Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-09-01-Speech-1-064"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080901.17.1-064"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Madam President, conceiving of the European Union as an area of freedom, security and justice would be nothing but a remarkable goal without the involvement of the already-established European agencies, whose capacities to act and react to combat organised cross-border crime should become stronger. I should like to thank the shadow rapporteurs, with whom I have worked very well on nearly all aspects of this report, and also the President of Eurojust and his team for their openness during this process. While drawing up this report, I heard many colleagues call for a European prosecutor. In this respect, I am much more in favour of harmonisation and the setting-up of a European justice system than of reinforcing cooperation. However, for a number of reasons we are, for the time being, still pretty far from such a goal: firstly, because there is no European legislation addressing the issue of jurisdiction in cases that are the competence of Eurojust; secondly, because of the reluctance shown by Member States even to transfer some of their investigative powers to a European agency. The text on the possibility of Eurojust’s national members being part of a joint investigation teams provides a good example. It is a paradox that while the Members of the European Parliament are ready to truly address serious cross-border crime – including by granting more powers to Eurojust, with our major concern being respect for human rights – the Member States are preaching one thing but legislating in another. It is difficult to explain to European citizens how we can establish an area of freedom, security and justice if Member States do not sufficiently trust our own European agencies. We as a Parliament understand and agree with the fact that Eurojust must work 24 hours a day, seven days a week. The Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs has also agreed that in order for Eurojust to be efficient it is essential for its national members to have the same judicial powers they enjoy in their own countries. It also voted in favour of strengthening relations with Europol and the European judicial network, and of creating links with other European and international agencies, such as Frontex, Interpol and the World Customs Organisation. What we as Members of this Parliament require – and the report is a reflection of this approach – is a proper balance between the powers of Eurojust and those of its national members, on the one hand, and the rights of the defendant, on the other. That is why several of the amendments I have tabled aim to increase the level of protection of procedural rights, such as the right to defence, the right to a fair trial, the right to be informed and the right to judicial redress. At the same time, although we are aware of the strong data-protection system established by the agency, several amendments represent additional safeguards. However, a major concern still exists about data transmitted to third countries and international organisations, because the truth is that we do not know, in reality, what will happen to this data. Therefore, in order to make sure that our own European standards are observed, I propose setting up an evaluation mechanism. I should like to thank Commissioner Barrot for mentioning this. Last but not least, I am concerned about the role that the European Parliament should play in relation to Eurojust. Not knowing what the fate of the Lisbon Treaty will be makes things even more worrisome. However, there is nothing in current Community law to prevent Parliament from playing an active role in supervising the activities of Eurojust. It is entirely a matter of political will, and I truly hope that this House will be allowed to do its job."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Paní předsedající, pojímání Evropské unie jako prostoru svobody, bezpečnosti a spravedlnosti by zůstalo pouze pozoruhodným cílem, pokud by nebyly zapojeny již fungující evropské agentury, jejichž schopnost jednat a reagovat při potírání organizovaného přeshraničního zločinu by měla posílit. Ráda bych poděkovala stínovým zpravodajům, s nimiž se mi velmi dobře spolupracovalo téměř na všech aspektech této zprávy, a také předsedovi Eurojustu a jeho týmu za jejich otevřenost v průběhu prací. Když jsem zpracovávala tuto zprávu, dozvěděla jsem se, že moji kolegové požadují evropského státního zástupce. V této věci mnohem více podporuji harmonizaci a zavedení Evropského soudního systému než prohloubení spolupráce. Nicméně z řady důvodů jsme v současné době tomuto cíli značně vzdáleni: zaprvé totiž neexistují evropské právní předpisy, které řeší problematiku soudní pravomoci v případech spadajících do působnosti Eurojustu; zadruhé členské státy nejsou ochotny převést ani část svých vyšetřovacích pravomocí na některou evropskou agenturu. Text zabývající se možností, že by národní členové Eurojustu byli zastoupeni ve společných vyšetřovacích týmech, je toho dobrým příkladem. Paradoxem je, že zatímco poslanci Evropského parlamentu jsou připraveni skutečně řešit závažnou přeshraniční trestnou činnost – včetně udělení větších pravomocí Eurojustu, přičemž nám jde hlavně o dodržování lidských práv – členské státy něco prohlašují a něco jiného navrhují v právních předpisech. Je těžké vysvětlit evropským občanům, jak vytvoříme prostor svobody, bezpečnosti a spravedlnosti, když členské státy nemají dostatečnou důvěru v naše vlastní evropské agentury. My jako Parlament chápeme a jsme srozuměni s tím, že Eurojust musí pracovat 24 hodin denně, sedm dní v týdnu. Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci se shodl také na tom, že pro efektivní fungování Eurojustu je nezbytné, aby jeho národní členové měli stejné soudní pravomoci, jakými disponují ve svých zemích. Hlasoval rovněž pro prohloubení vztahů s Europolem a Evropskou soudní sítí a pro vytvoření vazeb s dalšími evropskými a mezinárodními agenturami, jako je Frontex, Interpol a Světová celní organizace. Jako poslanci tohoto Parlamentu požadujeme – a zpráva tento přístup odráží – vyváženost mezi pravomocemi Eurojustu a pravomocemi jeho národních členů na jedné straně a práv obviněného na straně druhé. Proto některé změny, které jsem navrhla, mají zvýšit míru ochrany procesních práv, jako je právo na obhajobu, právo na spravedlivý proces, právo být informován a právo na soudní nápravu. A ačkoli jsme si vědomi, že agentura zavedla důkladný systém ochrany údajů, některé změny představují dodatečné zabezpečení. Hlavní obavy však stále panují ohledně údajů předávaných třetím zemím a mezinárodním organizacím, neboť pravdou je, že ve skutečnosti nevíme, co se s těmito údaji stane. Proto, abychom se ujistili, že naše vlastní evropské normy jsou dodržovány, navrhuji zřídit hodnotící mechanismus. Ráda bych poděkovala panu komisaři Barrotovi, že se o tom zmínil. V neposlední řadě jsem znepokojena úlohou, kterou by měl hrát Evropský parlament ve vztahu k Eurojustu. Jelikož nevíme, jaký bude osud Lisabonské smlouvy, situace je ještě znepokojivější. Nicméně ve stávajících právních předpisech Společenství není nic, co by bránilo tomu, aby Parlament aktivně dohlížel na činnost Eurojustu. Je to zcela věc politické vůle a pevně věřím, že tato Sněmovna bude moci dělat svou práci."@cs1
"Fru formand! At tænke på EU som et område med frihed, sikkerhed og retfærdighed vil ikke være andet end et fint mål, hvis man ikke involverer de allerede etablerede europæiske agenturer, hvis evne til at agere og reagere til bekæmpelse af grænseoverskridende organiseret kriminalitet bør styrkes. Jeg vil gerne takke skyggeordførerne, som jeg har arbejdet godt sammen med om næsten alle aspekter af denne betænkning, og også formanden for Eurojust og hans hold for åbenhed under processen. Under arbejdet på denne betænkning har jeg hørt mange kolleger efterlyse en europæisk anklager. I den forbindelse går jeg meget mere ind for harmonisering og etablering af et europæisk retssystem end for at styrke samarbejdet. Men af en række grunde befinder vi os i øjeblikket stadig meget langt fra et sådant mål; for det første fordi der ikke er nogen europæisk lovgivning, der tager fat på spørgsmålet om jurisdiktion i sager, der henhører under Eurojust; for det andet på grund af den modvilje, medlemsstaterne viser mod at overføre bare nogle af deres undersøgelsesbeføjelser til et europæisk agentur. Teksten om muligheden for, at Eurojusts nationale medlemmer kan indgå i fælles undersøgelseshold, er et godt eksempel. Det er paradoksalt, at mens medlemmerne af Parlamentet er parat til virkelig at tage fat på alvorlige grænseoverskridende forbrydelser - herunder ved at give større beføjelser til Eurojust trods vores store bekymring og respekt for menneskerettighederne - prædiker medlemsstaterne ét, men lovgiver om noget andet. Det er vanskeligt at forklare Europas borgere, hvordan vi kan oprette et område med frihed, sikkerhed og retfærdighed, hvis medlemsstaterne ikke i tilstrækkelig grad stoler på vores egne europæiske organer. Vi må her i Parlamentet forstå og acceptere, at Eurojust må arbejde 24 timer i døgnet, syv dage om ugen. Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender er også gået ind på, at for at Eurojust kan være effektivt, er det afgørende at dets nationale medlemmer har samme juridiske beføjelser, som de har i deres egne lande. Udvalget stemte også for at styrke forbindelserne til Europol og det europæiske retlige netværk og for at oprette forbindelser med andre europæiske og internationale organer, såsom Frontex, Interpol og Verdenstoldorganisationen. Hvad vi som medlemmer af Parlamentet behøver - og dette behov er afspejlet i betænkningen - er en ordentlig balance mellem Eurojusts beføjelser og dets nationale medlemmers på den ene side og tiltaltes rettigheder på den anden. Det er derfor, flere af de ændringsforslag, jeg har stillet, har til formål at forøge beskyttelsesniveauet for proceduremæssige rettigheder, såsom retten til et forsvar, retten til en retfærdig rettergang, retten til at blive informeret og retten til at klage. Samtidig repræsenterer flere ændringsforslag yderligere sikkerhedsforanstaltninger, selv om vi er opmærksomme på det stærke databeskyttelsessystem, som agenturet har etableret. Men der er stadig grund til alvorlig bekymring, hvad angår data, der overføres til tredjelande eller internationale organisationer, for sandheden er, at vi i realiteten ikke ved, hvad der vil ske med disse data. Derfor foreslår jeg, at vi for at sikre os, at vores europæiske love bliver overholdt, opretter en vurderingsmekanisme. Jeg vil gerne takke kommissær Barrot for at have nævnt dette. Sidst men ikke mindst er jeg bekymret over den rolle, som Parlamentet bør spille i forhold til Eurojust. Ikke at vide, hvilken skæbne Lissabontraktaten får, vil gøre det endnu vanskeligere. Men der er intet i den nuværende Fællesskabslovgivning, der forhindrer Parlamentet i at spille en aktiv rolle med hensyn til overvågning af Eurojusts aktiviteter. Det er udelukkende et spørgsmål om politisk vilje, og jeg håber virkelig, at Parlamentet får lov til at gøre sit arbejde."@da2
". Frau Präsidentin! Das Konzept der Europäischen Union als ein Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts wäre ohne die Beteiligung der bereits etablierten europäischen Behörden nichts anderes als ein bemerkenswertes Ziel. Die Fähigkeit dieser Behörden, im Kampf gegen organisierte grenzüberschreitende Kriminalität zu agieren und zu reagieren, sollte erweitert werden. Ich möchte den Schattenberichterstattern danken, mit denen ich sehr gut bei fast allen Aspekten des Berichts zusammengearbeitet habe, und ferner dem Präsidenten von Eurojust und seinem Team für ihre Offenheit im Verlauf dieser Arbeit. Während ich den Bericht erstellte, erhoben mehrere Kollegen die Forderung nach einer europäischen Staatsanwaltschaft. In dieser Hinsicht befürworte ich eher eine Harmonisierung und die Einrichtung eines europäischen Rechtssystems statt einer verstärkten Zusammenarbeit. Allerdings sind wir aus verschiedenen Gründen gegenwärtig noch recht weit von einem derartigen Ziel entfernt: Erstens, weil keine europäische Gesetzgebung existiert, die sich mit der Frage der Gerichtsbarkeit befasst, die in die Zuständigkeit von Eurojust fällt, und zweitens, weil die Mitgliedstaaten sich wenig bereit zeigen, auch nur einige ihrer Ermittlungsbefugnisse auf eine europäische Behörde zu übertragen. Der Text, in dem die Möglichkeit erörtert wird, dass die nationalen Mitglieder von Eurojust einem gemeinsamen Untersuchungsteam angehören könnten, ist ein gutes Beispiel dafür. Paradoxerweise sind die Mitglieder des Europäischen Parlaments zwar bereit, sich wirklich um schwere grenzüberschreitende Straftaten zu kümmern – einschließlich der Übertragung von Befugnissen an Eurojust, wobei unsere größte Sorge der Einhaltung der Menschenrechte gilt –, doch predigen die Mitgliedstaaten die eine Sache, während die Gesetzgebung eine andere ist. Es ist schwierig, den Bürgern Europas zu erklären, wie wir einen Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts schaffen wollen, wenn die Mitgliedstaaten den eigenen europäischen Behörden nicht genügend vertrauen. Wir als Parlament sind damit einverstanden, dass Eurojust 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche arbeiten muss. Der Ausschuss für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres hat auch zugestimmt, dass die nationalen Mitglieder von Eurojust mit den gleichen justiziellen Befugnissen ausgestattet sein müssen, die sie in ihren eigenen Ländern haben, damit Eurojust effizient arbeiten kann. Der Ausschuss hat sich ferner für die Stärkung der Beziehungen zu Europol und zum Europäischen Justiziellen Netz sowie für die Herstellung von Verbindungen zwischen europäischen und internationalen Agenturen wie Frontex, Interpol und der Weltzollorganisation ausgesprochen. Wir als Mitglieder dieses Parlaments fordern – und diese Forderung findet ihren Niederschlag im Bericht – eine echte Ausgewogenheit zwischen den Befugnissen von Eurojust und denen ihrer nationalen Mitglieder auf der einen Seite und den Rechten der Verteidigung auf der anderen. Daher zielen einige der Änderungsanträge, die ich vorgelegt habe, darauf ab, das Maß an Schutz der Verfahrensrechte, z. B. das Recht auf Verteidigung, das Recht auf ein gerechtes Verfahren, das Recht auf Unterrichtung und das Recht auf Rechtsbehelf zu stärken. Gleichzeitig stellen einige Änderungsanträge zusätzliche Sicherheitsvorkehrungen dar, auch wenn wir wissen, dass die Agentur ein starkes Datenschutzsystem eingerichtet hat. Eine wichtige Frage ist noch ungelöst. Sie betrifft die an Drittländer und internationale Organisationen übermittelten Daten. Tatsache ist, dass wir nicht wirklich wissen, was mit diesen Daten geschieht. Daher schlage ich die Einrichtung eines Bewertungsmechanismus vor, um sicherzustellen, dass unsere europäischen Standards eingehalten werden. Ich möchte Kommissar Barrot für die Erwähnung dieses Punktes danken. Zuletzt möchte ich noch auf meine Besorgnis hinsichtlich der Rolle des Europäischen Parlaments im Zusammenhang mit Eurojust zu sprechen kommen. Die Tatsache, dass wir nicht wissen, was aus dem Vertrag von Lissabon wird, macht die Angelegenheit noch Besorgnis erregender. Es existieren jedoch in der aktuellen Gesetzgebung der Europäischen Gemeinschaft keine Bestimmungen, die das Parlament davon abhalten, eine aktive Rolle bei der Kontrolle der Aktivitäten von Eurojust zu übernehmen. Es ist voll und ganz eine Frage des politischen Willens, und ich hoffe sehr, dass diesem Haus erlaubt wird, seine Aufgaben wahrzunehmen."@de9
". Κυρία Πρόεδρε, η προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης δεν θα ήταν παρά ένας αξιόλογος στόχος χωρίς τη συμμετοχή των υφιστάμενων ευρωπαϊκών οργάνων, οι ικανότητες παρέμβασης και αντίδρασης των οποίων για την καταπολέμηση του διασυνοριακού εγκλήματος πρέπει να ενισχυθούν. Θέλω να ευχαριστήσω τους σκιώδεις εισηγητές, με τους οποίους συνεργάστηκα πολύ καλά σχετικά με όλες σχεδόν τις πτυχές αυτής της έκθεσης, καθώς και τον πρόεδρο της Eurojust και την ομάδα του για την ειλικρίνειά τους κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας. Κατά την κατάρτιση αυτής της έκθεσης, άκουσα πολλούς συναδέλφους να ζητούν την καθιέρωση του θεσμού ενός ευρωπαίου εισαγγελέα. Ως προς το θέμα αυτό, τάσσομαι περισσότερο υπέρ της εναρμόνισης και της καθιέρωσης ενός ευρωπαϊκού δικαστικού συστήματος παρά υπέρ της ενίσχυσης της συνεργασίας. Εντούτοις, για διάφορους λόγους απέχουμε, προς το παρόν, αρκετά από έναν τέτοιο στόχο: καταρχάς, επειδή δεν υπάρχει ευρωπαϊκή νομοθεσία για τον χειρισμό του θέματος της αρμοδιότητας σε υποθέσεις που υπάγονται στο πεδίο αρμοδιότητας της Eurojust· δεύτερον, λόγω της απροθυμίας των κρατών μελών να μεταφέρουν ακόμη και μέρος των ελεγκτικών τους αρμοδιοτήτων σε έναν ευρωπαϊκό οργανισμό. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το κείμενο σχετικά με τη δυνατότητα συμμετοχής των εθνικών μελών της Eurojust σε κοινές ομάδες έρευνας. Είναι παράδοξο το γεγονός ότι, ενώ οι βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι διατεθειμένοι να αντιμετωπίσουν πραγματικά το σοβαρό διασυνοριακό έγκλημα –μεταξύ άλλων, με τη χορήγηση περισσότερων αρμοδιοτήτων στη Eurojust, ενώ το σημαντικότερο μέλημά μας είναι ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων– τα κράτη μέλη άλλα δηλώνουν και άλλα νομοθετούν. Είναι δύσκολο να εξηγήσουμε στους ευρωπαίους πολίτες πώς είναι δυνατόν να καθιερώσουμε έναν χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης αν τα κράτη μέλη δεν εμπιστεύονται επαρκώς τα ίδια τα ευρωπαϊκά μας όργανα. Ως βουλευτές του ΕΚ, κατανοούμε και συμφωνούμε με το γεγονός ότι η Eurojust πρέπει να λειτουργεί 24 ώρες την ημέρα, επτά ημέρες την εβδομάδα. Η Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων έχει επίσης συμφωνήσει ως προς το ότι, για να είναι αποδοτική η Eurojust, επιβάλλεται τα εθνικά μέλη της να έχουν τις ίδιες δικαστικές αρμοδιότητες που απολαμβάνουν στις χώρες τους. Ψήφισε επίσης υπέρ της ενίσχυσης των σχέσεων με τη Europol και το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο, και της δημιουργίας συνδέσμων με άλλα ευρωπαϊκά και διεθνή όργανα, όπως η Frontex, η INTERPOL και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Τελωνείων. Εκείνο που επιδιώκουμε ως μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου –και η έκθεση αντικατοπτρίζει τη συγκεκριμένη προσέγγιση– είναι η ορθή εξισορρόπηση των αρμοδιοτήτων της Eurojust και των εθνικών μελών της, αφενός, και των δικαιωμάτων του εναγόμενου, αφετέρου. Γι’ αυτό αρκετές από τις τροπολογίες που έχω καταθέσει έχουν ως στόχο την αύξηση του επιπέδου προστασίας των δικονομικών δικαιωμάτων, όπως το δικαίωμα στην υπεράσπιση, το δικαίωμα σε δίκαιη δίκη, το δικαίωμα ενημέρωσης και το δικαίωμα δικαστικής προσφυγής. Συγχρόνως, αν και γνωρίζουμε το ισχυρό σύστημα προστασίας δεδομένων που έχει δημιουργήσει ο οργανισμός, αρκετές τροπολογίες συνεισφέρουν πρόσθετα μέτρα προφύλαξης. Εντούτοις, εξακολουθεί να υπάρχει μια σημαντική ανησυχία σχετικά με τα δεδομένα που διαβιβάζονται σε τρίτες χώρες και διεθνείς οργανισμούς, επειδή η αλήθεια είναι ότι δεν γνωρίζουμε, στην πραγματικότητα, πώς θα χρησιμοποιηθούν αυτά τα δεδομένα. Επομένως, για να βεβαιωθούμε ότι τηρούνται τα ευρωπαϊκά μας πρότυπα, προτείνω την κατάρτιση ενός μηχανισμού αξιολόγησης. Θέλω δε να ευχαριστήσω τον Επίτροπο Barrot επειδή έθιξε αυτό το θέμα. Τέλος, με απασχολεί ο ρόλος που πρέπει να διαδραματίσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όσον αφορά τη Eurojust. Το γεγονός ότι αγνοούμε ακόμη τη μελλοντική τύχη της Συνθήκης της Λισαβόνας, εντείνει ακόμη περισσότερο τις ανησυχίες μας. Παρόλα αυτά, δεν υπάρχει τίποτα στο ισχύον κοινοτικό δίκαιο το οποίο να εμποδίζει το Κοινοβούλιο να διαδραματίσει ενεργό ρόλο στην εποπτεία των δραστηριοτήτων της Eurojust. Είναι αποκλειστικά θέμα πολιτικής βούλησης, και ελπίζω ειλικρινά ότι θα επιτραπεί στο Σώμα να επιτελέσει το έργο του."@el10
"Señora Presidenta, concebir la Unión Europea como un espacio de libertad, seguridad y justicia no sería más que un objetivo notable si no se contara con la participación de las agencias europeas ya establecidas, cuyas capacidades de acción y reacción en cuanto a la lucha contra la delincuencia organizada transfronteriza deben reforzarse. Desearía dar las gracias a los ponentes alternativos, con quienes he cooperado muy satisfactoriamente en casi todos los aspectos de este informe, y también al Presidente de Eurojust y a su equipo por haberse mostrado tan abiertos durante este proceso. Mientras elaboraba el informe, escuché a numerosos colegas pedir la creación del cargo de fiscal europeo. A este respecto, estoy mucho más a favor de la armonización y el establecimiento de un sistema de justicia europeo que de reforzar la cooperación. Sin embargo, por razones diversas, nos hallamos, por el momento, bastante lejos aún de tal meta: en primer lugar, porque no existe legislación europea alguna que aborde el tema de la jurisdicción en casos que son competencia de Eurojust; en segundo lugar, debido a la renuencia mostrada por los Estados miembros a la hora de transferir siquiera una parte de sus competencias de investigación a una agencia europea. El texto sobre la posibilidad de que los miembros nacionales de Eurojust formen parte de equipos de investigación conjunta proporciona un buen ejemplo. Es una paradoja que, mientras que los diputados al Parlamento Europeo están dispuestos a abordar verdaderamente el tema de la delincuencia transfronteriza grave —incluso mediante la adjudicación de más competencias a Eurojust, siendo nuestra inquietud principal el respeto de los derechos humanos— los Estados miembros estén predicando una cosa pero legislando otra. Es difícil explicar a los ciudadanos europeos cómo podemos crear un espacio de libertad, seguridad y justicia si los Estados miembros no confían lo bastante en nuestras propias agencias europeas. Nosotros, como diputados al Parlamento, comprendemos y admitimos que Eurojust debe trabajar 24 horas al día, siete días a la semana. La Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior también se ha mostrado de acuerdo en que, para que Eurojust sea eficaz, es esencial que sus miembros nacionales tengan las mismas competencias judiciales de que gozan en sus propios países. También he votado a favor de fortalecer las relaciones con Europol y la Red Judicial Europea y de entablar vínculos con otros organismos europeos e internacionales, como Frontex, Interpol y la Organización Mundial de Aduanas. Lo que nosotros, como diputados al Parlamento, exigimos —y el informe es un reflejo de este planteamiento— es un equilibrio adecuado entre las competencias de Eurojust y las de sus miembros nacionales, por un lado, y los derechos del acusado, por el otro. Por eso, varias de las enmiendas que he presentado tienen como objetivo aumentar el nivel de protección de los derechos procesales, como el derecho de defensa, el derecho a tener un juicio justo, el derecho a ser informado y el derecho de resarcimiento judicial. Al mismo tiempo, aunque conozcamos el fuerte sistema de protección de datos establecido por la Agencia, varias enmiendas representan medidas preventivas adicionales. Sin embargo, sigue existiendo un importante motivo de preocupación en relación con los datos transmitidos a terceros países y a organizaciones internacionales, ya que no sabemos, en realidad, lo que sucederá con estos datos. Por consiguiente, para garantizar que se observen nuestras propias normas europeas, propongo la creación de un mecanismo de evaluación. Desearía dar las gracias al Comisario Barrot por mencionar este punto. En último lugar, me preocupa la función que el Parlamento Europeo debe desempeñar con relación a Eurojust. No saber cuál será el destino del Tratado de Lisboa hace que la situación sea aún más preocupante. Sin embargo, no hay nada en la legislación comunitaria vigente que impida que el Parlamento desempeñe una función activa en la supervisión de las actividades de Eurojust. Se trata de un asunto sujeto por completo a la voluntad política, por lo que espero verdaderamente que se permita a esta Cámara hacer su trabajo."@es21
"Austatud juhataja, Euroopa Liidu kui vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajaneva ala kujutamine oleks pelgalt tähelepanuväärne eesmärk, kui poleks kaasatud eelnevalt asutatud Euroopa ameteid, kelle võime tegutseda ning reageerida organiseeritud piiriülese kuritegevusega võitlemiseks peaks tugevnema. Tahaksin tänada variraportööre, kellega olen teinud head koostööd peaaegu kõigis käesoleva raporti aspektides, ning Eurojusti presidenti ja tema meeskonda avatuse eest selle tegevuse ajal. Seda raportit koostades pöördusid paljud minu kolleegid Euroopa prokuratuuri poole. Selles suhtes olen rohkem kooskõlastamise ja Euroopa õigusalase süsteemi rajamise kui koostöö tugevdamise poolt. Vaatamata sellele oleme praeguseks mitmel põhjusel sellisest Euroopa eesmärgist üsna kaugel: esiteks seetõttu, et pole Euroopa õigusakte, mis käsitlevad kohtualluvuse küsimust Eurojusti pädevuses olevate kohtuasjade puhul, teiseks liikmesriikide vastuseisu tõttu viia vaid mõned uurimisvolitused üle Euroopa asutusse. Heaks näiteks on dokument, mis käsitleb Eurojusti riiklike liikmete võimalikku osalust ühistes uurimismeeskondades. On paradoks, et kui Euroopa Parlamendi liikmed on valmis tõsiste üleriigiliste kuritegudega tegelema, andes Eurojustile sealhulgas rohkem volitusi, olles kõige rohkem huvitatud inimõigustest lugupidamisest, propageerivad nad üht, kuid kehtestavad õigusakte teisiti. Euroopa Liidu elanikele on keeruline seletada, kuidas saame luua vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajaneva ala, kui liikmesriigid Euroopa asutusi piisavalt ei usalda. Mõistame ning nõustume parlamendis asjaoluga, et Eurojust peab töötama ööpäevaringselt, seitse päeva nädalas. Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon on samuti nõus, et Eurojusti tõhususeks on tähtis, et riiklikel liikmetel oleksid samad volitused, mis on neil oma riigis. Samuti hääletatakse suhete tugevdamise poolt Europoli ja Euroopa õigusalase koostöö võrgustikuga ning teiste Euroopa ja rahvusvaheliste ametite, nagu näiteks Frontex, Interpol ja Maailma Tolliorganisatsioon, sidemete loomise poolt. Euroopa Parlamendi liikmetena nõuame – ning raport kajastab seda käsitlust – ühelt poolt Eurojusti ning riiklike liikmete volituste tõelist tasakaalu ning teiselt poolt kostja õigusi. Seetõttu on mitme minu esitatud muudatusettepaneku eesmärgiks suurendada andmekaitse taset menetlusõiguses, nt õigust kaitsele, õigust õiglasele kohtumõistmisele, õigust saada teavet ja õigust saada õiguslikku hüvitist. Vaatamata sellele, et oleme teadlikud tugevast ameti rajatud andmekaitsesüsteemist, toovad mitu muudatusettepanekut samal ajal esile täiendavaid kaitsemeetmeid. Siiski panevad aga muretsema kolmandatele riikidele ja rahvusvahelistele organisatsioonidele edastatud andmed, sest tegelikult me ei tea, mis nende andmetega hiljem toimub. Seetõttu teen ettepaneku kehtestada hindamismehhanism, et tagada Euroopa standardite järgimine. Tahaksin tänada volinik Jacques Barrot’d selle mainimise eest. Viimaks teeb mulle muret Euroopa Parlamendi roll Eurojusti suhtes. Teadmatus Lissaboni lepingu saatuse suhtes teeb asjaolud veelgi muret tekitavamaks. Siiski ei takista miski kehtivas ühenduse õiguses parlamendil Eurojusti tegevuse kontrollimisel aktiivset rolli mängida. See sõltub täielikult poliitilisest tahtest ning ma loodan tõesti, et sellel täiskogul võimaldatakse seda tööd teha."@et5
"Arvoisa puhemies, suunnitelma Euroopan unionin kehittämisestä vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueeksi olisi pelkästään kaunis tavoite, elleivät jo vakiintuneet Euroopan unionin virastot sitoutuisi sen toteuttamiseen. Tarkoituksena on vahvistaa näiden virastojen toimintavalmiuksia ja kykyä torjua rajatylittävää järjestäytynyttä rikollisuutta. Haluaisin kiittää varjoesittelijöitä, joiden kanssa olen tehnyt hyvää yhteistyötä lähes kaikilla mietintöön liittyvillä osa-alueilla, samoin kuin Eurojustin puheenjohtajaa ja hänen työryhmäänsä heidän avoimuudestaan työn aikana. Mietintöä laatiessani kuulin monien kollegoideni kehottavan perustamaan Euroopan syyttäjään. Tässä asiassa kannatan huomattavasti enemmän yhdenmukaistamista ja Euroopan oikeusjärjestelmän perustamista kuin yhteistyön vahvistamista. Monien eri syiden vuoksi me olemme kuitenkin tällä hetkellä vielä melko kaukana tästä tavoitteesta: ensimmäinen syy on se, ettei ole olemassa minkäänlaista Euroopan unionin lainsäädäntöä, jossa säädettäisiin toimivaltakysymyksistä Eurojustin toimivaltaan kuuluvissa tapauksissa; toisena syynä on jäsenvaltioiden osoittama haluttomuus siirtää edes osaa tutkintavallastaan Euroopan unionin virastolle. Hyvä esimerkki on teksti, jossa käsitellään Eurojustin kansallisten jäsenten mahdollisuutta osallistua yhteisiin tutkintaryhmiin. On ristiriitaista, että kun Euroopan parlamentin jäsenet ovat valmiita puuttumaan todellakin vakaviin rajatylittäviin rikoksiin – myös lisäämällä Eurojustin toimivaltaa ja kiinnittäen erityistä huomiota ihmisoikeuksiin –, samaan aikaan jäsenvaltiot julistavat yhtä mutta toteuttavat lainsäädännössään toista. Euroopan kansalaisille on vaikea selittää, miten me pystymme perustamaan vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen, jos jäsenvaltiot eivät luota riittävästi Euroopan unionin omiin virastoihin. Me Euroopan parlamentissa ymmärrämme ja hyväksymme sen tosiasian, että Eurojustin on toimittava vuorokauden ympäri seitsemänä päivänä viikossa. Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnassa on myös päästy yksimielisyyteen siitä, että Eurojustin tehokkuuden varmistamiseksi sen kansallisille jäsenille on ehdottomasti myönnettävä sama oikeudellinen toimivalta kuin heillä on omissa maissaankin. Valiokunnan äänestyksessä kannatettiin myös suhteiden lujittamista Europoliin ja Euroopan oikeudelliseen verkostoon sekä yhteyksien luomista muihin eurooppalaisiin ja kansainvälisiin virastoihin, joita ovat esimerkiksi Frontex, Interpol ja Maailman tullijärjestö. Euroopan parlamentin jäseninä me vaadimme – kuten mietinnöstä käy ilmi – asianmukaista tasapainottamista toisaalta Eurojustin ja sen kansallisten jäsenten toimivallan ja toisaalta vastaajien oikeuksien välillä. Tästä syystä useilla esittämilläni tarkistuksilla pyritään parantamaan menettelyyn liittyvien oikeuksien suojaa. Tällaisia oikeuksia ovat muun muassa oikeus puolustukseen, oikeus syrjimättömään oikeudenkäyntiin, oikeus saada tietoja ja muutoksenhakuoikeus. Samaan aikaan monissa tarkistuksissa esitetään uusia tietosuojaa parantavia tekijöitä, vaikka olemmekin tietoisia virastoon perustetusta tehokkaasta tietosuojajärjestelmästä. Olemme yhä huolissamme kolmansiin maihin ja kansainvälisille organisaatioille välitettävistä tiedoista, koska tosiasiassa emme tiedä, mitä näille tiedoille todellisuudessa tapahtuu. Siksi ehdotan arviointimekanismin käyttöönottoa varmistaaksemme, että eurooppalaisia standardeja noudatetaan. Haluaisin kiittää komission jäsentä Jacques Barrot’ta tämän asian esille ottamisesta. Vielä lopuksi eräs tärkeä seikka. Olen huolissani myös siitä, minkälainen asema Euroopan parlamentilla pitäisi olla suhteessa Eurojustiin. Tietämättömyys Lissabonin sopimuksen kohtalosta tekee asioista vieläkin huolestuttavampia. Yhteisön nykyisessä lainsäädännössä ei kuitenkaan millään tavalla estetä Euroopan parlamenttia osallistumasta aktiivisesti Eurojustin toiminnan valvontaan. Asia riippuu täysin poliittisesta tahdosta, ja toivon todellakin, että parlamentille annetaan mahdollisuus työnsä hoitamiseen."@fi7
"Madame la Présidente, concevoir l’Union européenne comme un espace de liberté, de sécurité et de justice ne serait rien de plus qu’un remarquable objectif sans l’implication des agences européennes déjà établies et dont les capacités à agir et à réagir pour lutter contre la criminalité organisée transfrontière devraient être renforcées. J’aimerais remercier les rapporteurs fictifs, avec lesquels j’ai pu travailler efficacement sur presque tous les aspects de ce rapport, ainsi que le président d’Eurojust et son équipe pour leur ouverture durant ce processus. Lors de la rédaction de ce rapport, j’ai entendu de nombreux collègues réclamer un procureur européen. À cet égard, je suis de loin plus favorable à une harmonisation et à l’établissement d’un système judiciaire européen qu’à un renforcement de la coopération. Cependant, pour un certain nombre de motifs, nous sommes, pour l’instant, encore bien loin d’avoir atteint cet objectif: premièrement, parce qu’il n’y a pas de réglementation européenne qui aborde la question de la compétence judiciaire dans les cas qui sont du ressort d’Eurojust; deuxièmement, en raison de la réticence manifestée par les États membres à transférer ne fût-ce que certains de leurs pouvoirs d’enquête à une agence européenne. Le texte offrant la possibilité aux membres nationaux d’Eurojust de se joindre à des équipes communes d’enquête en est un bon exemple. Il est paradoxal de constater que tandis que les membres du Parlement européen sont prêts à aborder véritablement la criminalité transfrontalière grave – par l’octroi notamment de davantage de pouvoirs à Eurojust, notre préoccupation majeure étant le respect des droits humains – les États membres prêchent une chose mais en légifèrent une autre. Il est difficile d’expliquer aux citoyens européens comment nous pouvons établir un espace de liberté, de sécurité et de justice si les États membres ne font pas suffisamment confiance à leurs propres agences européennes. Nous, en tant que Parlement, comprenons et approuvons le fait qu’Eurojust doive fonctionner 24 h/24 h, sept jours sur sept. La commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures convient également que pour qu’Eurojust soit efficace, il est essentiel que ses membres nationaux disposent des mêmes pouvoirs judiciaires que ceux dont ils jouissent dans leur propre pays. Nous votons également en faveur d’un renforcement des relations avec Europol et le réseau judiciaire européen, et de la création de liens avec d’autres agences européennes et internationales telles que Frontex, Interpol et l’Organisation mondiale des douanes. Ce que nous, en tant que Parlement, demandons – et le rapport est le reflet de cette approche – c’est un juste équilibre entre les pouvoirs d’Eurojust et ceux de ses membres nationaux d’une part et les droits des prévenus d’autre part. C’est la raison pour laquelle plusieurs des amendements que j’ai déposés visent à augmenter le niveau de protection des droits procéduraux tels que le droit à la défense, le droit à un procès équitable, le droit à l’information et le droit au recours judiciaire. De même, bien que nous soyons conscients du solide système de protection des données établi par l’agence, plusieurs amendements constituent des garanties supplémentaires. Toutefois, une inquiétude majeure subsiste encore à l’égard des données transmises à des pays tiers et à des organisations internationales car la vérité est que nous ne savons pas, en réalité, ce qu’il advient de ces données. Par conséquent, afin d’être sûrs que nos propres normes européennes soient respectées, je propose de mettre sur pied un mécanisme d’évaluation. Je voudrais remercier le commissaire Barrot d’y avoir fait mention. Dernier point et non le moindre, je m’inquiète à propos du rôle que le Parlement européen devra jouer vis-à-vis d’Eurojust. Le fait de ne pas savoir quel sort sera réservé au traité de Lisbonne rend cet aspect encore plus préoccupant. Toutefois, rien dans la législation communautaire actuelle n’empêche le Parlement de jouer un rôle actif en matière de supervision des activités d’Eurojust. Il s’agit essentiellement d’une question de volonté politique et j’espère sincèrement que cette Assemblée sera en mesure de faire son travail."@fr8
"Elnök asszony, az Európai Unió szabadságon, biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térségeként való elképzelése pusztán egy rendkívüli cél volna a fennálló európai ügynökségek bevonása nélkül, amelyeknek meg kell erősíteniük fellépési és reagáló képességeiket, hogy szembeszálljanak a szervezett, határon átnyúló bűnözéssel. Szeretnék köszönetet mondani az árnyékelőadóknak, akikkel a jelentés majd minden aspektusán remekül dolgoztunk együtt, valamint az Eurojust elnökének és csapatának az e folyamatban tanúsított nyíltságukért. A jelentés készítése folyamán számos kollégát hallottam egy európai ügyész szükségességéért felszólalni. Ilyen tekintetben inkább részesítem előnyben a harmonizációt és egy európai igazságügyi rendszer felállítását, mint az együttműködés megerősítését. Azonban számos okból jelenleg igen távol állunk egy effajta cél megvalósításától: elsősorban azért, mert nincs olyan európai jogszabály, amely az igazságszolgáltatás kérdésével foglalkozik olyan esetekben, amelyek az Eurojust hatásköre alá tartoznak; másodszor a tagállamok által arra vonatkozóan tanúsított vonakodás miatt, hogy átruházzák vizsgálati jogkörük egy részét egy európai ügynökségre. Jó példája ennek az Eurojust nemzeti tagjainak közös nyomozócsoportban történő részvételének lehetőségéről szóló szöveg. Paradoxon, hogy míg az Európai Parlament képviselői készen állnak a határon átnyúló, súlyos bűnözés valódi kezelésére – ideértve az Eurojustra átruházott nagyobb hatáskört, és figyelembe véve fő érdekünket, az emberi jogok tiszteletben tartását is –, a tagállamok egy dolgot prédikálnak, és megint másként törvénykeznek. Nehéz megmagyarázni az európai polgároknak, hogy hogyan tudjuk létrehozni a szabadságon, biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térséget, ha a tagállamok nem bíznak meg kellően saját európai ügynökségeinkben. Mi, parlamentként megértjük, és egyetértünk azzal a ténnyel, hogy az Eurojustnak napi 24 órában kell dolgoznia, a hét minden napján. Az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság szintén egyetértését fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy az Eurojust hatékony működése céljából szükséges, hogy annak nemzeti tagjai ugyanolyan igazságszolgáltatási hatáskörökkel rendelkezzenek, mint saját országukban. A bizottság emellett az Europollal és az Európai Igazságügyi Hálózattal fenntartott kapcsolatok megerősítése mellett szavazott, valamint kapcsolatok kialakítása mellett más európai és nemzetközi ügynökségekkel, mint például a Frontexszel, az Interpollal és a Vámigazgatások Világszervezetével. Amit mi, mint a Parlament képviselői elvárunk, – és a jelentés tükrözi ezen megközelítést – az egyfelől egy megfelelő egyensúly az Eurojust és annak nemzeti tagjainak hatáskörei, és másfelől a vádlott jogai között. Ez az oka annak, hogy néhány általam előterjesztett módosítás célja az olyan eljárási jogok védelmi szintjének növelése, mint például a védelemhez, a tisztességes tárgyaláshoz, a tájékoztatásra, és a bírósági jogvédelemhez való jog. Ugyanakkor bár tisztában vagyunk az ügynökség által felállított erős adatvédelmi rendszerrel, néhány módosítás további biztosítékot jelent. Azonban továbbra is fennáll egy nagy probléma a harmadik országoknak és nemzetközi szervezeteknek történő adattovábbítással kapcsolatban, mert az igazság az, hogy a valóságban nem tudjuk, mi fog történni ezekkel az adatokkal. Ennélfogva, hogy biztosítsuk a mi európai szabványaink érvényesülését, javaslom egy értékelési mechanizmus létrehozását. Szeretnék köszönetet mondani Barrot biztos úrnak azért, hogy ezt megemlítette. Végül, de nem utolsósorban, aggódom az Európai Parlament Eurojusttal kapcsolatos szerepéért. Nem tudván, hogy mi lesz a Lisszaboni Szerződés sorsa, a helyzet még aggasztóbb. Azonban a jelenlegi közösségi jog szerint semmi sem akadályozza meg, hogy a Parlament az Eurojust tevékenységeinek felügyelésében aktív szerepet vállaljon. Ez teljes mértékben politikai akarat kérdése, és őszintén remélem, hogy e Ház elvégezheti majd munkáját."@hu11
". Signora Presidente, concepire l’Unione europea come uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia non sarebbe nient’altro che un obiettivo considerevole senza il coinvolgimento delle agenzie europee già istituite, le cui capacità di intervenire e reagire per combattere il crimine organizzato transfrontaliero dovrebbero diventare maggiormente solide. Vorrei ringraziare i relatori ombra, con cui ho lavorato molto bene su quasi tutti gli aspetti di tale relazione, nonché il presidente di Eurojust e il suo gruppo per la loro apertura durante questo processo. Nell’elaborare questa relazione, ho sentito chiedere un procuratore europeo da parte di numerosi colleghi. A tale proposito, sono più favorevole all’armonizzazione e all’istituzione di un ordinamento giudiziario europeo, piuttosto che rafforzare la cooperazione. Tuttavia, per una serie di ragioni, attualmente, siamo ancora abbastanza lontani da un simile obiettivo: primo, poiché non esiste una legislazione europea che tratti la questione della giurisdizione in casi di competenza di Eurojust; secondo, a causa della riluttanza dimostrata dagli Stati membri a trasferire alcune delle loro competenze investigative a un’agenzia europea. Il testo sulla possibilità che membri nazionali di Eurojust facciano parte di gruppi comuni d’investigazione offre un buon esempio. E’ un paradosso che, mentre i deputati del Parlamento europeo sono pronti ad affrontare veramente gravi crimini transfrontalieri, garantendo anche più poteri a Eurojust, con la massima attenzione prestata al rispetto dei diritti umani, gli Stati membri stiano sostenendo una cosa, legiferandone un’altra. E’ difficile spiegare ai cittadini europei come possiamo stabilire uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia se i paesi membri non credono a sufficienza nelle nostre agenzie europee. Noi, in quanto Parlamento, comprendiamo e condividiamo che Eurojust debba essere operativo 24 ore al giorno, sette giorni la settimana. La commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni ha inoltre concordato che, affinché Eurojust sia efficiente, è essenziale per i suoi membri nazionali di disporre delle medesime competenze giuridiche dei loro paesi. Ho anche votato a favore del consolidamento delle relazioni con Europol e la rete giudiziaria europea, e della creazione di collegamenti con altre agenzie europee e internazionali, quali Frontex, Interpol e l’Organizzazione mondiale delle dogane. Ciò che chiediamo in quanto deputati di questo Parlamento, e la relazione è una riflessione di tale approccio, è un equilibrio appropriato tra le competenze di Eurojust e quelle dei suoi membri nazionali, da un lato, e i diritti dell’accusato, dall’altro. Perciò, molti degli emendamenti che ho presentato mirano ad accrescere il livello di tutela dei diritti procedurali, come il diritto alla difesa, a un equo processo, a essere informati e al ricorso giudiziario. Allo stesso tempo, anche se siamo consapevoli del valido sistema di protezione dei dati stabilito dall’agenzia, diversi emendamenti rappresentano ulteriori misure di sicurezza. Tuttavia, esiste ancora una grande preoccupazione relativa ai dati trasmessi a terzi paesi e organizzazioni internazionali, poiché la verità è che non sappiamo, in realtà, ciò che accadrà a questi dati. Quindi, al fine di garantire che siano osservati i nostri europei, propongo di creare un meccanismo di valutazione. Desidero ringraziare il Commissario Barrot per aver menzionato tale aspetto. Ultimo, ma non meno importante, sono interessata al ruolo che il Parlamento europeo dovrebbe svolgere in relazione a Eurojust. Non sapendo quale sarà il destino del Trattato di Lisbona, rende la situazione ancora più preoccupante. Tuttavia, nell’attuale diritto comunitario non esiste nulla che impedisca al Parlamento di rivestire un ruolo attivo nel verificare le attività di Eurojust. Si tratta del tutto di una questione di volontà politica, e spero davvero che a quest’Aula sia consentito di compiere il proprio lavoro."@it12
"Gerb. pirmininke, suvokiant Europos Sąjungą kaip laisvės sritį, saugumas ir teisingumas būtų vien tik puikus tikslas, jei čia nedalyvautų jau įkurtos Europos agentūros, kurių galią veikti ir reaguoti kovoje su organizuotu tarpvalstybiniu nusikalstamumu dar reikia sustiprinti. Norėčiau padėkoti šešėliniams pranešėjams, su kuriais aš labai puikiai dirbau rengdama beveik visus šio pranešimo aspektus, taip pat Eurojusto pirmininkui bei jo komandai už jų atvirumą šio proceso metu. Rengdama šį pranešimą, iš daugelio kolegų girdėjau raginimus įvesti Europos prokuroro pareigybę. Šiuo atžvilgiu aš daug labiau pasisakau už suderinimą ir Europos teisingumo sistemos įkūrimą negu už bendradarbiavimo stiprinimą. Tačiau dėl daugelio priežasčių šiuo metu esame vis dar gana toli nuo tokio tikslo: pirma, dėl to, kad nėra jokių Europos teisės aktų, reglamentuojančių jurisdikcijos atvejus, kurie priklauso Eurojusto kompetencijai; antra, dėl valstybių narių parodyto nenoro perleisti Europos agentūrai kai kuriuos iš jų turimų tyrimo įgaliojimų. Geras pavyzdys būtų tekstas dėl Eurojusto nacionalinių narių galimybės dalyvauti bendrose tyrimo komandose. Paradoksalu, kad nors Europos Parlamento nariai yra pasiruošę iš tikrųjų spręsti rimtą tarpvalstybinio nusikalstamumo problemą ir suteikti daugiau įgaliojimų Eurojustui, nes mums daugiausia rūpesčio kelia pagarba žmogaus teisėms – valstybės narės vienaip kalba, bet kitaip leidžia įstatymus. Sudėtinga paaiškinti Europos gyventojams, kaip mes galime įkurti laisvės, saugumo ir teisingumo erdvę, jei valstybės narės nepakankamai pasitiki mūsų pačių Europos agentūromis. Mes, kaip Parlamentas, suprantame ir sutinkame su tuo, kad Eurojustas turi dirbti 24 valandas dieną, septynias dienas per savaitę. Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas taip pat sutiko, kad siekiant pakelti Eurojusto efektyvumą, jo nacionaliniams nariams būtina turėti tuos pačius teisminius įgaliojimus, kuriuos jie turi savo šalyse. Jis taip pat balsavo už ryšių su Europolu ir Europos teisminiu tinklu stiprinimą ir ryšių kūrimą su kitomis Europos ir tarptautinėmis agentūromis, kaip antai Frontexu, Interpolu ir Pasaulio muitinių organizacija. Mes, šio Parlamento nariai, reikalaujame – ir pranešime yra atspindėtas šis požiūris – kad būtų pasiektas deramas balansas tarp, viena vertus, Eurojusto ir tų jo nacionalinių narių įgaliojimų ir, kita vertus, kaltinamojo teisių. Štai kodėl keliais mano pateiktais pakeitimais siekiama padidinti procedūrinių teisių apsaugos lygį; tai apima teisę į gynybą, teisę į teisingą teismą, teisę į informacijos gavimą ir teisę į teisminį kompensavimą. Ir nors žinome apie agentūros įvestą veiksmingą duomenų apsaugos sistemą, keli pakeitimai pasitarnauja kaip papildomi saugikliai. Tačiau daugiausia rūpesčio kelia duomenys, perduodami į trečiąsias šalis ir tarptautines organizacijas, nes, tiesą sakant, mes nežinome, kas iš tikrųjų atsitiks šiems duomenims. Todėl, siekiant užtikrinti, kad būtų laikomasi mūsų Europos standartų, aš siūlau įkurti vertinimo mechanizmą. Norėčiau padėkoti Komisijos nariui J. Barrotui už to paminėjimą. Paskutinis dalykas, bet jis taip pat svarbus, yra mano susirūpinimas dėl vaidmens, kurį Europos Parlamentas turėtų atlikti dėl Eurojusto. Nežinant, koks likimas laukia Lisabonos sutarties, viskas dar labiau kelia susirūpinimą. Tačiau dabartinė Bendrijos teisė tikrai netrukdo Parlamentui atlikti aktyvų vaidmenį prižiūrint Eurojusto veiklą. Tai yra vien politinės valios klausimas, ir aš iš tikrųjų tikiuosi, kad šiems Rūmams bus leista atlikti savo darbą."@lt14
"Priekšsēdētājas kundze, iecere par Eiropas Savienību kā brīvības, drošības un taisnīguma telpu nebūs nekas vairāk par ievērojamu mērķi bez tādu jau izveidotu Eiropas aģentūru līdzdalības, kuru iespējām rīkoties un reaģēt, lai cīnītos pret organizēto pārrobežu noziedzību, ir jākļūst plašākām. Es vēlētos pateikties „ēnu” referentiem, ar kuriem es ļoti veiksmīgi strādāju gandrīz pie visiem šī ziņojuma aspektiem, kā arī priekšsēdētājam un viņa komandai par viņu atvērtību šī procesa laikā. Sagatavojot šo ziņojumu, es dzirdēju, ka daudzi kolēģi pieminēja Eiropas prokuroru. Šajā sakarā es daudz vairāk atbalstu saskaņošanu un Eiropas tiesiskuma sistēmas izveidi nekā sadarbības pastiprināšanu. Tomēr vairāku iemeslu dēļ mēs pagaidām esam diezgan tālu no šī mērķa: pirmkārt, tāpēc, ka nav Eiropas tiesību aktu, kas risinātu jurisdikcijas jautājumu gadījumos, kas ir kompetencē; otrkārt, tāpēc, ka dalībvalstis izrāda nepatiku nodot pat daļu savu izmeklēšanas pilnvaru Eiropas aģentūrai. Dokuments par iespēju, ka valstu dalībnieki varētu būt daļa no kopējām izmeklēšanas komandām, ir labs piemērs. Tas ir paradokss, ka Eiropas Parlamenta deputāti ir gatavi patiesi izskatīt nopietnus pārrobežu noziegumus – tostarp piešķirot lielākas pilnvaras ņemot vērā, ka mūsu lielākās bažas ir cilvēktiesību ievērošana, tomēr dalībvalstis sludina vienu, bet tiesību aktus pieņem par ko citu. Ir grūti paskaidrot Eiropas iedzīvotājiem, kā mēs varam izveidot brīvības, drošības un tiesiskuma telpu, ja dalībvalstis nepietiekami uzticas mūsu pašu Eiropas aģentūrām. Mēs kā Parlaments saprotam un piekrītam tam, ka ir jāstrādā 24 stundas diennaktī, septiņas dienas nedēļā. Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja arī ir piekritusi, ka, lai būtu efektīva, ir būtiski, lai tās valstu dalībniekiem būtu tāda pati tiesu vara, kāda tiem ir viņu valstī. Tā arī balsoja par attiecību stiprināšanu ar un Eiropas Tiesiskās sadarbības tīklu un par sakaru izveidi ar Eiropas un starptautiskajām aģentūrām, piemēram Interpolu un Pasaules muitas organizāciju. Mēs kā Parlamenta deputāti pieprasām – un ziņojums atspoguļo šo pieeju – pienācīgu līdzsvaru starp pilnvarām un tās valstu dalībnieku pilnvarām, no vienas puses, un atbildētāja tiesībām, no otras puses. Tādēļ vairāku manis iesniegto grozījumu mērķis ir palielināt tādu procesuālo tiesību aizsardzības līmeni kā tiesības uz aizstāvību, tiesības uz taisnīgu tiesu, tiesības būt informētam un tiesības uz aizsardzību tiesā. Vienlaicīgi, lai gan mēs apzināmies stabilo datu aizsardzības sistēmu, ko izveidojusi aģentūra, vairāki grozījumi piedāvā papildu aizsardzību. Tomēr joprojām pastāv lielas bažas par datiem, kas tiek nosūtīti trešām valstīm un starptautiskām organizācijām, jo patiesība ir tāda, ka īstenībā mēs nezinām, kas notiks ar šiem datiem. Tādēļ, lai nodrošinātu, ka tiek ievēroti mūsu pašu Eiropas standarti, es ierosinu izveidot novērtēšanas mehānismu. Es vēlētos pateikties komisāram par šī aspekta pieminēšanu. Pēdējais, bet ne mazāk svarīgais ir tas, ka es esmu noraizējusies par lomu, kādu Eiropas Parlamentam ir jāpilda attiecībās ar . Nezinot, kas notiks ar Lisabonas līgumu, mēs padarīsim situāciju vēl nemierīgāku. Tomēr pašreizējos Kopienas tiesību aktos nekas neliedz Parlamentam aktīvi piedalīties darbību uzraudzībā. Tas pilnībā ir politiskas gribas jautājums, un es patiešām ceru, ka Parlamentam tiks ļauts darīt savu darbu."@lv13
"Madam President, conceiving of the European Union as an area of freedom, security and justice would be nothing but a remarkable goal without the involvement of the already-established European agencies, whose capacities to act and react to combat organised cross-border crime should become stronger. I should like to thank the shadow rapporteurs, with whom I have worked very well on nearly all aspects of this report, and also the President of Eurojust and his team for their openness during this process. While drawing up this report, I heard many colleagues call for a European prosecutor. In this respect, I am much more in favour of harmonisation and the setting-up of a European justice system than of reinforcing cooperation. However, for a number of reasons we are, for the time being, still pretty far from such a goal: firstly, because there is no European legislation addressing the issue of jurisdiction in cases that are the competence of Eurojust; secondly, because of the reluctance shown by Member States even to transfer some of their investigative powers to a European agency. The text on the possibility of Eurojust’s national members being part of a joint investigation teams provides a good example. It is a paradox that while the Members of the European Parliament are ready to truly address serious cross-border crime – including by granting more powers to Eurojust, with our major concern being respect for human rights – the Member States are preaching one thing but legislating in another. It is difficult to explain to European citizens how we can establish an area of freedom, security and justice if Member States do not sufficiently trust our own European agencies. We as a Parliament understand and agree with the fact that Eurojust must work 24 hours a day, seven days a week. The Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs has also agreed that in order for Eurojust to be efficient it is essential for its national members to have the same judicial powers they enjoy in their own countries. It also voted in favour of strengthening relations with Europol and the European judicial network, and of creating links with other European and international agencies, such as Frontex, Interpol and the World Customs Organisation. What we as Members of this Parliament require – and the report is a reflection of this approach – is a proper balance between the powers of Eurojust and those of its national members, on the one hand, and the rights of the defendant, on the other. That is why several of the amendments I have tabled aim to increase the level of protection of procedural rights, such as the right to defence, the right to a fair trial, the right to be informed and the right to judicial redress. At the same time, although we are aware of the strong data-protection system established by the agency, several amendments represent additional safeguards. However, a major concern still exists about data transmitted to third countries and international organisations, because the truth is that we do not know, in reality, what will happen to this data. Therefore, in order to make sure that our own European standards are observed, I propose setting up an evaluation mechanism. I should like to thank Commissioner Barrot for mentioning this. Last but not least, I am concerned about the role that the European Parliament should play in relation to Eurojust. Not knowing what the fate of the Lisbon Treaty will be makes things even more worrisome. However, there is nothing in current Community law to prevent Parliament from playing an active role in supervising the activities of Eurojust. It is entirely a matter of political will, and I truly hope that this House will be allowed to do its job."@mt15
"Mevrouw de Voorzitter, zonder de betrokkenheid van de reeds gevestigde Europese agentschappen, waarvan de mogelijkheden zouden moeten worden uitgebreid om met het oog op bestrijding van de georganiseerde grensoverschrijdende misdaad op te treden en te reageren, zou het ideaal van de Europese Unie als een ruimte van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid weinig meer dan een nobel streven zijn. Ik zou mijn dank willen uitspreken aan de schaduwrapporteurs, met wie ik ten aanzien van alle aspecten van dit verslag goed heb samengewerkt, en daarnaast aan de voorzitter van Eurojust en zijn team voor hun openheid gedurende het algehele proces. Tijdens mijn werk aan dit verslag heb ik veel collega’s horen pleiten voor een Europese aanklager. In dit opzicht ben ik veel meer voor harmonisering en het opzetten van een Europees rechtsstelsel dan voor het uitbreiden van de samenwerking. Om een aantal redenen zijn wij echter voorlopig nog ver verwijderd van dit doel: ten eerste bestaat er nog geen Europese wetgeving met betrekking tot de kwestie van jurisdictie in gevallen die onder de bevoegdheid van Eurojust vallen; ten tweede staan de lidstaten nog afkerig tegenover het overdragen van hun onderzoeksbevoegdheden aan een Europees agentschap. De tekst over de mogelijkheid dat de nationale leden van Eurojust deel uit gaan maken van een gezamenlijk onderzoeksteam, is hier een treffend voorbeeld van. Het valt moeilijk met elkaar te rijmen dat de leden van het Europees Parlement enerzijds bereid zijn nu echt ernstige grensoverschrijdende criminaliteit aan te pakken, met inbegrip van het verlenen van meer bevoegdheden aan Eurojust, waarbij men zich wel zorgen maakt over het respect voor de mensenrechten, terwijl de lidstaten anderzijds het één prediken en het ander in hun wetgeving doen. Hoe kunnen wij de Europese burger uitleggen dat wij een ruimte van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid willen creëren, als de lidstaten zelf onze eigen Europese agentschappen niet vertrouwen? Als Parlement begrijpen en aanvaarden wij dat Eurojust 24 uur per dag en zeven dagen per week moet kunnen functioneren. De Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken onderschrijft eveneens dat als Eurojust doelmatig wil werken, het van cruciaal belang is dat de nationale leden dezelfde justitiële bevoegdheden hebben als die zij genieten in hun eigen land. Ook heb ik vóór versterking van de betrekkingen tussen Europol en het Europees justitieel netwerk gestemd, en voor het instellen van overige Europese en internationale agentschappen, zoals Frontex, Interpol en de Werelddouaneorganisatie. Wat wij als leden van het Parlement vragen – en het verslag vormt van deze benadering een weerslag – is een juist evenwicht tussen de bevoegdheden van Eurojust en de nationale leden enerzijds en de rechten van de gedaagden anderzijds. Dit is ook de reden waarom een aantal van de amendementen die ik heb voorgesteld, bedoeld zijn om het niveau van de bescherming van de procedurele rechten te verhogen, zoals het recht op verdediging, het recht op een eerlijk proces, het recht te worden geïnformeerd en het recht op juridisch verhaal. En al beseffen wij terdege dat het agentschap reeds een solide systeem voor gegevensbescherming heeft, toch hebben wij tegelijkertijd een aantal amendementen voorgesteld om extra voorzorgsmaatregelen te nemen. Er bestaat echter nog altijd bezorgdheid over de gegevens die worden verstuurd naar derde landen en internationale organisaties, aangezien het een feit is dat wij in wezen niet weten wat er met deze gegevens gebeurt. Om te zorgen dat onze eigen Europese standaarden worden nageleefd, heb ik daarom voorgesteld een evaluatiemechanisme in te voeren. Ik zou commissaris Barrot willen danken voor het feit dat hij hier gewag van heeft gemaakt. Tot slot, maar daarom niet minder belangrijk, maak ik mij zorgen over de rol die het Europees Parlement zou moeten spelen met betrekking tot Eurojust. Dat wij niet weten wat het lot wordt van het Verdrag van Lissabon, maakt het geheel alleen maar problematischer. Er is echter niets in de huidige communautaire wetgeving dat het Parlement ervan weerhoudt een actieve rol te spelen in het toezicht op de activiteiten van Eurojust. Het is geheel en al een kwestie van politieke wil, en ik hoop dan ook dat dit Parlement gelegenheid krijgt zich van deze taak te kwijten."@nl3
"Pani przewodnicząca! Postrzeganie Unii Europejskiej jako obszaru charakteryzującego się wolnością, bezpieczeństwem i sprawiedliwością byłoby niczym innym jak niezwykłym celem bez udziału już istniejących agencji europejskich, których kompetencje dotyczące działania i reagowania w kwestii walki ze zorganizowaną przestępczością transgraniczną powinny być większe. Chciałabym podziękować sprawozdawczyniom i sprawozdawcom pomocniczym, z którymi bardzo dobrze pracowało mi się przy prawie wszystkich aspektach przedmiotowego sprawozdania, jak również przewodniczącemu Eurojustu oraz jego zespołowi za ich otwartość we współpracy. W trakcie sporządzania przedmiotowego sprawozdania słyszałam apel wielu moich koleżanek i kolegów o powołanie urzędu prokuratora europejskiego. W tej kwestii bardziej opowiadam się za harmonizacją i stworzeniem europejskiego systemu sprawiedliwości niż wzmocnieniem współpracy. Jednak z wielu powodów nadal daleko nam do realizacji takiego celu: po pierwsze, ponieważ nie istnieje prawodawstwo europejskie, które traktuje o jurysdykcji w sprawach należących do kompetencji Eurojustu; po drugie ze względu na niechęć państw członkowskich nawet odnośnie do przekazania agencji europejskiej niektórych swoich kompetencji śledczych. Dobrym przykładem tego jest tekst na temat możliwości udziału krajowych przedstawicieli Eurojustu we wspólnych zespołach dochodzeniowych. Paradoksem jest, że podczas gdy posłowie do Parlamentu Europejskiego są gotowi zająć się poważną przestępczością transgraniczną – wraz z przyznaniem Eurojustowi większej ilości uprawnień; głównie chodzi nam o poszanowanie praw człowieka – państwa członkowskie propagują jedną rzecz, a uchwalają drugą. Trudno jest wytłumaczyć obywatelom Europy, jak możemy stworzyć przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości, jeżeli państwa członkowskie nie mają wystarczającego zaufania do własnych agencji europejskich. My jako Parlament rozumiemy i zgadzamy się z tym, że Eurojust musi pracować 24 godziny na dobę, siedem dni w tygodniu. Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych również zgodziła się co do tego, że w celu zwiększenia skuteczności Eurojustu przedstawiciele krajowi koniecznie muszą posiadać takie same uprawnienia sądownicze jak we własnym kraju. Komisja zagłosowała również za wzmocnieniem stosunków z Europolem i europejską siecią sądową, jak również za nawiązaniem kontaktów z innymi agencjami europejskimi i międzynarodowymi, jak na przykład Frontexem, Interpolem i Światową Organizacją Celną. Jako posłowie do Parlamentu Europejskiego wymagamy – i przedmiotowe sprawozdanie odzwierciedla to podejście – z jednej strony właściwej równowagi pomiędzy kompetencjami Eurojustu oraz przedstawicieli krajowych, natomiast z drugiej strony praw oskarżonego. Z tego względu kilka zgłoszonych przeze mnie poprawek ma na celu zwiększenie poziomu ochrony praw proceduralnych, jak na przykład prawa do obrony, prawa do sprawiedliwego procesu, prawa do otrzymywania informacji oraz prawa do zadośćuczynienia sądowego. Jednocześnie pomimo iż mamy świadomość siły systemu ochrony danych, ustanowionego przez agencję, kilka poprawek ma charakter dodatkowych zabezpieczeń. Niemniej jednak główny problem nadal dotyczy danych przekazywanych do państw trzecich i organizacji międzynarodowych, ponieważ tak naprawdę w rzeczywistości nie wiemy, co stanie się z tymi danymi. Tak więc w celu gwarancji tego, że nasze własne normy europejskie są przestrzegane, proponuję opracowanie mechanizmu oceny. Dziękuję panu komisarzowi Barrotowi za poruszenie tego tematu. Na koniec chciałabym podzielić się swoimi obawami co do roli, jaką Parlament Europejski powinien odgrywać w stosunku do Eurojustu. Brak wiedzy na temat przyszłości traktatu lizbońskiego budzi jeszcze większy niepokój. Niemniej jednak w obecnym prawie wspólnotowym nic nie stoi na przeszkodzie, aby Parlament odgrywał aktywną rolę w kontrolowaniu działań Eurojustu. Chodzi tu wyłącznie o wolę polityczną i naprawdę mam nadzieję, że Izba ta będzie mogła wykonywać swoją pracę."@pl16
"Senhora Presidente, conceber a União Europeia como um espaço de liberdade, de segurança e de justiça não passaria de um objectivo notável se não fosse o envolvimento das agências europeias já existentes, cujas capacidades para agir e reagir no combate ao criminalidade organizada transfronteiras deveriam ser reforçadas. Gostaria de agradecer aos relatores-sombra, com quem trabalhei muito bem em quase todos os aspectos deste relatório, e ainda ao presidente da Eurojust e à sua equipa pela abertura de todos durante este processo. Enquanto elaborava este relatório, ouvi muitos colegas pedirem a criação de um procurador europeu. A este respeito, sou muito mais a favor da harmonização e da criação de um sistema de justiça europeu do que do reforço da cooperação. Todavia, por enquanto e por diversas razões, estamos ainda bastante longe desse objectivo: primeiro, porque não existe legislação europeia que regule a questão da jurisdição em casos que são da competência da Eurojust; segundo, devido à relutância dos Estados-Membros em transferirem alguns dos seus poderes de investigação para uma agência europeia. O texto sobre a possibilidade de os membros nacionais da Eurojust fazerem parte de equipas de investigação conjuntas é um bom exemplo. Enfrentamos um paradoxo: enquanto os deputados do Parlamento Europeu estão prontos para actuar no combate à criminalidade transfronteiras grave – inclusive através da atribuição de mais poderes à Eurojust, sendo a nossa maior preocupação o respeito pelos direitos humanos –, os Estados-Membros advogam uma coisa, mas legislam outra. É difícil explicar aos cidadãos europeus como podemos criar um espaço de liberdade, de segurança e de justiça se os Estados-Membros não confiam suficientemente nas nossas próprias agências europeias. Nós, enquanto Parlamento, compreendemos e concordamos em que a Eurojust tenha de trabalhar 24 horas por dia, sete dias por semana. A Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos acordou ainda que, para a Eurojust ser eficaz, é essencial que os seus membros nacionais tenham os mesmos poderes judiciários que a nível nacional. A Comissão votou igualmente a favor do reforço das relações com a Europol e com a Rede Judiciária Europeia e da criação de ligações com outras agências europeias e internacionais, como a Frontex, a Interpol e a Organização Mundial das Alfândegas. O que nós, enquanto membros deste Parlamento, requeremos – e o relatório reflecte esta abordagem – é um equilíbrio adequado entre os poderes da Eurojust e dos seus membros nacionais, por um lado, e os direitos do arguido, por outro lado. É por esta razão que várias das alterações que apresentei visam aumentar o nível de protecção dos direitos processuais, como o direito à defesa, o direito a um processo equitativo, o direito à informação e o direito a interpor recurso judicial. Ao mesmo tempo, embora estejamos cientes da solidez do sistema de protecção de dados criado pela agência, várias alterações representam salvaguardas adicionais. Porém, existe ainda uma grande preocupação quanto aos dados transmitidos a países terceiros e a organizações internacionais porque a verdade é que não sabemos, na realidade, o que acontecerá a estes dados. Por conseguinte, para assegurar que as nossas normas europeias são cumpridas, proponho a criação de um mecanismo de avaliação. Gostaria de agradecer ao senhor Comissário Barrot por ter mencionado este assunto. Finalmente, preocupa-me o papel que o Parlamento Europeu deverá desempenhar em relação à Eurojust. O desconhecimento quanto ao futuro do Tratado de Lisboa torna as coisas ainda mais preocupantes. Porém, nenhuma norma comunitária actual impede o Parlamento de desempenhar um papel activo na supervisão das actividades da Eurojust. É inteiramente uma questão de vontade política e espero sinceramente que deixem esta Assembleia fazer o seu trabalho."@pt17
"Madam President, conceiving of the European Union as an area of freedom, security and justice would be nothing but a remarkable goal without the involvement of the already-established European agencies, whose capacities to act and react to combat organised cross-border crime should become stronger. I should like to thank the shadow rapporteurs, with whom I have worked very well on nearly all aspects of this report, and also the President of Eurojust and his team for their openness during this process. While drawing up this report, I heard many colleagues call for a European prosecutor. In this respect, I am much more in favour of harmonisation and the setting-up of a European justice system than of reinforcing cooperation. However, for a number of reasons we are, for the time being, still pretty far from such a goal: firstly, because there is no European legislation addressing the issue of jurisdiction in cases that are the competence of Eurojust; secondly, because of the reluctance shown by Member States even to transfer some of their investigative powers to a European agency. The text on the possibility of Eurojust’s national members being part of a joint investigation teams provides a good example. It is a paradox that while the Members of the European Parliament are ready to truly address serious cross-border crime – including by granting more powers to Eurojust, with our major concern being respect for human rights – the Member States are preaching one thing but legislating in another. It is difficult to explain to European citizens how we can establish an area of freedom, security and justice if Member States do not sufficiently trust our own European agencies. We as a Parliament understand and agree with the fact that Eurojust must work 24 hours a day, seven days a week. The Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs has also agreed that in order for Eurojust to be efficient it is essential for its national members to have the same judicial powers they enjoy in their own countries. It also voted in favour of strengthening relations with Europol and the European judicial network, and of creating links with other European and international agencies, such as Frontex, Interpol and the World Customs Organisation. What we as Members of this Parliament require – and the report is a reflection of this approach – is a proper balance between the powers of Eurojust and those of its national members, on the one hand, and the rights of the defendant, on the other. That is why several of the amendments I have tabled aim to increase the level of protection of procedural rights, such as the right to defence, the right to a fair trial, the right to be informed and the right to judicial redress. At the same time, although we are aware of the strong data-protection system established by the agency, several amendments represent additional safeguards. However, a major concern still exists about data transmitted to third countries and international organisations, because the truth is that we do not know, in reality, what will happen to this data. Therefore, in order to make sure that our own European standards are observed, I propose setting up an evaluation mechanism. I should like to thank Commissioner Barrot for mentioning this. Last but not least, I am concerned about the role that the European Parliament should play in relation to Eurojust. Not knowing what the fate of the Lisbon Treaty will be makes things even more worrisome. However, there is nothing in current Community law to prevent Parliament from playing an active role in supervising the activities of Eurojust. It is entirely a matter of political will, and I truly hope that this House will be allowed to do its job."@ro18
"Vážená pani predsedajúca, poňatie Európskej únie ako priestoru slobody, bezpečnosti a spravodlivosti by zostalo len pozoruhodným cieľom, ak by neboli zapojené už fungujúce európske agentúry, ktorých schopnosť konať a reagovať v boji proti organizovanému cezhraničnému zločinu by sa mala posilniť. Rada by som poďakovala tieňovým spravodajcom, s ktorými sa mi veľmi dobre spolupracovalo takmer na všetkých aspektoch tejto správy, ako aj predsedovi Eurojustu a jeho tímu za ich otvorenosť v priebehu prác. Keď som spracovávala túto správu, dozvedela som sa, že moji kolegovia žiadajú európskeho štátneho zástupcu. V tejto veci oveľa viac podporujem harmonizáciu a zavedenie európskeho súdneho systému než prehĺbenie spolupráce. Z mnohých dôvodov sme však v súčasnosti tomuto cieľu značne vzdialení: po prvé totiž neexistujú európske právne predpisy, ktoré riešia problematiku súdnej právomoci v prípadoch patriacich do pôsobnosti Eurojustu; po druhé, členské štáty nie sú ochotné previesť ani časť svojich vyšetrovacích právomocí na niektorú európsku agentúru. Text zaoberajúci sa možnosťou, že by národní členovia Eurojustu boli zastúpení v spoločných vyšetrovacích tímoch, je toho dobrým príkladom. Paradoxom je, že zatiaľ čo poslanci Európskeho parlamentu sú pripravení skutočne riešiť závažnú cezhraničnú trestnú činnosť vrátane udelenia väčších právomocí Eurojustu, pričom nám ide najmä o dodržiavanie ľudských práv, členské štáty niečo vyhlasujú a niečo iné navrhujú v právnych prespisoch. Je ťažké vysvetliť európskym občanom, ako vytvoríme priestor slobody, bezpečnosti a spravodlivosti, keď členské štáty nemajú dostatočnú dôveru v naše vlastné európske agentúry. My ako Parlament chápeme a sme uzrozumení s tým, že Eurojust musí pracovať 24 hodín denne, sedem dní v týždni. Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci sa zhodol aj na tom, že pre efektívne fungovanie Eurojustu je nevyhnutné, aby jeho národní členovia m ali rovnaké súdne právomoci, akými disponujú vo svojich krajinách. Hlasoval aj za prehĺbenie vzťahov s Europolom a Európskou justičnou sieťou a za vytvorenie väzieb s ďalšími európskymi a medzinárodnými agentúrami, ako je Frontex, Interpol a Svetová colná organizácia. Ako poslanci tohto Parlamentu požadujeme – a v správe sa tento prístup odráža – vyváženosť medzi právomocami Eurojustu a právomocami jeho národných členov na jednej strane a práv obvineného na strane druhej. Preto niektoré zmeny, ktoré som navrhla, majú zvýšiť mieru ochrany procesných práv, ako je právo na obhajobu, právo na spravodlivý proces, právo byť informovaný a právo na súdnu nápravu. Aj keď sme si vedomí toho, že agentúra zaviedla dôkladný systém ochrany údajov, niektoré zmeny predstavujú dodatočné zabezpečenie. Hlavné obavy však stále panujú vzhľadom na údaje odovzdávané tretím krajinám a medzinárodným organizáciám, pretože je pravda, že v skutočnosti nevieme, čo sa s týmito údajmi stane. Preto, aby sme sa uistili, že naše vlastné európske normy sa dodržiavajú, navrhujem zaviesť hodnotiaci mechanizmus. Rada by som poďakovala pánovi komisárovi Barrotovi, že sa o tom zmienil. V neposlednom rade som znepokojená úlohou, ktorú by mal zohrávať Európsky parlament vo vzťahu k Eurojustu. Keďže nevieme, aký bude osud Lisabonskej zmluvy, situácia je ešte znepokojujúcejšia. V súčasných právnych predpisoch Spoločenstva však nie je nič, čo by bránilo tomu, aby Parlament aktívne dozeral na činnosť Eurojustu. Je to úplne vec politickej vôle a pevne verím, že tento Parlament bude môcť robiť svoju prácu."@sk19
"Gospa predsednica, če si zamislimo Evropsko unijo kot območje svobode, varnosti in pravice, ni to nič drugega kot poseben cilj brez vključitve že ustanovljenih evropskih agencij, njena zmogljivost za ukrepanje in odzivanje v boju proti organiziranemu čezmejnemu kriminalu, pa bo postala močnejša. Rada bi se zahvalila poročevalcem v senci, s katerimi sem zelo dobro sodelovala skoraj pri vseh vidikih tega poročila, pa tudi predsedniku Eurojusta in njegovi ekipi za njihovo odprtost med procesom. Ko sem pripravljala to poročilo, sem slišala zahteve številnih kolegov po evropskem tožilstvu. V tem pogledu sem veliko bolj naklonjena uskladitvi in postavitvi evropskega pravosodnega sistema kakor okrepitvi sodelovanja. Vendar smo zaradi številnih razlogov zaenkrat še vedno precej daleč od takega cilja; prvič, ker ni evropske zakonodaje, ki bi obravnavala vprašanje pravne pristojnosti v primerih, ki so v pristojnosti Evrojusta, in drugič, zaradi nenaklonjenosti, ki jo kažejo države članice celo do prenosa nekaterih svojih preiskovalnih pooblastil na evropsko agencijo. Besedilo o možnosti nacionalnih članov Eurojusta, da so del skupnih preiskovalnih ekip, daje dober primer. Protislovno je, da so poslanci Evropskega parlamenta zares pripravljeni obravnavati huda čezmejna kazniva dejanja – vključno z dodelitvijo pristojnosti Evrojustu, ob tem, da je naša glavna skrb spoštovanje človekovih pravic – države članice pa govorijo eno, a zakonsko urejajo drugo. Težko je razložiti evropskim državljanom, kako lahko vzpostavimo območje svobode, varnosti in pravice, če države članice ne zaupajo dovolj našim lastnim evropskim agencijam. Mi, kot Parlament, razumemo in soglašamo z dejstvom, da mora Eurojust delati 24 ur na dan, sedem dni na teden. Tudi Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve je soglašal, da je za učinkovit Eurojust bistveno, da imajo njegovi člani enake pravosodne pristojnosti, kot jih uživajo v lastnih državah. Glasoval je tudi za okrepitev odnosov z Europolom in Evropsko pravosodno mrežo in za vzpostavitev povezav z drugimi evropskimi in mednarodnimi agencijami, na primer Frontexom, Interpolom in Svetovno carinsko organizacijo. To, kar zahtevamo mi, kot poslanci tega parlamenta – in poročilo je odraz tega pristopa – je pravilna uravnoteženost pristojnosti Eurojusta in nacionalnih članov na eni strani ter pravicami obtoženca na drugi. Zato je bilo vloženih več predlogov, namenjenih povečanju stopnje zaščite postopkovnih pravic, na primer do obrambe, pravičnega sojenja, obveščenosti in sodnega varstva. Hkrati pa so, čeprav se zavedamo zanesljivega sistema za varstvo podatkov, ki ga je vzpostavila agencija, v več predlogih sprememb predstavljena dodatna varovala. Vendar še vedno obstaja glavna skrb glede podatkov, ki se posredujejo tretjim državam in mednarodnim organizacijam, kajti resnica je, da dejansko ne vemo, kaj se zgodi s temi podatki. Da bi zagotovili, da bodo spoštovani naši lastni evropski standardi, predlagam, da se uvede ocenjevalni mehanizem. Rada bi se zahvalila komisarju Barrotu, da je to omenil. Nenazadnje pa sem zaskrbljena zaradi vloge, ki bi jo moral imeti Evropski parlament do Eurojusta. S tem, ko ne vemo, kakšna bo usoda lizbonske pogodbe, so stvari še bolj zaskrbljujoče. Vendar v sedanji zakonodaji Skupnosti ni ničesar, kar bi preprečevalo Parlamentu, da ima aktivno vlogo pri nadzoru dejavnosti Eurojusta. To je predvsem stvar politične volje in resnično upam, da bo temu parlamentu dovoljeno opravljati njegovo delo."@sl20
"Fru talman! Föreställningen om ett EU som ett område för frihet, säkerhet och rättvisa skulle inte förbli något annat än ett anmärkningsvärt mål om inte redan etablerade organ i EU medverkade. Dessa organ bör få större förmåga att agera och reagera för att bekämpa organiserad gränsöverskridande brottslighet. Jag vill rikta ett tack till skuggföredragandena som jag arbetat mycket nära tillsammans med i hart när alla aspekter av betänkandet och även till ordföranden för Eurojust och hans medarbetare för deras öppenhet under processen. När jag utarbetade betänkandet var det många kolleger som efterlyste en europeisk åklagare. Där förordar jag starkt harmonisering och inrättandet av ett europeiskt rättsligt system, snarare än förstärkt samarbete. Men ett sådant mål är ännu ganska avlägset av flera skäl. Till att börja med finns det ju ingen EU-lagstiftning som behandlar frågan om domsrätt i fall där Eurojust har behörighet. Dessutom visar medlemsstaterna tvekan inför att ens överföra några av sina utredningsbefogenheter till ett EU-organ. Texten om möjligheten för Eurojusts nationella medlemmar att ingå i gemensamma utredningsgrupper är ett bra exempel. Det är paradoxalt att medan Europaparlamentets ledamöter är beredda att seriöst ta itu med allvarlig gränsöverskridande brottslighet, bland annat genom att ge Eurojust mer befogenheter trots vår stora oro för de mänskliga rättigheterna, predikar de om en sak men lagstiftar om en annan. Det är svårt att förklara för medborgarna i EU hur vi kan inrätta ett område av frihet, säkerhet och rättvisa om medlemsstaterna inte har tillräckligt förtroende för våra egna EU-organ. Vi som parlament förstår och ställer oss bakom att Eurojust måste arbeta dygnet runt sju dagar i veckan. Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor har också ställt sig bakom att det är helt nödvändigt att Eurojusts nationella medlemmar har samma rättsliga befogenheter som de har i sina egna länder om Eurojust ska kunna bedriva ett ändamålsenligt arbete. Parlamentet röstade också för att man ska stärka förbindelserna med Europol och det europeiska rättsliga nätverket och skapa förbindelser med andra europeiska och internationella organ, t.ex. Frontex, Interpol och Världstullorganisationen. Det vi som ledamöter begär och som återspeglas i betänkandet är en korrekt jämvikt mellan Eurojusts befogenheter och dess nationella medlemmars befogenheter å ena sidan och svarandens rättigheter å den andra. Därför syftar många av mina ändringsförslag till att öka skyddet för de processuella rättigheterna, t.ex. rätten till försvar, en rättvis rättegång, att bli informerad och till förnyad prövning. Även om vi är medvetna om organets starka uppgiftsskyddssystem innebär flera ändringsförslag samtidigt ytterligare garantier. Men en stor stötesten återstår när det gäller uppgifter som överförs till tredjeländer och internationella organisationer, eftersom vi faktiskt inte vet vad som i praktiken sker med dessa uppgifter. Därför föreslår jag att man inför ett utvärderingssystem för att se till att våra egna EU-standarder respekteras. Jag vill tacka kommissionsledamot Barrot för att han nämnde detta. Sist men inte minst är jag bekymrad över den roll Europaparlamentet ska spela i förhållande till Eurojust. Att vi inte heller vet vilket öde som väntar Lissabonfördraget gör läget än mer bekymmersamt. Men det finns inget i den gällande gemenskapslagstiftningen som hindrar parlamentet att spela en aktiv roll i övervakningen av Eurojusts aktiviteter. Det är bara fråga om politisk vilja och jag hoppas innerligt att parlamentet ska tillåtas göra sitt jobb."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Renate Weber,"18,5,5,20,15,1,19,14,16,11,13,4,21,17
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph