Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-07-10-Speech-4-157"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080710.16.4-157"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Monsieur le Président, vous voici investi pour six mois dans la fonction tournante et éphémère de Président de l'Union européenne. À l'opposé de la majorité des électeurs français, vous vous êtes révélé comme un européiste zélé, allant même jusqu'à oser représenter, sous la forme à peine différente du traité de Lisbonne, la Constitution qu'avec les Hollandais, les Français avaient rejetée en 2005. Las, votre projet vient d'achopper sur la volonté du peuple irlandais. Le traité de Lisbonne est donc caduc malgré toutes les manœuvres qu'il chercherait à imposer aux peuples européens, la volonté de la camarilla euromondialiste dirigeante. Jeune député, j'avais en 1957, voté contre le traité de Rome, première étape d'un processus qui devait conduire selon ses promoteurs, Monnet et Coudenhove-Kalergi entre autres, aux États-Unis d'Europe, cette tour de Babel ne pouvant être construite que sur les décombres des nations et d'abord, de ma patrie, la France. Depuis, j'en suis l'adversaire résolu. On nous dit que la mondialisation entraîne partout des changements fondamentaux auxquels nous devons nous soumettre. Mais en vérité, dans le monde, les nations se renforcent, appuyées sur des patriotismes fervents, sauf dans un seul espace, l'Europe, où nations et patries sont bradées, démantelées, démoralisées au profit d'un projet sans puissance, sans identité, tandis que les vagues migratoires étrangères l'envahissent progressivement et que l'ouverture de nos frontières économiques la livre à la concurrence effrénée du reste du monde. Aucune des promesses faites aux Européens pour qu'ils acceptent la perte de leur indépendance, de leur souveraineté, de leur identité, de leur culture n'a été tenue, ni la croissance, ni le plein-emploi, ni la prospérité, ni la sécurité, et c'est l'angoisse qui prévaut à l'orée de la crise systémique qui s'annonce: crises énergétique, alimentaire, financière. D'ici là, il est vrai, le manège médiatique continuera de tourner. Hier, l'Euro de football, le tennis à Roland Garros, demain les JO de Pékin, et aujourd'hui, la saga miraculeuse d'une icône, Ingrid, qui rit, qui pleure, qui prie, qui va et vient à votre bras fraternel! Dans votre désir d'être le libertador, vous vous êtes fourvoyé dans la voie de la négociation avec les terroristes des FARC mais ce n'est ni vous, ni M. Chavez, qui avez libéré la sénatrice colombienne M Betancourt. C'est le Président Uribe qui, avec ténacité, contre la mobilisation générale du progressisme mondial, a remporté une victoire décisive sur le terrorisme criminel! Vous avez multiplié les démarches stériles et vous avez même été jusqu'à inviter les terroristes des FARC communistes repentis à venir bénéficier de l'asile en France, mais pour les protéger de qui? Du démocrate Uribe? Au point où vous en êtes, pourquoi pas les talibans, le Hezbollah, ou les Tigres tamouls? Vous êtes comme l'amphisbème, cher à Césaire. N'en doutez pas, Monsieur le Président, tout votre talent de metteur en scène médiatique ne suffira pas à conjurer les périls qui s'annoncent imminents et que vous devrez affronter avant la fin de l'année. Notre Europe est un vaisseau qui part à la dérive, battu des vents et des flots, seule région du monde à avoir délibérément démantelé ses structures politiques et morales, sans frontières, progressivement envahie par une immigration de masse qui n'en est qu'à ses débuts! Ruinée économiquement par l'ultralibéralisme, socialement appauvrie, démographiquement affaiblie, sans esprit et sans force de défense, elle est vouée au mieux au protectorat américain, au pire à la servitude de la dimitude. Il n'est que temps d'abandonner l'illusion mortelle du fédéralisme et de construire une Europe des nations, unie dans des alliances concrètes plus modestes, sans doute, mais plus efficaces. Les deux échecs de la Constitution et du traité doivent servir d'avertissement. Les peuples d'Europe ne veulent pas de ces projets et ne les laisseront pas imposer car ils ne veulent pas mourir."@fr8
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedo, právě vám byla na šest měsíců svěřena rotující krátká úloha předsedy Evropské unie. Na rozdíl od většiny francouzského voličstva jste se projevil zaníceně proevropsky a jdete dokonce tak daleko, že si dokonce dovolíte představit stěží změněnou formu Lisabonské smlouvy, Ústavu, kterou Francouzi společně s Holanďany v roce 2005 zamítli. Želbohu vaše plány narazily na vůli irského lidu. Lisabonská smlouva je tedy neplatná, i přes všechny manévry, které chtěla Evropanům vnutit vládnoucí euro-globalistická kamarila. Jako mladý poslanec jsem v roce 1957 hlasoval proti Římské smlouvě, první etapě procesu, který měl podle svých iniciátorů, mimo jiných Monneta a Coudenhove-Kalergiho, vést ke Spojeným státům evropským, Babylonské věže, kterou šlo vystavět jen na troskách národů a především mé vlasti, Francie. Od té doby jsem její rozhodný odpůrce. Říká se, že globalizace přinesla všude zásadní změny, kterým se musíme podřídit. Ve skutečnosti se však všude po světě národy posilují, opírají se o horlivé projevy patriotismu, kromě jediného prostoru, kterým je Evropa, kde jsou národy a země rozprodány, rozloženy a demoralizovány ve prospěch projektu, kterému chybí síla i identita, zatímco ho postupně zaplavují vlny cizích přistěhovalců a otevření ekonomických hranic ho vydává na pospas bezuzdné konkurence zbytku světa. Žádný ze slibů, které Evropané dostali, aby souhlasili se ztrátou své nezávislosti, své suverenity, své identity, své kultury nebyl dodržen: ani růst, ani plná zaměstnanost, ani prosperita, ani bezpečnost a převládá úzkost z rýsující se systémové krize: energetické, potravinové a finanční krize. Je pravda, že mezitím pokračuje mediální cirkus. Včera to bylo Euro, mistrovství světa ve fotbale, či Roland Garros v tenise, zítra olympijské hry v Pekingu a dnes zázračná sága o ikoně, Ingrid, která se směje, která pláče, která prosí a která se přijde schoulit do vaší bratrské náruče! Ve vaší touze být osvoboditel jste se zapletl do vyjednávání s teroristy z Revoluční osvobozené fronty Kolumbie, ale kolumbijskou senátorku paní Betacourtovou jste neosvobodil ani vy, ani pan Chavez. Byl to prezident Uribe. Ten vytrvale proti všeobecnému hnutí globálního progresivismu získal rozhodujícího vítězství nad kriminálním terorismem! Vy jste opakoval neúčinné pokusy a dokonce jste zašel tak daleko, že jste pozval kající se komunistické teroristy z Revoluční osvobozené fronty Kolumbie a nabídl jim azyl ve Francii, ale abyste je ochránil proti komu? Proti demokratickému prezidentovi Uribemu? Když už jste zašel tak daleko, proč ne Taliban, Hizballáh nebo Tamilští tygři? Jste jako amfisbéna, kterou tak obdivoval Cézar. Nepochybujte o tom, pane prezidente, že ani váš talent mediálního manipulátora vám nebude stačit na zažehnání nebezpečí, kterým budete muset čelit do konce roku. Naše Evropa je loď, která je unášená špatným směrem, šlehaná větrem a vlnami, je to jediná oblast na světě, která dobrovolně zničila své politické a morální struktury, která nemá hranice a postupně ji zahlcují masové vlny přistěhovalců, jež navíc teprve začínají! Hospodářsky ji ruinuje ultraliberalismus, sociálně je ožebračená, demograficky oslabené, nemá ducha ani sílu k obraně, je odsouzená v lepším případě k americkému protektorátu, v horším případě k otroctví . Je nejvyšší čas opustit fatální iluzi federalismu a vystavět Evropu národů, spojenou hmatatelným spojenectvím, které bude bezpochyby skromnější, ale efektivnější. Varováním by nám měly být oba neúspěchy ústavy i smlouvy. Lidé v Evropě nechtějí mít s těmito plány nic společného a nenechají si je vnutit, protože nechtějí zemřít."@cs1
"Hr. formand! De er i seks måneder kortvarigt indsat som formand for Rådet i henhold til rotationsordningen, hr. præsident! Til forskel fra størstedelen af de franske vælgere har De vist Dem at være en ivrig proeuropæer, og De har endog gået så langt, at De endnu en gang har forelagt den forfatning - en lidt ændret udgave af Lissabontraktaten - som den franske og den nederlandske befolkning forkastede i 2005. Desværre løb Deres planer ud i sandet på grund af den irske befolknings vilje. Derfor er Lissabontraktaten ugyldig til trods for alle de ordninger, som den skulle pålægge den europæiske befolkning, den regerende euroglobalistiske klikes vilje. Som ungt parlamentsmedlem stemte jeg i 1957 imod Romtraktaten, som var den første fase af en proces, der ifølge dens fortalere, bl.a. Monnet og Coudenhove-Kalergi, skulle føre til Europas Forenede Stater. Dette babelstårn, som kun kan bygges på ruinerne af nationerne og først og fremmest af mit fædreland, Frankrig. Siden da har jeg været stærk modstander af det. Vi får at vide, at globaliseringen overalt fører til grundlæggende ændringer, som vi skal finde os i. I virkeligheden bliver nationerne over hele verden stærkere, støttet af glødende patriotisme, bortset fra i ét område - Europa - hvor nationerne og fædrelandene ofres, opløses og demoraliseres til fordel for et projekt, der hverken har styrke eller identitet, mens bølger af udenlandske indvandrere gradvist invaderer det, og åbningen af vores økonomiske grænser udsætter det for rasende konkurrence fra resten af verden. Ingen af de løfter, der er givet til den europæiske befolkning for at få dem til at acceptere tabet af deres uafhængighed, deres suverænitet, deres identitet og deres kultur, er blevet holdt: hverken vækst, fuld beskæftigelse, velstand eller sikkerhed, og den fremherskende følelse er ængstelse nu, hvor der forestår en systemisk krise, en energikrise, en fødevarekrise og en finansiel krise. I mellemtiden vil mediecirkusset fortsætte. I går europamesterskabet i fodbold og tennisturneringen French Open, i morgen De Olympiske Lege i Beijing og i dag den mirakuløse saga om et ikon, Ingrid, som ler, græder, beder og kommer og går i Deres broderlige arm! I Deres ønske om at blive befrieren blev De involveret i forhandlingerne med FARC-terroristerne, men det var hverken Dem eller hr. Chávez, der befriede den colombianske senator Ingrid Betancourt. Det var præsident Uribe, der stædigt, imod den herskende globale progressivistiske bevægelse, vandt en afgørende sejr over kriminel terrorisme. De gjorde flere forgæves forsøg, og De gik endog så langt som til at invitere de angerfulde kommunistiske FARC-terrorister til at rejse til Frankrig og få asyl, men for at beskytte dem mod hvem? Mod den demokratiske præsident Uribe? Når De nu er gået så langt, hvorfor så ikke Taleban, Hizbollah og De Tamilske Tigre? De er som amphisbaenaen, som Cæsar havde så kær. Tvivl ikke på, at alle Deres evner til at iscenesætte medierne ikke vil være tilstrækkelige til at afværge de overhængende farer, som De vil stå over for inden årets udgang. Vores Europa er et skib, der er ude af kurs og driver for vinden og bølgerne. Det er den eneste region i verden, som bevidst har opløst de politiske og moralske strukturer, som ikke har nogen grænser og gradvist bliver invaderet af en masseindvandring, der først lige er begyndt! Økonomisk ruineret af ultraliberalisme, socialt forarmet, demografisk svækket, uden ånd og uden forsvarsstyrke, det er i bedste fald dømt til at blive et amerikansk protektorat og i værste fald til dhimmas trældom. Det er på høje tid at gå bort fra den skæbnesvangre illusion om føderalisme og opbygge et nationernes Europa, der er forenet af mere håndgribelige alliancer, som utvivlsomt vil være mere beskedne, men også mere effektive. Forfatningens og traktatens to grundstødninger skal tages som en advarsel. Europas befolkning vil ikke have noget at gøre med disse planer og vil ikke acceptere at blive dem pålagt, fordi de ikke ønsker at dø."@da2
"Herr Präsident! Nun haben Sie für sechs Monate die rotierende und kurzlebige Funktion des Präsidenten der Europäischen Union inne. Im Gegensatz zur Mehrheit der französischen Wähler haben Sie sich als ein eifriger Pro-Europäer erwiesen, der sogar soweit geht, dass er es wagt, in der kaum abgeänderten Form des Vertrags von Lissabon die Verfassung zu präsentieren, die die Franzosen zusammen mit den Niederländern 2005 abgelehnt haben. Nun ist Ihr Projekt aber gerade am Willen des irischen Volkes gescheitert. Der Vertrag von Lissabon ist also hinfällig geworden trotz der Manöver, mit denen er versuchen könnte, den europäischen Völkern den Willen der führenden euroglobalen Camarilla aufzuzwingen. Als junger Abgeordneter hatte ich im Jahr 1957 gegen den Vertrag von Rom gestimmt, der ersten Etappe eines Prozesses, der nach der Vorstellung seiner Betreiber, unter anderen Monnet und Coudenhove-Kalergi, zu den Vereinigten Staaten von Europa führen sollte, jenem Turm von Babel, der nur auf den Trümmern der Nationen und an erster Stelle meines Vaterlandes, Frankreich, errichtet werden konnte. Seitdem bin ich ein entschiedener Gegner dieses Prozesses. Man sagt uns, die Globalisierung bringe überall tiefgreifende Veränderungen mit sich, die wir hinnehmen müssten. Aber in Wahrheit gewinnen überall in der Welt die Nationen an Stärke, gestützt auf einen glühenden Patriotismus, mit Ausnahme eines einzigen Raumes, Europa, wo die Nationen und die Vaterländer zugunsten eines Projekts ohne Kraft, ohne Identität verschleudert, abgebaut, demoralisiert werden, während die Wellen ausländischer Migranten es allmählich erobern und die Öffnung unserer wirtschaftlichen Grenzen es der ungezügelten Konkurrenz durch den Rest der Welt ausliefert. Keines der Versprechen, die den Europäern gemacht wurden, damit sie den Verlust ihrer Unabhängigkeit, ihrer Souveränität, ihrer Identität, ihrer Kultur akzeptieren, wurde eingehalten, weder Wachstum, noch Vollbeschäftigung, noch Wohlstand, noch Sicherheit, und angesichts der sich ankündigenden Systemkrise, der Energiekrise, der Nahrungsmittelkrise, der Finanzkrise herrscht Angst vor. Bis dahin wird allerdings der Medienzirkus weitergehen. Gestern die Fußball-Europameisterschaft, das Tennismatch in Roland Garros, morgen die Olympischen Spiele in Peking und heute die wunderbare Saga einer Ikone, Ingrid, die lacht, die weint, die betet, die kommt und geht, um in Ihre brüderlichen Arme zu sinken! In Ihrem Bestreben, als Befreier aufzutreten, haben Sie sich auf Verhandlungen mit den Terroristen der FARC eingelassen, aber die kolumbianische Senatorin, Frau Betancourt, wurde weder durch Sie noch durch Herrn Chavez befreit, sondern durch Präsident Uribe, der im hartnäckigen Kampf gegen die allgemeine Mobilmachung des weltweiten Progressismus einen entscheidenden Sieg über den kriminellen Terrorismus errungen hat! Sie haben zahlreiche sterile Schritte unternommen und sind sogar so weit gegangen, den reuigen Terroristen der kommunistischen FARC Asyl in Frankreich anzubieten, aber um sie vor wem zu schützen? Vor dem Demokraten Uribe? Wenn Sie so weit gegangen sind, warum nicht auch die Taliban, die Hizbollah oder die Tamilen-Tiger? Sie ähneln dem Fabelwesen Amphisbaena, das Cäsar so teuer war. Es besteht kein Zweifel, Herr Präsident, all Ihr Talent als Medienregisseur wird nicht ausreichen, um die Gefahren zu bannen, die unmittelbar bevorstehen und denen Sie noch vor Jahresende ausgesetzt sein werden. Unser Europa ist ein Schiff, das vom Kurs abgekommen ist und durch Wind und Wellen treibt. Es ist die einzige Region der Welt, die freiwillig ihre politischen und moralischen Strukturen abgebaut hat, ohne Grenzen und allmählich von einer Massenzuwanderung überschwemmt wurde, die erst an ihrem Anfang steht! Wirtschaftlich ruiniert durch den Ultraliberalismus, sozial verarmt, demografisch geschwächt, ohne Geist und ohne Verteidigungskraft, ist es bestenfalls dem amerikanischen Protektorat ausgeliefert und schlimmstenfalls der Demütigung. Es ist höchste Zeit, die tödliche Illusion des Föderalismus aufzugeben und ein Europa der Nationen zu errichten, das in konkreten Bündnissen vereint ist, die zwar bescheidener aber wirksamer sind. Die beiden Niederlagen der Verfassung und des Vertrags müssen als Warnung dienen. Die Völker Europas wollen diese Projekte nicht und werden sie sich nicht aufzwingen lassen, denn sie wollen nicht sterben."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, να ’στε λοιπόν ορισμένος για έξι μήνες στον εκ περιτροπής και βραχείας διάρκειας ρόλο του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε αντιδιαστολή με την πλειοψηφία του γαλλικού εκλογικού σώματος, επιδείξατε ο ίδιος μεγάλο φιλοευρωπαϊκό ζήλο, φθάσατε δε μάλιστα στο σημείο να παρουσιάσετε και πάλι, με την ελάχιστα διαφορετική μορφή της Συνθήκης της Λισαβόνας, το Σύνταγμα που, μαζί με τους Ολλανδούς, απέρριψε ο γαλλικός λαός το 2005. Αλίμονο, τα σχέδιά σας βρήκαν σε εμπόδιο, στη βούληση του ιρλανδικού λαού. Επομένως, η Συνθήκη της Λισαβόνας είναι άκυρη, παρά τους ελιγμούς που επεδίωκε να επιβάλει στους ευρωπαίους πολίτες, παρά τη βούληση της κυβερνώσας καμαρίλας των θιασωτών της ΕΕ και της παγκοσμιοποίησης. Ως νέος βουλευτής, ψήφισα το 1957 κατά της Συνθήκης της Ρώμης, του πρώτου σταδίου μιας διαδικασίας που, σύμφωνα με τους ιθύνοντες νόες της, μεταξύ άλλων, τον Monnet και τον Coudenhove-Kalergi, θα οδηγούσε στις Ηνωμένες Πολιτείες της Ευρώπης: σε αυτόν τον Πύργο της Βαβέλ που μπορεί να οικοδομηθεί μόνο στα ερείπια των εθνών, πρωτίστως δε της πατρίδας μου, της Γαλλίας. Έκτοτε, ήμουν κατηγορηματικά αντίθετος σε αυτό. Μας λένε ότι η παγκοσμιοποίηση επιφέρει θεμελιώδεις αλλαγές παντού, ότι πρέπει να υποταχθούμε σε αυτήν. Στην πραγματικότητα, όμως, παντού σε ολόκληρο τον κόσμο, τα έθνη κερδίζουν δύναμη, υποστηριζόμενα από τον διαπρύσιο πατριωτισμό, με μόνη εξαίρεση μια περιοχή –την Ευρώπη– όπου τα έθνη και οι πατρίδες θυσιάζονται, αποδομημένα και αποθαρρυμένα προς όφελος ενός σχεδίου που δεν έχει κανένα πλεονέκτημα και καμία ταυτότητα, ενώ κύματα αλλοδαπών μεταναστών εισβάλλουν σταδιακά σε αυτήν και ενώ το άνοιγμα των οικονομικών μας συνόρων την αφήνει εκτεθειμένη στον μαινόμενο ανταγωνισμό του υπόλοιπου κόσμου. Δεν τηρήθηκε καμία από τις υποσχέσεις που δόθηκαν στους ευρωπαίους πολίτες, ούτως ώστε αυτοί να αποδεχθούν την απώλεια της ανεξαρτησίας τους, της κυριαρχίας τους, της ταυτότητάς τους και της κουλτούρας τους: ούτε η μεγέθυνση, ούτε η πλήρης απασχόληση, ούτε η ευημερία, ούτε η ασφάλεια, το δε κυρίαρχο αίσθημα είναι το αίσθημα της αγωνίας, καθώς στεκόμαστε στο χείλος μιας ζοφερής συστημικής κρίσης: ενεργειακής, επισιτιστικής και χρηματοοικονομικής κρίσης. Στο μεταξύ, είναι γεγονός ότι θα συνεχιστεί το πανηγύρι των ΜΜΕ. Χθες, το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα ποδοσφαίρου, το τένις στο Roland Garros, αύριο οι Ολυμπιακοί Αγώνες στο Πεκίνο, και σήμερα το θαυματουργό έπος μιας εικόνας, της Ingrid, που γελά, κλαίει, προσεύχεται και πηγαινοέρχεται στην αδελφική σας αγκάλη! Στην επιθυμία σας να είστε ο ελευθερωτής, εμπλακήκατε στις διαπραγματεύσεις με τους τρομοκράτες των Επαναστατικών Δυνάμεων της Κολομβίας (FARC), την κολομβιανή γερουσιαστή κ. Betancourt όμως δεν την ελευθερώσατε εσείς ή ο κ. Τσάβες. Ο Πρόεδρος Ουρίμπε ήταν εκείνος που με επιμονή, ενάντια στο γενικό κίνημα του παγκόσμιου προοδευτισμού, κέρδισε μια αποφασιστική νίκη κατά της εγκληματικής τρομοκρατίας. Κατεβάλατε επανειλημμένα μάταιες προσπάθειες και μάλιστα φθάσατε στο σημείο να καλέσετε τους μετανοημένους κομμουνιστές τρομοκράτες των FARC να έλθουν και να τους παρασχεθεί άσυλο στη Γαλλία· να τους προστατεύσετε, όμως, από ποιους; Από τον Πρόεδρο Ουρίμπε, τον δημοκράτη; Αφού φθάσατε μέχρι αυτό το σημείο, γιατί όχι τους Ταλιμπάν, τη Χεζμπολάχ ή τους Τίγρεις Ταμίλ; Είσαστε σαν την αμφίσβαινα, που ήταν τόσο προσφιλή στον Καίσαρα. Μην έχετε καμία αμφιβολία, κύριε Πρόεδρε, όλα σας τα ταλέντα στη χειραγώγηση των ΜΜΕ δεν θα αρκέσουν για να αποτρέψουν τους επικείμενους κινδύνους που θα πρέπει να αντιμετωπίσετε μέχρι το τέλος του έτους. Η Ευρώπη μας είναι ένα πλοίο που ξεστρατίζει από την πορεία του, ανεμοδαρμένο και θαλασσοδαρμένο, η μόνη περιοχή στον κόσμο που αποδιάρθρωσε σκόπιμα τις πολιτικές και ηθικές της δομές, που δεν έχει κανένα σύνορο και που σταδιακά δέχεται την εισβολή της μαζικής μετανάστευσης που μόλις τώρα αρχίζει! Καθώς είναι κατεστραμμένη οικονομικά εξαιτίας του ακραίου φιλελευθερισμού, έχοντας περιπέσει σε κοινωνική ένδεια, σε δημογραφική συρρίκνωση, χωρίς ηθικό και χωρίς αμυντική δύναμη, είναι καταδικασμένη στην καλύτερη των περιπτώσεων να αποτελέσει προτεκτοράτο των ΗΠΑ και στη χειρότερη των περιπτώσεων να τεθεί στην υπηρεσία της σαρίας. Είναι πλέον καιρός να εγκαταλείψουμε τη θανάσιμη αυταπάτη της ομοσπονδιοποίησης και να οικοδομήσουμε μια Ευρώπη των εθνών, που θα είναι ενωμένη μέσω πιο απτών συμμαχιών, οι οποίες αναμφίβολα θα είναι πιο μετριοπαθείς, αλλά πιο αποτελεσματικές. Η διττή αποτυχία του Συντάγματος και της Συνθήκης πρέπει να χρησιμεύσουν ως προειδοποίηση. Οι πολίτες της Ευρώπης δεν θέλουν να έχουν καμία σχέση με αυτά τα σχέδια και δεν θα επιτρέψουν να τους τα επιβάλλουν, διότι δεν θέλουν να πεθάνουν."@el10
"Mr President, here you are invested for six months in the rotating and brief role of President of the European Union. Unlike the majority of the French electorate, you have shown yourself to be zealously pro-European, even going as far as presenting once again, in the barely different form of the Lisbon Treaty, the Constitution which, along with the Dutch, the French people rejected in 2005. Alas, your plans have hit a snag in the form of the will of the Irish people. The Lisbon Treaty is therefore void, despite all the schemes that it would seek to impose on the European people, the will of the ruling euro-globalist camarilla. As a young member of parliament, in 1957 I voted against the Treaty of Rome, the first stage of a process which, according its promoters, Monnet and Coudenhove-Kalergi among others, was to lead to the United States of Europe: this Tower of Babel that can only be built on the ruins of the nations, and first of all of my homeland, France. Since then I have been resolutely opposed to it. We are told that globalisation is bringing about fundamental changes everywhere, that we must submit to. In reality, however, all over the world the nations are gaining strength, supported by fervent patriotism, apart from in just one area – Europe – where nations and homelands are sacrificed, dismantled and demoralised for the benefit of a project that has no strength and no identity, while waves of foreign immigrants gradually invade it and the opening up of our economic borders leaves it open to furious competition from the rest of the world. None of the promises made to the European people in order for them to accept the loss of their independence, their sovereignty, their identity and their culture have been kept: neither growth, nor full employment, nor prosperity, nor security, and the predominant feeling is of anxiety as we stand on the brink of a looming systemic crisis: energy, food and financial crises. In the meantime it is true that the media circus will continue. Yesterday, the European football championship, the tennis at Roland Garros, tomorrow the Olympic Games in Beijing, and today, the miraculous saga of an icon, Ingrid, who laughs, cries, prays and comes and goes on your brotherly arm! In your desire to be the liberator, you got involved in the negotiations with the FARC terrorists, but it was not you or Mr Chavez who freed the Colombian Senator Mrs Betancourt. It was President Uribe who persistently, against the general movement of global progressivism, won a decisive victory over criminal terrorism. You made repeated futile attempts and you even went as far as inviting the repentant communist FARC terrorists to come and receive asylum in France; but to protect them from whom? From President Uribe, the democrat? As you have gone this far, why not the Taliban, Hezbollah or the Tamil Tigers? You are like the amphisbaena that was so dear to Césaire. Have no doubt, Mr President, all your talents in orchestrating the media will not be sufficient to ward off the imminent dangers that you will have to face before the end of the year. Our Europe is a vessel that is going off course, battered by the wind and waves, the only region in the world that has deliberately dismantled its political and moral structures, that has no borders and is gradually being invaded by mass immigration that is only just beginning! Economically ruined by ultraliberalism, socially impoverished, demographically weakened, with no spirit and no defence force, it is doomed at best to be a U.S. protectorate, and at worst to the servitude of dhimmitude. It is high time to abandon the fatal illusion of federalism and build a Europe of the nations, united by more tangible alliances that will undoubtedly be more modest, but more effective. The dual failures of the Constitution and the Treaty should serve as a warning. The people of Europe do not want anything to do with these plans and will not allow them to be imposed on them because they do not want to die."@en4
"Señor Presidente en ejercicio, acaba de ser investido durante seis meses con la breve y transitoria función de Presidente de la Unión Europea. A diferencia de la mayoría del electorado francés, ha demostrado poseer un entusiasta carácter proeuropeo, llegando incluso a presentar de nuevo, ligeramente modificada en forma de Tratado de Lisboa, la Constitución que, además de los holandeses, los franceses rechazaron en 2005. Lamentablemente, ahora sus proyectos se han topado con otro obstáculo: la voluntad del pueblo irlandés. Por lo tanto, el Tratado de Lisboa es nulo, a pesar de cualquier sistema que la camarilla de gobernantes euroglobalistas desee imponer al pueblo europeo. En 1957, cuando aún era un joven diputado al Parlamento Europeo, voté en contra del Tratado de Roma, el primer paso de un proceso que, según sus promotores, entre los que se contaban Monnet y Coudenhove-Kalergi, conduciría a la creación de los Estados Unidos de Europa: tal Torre de Babel sólo puede construirse sobre las ruinas de las naciones, y, en primer lugar, de mi tierra natal, Francia. Desde entonces, siempre me he opuesto vehementemente. Nos dicen que la globalización supone cambios fundamentales en todos sitios y que debemos someternos a ellos. Sin embargo, la realidad es que en todo el mundo las naciones están ganando fuerza, ayudadas por un ferviente patriotismo, excepto en una zona —Europa— en la que las naciones y la patrias se sacrifican, desmantelan y pierden su moral en beneficio de un proyecto que carece de fuerza e identidad, mientras oleadas de inmigrantes extranjeros la invaden progresivamente y la apertura de nuestras fronteras económicas la dejan a merced de la violenta competencia del resto del mundo. No se ha cumplido ninguna de las promesas que se le hicieron al pueblo europeo para que aceptara la pérdida de su independencia, de su soberanía, de su identidad y de su cultura: ni crecimiento, ni pleno empleo, ni prosperidad, ni seguridad. Y la sensación predominante es la angustia ante la crisis sistémica que se anuncia, una crisis energética, alimentaria y financiera. Mientras tanto, la verdad es que continuará el circo mediático. Ayer, la Eurocopa de fútbol y el tenis en Roland Garros, mañana, los Juegos Olímpicos de Pekín, y hoy, la saga milagrosa de un icono, Ingrid, que ríe, llora, reza, va y viene a sus brazos fraternales. Su deseo de convertirse en un liberador lo ha llevado a implicarse en las negociaciones con el grupo terrorista FARC, pero no han sido ni usted ni el señor Chávez quienes han liberado a la senadora colombiana Ingrid Betancourt. Ha sido el Presidente Uribe que, tenazmente y en contra del movimiento general de progresismo mundial, ha ganado una victoria decisiva contra el terrorismo criminal. Ha hecho repetidos y fútiles intentos e incluso ha llegado a ofrecer asilo en Francia a los terroristas comunistas de las FARC arrepentidos. Pero, ¿para protegerlos de quién? ¿Del Presidente Uribe, el demócrata? Llegado a ese punto, ¿por qué no invitar a los talibanes, a Hezbolá o a los Tigres de Tamil? Es usted como la Anfisbena que tanto le gustaba a César. No tenga la menor duda, señor Presidente en ejercicio, de que todos sus talentos para dirigir los medios de comunicación no serán suficientes para desviar los inminentes peligros a los que tendrá que enfrentarse antes de que acabe el año. Nuestra Europa es un barco que va a la deriva, azotado por el viento y las olas, la única región del mundo que ha desmantelado deliberadamente sus estructuras morales y políticas, que no tiene fronteras y que está siendo invadida gradualmente por la masiva inmigración, un fenómeno que no ha hecho más que comenzar. Económicamente arruinada por el ultraliberalismo, socialmente empobrecida, demográficamente debilitada, sin espíritu ni fuerza para defenderse, en el mejor de los casos puede considerase que es un protectorado de los Estados Unidos y, en el peor, una sierva de la dimitud. Ya ha llegado el momento de abandonar de ilusión fatal del federalismo y de construir una Europa de naciones, unida por alianzas más tangibles que sin duda serán más modestas, pero también más efectivas. El doble fracaso de la Constitución y el Tratado debería servir de aviso. Los ciudadanos europeos no quieren tener nada que ver con esos planes y no permitirán que se les impongan porque no desean morir."@es21
"Austatud president, siin pandi teid kuueks kuuks ametisse Euroopa Liidu presidendi vahelduvasse ja lühiajalisse rolli. Erinevalt Prantsuse valijaskonna enamusest, olete teie näidanud end agara Euroopa poolt olijana, isegi minnes nii kaugele, et esitledes uuesti vaevu erinevat Lissaboni lepingu varianti, põhiseadust, mille koos hollandlastega lükkas tagasi Prantsuse rahvas 2005. aastal. Paraku said teie plaanid ootamatu takistuse Iiri rahva tahte kujul. Lissaboni leping on seetõttu kehtetu, hoolimata kõikidest skeemidest, mida see otsib, et suruda Euroopa inimestele peale kohustus, võimulolevate euro-globalistlike kamariljade tahe. Noore parlamendiliikmena hääletasin 1957. aastal Rooma lepingu vastu, esimese etapi protsessis, mis vastavalt selle rajajatele, teiste hulgas Monnet ja Coudenhove-Kalergi, pidi juhtima Euroopa ühendriikide tekkeni: selle Paabeli torni, mis saab olla ehitatud ainult rahvusriikide, ja eelkõige minu kodumaa, Prantsusmaa varemetele. Sellest ajast peale olen ma olnud resoluutselt selle vastu. Meile on räägitud, et globaliseerumine toob olulised muudatused kõikjale, et me peame sellega leppima. Tegelikkuses siiski kogu maailmas riigid muutuvad tugevamaks, toetatuna kirglikust patriotismist, peale ühe piirkonna – Euroopa – kus riigid ja kodumaad on ohvriks toodud, maha lõhutud ja kõlbeliselt laostatud selle projekti kasuks, millel pole ei tugevust ega identiteeti, samal ajal kui võõraste sisserändajate lained vähehaaval sisse tungivad ja meie majanduspiiride avatus jätab need avatuks raevukale konkurentsile kogu ülejäänud maailmast. Mitte ühtegi lubadust, mis anti Euroopa inimestele selleks, et nad võtaksid omaks oma sõltumatuse, oma iseseisvuse, oma identiteedi ja kultuuri kaotuse, ei ole peetud: ei kasvu, ei täielikku tööhõivet, ei majanduslikku õitsengut, ei turvalisust, ja domineeriv on murelikkuse tunne, kuna me seisame terendava süsteemikriisi serval: energia-, toidu- ja finantskriisi. Samal ajal on tõsi, et jätkub meediatsirkus. Eile Euroopa jalgpalli meistrivõistlused, Roland Garrosi tenniseturniir, homme olümpiamängud Pekingis, ja täna ikoon Ingridi imepärane saaga, kes naerab, nutab, palvetab ja tuleb ja läheb teie vennalikus käevangus! Soovides olla vabastaja, astusite te läbirääkimistesse FARC terroristidega, aga see polnud teie ega härra Chavez, kes vabastas Colombia senaatori Betancourti. See oli president Uribe, kes visalt, vastupidiselt globaalse progressivismi üldisele liikumisele, saavutas kindla võidu kriminaalse terrorismi üle. Te tegite korduvaid asjatuid katseid ja läksite isegi nii kaugele, et kutsusite kahetsevad kommunistlikud FARC terroristid Prantsusmaale, et saada siin varjupaika, aga kaitsmaks neid kelle eest? Demokraat president Uribe eest? Kui te olete juba nii kaugel, siis miks mitte Taliban, Hezbollah või Tamili Tiigrid? Te olete nagu amphisbaena, kes oli nii kallis Césaire’ile. Ärge kahelge, austatud president, kõigist teie annetest, mida meedia lavastab, ei piisa, et tagasi tõrjuda ligiolevaid ohte, millega teil tuleb silmitsi seista enne aasta lõppu. Meie Euroopa on laev, mis kaldub kursist kõrvale, tuule ja lainete meelevallas, ainus piirkond maailmas, mis vabatahtlikult lammutas maha oma poliitilised ja moraalsed struktuurid, millel pole piire ja kuhu vähehaaval tungib sisse sisserändajate hulk, mis on alles algus! Majanduslikult laostatud ultraliberalismi poolt, sotsiaalselt vaesunud, demograafiliselt nõrgendatud, ilma julguse ja kaitsejõududeta, on see parimal juhul määratud olema USA protektoraat, halvimal ’i orjus. On ülim aeg loobuda föderalismi saatuslikust illusioonist ja ehitada rahvusriikide Euroopa, mis on ühendatud rohkem käegakatsutavate ühendustega, mis kahtlemata on tagasihoidlikum, aga mõjusam. Põhiseaduse ja asutamislepingu kahekordne läbikukkumine peaks olema hoiatav. Euroopa rahvad ei taha tegemist teha nende plaanidega ja ei luba neid endale peale suruda, sest nad ei taha surra."@et5
"Arvoisa herra presidentti, täällä te olette asetettuna kuudeksi kuukaudeksi kiertävään ja lyhyeen Euroopan unionin puheenjohtajan rooliin. Toisin kuin suurin osa Ranskan äänestäjistä, olette osoittaneet olevanne palavan innokkaasti Euroopan kannattaja mennen jopa niin pitkälle, että esittelette jälleen kerran perustuslaista vain hieman erilaisen version Lissabonin sopimuksen muodossa, vaikka ranskalaiset hylkäsivät sen alankomaalaisten tavoin vuonna 2005. Valitettavasti suunnitelmanne ovat epäonnistuneet irlantilaisten tahdonilmauksen takia. Lissabonin sopimus on sen vuoksi mitätön, huolimatta kaikista niistä suunnitelmista, joita se pyrkisi tuputtamaan eurooppalaisille, hallitsevan euroglobaalin nurkkakunnan tahtoa. Nuorena parlamentin jäsenenä vuonna 1957 äänestin Rooman sopimusta vastaan –vastustin sen prosessin ensimmäistä vaihetta, jonka muiden muassa edistäjiensä Monnetin ja Coudenhove-Kalergin mukaan oli tarkoitus johtaa Euroopan yhdysvaltoihin: Baabelin torniin, joka voidaan rakentaa vain kansakuntien raunioille ja erityisesti kotimaani Ranskan raunioille. Siitä lähtien olen määrätietoisesti vastustanut sitä. Meille sanotaan, että globalisaatio tuo mukanaan kaikkialle perusteellisia muutoksia, joita meidän täytyy sietää. Todellisuudessa kaikkialla maailmassa kansakunnat ovat kuitenkin voimistumassa intohimoisen isänmaallisuuden kannattamana yhtä aluetta lukuun ottamatta – Eurooppaa – jossa kansakunnat ja kotimaat uhrataan, hajotetaan osiin ja rappeutetaan sellaisen hankkeen takia, jolla ei ole voimaa eikä identiteettiä, samalla kun ulkomaisten siirtolaisten aallot vähittäin tunkeutuvat sinne ja taloudellisten rajojemme avaaminen jättää sen avoimeksi raivoisalle kilpailulle lopusta maailmasta. Mitään niistä lupauksista, joita eurooppalaisille on annettu sen vuoksi, että he hyväksyisivät itsenäisyytensä, itsemääräämisoikeutensa, identiteettinsä ja kulttuurinsa menetyksensä, ei ole pidetty: ei myöskään kasvua tai täystyöllisyyttä, ei vaurautta tai turvallisuutta, ja hallitseva tunne on pelko, kun me seisomme kangastavan järjestelmällisen kriisin partaalla: energia- ja ruokakriisit ja taloudelliset kriisit. Sillä välin on totta, että mediasirkus jatkuu. Eilen jalkapallon Euroopan mestaruuskisat, tennistä Roland Garrosilla, huomenna olympialaiset Pekingissä ja tänään ihmeellinen tarina ikonista, Ingridistä, joka nauraa, itkee, rukoilee ja tulee ja menee veljellisillä käsivarsillasi! Kaipauksessasi tulla vapauttajaksi osallistuit neuvotteluihin FARC-terroristien kanssa, mutta se ette olleet te tai Hugo Chavez, joka vapautti kolumbialaisen senaattorin Betancourtin. Se oli presidentti Uribe, joka hellittämättömästi, globaalin progressivismin yleistä liikettä vastaan saavutti ratkaisevan voiton rikollisesta terrorismista. Yrititte yhä uudelleen hyödyttömästi ja menitte jopa niin pitkälle, että kutsuitte katuvaiset FARC-kommunistiterroristit Ranskaan saamaan turvapaikan; mutta suojellaksenne heitä keneltä? Demokraattipresidentti Uribelta? Kun kerran olette menneet niin pitkälle, miksi ei Talibania, Hizbollahia tai tamilitiikereitä? Olette kuin hirviö Amphisbaena, joka oli niin rakas Césairille. Uskokaa arvoisa presidentti, että kaikki lahjanne orkestroida mediaa eivät riitä vastustamaan uhkaavia vaaroja, joita teidän täytyy kohdata ennen vuoden loppua. Eurooppamme on kuin laiva, joka on suistumassa reitiltään, tuulen ja aaltojen kolhiinnuttama, maailman ainoa alue, joka on harkitusti hajottanut sen poliittiset ja moraaliset rakenteet, jolla ei ole rajoja ja johon asteittain tunkeutuu massiivinen joukko siirtolaisia – tämä on vain alkua! Taloudellisesti ultraliberalismin tuhoama, sosiaalisesti köyhtynyt, demografisesti heikennetty, ilman henkeä tai puolustusvoimaa, se on tuomittu parhaimmillaan olemaan Yhdysvaltojen suojelualue ja pahimmillaan dhimmitudin orjuuttama. On korkea aika hylätä kohtalokas illuusio federalismista ja rakentaa kansakuntien Eurooppaa, jota yhdistää enemmän todelliset liitot, jotka ovat epäilemättä vaatimattomampia, mutta tehokkaampia. Perustuslain ja perustamissopimuksen kaksinaisten virheiden pitäisi toimia varoituksena. Eurooppalaiset eivät halua olla missään tekemisissä näiden suunnitelmien kanssa, eivätkä he salli niiden tyrkyttämistä heille, koska he eivät halua kuolla."@fi7
"Elnök Úr, hat hónapra Öné az Európai Unió egymást váltó és rövidtávú elnöksége. A francia választók többségétől eltérően Ön buzgó Európa-pártinak mutatta magát. Még odáig is elment, hogy – a Lisszaboni Szerződés mérsékelten eltérő formájában – visszacsempészte az Alkotmányt, amelyet pedig a hollandokkal együtt a francia nép 2005-ben elutasított. Sajnálatos, hogy az Ön tervei az ír nép akaratának teljes figyelmen kívül hagyását célozzák. A Lisszaboni Szerződés már érvénytelen, függetlenül mindattól, hogy milyen terveket is sző az uralkodó euró-globalista klikk akaratának az európai népre kényszerítése érdekében. 1957-ben, a parlament fiatal tagjaként ellene szavaztam a Római Szerződésnek, azon folyamat első szakaszának, amelynek – kezdeményezői, többek között Monnet és Coudenhove-Kalergi szerint – az Európai Egyesült Államok létrejöttéhez kellett vezetnie. Ez lenne Bábel tornya, amely csak a nemzet, így mindenekelőtt hazám, Franciaország romjain épülhetne fel. Ezért, kezdetektől fogva határozottan ellenzem e folyamatot. Azt mondják nekünk, hogy a globalizáció minden területen alapvető változásokat hoz magával, és meg kell hódolnunk az előtt. A valóságban azonban a világ minden részén a lelkes hazafiasságtól támogatottan a nemzetek erőre kapnak. Egyetlen terület jelent kivételt, Európa, ahol a nemzetek és hazák áldozatul esnek, széthullnak és demoralizálódnak egy olyan vállalkozás érdekében, amelynek nincs ereje és nincs identitása. Miközben az idegen bevándorlók különböző hullámokban támadnak, gazdasági határaink megnyitása pedig szabad utat enged a világ más részei felől érkező ádáz versenynek. Azon ígéretek közül, amelyeket az európai népnek függetlensége, szuverenitása, identitása és kultúrája elvesztésének elfogadtatása érdekében tettek, egy sem teljesült. Sem a fejlődés, sem a teljes foglalkoztatottság, sem a biztonság nem valósult meg, és a nyugtalanság érzése uralkodik el most, hogy itt állunk a kibontakozó rendszerválság, az energia-, az élelmiszer- és a pénzügyi válság küszöbén. Eközben persze a médiacirkusz folytatódik. Tegnap, az európai futballbajnokság, a tenisz a Roland Garroson, holnap a pekingi olimpiai játékok, és ma, egy ikon, Ingrid csodálatos története játszódik le. Ingridé, aki nevet, sír, imádkozik, és jön-megy, karjainkra támaszkodva! Hogy a felszabadító képében tetszeleghessen, Ön tárgyalásokba bocsátkozott a FARC terroristákkal, de nem Ön, hanem Chavez szabadította ki a kolumbiai szenátort, Betancourt asszonyt. Uribe elnök volt az, aki állhatatosan szembeszállva a globális progresszivista mozgalommal döntő győzelmet aratott a bűnös terrorizmus fölött. Többszöri próbálkozásai kudarcba fulladtak, pedig Ön még oly messzire is elment, hogy a bűnbánó FARC kommunista terroristáknak az idejövetel és a menedékjog lehetőségét is felajánlotta Franciaország részéről. De kivel szemben védelmezné meg őket? Uribe elnökkel, egy demokratával szemben? Ha már ilyen messzire elment, miért nem teszi ugyanezt a talibánokkal, a hetzbolahhal vagy a tamil tigrisekkel? Ön olyan, mint a Césaire számára oly kedves kétfejű kígyó. Elnök úr, ne legyen azonban kétsége afelől, hogy a média mozgatásával kapcsolatos kiemelkedő tehetsége ellenére sem lesz képes elhárítani azokat a közelgő veszélyeket, amelyekkel még az év vége előtt szembe kell néznie! Európánk egy hajó, amely letér a kijelölt útról, kibillenti a szél, dobálják a hullámok. Ez világunk egyetlen térsége, amely tudatosan lebontotta politikai és erkölcsi építményét, amelynek nincs határa, és amely fokozatosan a tömeges bevándorlási hullámok céltáblájává válik. S mindez csak a kezdet. Az ultraliberalizmus által gazdaságilag tönkretéve, társadalmilag elszegényedetten, demográfiailag meggyengülten, lélek- és védelmi erő nélkül, a legtöbb, amiben reménykedhetünk, hogy az USA protektorátusává válunk. Míg a legrosszabb forgatókönyv szerint a megalázó szolgaság jut osztályrészül. Itt az ideje, hogy túllépjünk a föderalizmus végzetes illúzióján, és felépítsük a nemzetek Európáját, amelyet racionálisabb szövetségek fognak össze, és amely kétségkívül szerényebb, de egyben hatékonyabb is lesz. Az Alkotmány és a Szerződés kettős kudarca szolgáljon figyelmeztetésként! Európa népe nem akar semmit, ami ezekkel a tervekkel összekapcsolódik, és nem engedi, hogy a tervekben foglaltakat rákényszerítsék, mert nem akar meghalni."@hu11
"Signor Presidente, in quest’Aula lei è investito per sei mesi del breve ruolo a rotazione di Presidente dell’Unione europea. A differenza della maggioranza dell’elettorato francese, lei ha dimostrato a se stesso di essere un impegnato europeista, arrivando persino a ripresentare, nella forma appena diversa del Trattato di Lisbona, la Costituzione che il popolo francese ha rifiutato nel 2005 assieme agli olandesi. Ahimè, i suoi piani hanno incontrato un ostacolo costituito dalla volontà del popolo irlandese. Pertanto, il Trattato di Lisbona non è valido, nonostante tutti gli schemi che avrebbe cercato di imporre al popolo europeo, la volontà della regnante camarilla euroglobalista. Quale giovane deputato, nel 1957 ho votato contro il Trattato di Roma, la prima fase di un processo che, secondo i promotori, Monnet e Coudenhove-Kalergi tra gli altri, conduceva verso gli Stati Uniti d’Europa: questa torre di Babele che può essere costruita solo sulle rovine dei paesi, e in primo luogo della mia patria, la Francia. Da allora mi sono sempre opposto fermamente. Ci è stato detto che la globalizzazione sta apportando ovunque cambiamenti fondamentali, che dobbiamo appoggiare. In realtà, tuttavia, in tutto il mondo i paesi stanno acquistando forza, sostenuti da un fervente patriottismo, tranne che in una sola regione, l’Europa, in cui i paesi e le patrie vengono sacrificati, smantellati e demoralizzati a vantaggio di un progetto privo di forza e di identità, mentre ondate di immigrati stranieri la invadono gradualmente e l’apertura delle nostre frontiere economiche la lascia aperta alla sfrenata concorrenza del resto del mondo. Nessuna delle promesse fatte al popolo europeo affinché accettasse la perdita della propria indipendenza, sovranità, identità e cultura, è stata mantenuta: né crescita, né totale occupazione, né prosperità, né sicurezza, e un senso imperante di ansia poiché ci troviamo sull’orlo di un’incombente crisi del sistema, crisi energetica, alimentare e finanziaria. Al contempo, è vero che il circo dei mezzi di informazione prosegue. Ieri, i campionati di calcio europei, il tennis al domani i Giochi olimpici di Pechino, e oggi, la miracolosa saga di un’icona, Ingrid, che ride, piange, prega e viene e va dalle sue braccia fraterne! Nel suo desiderio di essere il liberatore, è stato coinvolto nei negoziati con i terroristi delle FARC, ma non è stato lei o il Presidente Chavez a liberare la senatrice colombiana Betancourt. E’ stato il Presidente Uribe, che con ostinazione, contro il movimento generale di progressismo globale, ha vinto una battaglia decisiva contro il terrorismo criminale. Lei ha compiuto ripetuti futili tentativi ed è persino arrivato a invitare i terroristi delle FARC, comunisti pentiti, a venire in Francia e chiedere asilo; ma per proteggerli da chi? Dal Presidente Uribe, il democratico? Dato che siete arrivato a tal punto, perché non i talebani, gli o le tigri Tamil? Lei è come l’anfisbena, tanto cara a Cesare. Non dubiti, signor Presidente, tutto il suo talento nell’orchestrazione dei non sarà sufficiente a evitare gli imminenti pericoli che dovrete affrontare prima della fine dell’anno. La nostra Europa è una nave che sta andando fuori rotta, in balia del vento e delle onde, l’unica regione del mondo che ha deliberatamente smantellato le sue strutture politiche e morali, che non ha frontiere e che viene invasa gradualmente dall’immigrazione di massa che è solo all’inizio! Economicamente distrutta dall’ultraliberalismo, impoverita socialmente, indebolita demograficamente, priva di spirito e di forze di difesa, è destinata, nel migliore dei casi, a essere un protettorato degli Stati Uniti, e nel peggiore a servire la dhimmitudine. E’ giunto davvero il momento di abbandonare la fatale illusione del federalismo e costruire un’Europa di nazioni, unita da alleanze concrete che senza dubbio saranno più modeste, ma più efficaci. Il doppio fallimento della Costituzione e del Trattato dovrebbe fungere da avvertimento. La popolazione europea non vuole avere niente a che fare con questi piani, e non consentirà che le vengano imposti poiché non vuole morire."@it12
"Gerb. pirmininke, čia jūs paskirtas šešiems mėnesiams trumpalaikiam Europos Sąjungos Tarybos pirmininko vaidmeniui. Priešingai nei Prancūzijos rinkėjai, jūs pasirodėte aistringas proeuropietis, netgi nueidamas taip toli, kad dar kartą pristatėte tokio paties pavidalo Lisabonos sutartį – t. y. konstituciją, kurią kartu su olandais Prancūzijos žmonės atmetė 2005 m. Deja, jūsų planai atsimušė į kliūtį Airijos žmonių valios forma. Todėl Lisabonos sutartis yra niekinė, nepaisant visų schemų, kuriomis siekiama primesti Europos žmonėms – t. y. valdančių euroglobalistų svitos valios. Būdamas jaunas parlamento narys 1957 m. aš balsavau prieš Romos sutartį, kurios pirmasis proceso etapas, pagal jo propaguotojus Jeaną Monnet ir Richardą Nikolaus de Coudenhove-Kalergi bei kitus, buvo skirtas vesti į Europos Jungtines Valstijas: šį Babelio bokštą, kurį galima pastatyti tik ant tautų griuvėsių – ir visų pirma – mano tėvynės Prancūzijos. Nuo to laiko aš tvirtai tam priešinausi. Mums sakoma, kad globalizacija skatina pokyčius visur ir mes turime su jais susitaikyti. Tačiau tikrovėje visame pasaulyje tautos įgauna stiprybės, palaikomos aistringo patriotizmo, išskyrus vos vieną regioną – Europos – kuriame tautos ir tėvynės aukojamos, griaunamos ir demoralizuojamos siekiant naudos projektui, kuris neturi nei vertės, nei identiteto, kai užsienio imigrantų bangos palaipsniui užgrobia ją ir mūsų ekonominių sienų atidarymas palieka jas atviras įnirtingai konkurencijai iš likusios pasaulio dalies. Nebuvo ištesėtas nė vienas pažadas, duotas Europos žmonėms tam, kad jie priimtų savo nepriklausomybės, suvereniteto, identiškumo ir kultūros netekimą: nei dėl augimo, nei dėl visiško užimtumo, nei dėl klestėjimo, nei saugumo, kai vyraujantis jausmas yra nerimas, nes mes stovime prie šmėkšančios sisteminės krizės ribos: energijos, maisto ir finansinių krizių. Šiuo metu tiesa yra tai, kad žiniasklaidos triukšmas tęsis. Vakar – Europos futbolo čempionatas ir tenisas Roland Garros, rytoj – Olimpinės žaidynės Pekine, o šiandien – stebuklinga sakmė apie simbolį Ingridą, kuri juokiasi, verkia, meldžiasi ir lipa ant jūsų broliškų rankų! Trokšdamas būti išlaisvintoju jūs dalyvavote derybose su FARC teroristais, bet ne jūs ir ne Hugo Hugo Rafael Chįvez Frķas išlaisvino Kolumbijos senatorę Ingridą Betancourt. Būtent prezidentas Alvaro Uribe, būdamas prieš bendrąjį visuotinio progresyvizmo judėjimą, atkakliai siekdamas laimėjo lemiamą pergalę prieš kriminalinį terorizmą. Jūs pakartojote bergždžius bandymus ir net nuėjote taip toli, kad pakvietėte atgailaujančius FARC teroristus atvykti ir priimti prieglobstį Prancūzijoje: tačiau nuo ko juos ginti? Nuo demokrato prezidento Alvaro Uribe? Kadangi nuėjote taip toli, kodėl nepakviečiate Talibaną, Hezbollah arba Tamil Tigers? Jūs esate panašus į dvigalvę gyvatę, kuri buvo tokia miela Aimé Fernand David Césaire. Neabejokite, gerb. pirmininke, visų jūsų talentų diriguojant žiniasklaidai nepakaks, kad galėtumėte apsisaugoti nuo gręsiančių pavojų, su kuriais susidursite iki metų pabaigos. Mūsų Europa yra vėjų ir bangų daužomas laivas – vienintelis pasaulio regionas, kuris sąmoningai išardė savo politines ir moralines struktūras, neturi sienų ir dėl to palaipsniui apimamas masinės imigracijos, kuri dar tik prasideda! Ekonomiškai sugriauta ultraliberalizmo, socialiai nuskurdinta, demografiškai susilpninta, neturinti dvasios ir gynybinių pajėgų – jai pasmerkta geriausiu atveju būti JAV protektoratu, o blogiausius atveju –vergija. Dabar palankus laikas atsisakyti fatalių federalizmo iliuzijų ir kurti tautų Europą, kurią vienytų realesni aljansai, neabejotinai kuklesni, bet daug veiksmingesni. Dvi konstitucijos ir sutarties nesėkmės turėtų pasitarnauti kaip įspėjimas. Europos žmonės nenori turėti nieko bendro su šiais planais ir neleis jų primesti jiems, nes nenori mirti."@lt14,14
"Priekšsēdētāja kungs! Te nu jūs esat ─ uz sešiem mēnešiem iesprostots rotējošajā un īslaicīgajā Eiropas Savienības prezidenta lomā. Pretēji Francijas elektorāta vairākumam jūs sevi esat parādījis kā kaislīgu Eiropas piekritēju un pat vēlreiz nācis klajā ar Lisabonas līgumu, kas gandrīz neatšķiras no tās Konstitūcijas, kuru 2005. gadā noraidīja gan Nīderlandes, gan Francijas iedzīvotāji. Par nožēlu, jūsu plāns ir atdūries pret šķērsli ─ Īrijas tautas gribu. Tādējādi Lisabonas līgums ir kļuvis nederīgs, par spīti visām shēmām, kādas tajā bija paredzēts uztiept Eiropas iedzīvotājiem, par spīti valdošajai eiroglobālistu kliķei. Būdams jauns parlamenta deputāts, es 1957. gadā balsoju pret Romas līgumu ─ pirmo posmu procesā, kam, pēc tā autoru un citu domām, vajadzēja novest pie Eiropas Savienoto Valstu izveidošanas ─ šī Bābeles torņa, ko var uzcelt vienīgi uz tautu drupām, un pirmā no tām būtu mana tēvzeme Francija. Kopš tā laika vienmēr esmu stingri pret to iebildis. Mums stāsta, ka globalizācija it visu izmainīs līdz pašiem pamatiem un ka mums tai ir jāpakļaujas. Tomēr patiesībā nācijas, dedzīga patriotisma atbalstītas, kļūst stiprākas; tā notiek visā pasaulē, izņemot vienu reģionu ─ Eiropu, kur tautas un to dzimtenes upurē, likvidē un demoralizē vārga un bezpersoniska projekta dēļ; kuru pakāpeniski iekaro aizvien lielāka ārzemju imigrantu straume un kur ekonomisko robežu atvēršana ir pakļāvusi visu reģionu mežonīgai citu valstu konkurencei. Nav turēts neviens no solījumiem, kas doti Eiropas iedzīvotājiem, lai piedabūtu viņus atteikties no savas neatkarības, suverenitātes, identitātes un kultūras; nav ne izaugsmes, ne pilnīgas nodarbinātības, ne pārticības, ne drošības, toties valda satraukums, jo mēs stāvam uz draudošas krīzes sliekšņa ─ enerģijas, pārtikas un finanšu krīzes sliekšņa. Tajā pašā laikā plašsaziņas līdzekļu cirks turpinās. Vakar ─ Eiropas futbola čempionāts un teniss kortos, rīt ─ Olimpiskās spēles Pekinā, bet šodien ─ brīnišķā sāga par svēto Ingrīdu, kas smejas, raud, skaita lūgsnas un pastaigājas, karādamās jūsu brālīgajā elkonī. Alkdams kļūt par atbrīvotāju, jūs pat atļāvāties iesaistīties sarunās ar teroristiem, taču Kolumbijas senatores atbrīvotājs nebijāt ne jūs, ne . Tas bija prezidents kurš ar savu neatlaidību, pretēji vispārējam globālajam progresīvismam, panāca izšķirošo uzvaru pret noziedzīgo terorismu. Jūsu vairākkārtējie mēģinājumi bija veltīgi, un jūs pat atļāvāties piedāvāt nožēlojamajiem komunistiskajiem teroristiem patvērumu Francijā; no kā jūs viņus grasījāties pasargāt? No demokrātiskā prezidenta ? Ja jau bijāt gatavs uz tādu soli, tad kāpēc ne vai „Tamilu Tīģerus”? Jūs esat kā divgalvainā čūska, ko tik ļoti mīlēja . Varat nešaubīties, prezidenta kungs, ─ ar visu jūsu plašsaziņas līdzekļu diriģēšanas talantu nepietiks, lai atvairītu draudošās briesmas, ar ko jums nāksies saskarties vēl līdz gada beigām. Mūsu Eiropa ir vēja un viļņu mētāts kuģis, kas novirzījies no kursa, ─ vienīgais pasaules reģions, kas labprātīgi iznīcinājis savu politisko un morālo sistēmu, bezrobežu reģions, ko pamazām pārpludina masveida imigrācija, kas nupat ir tikai sākusies! Ar ultraliberālisma sagrautu ekonomiku, sociāli noplicināts, demogrāfiski novājināts, bez garīgā spēka un aizsardzības spējas, tas labākajā gadījumā ir nolemts ASV protektorāta liktenim, bet sliktākajā ─ pazemīgai, gļēvai verdzībai islāma iegribu priekšā. Ir pēdējais laiks atteikties no liktenīgās federālisma ilūzijas un veidot tādu nāciju Eiropu, kuras vienotības pamatā būtu reālākas apvienības ─ neapšaubāmi pieticīgākas, taču efektīvākas. Konstitūcijas un Līguma divkāršā izgāšanās būtu jāuzskata par brīdinājumu. Eiropas ļaudis par šiem plāniem negrib ne dzirdēt, un viņi neļaus tos sev uzspiest, jo nevēlas mirt."@lv13
"Monsieur le Président, vous voici investi pour six mois dans la fonction tournante et éphémère de Président de l'Union européenne. À l'opposé de la majorité des électeurs français, vous vous êtes révélé comme un européiste zélé, allant même jusqu'à oser représenter, sous la forme à peine différente du traité de Lisbonne, la Constitution qu'avec les Hollandais, les Français avaient rejetée en 2005. Las, votre projet vient d'achopper sur la volonté du peuple irlandais. Le traité de Lisbonne est donc caduc malgré toutes les manœuvres qu'il chercherait à imposer aux peuples européens, la volonté de la camarilla euromondialiste dirigeante. Jeune député, j'avais en 1957, voté contre le traité de Rome, première étape d'un processus qui devait conduire selon ses promoteurs, Monnet et Coudenhove-Kalergi entre autres, aux États-Unis d'Europe, cette tour de Babel ne pouvant être construite que sur les décombres des nations et d'abord, de ma patrie, la France. Depuis, j'en suis l'adversaire résolu. On nous dit que la mondialisation entraîne partout des changements fondamentaux auxquels nous devons nous soumettre. Mais en vérité, dans le monde, les nations se renforcent, appuyées sur des patriotismes fervents, sauf dans un seul espace, l'Europe, où nations et patries sont bradées, démantelées, démoralisées au profit d'un projet sans puissance, sans identité, tandis que les vagues migratoires étrangères l'envahissent progressivement et que l'ouverture de nos frontières économiques la livre à la concurrence effrénée du reste du monde. Aucune des promesses faites aux Européens pour qu'ils acceptent la perte de leur indépendance, de leur souveraineté, de leur identité, de leur culture n'a été tenue, ni la croissance, ni le plein-emploi, ni la prospérité, ni la sécurité, et c'est l'angoisse qui prévaut à l'orée de la crise systémique qui s'annonce: crises énergétique, alimentaire, financière. D'ici là, il est vrai, le manège médiatique continuera de tourner. Hier, l'Euro de football, le tennis à Roland Garros, demain les JO de Pékin, et aujourd'hui, la saga miraculeuse d'une icône, Ingrid, qui rit, qui pleure, qui prie, qui va et vient à votre bras fraternel! Dans votre désir d'être le libertador, vous vous êtes fourvoyé dans la voie de la négociation avec les terroristes des FARC mais ce n'est ni vous, ni M. Chavez, qui avez libéré la sénatrice colombienne Mme Betancourt. C'est le Président Uribe qui, avec ténacité, contre la mobilisation générale du progressisme mondial, a remporté une victoire décisive sur le terrorisme criminel! Vous avez multiplié les démarches stériles et vous avez même été jusqu'à inviter les terroristes des FARC communistes repentis à venir bénéficier de l'asile en France, mais pour les protéger de qui? Du démocrate Uribe? Au point où vous en êtes, pourquoi pas les talibans, le Hezbollah, ou les Tigres tamouls? Vous êtes comme l'amphisbème, cher à Césaire. N'en doutez pas, Monsieur le Président, tout votre talent de metteur en scène médiatique ne suffira pas à conjurer les périls qui s'annoncent imminents et que vous devrez affronter avant la fin de l'année. Notre Europe est un vaisseau qui part à la dérive, battu des vents et des flots, seule région du monde à avoir délibérément démantelé ses structures politiques et morales, sans frontières, progressivement envahie par une immigration de masse qui n'en est qu'à ses débuts! Ruinée économiquement par l'ultralibéralisme, socialement appauvrie, démographiquement affaiblie, sans esprit et sans force de défense, elle est vouée au mieux au protectorat américain, au pire à la servitude de la dimitude. Il n'est que temps d'abandonner l'illusion mortelle du fédéralisme et de construire une Europe des nations, unie dans des alliances concrètes plus modestes, sans doute, mais plus efficaces. Les deux échecs de la Constitution et du traité doivent servir d'avertissement. Les peuples d'Europe ne veulent pas de ces projets et ne les laisseront pas imposer car ils ne veulent pas mourir."@mt15
"Mijnheer de fungerend voorzitter van de Raad, u bekleedt nu voor een termijn van zes maanden, roulerend en kortstondig, het fungerend voorzitterschap van de Europese Unie. Anders dan de meerderheid van de Franse kiezers hebt u zich een vlijtige pro-Europeaan getoond. U ging zelfs zover dat u de Constitutie, die het Franse volk samen met de Nederlanders in 2005 verwierp, opnieuw in een nauwelijks gewijzigde vorm als Verdrag van Lissabon presenteerde. Helaas, stuitte uw plan af op de wil van het Ierse volk. Het Verdrag van Lissabon is daarom nietig, ondanks alle kunstgrepen die worden gezocht om de wil van de regerende hofkliek, die euroglobalisering aanhangt, op te leggen aan de Europese bevolking. Als jong parlementslid stemde ik in 1957 tegen het Verdrag van Rome, dat de eerste stap was in het proces dat moest leiden tot de Verenigde Staten van Europa, aldus Monnet en Coudenhove-Kalergi die naast anderen tot de initiatiefnemers behoorden. Deze toren van Babel die alleen kan worden gebouwd op de ruïnes van de naties, en in de eerste plaats van mijn vaderland Frankrijk. Sindsdien ben ik een resolute tegenstander. Ons wordt verteld dat globalisering overal fundamentele veranderingen teweeg brengt en dat we daaraan moeten toegeven. Maar in werkelijkheid winnen overal in de wereld de naties aan kracht gesteund door fervent patriottisme, behalve in slechts één gebied – Europa. Daar worden de naties en de vaderlanden prijsgegeven, ontmanteld en gedemoraliseerd ten voordele van een plan dat geen kracht en geen identiteit bezit, terwijl golven buitenlandse immigranten steeds vaker binnenvallen en de opstelling van onze economische grenzen ons uitlevert aan de ongebreidelde concurrentie van de rest van de wereld. Geen enkele belofte aan de Europese bevolking om het verlies van haar onafhankelijkheid, soevereiniteit, identiteit en cultuur te aanvaarden, is nagekomen: groei noch volledige werkgelegenheid, noch welvaart, noch veiligheid. Gevoelens van ongerustheid overheersen, terwijl we staan aan de rand van een systeemcrisis: energie, voedsel en financiële crises. In de tussentijd is het waar dat het mediacircus zal doorgaan. Gisteren het Europees kampioenschap voetbal, tennis op Roland Garros, morgen de Olympische Spelen in Peking, en vandaag de miraculeuze saga van een icoon, Ingrid, die lacht, huilt, bidt en komt en aan uw broederlijke arm loopt! In uw wens om een bevrijder te zijn, raakte u betrokken in de onderhandelingen met de terroristen van de FARC, maar noch u, noch de heer Chavez hebben de Columbiaanse senator mevrouw Betancourt bevrijd. Het was president Uribe die met vasthoudendheid, tegen de algemene beweging van de mondiale progressieve stroming, een beslissende overwinning op het criminele terrorisme behaalde. U deed herhaaldelijk vruchteloze pogingen en u ging zelfs zo ver om overlopende communistische terroristen van de FARC voor asiel uit te nodigen naar Frankrijk; maar tegen wie beschermt u ze? Tegen president Uribe, de democraat? Nu u zo ver bent gegaan, waarom niet de Taliban, Hezbollah of de Tamil Tijgers? U bent de amphisbaena die Caesar zo dierbaar was. Twijfel er niet aan, mijnheer de fungerend voorzitter van de Raad, dat al uw talenten in het orkestreren van de media niet voldoende zullen zijn om alle dreigende gevaren af te weren waarmee u voor het eind van het jaar zult worden geconfronteerd. Ons Europa is een schip dat uit de koers raakt, dat vecht tegen de wind en golven, de enige regio in de wereld die opzettelijk de eigen politieke en morele structuren heeft ontmanteld, die geen grenzen heeft en geleidelijk wordt overspoeld met massale immigratie die nog maar net begonnen is! Economisch geruïneerd door ultraliberalisme, sociaal verarmd, demografisch verzwakt, zonder geest en verdedigingsmacht, is Europa gedoemd in het beste geval een protectoraat van de VS te worden, en in het ergste geval gedoemd tot onderwerping aan de islam. Het wordt hoog tijd om de fatale illusie van federalisme op te geven en een Europa van de naties te bouwen dat verenigd is door concretere allianties die ongetwijfeld bescheidener zijn, maar wel effectiever. De tweevoudige mislukking van de Constitutie en het Verdrag zou als een waarschuwing moeten dienen. De Europeanen willen deze projecten niet en ze staan niet toe dat ze worden opgelegd, omdat ze niet willen sterven."@nl3
"Panie prezydencie! Oto objął pan na krótki okres sześciu miesięcy rotacyjny urząd przewodniczącego Unii Europejskiej. W przeciwieństwie do większości francuskiego elektoratu, dowiódł pan, że jest pan żarliwym zwolennikiem Europy, posuwając się nawet do ponownego zaprezentowania, w formie prawie niezmienionej w stosunku do traktatu lizbońskiego, konstytucji, którą naród francuski, a także holenderski, odrzucił w roku 2005. Niestety, realizację pańskich planów sparaliżowała niespodziewana przeszkoda w postaci woli wyrażonej przez naród irlandzki. Traktat lizboński jest zatem martwy, choć miał narzucić liczne projekty mieszkańcom Europy zgodnie z wolą rządzącej euro-globalistycznej koterii. Jako młody poseł w roku 1957 głosowałem za odrzuceniem traktatu rzymskiego, pierwszego etapu procesu, który, w opinii jego promotorów, między innymi Monneta i Coudenhove-Kalergiego, miał doprowadzić do powstania Stanów Zjednoczonych Europy, tej wieży Babel, która może zostać zbudowana jedynie na zgliszczach narodów, a w pierwszej kolejności mojej ojczyzny, Francji. Od tamtej pory jestem zdecydowanym jej przeciwnikiem. Mówią nam, że globalizacja wszędzie prowadzi do fundamentalnych zmian, którym powinniśmy się poddać. W rzeczywistości jednak, narody na całym świecie rosną w siłę, wspierane gorącym patriotyzmem, z wyjątkiem jednego regionu – Europy – gdzie narody i ojczyzny są poświęcane, likwidowane i demoralizowane na rzecz projektu, któremu brak siły i tożsamości, podczas, gdy stopniowo zalewają nas fale imigrantów z zewnątrz, a otwarcie granic gospodarczych umożliwia dostęp do Europy zaciekłej konkurencji z innych części świata. Nie dotrzymano żadnej z obietnic złożonych mieszkańcom Europy, aby skłonić ich do akceptacji utraty swej niezależności, suwerenności, tożsamości oraz kultury: ani wzrostu, ani pełnego zatrudnienia, ani dobrobytu, ani bezpieczeństwa, a dziś, gdy stoimy w przededniu nadciągającego kryzysu energetycznego, żywnościowego i finansowego, dominującym odczuciem jest niepokój. Tymczasem wiadomo, że cyrk medialny będzie trwał. Wczoraj mistrzostwa Europy w piłce nożnej, turniej tenisowy na kortach Roland Garros, jutro Igrzyska Olimpijskie w Pekinie, a dziś cudowna saga bożyszcza, Ingrid, która śmieje się, płacze, modli się i przechadza wsparta o pana braterskie ramię! Marząc o odegraniu roli wyzwoliciela, zaangażował się pan w negocjacje z terrorystami z FARC, ale to nie pan czy pan Chavez wyzwolili kolumbijską senator, panią Betancourt. To prezydent Uribe, który wytrwale, wbrew ogólnemu ruchowi globalnego progresywizmu, przeprowadził zwycięską batalię z terroryzmem kryminalnym. Podejmował pan kolejne nieudane próby, a nawet posunął się pan do zaoferowania skruszonym komunistycznym terrorystom z FARC azylu we Francji, ale przed kim chce pan ich chronić? Przed prezydentem Uribe, demokratą? Skoro już do tego się pan posunął, to dlaczego nie zaprosić talibów, członków Hezbollahu czy Tamilskich Tygrysów? Jest pan jak amfisbaena, która była tak droga Césaire’emu. Może być pan pewien, panie przewodniczący, że wszystkie pana talenty, które wykorzystuje pan do dyrygowania mediami, nie wystarczą, aby uchronić nas przed nadciągającymi zagrożeniami, jakim będzie pan musiał stawić czoła przed końcem roku. Nasza Europa jest statkiem, który zboczył z kursu, poturbowanym przez wiatr i fale, jedynym regionem świata, który celowo rozbił swoje struktury polityczne i moralne, który nie posiada granic i pada stopniowo ofiarą inwazji masowej imigracji, ta zaś dopiero się rozpoczęła! Ekonomicznie zrujnowanym przez ultra-liberalizm, społecznie zubożonym, demograficznie osłabionym, bez ducha i siły obrony, który w najlepszym razie może stać się amerykańskim protektoratem, a w najgorszym razie uzyskać status . Najwyższy czas porzucić zgubną iluzję federalizmu i przystąpić do budowy Europy narodów, zjednoczonych bardziej realnymi sojuszami, które z pewnością będą miały mniejszy rozmach, a większą skuteczność. Podwójna porażka konstytucji i traktatu powinny posłużyć jako ostrzeżenie. Mieszkańcy Europy nie chcą mieć nic wspólnego z tymi planami i nie pozwolą sobie ich narzucić, gdyż nie chcą umierać."@pl16
"Senhor Presidente, aqui está Vossa Excelência investida do rotativo e breve papel de Presidente da União Europeia durante seis meses. Ao contrário da maioria do eleitorado francês, demonstrou ser zelosamente pró-europeu, indo ao ponto de apresentar novamente, na forma ligeiramente diferente do Tratado de Lisboa, a Constituição que, juntamente com os holandeses, o povo francês rejeitou em 2005. Infelizmente, os seus planos encontraram um obstáculo na vontade do povo irlandês. Por conseguinte, o Tratado de Lisboa é nulo, apesar de todos os esquemas que tentaria impor ao povo europeu, a vontade da camarilha euro-globalista reinante. Em 1957, enquanto jovem membro do Parlamento, votei contra o Tratado de Roma, a primeira fase de um processo que, segundo os seus promotores, Monnet e Coudenhove-Kalergi entre outros, iria conduzir aos Estados Unidos da Europa: esta Torre de Babel que só pode ser construída sobre as ruínas das nações e, acima de tudo, da minha pátria, a França. Desde então, oponho-me determinadamente a este projecto. Dizem-nos que a globalização está a provocar mudanças fundamentais em todo o mundo, às quais temos de nos submeter. Porém, na verdade, as nações de todo o mundo estão a ganhar força, apoiadas num patriotismo fervoroso, à excepção de uma única zona – a Europa – onde as nações e as pátrias são sacrificadas, desmanteladas e desmoralizadas em benefício de um projecto sem força e sem identidade, enquanto vagas de imigrantes a invadem gradualmente e a abertura das fronteiras económicas a deixa à mercê da concorrência feroz do resto do mundo. Nenhuma das promessas feitas ao povo europeu para que este aceitasse a perda da sua independência, da sua soberania, da sua identidade e da sua cultura foi cumprida: nem crescimento, nem emprego para todos, nem prosperidade, nem segurança, enquanto o sentimento predominante é de ansiedade à beira de uma crise sistémica: crises energética, alimentar e financeira. Entretanto, não restam dúvidas de que continuará o circo nos meios de comunicação social. Ontem, o campeonato europeu de futebol e o ténis em Roland Garros; amanhã, os Jogos Olímpicos em Pequim; e, hoje, a saga miraculosa de um ícone, Ingrid, que ri, chora, reza e se apoia no seu ombro amigo! Desejando ser o libertador, envolveu-se nas negociações com os terroristas das FARC, mas não foi Vossa Excelência nem o Sr. Chávez quem libertou a senhora senadora colombiana Betancourt. Foi o Presidente Uribe que, contrariando o movimento generalizado de progressismo global, alcançou uma vitória decisiva sobre o terrorismo. Vossa Excelência fez repetidas tentativas fúteis e foi ao ponto de convidar os terroristas comunistas das FARC que se declarassem arrependidos a receber asilo em França; mas para protegê-los de quem? Do Presidente Uribe, o democrata? Já que foi tão longe, porque não convidar os Talibãs, o Hezbollah ou os Tigres Tamil? Vossa Excelência é como Anfisbena que era tão cara a Césaire. Não tenha dúvidas, Senhor Presidente, de que todos os seus talentos em orquestrar os meios de comunicação social não serão suficientes para afastar os perigos iminentes que terá de enfrentar antes do final do ano. A nossa Europa é uma embarcação a desviar-se da rota, fustigada pelos ventos e pelas ondas, a única região do mundo que desmantelou deliberadamente as suas estruturas políticas e morais, que não tem fronteiras e que está sendo gradualmente invadida pela imigração em massa, que está apenas no início! Economicamente arruinada pelo ultraliberalismo, socialmente empobrecida, demograficamente enfraquecida, sem espírito e sem mecanismos de defesa, a Europa está condenada a ser, na melhor das hipóteses, um protectorado dos EUA e, na pior das hipóteses, está condenada à sujeição, à submissão. Está na hora de abandonar a ilusão fatal do federalismo e de construir uma Europa de nações, unida por alianças mais concretas que serão, sem dúvida, mais modestas, mas mais eficazes. Os duplos fracassos da Constituição e do Tratado deveriam servir de aviso. O povo da Europa não quer ter nada a ver com estes planos e não permitirá que lhe sejam impostos porque não quer morrer."@pt17
"Monsieur le Président, vous voici investi pour six mois dans la fonction tournante et éphémère de Président de l'Union européenne. À l'opposé de la majorité des électeurs français, vous vous êtes révélé comme un européiste zélé, allant même jusqu'à oser représenter, sous la forme à peine différente du traité de Lisbonne, la Constitution qu'avec les Hollandais, les Français avaient rejetée en 2005. Las, votre projet vient d'achopper sur la volonté du peuple irlandais. Le traité de Lisbonne est donc caduc malgré toutes les manœuvres qu'il chercherait à imposer aux peuples européens, la volonté de la camarilla euromondialiste dirigeante. Jeune député, j'avais en 1957, voté contre le traité de Rome, première étape d'un processus qui devait conduire selon ses promoteurs, Monnet et Coudenhove-Kalergi entre autres, aux États-Unis d'Europe, cette tour de Babel ne pouvant être construite que sur les décombres des nations et d'abord, de ma patrie, la France. Depuis, j'en suis l'adversaire résolu. On nous dit que la mondialisation entraîne partout des changements fondamentaux auxquels nous devons nous soumettre. Mais en vérité, dans le monde, les nations se renforcent, appuyées sur des patriotismes fervents, sauf dans un seul espace, l'Europe, où nations et patries sont bradées, démantelées, démoralisées au profit d'un projet sans puissance, sans identité, tandis que les vagues migratoires étrangères l'envahissent progressivement et que l'ouverture de nos frontières économiques la livre à la concurrence effrénée du reste du monde. Aucune des promesses faites aux Européens pour qu'ils acceptent la perte de leur indépendance, de leur souveraineté, de leur identité, de leur culture n'a été tenue, ni la croissance, ni le plein-emploi, ni la prospérité, ni la sécurité, et c'est l'angoisse qui prévaut à l'orée de la crise systémique qui s'annonce: crises énergétique, alimentaire, financière. D'ici là, il est vrai, le manège médiatique continuera de tourner. Hier, l'Euro de football, le tennis à Roland Garros, demain les JO de Pékin, et aujourd'hui, la saga miraculeuse d'une icône, Ingrid, qui rit, qui pleure, qui prie, qui va et vient à votre bras fraternel! Dans votre désir d'être le libertador, vous vous êtes fourvoyé dans la voie de la négociation avec les terroristes des FARC mais ce n'est ni vous, ni M. Chavez, qui avez libéré la sénatrice colombienne Mme Betancourt. C'est le Président Uribe qui, avec ténacité, contre la mobilisation générale du progressisme mondial, a remporté une victoire décisive sur le terrorisme criminel! Vous avez multiplié les démarches stériles et vous avez même été jusqu'à inviter les terroristes des FARC communistes repentis à venir bénéficier de l'asile en France, mais pour les protéger de qui? Du démocrate Uribe? Au point où vous en êtes, pourquoi pas les talibans, le Hezbollah, ou les Tigres tamouls? Vous êtes comme l'amphisbème, cher à Césaire. N'en doutez pas, Monsieur le Président, tout votre talent de metteur en scène médiatique ne suffira pas à conjurer les périls qui s'annoncent imminents et que vous devrez affronter avant la fin de l'année. Notre Europe est un vaisseau qui part à la dérive, battu des vents et des flots, seule région du monde à avoir délibérément démantelé ses structures politiques et morales, sans frontières, progressivement envahie par une immigration de masse qui n'en est qu'à ses débuts! Ruinée économiquement par l'ultralibéralisme, socialement appauvrie, démographiquement affaiblie, sans esprit et sans force de défense, elle est vouée au mieux au protectorat américain, au pire à la servitude de la dimitude. Il n'est que temps d'abandonner l'illusion mortelle du fédéralisme et de construire une Europe des nations, unie dans des alliances concrètes plus modestes, sans doute, mais plus efficaces. Les deux échecs de la Constitution et du traité doivent servir d'avertissement. Les peuples d'Europe ne veulent pas de ces projets et ne les laisseront pas imposer car ils ne veulent pas mourir."@ro18
"Vážený pán prezident, na šesť mesiacov sa vám zverila úloha rotujúceho a krátkodobého predsedu Európskej únie. Na rozdiel od väčšiny francúzskych voličov, ste sa preukázali ako zanietene proeurópsky orientovaný, dokonca ste zašli až tak ďaleko, že ste len v málo odlišnej forme Lisabonskej zmluvy znovu raz predstavili Ústavu, ktorú francúzsky ľud spolu s holandským odmietol v roku 2005. A teda vaše plány narazili na prekážku vo forme vôle írskeho ľudu. Lisabonská zmluva je preto neplatná, napriek všetkým schémam, ktoré by sa hľadali, aby sa európskemu ľudu nastolila vôľa vládnucej euroglobalistickej kamarily. Ako mladý člen Parlamentu som v roku 1957 volil proti Rímskej zmluve, prvej fáze procesu, ktorá mala podľa jej podporovateľov, okrem iných aj Monneta a Coudenhove-Kalergiho, viesť ku vzniku Spojených štátov európskych: táto babylonská veža, ktorá sa môže vybudovať na ruinách národov, a predovšetkým na mojej rodnej krajine, Francúzsku. Odvtedy som bol rezolútne proti tomu. Hovorí sa, že globalizácia nám všade prináša zásadné zmeny, ktorým sa musíme podriadiť. V skutočnosti však všade inde na svete nadobúdajú národy silu, podporované horlivým vlastenectvom, až na jednu oblasť – Európu – kde sa obetujú národy a krajiny, ktoré sú rozobrané a popletené kvôli projektu, ktorý nemá žiadnu silu ani identitu, kým ju postupne zaplavujú vlny zahraničných prisťahovalcov a otváranie našich hospodárskych hraníc ju zanecháva náchylnou na divú konkurenciu pre zvyšok sveta. Žiadne zo sľubov, ktoré sa dali európskym občanom s cieľom akceptovať stratu ich nezávislosti, ich suverenity, ich identity a ich kultúry sa nedodržali: ani rast, ani celková zamestnanosť, ani prosperita, ani bezpečnosť a prevládajúci pocit úzkosti, keď tu stojíme na okraji rysujúcej sa systémovej krízy: energia, potraviny a finančné krízy. Medzitým je pravdou, že mediálny cirkus bude pokračovať. Včera šampionát európskeho futbalu, tenis na Roland Garros, zajtra Olympijské hry v Pekingu, a dnes, zázračná sága jednej ikony, Ingrid, ktorá sa smeje, plače, modlí sa, prichádza do vášho bratského náručia! Pri vašej túžbe byť osloboditeľom ste sa zapojili do rokovania s teroristami FARC, ale neboli ste to vy ani pán Chavez, kto oslobodil kolumbijskú senátorku pani Betancourtovú. Bol to prezident Uribe, ktorý naliehavo, proti všeobecnému hnutiu globálnej pokrokovosti, vyhral rozhodujúce víťazstvo nad kriminálnym terorizmom. Viackrát ste opakovali bezvýsledné pokusy, a dokonca ste zašli až tak ďaleko, že ste pozvali kajúcich sa komunistických teroristov z FARC, ktorí prišli a žiadali azyl od Francúzska, ale aby boli chránení pred kým? Pred prezidentom Uribom, demokratom? Keďže ste boli tak ďaleko, prečo nie Taliban, Hizballáh alebo Tamil Tigres? Ste ako amfisbéna, ktorá bola taká drahá Cézarovi. Nepochybujte o tom, pán prezident, všetky vaše talenty pri riadení tohto média nebudú dostačujúce, aby zažehnali hroziace nebezpečenstvá, ktorým budete musieť čeliť pred koncom tohto roka. Naša Európa je plavidlo, ktoré vyšlo z kurzu, poháňané vetrom a vlnami, jediný región sveta, ktorý nedobrovoľne rozobral svoje politické a morálne štruktúry, ktorý nemá hranice a postupne ho zaplavuje masová imigrácia, a to je len začiatok! Hospodársky zruinovaná ultraliberalizmom, sociálne ochudobnená, demograficky oslabená, bez žiadnej duše ani obrannej sily, je odsúdená na to, aby prinajlepšom skončila ako protektorátom Spojených štátov, a prinajhoršom ako otrok dhimmitudu. Je najvyšší čas zanechať tieto fatálne predstavy federalizmu a vybudovať Európu národov, spojených viac hmotnými spojenectvami, ktoré budú nepochybne skromnejšie, avšak oveľa efektívnejšie. Dvojitý neúspech Ústavy a Zmluvy by nám mal poslúžiť ako varovanie. Ľudia Európy nechcú mať nič do činenia s týmito plánmi a nedovolia ich nastolenie, pretože nechcú zomrieť."@sk19
"Gospod predsednik, šest mesecev boste prisotni v rotirajoči in kratki vlogi predsedujočega Evropski uniji. V nasprotju z večino francoskih volivcev ste se izkazali za navdušeno proevropskega, ponovno ste celo predstavili Ustavo v le malo drugačni obliki, tj. obliki lizbonske pogodbe, pri čemer so Ustavo Francozi skupaj z Nizozemci zavrnili že v letu 2005. Žal so vaši načrti naleteli na nepričakovano oviro v obliki volje Ircev. Zato je lizbonska pogodba neučinkovita kljub vsem programom vladajoče evro-globalistične klike, ki bi jih vsilila evropskim ljudem. Kot mlad poslanec sem leta 1957 glasoval proti rimski pogodbi, ki je predstavljala prvo stopnjo procesa ter bi glede na njene zagovornike, med drugim gospoda Monneta in gospoda Coudenhove-Kalergija, vodila k Združenim državam Evrope: k babilonskemu stolpu, ki se ga lahko zgradi le na ruševinah narodov in predvsem na ruševinah moje domovine Francije. Od takrat sem odločno proti. Slišimo lahko, da spodbuja globalizacija povsod temeljne spremembe, ki jih je treba sprejeti. Vendar dejansko v svetu države pridobivajo na moči, ki jo spodbuja strasten patriotizem, z izjemo enega območja, tj. Evrope, v kateri se žrtvuje, podira ter jemlje pogum narodom in domovinam v korist projektu, ki nima moči niti identitete, medtem ko valovi tujih priseljencev postopoma vdirajo v Evropo, odpiranje naših gospodarskih meja pa omogoča prihod divje konkurence iz ostalih delov sveta. Izpolnila se ni nobena od obljub, ki so bile dane evropskim ljudem, da bi sprejeli izgubo svoje neodvisnosti, suverenosti, identitete in kulture: niti rast, niti polna zaposlenost, niti blaginja, niti varnost, pri čemer nas zdaj, ko stojimo na robu grozeče krize sistema, prežema občutek strahu: energetska kriza, kriza s hrano, finančna kriza. Medtem velja, da se bo nadaljeval medijski cirkus. Včeraj Evropsko nogometno prvenstvo in tenis v Roland Garrosu, jutri olimpijske igre v Pekingu, danes pa čudežna saga ikone, Ingrid, ki se smeje, joka, moli, prihaja ter odhaja pod vašim prijaznim okriljem. V svoji želji biti osvoboditelj ste se vključili v pogajanja s teroristično organizacijo FARC, vendar nista bila vi ali gospod Chavez tista, ki sta osvobodila kolumbijsko senatorko gospo Betancourt. Gospod predsednik Uribe je bil tisti, ki je vztrajno in proti splošnemu gibanju svetovnih naprednih načel dosegel odločilno zmago nad zločinskim terorizmom. Večkrat ste zaman poskušali in celo povabili skesane komunistične člane teroristične organizacije FARC, da pridejo v Francijo ter od vas prejmejo azil; pred kom jih je treba varovati? Pred gospodom predsednikom Uribejem, demokratom? Ker ste s tem že začeli, zakaj ne bi nadaljevali s talibani, Hezbolahom ali tamilskimi tigri? Ste kot strupena mitološka kača, ki je nastala iz kapljic Meduzine krvi in jo je zelo občudoval Césaire. Gospod predsednik, prepričani ste lahko, da vam vsi vaši talenti glede vodenja medijev ne bodo pomagali pri izogibanju neizbežnim nevarnostim, s katerimi se boste morali soočiti pred koncem leta. Naša Evropa je plovilo, ki je zašlo s poti, izmučeno od vetra in valov, edina regija v svetu, ki je namenoma razdrla svoje politične ter moralne strukture, ki nima meja in postaja postopoma žrtev množičnega priseljevanja, ki se je šele začelo. Gospodarsko uničena zaradi ultraliberalizma, socialno osiromašena, demografsko oslabljena, brez volje in obrambne sile, v najboljšem primeru je obsojena na mesto protektorata ZDA, v najslabšem na položaj popuščanja. Skrajni čas je, da opustimo usodno iluzijo federalizma in zgradimo Evropo narodov, združeno z bolj otipljivimi zvezami, ki bodo nedvomno preprostejše, ampak tudi učinkovitejše. Dvojni neuspeh Ustave in Pogodbe moramo obravnavati kot opozorilo. Ljudje v Evropi ne želijo biti del teh načrtov in ne bodo dopustili, da se jim ti načrti vsilijo, ker ne želijo umreti."@sl20
"Herr rådsordförande! De närmaste sex månaderna är det ni som ikläder er det rullande och kortvariga ämbetet som Europeiska rådets ordförande. Ni har, till skillnad från en majoritet av den franska valmanskåren, framträtt som en hängiven Europavän. Ni gick till och med så långt att ni än en gång, nu i form av det föga förändrade Lissabonfördraget, lade fram den konstitution som de holländska och franska medborgarna avvisade 2005. Nu har era planer tråkigt nog stött på patrull i form av det irländska folkets vilja. Lissabonfördraget är därmed överspelat, trots alla storslagna planer som det skulle ha tvingat på européerna, och trots de härskande euro-globalistiska potentaternas vilja. Som ung parlamentsledamot röstade jag 1957 mot Romfördraget, som enligt sina förespråkare Monnet, Coudenhove-Kalergi med flera utgjorde det första steget mot ett Europas förenta stater. Detta Babels torn kan bara uppföras på spillrorna av nationalstaterna. Det gäller framför allt mitt eget hemland Frankrike. Jag har med kraft bekämpat denna idé ända sedan dess. Man intalar oss att globaliseringen medför grundläggande förändringar överallt, som vi bara har att finna oss i. Men i själva verket växer sig nationalstaterna i hela världen allt starkare, drivna av en brinnande patriotism. Det är bara i en region, nämligen Europa, som nationer och hemländer offras, monteras ned och förödmjukas för att främja ett projekt som saknar såväl styrka som identitet. Samtidigt sköljer utländska invandrare in i våg efter våg, och genom att öppna våra ekonomiska gränser utsätter vi oss för stenhård konkurrens från omvärlden. Många löften har utfärdats till Europas invånare för att de skulle finna sig i att mista sitt oberoende, sitt självbestämmande, sin identitet och sin kultur. Inget av dem har hållits. Vi har vare sig fått tillväxt, full sysselsättning, välstånd eller säkerhet. Allra mest känner vi oro när vi står vid randen till systemets förestående energi-, livsmedels- och finanskriser. Visst kommer mediedrevet att fortsätta ett tag till. I går fotbolls-EM och tennis på Roland Garros, i morgon olympiska spelen i Peking. Och i dag den häpnadsväckande historien om Ingrid, kultfiguren som skrattar, gråter, ber och kommer och går, stödd på er broderliga arm! Er lust att leka befriare fick er att förhandla med terroristerna i FARC, men det var varken ni eller Hugo Chávez som befriade den kolombianska senatorn Ingrid Betancourt. Det var president Álvaro Uribe som genom sin uthållighet, och stick i stäv med de allmänna progressiva strömningarna i världen, vann en avgörande seger mot dessa brottslingar och terrorister. Gång på gång gjorde ni misslyckade försök och gick till och med så långt att ni inbjöd ångerfulla kommunistiska FARC-terrorister att resa till Frankrike och söka asyl där. Vem ville ni skydda dem från? President Uribe - en demokrat? Varför inte ta steget fullt ut och bjuda in talibanerna, Hizbollah eller de tamilska tigrarna? Ni är precis som den där tvehövdade draken som Césaire var så förtjust i. Men en sak ska ni veta, herr rådsordförande: inte ens hela er fallenhet för att domptera medierna räcker för att avvärja de faror som förestår och som ni ställs inför innan året är till ända. Vårt Europa är ett fartyg som hamnat ur kurs, som misshandlas av vind och våg. Det är den enda region i världen som med berått mod har monterat ned sina politiska och moraliska strukturer, som inte har några gränser och som steg för steg översköljs av en massinvandring som bara är början! Europa har ruinerats ekonomiskt av ohämmat marknadstänkande, är socialt utfattigt, demografiskt försvagat och saknar vitalitet och försvarsmakt. I bästa fall är Europa dömt att bli ett amerikanskt protektorat, i värsta fall till ett slaveri som liknar dhimmins. Det är hög tid att vi överger våra ödesdigra illusioner om federalism och bygger ett nationalstaternas Europa, som förenas av mer konkreta allianser - för all del blygsammare, men också mer verksamma. Att såväl konstitutionen som fördraget gick i stöpet borde kunna tjäna som en varning. Européerna vill inte ha något att göra med dessa planer, och kommer inte att underkasta sig dem frivilligt, eftersom de inte vill dö."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Césaire"13
"H. Chavez"13
"R. Coudenhove-Kalergi"13
"dhimmitudy"1

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph