affrontando. Modernizzare la rete giudiziaria europea creerà una risposta adeguata al fenomeno dei crimini transfrontalieri. Il testo, votato all’unanimità nella commissione LIBE, rende la rete giudiziaria europea più efficiente e in grado di fornire sempre e comunque negli Stati membri le informazioni necessarie. I beneficiari di tale modernizzazione saranno i cittadini europei, che noteranno che le istituzioni giudiziarie nazionali sono dotate dei mezzi necessari per una risposta rapida, mediante una rete di telecomunicazioni moderna e sicura. Eurojust e l’ordinamento giudiziario negli Stati membri saranno in grado di fare affidamento sulla struttura della rete giudiziaria europea e nessuno potrà accampare scuse per la mancanza di informazioni necessarie. In quanto relatore ombra del Partito popolare europeo, ringrazio la relatrice, l’onorevole Silvia-Yvonne Kaufmann per il suo lavoro e per il modo in cui siamo riusciti a trovare soluzioni di compromesso."@it12
"Pastaruoju metu išaugo tarpvalstybinių nusikaltimų skaičius, ir teisminė sistema turi prisitaikyti prie naujos padėties. Taigi pastebėjau poreikį suderinti įstatymus valstybėse narėse, ir manau, kad ypač šiuo metu reikia greitai ir efektyviai gauti tinkamos informacijos iš valstybių narių valdžios institucijų. Šis pranešimas neabejotinai yra žingsnis į priekį sprendžiant šį iššūkį, su kuriuo susiduria Europos gyventojai ir institucijos. Europos teisminio tinklo modernizavimas turi pateikti tinkamą atsaką tarpvalstybinio nusikalstamumo reiškiniui. Pranešimas, už kurį buvo vieningai balsuota LIBE Komitete, didina Europos teisminio tinklo efektyvumą ir gerina jo gebėjimą visada ir iš visur valstybėse narėse suteikti būtiną informaciją. Ši modernizacija bus naudinga Europos gyventojam, kurie pastebės, kad nacionalinės teisminės institucijos turi būtinas priemones parengti greitam atsakymą, panaudojant šiuolaikinių ir saugių telekomunikaciju tinklą. Tiek Eurojustas, tiek teisminė sistema valstybėse narėse galės pasiremti Europos teisminio tinklo struktūra, ir niekas nebegalės pasiteisinti būtinos informacijos trūkumu. Kaip Europos liaudies partijos šešėlinis pranešėjas, aš dėkoju pranešėjai Silvia-Yvonne Kaufmann už jos darbą ir už metodą, kuris padėjo mums rasti kompromisinius sprendimus."@lt14
"Tādējādi pārrobežu noziedzība ir palielinājusies, un tieslietu sistēma ir jāpiemēro jaunajai situācijai. Tādējādi es esmu pamanījis vajadzību saskaņot tiesību aktus dalībvalstu starpā un - īpaši šajā periodā - vajadzību pēc ātras un efektīvas dalībvalstu attiecīgo iestāžu informācijas. Šis ziņojums nepārprotami ir solis uz priekšu, lai atrisinātu šo izaicinājumu, ar kuru saskaras Eiropas iedzīvotāji un iestādes. Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla modernizēšanai ir atbilstīgi jāietekmē pārrobežu noziedzības parādība. Ziņojums, par kuru LIBE komitejā tika nobalsots vienprātīgi, padara Eiropas Tiesiskās sadarbības tīklu efektīvāku un spējīgu sniegt vajadzīgo informāciju jebkurā laikā un no jebkuras vietas dalībvalstīs. Šīs modernizācijas ieguvēji būs Eiropas iedzīvotāji, kas pamanīs, ka valsts tieslietu iestādēm ir vajadzīgie līdzekļi ātrai reaģēšanai ar moderna un droša telekomunikāciju tīkla palīdzību. Gan gan dalībvalstu tiesiskajai sistēmai ir jāspēj paļauties uz Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla struktūru, un neviens nedrīkst minēt kā attaisnojumu, ka trūkst vajadzīgās informācijas. Kā Eiropas Tautas partijas „ēnu” referents es pateicos referentei par viņas darbu un par veidu, kādā mēs atradām kompromisa risinājumus."@lv13
"Libertatea de circulaţie a cetăţenilor europeni dă posibilitatea, din păcate, şi infractorilor de a se deplasa mult mai uşor şi mai rapid. Astfel, infracţiunile transfrontaliere s-au înmulţit, iar sistemul juridic trebuie şi va trebui în continuare să se adapteze noii situaţii. Am sesizat, astfel, necesitatea armonizării legislaţiilor din ţările membre şi, mai ales, în această perioadă, nevoia informării rapide şi eficiente a autorităţilor competente din ţările membre. Prezentul raport este evident un pas înainte pentru rezolvarea acestor provocări cu care se confruntă cetăţenii şi instituţiile europene. Modernizarea reţelei juridice europene va face să existe un răspuns adecvat la fenomenul infracţional transfrontalier. Raportul, care a fost votat în unanimitate în comisia LIBE, eficientizează reţeaua juridică europeană, făcând-o capabilă să dea permanent şi de oriunde din statele membre informaţii necesare. Beneficiarii acestei modernizări vor fi cetăţenii europeni, care vor sesiza că instituţiile juridice naţionale au mijloacele necesare unei reacţii rapide, printr-o reţea de telecomunicaţii modernă şi sigură. Atât Eurojust, cât şi justiţia din ţările membre, se vor putea baza pe structura reţelei juridice europene, nimeni nemaiputând să găsească scuze pentru lipsa de informaţii necesare. În calitate de raportor din partea grupului popular, îi mulţumesc doamnei raportoare Silvia-Yvonne Kaufmann pentru munca depusă şi pentru modul în care am reuşit să găsim soluţii de compromis."@mt15
"De grensoverschrijdende criminaliteit neemt toe en het justitieel systeem zal zich dus aan moeten passen aan de nieuwe situatie. En daarom constateer ik enerzijds de behoefte dat de wetgeving tussen de lidstaten wordt geharmoniseerd en anderzijds de behoefte, met name in de huidige tijd, aan snelle en efficiënte informatie van de relevante autoriteiten van de lidstaten. Dit verslag is duidelijk een stap op weg naar de oplossing van dit probleem, waar de Europese burgers en instellingen zo mee te stellen hebben. De modernisering van het Europees justitieel netwerk vormt een adequaat antwoord op het fenomeen van grensoverschrijdende misdaad. Het verslag, dat de unanieme steun heeft gekregen van de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken, maakt het Europees justitieel netwerk doelmatiger en zorgt dat dit te allen tijde de benodigde informatie kan verstrekken en deze ook overal in de lidstaten kan verkrijgen. Wie van deze modernisering profiteert, is de Europese burger, die zal merken dat de nationale justitiële instellingen nu over de nodige middelen beschikken voor een snel antwoord, door middel van een modern en beveiligd telecommunicatienetwerk. Zowel Eurojust als de justitiële systemen in de lidstaten kunnen terugvallen op de structuur van het Europees justitieel netwerk en niemand kan nu nog het excuus aanvoeren dat de vereiste informatie ontbreekt. Als schaduwrapporteur van de Europese Volkspartij wil ik de rapporteur, mevrouw Silvia-Yvonne Kaufmann, danken voor haar inspanningen en voor de wijze waarop wij erin geslaagd zijn compromisoplossingen te vinden."@nl3
"A więc przestępczość transgraniczna wzrosła, a system sądowy musi zostać dostosowany do nowej sytuacji. Tak więc widzę potrzebę harmonizacji ustawodawstwa pomiędzy państwami członkowskimi i zwłaszcza w tym okresie też potrzebę szybkiego i skutecznego systemu informowania właściwych władz państw członkowskich. Przedmiotowe sprawozdanie bez wątpienia jest krokiem w kierunku podjęcia wyzwania, z jakim przyszło się zmierzyć obywatelom i instytucjom europejskim. Unowocześnienie Europejskiej Sieci Sądowej będzie stosowną odpowiedzią na fenomen przestępczości transgranicznej. Sprawozdanie, które w Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych zostało zatwierdzone jednogłośnie, traktuje o zwiększeniu efektywności Europejskiej Sieci Sądowej oraz zdolności tej sieci do udostępniania niezbędnych informacji w dowolnym czasie i z dowolnego państwa członkowskiego. Z tego unowocześnienia skorzystają obywatele europejscy. Zobaczą oni, że krajowe instytucje sądowe dysponują środkami niezbędnymi do szybkiej reakcji za pośrednictwem nowoczesnych i bezpiecznych łączy telekomunikacyjnych. Zarówno Eurojust jak i system sądowy w państwach członkowskich będą mogły polegać na strukturze Europejskiej Sieci Sądowej i nikt nie będzie już mógł znajdować wymówek co do braku niezbędnych informacji. Jako sprawozdawca pomocniczy z ramienia Europejskiej Partii Ludowej chciałbym podziękować sprawozdawczyni Silvii-Yvonne Kaufmann za wkład pracy oraz sposób, dzięki któremu udało nam się znaleźć rozwiązania kompromisowe."@pl16
"Os crimes transfronteiriços aumentaram e o sistema judiciário tem de adaptar-se à nova situação. Consequentemente, noto a necessidade de harmonizar a legislação entre os Estados-Membros e, em particular, nesta altura, a necessidade de obter informações rápidas e eficazes das autoridades relevantes dos Estados-Membros. Este relatório é obviamente um passo em frente na resolução deste desafio que os cidadãos e as instituições europeias enfrentam. A modernização da Rede Judiciária Europeia permitirá uma resposta adequada ao fenómeno da criminalidade transfronteiras. O relatório, que foi aprovado por unanimidade pela Comissão LIBE, torna a Rede Judiciária Europeia mais eficaz e com capacidade para fornecer a informação necessária em qualquer altura e a partir de qualquer lugar dos Estados-Membros. Os beneficiários desta modernização serão os cidadãos europeus, que constatarão que as instituições judiciárias nacionais dispõem dos meios necessários para reagir rapidamente através de uma rede moderna e segura de telecomunicações. Tanto a Eurojust como o sistema judiciário dos Estados-Membros poderão apoiar-se na estrutura da Rede Judiciária Europeia e ninguém poderá voltar a apresentar desculpas para a falta de informações necessárias. Enquanto relator-sombra do Partido Popular Europeu, agradeço à senhora relatora Silvia-Yvonne Kaufmann pelo seu trabalho e pela forma como conseguimos encontrar soluções de compromisso."@pt17
"Cezhraničná trestná činnosť teda vzrástla a súdny systém sa musí novej situácii prispôsobiť. Zaznamenal som, že je nutné harmonizovať právne predpisy jednotlivých členských štátov a najmä je nutné, aby počas tohto obdobia príslušné orgány členských štátov poskytovali rýchle a efektívne informácie. Na riešenie tejto výzvy, ktorej čelia európski občania a orgány, je táto správa nepochybne krokom vpred. Modernizácia európskej súdnej siete predstavuje náležitú odpoveď na cezhraničnú trestnú činnosť. Správa, ktorú výbor LIBE jednomyseľne schválil, sa zameriava na vyššiu výkonnosť európskej justičnej siete a jej schopnosť kedykoľvek a z ktoréhokoľvek miesta v členských štátoch poskytnúť potrebné informácie. Z tejto modernizácie budú ťažiť európski občania, ktorým neujde, že v modernej a zabezpečenej telekomunikačnej sieti majú vnútroštátne súdne orgány k dispozícii potrebný prostriedok umožňujúci rýchlu reakciu. Eurojust ako aj súdny systém v jednotlivých členských štátoch sa budú môcť opierať o štruktúru európskej súdnej siete a nikto sa už nebude môcť vyhovárať, že nemá dostatok informácií. Ako tieňový spravodajca z Európskej ľudovej strany ďakujem pani spravodajykni Silvii-Yvonne Kaufmannovej za jej prácu a za to, akým spôsobom sa nám podarilo nájsť kompromisné riešenie."@sk19
"Čezmejna kazniva dejanja so se povečala in pravosodni sistem se mora prilagoditi novemu položaju. Opazil sem potrebo po uskladitvi zakonodaje med državami članicami in zlasti v tem obdobju potrebo po hitrih in učinkovitih informacijah ustreznih organov v državah članicah. Poročilo je očitno korak naprej pri reševanju tega izziva, s katerim se ukvarjajo evropski državljani in institucije. Posodobitev Evropske pravosodne mreže bo omogočila ustrezen odziv na pojav čezmejnih kaznivih dejanj. S poročilom, ki so ga soglasno izglasovali v Odboru LIBE, je Evropska pravosodna mreža učinkovitejša in sposobnejša, da kadar koli in iz katere koli države članice zagotovi ustrezne informacije. Koristniki te posodobitve bodo evropski državljani, ki bodo opazili, da imajo nacionalne pravosodne institucije potrebna sredstva za hiter odziv s pomočjo sodobnega in varnega telekomunikacijskega omrežja. Eurojust in pravosodni sistem v državah članicah se bosta lahko zanesla na strukturo Evropske pravosodne mreže in nihče se ne bo mogel več izgovarjati na pomanjkanje potrebnih informacij. Kot poročevalec v senci iz Evropske ljudske stranke se zahvaljujem gospe poročevalki Silvii-Yvonne Kaufmann za njeno delo in način, da nam je uspelo najti kompromisne rešitve."@sl20
"Det är ett faktum att den gränsöverskridande brottsligheten har ökat och att rättssystemet måste anpassas till den nya situationen. Jag har alltså kunnat konstatera att det finns ett behov av att harmonisera lagstiftningen mellan medlemsstaterna och att det – särskilt under den här perioden – krävs snabb och ändamålsenlig information från de ansvariga myndigheterna i medlemsstaterna. Betänkandet utgör helt klart ett steg i rätt riktning för att möta den utmaning som EU:s medborgare och institutioner tampas med. Att modernisera det europeiska rättsliga nätverket ska ge ett lämpligt svar på företeelsen med gränsöverskridande brottslighet. Betänkandet som fick enhälligt stöd från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor gör det europeiska rättsliga nätverket mer effektivt och kapabelt att ge nödvändig information när som helst och var som helst i medlemsstaterna. De som gynnas av moderniseringen är EU-medborgarna som kommer att märka att de nationella juridiska institutionerna har de nödvändiga resurserna för att ge snabba svar via ett modernt och säkert telekommunikationsnät. Både Eurojust och rättssystemen i medlemsstaterna ska kunna förlita sig på det europeiska rättsliga nätverkets struktur och ingen ska längre kunna ursäkta sig med att man inte hade all nödvändig information. Som skuggföredragande för Gruppen för Europeiska folkpartiet (kristdemokrater) och Europademokrater vill jag tacka föredraganden Sylvia-Yvonne Kaufmann för hennes arbete och det sätt på vilket vi lyckades finna kompromisslösningar."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Silvia-Yvonne Kaufmann"13
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph