Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-07-10-Speech-4-247"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080710.20.4-247"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Mr President, I can only join in the concerns about the discovery of hundreds of graves in Jammu and Kashmir since 2006, but I am particularly concerned about the armed attack on the respected human rights lawyer, Pervez Imroz, just 11 days ago in Srinagar, and the continuous harassment of numerous human rights activists. I think it is opportune, therefore, to urge the Indian Government to launch an independent investigation into these graves and as a first step to secure the grave sites so as to preserve the evidence. We also call on the European Commission to offer the Indian Government financial and technical assistance through the Stability Instrument for such an inquiry, and possibly further measures of conflict resolution in Kashmir."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedající, mohu jen připojit své obavy ohledně objevu stovek hrobů v Džammú a Kašmíru od roku 2006, ale zejména mě znepokojuje ozbrojený útok na respektovaného zastánce lidských práv Perveze Imroze před 11 dny v Srinagaru a neustálé pronásledování aktivistů za lidská práva. Proto se domnívám, že je vhodné přesvědčovat indickou vládu, aby zahájila nezávislé vyšetřování ohledně těchto hrobů a aby jako první krok zabezpečila místa nálezů hrobů v zájmu zachování důkazů. Také vyzýváme Evropskou komisi, aby poskytla indické vládě na toto vyšetřování finanční a technickou pomoc prostřednictvím nástroje stability a možná přijala i další opatření pro řešení konfliktu v Kašmíru."@cs1
"Hr. formand! Jeg kan kun tilslutte mig bekymringerne om opdagelsen af hundredvis af grave i Jammu og Kashmir siden 2006, men jeg er særligt bekymret for det væbnede angreb på Pervez Imroz, en respekteret menneskerettighedsadvokat, for blot 11 dage siden i Srinagar samt den fortsatte chikane af flere menneskerettighedsaktivister. Jeg mener derfor, at det er passende at opfordre den indiske regering til at påbegynde en uafhængig undersøgelse af disse grave og som et første skridt at sikre gravstederne for at bevare bevismaterialet. Vi opfordrer også Kommissionen til inden for rammerne af stabilitetsinstrumentet at tilbyde den indiske regering økonomisk og teknisk bistand til en sådan undersøgelse og eventuelle yderligere konfliktløsningsforanstaltninger i Kashmir."@da2
"Herr Präsident! Ich kann mich der Besorgnis über die Entdeckung von Hunderten von Gräbern in Jammu und Kaschmir seit 2006 nur anschließen, doch besonders beunruhigen mich der bewaffnete Überfall auf den geachteten Menschenrechtsanwalt Pervez Imroz vor genau elf Tagen in Srinagar und die ständigen Schikanen gegenüber zahlreichen Menschenrechtsaktivisten. Ich halte es daher für angebracht, der indischen Regierung eindringlich nahezulegen, eine unabhängige Untersuchung dieser Gräber zu veranlassen und als ersten Schritt die Grabstellen zur Beweissicherung zu schützen. Außerdem fordern wir die Europäische Kommission auf, der indischen Regierung durch das Stabilitätsinstrument finanzielle und technische Hilfe für eine solche Untersuchung und möglicherweise weitere Maßnahmen zur Konfliktlösung in Kaschmir anzubieten."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, δεν μπορώ παρά να συμμεριστώ και εγώ τις ανησυχίες σχετικά με την ανακάλυψη εκατοντάδων τάφων στο Jammu και το Κασμίρ από το 2006, όμως ανησυχώ ιδιαίτερα για την ένοπλη επίθεση μόλις πριν από 11 ημέρες στο Srinagar κατά του Pervez Imroz, υψηλού κύρους δικηγόρου ο οποίος απασχολείται σε υποθέσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, καθώς και για τις συνεχιζόμενες παρενοχλήσεις που υφίστανται πολλοί ακτιβιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ως εκ τούτου, θεωρώ δέον να απευθύνουμε έκκληση στην κυβέρνηση της Ινδίας να προχωρήσει στη διεξαγωγή ανεξάρτητων ερευνών για τους εν λόγω τάφους και, ως πρώτο βήμα, να φροντίσει για την ασφάλεια των σημείων όπου βρίσκονται οι τάφοι, προκειμένου να διαφυλαχθούν τα στοιχεία. Καλούμε επίσης την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προσφέρει οικονομική και τεχνική βοήθεια στην κυβέρνηση της Ινδίας στο πλαίσιο του Μηχανισμού Σταθερότητας, προκειμένου να διεξαχθούν αυτές οι έρευνες και να ληφθούν ενδεχομένως περαιτέρω μέτρα για την επίλυση της σύγκρουσης στο Κασμίρ."@el10
". Señor Presidente, no puedo más que sumarme a la preocupación por el descubrimiento de cientos de fosas en Jammu y Cachemira desde 2006, pero me preocupa especialmente el atentado perpetrado contra el reputado abogado especializado en derechos humanos, Pervez Imroz, hace sólo once días en Srinagar, y el acoso continuo de numerosos defensores de los derechos humanos. Por tanto, creo que es oportuno instar al Gobierno indio a que ponga en marcha una investigación independiente de esas fosas y, como primera medida, que vigile esos lugares para conservar las pruebas. Además, hacemos un llamamiento a la Comisión Europea con el fin de que ofrezca al Gobierno indio asistencia financiera y técnica a través del Instrumento de estabilidad para dicha investigación y, posiblemente, otras medidas de resolución de conflictos en Cachemira."@es21
"Härra juhataja, ma võin ainult ühineda murega sadade haudade avastamise pärast Jammus ja Kashmiris alates 2006. aastast, kuid eriti mures olen ma relvastatud rünnaku pärast inimõiguste austatud kaitsja Pervez Imrozi vastu kõigest 11 päeva tagasi Srinagaris ning arvukate inimõigusaktivistide jätkuva tagakiusamise pärast. Seepärast arvan, et see on võimalus innustada India valitsust käivitama nende haudade sõltumatut uurimist ning esimese sammuna turvama hauakohti nõnda, et säiliksid asitõendid. Me pöördume ka Euroopa Komisjoni poole, et ta stabiilsusinstrumentide kaudu pakuks India valitsusele selleks uurimiseks finants- ja tehnilist abi ning võimalik, et ka jätkuvaid meetmeid konflikti lahendamiseks Kashmiris."@et5
"Arvoisa puhemies, voin vain yhtyä huoleen satojen hautojen löytymisestä Jammussa ja Kašmirissa vuodesta 2006 lähtien, mutta olen erityisen huolissani aseellisesta hyökkäyksestä arvostettua ihmisoikeusasianajajaa Pervez Imrozia vastaan vain yksitoista päivää sitten Srinagarissa sekä jatkuvasta lukuisten ihmisoikeusaktivistien ahdistelusta. Mielestäni tämän takia on sopiva hetki kehottaa Intian hallitusta aloittamaan hautojen riippumattomat tutkimukset ja ensimmäisenä suojaamaan hautapaikat todisteiden säilyttämiseksi. Me myös vaadimme Euroopan komissiota tarjoamaan Intian hallitukselle taloudellista ja teknistä apua vakautusvälineen avulla, mikäli sellaista pyydetään, sekä mahdollisesti muita toimenpiteitä konfliktin ratkaisemiseksi Kašmirissa."@fi7
"Monsieur le Président, je ne peux que me joindre aux inquiétudes suscitées par la découverte de centaines de tombes au Jammu-et-Cachemire depuis 2006, mais je suis plus particulièrement préoccupé par l'attaque armée dont a été victime le juriste et défenseur des droits de l'homme reconnu, Parvez Imroz, il y a tout juste onze jours à Srinagar, et le harcèlement dont ne cessent de faire l'objet de nombreux militants des droits de l'homme. Il me paraît donc opportun d'exhorter le gouvernement indien à lancer une enquête indépendante sur ces tombes et à sécuriser immédiatement les lieux de manière à préserver les preuves. Nous demandons également à la Commission européenne d'apporter une aide financière et technique au gouvernement indien dans le cadre de l'instrument de stabilité afin de contribuer au financement de cette enquête et de toutes autres mesures complémentaires de nature à apporter une solution au conflit au Cachemire."@fr8
"Elnök úr, csak osztozni tudok a 2006 óta Dzsammuban és Kasmírban felfedezett több száz sír feletti aggályokban. Különösen aggaszt azonban a 11 nappal ezelőtti, Srinagarban elkövetett fegyveres támadás Pervez Imroz, az elismert emberi jogi ügyvéd ellen, csakúgy, mint a számos emberi jogi aktivista folyamatos zaklatása. Időszerű lenne tehát felhívni az indiai kormányt, hogy kezdeményezzen független nyomozást a tömegsírok ügyében és ennek első lépéseként biztosítsák ezeket a sírokat a bizonyíték megőrzése végett. Felszólítjuk továbbá az Európai Bizottságot, hogy a Stabilitási Eszközön keresztül nyújtson pénzügyi és technikai segítséget az indiai kormánynak egy ilyen vizsgálathoz, illetve lehetőség szerint a kasmíri konfliktus megoldásához."@hu11
"Signor Presidente, posso solo unirmi alle preoccupazioni riguardo alla scoperta di centinaia di fosse comuni in Jammu e in Kashmir dal 2006, ma sono particolarmente preoccupato dell’attacco armato di soli 11 giorni fa a Srinagar allo stimato avvocato dei diritti umani, Pervez Imroz, nonché delle continue vessazioni nei confronti degli attivisti dei diritti umani. Ritengo sia opportuno, quindi, invitare il governo indiano a lanciare un’indagine indipendente sulle fosse comuni e, quale primo passo, porre sotto controllo i siti in cui si trovano queste ultime al fine di preservare le prove. Chiediamo inoltre alla Commissione europea di offrire al governo indiano per tale indagine assistenza tecnica e finanziaria per mezzo dello strumento di stabilità, ed eventualmente altre misure di risoluzione del conflitto in Kashmir."@it12
"Gerb. pirmininke, aš galiu tik prisijungti prie susirūpinusiųjų dėl šimtų kapaviečių, esančių Jamu ir Kašmyre nuo 2006 m., atradimo, tačiau aš ypač rūpinuosi dėl gerbiamo žmogaus teisių teisininko Pervezo Imrozo ginkluoto užpuolimo vos prieš 11 dienų Srinagare ir nuolatinio daugybės žmogaus teisių aktyvistų užpuldinėjimo. Todėl manau, kad tinkamas laikas paraginti Indijos vyriausybę pradėti nepriklausomą šių kapaviečių tyrimą ir pirmuoju etapu apsaugoti kapaviečių vietas, kad būtų išsaugoti įrodymai. Mes taip pat raginame Europos Komisiją suteikti Indijos vyriausybei finansinę ir techninę pagalbą per Stabilumo priemonę, Indijos vyriausybei pasiūlyti finansinę ir techninę paramą tokiam tyrimui atlikti ir galbūt kitas konflikto Kašmyre sprendimo priemones."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs, es varu tikai pievienoties bažām par simtiem kapavietu atrašanu Džammā un Kašmirā kopš 2006. gada, bet es jo īpaši esmu norūpējies par bruņoto uzbrukumu cienījamam cilvēktiesību advokātam tikai pirms 11 dienām Šrinagarā, un par vairāku cilvēktiesību aktīvistu nepārtraukto vajāšanu. Es domāju, ka tādēļ ir piemēroti mudināt Indijas valdību sākt neatkarīgas izmeklēšanas par šiem masu kapiem un pirmām kārtām apsargāt kapavietas, lai saglabātu pierādījumus. Mēs arī aicinām Eiropas Komisiju piedāvāt Indijas valdībai finansiālu un tehnisko palīdzību, izmantojot Stabilitātes instrumentu, šādai izmeklēšanai, kā arī iespējamus tālākus pasākumus konflikta risināšanai Kašmirā."@lv13
"Mr President, I can only join in the concerns about the discovery of hundreds of graves in Jammu and Kashmir since 2006, but I am particularly concerned about the armed attack on the respected human rights lawyer, Pervez Imroz, just 11 days ago in Srinagar, and the continuous harassment of numerous human rights activists. I think it is opportune, therefore, to urge the Indian Government to launch an independent investigation into these graves and as a first step to secure the grave sites so as to preserve the evidence. We also call on the European Commission to offer the Indian Government financial and technical assistance through the Stability Instrument for such an inquiry, and possibly further measures of conflict resolution in Kashmir."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, ik kan me alleen maar aansluiten bij de zorgen over de ontdekking – sinds 2006 – van honderden graven in Jammu en Kasjmir, maar ik maak me vooral zorgen over de gewapende aanval in Srinagar, nog maar elf dagen geleden, op de gerespecteerde mensenrechtenadvocaat Pervez Imroz, en de voortdurende intimidatie van verschillende mensenrechtenactivisten. Daarom denk ik dat het zinvol is om er bij de Indiase regering op aan te dringen om een onafhankelijk onderzoek naar deze graven in te stellen en als eerste stap deze plaatsen af te schermen om het bewijsmateriaal veilig te stellen. Ook verzoeken we de Europese Commissie om de Indiase regering uit hoofde van het stabiliteitsinstrument financiële en technische bijstand te bieden voor een dergelijk grondig onderzoek, en voor eventuele verdere maatregelen ter oplossing van het conflict in Kasjmir."@nl3
"Panie przewodniczący! Pozostaje mi jedynie dołączyć do osób wyrażających zaniepokojenie w związku z odkryciem setek grobów w Jammu i Kaszmirze po 2006 r., lecz jestem szczególnie zaniepokojony zbrojnym atakiem na szanowanego prawnika wyspecjalizowanego w ochronie praw człowieka, Perveza Imroza, do którego doszło zaledwie 11 dni temu w Srinagarze, a także ciągłym dręczeniem wielu działaczy walczących o przestrzeganie praw człowieka. Dlatego uważam, że nadeszła odpowiednia pora, by zwrócić się do rządu Indii o wszczęcie niezależnego dochodzenia w sprawie tych grobów i o wykonanie pierwszego kroku polegającego na zabezpieczeniu grobów celem zachowania dowodów. Ponadto wzywamy Komisję Europejską, aby zaoferowała rządowi Indii wsparcie finansowe i techniczne za pośrednictwem Instrumentu na rzecz Stabilności w celu umożliwienia przeprowadzenia wspomnianego dochodzenia i ewentualnego przedsięwzięcia dalszych środków z myślą o rozwiązaniu konfliktu w Kaszmirze."@pl16
"Senhor Presidente, só posso associar-me às preocupações pela descoberta de centenas de valas em Jammu e em Caxemira desde 2006, mas estou particularmente preocupado com o ataque armado contra o respeitado advogado especializado em direitos humanos Pervez Imroz, há apenas 11 dias, em Srinagar, e a perseguição contínua a numerosos activistas dos direitos humanos. Penso, por isso, que é oportuno incitar o Governo indiano a lançar uma investigação independente sobre estas valas como um primeiro passo para proteger os locais onde se situam, a fim de preservar as provas. Apelamos também à Comissão Europeia para que ofereça ao Governo indiano assistência financeira e técnica através do Instrumento de Estabilidade para um inquérito desse tipo e, possivelmente, mais medidas de resolução de conflitos em Caxemira."@pt17
"Mr President, I can only join in the concerns about the discovery of hundreds of graves in Jammu and Kashmir since 2006, but I am particularly concerned about the armed attack on the respected human rights lawyer, Pervez Imroz, just 11 days ago in Srinagar, and the continuous harassment of numerous human rights activists. I think it is opportune, therefore, to urge the Indian Government to launch an independent investigation into these graves and as a first step to secure the grave sites so as to preserve the evidence. We also call on the European Commission to offer the Indian Government financial and technical assistance through the Stability Instrument for such an inquiry, and possibly further measures of conflict resolution in Kashmir."@ro18
"Pán predsedajúci, môžem sa len pripojiť k znepokojeniu z nájdenia stoviek hrobov v Džammú a Kašmíre od roku 2006, no znepokojuje ma hlavne ozbrojený útok na rešpektovaného právnika v oblasti ľudských práv, na Perveza Imroza, ku ktorému došlo len pred 11 dňami v Srinagare, a pokračujúce zastrašovanie mnohých aktivistov za ľudské práva. Myslím, že je preto príhodné naliehavo požiadať indickú vládu, aby začala nezávislé vyšetrovanie týchto hrobov a aby ako prvý krok zaistila miesta hrobov s cieľom zachovať dôkazy. Vyzývame tiež Európsku komisiu, aby indickej vláde prostredníctvom nástroja stability ponúkla finančnú a technickú pomoc na toto vyšetrovanie a na prípadné ďalšie opatrenia na riešenie konfliktu v Kašmíre."@sk19
"Gospod predsednik, pridružujem se zaskrbljenosti o odkritju več sto grobišč v Džamuju in Kašmirju od leta 2006, vendar me zlasti skrbi oborožen napad na priznanega odvetnika za človekove pravice Perveza Imroza, ki se je zgodil pred enajstimi dnevi v Srinagarju, in stalnem nadlegovanju aktivistov za človekove pravice. Zato menim, da je primerno pozvati indijsko vlado, da prične z neodvisno preiskavo grobišč, ter naj kot takojšen prvi ukrep zavaruje te kraje, da obvaruje dokaze. Prav tako pozivamo Evropsko komisijo, naj za take preiskave in morebitne nadaljnje ukrepe za rešitev konflikta v Kašmirju indijski vladi ponudi finančno in tehnično pomoč v sklopu instrumenta za stabilnost."@sl20
"Herr talman! Jag kan bara instämma i oron över upptäckten sedan 2006 av hundratals gravar i Jammu och Kashmir. Jag är dock särskilt oroad över den väpnade attacken mot den prisbelönta människorättsjuristen Pervez Imroz för bara 11 dagar sedan i Srinagar och de fortsatta trakasserierna av flera människorättsaktivister. Därför är det lämpligt att uppmana Indiens regering att omgående se till att oberoende undersökningar utförs av dessa gravar och att som ett omedelbart första steg säkra gravplatserna för att rädda bevismaterial. Vi uppmanar även Europeiska kommissionen att inom ramen för stabilitetsinstrumentet erbjuda den indiska regeringen ekonomiskt och tekniskt bistånd för en sådan utredning och andra eventuella åtgärder som syftar till att lösa konflikten i Kashmir."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Tunne Kelam,"18,5,20,15,1,19,14,16,11,13,4,21

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph