Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-07-10-Speech-4-248"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080710.20.4-248"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Mr President, I think we should be clear what this motion for a resolution is not: it is not a re-run of the rather controversial and contentious report that we had last year; it is not about how to get a political solution to the territorial dispute and conflict over Kashmir. It is nothing of the sort. It is a simple focus on humanitarian questions, with a call for an independent and impartial investigation and accountability for alleged disappearances. It could have been handled in various ways. It is true that these discoveries of unidentified graves go back to 2006. But two things prompted the urgency request. One was the report going back to 29 March from the Association of the Parents of Disappeared Persons and the second was the attack on 30 June, with perpetrators unknown, on Pervez Imroz, the award-winning human rights lawyer and founder of that association. I think that justifies the urgency. At least part of the purpose of this resolution is to urge some action by the European Union, not least in paragraph 2, which urges the Commission to offer financial and technical assistance to the Indian Government. It also calls for EU Member States to take up the issue in the dialogue on human rights with the Indian Government in the second half of this year. So the focus is on getting an independent investigation and not least to assign a civilian prosecutor to the task. I think it is justified and is something that has a particular and circumscribed focus and does not talk about the whole issue of Kashmir."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedající, domnívám se, že bychom měli vyjasnit, čím tento návrh usnesení není: není to opakování spíše kontroverzní a sporné zprávy, kterou jsme měli v loňském roce; není o tom, jak politicky vyřešit územní spor a konflikt ohledně Kašmíru. Není to nic takového. Je to prosté zaostření na humanitární otázky s výzvou k nezávislému a nestrannému vyšetření a přijetí odpovědnosti za údajná zmizení. Mohlo to být provedeno různými způsoby. Je pravda, že tyto objevy neidentifikovaných hrobů spadají do roku 2006. Ale dvě věci podnítily žádost o projednání záležitosti jako naléhavé. Jednou byla zpráva z 29. března od Sdružení rodičů zmizelých osob a druhou byl útok neznámých pachatelů na Perveze Imroze, cenou odměněného zastánce lidských práv a zakladatele tohoto sdružení, k němuž došlo 30. června. Domnívám se, že to je dostatečný důvod k prohlášení naléhavosti. Alespoň částečným účelem tohoto usnesení je vyprovokovat nějakou činnost Evropské unie, zejména v odstavci 2, který nabádá Komisi, aby poskytla indické vládě finanční a technickou pomoc. Také vyzývá členské státy EU, aby ve druhé polovině letošního roku projednávaly tuto otázku v dialogu o lidských právech s indickou vládou. Takže hlavním zájmem je nezávislé prošetření a zejména přidělení civilního žalobce. Domnívám se, že usnesení je oprávněné a má konkrétní a vymezený účel a nezabývá se celou problematikou Kašmíru."@cs1
"Hr. formand! Jeg tror, vi skal være bevidste om, hvad dette beslutningsforslag ikke er: Det er ikke en genudsendelse af den temmelig kontroversielle rapport, som vi så sidste år, og det handler ikke om at få en politisk løsning på den territoriale konflikt over Kashmir. Det er ikke noget, der ligner. Det er et simpelt fokus på humanitære spørgsmål med en anmodning om en uafhængig og upartisk undersøgelse af og placering af ansvaret for påståede tvungne forsvindinger. Det kunne have været håndteret på flere måder. Det er sandt, at disse opdagelser af uidentificerede grave går tilbage til 2006. Men der var to forhold, som gav anledning til anmodningen om hastebehandling. Det ene var rapporten tilbage fra den 29. marts fra Sammenslutningen af Forældre til Forsvundne, og det andet var attentatet mod Pervez Imroz, den prisbelønnede menneskerettighedsadvokat og grundlægger af denne sammenslutning, den 30. juni. Jeg mener, at det retfærdiggør sagens hastende karakter. I det mindste er en del af formålet med denne beslutning at opfordre til, at EU foretager sig noget, ikke mindst i punkt 2, som opfordrer Kommissionen til at tilbyde økonomisk og teknisk bistand til den indiske regering. EU's medlemsstater opfordres til at behandle spørgsmålet i den kommende menneskerettighedsdialog med den indiske regering i den anden halvdel af 2008. Fokus er derfor rettet mod at få en uafhængig undersøgelse og ikke mindst knytte en civil anklager til opgaven. Jeg mener, det er retfærdiggjort og er noget, som har en særlig og begrænset fokus og ikke omfatter hele Kashmirproblematikken."@da2
"Herr Präsident! Ich denke, wir sollten uns im Klaren darüber sein, was dieser Entschließungsantrag nicht ist: Er ist nicht die Neuauflage des ziemlich kontroversen, umstrittenen Berichts aus dem vergangenen Jahr; es geht nicht um das Wie einer politischen Lösung für den territorialen Disput und den Konflikt um Kaschmir. Nichts davon. Er macht lediglich auf humanitäre Fragen aufmerksam und fordert eine unabhängige, unparteiliche Untersuchung und eine Rechenschaftslegung in der Frage des vermeintlichen Verschwindens von Personen. Man könnte auf verschiedene Weise damit umgehen. Es stimmt, dass die Entdeckung der nicht identifizierten Gräber auf das Jahr 2006 zurückgeht. Doch zwei Dinge gaben Anlass zur Dringlichkeitsanfrage. Da war zum einen der Bericht der Vereinigung der Eltern verschwundener Personen vom 29. März und zum anderen der Überfall unbekannter Täter auf Pervez Imroz, den preisgekrönten Menschenrechtsanwalt und Gründer dieser Vereinigung, am 30. Juni. Ich denke, das rechtfertigt die Dringlichkeit. Zweck dieser Entschließung ist zumindest teilweise, die Europäische Union zum Handeln zu veranlassen, was nicht zuletzt in Ziffer 2 zum Ausdruck kommt, wo die Kommission aufgefordert wird, der indischen Regierung finanzielle und technische Unterstützung anzubieten. Darüber hinaus werden die Mitgliedstaaten der EU aufgerufen, das Problem im Menschenrechtsdialog mit der indischen Regierung in der zweiten Hälfte dieses Jahres zur Sprache zu bringen. Der Schwerpunkt liegt also auf der Einleitung einer unabhängigen Untersuchung und nicht zuletzt auf der Betrauung eines zivilen Staatsanwalts mit der Aufgabe. Ich halte das für gerechtfertigt, und es handelt sich um einen besonderen und klar umrissenen Gegenstand und nicht um das gesamte Kaschmir-Problem."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, νομίζω ότι πρέπει να είμαστε σαφείς ως προς το τι δεν είναι αυτή η πρόταση ψηφίσματος: δεν είναι επανάληψη της περσινής αμφιλεγόμενης έκθεσης· στόχος δεν είναι να βρεθεί πολιτική λύση για την εδαφική διαμάχη και τη σύγκρουση σχετικά με το Κασμίρ. Δεν έχει καμία σχέση με κάτι τέτοιο. Επικεντρώνεται απλώς σε ανθρωπιστικά θέματα, απευθύνοντας έκκληση για τη διεξαγωγή ανεξάρτητων και αμερόληπτων ερευνών, καθώς και για λογοδοσία όσον αφορά τις εικαζόμενες εξαφανίσεις. Θα μπορούσαμε να χειριστούμε την υπόθεση ποικιλοτρόπως. Είναι γεγονός ότι η ανακάλυψη αυτών των τάφων χωρίς στοιχεία έλαβε χώρα το 2006. Δύο στοιχεία, όμως, μας οδήγησαν στο να ζητήσουμε να τεθεί το θέμα ως επείγον. Το ένα ήταν η έκθεση της 29ης Μαρτίου που εξέδωσε η Ένωση Γονέων Εξαφανισθέντων Ατόμων (ΕΓΕΑ) και το δεύτερο ήταν η επίθεση στις 30 Ιουνίου από άγνωστους δράστες εναντίον του Pervez Imroz, βραβευμένου δικηγόρου απασχολούμενου με υποθέσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ιδρυτή της ΕΓΕΑ. Πιστεύω ότι αυτό δικαιολογεί το επείγον του θέματος. Εν μέρει τουλάχιστον σκοπός του παρόντος ψηφίσματος είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση να αναλάβει δράση σε κάποιο βαθμό, όπως εννοείται κυρίως στην παράγραφο 2, όπου καλείται η Επιτροπή να προσφέρει οικονομική και τεχνική βοήθεια στην κυβέρνηση της Ινδίας. Καλούνται επίσης τα κράτη μέλη της ΕΕ να θίξουν το θέμα στον διάλογο για τα ανθρώπινα δικαιώματα ο οποίος θα διεξαχθεί με την κυβέρνηση της Ινδίας το δεύτερο εξάμηνο του τρέχοντος έτους. Επομένως, στόχος είναι να επιτευχθεί η πραγματοποίηση ανεξάρτητων ερευνών και, κυρίως, να ανατεθεί η υπόθεση σε εισαγγελική αρχή. Το θεωρώ δικαιολογημένο και πιστεύω ότι διαθέτει συγκεκριμένο και σαφώς οριοθετημένο προσανατολισμό χωρίς γενικόλογες αναφορές στο ζήτημα του Κασμίρ συνολικά."@el10
". Señor Presidente, creo que debemos ser claros sobre lo que no es esta resolución: no es una repetición del informe del año pasado, bastante controvertido y polémico; ni trata de cómo encontrar una solución política a la disputa territorial y al conflicto de Cachemira. No es nada de eso. Sencillamente, se centra en cuestiones humanitarias, con un llamamiento a la investigación independiente e imparcial y a la rendición de cuentas por presuntas desapariciones. Podría haberse tratado de varias maneras. Es verdad que los descubrimientos de fosas sin identificar se remontan al año 2006, pero dos cuestiones obligaron a la petición de urgencia: una era el informe de 29 de marzo de la Asociación de Padres de Personas Desaparecidas y la segunda, el atentado del 30 de junio, de cuyos autores se desconoce la identidad, perpetrado contra Pervez Imroz, el reputado abogado defensor de los derechos humanos y fundador de dicha asociación. Creo que ambas justifican la urgencia. Al menos parte de la intención de esta resolución es instar a la intervención de la Unión Europea, sobre todo en el apartado 2, que pide a la Comisión que ofrezca asistencia financiera y técnica al Gobierno de la India. Además, pide a los Estados miembros de la UE que examinen la cuestión en el futuro diálogo sobre derechos humanos que se va a mantener durante el segundo semestre de 2008 con el Gobierno indio. Por tanto, la atención se centra en que se ponga en marcha una investigación independiente y en que se asigne la tarea a una fiscalía civil. Creo que está justificado y centra la atención en asuntos concretos sin hablar de toda la cuestión de Cachemira."@es21
"Härra juhataja, ma arvan, et peaksime selgeks tegema, mis see resolutsiooni ettepanek ei ole: see ei ole üpris vaieldava ja tüli tekitava raporti taasesitamine, mille me saime eelmisel aastal; see ei ole arvamus, kuidas saavutada poliitilist lahendust piirkondlikule vaidlusele ja konfliktile Kashmiri pärast. See ei ole midagi selletaolist. See on lihtne vaatenurk humanitaarküsimustele koos üleskutsega sõltumatule ja erapooletule uurimisele ning oletatavate kadumiste kokkuarvamisele. Seda saaks käsitleda mitmel eri viisil. On tõsi, et neid identifitseerimata haudu on avastatud 2006. aastast saadik. Kuid esmatähtsuse taotlemist ajendas kaks asjaolu. Üks oli 29. märtsi aruanne Kadunud Isikute Vanemate Ühenduselt ning teine tundmatute tegelaste rünnak 30. juunil Pervez Imrozile, auhinnatud inimõiguste advokaadile ja selle ühenduse asutajale. Ma arvan, et see õigustab esmatähtsust. Vähemalt osa selle resolutsiooni eesmärgist on julgustada Euroopa Liitu teatavale tegevusele, mitte ainult lõike 2 kohaselt, mis innustab komisjoni pakkuma rahalist ja tehnilist toetust India valitsusele. Selles pöördutakse ka ELi liikmesriikide poole, et need käesoleva aasta teisel poolel hakkaksid tegelema inimõigusküsimusega dialoogis India valitsusega. Seega on tähelepanu keskmes sõltumatu uurimise algatamine, kuid samavõrd ka tsiviilsüüdistaja määramine selle ülesande täitmiseks. Ma arvan, et see on õigustatud ning see on miski, millel on konkreetne ja piiratud fookus, ja mis ei kõnele Kashmiri küsimusest tervikuna."@et5
"Arvoisa puhemies, mielestäni meidän pitäisi olla hyvin selvillä siitä, mitä tämä päätöslauselmaehdotus ei ole: se ei ole uusinta varsin kiistanalaisesta ja riitaisasta mietinnöstä, jota käsittelimme viime vuonna; siinä ei käsitellä sitä, miten saadaan aikaiseksi poliittinen ratkaisu Kašmirin alueelliseen kiistaan ja konfliktiin. Kysymys ei ole mistään sen kaltaisesta. Mietinnössä keskitytään yksinomaan humanitaarisiin kysymyksiin ja vaatimukseen riippumattomasta ja tasapuolisesta tutkimuksesta sekä vastuun ottamisesta väitetyistä katoamisista. Asiaa olisi voitu käsitellä monin tavoin. On totta, että tunnistamattomat haudat löydettiin vuonna 2006. Mutta kiireellisen käsittelyn pyytämiseen ajoivat kaksi asiaa. Yksi oli kadonneiden henkilöiden vanhempien yhdistyksen 29. maaliskuuta antama raportti ja toinen tuntemattomien rikollisten 30. kesäkuuta tekemä hyökkäys Pervez Imrozia vastaan. Imroz on palkittu ihmisoikeusasianajaja ja kyseisen järjestön perustaja. Mielestäni nämä asiat oikeuttavat kiireellisyyden. Tämän päätöslauselman tarkoituksena on ainakin osittain kehottaa Euroopan unionia toimenpiteisiin, varsinkin 2 kohdassa, jossa komissiota kehotetaan tarjoamaan taloudellista ja teknistä tukea Intian hallitukselle. Siinä myös vaaditaan Euroopan unionin jäsenvaltioita sisällyttämään asia Intian hallituksen kanssa käytäviin ihmsioikeusneuvotteluihin tämän vuoden toisella puoliskolla. Polttopisteessä on siis riippumattoman tutkinnan aikaansaaminen, eikä vähiten siviilisyyttäjän nimeäminen tehtävään. Mielestäni se on oikeutettua, ja toiminnalla on tietty ja tarkasti määritelty tavoite, joka ei koske koko Kašmirin kysymystä."@fi7
"Monsieur le Président, je crois qu'il importe de dire clairement que cette proposition de résolution ne reprend pas le rapport assez controversé que nous avons eu l'année dernière, qu'elle ne vise pas à trouver un moyen de parvenir à une solution politique au conflit territorial au sujet du Cachemire. Ce n'est rien de tout cela. Cette résolution se centre exclusivement sur les questions humanitaires, en demandant qu'une enquête indépendante et impartiale soit menée et qu'il soit fait toute la lumière sur les allégations de disparitions. La situation aurait pu être gérée de diverses manières. Il est vrai que ces découvertes de tombes anonymes remontent à 2006. Mais deux éléments justifient ce débat d'urgence: d'une part, le rapport publié le 29 mars par l'association des parents de personnes disparues et, d'autre part, l'attaque perpétrée le 30 juin par on ne sait qui contre Parvez Imroz, juriste et défenseur des droits de l'homme reconnu et fondateur de l'association des parents de personnes disparues. Je crois que cela justifie cette urgence. Cette résolution vise au moins en partie à exhorter l'Union européenne à réagir, notamment le paragraphe 2 qui demande à la Commission d'apporter une aide financière et technique au gouvernement indien. Elle invite également les États membres de l'Union à se saisir de cette question lors du dialogue sur les droits de l'homme qui doit avoir lieu avec le gouvernement indien au cours du deuxième semestre de cette année. Il s'agit donc d'obtenir qu'une enquête indépendante soit menée et, plus particulièrement, que cette mission soit confiée à un procureur civil. Cette résolution me semble justifiée car elle ne parle pas de toute la question du Cachemire mais est précisément ciblée sur un sujet particulier."@fr8
"Elnök úr, tisztáznunk kell, hogy ez az állásfoglalás nem megismétlése a tavalyi, igen sokat vitatott jelentésnek, és nem arról szól, hogy lehetséges-e politikai megoldást találni a Kasmír felett kirobbant konfliktusra és területi vitára. Ennek semmi köze ehhez. Jelen állásfoglalás humanitárius kérdésekre összpontosít, független és pártatlan kivizsgálást kér, valamint elszámoltathatóságot az állítólagos eltűnésekkel kapcsolatban. Ezt több különböző módon lehetett volna kezelni. Való igaz, hogy ezeknek az ismeretlen síroknak a felfedezése egészen 2006-ra datálható vissza. A sürgősségi kérvényt azonban két dolog magyarázza. Az egyik az eltűnt személyek szüleinek szövetsége által készített, március 29-i jelentés, míg a másik az ismeretlen tettesek által június 30-án elkövetett támadás Pervez Imrozzal, díjnyertes emberi jogi ügyvéddel és a fent említett szövetség alapítójával szemben. Úgy gondolom ez megfelelően indokolja a sürgősséget. Jelen állásfoglalás céljai közé tartozik, hogy lépéseket érjen el az Európai Unió részéről. Erre vonatkozik a 2. bekezdés is, ami felszólítja a Bizottságot, hogy nyújtson pénzügyi és technikai segítséget az indiai kormánynak. Felszólítja továbbá a tagállamokat is, hogy az év második felében, az emberi jogi párbeszéd keretén belül, tárgyaljanak erről az indiai kormánnyal. A cél tehát egy független kivizsgálás megindítása, valamint egy polgári ügyész kijelölése az ügy mellé. Az említett állásfoglalás tehát szerintem indokolt, erősen körülhatárolt szempontokkal foglalkozik, és nem terjed ki a kasmíri kérdés egészére."@hu11
"Signor Presidente, ritengo dovremmo essere chiari riguardo a che cosa non è la presente risoluzione: non è una ripetizione della nostra relazione piuttosto controversa e discussa dello scorso anno; non è intesa a trovare una soluzione politica alla disputa territoriale e al conflitto per il Kashmir. Non è nulla del genere. Si concentra semplicemente sulle questioni umanitarie, con una richiesta di un’indagine indipendente e imparziale nonché di responsabilità per le presunte sparizioni. Avrebbe potuto essere presentata in diversi modi. E’ vero che tali scoperte di fosse comuni non identificate risalgono al 2006. Ma due fattori hanno dettato la richiesta di urgenza. Uno è stato la relazione del 29 marzo dell’Associazione dei genitori delle persone scomparse e il secondo è stato l’attacco del 30 giugno, di cui non si conoscono i mandanti, a Pervez Imroz, l’avvocato che ha vinto un premio per i diritti umani nonché fondatore della suddetta associazione. Ritengo che questo giustifichi l’urgenza. Almeno parte della finalità della risoluzione in oggetto è sollecitare iniziative da parte dell’Unione europea, non ultima quella del paragrafo 2, che chiede alla Commissione di offrire assistenza finanziaria e tecnica al governo indiano. Chiede inoltre che gli Stati membri dell’Unione europea affrontino tale questione nel corso del dialogo sui diritti umani con il governo indiano, previsto per la seconda metà di quest’anno. Pertanto, l’obiettivo è ottenere un’indagine indipendente e, non ultimo, assegnare la questione a un procuratore civile. Ritengo sia giustificato, nonché qualcosa che ha un fine particolare e circoscritto, e che non si occupi dell’intera questione del Kashmir."@it12
"Gerb. pirmininke, aš manau, kad mums turėtų būti aišku, ko šis pasiūlymas dėl rezoliucijos nenagrinėja: jis nėra gana prieštaringo ir ginčytino pranešimo, kurį mes girdėjome praėjusiais metais, pakartojimas, jis nėra apie tai, kaip surasti politinį sprendimą teritoriniam ginčui ir konfliktui dėl Kašmyro. Nieko panašaus. Tai paprasčiausias dėmesio sutelkimas į humanitarinius klausimus bei prašymas atlikti nepriklausomą ir nešališką tyrimą ir atsakyti už įtariamus dingimus. Tai būtų galima išspręsti keliais būdais. Tiesa ta, kad šie nenustatytų kapaviečių atradimai tęsiasi nuo 2006 m. Tačiau du dalykai paragino pateikti skubų reikalavimą. Vienas – praėjusio kovo 29 d. pranešimas iš Dingusių asmenų tėvų asociacijos, o antras – birželio 30 d. nusipelniusio žmogaus teisių teisininko ir tos asociacijos įkūrėjo Pervezo Imrozo užpuolimas. Aš manau, kad tai pateisina skubumą. Bent jau dalies šios rezoliucijos tikslas yra paraginti Europos Sąjungą imtis kai kurių veiksmų, iš dalies 2 skirsnyje, kuriame Komisija raginama pasiūlyti finansinę ir techninę pagalbą Indijos vyriausybei. Ji taip pat ragina ES valstybes nares spręsti šį klausimą šių metų antroje pusėje vyksiančio dialogo žmogaus teisių tema, metu. Taigi, tikslas – pasiekti nepriklausomą tyrimą ir ypač paskirti civilinį kaltintoją šiam uždaviniui. Aš manau, kad jis yra pateisinamas ir yra kažkas, kas turi ypatingą bei ribotą tikslą ir nekalba apie visą Kašmyro problemą."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs, es domāju, ka būtu skaidri jānosaka, kas šis rezolūcijas priekšlikums nav. Tas nav samērā pretrunīgā un strīdīgā ziņojuma atkārtojums, ko pieņēma pagājušajā gadā; tas nerunā par to, kā panākt politisku risinājumu teritoriālajam strīdam un konfliktam par Kašmiru. Tas nav nekas tamlīdzīgs. Tā vienkārši ir pievēršanās humanitāriem jautājumiem, pieprasot neatkarīgu un objektīvu izmeklēšanu un pārskatatbildību par šīm pazušanām. To varēja risināt vairākos veidos. Tiesa, ka šie neidentificēto kapu atklājumi sākās jau 2006. gadā. Taču steidzamības pakāpes piešķiršanu mudināja divas lietas. Viena ir saistīta ar 29. marta ziņojums, ko iesniedza Pazudušo personu vecāku asociācija, un otra ir 30. jūnija uzbrukums, kuru veica nezināmas personas kas ir atzīts cilvēktiesību advokāts un šīs asociācijas dibinātājs. Manuprāt, tas attaisno steidzamību. Vismaz daļēji šīs rezolūcijas mērķis ir mudināt ES rīkoties. Jo īpaši 2. punktā, kurā Komisiju mudina piedāvāt finansiālu un tehnisko palīdzību Indijas valdībai. Tajā arī aicina ES dalībvalstis iekļaut šo jautājumu dialogā par cilvēktiesībām ar Indijas valdību šī gada otrajā pusē. Tātad uzmanība ir vērsta uz neatkarīgas izmeklēšanas panākšanu un jo īpaši uzdevuma piešķiršana civillietu prokuroram. Es domāju, ka tas ir pamatoti, kā arī rezolūcija, kas vērš īpašu un ierobežotu vērību un kas nerunā par visu Kašmiras jautājumu."@lv13
"Mr President, I think we should be clear what this motion for a resolution is not: it is not a re-run of the rather controversial and contentious report that we had last year; it is not about how to get a political solution to the territorial dispute and conflict over Kashmir. It is nothing of the sort. It is a simple focus on humanitarian questions, with a call for an independent and impartial investigation and accountability for alleged disappearances. It could have been handled in various ways. It is true that these discoveries of unidentified graves go back to 2006. But two things prompted the urgency request. One was the report going back to 29 March from the Association of the Parents of Disappeared Persons and the second was the attack on 30 June, with perpetrators unknown, on Pervez Imroz, the award-winning human rights lawyer and founder of that association. I think that justifies the urgency. At least part of the purpose of this resolution is to urge some action by the European Union, not least in paragraph 2, which urges the Commission to offer financial and technical assistance to the Indian Government. It also calls for EU Member States to take up the issue in the dialogue on human rights with the Indian Government in the second half of this year. So the focus is on getting an independent investigation and not least to assign a civilian prosecutor to the task. I think it is justified and is something that has a particular and circumscribed focus and does not talk about the whole issue of Kashmir."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, ik denk dat we duidelijk moeten zijn over wat deze ontwerpresolutie níét is: deze ontwerpresolutie is geen nieuwe versie van het nogal controversiële en betwistbare verslag van vorig jaar; deze ontwerpresolutie gaat niet over het vinden van een politieke oplossing voor het territoriale geschil en het conflict over Kasjmir. Niets van dit alles. Er wordt in deze ontwerpresolutie ingezoomd op humanitaire problemen en opgeroepen tot een onafhankelijk en onpartijdig onderzoek en tot het afleggen van verantwoording over de vermeende verdwijningen. We hadden hier op verschillende manieren mee kunnen omgaan. Het is waar dat de ontdekkingen van anonieme graven al in 2006 hebben plaatsgevonden, maar twee dingen maakten het verzoek om urgentieverklaring noodzakelijk. Het eerste was het rapport van 29 maart van de vereniging van ouders van verdwenen personen, en het tweede was de aanslag die op 30 juni door onbekenden is gepleegd op Pervez Imroz, de gelauwerde mensenrechtenadvocaat en oprichter van deze vereniging. Ik denk dat dit de urgentieverklaring rechtvaardigt. Deze resolutie heeft althans gedeeltelijk als doel om de Europese Unie tot enige actie te manen, niet in de laatste plaats in paragraaf 2, waarin er bij de Commissie op wordt aangedrongen om financiële en technische bijstand te geven aan de Indiase regering. Ook wordt de lidstaten gevraagd om deze kwestie aan de orde te stellen in de komende dialoog over de mensenrechten, die in de tweede helft van 2008 zal plaatsvinden. Dus de ontwerpresolutie is gericht op het krijgen van een onafhankelijk onderzoek en de toewijzing van de zaak aan een civiel parket. Ik denk dat dit gerechtvaardigd is en dat deze ontwerpresolutie een duidelijk en afgebakend onderwerp heeft en niet de hele kwestie Kasjmir aan de orde stelt."@nl3
"Panie przewodniczący! Myślę, że powinniśmy wyraźnie powiedzieć, czym nie jest ten projekt rezolucji: nie jest on powtórzeniem dość kontrowersyjnego i spornego sprawozdania z ubiegłego roku; nie dotyczy on sposobu znalezienia politycznego rozwiązania sporu terytorialnego i konfliktu związanego z Kaszmirem. Nie ma on z tym nic wspólnego. Skupia się po prostu na kwestiach humanitarnych, wzywając do niezależnego i bezstronnego dochodzenia oraz do ustalenia odpowiedzialności za rzekome uprowadzenia. Można było potraktować tę sprawę na różne sposoby. To prawda, że wspomniane odkrycia niezidentyfikowanych grobów miały miejsce w 2006 r. Jednak dwie kwestie skłoniły nas do wnioskowania o rozpatrzenie tej sprawy w trybie pilnym. Jedną z nich było sprawozdanie z 29 marca sporządzone przez Stowarzyszenie Rodziców Osób Zaginionych, a drugą atak nieznanych sprawców w dniu 30 czerwca na Perveza Imroza, nagradzanego prawnika działającego w obronie praw człowieka i będącego założycielem tego stowarzyszenia. Uważam, że uzasadnia to pilny charakter sprawy. Przynajmniej częściowo celem tej rezolucji jest wywołanie jakiegoś działania ze strony Unii Europejskiej, co widać zwłaszcza w ust. 2., który apeluje do Komisji Europejskiej, aby zaoferowała finansową i techniczną pomoc indyjskiemu rządowi. Ponadto rezolucja wzywa państwa członkowskie UE, aby poruszyły tę sprawę w dialogu dotyczącym praw człowieka prowadzonym z rządem Indii w drugiej połowie tego roku. Rezolucja skupia się zatem na doprowadzeniu do niezależnego dochodzenia, a w szczególności na wyznaczeniu cywilnego prokuratora do tego zadania. Uważam, że taki cel jest uzasadniony i skupia się na konkretnej i określonej sprawie, nie dotycząc całej kwestii Kaszmiru."@pl16
"Senhor Presidente, penso que devemos ser claros sobre o que esta proposta de resolução não é: não é uma reposição do bastante controverso e contencioso relatório que tivemos no ano passado; não se trata de obter uma solução política para a disputa e para o conflito territoriais em Caxemira. Não é nada disso. É uma simples focalização em questões humanitárias, com um apelo a uma investigação independente e imparcial e à responsabilização por alegados desaparecimentos. Este tema poderia ter sido tratado de várias formas. É verdade que a descoberta de valas não identificadas remonta a 2006. Mas houve duas coisas que levaram ao pedido de urgência. Uma foi o relatório, datado de 29 de Março, da Associação dos Pais das Pessoas Desaparecidas, e a segunda foi o ataque de 30 de Junho, perpetrado por desconhecidos, contra Pervez Imroz, o galardoado advogado especializado em direitos humanos e fundador daquela associação. Penso que isso justifica a urgência. Pelo menos parte do propósito desta resolução é incitar a alguma acção da União Europeia, nomeadamente no n.º 2, que exorta a Comissão a oferecer assistência financeira e técnica ao Governo indiano. Convida também os Estados-Membros da UE a abordarem a questão no próximo diálogo sobre direitos humanos com o Governo indiano, que terá lugar no segundo semestre deste ano. Assim, a tónica é posta em obter uma investigação independente e, designadamente, em nomear um procurador civil para essa tarefa. Penso que a resolução se justifica e que tem uma tónica específica e circunscrita e não fala da questão global de Caxemira."@pt17
"Mr President, I think we should be clear what this motion for a resolution is not: it is not a re-run of the rather controversial and contentious report that we had last year; it is not about how to get a political solution to the territorial dispute and conflict over Kashmir. It is nothing of the sort. It is a simple focus on humanitarian questions, with a call for an independent and impartial investigation and accountability for alleged disappearances. It could have been handled in various ways. It is true that these discoveries of unidentified graves go back to 2006. But two things prompted the urgency request. One was the report going back to 29 March from the Association of the Parents of Disappeared Persons and the second was the attack on 30 June, with perpetrators unknown, on Pervez Imroz, the award-winning human rights lawyer and founder of that association. I think that justifies the urgency. At least part of the purpose of this resolution is to urge some action by the European Union, not least in paragraph 2, which urges the Commission to offer financial and technical assistance to the Indian Government. It also calls for EU Member States to take up the issue in the dialogue on human rights with the Indian Government in the second half of this year. So the focus is on getting an independent investigation and not least to assign a civilian prosecutor to the task. I think it is justified and is something that has a particular and circumscribed focus and does not talk about the whole issue of Kashmir."@ro18
". Pán predsedajúci, myslím, že by sme si mali ujasniť, čo tento návrh uznesenia nie je: nie je to opakovanie značne kontroverznej a diskutabilnej správy, ktorú sme tu mali minulý rok, nie je to o tom, ako nájsť politické riešenie teritoriálneho konfliktu o Kašmíre. Nie je to nič tohto druhu. Je to jednoduché zameranie na humanitárne otázky s výzvou na nezávislé a nestranné vyšetrovanie a zodpovednosť za údajné zmiznutia. Dalo sa to riešiť rôznymi spôsobmi. Pravdou je, že tieto objavy neidentifikovaných hrobov boli uskutočnené v roku 2006. No dve veci podnietili túto naliehavú žiadosť. Jednou z nich bola správa z 29. marca Združenia rodičov zmiznutých osôb a druhou bol útok na Perveza Imroza, oceneného právnika v oblasti ľudských práv a zakladateľa tohto združenia, ktorý 30. júna spáchali neznámi páchatelia. Myslím, že to dáva dôvod na naliehavosť. Minimálne jedným účelom tohto uznesenia je naliehavo vyzvať, aby Európska únia podnikla nejaké kroky, hlavne v odseku 2, ktorý naliehavo vyzýva Komisiu, aby indickej vláde ponúkla finančnú a technickú pomoc. Vyzýva aj členské štáty EÚ, aby sa zaoberali touto otázkou v dialógu o ľudských právach s indickou vládou v druhom polroku. Zámerom je teda začať nezávislé vyšetrovanie a hlavne určiť občianskeho prokurátora pre danú úlohu. Myslím, že je to opodstatnené, že ide o vec s konkrétnym a ohraničeným zameraním a nehovorí o celej otázke Kašmíru."@sk19
"Gospod predsednik, menim, da moramo jasno povedati, kaj ta predlog resolucije ni: ni ponovitev nekoliko spornega in polemičnega poročila, ki smo ga imeli lani; v njem ne gre za to, kako najti politično rešitev ozemeljskega spora in konflikta glede Kašmirja. Ničesar takšnega ni. Preprosto gre za poudarek na humanitarnih vprašanjih s pozivom k neodvisni in nepristranski preiskavi ter odgovornosti za domnevna izginotja. To bi se lahko rešilo na več načinov. Res je, da ta odkritja neidentificiranih grobov segajo v leto 2006. Vendar sta dve zadevi sprožili zahtevo po nujnosti. Ena je bila poročilo z dne 29. marca, ki ga je izdalo združenje staršev izginulih oseb, in druga je bila napad 30 junija, ko so neznani storilci napadli Perveza Imroza, ki je prejel nagrado kot odvetnik za človekove pravice in je ustanovitelj omenjenega združenja. Menim, da to upravičuje nujnost. Vsaj delni namen te resolucije je Evropsko unijo pozvati k ukrepom, ne le v odstavku 2, ki Komisijo poziva, naj indijski vladi ponudi finančno in tehnično pomoč. Države članice EU prav tako poziva, naj obravnavajo to vprašanje med dialogom o človekovih pravicah, ki bo potekal z indijsko vlado v drugi polovici leta 2008. Torej se največ pozornosti namenja neodvisni preiskavi, pa tudi določitvi javnega tožilca za opravljanje te naloge. Menim, da je tako prav, pri čemer je žarišče točno določeno in jasno ter ne zadeva celotnega vprašanja Kašmirja."@sl20
"Herr talman! Jag anser att vi ska vara tydliga med vad detta resolutionsförslag inte är. Det är inte en upprepning av det ganska kontroversiella och omtvistade betänkande som vi hade förra året. Det handlar inte om hur vi ska få en politisk lösning på den territoriella dispyten och konflikten om Kashmir. Det är ingenting sådant. Det är en tydlig fokusering på humanitära frågor med ett krav på en oberoende och objektiv utredning och förklaring till de påstådda försvinnandena. Det kunde ha hanterats på olika sätt. Det stämmer att upptäckterna av oidentifierade gravar daterar sig från 2006. Men två saker föranledde en begäran om brådskande debatt. En var rapporten från den 29 mars från organisationen för föräldrar till försvunna personer (APDP) och den andra var attacken den 30 juni av okända gärningsmän på Pervez Imroz, den prisbelönta människorättsjuristen och grundaren av APDP. Jag anser att det motiverar en begäran om brådskande debatt. Åtminstone en del av syftet med denna resolution är att kräva att Europeiska unionen vidtar vissa åtgärder. Detta inte minst i punkt 2, där kommissionen uppmanas att erbjuda den indiska regeringen ekonomiskt och tekniskt bistånd. Där uppmanas även EU:s medlemsstater att ta upp frågan i den kommande människorättsdialogen under andra halvåret 2008. Så fokus ligger på att få till stånd en oberoende utredning och inte minst att utse en civil åklagarmyndighet att ta sig an uppgiften. Jag anser att det är berättigat. Det är en fråga med ett särskilt och begränsat fokus som inte gäller hela frågan om Kashmir."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Sarah Ludford,"18,5,20,15,1,19,14,16,11,13,4,21

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph