Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-09-01-Speech-1-052"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080901.16.1-052"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Mr President, the consumer rights of air passengers travelling from third countries who are transiting through EU hub airports are being breached. Thousands of EU citizens continue to have their liquid duty-free purchases confiscated because of the failure of the Commission to speedily implement Regulation (EC) No 915/2007, which amends Regulation (EC) No 622/2003 laying down measures for the implementation of the common basic standards on aviation security. Thirteen non-EU countries have applied for recognition under the Regulation, but only one has been approved. I would appeal through you, Mr President, to again ask our new Commissioner, Antonio Tajani, to sort this issue out and implement the regulation as quickly as possible. Many competitors at the Olympic Games in Beijing – and, indeed, their supporters and families – had goods taken from them transiting back through the main hub airports in Europe when coming home. Again, the complaints have been coming in in their dozens. Please sort this out. It is not in the interests of consumer rights, and it is a farce if we are quoting security reasons."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedo, zákaznická práva cestujících v letecké dopravě, kteří přilétají ze třetích zemí a procházejí centrálními letišti EU, jsou porušována. Tisícům občanů EU jsou nadále zabavovány bezcelně nakoupené tekutiny, neboť Komisi se nepodařilo rychle zavést nařízení (ES) č. 915/2007, kterým se mění nařízení (ES) č. 622/2003, kterým se stanoví prováděcí opatření ke společným základním normám letecké bezpečnosti. Třináct zemí, které nejsou členy EU, požádaly o uznání na základě tohoto nařízení, ale pouze v jednom případě bylo vyhověno. Vaším prostřednictvím, pane předsedo, vyzývám znovu našeho nového komisaře pana Antonia Tajani, aby co nejrychleji tento problém vyřešil a toto nařízení zavedl. Mnoha sportovcům na olympijských hrách v Pekingu – a samozřejmě i jejich příznivcům a rodinám – byly při návratu domů na ústředních letištích v Evropě zabaveny jejich věci. Opět přicházely desítky stížností. Vyřešte to prosím. Je to v rozporu se zákaznickými právy a je směšné, uvádíme-li bezpečnostní důvody."@cs1
"Hr. formand! Forbrugerrettighederne for flypassagerer, der rejser fra tredjelande i transit gennem EU’s lufthavnsknudepunkter, bliver krænket. Tusinder af EU-borgere får fortsat deres flydende toldfri indkøb konfiskeret på grund af, at Kommissionen ikke hurtigt har kunnet gennemføre forordning (EF) nr. 915/2007, som ændrer forordning (EF) nr. 622/2003, hvori der fastlægges foranstaltninger til gennemførelse af grundlæggende fælles normer for luftfartssikkerhed. 13 ikkeEU-lande har anmodet om anerkendelse under denne forordning, men kun ét er blevet godkendt. Jeg vil gerne anmode Dem, hr. formand, om igen at bede vores nye kommissær, Antonio Tajani, om at få styr på dette problem og gennemføre forordningen så hurtigt som muligt. Mange deltagere i De Olympiske Lege i Beijing - og naturligvis også deres tilhængere og familier - fik konfiskeret varer under transit tilbage gennem lufthavnsknudepunkterne i Europa, da de kom hjem. Igen har der været dusinvis af klager. Få dog styr på dette. Det er ikke i forbrugerrettighedernes interesse, og det er en farce, at vi angiver sikkerhedsgrunde."@da2
"Herr Präsident! Die Verbraucherrechte von Flugpassagieren, die Europa aus Drittländern über Knotenpunktflughäfen passieren, werden verletzt. Weiterhin werden in Duty-Free-Läden erworbene Flüssigkeiten konfisziert, weil die Kommission es nicht geschafft hat, Verordnung (EG) Nr. 915/2007 zur Änderung von Verordnung (EG) 622/2003 über Maßnahmen für die Durchführung der gemeinsamen grundlegenden Normen für die Luftsicherheit zügig umzusetzen. Dreizehn Nicht-EU-Länder haben sich um Anerkennung gemäß dieser Verordnung beworben, nur eines wurde jedoch anerkannt. Herr Präsident, ich möchte an Sie appellieren, unseren neuen Kommissar, Antonio Tajani, erneut aufzufordern, sich um dieses Problem zu kümmern und die Verordnung schnellstmöglich umzusetzen. Vielen Sportlern – und auch ihren Unterstützern und Familien –, die von den Olympischen Spielen in Peking kamen und sich auf dem Weg zurück in ihr Heimatland befanden, wurden an den großen Knotenpunktflughäfen in Europa Waren abgenommen. Es gingen wiederum Dutzende von Beschwerden ein. Bitte kümmern Sie sich um dieses Problem. Es liegt nicht im Verbraucherinteresse, und es ist eine Farce, dafür Sicherheitsgründe anzuführen."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, τα καταναλωτικά δικαιώματα των επιβατών αεροπορικών πτήσεων που προέρχονται από τρίτες χώρες και διέρχονται από κομβικούς αερολιμένες της ΕΕ παραβιάζονται. Από χιλιάδες πολίτες της ΕΕ εξακολουθούν να κατάσχονται τα προϊόντα σε υγρή μορφή τα οποία αγοράζουν σε καταστήματα αφορολογήτων ειδών εξαιτίας της αδυναμίας της Επιτροπής να εφαρμόσει εγκαίρως τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 915/2007, σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 622/2003 για τον καθορισμό μέτρων για την εφαρμογή των κοινών βασικών προτύπων ασφάλειας των αερομεταφορών. Δεκατρείς χώρες εκτός της ΕΕ έχουν υποβάλει αιτήσεις αναγνώρισης δυνάμει του εν λόγω κανονισμού, όμως έχει εγκριθεί μόνο μία αίτηση. Απευθύνω έκκληση μέσω υμών, κύριε Πρόεδρε, να ζητήσουμε και πάλι από τον νέο Επίτροπό μας, Antonio Tajani, να διευθετήσει αυτό το ζήτημα και να εφαρμόσει τον κανονισμό το ταχύτερο δυνατόν. Από πολλούς αγωνιζόμενους στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Πεκίνου –αλλά και από υποστηρικτές και μέλη των οικογενειών τους– κατασχέθηκαν προϊόντα κατά την επιστροφή και τη διέλευσή τους μέσω των μεγάλων κομβικών αερολιμένων της Ευρώπης. Για μία ακόμη φορά, λαμβάνουμε δεκάδες τέτοιες καταγγελίες. Σας παρακαλώ να διευθετηθεί αυτό το πρόβλημα. Δεν είναι προς το συμφέρον των δικαιωμάτων των καταναλωτών και είναι τραγελαφικό να συνεχίζουμε να επικαλούμαστε λόγους ασφάλειας."@el10
"Señor Presidente, se están infringiendo los derechos del consumidor de los pasajeros aéreos que proceden de terceros países y se hallan en tránsito en los principales aeropuertos de la UE. Se sigue confiscando a miles de ciudadanos de la UE los líquidos adquiridos en establecimientos libres de derechos de aduana debido a la incapacidad de la Comisión de ejecutar rápidamente el Reglamento (CE) n° 915/2007, que modifica el Reglamento (CE) n° 622/2003 por el que se establecen las medidas para la aplicación de las normas comunes de seguridad aérea. Trece países extracomunitarios han solicitado reconocimiento con arreglo al Reglamento, pero sólo se ha concedido la aprobación a uno de ellos. Pediría, pues, que a través de usted, Señor Presidente, se vuelva a instar a nuestro nuevo Comisario, Antonio Tajani, a que solucione este tema y a que se aplique la reglamentación cuanto antes. A numerosos participantes en los Juegos Olímpicos de Pekín —y, asimismo, a sus familiares y a quienes les apoyaron— les fueron confiscados productos mientras se hallaban, en tránsito, en los principales aeropuertos europeos durante el viaje de regreso a casa. Nuevamente, se han recibido docenas de quejas. Por favor, solucionen este problema. La situación no redunda en favor los derechos de consumidor y representa incluso una farsa si aludimos motivos de seguridad."@es21
"Austatud president, rikutakse kolmandatest riikidest tulevate lennureisijate, kes läbivad ELi sõlmlennujaamu, tarbijaõigusi. Tuhandete ELi elanike tollimaksuvabad vedelike ostud konfiskeeritakse komisjoni suutmatuse tõttu rakendada kiiresti määrust (EÜ) nr 915/2007, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 622/2003, millega nähakse ette meetmed lennundusjulgestuse ühiste põhistandardite rakendamiseks. Kolmteist ELi mittekuuluvat riiki on esitanud sooviavalduse selle määruse alusel tunnustamiseks, kuid vaid üks neist on heaks kiidetud. Pöörduksin teie kaudu, austatud president, taas meie uue voliniku Antonio Tajani poole abipalvega see probleem lahendada ning rakendada määrust võimalikult kiiresti. Paljudelt Pekingi olümpiamängude võistlejatelt ning, tõepoolest, ka nende toetajatelt ja perekondadelt võeti ära kaup koduteel läbi Euroopa põhiliste sõlmlennujaamade. Jälle on esitatud tosinate kaupa kaebusi. Palun see probleem lahendada. See pole tarbijaõiguste huvides ning on vaid jant, kui põhjendame seda turvalisusega."@et5
"Arvoisa puhemies, kolmansista maista saapuvien ja EU:n päälentokenttien kautta kulkevien lentomatkustajien kuluttajaoikeuksia loukataan. Tuhansilta EU:n kansalaisilta takavarikoidaan yhä heidän hankkimansa tullittomat nestemäiset ostokset, koska komissio ei ole onnistunut panemaan nopeasti täytäntöön asetusta (EY) N:o 915/2007 toimenpiteistä ilmailun turvaamista koskevien yhteisten perusvaatimusten täytäntöönpanemiseksi annetun asetuksen (EY) N:o 622/2003 muuttamisesta. Kolmetoista EU:n ulkopuolista maata on hakenut asetuksen mukaista tunnustamista, mutta ainoastaan yksi on hyväksytty. Arvoisa puhemies, haluaisin teidän välityksellänne kehottaa jälleen uutta komission jäsentämme Antonio Tajania hoitamaan tämän asian ja varmistamaan asetuksen täytäntöönpanon mahdollisimman nopeasti. Monet Pekingin olympialaisiin osallistuneet kilpailijat ja heidän kannattajansa ja perheenjäsenensä joutuivat luopumaan ostoksistaan kulkiessaan kotimatkallaan Euroopan päälentokenttien kautta. Valituksia on jälleen tullut kymmenittäin. Pyydän teitä korjaamaan tämän asian. Tämä on kuluttajien oikeuksien vastaista, ja turvallisuussyihin vetoaminen olisi naurettavaa."@fi7
"M. le Président, les droits du consommateur des passagers des lignes aériennes voyageant depuis des pays tiers et transitant par des aéroports de l'Union européenne ne sont pas respectés. Des milliers de citoyens de l'UE se voient encore confisquer leurs achats exonérés de taxes qui se présentent sous forme liquide car la Commission manque à faire rapidement mettre en œuvre le règlement (CE) n° 915/2007, modifiant le règlement (CE) n° 622/2003 fixant des mesures pour la mise en œuvre des règles communes dans le domaine de la sûreté aérienne. Treize pays tiers ont demandé à être inclus dans ce règlement mais un seul a été accepté. J’aimerais faire un appel par votre intermédiaire, M. le Président, pour demander à nouveau à notre nouveau commissaire, Antonio Tajani, de régler cette question et de veiller à la mise en œuvre de ce règlement le plus rapidement possible. De nombreux sportifs venus participer aux Jeux olympiques de Pékin – et, d’ailleurs aussi leurs supporters et leur famille – se sont vu confisquer leurs marchandises lorsqu'ils transitaient lors de leur voyage de retour par les principaux aéroports européens. Une fois de plus, de nombreuses plaintes ont été enregistrées. S’il vous plaît, réglez cette question. Cela n'est pas dans l'intérêt des droits des consommateurs et cela constitue une farce si on invoque des raisons de sécurité."@fr8
"Elnök úr, a harmadik országból beutazó és az EU csomópontjain átutazó légiutasok fogyasztói jogait megsértik. EU-polgárok ezreitől kobozzák el az adómentesen vásárolt folyadékokat a Bizottságnak a 623/2003/EK rendeletet módosító 915/2007/EK rendelet végrehajtásával kapcsolatos kudarca miatt, amely rendelet az egységes légiközlekedés-védelmi követelményrendszert határozza meg. Tizenhárom nem európai uniós állam kérvényezte a rendelet értelmében való elismerését, de csupán egy kérelem került jóváhagyásra. Elnök úr, ön által szeretném az új biztos urat, Antonio Tajanit felkérni, hogy rendezze ezt a helyzetet, és hajtsa végre a rendeletet a lehető leggyorsabban. A pekingi olimpiai játékok sok résztvevőjétől, illetve azok szurkolóitól és családtagjaitól kobozták el tulajdonukat, amikor az európai légi csomópontokon keresztül repültek haza. Ismét tucatjával érkeztek a panaszok. Kérem, rendezze ezt a helyzetet. Ez nem áll a fogyasztói jogok érdekében, és nevetséges, hogy biztonsági okokra hivatkozunk."@hu11
". Signor Presidente, sono stati violati i diritti del consumatore per i passeggeri aerei in viaggio da paesi terzi che transitano negli dell’UE. Migliaia di cittadini europei continuano a subire la confisca dei loro acquisti di liquidi al poiché la Commissione non sia riuscita ad attuare rapidamente il regolamento (CE) n. 915/2007, recante modifica del regolamento (CE) n. 622/2003 che stabilisce talune misure di applicazione delle norme di base comuni sulla sicurezza dell’aviazione. Tredici paesi non appartenenti all’UE hanno chiesto un riconoscimento conformemente al regolamento, ma solo uno è stato approvato. Signor Presidente, farei appello a lei per chiedere un’altra volta al nostro nuovo Commissario, Antonio Tajani, di risolvere tale questione e di attuare il regolamento il prima possibile. A molti partecipanti ai Giochi olimpici di Pechino e, in effetti, ai loro sostenitori e familiari, sono stati sottratti beni mentre transitavano nei principali d’Europa quando stavano tornando a casa. Ancora una volta, sono giunte dozzine di reclami. Risolviamo tale situazione. Non è nell’interesse dei diritti del consumatore, ed è una farsa se citiamo ragioni di sicurezza."@it12
"Gerb. pirmininke, yra pažeidžiamos oro transporto keleivių iš trečiųjų šalių vartotojų teisės, kai jie atvyksta į tarpinius Europos Sąjungos oro uostus. Iš tūkstančių Europos Sąjungos piliečių konfiskuojami neapmokestinamose parduotuvėse įsigyti gėrimai, nes Komisijai nepavyko greitai įgyvendinti Reglamento (EB) Nr. 915/2007, iš dalies pakeičiančio Reglamentą (EB) Nr. 622/2003 dėl skrydžių saugos bendrų pagrindinių standartų įgyvendinimo priemonių nustatymo. Trylika ne Europos Sąjungos šalių kreipėsi dėl Reglamento pripažinimo, bet tik viena jį patvirtino Norėčiau kreiptis per jus, gerb. pirmininke, ir dar kartą paprašyti mūsų naująjį Komisijos narį Antonio Tajani išspręsti šį klausimą ir kiek galima skubiau įgyvendinti šį reglamentą. Per Pekino olimpinės žaidynes iš daugelio sportininkų, taip pat iš jų rėmėjų ir šeimų buvo atimtos prekės, jiems grįžtant namo per svarbiausius persėdimo oro uostus Europoje. Nusiskundimų buvo daugybė. Prašau tai išspręsti. Tai prieštarauja vartotojų teisėms ir nėra pagrįsta, kalbant apie saugos sumetimus."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs, tiek pārkāptas tādu gaisa transporta pasažieru tiesības, kas no trešām valstīm ceļo tranzītā caur ES lidostu centriem. Tūkstošiem ES iedzīvotāju joprojām tiek konfiscēti beznodokļu veikalos iegādātie šķidrumi, jo Komisija nespēj ātri īstenot Regulu (EK) Nr. 915/2007, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 622/2003, kura nosaka pasākumus kopējo pamatstandartu par aviācijas drošību īstenošanai. Trīspadsmit ārpus ES esošas valstis ir pieteikušās uz atzīšanu saskaņā ar regulu, bet tikai viena ir apstiprināta. Ar jūsu starpniecību, priekšsēdētāja kungs, es vēlētos vēlreiz lūgt mūsu jauno komisāru atrisināt šo jautājumu un pēc iespējas ātrāk īstenot regulu. Daudziem Pekinas olimpisko spēļu dalībniekiem un, patiešām, viņu atbalstītājiem un ģimenēm tika konfiscētas preces, kad viņi, dodoties mājās, tranzītā devās cauri galvenajiem Eiropas lidostu centriem. Kārtējo reizi sūdzības tika saņemtas dučiem. Lūdzu, atrisiniet šo jautājumu. Tas nav patērētāju tiesību interesēs, un tas ir farss, ja mēs atsaucamies uz drošības pasākumiem."@lv13
"Mr President, the consumer rights of air passengers travelling from third countries who are transiting through EU hub airports are being breached. Thousands of EU citizens continue to have their liquid duty-free purchases confiscated because of the failure of the Commission to speedily implement Regulation (EC) No 915/2007, which amends Regulation (EC) No 622/2003 laying down measures for the implementation of the common basic standards on aviation security. Thirteen non-EU countries have applied for recognition under the Regulation, but only one has been approved. I would appeal through you, Mr President, to again ask our new Commissioner, Antonio Tajani, to sort this issue out and implement the regulation as quickly as possible. Many competitors at the Olympic Games in Beijing – and, indeed, their supporters and families – had goods taken from them transiting back through the main hub airports in Europe when coming home. Again, the complaints have been coming in in their dozens. Please sort this out. It is not in the interests of consumer rights, and it is a farce if we are quoting security reasons."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, de consumentenrechten van luchtpassagiers die reizen vanuit derde landen en op doorreis zijn op hubs in de EU, worden geschonden. Van duizenden wordt de BTW-vrije drank die zij hebben aangeschaft nog altijd in beslag genomen, omdat de Commissie nalaat enigszins snel Verordening (EG) nr. 915/2007, houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 622/2003 tot vaststelling van maatregelen voor de tenuitvoerlegging van de gemeenschappelijke basisnormen op het gebied van de beveiliging van de luchtvaart, uit te voeren. Dertien niet-EU-landen hebben erkenning onder de Verordening aangevraagd, maar van slechts één van deze landen is dit goedgekeurd. Ik zou u, mijnheer de Voorzitter, willen vragen om opnieuw onze nieuwe commissaris, de heer Antonio Tajani, op te roepen deze kwestie uit te zoeken en de verordening zo snel mogelijk tot uitvoer te brengen. Veel deelnemers aan de Olympische Spelen te Beijing – en daarnaast ook hun supporters en families – hadden op hun terugreis naar huis goederen bij zich terwijl ze de belangrijkste hubs in Europa aandeden. Er zijn wederom tientallen klachten bij ons binnengekomen. Zoekt u dit alstublieft eens uit. Deze gang van zaken is niet in het belang van de consumentenrechten en het is ronduit een schijnvertoning als wij ons daarbij beroepen op veiligheidsredenen."@nl3
"Panie przewodniczący! Prawa konsumenckie pasażerów linii lotniczych, podróżujących z państw trzecich przez główne lotniska UE, są łamane. Tysiącom obywateli UE nadal konfiskowane są płynne produkty, które nabyli w strefach bezcłowych, ponieważ Komisji nie udało się szybko wdrożyć rozporządzenia (WE) nr 915/2007 zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 622/2003, które określa środki dotyczące wdrożenia wspólnych podstawowych standardów bezpieczeństwa lotów. Trzynaście krajów nienależących do UE wystąpiło o uznanie wynikające z rozporządzenia, ale tylko jeden z nich został zatwierdzony. Za pana pośrednictwem, panie przewodniczący, chciałbym zaapelować o to, aby ponownie poprosił pan naszego nowego pana komisarza, Antonio Tajaniego, o zajęcię się tą sprawą i możliwie szybkie wdrożenie rozporządzenia. Wielu zawodników uczestniczących w Olimpiadzie w Pekinie – i rzeczywiście też ich kibice i rodziny – wracając do swoich krajów przez główne lotniska europejskie, przewozili odebrane od nich towary. Ponownie wniesiono dziesiątki skarg. Proszę więc zająć się tą sprawą. Nie leży to w interesie praw konsumenta i można to nazwać farsą, jeżeli przytaczamy względy bezpieczeństwa."@pl16
"Senhor Presidente, os direitos do consumidor dos passageiros aéreos que partem de países terceiros e que estão em trânsito em aeroportos da UE que funcionam como plataformas de correspondência estão a ser violados. Milhares de cidadãos da UE continuam a ver confiscados os líquidos comprados nas lojas devido à não aplicação célere por parte da Comissão do Regulamento (CE) n.º 915/2007, que altera o Regulamento (CE) n.° 622/2003 relativo ao estabelecimento de medidas de aplicação das normas de base comuns sobre a segurança da aviação. Treze países terceiros candidataram-se ao reconhecimento ao abrigo do Regulamento, mas apenas um foi aprovado. Apelo ao senhor Presidente que peça novamente ao nosso novo Comissário, Antonio Tajani, para resolver esta questão e para aplicar o Regulamento o mais depressa possível. Muitos participantes nos Jogos Olímpicos de Pequim – e, também, os seus apoiantes e famílias – viram serem-lhes confiscados bens quando transitavam nas principais plataformas aeroportuárias de correspondência europeias ao regressarem a casa. Mais uma vez, as queixas têm chegado às dúzias. Por favor, resolvam esta situação. Não é no interesse dos direitos dos consumidores e alegar razões de segurança é uma farsa."@pt17
"Mr President, the consumer rights of air passengers travelling from third countries who are transiting through EU hub airports are being breached. Thousands of EU citizens continue to have their liquid duty-free purchases confiscated because of the failure of the Commission to speedily implement Regulation (EC) No 915/2007, which amends Regulation (EC) No 622/2003 laying down measures for the implementation of the common basic standards on aviation security. Thirteen non-EU countries have applied for recognition under the Regulation, but only one has been approved. I would appeal through you, Mr President, to again ask our new Commissioner, Antonio Tajani, to sort this issue out and implement the regulation as quickly as possible. Many competitors at the Olympic Games in Beijing – and, indeed, their supporters and families – had goods taken from them transiting back through the main hub airports in Europe when coming home. Again, the complaints have been coming in in their dozens. Please sort this out. It is not in the interests of consumer rights, and it is a farce if we are quoting security reasons."@ro18
"Vážený pán predseda, zákaznícke práva cestujúcich v leteckej doprave, ktorí prilietajú z tretích krajín a prechádzajú centrálnymi letiskami EÚ, sú porušované. Tisícom občanov EÚ sú naďalej zabavované bezcolne nakúpené tekutiny, pretože Komisii sa nepodarilo rýchlo zaviesť nariadenie ES) č. 915/2007, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 622/2003 o ustanovení opatrení na vykonávanie spoločných základných noriem bezpečnostnej ochrany civilného letectva. Trinásť krajín, ktoré nie sú členmi EÚ, požiadali o uznanie na základe tohto nariadenia, ale vyhovelo sa len v jednom prípade. Vašim prostredníctvom, pán predseda, znovu vyzývam nášho nového komisára pána Antonia Tajaniho, aby čo najrýchlejšie tento problém vyriešil a toto nariadenie zaviedol. Mnohým športovcom na olympijských hrách v Pekingu – a samozrejme aj ich priaznivcom a rodinám – boli pri návrate domov na ústredných letiskách v Európe zabavené ich veci. Opäť prichádzali desiatky sťažností. Prosím vás, aby ste to vyriešili. Je to v rozpore so zákazníckymi právami a je smiešne, ak uvádzame bezpečnostné dôvody."@sk19
"Gospod predsednik, potrošniške pravice potnikov, ki potujejo iz tretjih držav in prečkajo glavna letališča EU, so kršena. Tisočem državljanov EU še vedno zasežejo njihove prostocarinske nakupe tekočin zaradi nezmožnosti Komisije, da bi hitro izvedla Uredbo (ES) št. 915/2007, ki spreminja Uredbo (ES) št. 622/2003 o določitvi ukrepov za izvajanje skupnih osnovnih standardov za varnost letalstva. Trinajst držav, ki niso članice EU, je zaprosilo za priznanje po Uredbi, vendar je le ena dobila odobritev. Preko vas, gospod predsednik, bi spet prosil našega novega komisarja, Antonia Tajanija, da bi se razčistilo to vprašanje in bi bila uredba čimprej izvedena. Veliko tekmovalcem na olimpijskih igrah v Pekingu (pa tudi njihovim podpornikom in družinam) so odvzeli stvari, ki so jih prinašali nazaj preko glavnih letališč v Evropi, ko so se vračali domov. Sledilo je na ducate pritožb. Prosim, da to uredite. Ni v interesu potrošnikovih pravic in nesmiselno je, da se sklicujemo na varnostne razloge."@sl20
"Herr talman! Konsumenträttigheterna kränks för flygpassagerare från tredjeländer som transiterar via navflygplatser i EU. Tusentals EU-medborgare fortsätter att bli fråntagna sina skattefritt inköpta vätskor på grund av att kommissionen inte snabbt lyckats genomföra förordning (EG) nr 915/2007 om ändring av förordning (EG) nr 622/2003 om åtgärder för att genomföra gemensamma grundläggande standarder avseende luftfartsskydd. Tretton icke-medlemsstater har ansökt om erkännande enligt förordningen men endast en har blivit godkänd. Jag uppmanar er, herr talman, att åter be vår nye kommissionsledamot Antonio Tajani att lösa denna fråga och genomföra förordningen så snabbt som möjligt. Många idrottare vid OS i Peking och deras supportrar och familjer har blivit fråntagna varor när de reste tillbaka hem och transiterade de stora navflygplatserna i EU. Klagomål kommer in i dussintal. Var snäll och lös detta. Dessa beslag är inte i konsumenträttens intresse, och att hänvisa till säkerhetsskäl vore ett skämt."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Avril Doyle (PPE-DE ). -"5,20,1,19,14,16,11,13,4,17
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph