Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-09-01-Speech-1-066"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080901.17.1-066"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Madam President, I welcome these reports, especially the one on because it will make it easier and simpler for those who have to defend or take legal action where one or the other party is not able to be present. Differences in approach across the Union have created a degree of uncertainty and have undermined confidence in each other’s judicial systems. I therefore welcome the statement made by the Minister that the Council will try and ensure that this process is harmonised across all Member States, because to date some Member States have not made every effort to contact the defendants. I believe that the onus has to be on the judicial system, wherever it is, to ensure that the defendants understand the implications of any judgments made in their absence, and that their fundamental rights are protected in this respect. I would also call upon the Council to ensure that all Member States have a system where defendants are able to have legal representation regardless of the country they may reside in. Finally, my congratulations to all the rapporteurs in their work to simplify a complex set of legal processes and proposals that I believe will give substance to the European arrest warrant."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Paní předsedající, vítám tyto zprávy, zejména zprávu týkající se problematiky protože usnadňuje a zjednodušuje situaci osobám, které se musí obhajovat nebo činit právní kroky tam, kde jedna nebo druhá strana nemůže být přítomna. Rozdíly v přístupu v rámci Unie vytvořily určitou míru nejistoty a podkopaly vzájemnou důvěru členských států ve své soudní systémy. Vítám proto prohlášení pana ministra, že se Rada bude snažit zharmonizovat tento proces ve všech členských státech, protože některé členské státy se doposud nijak usilovně nesnažily, aby se spojily s obviněnými. Mám za to, že břemeno musí nést soudní systém, ať je to kdekoli, a zajistit, aby obvinění chápali, jaké důsledky vyplývají z jakéhokoli příkazu vyneseného v jejich nepřítomnosti, a aby jejich základní práva byla v tomto směru ochráněna. Vyzývám rovněž Radu, aby zajistila, aby ve všech členských státech fungoval systém, který obviněným umožní právní zastoupení bez ohledu na to, ve které zemi pobývají. Konečně blahopřeji všem zpravodajům za jejich práci na zjednodušení složitého souboru právních procesů a návrhů, z nichž vzejde, jak se domnívám, podstata evropského zatýkacího rozkazu."@cs1
"Fru formand! Jeg glæder mig over disse betænkninger, i særdeleshed den om in absentia, for den vil gøre det lettere og enklere for dem, der skal forsvare sig eller anlægge sager, hvor den ene eller anden part ikke kan være til stede. Forskellige tilgange forskellige steder i Unionen har skabt en hel del usikkerhed og har undermineret tilliden til de andres retssystemer. Jeg glæder mig derfor over den udtalelse, ministeren har fremsat om, at Rådet vil forsøge at sikre, at denne proces bliver harmoniseret i alle medlemsstater, for til dato er der nogle medlemsstater, der ikke har gjort sig mange bestræbelser for at kontakte de tiltalte. Jeg tror, at det må pålægges retssystemet, uanset hvor det gælder, at sikre, at de tiltalte forstår betydningen af domme, der afsiges i deres fravær, og at deres fundamentale rettigheder bliver beskyttet i denne forbindelse. Jeg vil også gerne opfordre Rådet til at sikre, at medlemsstaterne har et system, hvor tiltalte kan få juridisk repræsentation, uanset hvilket land de måtte opholde sig i. Endelig vil jeg gerne komplimentere alle ordførerne for deres arbejde for at forenkle et kompliceret system af juridiske processer og forslag, som jeg tror, vil give den europæiske arrestordre substans."@da2
". Frau Präsidentin! Ich heiße diese Berichte willkommen, insbesondere denjenigen, der sich mit Abwesenheitsurteilen befasst, denn dadurch werden die Verfahren für Kläger und Beklagte einfacher und leichter, wenn eine Partei nicht anwesend sein kann. Unterschiedliche Ansätze der Mitgliedstaaten haben zu Unsicherheiten geführt und das Vertrauen in die Rechtssysteme anderer Staaten untergraben. Daher begrüße ich die Äußerungen der Ministein, dass der Rat versuchen wird, diese Prozesse in allen Mitgliedstaaten zu harmonisieren. Bislang haben einige Mitgliedstaaten nicht alles unternommen, um Kontakt zu den Beklagten aufzunehmen. Ich denke, die Beweislast muss beim Rechtssystem liegen, wo immer es sich befindet, damit die Beklagten die Auswirkungen von Urteilen verstehen, die in ihrer Abwesenheit gefällt werden, und damit ihre Grundrechte in dieser Hinsicht geschützt sind. Ich möchte an den Rat appellieren sicherzustellen, dass in allen Mitgliedstaaten ein System existiert, das es den Beklagten ermöglicht, sich vor Gericht vertreten zu lassen, unabhängig vom Land, in dem sie ihren Wohnsitz haben. Zum Schluss möchte ich allen Berichterstattern für ihre Arbeit sowohl an der Vereinfachung komplexer juristischer Verfahren als auch an den Vorschlägen gratulieren, die meiner Meinung nach dem Europäischen Haftbefehl Substanz geben."@de9
". Κυρία Πρόεδρε, χαιρετίζω αυτές τις εκθέσεις, ιδίως αυτήν που αφορά τις αποφάσεις που εκδίδονται ερήμην, διότι θα διευκολύνει και θα απλουστεύσει τις διαδικασίες για όσους χρειάζεται να υπερασπιστούν τους εαυτούς τους ή να κινήσουν δικαστική διαδικασία όταν ο ένας εκ των διαδίκων αδυνατεί να παραστεί στη δίκη. Οι διαφορές προσέγγισης μεταξύ των διαφόρων κρατών της Ένωσης έχουν δημιουργήσει έναν βαθμό αβεβαιότητας και έχουν υπονομεύσει την αμοιβαία εμπιστοσύνη στα δικαστικά συστήματα των επιμέρους κρατών. Χαιρετίζω, λοιπόν, τη δήλωση της υπουργού σύμφωνα με την οποία το Συμβούλιο θα προσπαθήσει να διασφαλίσει την εναρμόνιση αυτής της διαδικασίας σε όλα τα κράτη μέλη, καθότι μέχρι στιγμής ορισμένα κράτη μέλη δεν καταβάλλουν όλες τις αναγκαίες προσπάθειες ώστε να έρθουν σε επαφή με τους εναγόμενους. Φρονώ ότι το δικαστικό σύστημα πρέπει να είναι υποχρεωμένο, σε κάθε κράτος, να διασφαλίζει ότι οι εναγόμενοι κατανοούν τις συνέπειες των όποιων αποφάσεων λαμβάνονται ερήμην τους, και ότι εξασφαλίζεται η προστασία των συναφών θεμελιωδών τους δικαιωμάτων. Καλώ επίσης το Συμβούλιο να διασφαλίσει ότι όλα τα κράτη μέλη θα διαθέτουν ένα σύστημα στο πλαίσιο του οποίου οι εναγόμενοι θα μπορούν να εκπροσωπηθούν νομικά ανεξαρτήτως της χώρας στην οποία διαμένουν. Τέλος, τα συγχαρητήριά μου σε όλους τους εισηγητές για την προσπάθειά τους να απλουστεύσουν ένα περίπλοκο σύνολο νομικών διαδικασιών και προτάσεων, οι οποίες πιστεύω ότι θα δώσουν υπόσταση στο ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης."@el10
"Señora Presidenta, acojo con satisfacción estos informes, sobre todo el relativo a las resoluciones en rebeldía, ya que facilitarán y simplificarán la defensa o el inicio de procesos judiciales en los que alguna de las partes no pueda estar presente. Las diferencias de planteamiento en la Unión han creado un elevado grado de incertidumbre y han minado la confianza en sistemas judiciales de los demás países. Por consiguiente, doy mi beneplácito a la afirmación formulada por el Ministro según la que el Consejo tratará de garantizar que este proceso se armonice en todos los Estados miembros, ya que hasta la fecha ciertos Estados miembros no han hecho todo lo posible por ponerse en contacto con los acusados. Creo que los sistemas judiciales, sea cual fuera el lugar donde se apliquen, han de ser responsables de garantizar que los acusados comprendan las implicaciones de cualquier sentencia dictada en rebeldía y que sus derechos fundamentales se protejan a este respecto. Insto asimismo al Consejo a que garantice que todos los Estados miembros apliquen un sistema con arreglo al que los acusados pueden tener representación jurídica independientemente del país en el que residan. Por último, mi enhorabuena a todos los ponentes por su trabajo de simplificación de un complejo conjunto de procesos y propuestas jurídicos que, según me parece, darán sustancia a la orden de detención europea."@es21
"Austatud juhataja, tervitan kõnealuseid raporteid, eelkõige raportit tagaseljaotsuste kohta, sest see teeb õiguslike meetmete kaitsmise või võtmise mugavamaks ning lihtsamaks, kui ühel osapoolel ei ole võimalik kohale ilmuda. Käsitluse erinevused kogu liidus on põhjustanud mõningast ebakindlust ning õõnestanud usaldust üksteise kohtusüsteemide vastu. Seetõttu tervitan ministri avaldust, et nõukogu püüab tagada selle protsessi kooskõlastuse kõigis liikmesriikides, sest siiani pole mõned liikmesriigid teinud kõiki jõupingutusi võtmaks ühendust kostjatega. Usun, et olenemata asukohast peab vastutama kohtusüsteem, tagamaks, et kostjad mõistavad mis tahes tagaseljaotsuse tähendust ning et nende põhiõigused on selles suhtes kaitstud. Samuti kutsuksin nõukogu üles tagama liikmesriikides süsteemi, kus kostjatele võimaldatakse sõltumata elukohariigist seadusjärgne esindamine. Lõpuks õnnitlen kõiki raportööre nende keeruliste õigusprotsesside lihtsustamise ning muudatusettepanekute eest, mis minu arvates Euroopa vahistamismäärusele tähendust omistavad."@et5
"Arvoisa puhemies, olen tyytyväinen laadittuihin mietintöihin, erityisesti mietintöön vastaajan poissa ollessa annettujen päätösten täytäntöönpanosta, koska sillä helpotetaan ja yksinkertaistaan puolustamista tai kanteen nostamista menettelyissä, joissa jompikumpi osapuolista ei voi olla läsnä. Euroopan unionissa noudatettavien erilaisten lähestymistapojen eroavaisuudet ovat luoneet jossain määrin epävarmuutta ja heikentäneet maiden luottamusta toisten maiden oikeusjärjestelmiin. Tästä syystä olen ilahtunut ministerin lausunnosta, jonka mukaan neuvoston tavoitteena on varmistaa menettelyn yhdenmukaistaminen kaikissa jäsenvaltioissa, koska tähän mennessä joissakin jäsenvaltioissa ei ole ponnisteltu riittävästi yhteyden ottamiseksi vastaajiin. Uskoakseni maasta riippumatta kaikissa oikeusjärjestelmissä on varmistettava, että vastaajat ymmärtävät heidän poissa ollessaan annettujen tuomioiden seuraamukset ja että heidän perusoikeutensa turvataan tässä asiassa. Pyytäisin neuvostoa myös varmistamaan, että kaikissa jäsenvaltioissa on käytössä järjestelmä, jolla vastaajille taataan mahdollisuus oikeudelliseen edustukseen asianomaisten asuinmaasta riippumatta. Lopuksi onnittelen kaikkia esittelijöitä heidän tekemästään työstä monimutkaisten oikeudellisten menettelyjen yksinkertaistamiseksi sekä ehdotuksista, joiden uskon tukevan eurooppalaista pidätysmääräystä."@fi7
"Madame la Présidente, je salue ces rapports, en particulier celui sur l’aspect de l’ car il facilitera et simplifiera les choses pour ceux qui doivent défendre ou intenter des actions en justice lorsque l’une ou l’autre partie ne peut être présente. Les différences en termes d’approche entre les pays de l’Union instaurent un certain degré d’incertitude et sapent la confiance mutuelle envers les différents systèmes judiciaires. Je salue dès lors la déclaration faite par le ministre selon laquelle le Conseil veillera à assurer que ce processus soit harmonisé à travers tous les États membres, vu qu’à l’heure actuelle certains États membres ne fournissent pas le moindre effort pour contacter les prévenus. J’estime que c’est au système judiciaire, quel qu’il soit, qu’il incombe de s’assurer que les prévenus comprennent les implications de tout jugement rendu en leur absence et que leurs droits fondamentaux soient protégés à cet égard. Je voudrais également inviter le Conseil à s’assurer que tous les États membres aient un système dans lequel les prévenus ont la possibilité de disposer d’une représentation en justice quel que soit le pays où ils résident. Enfin, je félicite tous les rapporteurs pour leur travail de simplification d’un ensemble complexe de processus juridiques et de propositions qui, je crois, donneront de la consistance au mandat d’arrêt européen."@fr8
"Elnök asszony, örömmel fogadom e jelentéseket, különösen az alperes távollétéről szólót, mert megkönnyíti azok dolgát, akiknek védelmet kell nyújtaniuk vagy jogi lépéseket kell tenniük olyan esetben, amikor az egyik vagy a másik fél nem tud jelen lenni. Az Unióra e tekintetben jellemző különbségek bizonyos mértékű bizonytalansághoz vezettek, és veszélyeztették az egymás igazságügyi rendszerébe vetett bizalmat. Ezért örömmel fogadom a miniszter úr kijelentését, miszerint a Tanács azon lesz, hogy garantálja, hogy e folyamat harmonizálásra kerül minden tagállamban, mivel ezidáig egyes tagállamok nem tettek meg mindent annak érdekében, hogy kapcsolatba lépjenek az alperesekkel. Úgy vélem, hogy az igazságügyi rendszer – függetlenül attól, hogy hol van – feladata, hogy megbizonyosodjon afelől, hogy az alperesek tisztában vannak a távollétükben hozott bármely ítélet következményeivel, és hogy az alperesek alapjogai e tekintetben is védelem alatt állnak. Arra is szeretném felkérni a Tanácsot, hogy gondoskodjon arról, hogy a tagállamok olyan rendszerrel bírnak, ahol az alpereseknek módjukban áll jogi képviseletet kapni, függetlenül attól, hogy mely országban élnek. Végül szeretnék gratulálni minden előadónak, aki azon dolgozott, hogy egyszerűsítse a jogi folyamatok és javaslatok e bonyolult összességét, amely véleményem szerint az európai elfogatóparancs magvát alkotja majd."@hu11
". Signora Presidente, accolgo con favore queste relazioni, soprattutto il testo relativo alla contumacia, poiché renderà più semplice e agevole per chi deve assumere la difesa o intraprendere un’azione legale in cui una o l’altra parte non può essere presente. Le disparità di approccio nell’Unione hanno generato un grado di incertezza e indebolito la fiducia negli altri ordinamenti giuridici. Accolgo quindi positivamente la dichiarazione espressa dal Ministro che il Consiglio cercherà di garantire che questo processo sia armonizzato in tutti gli Stati membri, poiché finora alcuni paesi membri non hanno compiuto ogni sforzo per contattare gli imputati. Ritengo che l’onere debba spettare all’ordinamento giudiziario, ovunque sia, al fine di assicurare che gli imputati comprendano le implicazioni di qualsiasi sentenza pronunciata in loro assenza, e che i loro diritti fondamentali a questo proposito siano tutelati. Vorrei inoltre invitare il Consiglio a garantire che tutti gli Stati membri siano dotati di un sistema in cui gli imputati siano in grado di ottenere una rappresentanza legale, indipendentemente dal paese in cui risiedono. Infine, mi congratulo con tutti i relatori per il loro lavoro volto a semplificare una serie complessa di processi giuridici e proposte che ritengo darà valore al mandato di arresto europeo."@it12
"Gerb. pirmininke, aš sveikinu šiuos pranešimus, ypač pranešimą dėl nes jis palengvins ir supaprastins veiksmus tiems, kas turi gintis ar pateikti ieškinį, kai viena ar kita šalis negali dalyvauti procese. Metodiniai skirtumai Sąjungos valstybėse skatino abejones ir pakenkė pasitikėjimui kitų šalių teisinėmis sistemomis. Todėl pritariu Ministrės tvirtinimui, jog Taryba bandys užtikrinti, kad šis procesas būtų suderintas visose valstybėse narėse, nes ligi šiol kai kurios valstybės narės nedėjo daug pastangų susisiekti su kaltinamaisiais. Manau, kad teisminei sistemai, kad ir kur ji būtų, turi tekti našta užtikrinti, kad kaltinamieji suprastų jiems nedalyvaujant priimtų nutarčių reikšmę ir kad jų pagrindinės teisės būtų šiuo atžvilgiu apsaugotos. Taip pat norėčiau paraginti Tarybą užtikrinti, kad visos valstybės narės turėtų sistemą, kurioje kaltinamiesiems būtų suteikti atstovai nepriklausomai nuo jų gyvenamosios šalies. Galų gale noriu pareikšti savo sveikinimus visiems pranešėjams už jų darbą supaprastinant sudėtingą teisinių procesų rinkinį ir už jų pasiūlymus, kurie, mano nuomone, suteiks tvirtesnį pagrindą Europos arešto orderiui."@lt14
"Priekšsēdētājas kundze, es atzinīgi vērtēju šos ziņojumus, jo īpaši ziņojumu par lēmumu pieņemšanu prombūtnē, jo tas atvieglos un vienkāršos situāciju tiem, kam ir vajadzīga aizstāvība vai kam ir jāuzsāk tiesvedība, kad viena vai otra puse nevar piedalīties. Atšķirīgās pieejas ES ir radījušas nenoteiktību un mazinājušas savstarpējo uzticību tieslietu sistēmām. Tādēļ es atzinīgi vērtēju ministra paziņojumu, ka Padome centīsies nodrošināt, ka šis process tiek saskaņots visās dalībvalstīs, jo līdz šim dažas dalībvalstis nav darījušas visu iespējamo, lai sazinātos ar atbildētājiem. Es uzskatu, ka tieslietu sistēmai ir vienmēr jāuzņemas atbildība, lai nodrošinātu, ka atbildētāji saprot jebkura tāda sprieduma sekas, kas pieņemts viņu prombūtnē, un ka viņu pamattiesības tiek aizsargātas šajā sakarā. Tāpat es aicinu Padomi nodrošināt, ka visām dalībvalstīm ir sistēma, kurā atbildētāji var iegūt juridisku pārstāvību neatkarīgi no valsts, kurā tie uzturas. Visbeidzot, es apsveicu visus referentus par viņu darbu, lai vienkāršotu sarežģītos juridiskos procesus, un ierosinājumu, kas, manuprāt, piešķirs jēgu Eiropas apcietināšanas orderim."@lv13
"Madam President, I welcome these reports, especially the one on because it will make it easier and simpler for those who have to defend or take legal action where one or the other party is not able to be present. Differences in approach across the Union have created a degree of uncertainty and have undermined confidence in each other’s judicial systems. I therefore welcome the statement made by the Minister that the Council will try and ensure that this process is harmonised across all Member States, because to date some Member States have not made every effort to contact the defendants. I believe that the onus has to be on the judicial system, wherever it is, to ensure that the defendants understand the implications of any judgments made in their absence, and that their fundamental rights are protected in this respect. I would also call upon the Council to ensure that all Member States have a system where defendants are able to have legal representation regardless of the country they may reside in. Finally, my congratulations to all the rapporteurs in their work to simplify a complex set of legal processes and proposals that I believe will give substance to the European arrest warrant."@mt15
"Mevrouw de Voorzitter, ik verwelkom deze verslagen, met name het verslag inzake verstekvonnissen, aangezien dit het makkelijker en eenvoudiger zal maken voor al diegenen die zich moeten verdedigen of die gerechtelijke stappen moeten ondernemen in gevallen waar een of meerdere partijen verstek laten gaan. Verschillen in benadering tussen de lidstaten hebben tot een zekere mate van onzekerheid geleid en hebben het onderling vertrouwen in elkaars justitiële systeem ondermijnd. Daarom ben ik blij met de verklaring van de minister dat de Raad zal gaan proberen dit proces voor alle lidstaten te harmoniseren, aangezien tot op heden sommige lidstaten zich niet echt hebben ingespannen om contact op te nemen met gedaagden. Ik geloof dat de taak om te zorgen dat gedaagden de implicaties begrijpen van vonnissen die in hun afwezigheid worden uitgesproken en dat zij weten dat hun fundamentele rechten in dit opzicht worden beschermd, ligt bij het justitieel systeem, waar dit zich ook bevindt. Ik zou de Raad willen oproepen om te zorgen dat alle lidstaten een systeem hebben waar gedaagden vertegenwoordigd kunnen worden door een raadsman, ongeacht het land waarvan zij ingezetenen zijn. Tot slot wil ik de rapporteurs feliciteren met het feit dat zij erin zijn geslaagd een complexe set gerechtelijke procedures te vereenvoudigen en voorstellen te doen die naar ik geloof meer inhoud geven aan het Europese arrestatiebevel."@nl3
". Pani przewodnicząca! Z zadowoleniem przyjmuję przedmiotowe sprawozdania, zwłaszcza to dotyczące ponieważ przedstawione propozycje ułatwią pracę tych, którzy zajmują się obroną lub podejmują działania prawne tam, gdzie jedna ze stron nie może się stawić. Różnice w podejściu do tej sprawy występujące w całej Unii, stworzyły pewien stopień niepewności i osłabiły zaufanie do innych systemów sądowych. Stąd też z zadowoleniem przyjmuję oświadczenie ministra dotyczące tego, że Rada spróbuje zapewnić harmonizację tego procesu we wszystkich państwach członkowskich, ponieważ do dziś niektóre państwa członkowskie nie podjęły wszelkich możliwych wysiłków, mających na celu skontaktowanie się z oskarżonymi. Uważam, że to system sądowy, bez względu na kraj pochodzenia, powinien zapewnić, że oskarżeni zrozumieją konsekwencje wszelkich wyroków wydanych pod ich nieobecność oraz fakt, że ich podstawowe prawa są pod tym względem chronione. Chciałabym również zaapelować do Rady o zagwarantowanie tego, że wszystkie państwa członkowskie będą posiadały taki system, w którym oskarżeni są uprawnieni do zastępstwa prawnego bez względu na miejsce zamieszkania. Na koniec chciałabym pogratulować wszystkim sprawozdawcom wysiłku, jaki włożyli w uproszczenie złożonego zespołu procesów prawnych oraz wniosków, co wierzę, że będzie uzasadnieniem europejskiego nakazu aresztowania."@pl16
"Senhora Presidente, saúdo estes relatórios, em especial o relatório sobre a execução de decisões proferidas na ausência do arguido, uma vez que este facilitará e simplificará o processo de defesa ou de acusação quando uma das partes não puder estar presente. As divergências na abordagem entre os Estados-Membros criaram um grau de incerteza e minaram a confiança nos sistemas judiciários uns dos outros. Por conseguinte, saúdo a declaração proferida pela senhora ministra de que o Conselho tentará assegurar a harmonização deste processo entre todos os Estados-Membros, uma vez que, até à data, alguns Estados-Membros não envidaram todos os esforços para contactar os arguidos. Acredito que o ónus tem de estar no sistema judiciário, seja ele de que país for, para assegurar que os arguidos compreendem as implicações das decisões proferidas na sua ausência e que os seus direitos fundamentais nesta matéria são protegidos. Instaria ainda o Conselho a assegurar que todos os Estados-Membros disponham de um sistema no qual os arguidos tenham direito à assistência jurídica independentemente do país onde residam. Por último, felicito todos os relatores pelo seu trabalho para simplificar um conjunto complexo de procedimentos jurídicos e de propostas que acredito darão substância ao mandado de detenção europeu."@pt17
"Madam President, I welcome these reports, especially the one on because it will make it easier and simpler for those who have to defend or take legal action where one or the other party is not able to be present. Differences in approach across the Union have created a degree of uncertainty and have undermined confidence in each other’s judicial systems. I therefore welcome the statement made by the Minister that the Council will try and ensure that this process is harmonised across all Member States, because to date some Member States have not made every effort to contact the defendants. I believe that the onus has to be on the judicial system, wherever it is, to ensure that the defendants understand the implications of any judgments made in their absence, and that their fundamental rights are protected in this respect. I would also call upon the Council to ensure that all Member States have a system where defendants are able to have legal representation regardless of the country they may reside in. Finally, my congratulations to all the rapporteurs in their work to simplify a complex set of legal processes and proposals that I believe will give substance to the European arrest warrant."@ro18
"Vážená pani predsedajúca, vítam tieto správy, najmä správu týkajúcu sa problematiky pretože uľahčuje a zjednodušuje situáciu osobám, ktoré sa musia obhajovať alebo vykonať právne kroky tam, kde jedna alebo druhá strana nemôže byť prítomná. Rozdiely v prístupe v rámci Únie vytvorili určitú mieru neistoty a podkopali vzájomnú dôveru členských štátov vo svoje súdne systémy. Vítam preto vyhlásenie pána ministra, že sa Rada bude snažiť harmonizovať tento proces vo všetkých členských štátoch, pretože niektoré členské štáty sa dosiaľ vôbec nesnažili, aby sa spojili s obvinenými. Domnievam sa, že bremeno musí niesť súdny systém, nech je to kdekoľvek, a zaistiť, aby obvinení chápali, aké dôsledky vyplývajú z akéhokoľvek rozsudku vyneseného v ich neprítomnosti, a aby ich základné práva boli v tomto smere chránené. Takisto vyzývam Radu, aby zaistila, aby vo všetkých členských štátoch fungoval systém, ktorý obvineným umožní právne zastúpenie bez ohľadu na to, v ktorej krajine sa nachádzajú. Na záver blahoželám všetkým spravodajcom za ich prácu na zjednodušení zložitého súboru právnych procesov a návrhov, z ktorých, ako sa domnievam, vzíde podstata európskeho zatykača."@sk19
"Gospa predsednica, pozdravljam ta poročila, zlasti poročilo o ker bo to olajšalo in poenostavilo postopek tistim, ki se morajo braniti ali sprožiti sodni postopek, kadar ena ali druga stranka ne more prisostvovati. Razlike v pristopu po Uniji so ustvarile stopnjo negotovosti in spodkopale zaupanje v pravosodne sisteme drug drugega. Zato pozdravljam izjavo, ki jo je dala ministrica, da se bo Svet potrudil in zagotovil, da se bo ta proces uskladil po vseh državah članicah, ker se do zdaj nekatere države članice niso potrudile, da bi stopile v stik z obtoženci. Verjamem, da mora biti breme na pravosodnem sistemu, kjer koli je, da obtožencem zagotovi, da bodo razumeli pomen katere koli sodbe, ki se sprejme v njihovi odsotnosti in da bodo v tem pogledu zavarovane njihove temeljne pravice. Rada bi se obrnila na Svet, naj zagotovi, da bodo imele vse države članice tak sistem, da bodo imeli obtoženci lahko pravnega zastopnika ne glede na to, v kateri državi prebivajo. In nazadnje, čestitam vsem poročevalcem za delo pri poenostavljanju zapletenega niza sodnih postopkov in za predloge, ki bodo, verjamem, dali vsebino evropskemu nalogu za prijetje."@sl20
"Fru talman! Jag välkomnar dessa betänkanden, särskilt det om utevarodomar eftersom det gör det lättare för dem som ska försvara eller vidta rättsliga åtgärder när en eller annan part inte kan närvara. Skillnader i metoder i EU har skapad viss osäkerhet och har undergrävt ländernas förtroende för varandras rättssystem. Därför välkomnar jag ministerns uttalanden om att rådet ska försöka se till att processen är harmoniserad i alla medlemsstater, för i dag har vissa medlemsstater inte gjort sitt yttersta för att nå svarandena. Jag menar att bördan ska ligga på rättssystemet, var det än är, att se till att svarandena förstår konsekvenserna av en dom avkunnad i deras utevaro och att deras grundläggande rättigheter är skyddade i det avseendet. Jag vill också uppmana rådet att se till att alla medlemsstater har ett system där de svarande har möjlighet att företrädas av ett juridiskt ombud oavsett i vilket land de bor. Slutligen vill jag lyckönska alla föredragande till deras arbete att förenkla en komplicerad uppsättning rättsprocesser och till förslag som jag tror kommer att ge den europeiska arresteringsordern ett innehåll."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Neena Gill,"18,5,20,15,1,19,14,16,11,13,21,4,17
"Teisės reikalų komiteto nuomonės pranešėja"14
"in absentia"18,15,1,14,16,4
"nenavzočnosti"20
"poročevalka za mnenje Odbora za pravne zadeve"20
"spravodajkyňa stanoviska Výboru pre právne veci."19
"zpravodajka pro stanovisko Výboru pro právní záležitosti"1
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph