Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-09-01-Speech-1-039"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080901.16.1-039"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Mr President, there are threatening signs of the revival of racism, homophobia and anti-Semitism in many countries of the EU. The peaceful Pride Festival in Budapest this summer was brutally attacked by extreme right-wing groups, and stones and eggs filled with acid were thrown at the participants. Many of them were injured. After that shameful event, the Hungarian Prime Minister has initiated a Hungarian Charter, and here in the European Parliament I would like to launch a European Charter with my colleagues Michael Cashman and Edit Bauer. We condemn all kinds of violence. We cannot allow the formation of extreme organisations that want to practise their own idea of justice. We reject the rebirth of fascist ideas and prejudice against all kinds of minorities, and we strongly reject all forms of racism. We should act together against violence and intimidation with the help of legislation and also by setting a good example in our everyday lives. That is why I would like to ask for support for the European Charter here in Parliament as well."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedo, v mnoha zemích EU lze pozorovat hrozivé známky toho, že znovu ožívá rasismus, homofobie a antisemitismus. Na pokojný Pride Festival v Budapešti letos v létě brutálně zaútočili extrémní pravicové skupiny a na účastníky házeli kameny a vajíčka naplněná kyselinou. Mnozí z nich byli zraněni. Po této ostudné události maďarský ministerský předseda inicioval vznik Maďarské charty a já bych zde na půdě Evropského parlamentu spolu se svými kolegy Michaelem Cashmanem a Editou Bauerovou chtěla založit Evropskou chartu. Odsuzujeme všechny druhy násilí. Nemůžeme připustit vznik extremistických organizací, které chtějí prosazovat svou vlastní ideu spravedlnosti. Odmítáme znovuoživení fašistických myšlenek a předsudků vůči jakýmkoli menšinám a důrazně odmítáme všechny formy rasismu. Proti násilí a zastrašování bychom měli vystupovat společně s pomocí zákonů a také tím, že ve svém každodenním životě půjdeme dobrým příkladem. Proto bych vás zde v Parlamentu chtěla požádat o podporu Evropské charty."@cs1
"Hr. formand! Der er truende tegn på en genopblussen af racisme, homofobi og antisemitisme i mange lande i EU. Den fredelige bøssefestival i Budapest i sommer blev brutalt angrebet af grupper fra det yderste højre, og sten og æg fyldt med syre blev kastet mod deltagerne. Mange blev sårede. Efter denne skammelige begivenhed har den ungarske premierminister taget initiativ til et ungarsk charter, og her i Parlamentet vil jeg gerne tage initiativ til et europæisk charter sammen med mine kolleger Michael Cashman og Edith Bauer. Vi fordømmer al slags vold. Vi kan ikke tillade, at man danner yderligtgående organisationer, der ønsker at udøve deres egen form for retfærdighed. Vi afviser genfødslen af fascistiske idéer og fordomme mod alle slags mindretal, og vi afviser stærkt alle former for racisme. Vi bør arbejde sammen mod vold og intimidering ved hjælp af lovgivning og også ved at foregå med et godt eksempel i vores eget liv. Derfor vil jeg også gerne bede om støtte til det europæiske charter her i Parlamentet."@da2
"Herr Präsident! In vielen Ländern der EU sind Anzeichen eines Wiedererstarkens von Rassismus, Homophobie und Antisemitismus zu erkennen. Das friedliche Pride-Festival in Budapest in diesem Sommer wurde durch rechtsextreme Gruppen, die Steine und mit Säure gefüllte Eier auf die Teilnehmer warfen, brutal gestört. Viele Teilnehmer wurden verletzt. Nach diesen schändlichen Vorfällen hat der Premierminister Ungarns eine Ungarische Charta initiiert, und hier im Europäischen Parlament möchte ich zusammen mit meinen Kollegen Michael Cashman und Edit Bauer eine Europäische Charta ins Leben rufen. Wir verurteilen jegliche Form von Gewalt. Wir können die Bildung extremer Organisationen nicht zulassen, die ihre eigenen Vorstellungen von Recht durchsetzen wollen. Wir lehnen das Wiederaufleben von faschistischem Gedankengut und Vorurteilen gegen jegliche Minderheiten ab und wenden uns insbesondere gegen jegliche Form von Rassismus. Wir sollten gemeinsam gegen Gewalt und Einschüchterung mit Hilfe der Justiz vorgehen und ein gutes Beispiel in unserem eigenen Leben geben. Daher bitte ich auch hier im Parlament um Unterstützung für die Europäische Charta."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, υπάρχουν απειλητικές ενδείξεις αναβίωσης του ρατσισμού, της ομοφοβίας και του αντισημιτισμού σε πολλές χώρες της ΕΕ. Το ειρηνικό φεστιβάλ υπερηφάνειας στη Βουδαπέστη εφέτος το καλοκαίρι δέχθηκε άγριες επιθέσεις από εξτρεμιστικές ακροδεξιές ομάδες και κατά των συμμετεχόντων εκτοξεύθηκαν πέτρες και αυγά γεμάτα με οξύ. Πολλοί από αυτούς τραυματίστηκαν. Μετά από αυτές τις επαίσχυντες πράξεις, ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας εγκαινίασε έναν Ουγγρικό Χάρτη και εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επιθυμώ την εγκαινίαση ενός Ευρωπαϊκού Χάρτη, σε συνεργασία με τους συναδέλφους μου Michael Cashman και Edit Bauer. Καταδικάζουμε όλες τις μορφές βίας. Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε τον σχηματισμό ακραίων οργανώσεων οι οποίες επιδιώκουν την επιβολή της δικής τους ιδέας περί δικαιοσύνης. Απορρίπτουμε την αναβίωση φασιστικών ιδεών και των προκαταλήψεων κατά των κάθε είδους μειονοτήτων, απορρίπτουμε δε κατηγορηματικά όλες τις μορφές ρατσισμού. Πρέπει να δράσουμε από κοινού κατά της βίας και της τρομοκρατίας με τη βοήθεια της νομοθεσίας αλλά και δίνοντας το καλό παράδειγμα στην καθημερινή μας ζωή. Γι’ αυτό θέλω να ζητήσω την υποστήριξη αυτού του Ευρωπαϊκού Χάρτη και από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο."@el10
"Señor Presidente, se están identificando signos amenazantes que apuntan al renacimiento del racismo, la homofobia y el antisemitismo en muchos países de la UE. El pacífico Festival del Orgullo Gay celebrado en Budapest este verano fue objeto de brutales ataques perpetrados por grupos de extrema derecha, durante los que se arrojaron piedras y huevos llenos de ácido a los participantes. Se causó lesiones a muchos de ellos. Después de este suceso vergonzoso, el Primer Ministro húngaro ha emprendido la iniciativa de la Carta Húngara y, en esta Cámara, quisiera lanzar una Carta Europea, junto a mis colegas Michael Cashman y Edit Bauer. Condenamos todo tipo de violencia. No podemos permitir la creación de organizaciones extremistas que desean poner en práctica su propia idea de justicia. Rechazamos el renacimiento de las ideas fascistas y los prejuicios contra todo tipo de minorías y rechazamos firmemente todas las formas de racismo. Debemos actuar juntos contra la violencia y la intimidación con la ayuda de la legislación y, asimismo, dando buen ejemplo en nuestras vidas cotidianas. Por eso quisiera pedir apoyo a la Carta Europea aquí en el Parlamento."@es21
"Austatud president, paljudes ELi liikmesriikides esineb kurjakuulutavaid tundemärke rassismi, homofoobia ja antisemitismi taaselustumisest. Rahumeelset Budapesti Pride festivali ründasid sel suvel jõhkralt paremäärmuslikud rühmitused ning osalejaid loobiti kivide ja happega täidetud munadega. Paljud osalejad said vigastada. Pärast seda häbiväärset sündmust on Ungari peaminister algatanud Ungari harta ning siin Euroopa Parlamendis tahaksin koos kolleegide Michael Cashmani ja Edit Baueriga algatada Euroopa harta. Mõistame hukka kõik vägivalla vormid. Me ei saa lubada äärmuslike rühmituste teket, kes tahavad realiseerida oma ettekujutust õiglusest. Keeldume fašistlike ideede ning erinevate vähemuste vastu suunatud eelarvamuste taassünnist ning lükkame resoluutselt tagasi kõik rassismi ilmingud. Peaksime õigusaktide ning oma igapäevaelus hea eeskuju andmise abil tegema koostööd vägivalla ja hirmutamise vastu. Seetõttu tahaksin paluda siin parlamendis toetust Euroopa hartale."@et5
"Arvoisa puhemies, monissa Euroopan unionin maissa on havaittu uhkaavia merkkejä rasismin, homofobian ja juutalaisvastaisuuden uudesta tulemisesta. Äärioikeistoryhmät hyökkäsivät tänä kesänä Budapestissa järjestetyn rauhanomaisen Pride-festivaalin osallistujia vastaan ja heittivät heidän päällensä kiviä ja hapolla täytettyjä kananmunia. Monet osallistujista loukkaantuivat. Unkarin pääministeri on tehnyt tämän häpeällisen tapahtuman jälkeen aloitteen unkarilaisesta peruskirjasta, ja haluaisin täällä Euroopan parlamentissa tehdä kollegoideni Michael Cashmanin ja Edit Bauerin kanssa aloitteen eurooppalaisesta peruskirjasta. Me tuomitsemme kaikenlaisen väkivallan. Emme voi hyväksyä sellaisten äärijärjestöjen perustamista, jotka haluavat toteuttaa omaa oikeuskäsitystään. Me vastustamme fasististen ajatusten ja erilaisiin vähemmistöryhmiin kohdistuvien ennakkoluulojen elpymistä ja vastustamme voimakkaasti kaikkia rasismin muotoja. Meidän pitäisi yhdessä vastustaa väkivaltaa ja uhkailua sekä lainsäädännön avulla että näyttämällä hyvää esimerkkiä jokapäiväisessä elämässämme. Tästä syystä haluaisin pyytää myös parlamenttia tukemaan eurooppalaista peruskirjaa."@fi7
"M. le Président, il y a des signes de menace de résurgence du racisme, de l’homophobie et de l’antisémitisme dans de nombreux pays de l’UE. Cet été, le paisible Pride Festival de Budapest à fait l’objet d’attaques brutales de la part de groupes d’extrême droite et des pierres et des œufs remplis d’acide ont été jetés sur les participants. Bon nombre d’entre eux ont été blessés. Suite à ce honteux événement, le Premier ministre hongrois a lancé l’initiative d’une Charte hongroise, et je voudrais, ici au sein du Parlement européen, lancer une Charte européenne avec mes collègues Michael Cashman et Edit Bauer. Nous condamnons toute forme de violence. Nous ne pouvons tolérer la formation d’organisations extrémistes qui veulent mettre en pratique leur propre conception de la justice. Nous rejetons le retour des idées fascistes et les préjudices causés à toute minorité, et nous rejetons avec vigueur toute forme de racisme. Nous devons agir ensemble contre la violence et l’intimidation par le biais de la législation mais aussi en donnant nous-mêmes le bon exemple dans notre vie quotidienne. C’est pourquoi je vous demande aussi votre soutien à la Charte européenne ici au sein du Parlement."@fr8
"Tisztelt elnök úr, a rasszizmus, a homofóbia és az antiszemitizmus feléledésének fenyegető jelei jelentek meg az Unió sok országában. Idén nyáron, Budapesten a Meleg Büszkeség Napjának békés felvonulását szélsőjobboldali csoportok brutálisan megtámadták, és a résztvevőkre köveket és savval töltött tojásokat dobtak. Sokan megsérültek közülük. A szégyenletes esemény után a magyar miniszterelnök magyar chartát kezdeményezett, és itt az Európai Parlamentben Michael Cashman és Edit Bauer kollégáimmal én is egy chartát szeretnék indítványozni. Mi az erőszak minden fajtáját elítéljük. Nem engedhetjük olyan szélsőséges szervezetek alakulását, amelyek önbíráskodást szeretnének gyakorolni. Elutasítjuk a fasiszta eszmék és a bármely kisebbség ellen irányuló előítéletek újjáéledését, és elutasítjuk a rasszizmus minden formáját. Együtt kell fellépnünk az erőszak és a megfélemlítés ellen a törvényhozás segítségével és a mindennapi életünkben példamutató magatartással. Ezért kérem arra a Parlamentet, hogy támogassák az európai chartát."@hu11
". Signor Presidente, in numerosi paesi dell’UE sono riscontrabili segnali minacciosi del risveglio di razzismo, omofobia e antisemitismo. Il pacifico di quest’estate a Budapest è stato brutalmente attaccato da gruppi di estrema destra, e sui partecipanti sono state lanciate pietre e uova riempite di acido. Molti di loro sono rimasti feriti. Dopo questo fatto vergognoso, il Primo Ministro ungherese ha introdotto una Carta ungherese, e nel Parlamento europeo, con i miei colleghi Michael Cashman e Edit Bauer, vorrei promuovere una Carta europea. Condanniamo tutti i tipi di violenza. Non possiamo consentire la formazione di organizzazioni estreme che hanno intenzione di mettere in pratica il loro concetto di giustizia. Respingiamo la rinascita di idee fasciste e di pregiudizi contro ogni sorta di minoranza, nonché di tutte le forme di razzismo. Dovremmo agire insieme contro la violenza e l’intimidazione con l’aiuto della legislazione, fissando inoltre buoni esempi nelle nostre vite quotidiane. Perciò, vorrei chiedere sostegno alla Carta europea anche in quest’Aula."@it12
"Gerb. pirmininke, yra pavojingų ženklų, kad daugelyje Europos Sąjungos šalių atgimsta rasizmas, homofobija ir antisemitizmas. Taikaus Pasididžiavimo festivalio Budapešte dalyvius šią vasarą brutaliai užpuolė ekstremistinės dešiniosios grupės, į dalyvius buvo mėtomi akmenys ir rūgšties pripildyti kiaušiniai. Daugelis jų buvo sužaloti. Po šio gėdingo įvykio Vengrijos ministras pirmininkas parengė Vengrijos chartiją, o čia, Europos Parlamente, aš norėčiau pasiūlyti Europos chartiją, kurią parengėme su savo kolegomis Michaeliu Cashmanu ir Edita Bauer. Mes smerkiame visas smurto rūšis. Negalime leisti, kad suformuotų ekstremistinės organizacijos, kurios nori vykdyti savaip suprantamą teisingumą. Mes atmetame fašistinių idėjų atgimimą ir išankstinį nusistatymą prieš visas mažumų rūšis, ir visiškai atmetame visas rasizmo formas. Turime veikti kartu prieš smurtą ir įbauginimą, pasiremdami įstatymais ir taip pat rodydami gerą pavyzdį savo kasdieniame gyvenime. Štai kodėl norėčiau paprašyti palaikymo Europos chartijai čia, Parlamente."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs, ir parādījušās biedējošas liecības par rasisma, homofobijas un antisemītisma atdzimšanu daudzās ES valstīs. Miermīlīgajam festivālam Budapeštā šovasar brutāli uzbruka galēji labējā spārna grupas, un uz dalībniekiem tika mests ar akmeņiem un olām, kas pildītas ar skābi. Daudzi no viņiem tika ievainoti. Pēc šī apkaunojošā gadījuma Ungārijas premjerministrs ir ieviesis Ungārijas hartu, un šeit, Eiropas Parlamentā, es ar saviem kolēģiem un vēlētos ieviest Eiropas hartu. Mēs nosodām visa veida vardarbību. Mēs nedrīkstam pieļaut tādu ekstrēmu organizāciju veidošanos, kas vēlas īstenot savas taisnīguma idejas. Mēs noraidām fašisma ideju atdzimšanu un aizspriedumus pret visa veida minoritātēm, un mēs pārliecinoši noraidām visa veida rasismu. Mums ir kopīgi jārīkojas pret vardarbību un iebiedēšanu, izmantojot likumdošanu un arī rādot labu piemēru mūsu ikdienas dzīvē. Tādēļ es vēlos lūgt atbalstu Eiropas hartai arī šeit Parlamentā."@lv13
"Mr President, there are threatening signs of the revival of racism, homophobia and anti-Semitism in many countries of the EU. The peaceful Pride Festival in Budapest this summer was brutally attacked by extreme right-wing groups, and stones and eggs filled with acid were thrown at the participants. Many of them were injured. After that shameful event, the Hungarian Prime Minister has initiated a Hungarian Charter, and here in the European Parliament I would like to launch a European Charter with my colleagues Michael Cashman and Edit Bauer. We condemn all kinds of violence. We cannot allow the formation of extreme organisations that want to practise their own idea of justice. We reject the rebirth of fascist ideas and prejudice against all kinds of minorities, and we strongly reject all forms of racism. We should act together against violence and intimidation with the help of legislation and also by setting a good example in our everyday lives. That is why I would like to ask for support for the European Charter here in Parliament as well."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, er zijn dreigende tekenen van een opleving van racisme, homohaat en antisemitisme in veel landen in de EU. Het vreedzame Pride Festival in Boedapest was deze zomer het doelwit van aanvallen van extreemrechtse groepen en de deelnemers werden bekogeld met stenen en met zuur gevulde eieren. Veel deelnemers raakten daarbij gewond. Na dit schandelijke incident gaf de Hongaarse premier de aanzet voor een Hongaars Handvest, en ik zou hier in het Europees Parlement een Europees Handvest willen instellen samen met mijn collega’s Michael Cashman en Edit Bauer. Wij veroordelen iedere vorm van geweld. We kunnen de vorming van extreme organisaties die hun eigen idee van gerechtigheid in de praktijk willen brengen, niet tolereren. We verwerpen het ontstaan van fascistische ideeën en vooroordelen tegen allerlei minderheden, en keuren iedere vorm van racisme af. We moeten gezamenlijk optreden tegen geweld en intimidatie met de hulp van wetgeving en ook door het goede voorbeeld te geven in ons dagelijks leven. Daarom wil ik ook hier in het Parlement steun vragen voor het Europees Handvest."@nl3
"Panie przewodniczący! W wielu krajach UE można zauważyć groźne oznaki ożywienia rasizmu, homofobii i antysemityzmu. Podczas pokojowego Festiwalu dumy, który odbywał się tego lata w Budapeszcie, miały miejsce brutalne ataki ze strony ekstremistycznych grup prawicowych. Uczestnicy byli obrzucani kamieniami i jajkami wypełnionymi kwasem. Wielu z nich doznało obrażeń. Po tym żenującym wydarzeniu premier Węgier ustanowił węgierską kartę praw, a ja tutaj – w Parlamencie Europejskim – chciałabym wraz z posłem Michaelem Cashmanem i posłanką Edit Bauer ustanowić europejską kartę praw. Potępiamy wszelkie rodzaje przemocy. Nie możemy pozwolić na tworzenie się organizacji ekstremistycznych, które chcą egzekwować sprawiedliwość rozumianą na swój własny sposób. Nie akceptujemy odrodzenia się idei faszystowskich i uprzedzeń wobec wszelkich mniejszości, jak również zdecydowanie potępiamy wszelkie formy rasizmu. Powinniśmy wspólnie walczyć przeciwko przemocy i zastraszaniu, opierając się na ustawodawstwie i dając dobry przykład w życiu codziennym. Dlatego też chciałabym zaapelować o poparcie europejskiej karty praw również tutaj w Parlamencie."@pl16
"Senhor Presidente, existem indícios ameaçadores de renascimento do racismo, da homofobia e do anti-semitismo em muitos países da UE. Este Verão, a pacífica Parada do Orgulho em Budapeste foi brutalmente atacada por grupos de extrema-direita que atiraram pedras e ovos cheios de ácido aos participantes. Muitos ficaram feridos. Após este acontecimento vergonhoso, o primeiro-ministro da Hungria deu início a uma Carta Húngara e eu gostaria de lançar uma Carta Europeia, aqui, no Parlamento Europeu, juntamente com os meus colegas Michael Cashman e Edit Bauer. Condenamos todos os tipos de violência. Não podemos permitir a formação de organizações extremistas que pretendam pôr em prática a sua própria concepção de justiça. Rejeitamos o renascimento de ideias fascistas e de preconceitos relativamente a todo o tipo de minorias e rejeitamos veementemente todas as formas de racismo. Deveríamos agir conjuntamente contra a violência e a intimidação com a ajuda de legislação e, também, dando o exemplo na nossa vida quotidiana. Por esta razão, gostaria igualmente de solicitar o apoio do Parlamento à Carta Europeia."@pt17
"Mr President, there are threatening signs of the revival of racism, homophobia and anti-Semitism in many countries of the EU. The peaceful Pride Festival in Budapest this summer was brutally attacked by extreme right-wing groups, and stones and eggs filled with acid were thrown at the participants. Many of them were injured. After that shameful event, the Hungarian Prime Minister has initiated a Hungarian Charter, and here in the European Parliament I would like to launch a European Charter with my colleagues Michael Cashman and Edit Bauer. We condemn all kinds of violence. We cannot allow the formation of extreme organisations that want to practise their own idea of justice. We reject the rebirth of fascist ideas and prejudice against all kinds of minorities, and we strongly reject all forms of racism. We should act together against violence and intimidation with the help of legislation and also by setting a good example in our everyday lives. That is why I would like to ask for support for the European Charter here in Parliament as well."@ro18
"Vážený pán predsedajúci, v mnohých krajinách EÚ možno pozorovať hrozivé známky toho, že znovu ožíva rasizmus, homofóbia a antisemitizmus. Na pokojný Pride Festival v Budapešti tento rok v lete brutálne zaútočili extrémne pravicové skupiny a na účastníkov hádzali kamene a vajíčka naplnené kyselinou. Mnohí z nich boli zranení. Po tejto zahanbujúcej udalosti maďarský predseda vlády inicioval vznik Maďarskej charty a ja by som tu na pôde Európskeho parlamentu spolu so svojimi kolegami Michaelom Cashmanom a Edit Bauerovou chcela založiť Európsku chartu. Odsudzujeme všetky druhy násilia. Nemôžeme pripustiť vznik extrémistických organizácií, ktoré chcú presadzovať svoju vlastnú ideu spravodlivosti. Odmietame znovuoživenie fašistických myšlienok a predsudkov voči akýmkoľvek menšinám a dôrazne odmietame všetky formy rasizmu. Proti násiliu a zastrašovaniu by sme mali vystupovať spoločne pomocou zákonov ako aj tým, že vo svojom každodennom živote pôjdeme dobrým príkladom. Preto by som vás tu v Parlamente chcela požiadať o podporu Európskej charty."@sk19
"Gospod predsednik, v številnih državah EU obstajajo grozeči znaki oživljanja rasizma, homofobije in antisemitizma. Mirno parado ponosa v Budimpešti so letos poleti brutalno napadle skrajne desničarske skupine in metale na udeležence kamne in jajca, napolnjena s kislino. Številni od njih so bili poškodovani. Po tem sramotnem dogodku je madžarski premier sprejel madžarsko listino in tukaj, v Evropskem parlamentu, bi rada s kolegoma Michaelom Cashmanom in Edit Bauer sprožila pobudo za evropsko listino. Obsojamo vse vrste nasilja. Ne moremo dovoliti tvorbe skrajnih organizacij, ki želijo prakticirati svojo lastno zamisel pravice. Zavračamo ponovno rojstvo fašističnih zamisli in predsodkov proti vsem vrstam manjšin in odločno zavračamo vse oblike rasizma. Skupaj moramo ukrepati proti nasilju in zastraševanju s pomočjo zakonodaje pa tudi s predstavljanjem zgleda v našem vsakdanjem življenju. Zato bi rada zaprosila za podporo evropski listini tudi tukaj v Parlamentu."@sl20
"Herr talman! Det finns hotfulla tecken på pånyttfödd rasism, främlingsfientlighet och antisemitism i många EU-länder. Den fredliga Pridefestivalen i Budapest i somras angreps brutalt av högerextrema grupper och stenar och ägg fyllda med syra kastades på deltagarna. Många av dem skadades. Efter den skamliga händelsen initierade Ungerns premiärminister den ungerska stadgan och jag skulle vilja lansera den europeiska stadgan här i Europaparlamentet med mina kolleger Michael Cashman och Edit Bauer. Vi fördömer alla typer av våld. Vi kan inte tillåta att extrema organisationer bildas som vill utöva sin egen syn på rättvisa. Vi avvisar pånyttfödelsen av fascistiska idéer och fördomar mot alla sorters minoriteter och avvisar med kraft alla former av rasism. Vi bör agera samfällt mot våld och hotelser med lagstiftningen som stöd och även statuera exempel i vårt dagliga liv. Därför ber jag om ert stöd för den europeiska stadgan även här i parlamentet."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Katalin Lévai (PSE ). -"5,1,19,14,16,11,13,4,17
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph