Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-09-01-Speech-1-065"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080901.17.1-065"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Senhora Presidente, Senhora Ministra, Senhor Comissário, caros Colegas, o processo de construção europeia foi inicialmente marcado pela comunitarização da área económica. Porém, passo a passo, o método idealizado por Jean Monnet e pelos seus fundadores, a Comunidade foi avançando para outras áreas com a preocupação de pôr em comum problemas comuns e de para eles encontrar soluções comuns. Um longo e difícil percurso que ainda não está cumprido, mas que importa percorrer com passos firmes e decisivos. Uma das áreas que a todos nos coloca complexos e difíceis problemas no espaço da União Europeia, hoje alargada a 27 Estados-Membros e ocupado por cerca 500 milhões de pessoas, é a da Justiça. A Justiça é um dos pilares da Democracia e um dos instrumentos ao serviço da liberdade. A democracia e a liberdade são dois valores fundamentais da União. Por isso, e pelos desafios que resultam do próprio processo de construção europeia e pelos novos problemas da vida moderna, a Justiça assume hoje, a meu ver, uma importância vital e a exigir uma especial atenção dos órgãos institucionais da União, com competência para legislar ou para emitir resoluções e orientações políticas sobre a matéria. O julgamento e as sentenças proferidas na ausência dos arguidos em processo penal, julgamentos têm soluções processuais diferentes que variam muito de Estado-Membro para Estado-Membro. A situação, aliás, é grave na medida em que as diferentes soluções processuais são um obstáculo permanente à execução de sentenças penais num Estado-Membro proferidas noutro Estado-Membro. Esta situação dificulta, ou impede mesmo, a aplicação do princípio do reconhecimento mútuo e potencia o aumento da criminalidade e da insegurança no espaço da União. Por isso, saudamos a iniciativa legislativa da Eslovénia, da França, da República Checa, da Suécia, da Eslováquia, do Reino Unido e da Alemanha, recebida e acolhida pelo Conselho, e que tem por objectivo, principalmente, estabelecer regras processuais em matéria de notificações, de segundo julgamento ou de recurso adequado e de representação judiciária que tornem mais célere e eficaz a acção da justiça penal e efective o princípio do reconhecimento mútuo nomeadamente no mandato de detenção europeu e nos processos de entrega entre Estados-Membros, na aplicação do princípio do reconhecimento mútuo às sanções pecuniárias, às decisões de perda e às sentenças em matéria penal que imponham penas e outras medidas privativas da liberdade para efeitos da execução dessas sentenças pela União, devendo ainda ser incluídos os casos de reconhecimento e vigilância de penas suspensas, sanções alternativas e condenações condicionais. O relatório que hoje apresento a este plenário foi muito participado pelos deputados da LIBE. Várias propostas de alterações foram apresentadas por mim próprio, e por outros colegas, conseguindo-se várias alterações de compromisso e um forte consenso dos deputados do grupos PSE, PPE, ALDE, Verts/ALE e UEN, de tal modo que a votação apenas teve dois votos contra. Senhora Presidente, caros Colegas, este relatório apresenta, assim, alterações à proposta da decisão-quadro do Conselho que, a nosso ver, a enriquece tecnicamente e lhe dá robustez política, nomeadamente no que respeita aos procedimentos de notificação dos arguidos e à garantia dos seus direitos de defesa, à possibilidade de o arguido se fazer representar na sua ausência e de ser representado por mandatário forense nomeado e pago pelo Estado e ainda à possibilidade de um novo julgamento ou de um recurso adequado conforme com as leis nacionais vir a ser desencadeado pelo acusado já julgado à revelia. Finalmente, devo realçar e agradecer o esforço de entendimento e de consenso que os grupos políticos fizeram e esperar, e desejar, que a votação seja, pelo menos, equivalente ao grande consenso obtido."@pt17
lpv:spokenAs
lpv:translated text
". − Paní předsedající, paní Datiová, pane komisaři, dámy a pánové, proces budování Evropy původně zahrnoval komunitizaci hospodářské oblasti. Postupně se však Společenství posouvalo do dalších oblastí, tento způsob zidealizoval Jean Monnet a jeho stoupenci, s cílem najít společná řešení společných problémů. Ještě jsme nedošli na konec této dlouhé a obtížné cesty, ale musíme i nadále pokračovat pevně a odhodlaně dál. Jednou z oblastí, která nám v Evropské unii, nyní rozšířené na 27 členských států a obývané téměř 500 miliony lidí, působí složité a těžké problémy, je justice. Justice je jedním z pilířů demokracie a jedním z nástrojů ve službách svobody. Demokracie a svoboda jsou dvě ze základních hodnot EU. V důsledku toho a vzhledem k výzvám spojeným se samotným procesem budování Evropy a vzhledem k novým problémům moderního života justice podle mého názoru nyní nabyla rozhodujícího významu. Je třeba, aby jí obzvláštní pozornost věnovaly ty orgány EU, které jsou odpovědné za vytváření právních předpisů, za rozhodování a určování hlavních politických směrů v této věci. Rozhodnutí vynesená v trestním řízení v nepřítomnosti obžalovaných, známá jako rozhodnutí mají různá procesní řešení, která se v jednotlivých členských státech navzájem velice liší. Situace je vážná, neboť tato různá procesní řešení představují trvalou překážku vymahatelnosti trestních příkazů, které byly vydány v jednom členském státě, v jiném členském státě. Tato situace brání nebo dokonce znemožňuje uplatnění zásady vzájemného uznávání a napomáhá růstu trestné činnosti a přispívá k nedostatečné bezpečnosti na území Unie. Vítáme proto legislativní iniciativu Slovinska, Francie, České republiky, Švédska, Slovenské republiky, Spojeného království a Německa, tak jak ji obdržela a přivítala Rada. Jejím hlavním cílem je stanovit procesní pravidla pro předvolávání osob, obnovu řízení nebo příslušné odvolání a právní zastoupení. S využitím těchto pravidel se trestní řízení urychlí a zefektivní. Zvýší se zároveň účinnost zásady vzájemného uznávání, zejména pokud jde o evropský zatykač a vydávací řízení mezi jednotlivými členskými státy, a také uplatňování zásady vzájemného uznávání peněžitých trestů, příkazů ke konfiskaci a příkazů ukládajících trest odnětí svobody a další opatření zahrnující zbavení svobody za účelem jejich vymáhání v Evropské unii. Zahrnout je nutno rovněž uznávání a dohled při přerušení trestu, alternativní tresty a podmíněné tresty. Zpráva, kterou dnes předkládám Sněmovně, zahrnuje příspěvky velkého počtu členů Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Já a další kolegové jsme navrhli různé změny, což vedlo k řadě kompromisních změn a jednoznačné shodě poslanců ze skupin PSE, PPE, ALDE, Verts/ALE a UEN, kdy proti této zprávě byly pouze dva hlasy. Paní předsedající, dámy a pánové, tato zpráva proto obsahuje změny k návrhu rámcového rozhodnutí Rady, které jej podle našeho názoru technicky obohatí a politicky posílí, zejména pokud jde o postupy pro předvolávání obviněných a záruku jejich práva na obhajobu, možnost být zastupován v nepřítomnosti a být zastupován právním zástupcem jmenovaným a placeným státem a také možnost obnovy řízení nebo příslušného odvolání, v souladu s vnitrostátními právními předpisy a na podnět obviněného, který byl již odsouzen . Konečně musím zdůraznit a vyjádřit své poděkování za pochopení a konsensus politických skupin a věřím, a přeji si to, že výsledek hlasování bude minimálně odpovídat širokému konsensu, kterého bylo dosaženo."@cs1
". Fru formand, fru Dati, hr. kommissær, mine damer og herrer! Processen med europæisk opbygning involverede i begyndelsen, at det økonomiske område blev gjort fælles. Men skridt for skridt er Fællesskabet, denne metode, der blev sat op som et ideal af Jean Monnet og grundlæggerne, gået frem på andre områder for at finde fælles løsninger på fælles problemer. Vi har endnu ikke nået slutningen af denne lange og vanskelige vej, men må fortsætte med at tage faste og beslutsomme skridt. Et af de områder, der giver os alle komplicerede og vanskelige problemer inden for EU, der nu er udvidet til 27 medlemsstater og bebos af næsten 500 millioner mennesker, er retsvæsenet. Retsvæsenet er en af demokratiets søjler og et af de instrumenter, der står til rådighed for friheden. Demokrati og frihed er to af EU’s grundlæggende værdier. Som resultat heraf er retsvæsenet nu efter min mening som følge af de udfordringer, selve den europæiske konstruktion og det moderne livs nye problemer frembyder, blevet afgørende vigtigt. Det kræver særlig opmærksomhed fra de af EU’s institutioner, der har ansvaret for lovgivning, beslutningstagning, og udstedelse af politiske retningslinjer om denne sag. Beslutninger, der træffes i straffesager, uden at de tiltalte er til stede, hvilket kaldes domme in absentia, har forskellige proceduremæssige løsninger, der afviger en hel del fra den ene medlemsstat til den anden. Situationen er alvorlig, da disse forskellige proceduremæssige løsninger udgør en permanent hindring for, at afgørelser i straffesager, der er truffet i én medlemsstat, kan gennemtvinges i en anden. Denne situation vanskeliggør eller forhindrer anvendelsen af princippet om gensidig anerkendelse og tilskynder til en forøgelse af kriminaliteten og voksende usikkerhed inden for Unionen. Derfor glæder vi os over det lovgivningsinitiativ, som Slovenien, Frankrig, Tjekkiet, Sverige, Slovakiet, Det Forenede Kongerige og Tyskland har taget, sådan som Rådet har modtaget det og udtrykt sin glæde over det. Dets vigtigste formål er at fastlægge proceduremæssige regler for indkaldelse af folk, genoptagelse af sager eller passende appeller og juridisk repræsentation. Disse regler vil gøre straffesager hurtigere og mere effektive. De vil også forøge effektiviteten af princippet om gensidig anerkendelse, særlig når det gælder den europæiske arrestordre og overdragelsesprocedurer mellem medlemsstaterne, og ligeledes anvendelsen af princippet om gensidig anerkendelse på bødestraffe, afgørelser om konfiskation og domme i straffesager om idømmelse af frihedsstraffe eller frihedsberøvende foranstaltninger, for at disse kan gennemføres i EU. Anerkendelsen og overvågningen af betingede straffe, alternative sanktioner og betingede domme må også medtages. Den betænkning, jeg forelægger for Parlamentet i dag, indbefatter bidrag fra en lang række medlemmer af Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Forskellige ændringsforslag er blevet stillet af mig selv og andre kolleger, hvilket har ført til talrige kompromisændringsforslag og fuld konsensus mellem medlemmerne af PSE-, PPE-, ALDE-, Verts/ALE- og UEN-Grupperne, så at der kun var to stemmer mod denne betænkning. Denne betænkning indeholder derfor ændringsforslag til Rådets rammebeslutning, der efter vores mening teknisk beriger denne og gør den politisk robust, særlig med hensyn til procedurerne for indkaldelse af tiltalte og garantien for deres ret til et forsvar, muligheden for at tiltalte kan repræsenteres in absentia og blive repræsenteret af en juridisk rådgiver udpeget og betalt af staten, og ligeledes muligheden for genoptagelse af sager eller passende appel i overensstemmelse med de nationale love for den tiltalte, der allerede er dømt in absentia. Endelig må jeg understrege og udtrykke min tak for den forståelse og konsensus, der er mellem de politiske grupper, og jeg håber og ønsker, at resultatet af afstemningen i det mindste vil svare til den brede konsensus, der er opnået."@da2
". Frau Präsidentin, Frau Ministerin, Herr Kommissar, meine Damen und Herren! Ursprünglich war der Prozess des europäischen Aufbaus auf die Vergemeinschaftung des wirtschaftlichen Bereichs ausgerichtet. Schritt für Schritt weitete sich die Gemeinschaft, diese von Jean Monnet und ihren Gründern entwickelte Methode, aber auf andere Bereiche mit dem Ziel aus, gemeinsame Lösungen für gemeinsame Probleme zu finden. Dies ist ein langer und schwieriger Weg, an dessen Ende wir noch nicht angekommen sind, den wir aber entschlossen und unnachgiebig weiter beschreiten müssen. Ein Bereich, der uns alle vor schwierige und vielschichtige Probleme im Raum der heute auf 27 Mitgliedstaaten mit fast 500 Millionen Einwohnern erweiterten Europäischen Union stellt, ist die Justiz. Die Justiz ist einer der Stützpfeiler der Demokratie und eines der Instrumente im Dienste der Freiheit. Demokratie und Freiheit sind zwei Grundwerte der Union. Deshalb und aufgrund der mit dem eigentlichen Prozess des europäischen Aufbaus entstehenden Herausforderungen ist die Justiz meiner Meinung nach heutzutage lebenswichtig und bedarf des besonderen Augenmerks seitens der EU-Organe, die in diesem Bereich für die Rechtsetzung, Beschlussfassung und Annahme politischer Leitlinien zuständig sind. Die in Abwesenheit des Angeklagten in Strafverfahren gefällten Urteile, die als Abwesenheitsurteile bekannt sind, führen zu unterschiedlichen Verfahrenslösungen, die sich von Mitgliedstaat zu Mitgliedstaat sehr stark unterscheiden. Im Übrigen ist die Lage insofern ernst, als die unterschiedlichen Verfahrenslösungen ein ständiges Hindernis für die Vollstreckung eines Urteils in Strafsachen sind, das in einem anderen Mitgliedstaat gefällt wurde. Das erschwert bzw. verhindert sogar die Anwendung des Grundsatzes der gegenseitigen Anerkennung und erhöht die Möglichkeit, dass die Kriminalität und die Unsicherheit im Raum der Union zunehmen. Deshalb begrüßen wir die vom Rat angenommene und begrüßte Gesetzesinitiative der Republik Slowenien, der Französischen Republik, der Tschechischen Republik, des Königreichs Schweden, der Slowakischen Republik, des Vereinigten Königreichs und der Bundesrepublik Deutschland. Sie stellt vor allem darauf ab, Verfahrensvorschriften für die Zustellung, das zweite Verfahren bzw. die entsprechende Rechtsmitteleinlegung und die Vertretung in einem Verfahren festzulegen, durch die das Vorgehen der Strafjustiz rascher und effektiver wird und der Grundsatz der gegenseitigen Anerkennung umgesetzt werden kann, vor allem in Bezug auf den Europäischen Haftbefehl und das Übergabeverfahren zwischen Mitgliedstaaten, aber auch auf die Anwendung des Grundsatzes der gegenseitigen Anerkennung von Geldstrafen und Geldbußen, auf Einziehungsentscheidungen und auf Urteile in Strafsachen, durch die eine freiheitsentziehende Strafe oder Maßnahme verhängt wird, für die Zwecke ihrer Vollstreckung in der Europäischen Union. Aufgenommen werden müssten auch die Anerkennung und Überwachung von Bewährungsstrafen, alternativen Sanktionen und bedingten Verurteilungen. An der Erstellung des heute von mir vorgelegten Berichts haben die Abgeordneten des Ausschusses für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres großen Anteil. Viele Änderungsvorschläge wurden sowohl von mir als auch von anderen Kollegen unterbreitet. Es wurden zahlreiche Kompromisse und ein breiter Konsens der Fraktionen der PSE, PPE, ALDE, Verts/ALE und UEN erzielt, sodass es bei der Abstimmung lediglich zwei Gegenstimmen gab. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, dieser Bericht enthält also Änderungen zum Vorschlag für einen Rahmenbeschluss des Rates, durch den er unserer Meinung nach technisch verbessert wird und ihm politische Stärke verliehen wird, insbesondere in Bezug auf die Verfahren zur Ladung der Angeklagten und die Gewährleistung ihrer Rechte auf Vertretung, die Möglichkeit des Angeklagten, sich in Abwesenheit durch einen vom Staat bestellten und vergüteten Rechtsbeistand vertreten zu lassen, und die Möglichkeit eines neuen Verfahrens bzw. einer angemessenen Einlegung von Rechtsmitteln gemäß den nationalen Gesetzen durch den bereits in Abwesenheit verurteilten Angeklagten. Abschließend möchte ich das Verständnis und den Konsens der Fraktionen unterstreichen und mich dafür bedanken. Ich hoffe, dass das Ergebnis der Abstimmung diesen breiten Konsens in gleicher Weise widerspiegelt."@de9
". Κυρία Πρόεδρε, κυρία Dati, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, η διαδικασία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης αφορούσε αρχικά την κοινοτικοποίηση του οικονομικού χώρου. Εντούτοις, βαθμιαία, η Κοινότητα, αυτή η μέθοδος την οποία εξιδανίκευσαν ο Jean Monnet και οι θεμελιωτές της, έχει προωθηθεί και σε άλλους τομείς με σκοπό την εξεύρεση κοινών λύσεων σε κοινά προβλήματα. Δεν έχουμε φτάσει ακόμα στο τέρμα αυτής της μακράς και δύσκολης διαδρομής, όμως πρέπει να συνεχίσουμε να πραγματοποιούμε σταθερά και αποφασιστικά βήματα. Ένας από τους τομείς που προκαλεί σε όλους μας σύνθετα και δύσκολα προβλήματα εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία έχει διευρυνθεί και περιλαμβάνει πλέον 27 κράτη μέλη, στα οποία ζουν σχεδόν 500 εκατομμύρια κάτοικοι, είναι η δικαιοσύνη. Η δικαιοσύνη είναι ένας από τους στυλοβάτες της δημοκρατίας και ένα από τα μέσα στην υπηρεσία της ελευθερίας. Η δημοκρατία και η ελευθερία είναι δύο από τις θεμελιώδεις αξίες της ΕΕ. Κατά συνέπεια, λόγω των προκλήσεων που δημιουργεί η ίδια η διαδικασία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και λόγω των νέων προβλημάτων της σύγχρονης ζωής, η δικαιοσύνη έχει αποκτήσει πλέον, κατά τη γνώμη μου, κρίσιμη σημασία. Απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή από τα κοινοτικά όργανα τα οποία έχουν την αρμοδιότητα να νομοθετούν, να λαμβάνουν αποφάσεις και να σχεδιάζουν πολιτικές κατευθυντήριες γραμμές σε αυτόν τον τομέα. Οι αποφάσεις που εκδίδονται χωρίς να είναι παρόντες οι εναγόμενοι σε ποινικές δίκες, γνωστές ως αποφάσεις που εκδίδονται ερήμην, έχουν διαφορετικές δικονομικές λύσεις οι οποίες ποικίλλουν σημαντικά μεταξύ των κρατών μελών. Η κατάσταση είναι σοβαρή, δεδομένου ότι αυτές οι διαφορετικές δικονομικές λύσεις αποτελούν μόνιμο εμπόδιο στην εκτέλεση σε ένα κράτος μέλος των ποινικών αποφάσεων που έχουν εκδοθεί σε άλλο κράτος μέλος. Αυτή η κατάσταση εμποδίζει, ή ακόμα και αποτρέπει, την εφαρμογή της αρχής της αμοιβαίας αναγνώρισης και ενθαρρύνει την αύξηση της εγκληματικότητας και της ανασφάλειας στο εσωτερικό της Ένωσης. Χαιρετίζουμε, λοιπόν, τη νομοθετική πρωτοβουλία της Σλοβενίας, της Γαλλίας, της Τσεχικής Δημοκρατίας, της Σουηδίας, της Σλοβακίας, του Ηνωμένου Βασιλείου και της Γερμανίας, στη μορφή με την οποία έγινε δεκτή και επιδοκιμάστηκε από το Συμβούλιο. Κύριος στόχος της είναι ο καθορισμός δικονομικών κανόνων για την κλήτευση των ενδιαφερομένων, την επανεκδίκαση υποθέσεων ή την ενδεδειγμένη νομική εκπροσώπηση και υποβολή εφέσεων. Οι κανόνες αυτοί θα καταστήσουν ταχύτερες και αποδοτικότερες τις ποινικές δικαστικές διαδικασίες. Θα ενισχύσουν επίσης την αποτελεσματικότητα της αρχής της αμοιβαίας αναγνώρισης, ιδίως όσον αφορά το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης και τις διαδικασίες παράδοσης μεταξύ των κρατών μελών, καθώς και την εφαρμογή της αρχής της αμοιβαίας αναγνώρισης επί χρηματικών ποινών, αποφάσεων δήμευσης και ποινικών δικαστικών αποφάσεων οι οποίες επιβάλλουν ποινές στερητικές της ελευθερίας ή μέτρα ασφαλείας στερητικά της ελευθερίας, για τον σκοπό της εκτέλεσής τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η αναγνώριση και εποπτεία ποινών με αναστολή, εναλλακτικών κυρώσεων και υπό όρους καταδίκης πρέπει επίσης να συμπεριληφθούν. Η έκθεση την οποία παρουσιάζω στο Κοινοβούλιο σήμερα περιλαμβάνει συνεισφορές από μεγάλο αριθμό μελών της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Διάφορες τροπολογίες έχουν προταθεί από εμένα ή από άλλους συναδέλφους, με συνέπεια να υπάρχουν πολυάριθμες συμβιβαστικές τροπολογίες και σταθερή συναίνεση μεταξύ των μελών των Ομάδων ΕΣΚ, ΕΛΚ, ALDE, ΠΡΣ/ΕΕΣ και ΕΕΕ· ως εκ τούτου, μόνο δύο ψήφοι τάχθηκαν κατά αυτής της έκθεσης. Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, η έκθεση αυτή περιλαμβάνει, επομένως, ορισμένες τροπολογίες επί της πρότασης απόφασης πλαισίου του Συμβουλίου οι οποίες, κατά τη γνώμη μας, την εμπλουτίζουν από τεχνική άποψη και την καθιστούν πιο ρωμαλέα πολιτικά, ιδίως όσον αφορά τις διαδικασίες κλήτευσης των εναγομένων και τη διασφάλιση των δικαιωμάτων υπεράσπισής τους, τη δυνατότητα εκπροσώπησης του εναγομένου, απουσία του ιδίου, από νομικό σύμβουλο που διορίζεται και πληρώνεται από το κράτος και επίσης τη δυνατότητα επανεκδίκασης ή κατάλληλης έφεσης, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία, την οποία πρέπει να μπορεί να ζητήσει ο κατηγορούμενος που έχει ήδη δικαστεί ερήμην. Τέλος, οφείλω να υπογραμμίσω και να εκφράσω τις ευχαριστίες μου για την κατανόηση και τη συναίνεση των πολιτικών ομάδων, ενώ εύχομαι, και επιθυμώ, η τελική έκβαση της ψηφοφορίας να συνάδει τουλάχιστον με την ευρεία συναίνεση που έχει επιτευχθεί."@el10
". − Madam President, Madam Dati, Commissioner, ladies and gentlemen, the process of European construction initially involved the communitisation of the economic area. However, step by step, the Community, this method idealised by Jean Monnet and its founders, has advanced into other areas in order to find common solutions to common problems. We have not yet reached the end of this long and difficult road, but must continue taking firm and decisive steps. One of the areas that causes us all complex and difficult problems within the European Union, now enlarged to 27 Member States and occupied by nearly 500 million people, is justice. Justice is one of the pillars of democracy and one of the instruments at the service of freedom. Democracy and freedom are two of the EU’s fundamental values. As a result, due to the challenges posed by the process of European construction itself and due to the new problems of modern life, justice has now, in my opinion, assumed critical importance. It demands particular attention from those of the EU’s institutions with responsibility for legislating, making decisions and giving political guidelines on this issue. Decisions rendered in the absence of defendants in criminal proceedings, known as decisions have different procedural solutions which vary a great deal from Member State to Member State. The situation is serious as these different procedural solutions form a permanent obstacle to the enforcement in one Member State of criminal decisions rendered in another Member State. This situation hinders, or even prevents, the application of the principle of mutual recognition and encourages an increase in crime and insecurity within the Union. We therefore welcome the legislative initiative of Slovenia, France, the Czech Republic, Sweden, the Slovak Republic, the United Kingdom and Germany, as received and welcomed by the Council. Its main aim is to lay down procedural rules on summoning people, retrials or appropriate appeals and legal representation. These rules will make criminal proceedings quicker and more efficient. They will also increase the effectiveness of the principle of mutual recognition, particularly in terms of the European arrest warrant and surrender procedures between Member States, and also the application of the principle of mutual recognition to financial penalties, confiscation orders and judgments in criminal matters imposing custodial sentences and other measures involving deprivation of freedom for the purpose of their enforcement in the European Union. The recognition and supervision of suspended sentences, alternative sanctions and conditional sentences must also be included. The report that I am presenting to the House today includes contributions from a large number of members of the Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs. Various amendments were proposed by myself or by other colleagues, resulting in numerous compromise amendments and a firm consensus between Members of the PSE, PPE, ALDE, Verts/ALE and UEN Groups, such that there were only two votes against this report. Madam President, ladies and gentlemen, this report therefore contains amendments to the proposal for a Council framework decision which, in our opinion, technically enrich this and make it politically robust, particularly with regard to the procedures for summoning defendants and the guarantee of their rights of defence, the possibility of the defendant being represented in his absence and being represented by a legal counsellor appointed and paid by the State and also the possibility of a retrial or appropriate appeal, in accordance with national laws, to be instigated by the defendant already judged . Finally, I must highlight and express my thanks for the understanding and consensus of the political groups and I hope, and wish, that the outcome of the vote will at least match the broad consensus achieved."@en4
". − Señora Presidenta, Señora Dati, Comisario, Señorías, el proceso de construcción europea incluyó en un inicio la comunitarización del espacio económico. Sin embargo, paso a paso, la Comunidad, ese método idealizado por Jean Monnet y sus fundadores, ha avanzado en otras áreas para encontrar soluciones comunes a los problemas comunes. Todavía no hemos alcanzado el final de este largo y difícil y camino, pero debemos seguir dando pasos firmes y resueltos. Uno de los ámbitos que nos causa a todos complejos y difíciles problemas en la Unión Europea, ampliada ahora a 27 Estados miembros y habitada por casi 500 millones de personas, es el de la justicia. La justicia es uno de los pilares de la democracia y uno de los instrumentos al servicio de la libertad. La democracia y la libertad son dos de valores fundamentales de la UE. Por ello, debido a los retos que plantea el propio proceso de construcción europea y a los nuevos problemas de la vida moderna, la justicia ha adquirido ahora, en mi opinión, una importancia fundamental. Requiere una especial atención por parte de los responsables de las instituciones de la UE con responsabilidad en materia legislativa, de adopción de decisiones y de elaboración de directrices políticas sobre este tema. Las resoluciones dictadas en ausencia de los inculpados en los procesos penales, conocidas como resoluciones en rebeldía, tienen diferentes soluciones procesales que varían mucho entre los distintos Estados miembros. La situación es grave, ya que estas diferentes soluciones procesales representan un obstáculo permanente para la ejecución en un Estado miembro de las resoluciones en materia penal dictadas en otro Estado miembro. Esta situación obstaculiza, o incluso impide, la aplicación del principio de reconocimiento mutuo y promueve un aumento de la delincuencia y la inseguridad dentro de la Unión. Por consiguiente, damos nuestro beneplácito a la iniciativa legislativa de Eslovenia, Francia, la República Checa, Suecia, la República Eslovaca, Reino Unido y Alemania, a la que el Consejo ha otorgado asimismo su beneplácito y su aplauso. Su objetivo principal es establecer normas procesales sobre la citación de personas, las revisiones de la causa o los recursos y la representación jurídica apropiados. Tales normas harán los procesos penales más rápidos y eficaces. También supondrán un aumento de la eficacia del principio de reconocimiento mutuo, en particular en cuanto atañe a la orden de detención europea y a los procedimientos de entrega entre Estados miembros y, asimismo, a la aplicación del principio de reconocimiento mutuo a las sanciones pecuniarias, a las órdenes de confiscación y a las sentencias en asuntos penales que imponen penas privativas de libertad, al igual que a otras medidas que entrañan la privación de libertad a los efectos de su ejecución en la Unión Europea. Deben incluirse asimismo el reconocimiento y la supervisión de las sentencias suspendidas, las sanciones alternativas y las sentencias condicionales. El informe que hoy presento ante la Cámara incluye contribuciones de un gran número de miembros de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior. Una servidora y varios colegas hemos presentado diversas enmiendas que han dado lugar a numerosas enmiendas de transacción y a un firme consenso entre los miembros de los grupos PSE, PPE-DE, ALDE, Verts/ALE y UEN, de tal modo que sólo se han emitido dos votos en contra de este informe. Señora Presidenta, Señorías, este informe contiene, pues, enmiendas a la propuesta de Decisión marco del Consejo que, en nuestra opinión, la enriquecen técnicamente y le dotan de solidez política, en particular con respecto a los procedimientos de citación del acusado y a la garantía de sus derechos de defensa, a la posibilidad de defender al acusado en ausencia de éste y de que su defensa la ejerza un abogado nombrado y pagado por el Estado y también en relación con la posibilidad de una revisión de la causa o de un recurso apropiado, de conformidad con las leyes nacionales, que puede solicitar el acusado ya juzgado en rebeldía. Por último, debo destacar y agradecer la comprensión y el consenso de los grupos políticos y espero y deseo que el resultado de la votación sea, al menos, equivalente al amplio consenso logrado."@es21
". − Austatud juhataja, Rachida Dati, volinik, daamid ja härrad, algselt sisaldas Euroopa Liidu ülesehitus majandusvaldkonna hõlmamist. Vaatamata sellele on Euroopa Ühendus Jean Monnet’ ja ühenduse rajajate poolt idealiseeritud meetodi kohaselt aegamööda laienenud teistesse valdkondadesse, et leida ühistele probleemidele ühised lahendused. Me pole veel selle pika ja raske tee lõpuni jõudnud, kuid peame jätkama kindlaid ning otsustavaid samme. Praeguseks 27 liikmesriigini laienenud ning 500 miljonit inimest hõlmava Euroopa Liidu üks keerulisi ja raskeid probleeme tekitav valdkond on õigus. Õigus on üks demokraatia sammas ning üks vabaduse käsutuses olevaid vahendeid. Õigus on seetõttu praeguseks saavutanud Euroopa Liidu rajamise protsesside esitatud väljakutsete ning kaasaja elu uute probleemide tõttu kriitilise tähtsuse. See nõuab erilist tähelepanu nendelt ELi institutsioonidelt, kes vastutavad selles valdkonnas õigusaktide loomise, otsuste tegemise ning poliitiliste suuniste andmise eest. Kriminaalmenetluses kostjate puudumisel vastuvõetud otsustel, mida nimetatakse tagaseljaotsusteks, on erinevad menetluslikud lahendused, mis liikmesriigiti suuresti erinevad. Olukord on tõsine, kuna mainitud erinevad menetluslikud lahendused on ühes liikmesriigis püsivaks takistuseks teises liikmesriigis langetatud kriminaalotsuse kehtestamisel. See olukord takistab või isegi väldib vastastikuse tunnustamise põhimõtet ning soodustab kuritegevuse kasvu ning turvalisuse puudumist kogu liidus. Seetõttu tervitame nõukogu vastu võetud ning heaks kiidetud Sloveenia, Prantsusmaa, Tšehhi Vabariigi, Rootsi, Slovaki Vabariigi, Ühendkuningriigi ning Saksamaa õigusakti algatust. Selle põhieesmärgiks on kehtestada inimeste kohtusse kutsumise, kohtuasja uuesti läbivaatamise või asjakohase otsuse edasikaebamise ning seadusjärgse esindamise rakendusmeetmed. Need eeskirjad muudavad kriminaalmenetluse kiiremaks ning tõhusamaks. Samuti suurendavad need eelkõige Euroopa vahistamismääruse ning liikmesriikide vahelise üleandmiskorra puhul vastastikuse tunnustamise põhimõtte tõhusust ning selle rakendamist rahaliste karistuste, konfiskeerimisotsuse ning kriminaalasjades tehtud kohtuotsuste puhul, millega määratakse vabadusekaotuslikud karistused ning teised vabadust piiravad meetmed nende täideviimise eesmärgil Euroopa Liidus. Samuti peab kaasa arvama täitmisele mittepööratud karistuste, alternatiivsete mõjutusvahendite ning tingimisi karistuste tunnustamise ja järelevalve. Minu täna täiskogule esitatud raportisse on andnud oma panuse paljud kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni liikmed. Mitmete minu ja minu kolleegide esitatud muudatusettepanekute tagajärjeks oli palju kompromissmuudatusettepanekuid ja kindel üksmeel fraktsioonide PSE, PPE, ALDE, Verts/ALE ja UEN liikmete vahel ning raporti vastu hääletas vaid kaks fraktsiooniliiget. Austatud juhataja, daamid ja härrad, see raport sisaldab seega nõukogu raamotsuse ettepaneku muudatusettepanekuid, mis meie arvates seda tehniliselt rikastavad ning muudavad selle poliitiliselt tugevaks, eriti mis puutub kostjate kohtusse kutsumise tegevuskorda ning nende kaitseõiguse tagamist, kostjate esindamist tema kohtusse mitteilmumisel, tema esindamist riigi määratud ning tasutud õigusnõustaja poolt ning võimalust kohtuasja uuesti läbivaatamiseks või asjakohaseks, riiklike õigusaktidega kooskõlas olevaks taotluseks kohtuasi taas läbi vaadata, mille algataks kostja, kelle üle on tagaselja juba kohut mõistetud. Lõpuks pean ma rõhutama ning väljendama oma tänu fraktsioonide mõistvuse ja üksmeele eest ning loodan ja soovin, et hääletustulemus vastab vähemalt saavutatud üldisele kokkuleppele."@et5
". − Arvoisa puhemies, arvoisa neuvoston puheenjohtaja, arvoisa komission jäsen, hyvät kollegat, Euroopan rakentamisella tarkoitettiin alkuvaiheessa talousalueen siirtämistä yhteisön toimivaltaan. Jean Monnet’n ja perustajien ihannoima yhteisö on kuitenkin askel askeleelta edennyt kattamaan muita aloja yhteisten ratkaisujen löytämiseksi yhteisiin ongelmiin. Emme ole vielä päässeet perille tällä pitkällä ja vaikealla tiellä, mutta meidän on jatkettava vakain ja päättäväisin askelin. Oikeusala kuuluu aloihin, jotka aiheuttavat meille kaikille monitahoisia ja vaikeita ongelmia Euroopan unionissa, joka on laajentunut nyt 27 jäsenvaltioon ja jonka alueella elää nykyisin lähes 500 miljoonaa ihmistä. Oikeus on yksi demokratian peruspilareista ja vapautta edistävistä välineistä. Demokratia ja vapaus kuuluvat Euroopan unionin perusarvoihin. Näin ollen oikeusala on mielestäni noussut tällä hetkellä keskeiseksi alaksi Euroopan rakentamiseen liittyvien haasteiden ja nykyaikaisen elämänmuodon mukanaan tuomien uusien ongelmien vuoksi. Se vaatii erityistä huomiota sellaisilta Euroopan unionin toimielimiltä, jotka vastaavat alaan liittyvästä lainsäädännöstä, päätöksenteosta ja poliittisten suuntaviivojen laatimisesta. Rikosoikeudellisten menettelyjen päätöksiä, jotka on annettu niin, ettei vastaaja ole ollut henkilökohtaisesti läsnä kyseisessä menettelyssä, kutsutaan vastaajan poissa ollessa annetuiksi päätöksiksi. Tällaisia päätöksiä varten on olemassa erilaisia ratkaisuja, jotka vaihtelevat huomattavasti eri jäsenvaltioiden välillä. Tilanne on vakava, koska erilaiset ratkaisut muodostavat pysyvän esteen jossakin jäsenvaltiossa annettujen päätösten täytäntöönpanemiseksi jossakin toisessa jäsenvaltiossa. Tilanne vaikeuttaa vastavuoroista tunnustamista koskevan periaatteen soveltamista ja jopa estää sen, ja samalla se edistää rikollisuuden ja turvattomuuden lisääntymistä Euroopan unionissa. Näin ollen me olemme ilahtuneita Slovenian, Ranskan, Tšekin tasavallan, Ruotsin, Slovakian tasavallan, Yhdistyneen kuningaskunnan ja Saksan tekemästä lainsäädäntöaloitteesta, jonka neuvosto on vastaanottanut ja jota se pitää myönteisenä. Sen päätarkoituksena on määrittää menettelyjä koskevat säännöt henkilöiden haastamisesta, uudelleenkäsittelystä tai asianmukaisesta muutoksenhausta sekä oikeudellisesta edustuksesta. Näillä säännöillä nopeutetaan ja tehostetaan rikosoikeudenkäyntejä. Niillä tehostetaan myös vastavuoroista tunnustamista koskevaa periaatetta, erityisesti eurooppalaisen pidätysmääräyksen ja jäsenvaltioiden välisten luovuttamismenettelyjen yhteydessä, sekä vastavuoroista tunnustamista koskevan periaatteen soveltamista taloudellisiin seuraamuksiin, menetetyksi tuomitsemista koskeviin päätöksiin sekä rikosasioissa annettuihin tuomioihin, joissa määrätään vapausrangaistus tai vapauden menetyksen käsittävä toimenpide, näiden tuomioiden täytäntöönpanemiseksi Euroopan unionissa. Lisäksi sääntöihin on sisällytettävä ehdollisten ja vaihtoehtoisten rangaistusten sekä rangaistuksen määräämisen ehdollisen lykkäämisen tunnustaminen ja valvonta. Monet kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan jäsenet ovat osallistuneet parlamentille tänään esittämäni mietinnön laatimiseen. Esitimme kollegoideni kanssa erilaisia tarkistuksia, joiden perusteella laadittiin useita kompromissitarkistuksia ja saavutettiin luja yksimielisyys PSE-, PPE-, ALDE-, Verts/ALE- ja UEN-ryhmiin kuuluvien jäsenten välillä niin, että mietintöä vastaan esitettiin vain kaksi ääntä. Arvoisa puhemies, hyvät kollegat, näin ollen mietinnössä esitetään neuvoston puitepäätöstä koskevaan ehdotukseen tarkistuksia, jotka mielestämme täydentävät ehdotusta teknisesti ja selkeyttävät sitä poliittisesti, erityisesti niiltä osin, jotka koskevat menettelyjä vastaajien haastamiseksi ja heidän puolustusoikeutensa takaamista, vastaajan mahdollisuutta olla edustettuna poissa ollessaan ja saada edustajakseen valtion nimeämä ja maksama oikeudellinen avustaja samoin kuin mahdollisuutta kansallisen lainsäädännön mukaiseen uudelleenkäsittelyyn tai asianmukaiseen muutoksenhakuun, jonka poissa ollessaan tuomion saanut vastaaja käynnistää. Lopuksi minun on korostettava ja kiitettävä poliittisten ryhmien osoittamaa ymmärtämystä ja yksimielisyyttä. Toivon, että äänestyksen tulos vastaa ainakin saavutettua laajaa yhteisymmärrystä."@fi7
". − Madame la Présidente, Madame Dati, Commissaire, mesdames et messieurs, le processus de construction de l’Europe impliquait initialement la communautarisation de l’espace économique. Cependant, pas à pas, selon la méthode idéalisée par Jean Monnet et les pays fondateurs, la Communauté a avancé dans d’autres domaines en vue de trouver des solutions communes à des problèmes communs. Nous ne sommes pas encore arrivés au bout de ce long et difficile chemin, mais nous devons néanmoins continuer à franchir les étapes de façon ferme et résolue. Un des domaines qui nous posent à tous des problèmes complexes et difficiles au sein de l’Union européenne, maintenant élargie à 27 États membres et occupée par près de 500 millions d’habitants, est la justice. La justice représente un des piliers de la démocratie et constitue un des instruments au service de la liberté. La démocratie et la liberté sont deux des valeurs fondamentales de l’UE. En conséquence, en raison des défis posés par le processus de construction de l’Europe lui-même et en raison des nouveaux problèmes posés par la vie moderne, la justice revêt à présent, à mes yeux, une importance cruciale. Elle exige une attention particulière de la part des institutions de l’UE dont les responsabilités consistent à légiférer, prendre des décisions et fournir des orientations politiques en la matière. Les décisions rendues en l’absence des prévenus dans la cadre des procédures pénales, dénommées décisions présentent différentes solutions procédurales qui varient fortement d’un État membre à un autre. La situation est grave car ces différentes solutions procédurales constituent un obstacle permanent à l’application dans un État membre des décisions pénales rendues dans un autre État membre. Cette situation entrave, voire même empêche, l’application du principe de la reconnaissance mutuelle et favorise l’augmentation de la criminalité et de l’insécurité au sein de l’Union. Nous saluons dès lors l’initiative législative de la Slovénie, de la France, de la République tchèque, de la Suède, de la République slovaque, du Royaume-Uni et de l’Allemagne, telle qu’elle a été reçue et accueillie par le Conseil. Elle vise principalement à fixer des règles de procédure en matière de citation à comparaître, révision de procès, recours appropriés et représentation en justice. Ces règles rendront les procédures pénales plus rapides et plus efficaces. Elles permettront également d’améliorer l’efficacité du principe de reconnaissance mutuelle, en particulier en ce qui concerne le mandat d’arrêt européen et les procédures de remise entre États membres, de même que l’application du principe de reconnaissance mutuelle en matière de sanctions pécuniaires, de décisions de confiscation et de jugement en matière pénale prononçant des peines privatives de liberté et d’autres mesures impliquant une privation de liberté aux fins de leur exécution dans l’Union européenne. La reconnaissance et la supervision des peines avec sursis, des sanctions de substitution et des peines conditionnelles doivent aussi être inclues. Le rapport que je présente aujourd’hui à cette Assemblée comprend les contributions d’un grand nombre de membres de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures. De nombreux amendements ont été proposés par moi-même ou par d’autres collègues, résultant en de nombreux amendements de compromis et un solide consensus entre les membres des groupes du PSE, du PPE, de l’ALDE, des Verts/ALE et de l’UEN, de sorte qu’il n’y a eu que deux votes contre ce rapport. Madame la Présidente, mesdames et messieurs, ce rapport contient dès lors des amendements à la proposition d’une décision-cadre du Conseil qui, selon nous, vient enrichir celle-ci sur le plan technique et la rend politiquement plus solide, en particulier en ce qui concerne les procédures de citation des prévenus et la garantie de leurs droits de défense, la possibilité pour les prévenus d’être représentés en leur absence et d’être représentés par un conseiller juridique désigné et rétribué par l’État ainsi que la possibilité d’une révision de procès ou de recours appropriés, conformément aux législations nationales, suscitées par le prévenu déjà jugé . Pour terminer, je tiens à souligner et à exprimer mes remerciements pour la compréhension et le consensus entre les groupes politiques et j’espère, et souhaite, que l’issue du vote reflètera au moins le large consensus atteint."@fr8
". − Elnök asszony, Dati asszony, biztos úr, hölgyeim és uraim, az európai építkezés folyamata kezdetben a gazdasági térség közösségiesítését foglalta magába. Azonban e módszerrel, melyet Jean Monnet és alapítói eszményítettek, a Közösség lépésről lépésre más térségek felé lépett, a közös problémára való közös megoldás megtalálása céljából. Még nem értünk el e hosszú és nehéz út végére, de továbbra is biztos és határozott lépéseket kell tennünk. az egyik olyan terület, amely mindannyiunk számára összetett és komoly gondokat okoz az immár 27 tagállamra és közel 500 millió lakosúra bővült Európai Unión belül, az a jog. A jog a demokrácia egyik pillére, és egy eszköz a szabadság szolgálatában. A demokrácia és a szabadság kettő az EU alapvető értékei közül. Ennek eredményeképp az európai építkezés folyamata szülte kihívások nakredményeképp, és a modern életmód újszerű problémáinak köszönhetően a jog most, véleményem szerint, kulcsfontosságú szerephez jutott. Különös figyelmet igényel azon EU-intézmények részéről, amelyek a jogalkotásért, és az e témakörrel kapcsolatos döntéseket meghozataláért és politikai irányvonalak meghatározásáért felelősek. A büntetőügyek során a vádlottak távollétében hozott határozatok, melyek az érintett személy távollétében hozott határozatok néven ismertek, más eljárásjogi megoldásokkal rendelkeznek, és ezek tagállamonként nagymértékben eltérőek. A helyzet komoly, mivel ezek a különböző eljárásjogi megoldások állandó akadályt jelentenek az egyik tagállamban meghozott, és másik tagállamban alkalmazásra kerülő bírósági határozatok tekintetében. Ez a helyzet hátráltatja, még akár meg is akadályozza a kölcsönös elismerés elvének alkalmazását, és erősíti a bűnözés és bizonytalanság növekedését az Unión belül. Ennélfogva üdvözöljük Szlovénia, Franciaország, a Cseh Köztársaság, Svédország, a Szlovák Köztársaság, az Egyesült Királyság és Németország jogalkotási kezdeményezését, melyet a Tanács fogadott és üdvözölt. ennek fő célja az idézésre, a perújrafelvételre vagy megfelelő fellebbezésekre és jogi képviseletekre vonatkozó eljárási szabályok meghatározása. Ezen szabályok gyorsabbá és hatékonyabbá teszik a büntetőügyi eljárásokat. Ezenfelül növelik a kölcsönös elismerés elvének hatékonyságát, különösen az európai elfogatóparancs és a tagállamok közötti átadási eljárások tekintetében, továbbá a kölcsönös elismerés elvének a pénzbüntetésekre és a vagyonelkobzást elrendelő határozatokra történő alkalmazására vonatkozóan, a szabadságvesztéssel járó büntetőítéletek vagy egyéb, szabadságmegvonással járó intézkedések során és azoknak az Európai Unióban való végrehajtása céljából történő alkalmazása tekintetében. A felfüggesztett büntetések, alternatív szankciók és feltételes büntetések elismerését és felügyeletét is szükséges belefoglalni. Az a jelentés, amelyet ma a Parlament elé terjesztek, az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság számos tagjának hozzájárulását tartalmazza. Számos módosítás került előterjesztésre részemről és kollégáim részéről, amelyek sok kompromisszumos módosítást és komoly konszenzust eredményeztek a PSE, PPE, ALDE, Verts/ALE és UEN képviselőcsoportok képviselői között, aminek eredményeképpen a jelentés csak két ellenszavazatot kapott. Elnök asszony, hölgyeim és uraim, e jelentés ennélfogva egy tanácsi kerethatározatra vonatkozó javaslat módosításait tartalmazza, amely véleményünk szerint azt gyakorlatilag gazdagítja és politikailag robusztussá teszi, különös tekintettel a vádlottak beidézési eljárásaira, a védelmi jogok biztosítására, a vádlott távollétében levő képviseletének lehetőségére és az állam által kijelölt és fizetett ügyvéd által történő képviseletére, továbbá nemzeti törvényekkel összhangban történő, a távollétében már elítélt vádlott kezdeményezésére létrejövő perújrafelvétel vagy megfelelő fellebbezés lehetőségére vonatkozóan. Végezetül hangsúlyoznom kell és köszönetemet kell kifejeznem a megértésért és a politikai csoportok konszenzusáért, továbbá remélem és kívánom, hogy a szavazás eredménye legalábbis megfelel az elért széleskörű konszenzus mértékének."@hu11
". − Signora Presidente, Presidente Dati, signor Commissario, onorevoli colleghi, il processo di costruzione europea all’inizio prevedeva la comunitarizzazione del settore economico. Tuttavia, passo dopo passo, la Comunità, questo sistema idealizzato da Jean Monnet e dai suoi fondatori, è avanzata in altri settori al fine di trovare soluzioni comuni a problemi comuni. Non siamo ancora giunti alla fine di questa strada lunga e difficile, ma dobbiamo continuare a compiere passi fermi e decisi. Uno dei settori che provoca problemi complessi e ardui nell’Unione europea, allargata ora a 27 Stati membri e abitata da quasi 500 milioni di persone, è la giustizia. La giustizia rappresenta uno dei pilastri della democrazia e uno degli strumenti a servizio della libertà. Democrazia e libertà sono due dei valori fondamentali dell’UE. Di conseguenza, a causa delle sfide poste dal processo di costruzione europea e dei nuovi problemi della vita moderna, adesso la giustizia, a mio parere, ha assunto un’importanza cruciale. Richiede particolare attenzione da parte di quelle istituzioni dell’UE dotate della responsabilità di legiferare, di prendere decisioni e fornire orientamenti politici a questo proposito. Le decisioni pronunciate in assenza degli imputati nei procedimenti penali, note come decisioni in contumacia, hanno diverse soluzioni procedurali che differiscono molto da uno Stato membro all’altro. La situazione è grave, poiché queste diverse soluzioni procedurali costituiscono un ostacolo permanente all’applicazione in un paese membro di decisioni penali pronunciate in un altro paese membro. La situazione intralcia, o impedisce, l’applicazione del principio di riconoscimento reciproco e favorisce un aumento dei crimini e dell’insicurezza nell’Unione. Accogliamo quindi con favore l’iniziativa legislativa di Slovenia, Francia, Repubblica ceca, Svezia, Repubblica slovacca, Regno Unito e Germania, come ricevuta e approvata dal Consiglio. Il suo obiettivo principale è stabilire norme procedurali riguardanti citazione in giudizio, nuovi processi o ricorsi in appello appropriati e rappresentanza legale. Tali norme renderanno più rapidi ed efficaci i procedimenti penali. Incrementeranno inoltre l’efficacia del principio di riconoscimento reciproco, in particolare in termini di mandato d’arresto europeo e di procedura di consegna tra Stati membri, nonché l’applicazione di tale principio a sanzioni pecuniarie, a ordini di confisca e sentenze in materia penale che impongono pene detentive e altre misure che prevedono la privazione della libertà allo scopo della loro applicazione nell’Unione europea. Si devono includere anche il riconoscimento e il controllo di sospensioni di pena, di sanzioni alternative e sentenze con la condizionale. La relazione che sto presentando oggi a quest’Aula include il contributo di gran parte dei membri della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni. Sono stati proposti diversi emendamenti da me o da altri colleghi, che sono sfociati in numerosi emendamenti di compromesso e in un solido consenso tra gli appartenenti dei gruppi di PSE, PPE, ALDE, Verts/ALE e UEN, siccome ci sono stati soltanto due voti contrari al testo. Signora Presidente, onorevoli colleghi, tale relazione contiene quindi emendamenti alla proposta di una decisione quadro del Consiglio che, a nostro parere, la arricchisce dal punto di vista tecnico e la rende solida a livello politico, soprattutto per quanto riguarda le procedure di citazione in giudizio degli accusati e la garanzia dei loro diritti alla difesa, la possibilità dell’imputato di essere rappresentato in sua assenza e da un avvocato nominato e retribuito dallo Stato, nonché la possibilità di avviare un nuovo processo o un ricorso in appello appropriato, conformemente alle leggi nazionali, da parte dell’imputato già giudicato in contumacia. Infine, devo ringraziare ed evidenziare la comprensione e il consenso dei gruppi politici e mi auguro, e vorrei, che l’esito della votazione alla fine corrisponda all’ampio consenso ottenuto."@it12
". − Gerb. pirmininke, R. Dati, Komisijos nary, ponios ir ponai, Europos kūrimo proceso pradžioje buvo vykdomas ekonomikos srities vienodinimas. Tačiau pamažu Bendrija, šis Jean Monnet ir jo įkūrėjų sumanytas metodas, pasiekė ir kitas sritis, kad rastų bendrus įprastų problemų sprendimus. Mes dar nepasiekėme šio ilgo ir sudėtingo kelio galo, bet turime toliau žengti tvirtai ir ryžtingai. Viena iš sričių, sukeliančių mums visiems sudėtingas problemas Europos Sąjungoje, kuri dabar išsiplėtė iki 27 valstybių narių ir ją sudaro beveik 500 mln. žmonių, yra teisingumas. Teisingumas yra vienas iš demokratijos ramsčių ir viena iš priemonių įtvirtinti laisvę. Demokratija ir laisvė yra dvi Europos Sąjungos fundamentalios vertybės. Dėl paties Europos kūrimo proceso iškeltų iššūkių ir dėl naujų šiuolaikinio gyvenimo problemų, teisingumas šiuo metu, mano nuomone, įgavo didžiulės svarbos. Jam reikia ypatingo dėmesio iš tų Europos Sąjungos institucijų, kurios yra atsakingos už teisėkūrą, sprendimų priėmimą ir politinių nurodymų rengimą svarstomu klausimu. Nutartys, priimtos nedalyvaujant atsakovams baudžiamajame procese, vadinamosios nutartys turi skirtingas procedūras, įvairuojančias valstybėse narėse. Padėtis yra rimta, nes šios skirtingos procedūros nuolat trukdo vienoje valstybėje narėje priimtus baudžiamuosius nuosprendžius vykdyti kitoje valstybėje narėje. Ši padėtis trukdo ar net užkerta kelią taikyti abipusio pripažinimo principą ir skatina nusikalstamumo bei nesaugumo augimą Sąjungos viduje. Todėl sveikiname Slovėnijos, Prancūzijos, Čekijos, Švedijos, Slovakijos Respublikos, Jungtinės Karalystės ir Vokietijos pasiūlytą teisėkūros iniciatyvą, kurią gavo ir priėmė Taryba. Šios iniciatyvos svarbiausias tikslas yra nustatyti procedūrines taisykles, kaip turi būti įteikiamas šaukimas į teismą, kaip turi būti peržiūrimos bylos, svarstomos apeliacijos, kaip turi būti atstovaujama teisme. Šitos taisyklės paspartins baudžiamosios bylos nagrinėjimą ir padidins jo efektyvumą. Jos taip pat padidins abipusio pripažinimo principo efektyvumą, ypač dėl Europos arešto orderio ir perdavimo procedūrų tarp valstybių narių, taip pat abipusio pripažinimo principo taikymą dėl finansinių baudų, turto atėmimo nurodymų ir baudžiamųjų bylų nuosprendžių, nustatančių įkalinimo terminus ir kitas priemones, kuriomis taikomas laisvės atėmimas, vykdymo Europos Sąjungoje. Taip pat turi būti įtrauktas lygtinių nuosprendžių, alternatyvių sankcijų ir sąlyginių nuosprendžių pripažinimas ir priežiūra. Šiandien mano pristatomame pranešime yra įtraukta daug pasiūlymų, kuriuos pateikė Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto nariai. Aš pats ir kiti kolegos pasiūlė įvairius pakeitimus, todėl buvo atlikta daug kompromisinių pakeitimų ir buvo pasiektas tvirtas sutarimas tarp PSE, PPE, ALDE, Verts/ALE ir UEN frakcijų narių, ir prieš šį pranešimą balsavo tik du nariai. Gerb. pirmininke, ponios ir ponai, šiame pranešime yra pateikti pakeitimai Tarybos pagrindų sprendimo pasiūlymui, kurie, mūsų nuomone, techniškai jį praturtina ir sutvirtina politiškai, ypač dėl atsakovų šaukimo į teismą procedūrų ir jų teisės į gynybą užtikrinimo, kaltinamojo atstovavimo galimybių jam nedalyvaujant ir atstovavimo per advokatą, kurį paskirtų ir apmokėtų valstybė, ir taip pat dėl bylos peržiūrėjimo ar atitinkamos apeliacijos inicijavimo pagal nacionalinius įstatymus, dėl kurio gali kreiptis nuteistas atsakovas. Galų gale turiu pabrėžti ir pareikšti savo padėką už politinių frakcijų supratimą ir sutarimą, ir tikiuosi bei linkiu, kad balsavimo rezultatas bent jau atitiks pasiektą platų sutarimą."@lt14,14
". − Priekšsēdētājas kundze komisār, dāmas un kungi, Eiropas veidošanas procesā sākotnēji bija iekļauta ekonomiskās telpas „kopieniskošana”. Tomēr soli pa solim Kopiena ir pievērsusies citām jomām, lai rastu kopējus risinājumus kopējām problēmām, un šo metodi idealizēja un Kopienas dibinātāji. Mēs vēl neesam pabeiguši šo ilgo un grūto procesu, bet mums ir jāturpina īstenot stabili un izlēmīgi pasākumi. Viena no jomām, kas mums visiem rada sarežģītas un grūtas problēmas Eiropas Savienībā, kas tagad ir paplašināta līdz 27 dalībvalstīm un kurā dzīvo gandrīz 500 miljoni cilvēku, ir tiesiskums. Tiesiskums ir viens no demokrātijas pīlāriem un viens no instrumentiem, ko var izmantot brīvības nodrošināšanai. Demokrātija un brīvība ir divas ES pamatvērtības. Rezultātā tādu izaicinājumu dēļ, ko rada pats Eiropas veidošanas process, un modernās dzīves jauno problēmu dēļ tiesiskums, manuprāt, šobrīd ir kļuvis izšķiroši svarīgs. Tam ir vajadzīga īpaša to ES iestāžu uzmanība, kas atbild par tiesību aktu izstrādi, lēmumu pieņemšanu un politisko pamatnostādņu sagatavošanu šajā jautājumā. Lēmumiem, kas pieņemti krimināllietās atbildētāja prombūtnē jeb lēmumiem, kas pieņemti prombūtnē, ir dažādi procesuālie risinājumi, kas krasi atšķiras dažādās dalībvalstīs. Situācija ir nopietna, jo šie dažādie procesuālie risinājumi ir pastāvīgs šķērslis tam, lai vienā dalībvalstī krimināllietās pieņemtu lēmumu īstenotu citā dalībvalstī. Šī situācija kavē vai pat neļauj piemērot savstarpējās atzīšanas principu un veicina lielāku noziedzību un nedrošību ES. Tādēļ mēs atzinīgi vērtējam Slovēnijas, Francijas, Čehijas, Zviedrijas, Slovākijas, Apvienotās Karalistes un Vācijas likumdošanas iniciatīvu, ko Padome ir saņēmusi un novērtējusi atzinīgi. Tās pamatmērķis ir noteikt procesuālos noteikumus par cilvēku uzaicināšanu, lietas otrreizēju izskatīšanu vai piemērotām pārsūdzībām un juridisko pārstāvību. Šie noteikumi padarīs krimināllietu izskatīšanu ātrāku un efektīvāku. Tāpat tie uzlabos savstarpējās atzīšanas principa efektivitāti, jo īpaši attiecībā uz Eiropas apcietināšanas orderi un nodošanas procedūrām starp dalībvalstīm, kā arī savstarpējās atzīšanas principa piemērošanu soda maksājumiem, konfiskācijas orderiem un spriedumiem krimināllietās, piemērojot cietumsodu un citus līdzekļus, kas paredz brīvības atņemšanu, lai tos īstenotu Eiropas Savienībā. Tāpat ir jāiekļauj atcelto spriedumu, alternatīvo sankciju un nosacīto spriedumu atzīšana un uzraudzīšana. Ziņojuma, ar kuru es šodien iepazīstinu Parlamentu, sagatavošanā ir piedalījušies daudzi Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas locekļi. Es vai citi kolēģi iesniedzām dažādus grozījumus, kā rezultātā tika sagatavoti vairāki kompromisa grozījumi un panākta stabila vienprātība starp PES, EPP, ALDE, Zaļo/ALE un UEN grupu locekļiem, tādēļ pret šo ziņojumu nobalsoja tikai divi deputāti. Priekšsēdētājas kundze, dāmas un kungi, tādējādi šajā ziņojumā ir iekļauti Padomes pamatlēmuma priekšlikuma grozījumi, kas, mūsuprāt, to tehniski bagātina un padara politiski spēcīgāku, jo īpaši attiecībā uz atbildētāju uzaicināšanas procedūrām un viņu tiesību uz aizstāvību garantēšanu, iespēju atbildētājam tikt pārstāvētam viņa prombūtnes laikā un iespēju, ka viņu pārstāv advokāts, ko iecēlusi un apmaksā valsts, kā arī iespēju uz lietas otrreizēju izskatīšanu vai piemērotu pārsūdzību saskaņā ar valsts tiesību aktiem, ko pieprasa atbildētājs, kurš jau ir tiesāts prombūtnē. Visbeidzot, es vēlos uzsvērt un pateikties par politisko grupu sapratni un vienprātību, un es ceru, ka balsojuma rezultāti vismaz atbildīs panāktajai plašajai vienprātībai."@lv13
"Senhora Presidente, Senhora Ministra, Senhor Comissário, caros Colegas, o processo de construção europeia foi inicialmente marcado pela comunitarização da área económica. Porém, passo a passo, o método idealizado por Jean Monnet e pelos seus fundadores, a Comunidade foi avançando para outras áreas com a preocupação de pôr em comum problemas comuns e de para eles encontrar soluções comuns. Um longo e difícil percurso que ainda não está cumprido, mas que importa percorrer com passos firmes e decisivos. Uma das áreas que a todos nos coloca complexos e difíceis problemas no espaço da União Europeia, hoje alargada a 27 Estados-Membros e ocupado por cerca 500 milhões de pessoas, é a da Justiça. A Justiça é um dos pilares da Democracia e um dos instrumentos ao serviço da liberdade. A democracia e a liberdade são dois valores fundamentais da União. Por isso, e pelos desafios que resultam do próprio processo de construção europeia e pelos novos problemas da vida moderna, a Justiça assume hoje, a meu ver, uma importância vital e a exigir uma especial atenção dos órgãos institucionais da União, com competência para legislar ou para emitir resoluções e orientações políticas sobre a matéria. O julgamento e as sentenças proferidas na ausência dos arguidos em processo penal, julgamentos têm soluções processuais diferentes que variam muito de Estado-Membro para Estado-Membro. A situação, aliás, é grave na medida em que as diferentes soluções processuais são um obstáculo permanente à execução de sentenças penais num Estado-Membro proferidas noutro Estado-Membro. Esta situação dificulta, ou impede mesmo, a aplicação do princípio do reconhecimento mútuo e potencia o aumento da criminalidade e da insegurança no espaço da União. Por isso, saudamos a iniciativa legislativa da Eslovénia, da França, da República Checa, da Suécia, da Eslováquia, do Reino Unido e da Alemanha, recebida e acolhida pelo Conselho, e que tem por objectivo, principalmente, estabelecer regras processuais em matéria de notificações, de segundo julgamento ou de recurso adequado e de representação judiciária que tornem mais célere e eficaz a acção da justiça penal e efective o princípio do reconhecimento mútuo nomeadamente no mandato de detenção europeu e nos processos de entrega entre Estados-Membros, na aplicação do princípio do reconhecimento mútuo às sanções pecuniárias, às decisões de perda e às sentenças em matéria penal que imponham penas e outras medidas privativas da liberdade para efeitos da execução dessas sentenças pela União, devendo ainda ser incluídos os casos de reconhecimento e vigilância de penas suspensas, sanções alternativas e condenações condicionais. O relatório que hoje apresento a este plenário foi muito participado pelos deputados da LIBE. Várias propostas de alterações foram apresentadas por mim próprio, e por outros colegas, conseguindo-se várias alterações de compromisso e um forte consenso dos deputados do grupos PSE, PPE, ALDE, Verts/ALE e UEN, de tal modo que a votação apenas teve dois votos contra. Senhora Presidente, caros Colegas, este relatório apresenta, assim, alterações à proposta da decisão-quadro do Conselho que, a nosso ver, a enriquece tecnicamente e lhe dá robustez política, nomeadamente no que respeita aos procedimentos de notificação dos arguidos e à garantia dos seus direitos de defesa, à possibilidade de o arguido se fazer representar na sua ausência e de ser representado por mandatário forense nomeado e pago pelo Estado e ainda à possibilidade de um novo julgamento ou de um recurso adequado conforme com as leis nacionais vir a ser desencadeado pelo acusado já julgado à revelia. Finalmente, devo realçar e agradecer o esforço de entendimento e de consenso que os grupos políticos fizeram e esperar, e desejar, que a votação seja, pelo menos, equivalente ao grande consenso obtido."@mt15
". − Mevrouw de Voorzitter, mevrouw Dati, commissaris, dames en heren, het opbouwproces van Europa betrof aanvankelijk de communautarisering van de economische ruimte. Stap voor stap is de Gemeenschap via deze door Jean Monnet en zijn stichters bedachte methode, terechtgekomen in andere gebieden om gemeenschappelijke oplossingen op de gemeenschappelijke problemen te vinden. Wij zijn nog lang niet aan het einde van deze lange en moeizame weg. Er zal nog een aantal forse en ingrijpende stappen moeten worden genomen. Een van de vlakken die voor tal van complexe en moeilijke problemen zorgt binnen de Europese Unie, die inmiddels is uitgebreid tot 27 lidstaten en bijna 500 miljoen inwoners telt, is justitie. Justitie is een van de pijlers van onze democratie en een van de instrumenten die de vrijheid ondersteunen. Democratie en vrijheid zijn twee van de fundamentele waarden van de EU. Bijgevolg is justitie, vanwege de problemen die wij ervaren bij het opbouwproces van Europa zelf en vanwege de nieuwe problemen van het moderne leven, naar mijn mening van cruciaal belang geworden. Het probleem van justitie vraagt in het bijzonder de aandacht van al die EU-instellingen die verantwoordelijk zijn voor wetgeving, besluitvorming en het uitzetten van de politieke richtsnoeren op dit vlak. Vonnissen die in gerechtelijke procedures worden uitgesproken in afwezigheid van de gedaagde, zogezegde verstekvonnissen, vereisen andere procedurele oplossingen, die in grote mate van lidstaat tot lidstaat verschillen. De situatie is ernstig omdat deze verschillende procedurele oplossingen een permanent obstakel vormen voor de handhaving in de ene lidstaat van de strafrechtelijke besluiten die zijn genomen in de andere lidstaat. De situatie verhindert, of voorkomt zelfs, de toepassing van het beginsel van wederzijdse erkenning en zorgt zo voor een toename van de criminaliteit en de onveiligheid binnen de Unie. Daarom verwelkomen wij dit wetsinitiatief van de Republiek Slovenië, Frankrijk, de Tsjechische Republiek, Zweden, de Slowaakse Republiek, het Verenigd Koninkrijk en de Bondsrepubliek Duitsland, zoals ontvangen en verwelkomd door de Raad. Het voornaamste doel is om procedurele regels vast te leggen over het dagvaarden van personen, herzieningsprocessen, het recht op passend beroep en de vertegenwoordiging door een raadsman. Door deze regels worden de gerechtelijke procedures sneller en doelmatiger. Ook vergroten zij de effectiviteit van het beginsel van wederzijdse erkenning ten aanzien van met name Europese arrestatiebevelen en de procedures van overlevering tussen de lidstaten, maar daarnaast ook ten aanzien van financiële sancties, inbeslagnemingsbevelen en uitspraken en stafzaken waarbij gevangenisstraffen of overige maatregelen van vrijheidsontneming worden opgelegd ten behoeve van de handhaving daarvan in de Europese Unie. Ook de erkenning van en het toezicht op straffen, alternatieve straffen en voorwaardelijke veroordelingen moeten hierbij worden betrokken. Het verslag dat ik vandaag aan het Parlement presenteer, bevat bijdragen van een groot aantal leden van de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Daarnaast zijn tal van amendementen voorgesteld door mijzelf en mijn collega’s, hetgeen heeft geresulteerd in een groot aantal compromisamendementen en een stevige consensus tussen de PSE-, PPE-, ALDE-, Verts/ALE- en UEN-Fracties, met als uiteindelijke resultaat dat er slechts twee stemmen tegen dit verslag waren. Mevrouw de Voorzitter, dames en heren, dit verslag bevat derhalve amendementen op een voorstel voor een kaderbesluit van de Raad, die naar onze mening het besluit in technische zin waardevoller en in politieke zin krachtiger maken, met name ten aanzien van de procedures voor het dagvaarden van personen en de garantie van hun recht op verdediging, de mogelijkheid van de gedaagde om bij verstek te worden verdedigd en vertegenwoordigd door een raadsman die wordt aangesteld en betaald door de staat, en daarnaast de mogelijkheid van een herzieningsproces of passend beroep, in overeenstemming met de nationale wetgeving, op initiatief van de gedaagde die reeds bij verstek is veroordeeld. Ter afsluiting wil ik nogmaals benadrukken hoe dankbaar ik ben voor het begrip van de kant van de fracties en voor de consensus die wij hebben bereikt, en ik hoop en wens dat als uitkomst van de stemming in ieder geval een ruime meerderheid zal worden gehaald."@nl3
". − Pani przewodnicząca, pani Dati, panie komisarzu, panie i panowie! Proces konstrukcji europejskiej początkowo obejmował uwspólnotowienie obszaru gospodarczego. Jednakże Wspólnota krok po kroku – metoda ta została wyidealizowana przez Jeana Monneta i jej twórców – wstąpiła na inne obszary, tak aby znaleźć wspólne rozwiązania wspólnych problemów. Nie dotarliśmy jeszcze na koniec tej długiej i trudnej drogi, a musimy kontynuować podejmowanie stanowczych i kategorycznych kroków. Jednym z obszarów, który generuje nam wszystkim złożone i trudne problemy w ramach Unii Europejskiej, powiększonej obecnie do 27 państw członkowskich i zamieszkiwanej przez prawie 500 milionów ludzi, jest sprawiedliwość. Sprawiedliwość jest jednym z filarów demokracji i jednym z instrumentów, na jakich opiera się wolność. Demokracja i wolność stanowią dwie z podstawowych wartości Unii Europejskiej. W rezultacie w związku z wyzwaniami, jakie stawia już sam proces konstrukcji europejskiej, oraz w związku z nowymi problemami współczesnego świata sprawiedliwość ma moim zdaniem obecnie kluczowe znaczenie. Powinny zwrócić na nią szczególną uwagę te instytucje unijne, które odpowiadają za ustanawianie prawa, podejmowanie decyzji i określanie politycznych wytycznych w danej dziedzinie. Decyzjami wydawanymi w ramach postępowania karnego pod nieobecność oskarżonych, nazywanymi decyzjami rządzą różne rozwiązania proceduralne, które w poszczególnych państwach członkowskich znacznie się od siebie różnią. Sytuacja ta jest poważna, ponieważ te różne rozwiązania proceduralne tworzą stałą przeszkodę w egzekwowaniu przez jedno państwo członkowskie decyzji karnych, które zostały wydane w innym państwie członkowskim. Sytuacja ta utrudnia lub nawet nie pozwala na zastosowanie zasady wzajemnego uznawania i prowadzi do zwiększenia w Unii Europejskiej przestępczości i zmniejszenia bezpieczeństwa. W związku z tym z zadowoleniem przyjmujemy ustawodawczą inicjatywę Republiki Słowenii, Republiki Francuskiej, Republiki Czeskiej, Królestwa Szwecji, Republiki Słowackiej, Zjednoczonego Królestwa i Republiki Federalnej Niemiec, która została przekazana Radzie, a następnie przez nią przyjęta. Głównym celem tej inicjatywy jest określenie zasad proceduralnych odnośnie do wzywania ludzi, ponownych procesów lub odpowiednich procedur odwoławczych i zastępstwa prawnego. Zasady te zwiększą efektywność i szybkość prowadzenia postępowania karnego. Ponadto zwiększą też skuteczność zasady wzajemnego uznawania, zwłaszcza pod względem europejskiego nakazu aresztowania i procedury wydawania osób między państwami członkowskimi, jak również stosowania zasady wzajemnego uznawania do kar pieniężnych, nakazów konfiskaty oraz wyroków skazujących na karę pozbawienia wolności lub inny środek polegający na pozbawieniu wolności w celu wykonywania tych wyroków w Unii Europejskiej. Należy również uwzględnić uznawanie i kontrolę wyroków w zawieszeniu, sankcji alternatywnych i wyroków warunkowych. W przygotowaniu przedmiotowego sprawozdania, które przedstawiam dziś na forum tej Izby, wzięła udział duża ilość członków Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Różne poprawki wysunęłam ja sama, jak i inne posłanki i inni posłowie, w rezultacie czego opracowane zostały liczne poprawki kompromisowe i osiągnięty został ostateczny kompromis pomiędzy członkami grup PSE, PPE, ALDE, Verts/ALE i UEN; oddano tylko dwa głosy przeciwko danemu sprawozdaniu. Pani przewodnicząca, panie i panowie! Przedmiotowe sprawozdanie zawiera w związku z tym poprawki do wniosku w sprawie ramowej decyzji Rady, która formalnie rzecz biorąc według nas wzbogaca go i zwiększa jego polityczność, zwłaszcza w odniesieniu do procedur wzywania oskarżonych i gwarancji ich praw do obrony, możliwości reprezentowania oskarżonego pod jego nieobecność i bycia reprezentowanym przez doradcę prawnego, wyznaczonego i opłacanego przez państwo, jak również możliwości ponownego procesu lub odpowiedniego odwołania, zgodnie z przepisami krajowymi; takie postępowania może wszcząć oskarżony, który był już osądzany . Na koniec chciałabym podkreślić swoją wdzięczność za zrozumienie oraz konsensus grup politycznych. Mam również nadzieję i chciałabym, aby wynik głosowania przynajmniej odpowiadał szerokiemu konsensusowi, jaki udało się osiągnąć."@pl16
"Senhora Presidente, Senhora Ministra, Senhor Comissário, caros Colegas, o processo de construção europeia foi inicialmente marcado pela comunitarização da área económica. Porém, passo a passo, o método idealizado por Jean Monnet e pelos seus fundadores, a Comunidade foi avançando para outras áreas com a preocupação de pôr em comum problemas comuns e de para eles encontrar soluções comuns. Um longo e difícil percurso que ainda não está cumprido, mas que importa percorrer com passos firmes e decisivos. Uma das áreas que a todos nos coloca complexos e difíceis problemas no espaço da União Europeia, hoje alargada a 27 Estados-Membros e ocupado por cerca 500 milhões de pessoas, é a da Justiça. A Justiça é um dos pilares da Democracia e um dos instrumentos ao serviço da liberdade. A democracia e a liberdade são dois valores fundamentais da União. Por isso, e pelos desafios que resultam do próprio processo de construção europeia e pelos novos problemas da vida moderna, a Justiça assume hoje, a meu ver, uma importância vital e a exigir uma especial atenção dos órgãos institucionais da União, com competência para legislar ou para emitir resoluções e orientações políticas sobre a matéria. O julgamento e as sentenças proferidas na ausência dos arguidos em processo penal, julgamentos têm soluções processuais diferentes que variam muito de Estado-Membro para Estado-Membro. A situação, aliás, é grave na medida em que as diferentes soluções processuais são um obstáculo permanente à execução de sentenças penais num Estado-Membro proferidas noutro Estado-Membro. Esta situação dificulta, ou impede mesmo, a aplicação do princípio do reconhecimento mútuo e potencia o aumento da criminalidade e da insegurança no espaço da União. Por isso, saudamos a iniciativa legislativa da Eslovénia, da França, da República Checa, da Suécia, da Eslováquia, do Reino Unido e da Alemanha, recebida e acolhida pelo Conselho, e que tem por objectivo, principalmente, estabelecer regras processuais em matéria de notificações, de segundo julgamento ou de recurso adequado e de representação judiciária que tornem mais célere e eficaz a acção da justiça penal e efective o princípio do reconhecimento mútuo nomeadamente no mandato de detenção europeu e nos processos de entrega entre Estados-Membros, na aplicação do princípio do reconhecimento mútuo às sanções pecuniárias, às decisões de perda e às sentenças em matéria penal que imponham penas e outras medidas privativas da liberdade para efeitos da execução dessas sentenças pela União, devendo ainda ser incluídos os casos de reconhecimento e vigilância de penas suspensas, sanções alternativas e condenações condicionais. O relatório que hoje apresento a este plenário foi muito participado pelos deputados da LIBE. Várias propostas de alterações foram apresentadas por mim próprio, e por outros colegas, conseguindo-se várias alterações de compromisso e um forte consenso dos deputados do grupos PSE, PPE, ALDE, Verts/ALE e UEN, de tal modo que a votação apenas teve dois votos contra. Senhora Presidente, caros Colegas, este relatório apresenta, assim, alterações à proposta da decisão-quadro do Conselho que, a nosso ver, a enriquece tecnicamente e lhe dá robustez política, nomeadamente no que respeita aos procedimentos de notificação dos arguidos e à garantia dos seus direitos de defesa, à possibilidade de o arguido se fazer representar na sua ausência e de ser representado por mandatário forense nomeado e pago pelo Estado e ainda à possibilidade de um novo julgamento ou de um recurso adequado conforme com as leis nacionais vir a ser desencadeado pelo acusado já julgado à revelia. Finalmente, devo realçar e agradecer o esforço de entendimento e de consenso que os grupos políticos fizeram e esperar, e desejar, que a votação seja, pelo menos, equivalente ao grande consenso obtido."@ro18
"− Vážená pani predsedajúca, pani Datiová, pán komisár, dámy a páni, proces budovania európy pôvodne zahŕňal komunitarizáciu hospodárskej oblasti. Spoločenstvo sa však postupne posúvalo do ďalších oblastí; tento spôsob zidealizoval Jean Monnet a jeho stúpenci, s cieľom nájsť spoločné riešenia spoločných problémov. Ešte sme nedošli na koniec tejto dlhej a ťažkej cesty, ale musíme aj naďalej pokračovať pevne a odhodlane ďalej. Jednou z oblastí, ktorá nám v Európskej únii, v súčasnosti rozšírenej na 27 členských štátov a obývanej takmer 500 miliónmi ľudí, spôsobuje zložité a ťažké problémy, je justícia. Justícia je jedným z pilierov demokracie a jedným z nástrojov v službách slobody. Demokracia a sloboda sú dve zo základných hodnôt EÚ. V dôsledku toho a vzhľadom na výzvy spojené so samotným procesom budovania Európy a vzhľadom na nové problémy moderného života justícia podľa môjho názoru nadobudla v súčasnosti rozhodujúci význam. Je potrebné, aby jej osobitnú pozornosť venovali tie orgány EÚ, ktoré sú zodpovedné za vytváranie právnych predpisov, za rozhodovanie a určovanie hlavných politických smerov v tejto veci. Rozhodnutia vynesené v trestnom konaní v neprítomnosti obžalovaných, známe ako rozhodnutia majú rôzne procesné riešenia, ktoré sa v jednotlivých členských štátoch nazvájom veľmi líšia. Situácia je vážna, pretože tieto rôzne procesné riešenia predstavujú trvalú prekážku vymáhateľnosti trestných rozsudkov, ktoré boli vydané v jednom členskom štáte, v inom členskom štáte. Táto situácia bráni alebo dokonca znemožňuje uplatnenie zásady vzájomného uznávania a pomáha rastu trestnej činnosti a prispievak nedostatočnej bezpečnosti na území Únie. Vítame preto legislatívne iniciatívy Slovinska, Francúzska, Českej republiky, Švédska, Slovenskej republiky, Spojeného kráľovstva a Nemecka tak, ako ich dostala a privítala Rada. Jej hlavným cieľom je stanoviť procesné pravidlá pre predvolávanie osôb, obnovu konania alebo príslušné odvolanie a právne zastúpenie. S využitím týchto pravidiel sa trestné konanie urýchli a zefektívni. Zvýši sa úroveň účinnosti zásady vzájomného uznávania, najmä pokiaľ ide o európsky zatykač a vydávacie konanie medzi jednotlivými členskými štátmi, ako aj uplatňovanie zásady vzájomného uznávania peňažných trestov, príkazov na konfiškáciu a príkazov na trest odňatia slobody a ďalšie opatrenia zahŕňajúce zbavenie slobody na účel ich vymáhania v Európskej únii. Taktiež je potrebné zahrnúť uznávanie a dohľad pri prerušení trestu, alternatívne tresty a podmienené tresty. Správa, ktorú dnes predkladám Parlamentu, zahŕňa príspevky veľkého počtu členov Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Ja a ďalší kolegovia sme navrhli rôzne zmeny, čo viedlo k množstvu kompromisných pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov a jednoznačnej zhode poslancov zo skupín PSE, PPE, ALDE, Verts/ALE a UEN, keď boli proti tejto správe iba dva hlasy. Vážená pani predsedajúca, dámy a páni, táto správa preto obsahuje zmeny a doplnenia k návrhu rámcového rozhodnutia Rady, ktoré ho podľa nášho názoru technicky obohatí a politicky posilní, najmä pokiaľ ide o postupy pre predvolávanie obvinených a záruku ich práva na obhajobu, možnosť byť zastupovaný v neprítomnosti a byť zastupovaný právnym zástupcom vymenovaným a plateným štátom, ako aj možnosť obnovy súdneho konania alebo príslušného odvolania v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi a na podnet obvineného, ktorý už bol odsúdený Nakoniec musím zdôrazniť a vyjadriť svoje poďakovanie za pochopenie a konsenzus politických skupín a verím, a želám si to, že výsledok hlasovania bude minimálne zodpovedať širokému konsenzu, ktorý sme dosiahli."@sk19
". − Gospa predsednica, gospa Dati, komisar, gospe in gospodje, proces gradnje Evrope je na začetku vključeval prenos gospodarskega območja v pristojnost Skupnosti. In ker so to metodo idealizirali Jean Monnet in njeni ustanovitelji, je Skupnost korak za korakom napredovala na druga področja, da bi našla skupne rešitve za skupne probleme. Nismo še prišli do konca te dolge in težke poti, vendar moramo še naprej delati čvrste in odločne korake. Eno od področij, ki nam vsem povzroča zapletene in težke probleme znotraj Evropske unije, ki se je zdaj povečala na 27 držav članic in jo naseljuje skoraj 500 milijonov ljudi, je pravosodje. Pravosodje je eden od stebrov demokracije in eden od instrumentov v službi svobode. Demokracija in svoboda sta dve temeljni vrednoti EU. Posledično je zaradi izzivov, ki jih pomeni proces gradnje Evrope same in zaradi novih problemov sodobnega življenja, po mojem mnenju, pravosodje zdaj odločilnega pomena. Zahteva posebno pozornost tistih institucij EU, ki so odgovorne za zakonodajo, sprejemanje odločitev in dajanje političnih smernic o tem vprašanju. Odločbe izdane v odsotnosti obtoženca v kazenskem postopku, znane kot odločbe Položaj je resen, ker te različne postopkovne rešitve pomenijo trajno oviro za izvrševanje kazenskih odločb, izdanih v drugi državi članici. Ta položaj ovira ali celo preprečuje uporabo načela vzajemnega priznavanja in spodbuja povečanje kaznivih dejanj in negotovosti. Zato pozdravljamo zakonodajno pobudo Slovenije, Francije, Češke republike, Švedske, Slovaške republike, Združenega kraljestva in Nemčije, ki jo je prejel in odobril Svet. Njen glavni cilj je določiti postopkovna pravila za vabljenje ljudi, ponovno sojenje ali ustrezno pritožbo in pravno pomoč zagovornika. S temi pravili bodo kazenski postopki hitrejši in učinkovitejši. Povečali bodo tudi učinkovitost načela vzajemnega priznavanja, zlasti glede evropskega naloga za prijetje in postopkov predaje med državami članicami, pa tudi o uporabi načela vzajemnega priznavanja denarnih kazni, odredb o zaplembi in sodb v kazenskih zadevah, s katerimi so izrečene zaporne kazni in drugi ukrepi, ki vključujejo odvzem svobode, za namen njihovega izvrševanja v Evropski uniji. Vključeno mora biti tudi priznavanje pogojnih kazni, alternativnih sankcij in pogojnih odložitev izreka kazni ter zagotavljanje nadzora nad njimi. Poročilo, ki ga danes predstavljam temu parlamentu, vključuje prispevke velikega števila članov Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Moji kolegi in jaz smo predlagali različne spremembe, iz katerih so nastale številne kompromisne spremembe in trdno soglasje med člani skupin PSE, PPE, ALDE, Verts/ALE in UEN, saj sta samo dva glasovala proti temu poročilu. Gospa predsednica, gospe in gospodje, to poročilo torej vsebuje spremembe predloga za okvirni sklep Sveta, ki ga po našem mnenju tehnično bogatijo in je zato politično trden, zlasti glede postopkov vabljenja obtožencev in jamčenja njihovih pravic do obrambe, možnosti obtoženca, da je zastopan v odsotnosti in da ga zastopa pravni zastopnik, ki ga imenuje in plača država, pa tudi možnosti ponovnega sojenja ali ustrezne pritožbe, v skladu z nacionalno zakonodajo, ki jo mora sprožiti obtoženec, že obsojen . Nazadnje moram poudariti in izraziti svojo zahvalo za razumevanje in soglasje političnih skupin in upam ter želim, da se bo rezultat glasovanja ujemal z doseženim širokim soglasjem."@sl20
". − Fru talman, fru Dati, herr kommissionsledamot, mina damer och herrar! Processen med konstruktionen av EU innebar i början även att göra det ekonomiska området gemensamt. Men genom att gå framåt steg för steg – den metod som Jean Monnet och de andra grundarna förordade – gick gemenskapen vidare in på andra områden för att finna gemensamma lösningar på gemensamma problem. Vi har ännu inte nått slutet på denna långa och svåra väg utan behöver bestämt och beslutsamt ta fler steg framåt. Ett av de områden som bereder oss alla komplexa och svåra problem inom EU, som nu innefattar 27 medlemsstater och nästan 500 miljoner människor, är det rättsliga området. Rättssystemet är en av demokratins stöttepelare och ett av instrumenten för att upprätthålla friheten. Demokrati och frihet är två av EU:s grundläggande värderingar. Som en följd av de utmaningar som själva processen med att bygga EU och av de nya problem som det moderna livet ger har re rättsliga frågorna nu fått avgörande betydelse. Den kräver särskild uppmärksamhet från de EU-institutioner som har som ansvar att lagstifta, fatta beslut och ge politiska riktlinjer på området. Domar som avkunnas i svarandes utevaro i brottmål, så kallade utevarodomar, kan hanteras på olika sätt processuellt och dessa sätt skiljer sig åt en hel del från medlemsstat till medlemsstat. Det är en allvarlig situation eftersom dessa olika processuella lösningar utgör ett permanent hinder för verkställigheten i en medlemsstat av brottmålsdomar som avkunnas i en annan. Situationen försvårar eller rentav omöjliggör tillämpningen av principen om ömsesidigt erkännande och leder till ökad brottslighet och osäkerhet i EU. Därför välkomnar vi lagstiftningsförslaget från Slovenien, Frankrike, Tjeckien, Sverige, Slovakien, Storbritannien och Tyskland så som det mottagits och välkomnats av rådet. Dess huvudsyfte är att fastställa processuella regler om kallelse av personer inför rätta, rätten till förnyad prövning eller överklagande och rätten att företrädas av ombud. Dessa regler kommer att göra brottmålsförfaranden snabbare och mer ändamålsenliga. De effektiviserar även principen om ömsesidigt erkännande, särskilt i form av den europeiska arresteringsordern och överlämnanden mellan medlemsstaterna och även tillämpningen av principen om ömsesidigt erkännande av bötesstraff, beslut om förverkande och brottmålsdomar avseende frihetsstraff eller frihetsberövande åtgärder i syfte att verkställa dessa domar i EU. Erkännande och övervakning av uppskjutna påföljder och alternativa och villkorliga påföljder ska också ingå. Det betänkande jag lägger fram för parlamentet i dag innehåller bidrag från ett stort antal ledamöter från utskottet i medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Varierande ändringsförslag har kommit från mig eller mina kolleger, vilket lett till ett stort antal kompromissändringsförslag och en tydlig samsyn mellan ledamöterna från PSE-, PPE–DE-, ALDE-, Verts/ALE- och UEN-grupperna så att det bara återstod två röster mot betänkandet. Därför innehåller betänkandet ändringsförslag om förslaget till rådets rambeslut som enligt vår mening blir tekniskt rikhaltigare och politiskt stabilare, särskilt när det gäller förfaranden för att kalla svarande inför rätta och garantin för deras rätt till försvar, deras möjlighet att företrädas i sin utevaro och företrädas av ett juridiskt ombud som betalas av staten och även möjligheten att få en förnyad prövning eller att överklaga i enlighet med nationell lagstiftning på begäran av svaranden som redan dömts i sin utevaro. Till sist måste jag betona och betyga min tacksamhet för den förståelse och samsyn som nåtts mellan de politiska grupperna, och min förhoppning och önskan är att omröstningsresultatet åtminstone ska ge uttryck för denna samsyn."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"in absentia"18,15,1,14,16,4,17,8
"relator"18,15,17
"v nenavzočnosti, imajo različne postopkovne rešitve, ki se zelo razlikujejo od ene do druge države."20
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph