Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-07-10-Speech-4-243"

PredicateValue (sorted: none)
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Mr President, I welcome the opportunity to debate this particular issue because it is of great concern to many of us in this House whenever, in any part of the world, a significant number of graves come to light that are only accessible with permission of the security forces. Therefore this motion for a resolution – along with the hearing in the Subcommittee on Human Rights next week – takes on an even greater significance because of the political and security situation in the area. As this House well knows, we have ourselves debated that general situation before, perhaps also under less than transparent conditions. There is indeed a history of disappearances in the region. We know that a number of these have been linked to the activities of the security forces. We know that it is the most heavily militarised area in the world. We know that this also is an area where there are arrests and significant detention without trial. Therefore that also colours our interpretation of such findings, making it all the more important that there should be a really open investigation allowing full transparency and full access for the international community. I hope that the European Union will, as the resolution states, offer its support for high-quality forensic expertise and any other assistance which is needed in this investigation, because it is important for our interpretation of what is happening there that we reach the fullest possible understanding. With that also goes – as others have said – the protection of human rights activists who are themselves trying to investigate the issue, such as Pervez Imroz. I think we would all agree that it is the duty of all democratically elected governments to investigate such findings fully in complete transparency, and to try and trace those whose bodies are there and their relatives, so that we can fully understand the situation and not apply various interpretations to it which might not be the truth. I think Parliament is absolutely right to be discussing this issue, and absolutely right to be calling on the Commission to offer its assistance, particularly given the ongoing problems that we are seeing in the region at present."@ro18
lpv:unclassifiedMetadata
"Jean Lambert,"18,5,20,15,1,19,14,16,11,13,4,21
lpv:unclassifiedMetadata
"author"18,15,4
lpv:translated text
"Härra juhataja, ma tervitan võimalust arutada seda konkreetset küsimust, sest paljudele siin täiskogul teeb suurt muret see, kui ükskõik millal mis tahes maailmanurgas tuleb päevavalgele märkimisväärne hulk haudu, millele pääseb ligi vaid julgeolekujõudude loal. Seepärast on sellel resolutsiooni ettepanekul – koos kuulamisega inimõiguste alamkomisjonis järgmisel nädalal – selle piirkonna poliitilise ja julgeoleku olukorra tõttu isegi suurem tähtsus. Nagu täiskogu väga hästi teab, oleme ka ise seda üldist olukorda juba varem arutanud, arvatavasti vähem läbipaistvatel tingimustel. Muidugi on selles piirkonnas olnud palju kadumisi. Me teame, et paljud neist on seotud julgeolekujõudude tegevusega. Me teame, et see on kõige rängemini sõjaväestatud piirkond maailmas. Me teame ka seda, et see on piirkond, kus toimuvad kohtuvälised arreteerimised ja rasked karistused. Sellepärast lisab seegi varjundi meie tõlgendusele sellistest leidudest, muutes veelgi tähtsamaks selle, et seal peaks toimuma tõepoolest avalik uurimine, mis võimaldab täielikku läbipaistvust ja rahvusvahelise avalikkuse täielikku juurdepääsu. Ma loodan, et Euroopa Liit pakub, nagu resolutsioon sedastab, oma toetust kõrgekvaliteedilise kohtumeditsiinilise ekspertiisi osas ning mis tahes muud abi, mida selle uurimise käigus vaja läheks, sest meie tõlgenduse jaoks seal juhtunu kohta on tarvis, et saavutaksime võimalikult täieliku mõistmise. Sellega kaasneb ka – nagu teisedki on öelnud – nende inimõigusaktivistide kaitse, kes on ise püüdnud küsimust uurida, nagu näiteks Pervez Imroz. Ma arvan, et võime kõik nõustuda, et iga demokraatlikult valitud valitsuse kohustus on uurida selliseid leide täielikus läbipaistvuses ning püüda välja selgitada, kelle surnukehad seal on ning leida nende inimeste sugulased, et võiksime olukorda täielikult mõista ja mitte proovida kohandada eri tõlgendusi, mis ei pruugi õiged olla. Minu arvates on parlamendil täielik õigus seda küsimust arutada ning täielik õigus pöörduda komisjoni poole abi saamiseks, eriti arvesse võttes järgmisi probleeme, mida näeme selles piirkonnas tekkivat."@et5
lpv:unclassifiedMetadata
"autor"5,1,16
lpv:unclassifiedMetadata
"Jean Lambert,"18,5,20,15,1,19,14,16,11,13,4,21
lpv:translated text
"Gospod predsednik, veselim se priložnosti za razpravljanje tega pomembnega vprašanja, ker nas v tem parlamentu zelo skrbi, kadar koli se odkrije v katerem koli delu sveta veliko število grobišč, do katerih lahko dostopamo le z dovoljenjem varnostnih sil. Zato prevzema ta predlog resolucije skupaj z zasedanjem pododbora za človekove pravice naslednji teden še večjo pomembnost zaradi političnih in varnostnih razmer na tem območju. Kot se ta parlament dobro zaveda, smo že razpravljali o teh splošnih razmerah, morda celo pod ne tako preglednimi pogoji. Dejansko obstaja zgodovina izginotij v regiji. Vemo, da je veliko teh izginotij povezanih z dejavnostmi varnostnih sil. Vemo, da je to najbolj militarizirano območje na svetu. Poleg tega je to tudi območje, kjer se izvajajo aretacije in značilna pridržanja brez sojenja. Zato to tudi vpliva na našo razlago takšnih ugotovitev, pri čemer je vse pomembnejše, da bi imeli dejansko odprto preiskavo, ki bi dopuščala popolno preglednost in popoln dostop za mednarodno skupnost. Upam, da bo Evropska unija, kot navaja resolucija, ponudila svojo podporo za visokokakovostno forenzično stroko in vso drugo pomoč, ki je potrebna za to preiskavo, ker je za našo razlago o tem, kar se dogaja tam, pomembno, da dosežemo čim večje razumevanje. To zadeva tudi, kot so rekli drugi, zaščito aktivistov za človekove pravice, ki poskušajo preiskati vprašanje, tako kot Pervez Imroz. Menim, da se vsi strinjamo, da je dolžnost vseh demokratično izvoljenih vlad, da v celoti raziščejo takšne ugotovitve v popolni preglednosti, pri čemer morajo poskušati najti tiste, čigar telesa so tam in njihove sorodnike, zato da bi mi lahko popolnoma razumeli razmere in si ne bi ustvarili različnih razlag, ki bi morda bile neresnične. Menim, da ima Parlament popolnoma prav, da razpravlja o tem vprašanju, pri čemer ima tudi popolnoma prav, ko poziva Komisijo, naj ponudi njeno podporo, zlasti zaradi sedanjih težav, ki smo jim priča zdaj v regiji."@sl20
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
"Jean Lambert,"18,5,20,15,1,19,14,16,11,13,4,21
lpv:translated text
"Mr President, I welcome the opportunity to debate this particular issue because it is of great concern to many of us in this House whenever, in any part of the world, a significant number of graves come to light that are only accessible with permission of the security forces. Therefore this motion for a resolution – along with the hearing in the Subcommittee on Human Rights next week – takes on an even greater significance because of the political and security situation in the area. As this House well knows, we have ourselves debated that general situation before, perhaps also under less than transparent conditions. There is indeed a history of disappearances in the region. We know that a number of these have been linked to the activities of the security forces. We know that it is the most heavily militarised area in the world. We know that this also is an area where there are arrests and significant detention without trial. Therefore that also colours our interpretation of such findings, making it all the more important that there should be a really open investigation allowing full transparency and full access for the international community. I hope that the European Union will, as the resolution states, offer its support for high-quality forensic expertise and any other assistance which is needed in this investigation, because it is important for our interpretation of what is happening there that we reach the fullest possible understanding. With that also goes – as others have said – the protection of human rights activists who are themselves trying to investigate the issue, such as Pervez Imroz. I think we would all agree that it is the duty of all democratically elected governments to investigate such findings fully in complete transparency, and to try and trace those whose bodies are there and their relatives, so that we can fully understand the situation and not apply various interpretations to it which might not be the truth. I think Parliament is absolutely right to be discussing this issue, and absolutely right to be calling on the Commission to offer its assistance, particularly given the ongoing problems that we are seeing in the region at present."@mt15
lpv:unclassifiedMetadata
"author"18,15,4
lpv:unclassifiedMetadata
"Jean Lambert,"18,5,20,15,1,19,14,16,11,13,4,21
lpv:translated text
"Pane předsedající, vítám příležitost diskutovat právě o tomto problému, protože kdykoli se v jakékoli části světa objeví větší počet hrobů přístupných jedině s povolením bezpečnostních sil, mnoho z nás zde ve sněmovně to velice zasáhne. Proto tento návrh usnesení – spolu se slyšením v podvýboru pro lidská práva příští týden – nabývá ještě většího významu kvůli politické a bezpečnostní situaci v oblasti. Jak tato sněmovna dobře ví, o této obecné situaci jsme již diskutovali, možná také za méně transparentních podmínek. V tomto regionu je skutečně bohatá historie mizení osob. Víme, že mnohá zmizení souvisejí s činností bezpečnostních sil. Víme, že je to nejvíce militarizovaná oblast na světě. Víme také, že je to oblast, kde dochází k zatčením a uvězněním bez procesů. Tím jsou také poznamenány výklady takových nálezů a o to důležitější je, aby proběhlo skutečně otevřené vyšetřování, které umožní naprostou transparentnost a plný přístup pro mezinárodní společenství. Doufám, že Evropská unie nabídne, jak stanoví usnesení, svou podporu pro kvalitní soudní přezkoumání a jakoukoli pomoc potřebnou pro toto vyšetřování, protože pro náš výklad tamních událostí je důležité, abychom dosáhli co možná největšího porozumění. S tím také souvisí – jak řekli ostatní – ochrana aktivistů za lidská práva, jako je Pervez Imroz, kteří se sami snaží případ vyšetřovat. Myslím, že se všichni shodneme, že je povinností všech demokraticky zvolených vlád, aby prošetřily takové nálezy za plné transparentnosti a aby se snažily vypátrat, komu patří nalezená těla, a najít příbuzné obětí, abychom mohli plně pochopit situaci a neuplatňovali různé výklady, které nemusí být pravdivé. Domnívám se, že je naprosto správné, že Parlament diskutuje o této otázce a že vyzývá Komisi k poskytnutí pomoci, zejména vzhledem k přetrvávajícím problémům, jež vidíme v současnosti v tomto regionu."@cs1
lpv:unclassifiedMetadata
"autor"5,1,16
lpv:unclassifiedMetadata
"Jean Lambert,"18,5,20,15,1,19,14,16,11,13,4,21
lpv:translated text
"Pán predsedajúci, vítam príležitosť hovoriť konkrétne o tejto téme, pretože mnohých z nás v tomto Parlamente veľmi znepokojuje, keď sa niekde na svete nájde veľký počet hrobov, pričom prístup k ním je možný len na základe povolenia bezpečnostných síl. Preto tento návrh uznesenia – spolu s vypočutím Podvýboru pre ľudské práva na budúci týždeň – má ešte väčší význam v dôsledku politickej a bezpečnostnej situácie v oblasti. Ako tento Parlament dobre vie, o tejto všeobecnej situácii sme už hovorili aj predtým, snáď za trochu menej transparentných podmienok. Tento región má naozaj svoju históriu zmiznutí. Vieme, že mnoho z nich bolo prepojených s činnosťou bezpečnostných zložiek. Vieme, že je to najmilitarizovanejšia oblasť na svete. Vieme tiež, že v tejto oblasti dochádza k zatknutiam a väzneniu bez súdneho procesu. Aj to dotvára našu interpretáciu takýchto zistení, ktoré ešte viac vyzdvihujú význam skutočne otvoreného vyšetrovania, ktoré zaručí úplnú transparentnosť a prístup pre medzinárodné spoločenstvo. Dúfam, že Európska únia, ako to hovorí uznesenie, poskytne svoju podporu kvalitnej forenznej expertíze a ďalšej pomoci, ktorá je potrebná na vyšetrovanie, pretože pre našu interpretáciu toho, čo sa tam deje, je potrebné, aby sme situáciu v maximálnej možnej miere pochopili. S tým je spojená – ako už spomínali ostatní – ochrana aktivistov za ľudské práva, ktorí sa sami pokúšajú vyšetriť otázky, ako napríklad Pervez Imroz. Myslím, že budeme súhlasiť s tým, že je povinnosťou všetkých demokraticky zvolených vlád prešetriť takéto zistenia v plnej miere a pri úplnej transparentnosti a pokúsiť sa vystopovať ľudí, ktorých telá sú v hroboch, a ich príbuzných, aby sme dokázali v plnej miere pochopiť situáciu a nevykladať situáciu rôznymi spôsobmi, ktoré nemusia byť pravdivé. Myslím, že je úplne správne, ak Parlament hovorí o tejto téme,  je absolútne správne vyzvať Komisiu, aby ponúkla svoju pomoc, hlavne ak vezmeme do úvahy pretrvávajúce problémy, ktoré v súčasnosti v regióne vidíme."@sk19
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
"Jean Lambert,"18,5,20,15,1,19,14,16,11,13,4,21
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:translated text
"Gerb. pirmininke, aš su džiaugsmu priimu galimybę apsvarstyti šį ypatingą klausimą, nes mes visi šiame Parlamente labai nerimaujame, kai kurioje nors pasaulio dalyje išaiškėja kapavietės, prie kurių galima prieiti tik su saugumo pajėgų leidimu. Todėl šis pasiūlymas dėl rezoliucijos – kartu su klausimais Žmogaus teisių pakomitetyje, kuris rinksis kitą savaitę – įgyja dar didesnę reikšmę dėl politinės ir saugumo padėties regione. Kaip šis Parlamentas puikiai žino, mes patys jau diskutavome apie bendrą padėtį galbūt taip pat nepakankamai skaidriomis aplinkybėmis. Tai iš tiesių yra dingimų regione istorija. Mes žinome, kad daugelis jų buvo susiję su saugumo pajėgų veikla. Mes žinome, kad tai labiausiai militarizuotas pasaulio regionas. Taip pat žinome, kad tai regionas, kuriame vyksta suėmimai ir daug sulaikymų be teismo proceso. Todėl tai taip pat paveikia mūsų pateikiamą tokių radinių aiškinimą, suteikiant daugiau pagrindo tam, kad turėtų būti atliekamas tikrai atviras tyrimas, numatant visišką skaidrumą ir visapusišką priėjimą tarptautinei bendruomenei. Aš tikiuosi, kad Europos Sąjunga, kaip teigiama rezoliucijoje, pasiūlys savo paramą atliekant aukštos kokybės teismo ekspertizę ir bet kokią pagalbą, kurios prireiks atliekant šį tyrimą, nes tai yra svarbu mūsų aiškinimui, kad mes pasiektume didžiausią įmanomą supratimą. Kartu su tuo taip pat siejama, kaip sakė kiti, – žmogaus teisių aktyvistų, kurie patys bando tirti problemą – pavyzdžiui, Pervezo Imrozo apsauga. Aš manau, kad mes visi sutiksime, kad visų demokratiškai išrinktų vyriausybių pareiga yra iki galo ištirti tokius radinius visiškai skaidriai ir ištirti tuos kūnus, kad mes iki galo suprastume padėtį ir nesiimtume įvairių aiškinimo to, kas gali būti netiesa. Aš manau, kad Parlamentas yra visiškai teisus, ketindamas diskutuoti šiuo klausimu, ir visiškai teisus, ketindamas paraginti Komisiją pasiūlyti savo pagalbą, ypač atsižvelgiant į tebesančias problemas, kurias mes matome regione šio metu."@lt14
lpv:unclassifiedMetadata
"Jean Lambert,"18,5,20,15,1,19,14,16,11,13,4,21
lpv:translated text
"Panie przewodniczący! Z zadowoleniem korzystam z okazji do odbycia debaty poświęconej tej konkretnej sprawie, ponieważ każdy przypadek ujawnienia znacznej liczby grobów w jakimkolwiek zakątku świata, dostępnych jedynie za zgodą sił bezpieczeństwa, budzi ogromny niepokój u wielu osób tworzących to Zgromadzenie. Dlatego ten projekt rezolucji – oraz przesłuchanie, które odbędzie się w Podkomisji ds. praw człowieka w przyszłym tygodniu – nabiera jeszcze większej wagi ze względu na sytuację polityczną i bezpieczeństwa na tym obszarze. Jak wiadomo członkom tego Zgromadzenia, odbyliśmy już debatę poświęconą ogólnej sytuacji w tamtym regionie, być może również w okolicznościach, które nie były do końca przejrzyste. W przeszłości w tamtym regionie rzeczywiście zdarzały się przypadki zaginięcia ludzi. Wiemy, że ich liczba wiązała się z działalnością służb bezpieczeństwa. Wiemy, że to najbardziej zmilitaryzowany obszar na ziemi. Wiemy również, że dochodzi tam do aresztowania i licznych przypadków wtrącania do więzienia bez procesu. Ta wiedza nadaje koloryt naszej interpretacji takich informacji, sprawiając, że jeszcze ważniejsza staje się potrzeba otwartego dochodzenia, umożliwiającego wspólnocie międzynarodowej osiągnięcie pełnej przejrzystości i uzyskanie pełnego dostępu. Mam nadzieję, że Unia Europejska, zgodnie z postanowieniami zawartymi w rezolucji, zaoferuje wsparcie wysokiej jakości ekspertyzom z dziedziny medycyny sądowej oraz wszelką inną pomoc potrzebną przy takim dochodzeniu, ponieważ ważne znaczenie dla naszej interpretacji tamtejszych wydarzeń jest jak najlepsze zrozumienie sprawy. Towarzyszy temu również – jak już powiedziano – ochrona takich osób działających na rzecz praw człowieka jak Pervez Imroz, którzy sami próbują prowadzić dochodzenie w tej sprawie. Myślę, że wszyscy zgodzimy się co do tego, że obowiązkiem każdego demokratycznie wybranego rządu jest prowadzenie dochodzeń w sprawie takich informacji z zachowaniem pełnej przejrzystości, oraz podjęcie próby zidentyfikowania osób spoczywających w tych grobach i znalezienia ich rodzin, abyśmy mogli w pełni zrozumieć sytuację i nie formułować różnych interpretacji, które mogą mijać się z prawdą. Uważam, że Parlament Europejski postępuje całkowicie słusznie, dyskutując o tej sprawie, i ma absolutną rację, wzywając Komisję Europejską do zaoferowania pomocy, zważywszy w szczególności na problemy, które obserwujemy obecnie w tym regionie."@pl16
lpv:unclassifiedMetadata
"autor"5,1,16
lpv:unclassifiedMetadata
"Jean Lambert,"18,5,20,15,1,19,14,16,11,13,4,21
lpv:translated text
"Elnök úr, üdvözlöm a lehetőséget, hogy ebben a témában vitázhatunk, hiszen sokan aggasztónak találjuk azokat az eseteket, amikor olyan tömegsírokat tárnak fel világszerte, amelyekhez csak a biztonsági erők engedélyével lehet hozzáférni. A jelen állásfoglalásra irányuló indítvány tehát – a jövő heti Emberi Jogi Albizottsági tárgyalással együtt – fokozott jelentőséggel bír a térségben fennálló levő politikai és biztonsági helyzet szempontjából. A tisztelt képviselőház tisztában van azzal, hogy korábban már vitáztunk az általános helyzettel kapcsolatban, bár talán kevésbé átlátható körülmények között. A térségben valóban többször is volt példa eltűnésekre. Tudjuk, hogy ezek gyakran összefüggésben voltak a biztonsági erők tevékenységével. Tisztában vagyunk azzal is, hogy ez a leginkább militarizált térség a világon, ahol bírósági tárgyalás nélkül hajtanak végre letartóztatásokat, valamint hosszabb ideig tartó fogvatartásokat. Mindez természetesen kihat a helyzet általunk történő értelmezésére is, még inkább kiemelve annak fontosságát, hogy teljesen nyílt, átlátható nyomozást lehessen folytatni, amely során a nemzetközi közösség teljes hozzáféréssel rendelkezik. Remélem, hogy az Európai Unió, az állásfoglalásnak megfelelően, megadja majd azt a magas szintű kriminalisztikai vagy egyéb szükséges támogatást, amelyre a nyomozás során szükség lehet, hiszen ahhoz, hogy teljes mértékben megérthessük, hogy mi is folyik ott a lehető leginkább tisztában kell lennünk a helyzettel. Ezzel párhuzamosan – ahogyan erre már mások is kitértek – fontos az olyan emberi jogi aktivisták védelme is, mint például Pervez Imroz, akik maguk is a helyzetet igyekeznek kivizsgálni. Úgy gondolom mindannyian egyetértünk abban, hogy az ehhez hasonló felfedezések teljes átláthatóságban történő kivizsgálása minden demokratikusan választott kormány kötelessége. Csakúgy, mint kideríteni, hogy kik az áldozatok, kik a hozzátartozóik, hogy ezáltal is megérthessük a helyzetet, illetve, hogy ne jussunk hamis következtetésekre. A Parlamentnek teljesen igaza van, hogy erről a kérdésről tárgyal, és teljes mértékben igaza van továbbá abban is, hogy felszólítja a Bizottságot a segítségnyújtásra, különösen a jelenleg a térségben tapasztalható problémák fényében."@hu11
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
"Jean Lambert,"18,5,20,15,1,19,14,16,11,13,4,21
lpv:translated text
"Hr. formand! Jeg synes, det er er en god anledning til at diskutere dette særlige emne, fordi det vækker bekymring hos mange af os parlamentsmedlemmer, når der et sted i verden bliver fundet et markant antal grave, som kun er tilgængelige med særlig tilladelse fra sikkerhedsstyrkerne. Derfor får dette beslutningsforslag - sammen med høringen i Underudvalget om Menneskerettigheder i næste uge - en endnu større betydning på grund af den politiske og sikkerhedsmæssige situation i området. Som Parlamentet udmærket ved, har vi diskuteret den generelle situation før, måske også under mindre end gennemsigtige betingelser. Der har været mange tilfælde af tvungne forsvindinger i området. Vi ved, at et antal af disse har forbindelse til sikkerhedsstyrkerne. Vi ved, at det er det område med mest militær i verden. Vi ved også, at det er et område, hvor mange arresteres og fængsles uden rettergang. Det er med til at farve vores fortolkning af sådanne opdagelser, og derfor er det nødvendigt med en helt åben undersøgelse med fuldstændig gennemsigtighed og adgang for det internationale samfund. Jeg håber, at EU vil, som det anføres i beslutningen, tilbyde støtte i form af velkvalificeret retsmedicinsk eksperthjælp samt enhver anden form for bistand, som kan bruges i undersøgelsen, da det er vigtigt for vores fortolkning af det, der sker, at vi opnår den største forståelse. Med det følger også - som andre har sagt - beskyttelse af menneskerettighedsaktivister, som selv forsøger at undersøge spørgsmålet, f.eks. Pervez Imroz. Jeg tror, at vi alle kan blive enige om, at det er enhver demokratisk valgt regerings pligt at undersøge sådanne opdagelser med en fuldstændig gennemsigtighed og forsøge at identificere de personer, hvis lig bjærges, samt finde deres familie, så vi får et tydeligt billede af situationen og ikke anvender fortolkninger, som måske ikke er sande. Jeg tror, at det er helt rigtigt, at Parlamentet diskuterer denne situation, og at det er korrekt at bede Kommissionen om at tilbyde sin hjælp, særligt når man tænker på de uløste problemer, der ses i området for tiden."@da2
lpv:translated text
"Arvoisa puhemies, kannatan mahdollisuutta keskustella tästä erityisestä asiasta, koska monia tässä istunnossa huolestuttaa se, että milloin tahansa missä tahansa päin maailmaa paljastuu huomattava määrä hautoja, joihin päästään käsiksi vain turvallisuusjoukkojen luvalla. Tästä syystä laadimme tämän päätöslauselmaesityksen – ja pidämme ensi viikolla ihmisoikeuksien alivaliokunnassa kuulemisen. Tämä päätöslauselmaesitys on jopa merkittävämpi alueen poliittisen tilanteen ja turvallisuustilanteen takia. Kuten parlamentti hyvin tietää, me olemme keskustelleet yleisestä tilanteesta aikaisemmin, ehkä myös vähemmän avoimissa olosuhteissa. Katoamiset ovat todellakin olleet yleisiä jo alueen menneisyydessä. Tiedämme, että osa niistä liittyy turvallisuusjoukkojen toimiin. Tiedämme, että kyseessä on maailman voimakkaimmin militarisoitu alue. Tiedämme myös, että alueella tapahtuu pidätyksiä ja huomattavan useita vangitsemisia ilman oikeudenkäyntiä. Tämä värittää näin ollen tulkintaamme tuloksista tehden yhä tärkeämmäksi sen, että alueella pitäisi toteuttaa todella avoin tutkinta ja että asiassa toimittaisiin täysin avoimesti ja kansainväliselle yhteisölle annettaisiin pääsy alueelle. Toivon, että Euroopan unioni tarjoaa, kuten päätöslauselmassa todetaan, tukeaan korkealaatuisen oikeuslääketieteellisen asiantuntijuuden sekä muun tuen muodossa, sillä niitä tarvitaan tutkinnassa. Jos nimittäin haluamme tulkita sitä, mitä alueella tapahtuu, meidän on saatava tähän selvyyttä, jotta voimme muodostaa tilanteesta mahdollisimman täydellisen käsityksen. Siihen liittyvät – kuten muut ovat sanoneet – myös niiden ihmisoikeusaktivistien suojelu, jotka itse Pervez Imrozin tavoin yrittävät tutkia tilannetta. Mielestäni me kaikki olemme yhtä mieltä siitä, että on kaikkien demokraattisesti valittujen hallitusten velvollisuuteana tutkia kyseisiä löydöksiä täysin avoimesti ja yrittää jäljittää alueelle haudatut henkilöt ja heidän sukunsa, jotta voimme täysin ymmärtää tilanteen, emmekä tee tilanteesta useita tulkintoja, jotka eivät välttämättä pidä paikkaansa. Mielestäni parlamentti on täysin oikeassa keskustelleessaan tästä asiasta ja pyytäessään komissiota tarjoamaan apuaan erityisesti ottaen huomioon jatkuvat ongelmat, joita todistamme alueella tällä hetkellä."@fi7
lpv:translated text
"Herr talman! Jag välkomnar möjligheten att debattera denna speciella fråga. Det angår oss i denna kammare i högsta grad när det i någon del av världen hittas ett stort antal gravar som endast kan nås med tillstånd från säkerhetsstyrkorna. På grund av den politiska och säkerhetsmässiga situationen i området får därför detta resolutionsförslag – tillsammans med utfrågningen i underutskottet för mänskliga rättigheter i nästa vecka – ännu större betydelse. Som parlamentet så väl vet har vi debatterat denna allmänna situation förut, kanske också under mindre öppna förhållanden. Försvinnanden har inträffat under en längre tid i regionen. Vi vet att ett antal av dessa har kopplats samman med säkerhetsstyrkornas verksamhet. Vi vet att det är ett av de mest militariserade områdena i världen. Vi vet också att detta är ett område där det förekommer arresteringar och många människor hålls häktade utan rättslig prövning. Detta färgar också vår tolkning av dessa upptäckter. Därför är det mycket viktigt att det sker en verkligt öppen utredning som ger världssamfundet fullständig insyn och tillträde. Jag hoppas att Europeiska unionen, som sägs i resolutionen, kommer att ge sitt stöd för högkvalitativ kriminalteknisk expertis och annan hjälp som behövs i utredningen. Det är viktigt för vår tolkning av vad som hänt att vi når bästa möjliga kunskap. Dessutom – som tidigare sagts – behöver vi skydda människorättsaktivister som försöker utreda frågan, till exempel Pervez Imroz. Jag tror att vi alla kan hålla med om att det är varje demokratiskt vald regerings skyldighet att helt öppet utreda denna typ av upptäckter och att försöka identifiera kropparna och sedan kontakta de anhöriga. På så sätt kan vi förstå hela situationen i stället för att tolka den på ett sätt som sedan kanske inte stämmer. Jag anser att Europaparlamentet gör helt rätt i att diskutera frågan och uppmana kommissionen att ge sitt stöd, särskilt med tanke på de pågående problem som vi för tillfället ser i regionen."@sv22
lpv:translated text
"Mijnheer de Voorzitter, ik ben blij met de gelegenheid om over deze specifieke kwestie te kunnen debatteren omdat velen van ons in dit Huis het zeer verontrustend achten wanneer er, waar ook ter wereld, een aanzienlijk aantal graven aan het licht komen die alleen toegankelijk zijn met toestemming van de veiligheidstroepen. Daarom krijgt deze ontwerpresolutie – samen met de hoorzitting in de Subcommissie mensenrechten volgende week – zelfs nog meer betekenis vanwege de politieke en veiligheidssituatie in het gebied. Zoals dit Huis ook weet, hebben wij al eerder over die algemene situatie gedebatteerd, misschien ook wel onder minder transparante omstandigheden. Deze regio kent inderdaad een geschiedenis van verdwijningen. We weten dat een aantal daarvan in verband worden gebracht met de activiteiten van de veiligheidstroepen. We weten dat dit het sterkst gemilitariseerde gebied in de wereld is. We weten dat dit ook een gebied is waar mensen worden gearresteerd en zonder proces aanzienlijke gevangenisstraffen krijgen opgelegd. Dit kleurt derhalve onze bevindingen, waardoor het alleen maar belangrijker wordt dat er een echt open onderzoek plaatsvindt dat volledige transparantie en volledige toegang voor de internationale gemeenschap biedt. Ik hoop dat de Europese Unie, zoals in de resolutie staat, ondersteuning zal bieden voor hoogwaardige forensische expertise en alle andere bijstand zal verlenen die voor dit onderzoek nodig is, omdat het voor onze interpretatie van de gebeurtenissen in dat gebied van belang is dat we tot een zo volledig mogelijk begrip van de situatie komen. Daarbij hoort ook – zoals anderen al gezegd hebben – de bescherming van mensenrechtenactivisten die zelf deze kwestie proberen te onderzoeken, zoals Pervez Imroz. Ik denk dat we het er allemaal wel mee eens zijn dat het de taak is van alle democratisch gekozen regeringen om dergelijke bevindingen volledig en in volstrekte transparantie te onderzoeken, en om te proberen te achterhalen wiens lichamen daar begraven liggen en wie hun nabestaanden zijn, zodat we de situatie volledig kunnen begrijpen en er niet allerlei interpretaties op loslaten die misschien onjuist zouden kunnen zijn. Mijns inziens is het absoluut terecht dat het Parlement deze kwestie bespreekt en een beroep doet op de Commissie om bijstand te verlenen, met name gezien de aanhoudende problemen die we momenteel in de regio zien."@nl3
lpv:translated text
"Priekšsēdētāja kungs, es priecājos par iespēju diskutēt par šo jautājumu, jo tas daudziem no mums šajā Parlamentā rada bažas, kad kādā pasaules daļā tiek atklāts ievērojams skaits kapavietu, kam var piekļūt tikai ar drošības spēku atļauju. Tādēļ šis rezolūcijas priekšlikums, ko nākamnedēļ uzklausīs Cilvēktiesību apakškomitejā, ir vēl nozīmīgāks saistībā ar politisko un drošības situāciju reģionā. Kā šis Parlaments labi zina, mēs esam apsvēruši šo situāciju jau iepriekš, iespējams, mazāk pārredzamos apstākļos. Reģionā patiesi notikuši neskaitāmi pazušanas gadījumi. Mēs zinām, ka daļa šo gadījumi ir bijuši saistīti ar drošības dienestu darbībām. Mēs zinām, ka tas ir pasaules reģions, kurā ir visblīvākā militarizācija. Mēs zinām, ka tas ir arī reģions, kur aresti un ilgstošas aizturēšanas notiek bez tiesas. Tādēļ tas nosaka mūsu interpretāciju, kādā interpretējam šos atklājumus, kas nosaka, ka ir vēl būtiskāk, lai notiktu patiesi atklāta izmeklēšana, kura nodrošina pilnīgu pārredzamību un starptautiskās kopienas pilnīgu piekļuvi. Es ceru, ka Eiropas Savienība, kā sacīts rezolūcijā, piedāvās savu atbalstu ļoti kvalitatīvai tiesas ekspertīzei, kā arī jebkādu citu palīdzību, kas nepieciešama šai izmeklēšanai, jo mūsu interpretācijai par to, kas tur notiek, ir svarīgi, lai mēs panākam plašāko iespējamo izpratni. Kopā ar to, kā citi jau sacīja, ir cilvēktiesību aktīvistu aizsardzība, kuri mēģina izmeklēt tādu jautājumus kā . Es domāju, ka mēs visi piekritīsim, ka visu demokrātiski ievēlēto valdību pienākums ir izmeklēt šādus atklājumus pilnībā, piemērojot vispārēju pārredzamību, un mēģināt atklāt tos, kuru mirstīgās atliekas ir tur apglabātas, un viņu radiniekus, lai mēs pilnība varam saprast situāciju un nepiemērot dažādas interpretācijas, kas var nebūt patiesas. Es domāju, ka Parlaments rīkojas pareizi, diskutējot par šo jautājumu, un absolūti pareizi, aicinot Komisiju piedāvāt palīdzību, jo īpaši, ja ņemam vērā pašreizējās reģiona problēmas."@lv13
lpv:unclassifiedMetadata
"Jean Lambert,"18,5,20,15,1,19,14,16,11,13,4,21
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:translated text
"Κύριε Πρόεδρε, χαιρετίζω την ευκαιρία που έχουμε να συζητήσουμε επ’ αυτού του ιδιαίτερου ζητήματος, γιατί πολλοί από εμάς στο Σώμα προβληματιζόμαστε πολύ έντονα όταν, σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου, ανακαλύπτεται μεγάλος αριθμός τάφων οι οποίοι είναι προσβάσιμοι μόνο κατόπιν άδειας από τις δυνάμεις ασφαλείας. Επομένως, αυτή η πρόταση ψηφίσματος –καθώς και η ακρόαση στην Υποεπιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων την ερχόμενη εβδομάδα– αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία λόγω της πολιτικής κατάστασης και της κατάστασης στον τομέα της ασφάλειας στην περιοχή. Όπως γνωρίζει πολύ καλά το Κοινοβούλιο, έχουμε και εμείς συζητήσει για τη γενική αυτή κατάσταση και στο παρελθόν, ίσως υπό όχι και τόσο διαφανείς συνθήκες. Υπάρχει πράγματι ιστορικό εξαφανίσεων στην περιοχή. Γνωρίζουμε ότι ορισμένες εξ αυτών συνδέονται με δραστηριότητες των δυνάμεων ασφαλείας. Γνωρίζουμε ακόμη ότι πρόκειται για την πλέον στρατιωτικοποιημένη περιοχή στον κόσμο. Γνωρίζουμε επίσης ότι είναι μια περιοχή όπου γίνονται συλλήψεις και κρατήσεις χωρίς δίκη. Συνεπώς, αυτό επηρεάζει και την ερμηνεία που δίδουμε σε τέτοιου είδους ευρήματα, ενώ καθίσταται ακόμη πιο σημαντική η διεξαγωγή πραγματικά ανοικτών ερευνών με πλήρη διαφάνεια και πλήρη πρόσβαση στη διεθνή κοινότητα. Ελπίζω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως ορίζεται στο ψήφισμα, θα παρέχει τη στήριξή της για την πραγματοποίηση υψηλής ποιότητας ειδικών εγκληματολογικών ερευνών, καθώς και οποιαδήποτε άλλη βοήθεια χρειάζεται για τις εν λόγω έρευνες, και αυτό γιατί είναι σημαντικό να κατανοήσουμε την κατάσταση στον μεγαλύτερο δυνατό βαθμό ώστε να αντιληφθούμε τι συμβαίνει εκεί. Στο ίδιο πλαίσιο –όπως ειπώθηκε και από άλλους– εντάσσεται και η προστασία των ακτιβιστών οι οποίοι μάχονται για τα ανθρώπινα δικαιώματα και επιχειρούν από μόνοι τους να ερευνήσουν το ζήτημα, όπως ο Pervez Imroz. Όλοι θα συμφωνήσουμε, πιστεύω, ότι είναι καθήκον όλων των δημοκρατικά εκλεγμένων κυβερνήσεων να διεξαγάγουν πλήρεις έρευνες για όλα αυτά τα ευρήματα με πλήρη διαφάνεια και να προσπαθήσουν να εντοπίσουν σε ποιους ανήκουν τα λείψανα, αλλά και τους συγγενείς των θυμάτων, έτσι ώστε να κατανοήσουμε πλήρως την κατάσταση και να μην προβούμε σε διάφορες ερμηνείες οι οποίες θα είναι ενδεχομένως αναληθείς. Θεωρώ ότι έχει απόλυτο δίκιο το Κοινοβούλιο να συζητά το εν λόγω ζήτημα, αλλά και να καλεί την Επιτροπή να συνδράμει, κυρίως με δεδομένα τα συνεχιζόμενα προβλήματα στην περιοχή, των οποίων γινόμαστε μάρτυρες αυτήν τη στιγμή."@el10
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:translated text
"Herr Präsident! Ich begrüße es, dass wir Gelegenheit haben, dieses besondere Problem zu diskutieren, denn es ist für viele von uns in diesem Haus immer ein großes Anliegen, wenn, wo auch immer in der Welt, eine erhebliche Zahl Gräber entdeckt wird, die nur mit Genehmigung der Sicherheitskräfte zugänglich sind. Daher erhält dieser Entschließungsantrag – zusammen mit der Anhörung im Unterausschuss für Menschenrechte in der nächsten Woche – wegen der politischen und Sicherheitslage in dem Gebiet eine umso größere Bedeutung. Wie diesem Hohen Haus wohlbekannt ist, haben wir über die allgemeine Lage schon vorher debattiert, vielleicht auch unter durchaus nicht transparenten Bedingungen. In der Tat gibt es eine Geschichte des Verschwindens in der Region. Wir wissen, dass zahlreiche dieser Fälle mit den Aktivitäten der Sicherheitskräfte in Verbindung stehen. Wir wissen auch, dass es das am stärksten militarisierte Gebiet in der Welt ist. Und wir wissen, dass es auch ein Gebiet ist, wo es Verhaftungen und erhebliche Gefängnisstrafen ohne Gerichtsverfahren gibt. Das belegt daher auch unsere Interpretation solcher Feststellungen, so dass es umso wichtiger ist, dass eine wirklich offene Untersuchung vorgenommen wird, die eine umfassende Transparenz gewährleistet und der internationalen Gemeinschaft uneingeschränkten Zugang ermöglicht. Ich hoffe, die Europäische Union wird, wie es in der Entschließung heißt, ihre Unterstützung für ein qualitativ hochwertiges forensisches Gutachten und jede andere Hilfe anbieten, die bei dieser Untersuchung erforderlich ist, denn es ist wichtig, dass wir uns ein möglichst umfassendes Bild von den Geschehnissen machen können. Das betrifft auch – wie andere Abgeordnete sagten – den Schutz von Menschenrechtsaktivisten, die sich selber um die Ermittlung in diesem Fall bemühen, wie Pervez Imroz. Ich denke, wir sind uns alle einig, dass es die Pflicht aller demokratisch gewählten Regierungen ist, solche Erkenntnisse in völliger Transparenz vollständig zu untersuchen und sich zu bemühen, die Identität der Leichen und ihrer Angehörigen zu ermitteln, so dass wir umfassende Kenntnis von der Lage haben und sie nicht unterschiedlich interpretieren, was zu Fehlschlüssen führen könnte. Das Parlament diskutiert dieses Problem meiner Meinung nach völlig zu Recht, und es fordert die Kommission auch völlig zu Recht auf, ihre Unterstützung anzubieten, vor allem angesichts der gegenwärtig andauernden Probleme in der Region."@de9
lpv:spoken text
"Mr President, I welcome the opportunity to debate this particular issue because it is of great concern to many of us in this House whenever, in any part of the world, a significant number of graves come to light that are only accessible with permission of the security forces. Therefore this motion for a resolution – along with the hearing in the Subcommittee on Human Rights next week – takes on an even greater significance because of the political and security situation in the area. As this House well knows, we have ourselves debated that general situation before, perhaps also under less than transparent conditions. There is indeed a history of disappearances in the region. We know that a number of these have been linked to the activities of the security forces. We know that it is the most heavily militarised area in the world. We know that this also is an area where there are arrests and significant detention without trial. Therefore that also colours our interpretation of such findings, making it all the more important that there should be a really open investigation allowing full transparency and full access for the international community. I hope that the European Union will, as the resolution states, offer its support for high-quality forensic expertise and any other assistance which is needed in this investigation, because it is important for our interpretation of what is happening there that we reach the fullest possible understanding. With that also goes – as others have said – the protection of human rights activists who are themselves trying to investigate the issue, such as Pervez Imroz. I think we would all agree that it is the duty of all democratically elected governments to investigate such findings fully in complete transparency, and to try and trace those whose bodies are there and their relatives, so that we can fully understand the situation and not apply various interpretations to it which might not be the truth. I think Parliament is absolutely right to be discussing this issue, and absolutely right to be calling on the Commission to offer its assistance, particularly given the ongoing problems that we are seeing in the region at present."@en4
lpv:unclassifiedMetadata
"Jean Lambert,"18,5,20,15,1,19,14,16,11,13,4,21
lpv:unclassifiedMetadata
"author"18,15,4
lpv:translated text
"Senhor Presidente, saúdo a oportunidade de debater esta questão em particular, porque é motivo de preocupação para muitos de nós aqui no Parlamento, em qualquer momento, em qualquer parte do mundo, a descoberta de um número significativo de valas comuns a que só é possível aceder com permissão das forças da segurança. Assim sendo, esta proposta de resolução – juntamente com a audição da próxima semana na Subcomissão dos Direitos do Homem – assume um significado ainda maior por força da situação política e da situação em termos de segurança na zona. Como este Parlamento bem sabe, já debatemos aqui anteriormente aquela situação global, porventura também em condições nada transparentes. Existe, de facto, um historial de desaparecimentos na região. Sabemos que alguns deles foram associados às actividades das forças de segurança. Sabemos que esta é a zona mais intensamente militarizada do mundo. Sabemos que esta é também uma zona onde são efectuadas prisões e detenções em número significativo sem julgamento. Por conseguinte, isso também deturpa a nossa interpretação destes dados, o que torna ainda mais importante que haja uma investigação verdadeiramente aberta que permita plena transparência e conceda pleno acesso à comunidade internacional. Espero que a União Europeia, como refere a resolução, ofereça o seu apoio em termos de conhecimentos técnicos de elevada qualidade e qualquer outra assistência que seja necessária nesta investigação, porque é importante para a nossa interpretação do que está a acontecer que consigamos a mais completa compreensão possível. Isto deve ser acompanhado – como disseram outros colegas – da protecção dos activistas dos direitos humanos que estão, eles próprios, a tentar investigar a questão, como, por exemplo, Pervez Imroz. Penso que todos concordaremos que é dever de todos os governos democraticamente eleitos investigar integralmente esses dados em completa transparência, bem como tentar identificar os corpos das pessoas que lá estão e os seus familiares, para podermos ter uma compreensão total da situação e não atribuir várias interpretações da situação, que podem não ser verdadeiras. Penso que o Parlamento tem toda a razão em discutir esta questão, e tem toda a razão em apelar à Comissão para que ofereça a sua assistência, particularmente tendo em conta os problemas contínuos a que estamos a assistir actualmente na região."@pt17
lpv:translated text
"Señor Presidente, acojo con satisfacción la oportunidad de debatir esta cuestión concreta porque para muchos de los diputados es muy preocupante siempre que, en cualquier parte del mundo, sale a la luz un número considerable de fosas que sólo son accesibles con el permiso de las fuerzas de seguridad. Por tanto, esta moción de resolución —conjuntamente con la audiencia que se celebrará la próxima semana en la Subcomisión de Derechos Humanos— adquiere aún mayor importancia debido a la situación política y de seguridad de la zona. Como bien conoce esta Cámara, hemos debatido esa situación general con anterioridad, tal vez también en condiciones menos que transparentes. Es cierto que hay una historia de desapariciones en la región. Sabemos que algunas de ellas se han vinculado a las actividades de las fuerzas de seguridad. Sabemos que se trata de la zona más militarizada del mundo. Sabemos que también es una zona en la que existen arrestos y detenciones considerables sin juicio. Por tanto, esas cuestiones también influyen en nuestra interpretación de esos hechos y refuerzan la importancia de que haya una investigación realmente abierta que permita plena transparencia y acceso completo para la comunidad internacional. Espero que la Unión Europea, como contempla la resolución, ofrezca su apoyo a los conocimientos técnicos forenses de elevada calidad y a cualquier otra asistencia necesaria en esta investigación, porque es importante para nuestra interpretación de lo que está sucediendo allí que lleguemos a una comprensión lo más plena posible. A ello se añade —como han dicho otros— la protección de los defensores de los derechos humanos, que están intentando investigar la cuestión, como Pervez Imroz. Creo que todos estaríamos de acuerdo en que es deber de todo gobierno elegido democráticamente investigar esos hechos hasta el final en completa transparencia e intentar saber a quién pertenecen los cuerpos y quiénes son sus familiares, para que podamos entender plenamente la situación y no aplicar diversas interpretaciones que podrían no ser verdad. Creo que el Parlamento actúa perfectamente bien al debatir este debate, y actúa perfectamente bien al instar a la Comisión a que ofrezca su asistencia, especialmente dados los problemas actuales que estamos viendo en la región en estos momentos."@es21
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
"Jean Lambert,"18,5,20,15,1,19,14,16,11,13,4,21
lpv:translated text
"Monsieur le Président, je me réjouis de cette occasion de débattre de ce problème particulier car cela préoccupe profondément un grand nombre d'entre nous lorsque l'on découvre, dans n'importe quelle région du monde, un nombre considérable de tombes auxquelles on ne peut accéder qu'avec l'autorisation des forces de sécurité. Cette proposition de résolution, qui sera suivie d'une audition la semaine prochaine à la sous-commission «droits de l'homme», est d'autant plus importante que la situation de la région est difficile sur les plans politique et sécuritaire. Comme cette Assemblée n'est pas sans le savoir, nous avons déjà nous-mêmes débattu de cette situation générale, mais peut-être dans des conditions que l'on ne saurait qualifier de transparentes. Il y a en effet une histoire de disparitions dans cette région. Nous savons que certaines de ces disparitions ont été associées aux activités des forces de sécurité. Nous savons que c'est la région la plus lourdement militarisée du monde. Nous savons aussi que c'est une région où on procède à des arrestations et à des placements en détention sans procès. Notre interprétation des faits est dès lors faussée, d'où la nécessité de procéder à une enquête vraiment ouverte qui puisse garantir à la fois une transparence totale et l'accès de la communauté internationale. J'espère que, comme la résolution le demande, l'Union européenne apportera son soutien à la réalisation d'expertises médico-légales de qualité et qu'elle offrira toute l'aide nécessaire dans cette enquête, car il est important pour notre interprétation des événements de pouvoir en avoir une compréhension aussi approfondie que possible. Cela concerne aussi, comme d'autres l'ont déjà dit, la protection des militants des droits de l'homme qui, comme Parvez Imroz, cherchent eux-mêmes à élucider le problème. Je crois que nous serions tous d'accord pour dire que c'est le devoir de tous les gouvernements élus démocratiquement de mener des enquêtes approfondies en toute transparence et de chercher à identifier les personnes dont on a retrouvé le corps ainsi que leurs parents, afin de parfaitement bien comprendre la situation et de ne pas y appliquer des interprétations qui pourraient ne pas correspondre à la réalité. Je crois que le Parlement a tout à fait raison de débattre de cette question et qu'il a tout à fait raison d'inviter la Commission à apporter son aide, notamment au regard des problèmes que nous constatons actuellement dans la région."@fr8
lpv:translated text
"Signor Presidente, accolgo con favore l’opportunità di discutere questa questione in particolare poiché è sempre una grande preoccupazione per molti di noi in quest’Aula quando, in qualsiasi luogo del mondo, viene alla luce un numero significativo di fosse comuni accessibili unicamente con l’autorizzazione delle forze di sicurezza. Pertanto, la presente proposta di risoluzione, oltre all’udienza in sede di sottocomitato per i diritti umani della prossima settimana, assume un significato ancora maggiore a causa della situazione politica e di sicurezza nella regione. Come questo Parlamento ben sa, noi stessi abbiamo discusso tale situazione generale in precedenza, forse anche in condizioni meno trasparenti. Vi è infatti una storia di scomparse nella regione. Sappiamo che alcune di esse sono state collegate alle attività delle forze di sicurezza. Sappiamo che si tratta dell’area più duramente militarizzata del mondo. Sappiamo inoltre che è un luogo in cui si verificano arresti e significative detenzioni in assenza di processi. Pertanto, anche questo colora la nostra interpretazione di tali scoperte, rendendole ancora più importanti, al punto che dovrebbe svolgersi realmente un’indagine aperta che consenta piena trasparenza e completo accesso alla comunità internazionale. Auspico che l’Unione europea offra, come dichiarato nella risoluzione, il suo sostegno di una professionalità forense di qualità elevata nonché ogni altro aiuto necessario in tale indagine, poiché è importante per la nostra interpretazione di quanto accade nella regione che raggiungiamo la più completa comprensione possibile. A questo si accompagna, come altri hanno affermato, la protezione degli attivisti per i diritti umani che tentano a loro volta di indagare sulla questione, come Pervez Imroz. Ritengo che tutti noi dovremmo concordare che è dovere di tutti i governi democraticamente eletti indagare su tali scoperte completamente, in totale trasparenza, nonché cercare di risalire all’identità dei corpi presenti nell’area e rispettivi parenti, affinché possiamo comprendere appieno la situazione e non applicare diverse interpretazioni che potrebbero non corrispondere alla verità. Ritengo che il Parlamento abbia assolutamente ragione nel discutere la questione, nonché nel chiedere alla Commissione di offrire la propria assistenza, in particolare in considerazione dei problemi che si stanno attualmente verificando nella regione e di cui siamo spettatori."@it12
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080710.20.4-243"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph