Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-09-01-Speech-1-044"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080901.16.1-044"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Nach dem gestrigen Sonntagsgottesdienst in meinem Heimatort hat unser indischer Pater von einem grausamen Verbrechen in seiner Heimat berichtet. Seit einer Woche werden im ostindischen Bundesstaat Orissa Christen verfolgt, gedemütigt, missbraucht und ermordet. Bis Ende letzter Woche gab es 26 Tote, 41 zerstörte Kirchen, vier brennende Klöster und viele verwüstete Wohnhäuser von Christen. Die Menschen verstecken sich im Wald und hoffen, dass sie von den Hindufanatikern nicht gefunden werden. Dies ist nicht der erste Übergriff auf Christen, weshalb in Orissa mittlerweile etwa 60.000 Christen auf der Flucht sind. Auslöser des jetzigen Konfliktes ist die Ermordung eines geistlichen Führers des Welthindurates am 23. August. Pater Saji aus meinem Dorf hat die Gemeinde zum Gebet aufgerufen. Wir können mehr tun. Ich verurteile dieses Verbrechen gegen die Menschlichkeit auf das Schärfste. Das Europäische Parlament muss den indischen Staat auffordern, den Christen in Orissa das Recht auf Leben und Freiheit zu garantieren."@de9
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedo, dámy a pánové, po včerejší nedělní bohoslužbě v mém bydlišti nám náš indický kněz vyprávěl, jaká zvěrstva se páchají v jeho rodné zemi. Minulý týden došlo ve státě Orissa ve východní Indii k tažení proti křesťanům, kdy byli pronásledováni, ponižováni, týráni a vražděni. Do konce minulého týdne zde zahynulo 26 osob, bylo zničeno 41 kostelů, zapáleny čtyři kláštery a mnoho křesťanských domů pobořeno. Lidé hledají útočiště v lesích a zoufale prosí o ochranu před hinduistickými fanatiky. Toto není první útok na křesťany, a proto nyní asi 60 000 křesťanů v Orisse opustilo své domovy. Současný konflikt spustilo zavraždění duchovního vůdce a člena Světové hinduistické rady 23. srpna. Otec Saji z mojí vesnice vyzval naši farnost, aby se modlila za oběti, ale my můžeme udělat víc než jen toto. Naprosto odsuzuji tyto zločiny proti lidskosti. Evropský parlament musí naléhat na indickou vládu, aby křesťanům v Orisse zaručila právo na život a svobodu."@cs1
"Hr. formand, mine damer og herrer! Efter søndagsgudstjenesten i går i min hjemby fortalte vores indiske præst om de grusomheder, der bliver begået i hans hjemland. I den seneste uge er kristne i den østindiske delstat Orissa blevet forfulgt, ydmyget, misbrugt og myrdet. I slutningen af sidste uge havde 26 mistet livet, 41 kirker var blevet ødelagt, fire klostre stod i flammer, og mange kristne hjem var raseret. Folk søger tilflugt i skovene og beder til, at hindufanatikerne ikke finder dem. Det er ikke det første overgreb på kristne, hvorfor ca. 60.000 kristne er flygtet fra deres hjem i Orissa. Den nuværende konflikt blev udløst at mordet på en åndelig leder og medlem af Vishwa Hindu Parishad (Hinduernes Verdensråd) den 23. august 2008. Fader Saji fra min landsby har bedt menigheden om at bede for ofrene, men vi kan gøre mere end det. Jeg fordømmer disse forbrydelser mod menneskeheden på det skarpeste. Parlamentet må opfordre den indiske stat til at garantere de kristne i Orissa retten til at leve i frihed."@da2
"Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, μετά τη χθεσινή κυριακάτικη λειτουργία στην πόλη μου, ο ιερέας μας, ο οποίος κατάγεται από την Ινδία, μας ενημέρωσε για τις αγριότητες που διαπράττονται στη χώρα του. Κατά τη διάρκεια της τελευταίας εβδομάδας, οι Χριστιανοί στην επαρχία Orissa της ανατολικής Ινδίας είναι θύματα μιας εκστρατείας διώξεων, ταπεινώσεων, κακοποιήσεων και δολοφονιών. Μέχρι τα τέλη της περασμένης εβδομάδας, αυτό είχε οδηγήσει σε 26 θανάτους, στην καταστροφή 41 εκκλησιών, στην πυρπόληση τεσσάρων μοναστηριών και στην ερείπωση των οικιών πολλών Χριστιανών. Οι άνθρωποι αναζητούν καταφύγιο στα δάση και προσεύχονται για την ασφάλειά τους από τους φανατικούς Ινδουιστές. Αυτή δεν είναι η πρώτη επίθεση κατά Χριστιανών, και γι’ αυτό περίπου 60 000 Χριστιανοί της Orissa έχουν πλέον εγκαταλείψει τις εστίες τους. Η τρέχουσα σύγκρουση ξεκίνησε με αφορμή τη δολοφονία ενός πνευματικού ηγέτη και μέλους του Παγκόσμιου Συμβουλίου Ινδουιστών στις 23 Αυγούστου. Ο πατήρ Saji, από το χωριό μου, ζήτησε από τα μέλη της ενορίας μας να προσευχηθούμε υπέρ των θυμάτων, όμως μπορούμε να κάνουμε περισσότερα. Καταδικάζω κατηγορηματικά αυτά τα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να απευθύνει έκκληση στην ινδική κυβέρνηση να εγγυηθεί το δικαίωμα στη ζωή και την ελευθερία των Χριστιανών της επαρχίας Orissa."@el10
"Mr President, ladies and gentlemen, after yesterday’s Sunday service in my home town, our Indian priest reported on the atrocities being committed in his home country. For the last week, Christians in the state of Orissa in East India have been subjected to a campaign of persecution, humiliation, abuse and murder. By the end of last week, this had left 26 people dead, with 41 churches destroyed, four monasteries in flames and many Christian homes in ruins. People are taking refuge in the forests, praying for safety from the Hindu fanatics. This is not the first attack on Christians, which is why some 60 000 Christians in Orissa have now fled their homes. The present conflict was triggered by the murder of a spiritual leader and member of the World Hindu Council on 23 August. Father Saji from my village has asked our parish to pray for the victims, but we can do more than that. I utterly condemn these crimes against humanity. The European Parliament must urge the Indian Government to guarantee the right to life and liberty of Christians in Orissa."@en4
"Señor Presidente, Señorías, tras el servicio religioso que ofreció en mi localidad ayer domingo, nuestro sacerdote indio denunció las atrocidades que se están cometiendo en su país de origen. Durante la última semana, los cristianos de Orissa, en la India oriental, han sido objeto de una campaña de persecución, humillación, abusos y asesinato. A finales de la última semana, el resultado de la misma se traducía en la muerte de 26 personas, la destrucción de 41 iglesias, cuatro monasterios en llamas y muchos hogares de cristianos en ruinas. Éstos se están refugiando en los bosques, donde esperan que los fanáticos hindúes no los encuentren. No se trata del primer ataque contra los cristianos, por lo que unos 60 000 cristianos de Orissa han abandonado ya sus hogares. El presente conflicto lo desencadenó el asesinato de un líder espiritual y miembro del Consejo Mundial Hindú el 23 de agosto. El Padre Saji de mi localidad ha pedido a sus feligreses que recen por las víctimas, aunque nosotros podemos hacer más que eso. Condeno rotundamente estos crímenes contra la humanidad. El Parlamento Europeo debe instar al Gobierno indio a que garantice el derecho a la vida y libertad de los cristianos en Orissa."@es21
"Austatud president, daamid ja härrad, pärast eilset pühapäevateenistust minu kodulinnas teatas meie indialasest preester tema kodumaal toimepandud metsikutest tegudest. Viimase nädala jooksul on Ida-India Orissa osariigi kristlastest saanud tagakiusamise, alanduse, väärkohtlemise ja mõrvade ohvrid. Eelmise nädala lõpuks hukkus seetõttu 26 inimest, hävitati 41 kirikut, süüdati neli kloostrit ning paljude kristlaste kodud on varemetes. Inimesed varjavad end metsas, paludes kaitset hindu usufanaatikute eest. See pole esimene kristlaste vastane rünnak, mistõttu 60 000 Orissa kristlast on oma kodust pagenud. Praeguse konflikti vallandas vaimse liidri ja ülemaailmse hindu nõukogu liikme mõrv 23. augustil. Isa Saji minu külast on palunud meie kogudusel ohvrite eest palvetada, kuid võime ära teha palju rohkem. Mõistan täielikult hukka need inimsusevastased kuriteod. Euroopa Parlament peab nõudma, et India valitsus tagaks Orissa kristlastele õiguse elule ja vabadusele."@et5
"Arvoisa puhemies, hyvät kollegat, kotikaupungissani eilen sunnuntaina järjestetyn jumalanpalveluksen jälkeen intialainen pappimme kertoi kotimaassaan tapahtuvista julmuuksista. Itä-Intiassa sijaitsevassa Orissan osavaltiossa kristityt joutuivat viime viikolla vainojen, nöyryytysten, pahoinpitelyjen ja murhien uhreiksi. Viime viikon loppuun mennessä 26 ihmistä oli menehtynyt, 41 kirkkoa hävitetty, neljä luostaria tuhopoltettu ja monien kristittyjen koteja oli tuhottu. Ihmiset hakevat turvaa metsistä ja rukoilevat säästyäkseen hindufanaatikoilta. Tämä ei ole ensimmäinen kristittyihin kohdistunut hyökkäys, ja tästä syystä noin 60 000 kristittyä on nyt paennut kodeistaan Orissassa. Selkkauksen käynnisti Maailman hinduneuvoston hengellisen johtajan ja jäsenen murha 23. päivänä elokuuta. Kylässäni työskentelevä isä Saji on pyytänyt seurakuntaamme rukoilemaan uhrien puolesta, mutta me voimme tehdä enemmän. Tuomitsen ankarasti nämä ihmisyyden vastaiset rikokset. Euroopan parlamentin on kehotettava Intian hallitusta takaamaan kristityille oikeus elämään ja vapauteen Orissassa."@fi7
"M. le Président, mesdames et messieurs, hier, après l’office du dimanche dans ma ville, notre prêtre indien nous a fait part des atrocités commises en ce moment dans son pays d’origine. Depuis la semaine dernière, les chrétiens dans l’état d’Orissa dans la partie orientale de l’Inde font l’objet d’une campagne de persécution, d’humiliation, d’abus et de meurtres. À la fin de la semaine dernière, cela avait coûté la vie à 26 personnes, 41 églises avaient été détruites, quatre monastères incendiés et de nombreuses maisons appartenant à des chrétiens étaient en ruines. Les gens se réfugient dans les forêts, priant pour leur sécurité vis-à-vis des fanatiques hindous. Il ne s’agit pas de la première attaque contre des chrétiens, ce qui explique pourquoi quelque 60 000 chrétiens d’Orissa ont à présent fui leur maison. Le conflit actuel a été déclenché par le meurtre le 23 août d’un chef spirituel et membre du (Conseil mondial hindou). Le Père Saji de mon village a demandé à notre paroisse de prier pour les victimes, mais nous pouvons faire plus que cela. Je condamne totalement ces crimes contre l’humanité. Le Parlement européen doit enjoindre le gouvernement indien à garantir le droit à la vie et à la liberté des chrétiens d’Orissa."@fr8
"Elnök úr, hölgyeim és uraim, tegnap a városomban lezajlott vasárnapi istentiszteletet követően az indiai lelkipásztorunk a hazájában elkövetett atrocitásokról számolt be. A kelet-indiai Orissa tartományban a múlt hét során a keresztények üldözés, megaláztatás, zaklatás és gyilkosság kampányának voltak kitéve. A múlt hét végére ez 26 halottat, 41 elpusztított templomot, négy felgyújtott kolostort és rengeteg elpusztított keresztény otthont eredményezett. Az emberek az erdőkben bujkálnak, és a hindu fanatikusoktól való biztonságért imádkoznak. Ez nem az első keresztények ellen elkövetett támadás, ezért is hagyta el közel 60000 orissai keresztény az otthonát. A jelenlegi konfliktust egy lelki vezető, a Hindu Világtanács egyik tagja ellen augusztus 23-án elkövetett gyilkosság okozta. A falumbeli Saji atya arra kérte az egyházközséget, hogy imádkozzanak az áldozatokért, de ennél többet nem is tehetünk. Mélységesen elítélem ezeket az emberiség ellen elkövetett bűntetteteket. Az Európai Parlamentnek szorgalmaznia kell, hogy az indiai kormány biztosítsa az orissai keresztények számára az élethez és szabadsághoz való jogukat."@hu11
". Signor Presidente, onorevoli colleghi, dopo la funzione della domenica di ieri nella mia cittadina, il nostro sacerdote indiano ha riferito le atrocità commesse nel suo paese d’origine. La scorsa settimana, i cristiani nello Stato di Orissa nell’India orientale hanno subito una campagna di persecuzione, umiliazione, abusi e uccisioni. Entro la fine della settimana scorsa, tale situazione ha provocato 26 vittime, 41 chiese distrutte, quattro monasteri in fiamme e numerose case cristiane abbattute. Le persone stanno cercando rifugio nelle foreste, pregando per la salvezza dai fanatici indù. Non si tratta del primo attacco ai cristiani, motivo per cui circa 60 000 cristiani di Orissa sono ora fuggiti dalle loro case. L’attuale conflitto è stato innescato dall’assassinio di un spirituale e membro del Consiglio mondiale indù il 23 agosto. Padre Saji del mio paese ha chiesto alla nostra parrocchia di pregare per le vittime, ma possiamo fare di più. Condanno totalmente questi crimini contro l’umanità. Il Parlamento europeo deve esortare il governo indiano a garantire il diritto alla vita e alla libertà dei cristiani di Orissa."@it12
"Gerb. pirmininke, ponios ir ponai, vakar po sekmadienio pamaldų mano gimtajame mieste mūsų dvasininkas iš Indijos papasakojo apie jo gimtojoje šalyje vykdomus žiaurumus. Praėjusią savaitę krikščionys Orisos srityje rytinėje Indijos dalyje patyrė persekiojimo, žeminimo, tyčiojimosi ir žmogžudysčių kampaniją. Iki praėjusios savaitės pabaigos buvo nužudyti 26 žmonės, sunaikinta 41 bažnyčia, sudeginti keturi vienuolynai ir buvo sugriauta daug krikščionių namų. Žmonės ieško prieglobsčio miškuose, melsdamiesi, kad apsisaugotų nuo induizmo fanatikų. Tai nėra pirma ataka prieš krikščionis, todėl apytiksliai 60000 krikščionių Orisoje dabar paliko savo namus. Dabartinį konfliktą sukėlė dvasinio lyderio ir Pasaulio induizmo tarybos nario žmogžudystė rugpjūčio 23 d. Tėvas Saji iš mano kaimo paprašė, kad mūsų parapija melstųsi dėl aukų, bet mes galime padaryti daugiau negu tai. Aš visiškai smerkiu šituos nusikaltimus prieš žmoniją. Europos Parlamentas turi primygtinai raginti Indijos vyriausybę, kad ji užtikrintų krikščionių Orisoje teisę į gyvenimą ir laisvę."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs, dāmas un kungi, pēc vakardienas svētdienas dievkalpojuma manā dzimtajā pilsētā mūsu indiešu mācītājs pastāstīja par zvērisko rīcību, kas notiek viņa dzimtenē. Pagājušajā nedēļā štatā Indijas austrumos pret kristiešiem tika īstenota vajāšanas, pazemojumu, zākāšanas un slepkavību kampaņa. Nedēļas beigās bija gājuši bojā 26 cilvēki, izpostīta 41 baznīca, aizdedzināti četri klosteri un sagrautas daudzas kristiešu mājas. Cilvēki meklē patvērumu mežos, glābjoties no indiešu fanātiķiem. Tas nav pirmais uzbrukums kristiešiem, tādēļ apmēram 60 000 kristiešu štatā ir pametuši savas mājas. Pašreizējo konfliktu aizsāka garīgā vadītāja un Pasaules indiešu padomes locekļa slepkavība 23. augustā. Tēvs no mana ciema lūdza mūsu draudzei aizlūgt par upuriem, bet mēs varam darīt daudz vairāk. Es pilnībā nosodu šos noziegumus pret cilvēci. Eiropas Parlamentam ir jāmudina Indijas valdība garantēt tiesības uz dzīvību un kristiešu brīvību štatā."@lv13
"Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Nach dem gestrigen Sonntagsgottesdienst in meinem Heimatort hat unser indischer Pater von einem grausamen Verbrechen in seiner Heimat berichtet. Seit einer Woche werden im ostindischen Bundesstaat Orissa Christen verfolgt, gedemütigt, missbraucht und ermordet. Bis Ende letzter Woche gab es 26 Tote, 41 zerstörte Kirchen, vier brennende Klöster und viele verwüstete Wohnhäuser von Christen. Die Menschen verstecken sich im Wald und hoffen, dass sie von den Hindufanatikern nicht gefunden werden. Dies ist nicht der erste Übergriff auf Christen, weshalb in Orissa mittlerweile etwa 60.000 Christen auf der Flucht sind. Auslöser des jetzigen Konfliktes ist die Ermordung eines geistlichen Führers des Welthindurates am 23. August. Pater Saji aus meinem Dorf hat die Gemeinde zum Gebet aufgerufen. Wir können mehr tun. Ich verurteile dieses Verbrechen gegen die Menschlichkeit auf das Schärfste. Das Europäische Parlament muss den indischen Staat auffordern, den Christen in Orissa das Recht auf Leben und Freiheit zu garantieren."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, dames en heren, na de zondagdienst in de stad waar ik woon, deed onze Indische priester verslag van de wreedheden die in zijn thuisland worden begaan. De afgelopen week zijn christenen in de deelstaat Orissa in Oost-India het slachtoffer geworden van een campagne van vervolging, vernedering, mishandeling en moord. Eind vorige week waren daarbij in totaal 26 mensen omgekomen, werden 41 kerken verwoest, vier kloosters in de as gelegd en veel huizen van christenen vernield. De mensen zijn de bossen in gevlucht en bidden om bescherming tegen de hindoefanatici. Dit is niet de eerste aanval op christenen. Ongeveer 60 000 christenen in Orissa zijn daarom inmiddels hun huizen ontvlucht. Aanleiding voor het huidige conflict was de moord op een geestelijk leider en lid van de Vishwa Hindu Parishad (Hindoe Wereldraad) op 23 augustus. Pastor Saji uit ons dorp heeft onze parochie gevraagd voor de slachtoffers te bidden, want meer kunnen we niet doen. Ik veroordeel deze misdaden tegen de menselijkheid uit de grond van mijn hart. Het Europees Parlement moet de Indische regering dringend verzoeken het recht op leven en vrijheid van de christenen in Orissa te waarborgen."@nl3
"Panie przewodniczący, panie i panowie! Po wczorajszym niedzielnym nabożeństwie w moim rodzinnym mieście nasz ksiądz, pochodzący z Indii, opowiedział nam o okropnościach, jakie dzieją się w jego rodzinnym kraju. Przez cały zeszły tydzień chrześcijanie zamieszkujący stan Orissa w Indiach Wschodnich byli prześladowani, poniżani, maltretowani i mordowani. Straty na koniec tygodnia obejmowały śmierć 26 osób, 41 zniszczonych kościołów, pożar czterech klasztorów i wiele zrujnowanych domów chrześcijan. Ludzie szukają schronienia w lasach, modląc się o zaprzestanie ataków ze strony hinduskich fanatyków. Nie jest to pierwszy atak na chrześcijan. Stąd też około 60 000 chrześcijan ze stanu Orissa opuściło już swoje domy. U podłoża obecnego konfliktu leży morderstwo duchowego przywódcy i członka Światowej Rady Hinduistycznej, do którego doszło 23 sierpnia. Ojciec Saji z mojej wsi poprosił parafian o modlitwę za ofiary, ale my możemy zrobić coś więcej. Całkowicie potępiam te zbrodnie przeciwko ludzkości. Parlament Europejski musi zaapelować do rządu indyjskiego o zagwarantowanie dla chrześcijan mieszkających w Orissie prawa do życia i wolności."@pl16
"Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, após a missa de domingo de ontem na minha cidade natal, o nosso padre indiano relatou as atrocidades que estão a ser cometidas na Índia. Durante a passada semana, os cristãos do Estado de Orissa, no leste da Índia, foram alvo de uma campanha de perseguição, humilhação, abusos e assassinatos. No final da passada semana, contavam-se 26 mortos, 41 igrejas destruídas, quatro mosteiros em chamas e muitas casas de cristãos em ruínas. As pessoas estão a refugiar-se nas florestas, rezando por protecção dos fanáticos hindus. Este não é o primeiro ataque contra os cristãos, razão pela qual 60 000 cristãos de Orissa já fugiram das suas casas. O actual conflito foi desencadeado pelo assassínio de um líder espiritual e membro do Conselho Hindu Mundial em 23 de Agosto. O Padre Saji da minha aldeia pediu à nossa paróquia que rezasse pelas vítimas, mas nós podemos fazer mais. Condeno inteiramente estes crimes contra a humanidade. O Parlamento Europeu tem de instar o Governo indiano a garantir o direito à vida e a liberdade dos cristãos de Orissa."@pt17
"Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Nach dem gestrigen Sonntagsgottesdienst in meinem Heimatort hat unser indischer Pater von einem grausamen Verbrechen in seiner Heimat berichtet. Seit einer Woche werden im ostindischen Bundesstaat Orissa Christen verfolgt, gedemütigt, missbraucht und ermordet. Bis Ende letzter Woche gab es 26 Tote, 41 zerstörte Kirchen, vier brennende Klöster und viele verwüstete Wohnhäuser von Christen. Die Menschen verstecken sich im Wald und hoffen, dass sie von den Hindufanatikern nicht gefunden werden. Dies ist nicht der erste Übergriff auf Christen, weshalb in Orissa mittlerweile etwa 60.000 Christen auf der Flucht sind. Auslöser des jetzigen Konfliktes ist die Ermordung eines geistlichen Führers des Welthindurates am 23. August. Pater Saji aus meinem Dorf hat die Gemeinde zum Gebet aufgerufen. Wir können mehr tun. Ich verurteile dieses Verbrechen gegen die Menschlichkeit auf das Schärfste. Das Europäische Parlament muss den indischen Staat auffordern, den Christen in Orissa das Recht auf Leben und Freiheit zu garantieren."@ro18
"Vážený pán predseda, dámy a páni, po včerajšej nedeľnej bohoslužbe v mojom bydlisku nám náš indický kňaz porozprával, aké zverstvá sa páchajú v jeho rodnej krajine. Minulý týždeň došlo v štáte Orissa vo východnej Indii k ťaženiu proti kresťanom, ktorí boli prenasledovaní, ponižovaní, týraní a vraždení. Do konca minulého týždňa tu zahynulo 26 osôb, bolo zničených 41 kostolov, zapálené štyri kláštory a zbúraných mnoho kresťanských domov. Ľudia hľadajú útočisko v lesoch a zúfalo prosia o ochranu pred hinduistickými fanatikmi. Toto nie je prvý útok na kresťanov, a preto teraz asi 60 000 kresťanov v Orisse opustilo svoje domovy. Súčasný konflikt spustilo zavraždenie duchovného vodcu a člena Svetovej hinduistickej rady 23. augusta. Otec Saji z mojej dediny vyzval našu farnosť, aby sa modlila za obete, ale my môžeme urobiť viac než len to. Plne odsudzujem tieto zločiny proti ľudskosti. Európsky parlament musí naliehať na indickú vládu, aby kresťanom v Orisse zaručila právo na život a slobodu."@sk19
"Gospod predsednik, gospe in gospodje, po včerajšnji nedeljski maši v mojem domačem mestu, je naš indijski duhovnik povedal novice o grozodejstvih, ki so se zgodila v njegovi domovini. V zadnjem tednu se je nad kristjani v državi Orissa v vzhodni Indiji izvajala kampanja s preganjanjem, poniževanjem, zlorabami in umori. Do konca prejšnjega tedna je bilo 26 mrtvih, 41 uničenih cerkev, štirje požgani samostani in veliko porušenih krščanskih domov. Ljudje bežijo v gozdove in molijo za varnost pred hindujskimi fanatiki. To ni prvi napad na kristjane, zato je kakšnih 60.000 kristjanov iz Orisse zdaj zbežalo s svojih domov. Povod za sedanji spopad je bil umor duhovnega vodje in člana svetovnega hindujskega sveta 23. avgusta. Oče Saji iz moje vasi je prosil našo župnijo, da moli za žrtve, vendar lahko storimo več kakor to. Silno obsojam te zločine proti človeštvu. Evropski parlament mora pozvati indijsko vlado, naj jamči za pravico kristjanov v Orissi do življenja in svobode."@sl20
"Herr talman, mina damer och herrar! Efter gårdagens gudstjänst på min hemort berättade vår indiske präst om de illdåd som begås i hans hemland. Den gångna veckan har kristna i delstaten Orissa i östra Indien utsatts för en våg av förföljelser, förnedring, övergrepp och mord. Fram till slutet av förra veckan hade 26 människor dödats, 41 kyrkor förstörts, fyra kloster satts i brand och många kristna hem ödelagts. Människor tar skydd i skogarna och ber till Gud om att vara säkra från de hinduistiska fanatikerna. Det är inte det första angreppet mot kristna, vilket förklarar varför runt 60 000 kristna i Orissa nu har flytt sina hem. Dagens konflikt utlöstes av mordet på en andlig ledare och medlem av Världshinduiska rådet den 23 augusti. Fader Saji från min by har bett vår församling att be för offren men vi kan göra mer än så. Jag fördömer helt och hållet dessa brott mot mänskligheten. Europaparlamentet måste uppmana den indiska regeringen att garantera de kristna i Orissa rätten till liv och frihet."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Saji"13
"World Hindu Council"8
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph