Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-07-10-Speech-4-148"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080710.16.4-148"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"( Monsieur le Président, je tiens à dire au Président du Conseil que le non irlandais au traité de Lisbonne rend plus problématique sa présidence remarquablement préparée. La nécessité d'une Europe apte à résoudre les problèmes en devient aussi plus impérieuse que jamais. Et en prenant l'initiative, l'Europe peut démontrer sa vertu et exiger que la dignité de chaque homme et de chaque femme soit reconnue. Monsieur le Président du Conseil, pour réussir, vous devrez forger un consensus. Vous aurez besoin que le Parlement, le Conseil et la Commission travaillent ensemble à la mise en œuvre d'un agenda commun établi par 27 États membres et cette Assemblée. Si nous devons débattre, c'est au sujet de cet agenda, et pas de ses messagers. Vous vous êtes lancé dans une polémique avec le Président de la BCE et deux commissaires, mais ils représentent notre Union et les politiques que nous avons définies. La stratégie du diviser pour régner n'est pas digne de notre Europe. Nous devons nous en tenir à nos principes mais travailler ensemble pour réaliser nos objectifs communs. Monsieur le Président, je sais, j'arrive à la fin, mais devant le mari de M Carla Bruni, vous me donnez «soixante petites secondes pour ma dernière minute». Monsieur le Président du Conseil, si vous vous en tenez à vos principes et que vous nous laissez travailler ensemble à la réalisation de nos objectifs communs, dans ce cas, les Libéraux et les Démocrates travailleront avec vous. Le paquet énergie-climat devient chaque jour plus urgent. Plafonner la TVA n'est pas une solution durable: l'Europe devrait plutôt réduire sa dépendance au pétrole et au gaz. Il faut investir beaucoup plus dans les énergies renouvelables: il faut des investissements à petite échelle et localisés pour faire baisser la facture des ménages, mais aussi des investissements à grande échelle, par exemple en utilisant l'Union pour la Méditerranée pour investir dans la production d'énergie héliothermique haute tension en Afrique du Nord. Mardi, le G8, qui est responsable de près des deux tiers des émissions mondiales de CO a approuvé un objectif de réduction de 50 %. Mais les économies émergentes signalent à juste titre que cet objectif est trop faible, qu'il aurait dû être fixé à 80 %, par exemple, avec des phases intermédiaires. Pour stabiliser les prix des produits alimentaires, c'est de bonnes idées dont nous avons besoin, comme les récentes réformes de la PAC du Commissaire Fischer Boel, et pas de protectionnisme, aussi déguisé soit-il. La vérité, c'est que les peuples se soucient davantage du prix du pétrole et de leur budget alimentaire que des grandes ambitions de notre Union. Personne ne peut plus dire aujourd'hui: «Qu'ils mangent de la brioche». Le Président du Conseil a raison d'insister sur l'immigration. Mais l'immigration ne sera gérable qu'à partir du moment où nous saurons gérer le désespoir qui conduit tant de personnes à prendre le risque de venir chez nous. Il faudrait créer des filières d'immigration légale, sévir contre les réseaux de passeurs et réformer notre politique agricole pour relancer la croissance dans les pays d'origine. Il est peut-être optimiste d'attendre d'une présidence française qu'elle libéralise les marchés. Mais pour assurer la sécurité à l'intérieur de notre territoire, il nous faut apporter l'espoir au-delà de ses frontières. La Présidence française peut aussi innover d'une autre manière. C'est la France qui nous a apporté les droits de l'homme. C'est donc en premier lieu à la France qu'il appartient aujourd'hui d'en assurer la défense. Chez nous, en faisant avancer la directive anti-discrimination. À l'étranger, en ancrant la paix dans les Balkans pour l'avenir de l'Union européenne, en utilisant l'Union pour la Méditerranée pour améliorer les droits de l'homme en Afrique du Nord, en pesant dans nos relations avec la Russie et en condamnant les mesures prises par la Chine à l'encontre des dissidents. Monsieur le Président en exercice, n'allez pas à Pékin. Jouez collectif. C'est Voltaire qui nous a dit: «Les mortels sont égaux; ce n'est pas la naissance, c'est la seule vertu qui fait la différence»."@fr8
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedo, rád bych úřadujícímu předsedovi řekl, že irské hlasování proti Smlouvě způsobilo, že jeho impozantně připravené předsednictví se stalo problematičtějším. Rovněž také více než kdy dříve posílilo názor, že potřebujeme praktickou Evropu zaměřenou na řešení problémů. A tím, že se Evropa postaví do čela těchto snah, může projevit svoji ctnost a požadovat, aby byla respektována důstojnost každého muže a každé ženy. Pane úřadující předsedo, abyste uspěl, budete muset budovat konsensus. Budete potřebovat Parlament, Radu a Komisi, aby spolupracovaly na společné agendě stanovené 27 členskými státy a touto sněmovnou. Pokud se máme hádat, musí se to týkat této agendy, nikoli jejích poslů. Pustil jste se do polemiky s guvernérem Evropské centrální banky a se dvěma komisaři, ale oni zastupují naši Unii a politické zásady, na kterých jsme se dohodli. Rozděl a panuj – to není evropský styl. Musíme trvat na našich zásadách, avšak spolupracovat na dosahování našich společných cílů. Pane předsedo, vím, že přicházím na konec, ale dejte mi prosím před manželem paní Carly Bruni „soixante petites secondes pour ma dernière minute“. Pane úřadující předsedo, pokud budete trvat na svých zásadách a dovolíte nám společně pracovat na dosahování společných cílů, pokud to uděláte, liberálové a demokraté s vámi budou spolupracovat. Naléhavost balíčků týkajících se energie a klimatu každým dnem roste. Omezení DPH je krátkodobý ústupek: Evropa by měla snižovat svoji závislost na ropě a plynu. Potřebujeme mnohem větší investice do obnovitelných zdrojů energie: malé a lokalizované investice, aby snížily účty domácností za energii, a velké investice, jako je například Unie pro Středozemní moře, které budou směřovat do solární tepelné výroby vysokonapěťové elektrické energie v severní Africe. V úterý schválily země G8, které jsou zdrojem téměř dvou třetin světového CO cíl v podobě snížení emisí o 50 %. Vznikající ekonomiky však mají pravdu, že tento cíl by měl být vyšší – možná 80 % – s jednotlivými dílčími cíli. Pro stabilizaci cen potravin potřebujeme dobré nápady, jako jsou například nedávné reformy společné zemědělské politiky od komisaře Fischera Boela, a nikoli protekcionismus, jakkoli maskovaný. Pravdou je, že lidi zajímá více cena benzinu a chleba, než velkolepé cíle naší Unie. Dnes by nikdo neměl říkat „ “ („Ať jedí koláče“). Úřadující předseda se právně zaměřuje na migraci. Migrace bude však zvládnutelná pouze tehdy, když se nám podaří zvládnou zoufalství, které vede tak mnoho lidí k tomu, že tak mnoho riskují, aby se sem dostali. Měly by existovat cesty pro legální migraci, tvrdé zásahy proti převaděčství a měla by být provedena reforma naší zemědělské politiky, aby byl nastartován růst v zemích původu. Může být optimistické žádat francouzské předsednictví, aby liberalizovalo trhy. Abychom však zajistili bezpečnost v rámci našich hranic, musíme na území za nimi přinést naději. Existuje ještě další věc, ve které může francouzské předsednictví dosáhnout nového průlomu. Francie nám dala lidská práva. Nyní musí Francie zaujmout čelnou pozici v jejich obhajobě. Doma tím, že bude prosazovat protidiskriminační směrnici. V zahraničí tím, že zakotví mír na Balkáně v budoucnosti Evropské unie; tím, že využije Unii pro středomořskou oblast ke zlepšení lidských práv v severní Africe, a tím, že sjednotí naše jednání s Ruskem a odsoudí tvrdý postup Číny proti disentu. Pane úřadující předsedo, nejezděte do Pekingu. Hrajte týmovou hru. Voltaire jednou řekl: „Smrtelníci jsou si rovni; ne narození, ale ctnost dělá ten rozdíl.“"@cs1
"Hr. formand! Jeg vil gerne påpege over for formanden for Rådet, at det irske nej til traktaten har gjort det mere problematisk for det imponerende forberedte franske formandskab. Det har også gjort et pragmatisk, problemløsende Europa mere nødvendigt end nogensinde. Og ved at føre an kan Europa vise sin evne og kræve respekt for det enkelte menneskes værdighed. For at skabe resultater er De nødt til at skabe konsensus. De vil få brug for, at Parlamentet, Rådet og Kommissionen samarbejder om en fælles dagsorden fastlagt af 27 medlemsstater og Parlamentet. Hvis vi skal skændes, skal det være om dagsordenen og ikke om budbringerne. De har kastet Dem ind i en polemik med formanden for ECB og med to kommissærer, men de repræsenterer Unionen og de politikker, som vi er blevet enige om. I Europa bruger vi ikke en del og hersk-strategi. Vi skal stå ved vores principper, men samarbejde om at nå vores fælles mål. Jeg er ved at være færdig, men beder om at få "soixante petites secondes pour ma dernière minute" med Carla Brunis mand. Hvis De står ved Deres principper og lader os samarbejde om at nå fælles mål, hvis De gør det, så vil Gruppen Alliancen af Liberale og Demokrater for Europa samarbejde med Dem. Energi- og klimapakken bliver vigtige og vigtigere dag for dag. Det er en kortsigtet trøst at lægge loft over momsen. Europa bør reducere sin afhængighed af olie og gas. Der skal investeres langt mere i vedvarende energi, i lille målestok og lokalt for at nedbringe husholdningernes udgifter og i stor målestok, f.eks. ved at investere i produktion af termisk højspændingsenergi i Nordafrika inden for rammerne af Middelhavsunionen. I tirsdags godkendte G8-lederne, der står for næsten to tredjedele af CO udledningen globalt, et mål for emissionsreduktioner på 50 %. Vækstlandene har imidlertid ret i, at målet bør være højere - måske 80 % - med midlertidige mål. Vi har brug for gode idéer, hvis vi skal stabilisere fødevarepriserne, som f.eks. kommissær Fischer Boels seneste reformer af den fælles landbrugspolitik, ikke protektionisme, uanset hvor camoufleret den så end er. Sandheden er, at borgerne går mere op i benzin- og fødevarepriser end i EU's storslåede målsætninger. I dag er der ingen, der bør sige: " (Så lad dem spise kage). Formanden for Rådet har ret i at fokusere på indvandring. Indvandringen kan imidlertid kun kontrolleres, hvis vi håndterer den fortvivlelse, der får så mange mennesker til at risikere så meget for at komme her. Der bør være lovlige indvandringskanaler, der skal slås hårdt ned på menneskesmugling, og der skal indføres landbrugspolitiske reformer for at sætte skub i væksten i oprindelseslandene. Det er muligvis optimistisk at anmode det franske formandskab om at liberalisere markederne. Hvis vi skal skabe sikkerhed inden for vores grænser, skal vi skabe håb uden for vores grænser. Det franske formandskab kan være banebrydende på andre områder. Frankrig gav os erklæringen om menneskerettighederne. Nu må Frankrig føre an i forsvaret af disse rettigheder, hjemme ved at arbejde videre med antidiskriminationsdirektivet og ude ved at forankre freden i Balkanlandene i en europæisk fremtid, ved at forbedre menneskerettighedssituationen i Nordafrika inden for rammerne af Middelhavsunionen og ved at tale med én stemme i forhold til Rusland og fordømme Kinas angreb på modstandere. Hr. formand for Rådet, rejs ikke til Beijing. Vær en holdspiller. Det var Voltaire, der sagde, at alle mennesker er født lige, og at forskellen ligger i evnen alene."@da2
"Herr Präsident! Ich möchte den Herrn Ratspräsidenten darauf aufmerksam machen, dass die irische Ablehnung des Vertrags die Probleme für diesen in beeindruckender Weise vorbereiteten Ratsvorsitz verstärkt hat. Sie hat darüber hinaus der Forderung nach einem praktischen Europa, das zur Problemlösung imstande ist, mehr denn je Gewicht verliehen. Herr Ratspräsident! Um Erfolg zu haben, werden Sie einen Konsens schaffen müssen. Es wird für Sie notwendig sein, dass das Parlament, der Rat und die Kommission nach einer gemeinsamen Agenda arbeiten, die von 27 Mitgliedstaaten und diesem Haus aufgestellt wird. Wenn wir uns streiten, dann über diese Agenda, nicht über ihre Boten. Sie haben sich auf eine Polemik mit dem Präsidenten der EZB und zwei Kommissionsmitgliedern eingelassen, aber sie repräsentieren unsere Union und die Politik, auf die wir uns geeinigt haben. Teilen und herrschen ist nicht die europäische Art. Wir müssen zu unseren Prinzipien stehen, aber gemeinsam an der Erreichung unserer gemeinsamen Ziele arbeiten. Herr Präsident, ich weiß, ich komme zum Schluss, aber angesichts des Ehemanns von Carla Bruni geben Sie mir „soixante petites secondes pour ma dernière minute“. Die Umsetzung der Energie- und Klimapakete wird mit jedem Tag dringlicher. Die Begrenzung der Mehrwertsteuer tröstet nur vorübergehend: Europa sollte seine Abhängigkeit vom Erdöl und Erdgas verringern. Wir müssen viel stärker in erneuerbare Energien investieren: im kleinen und lokalen Rahmen, um die Kosten der privaten Haushalte zu senken, und im großen Maßstab, beispielsweise indem die Union für den Mittelmeerraum dazu genutzt wird, um in Nordafrika in die Erzeugung von Hochspannungsenergie auf der Grundlage von Sonnenwärme zu investieren. Am Dienstag haben sich die G8, die fast zwei Drittel der CO Emissionen in der Welt verursachen, das Ziel gesetzt, die Emissionen um 50 % zu reduzieren. Doch die Schwellenländer haben Recht, wenn sie sagen, man sollte das Ziel höher ansetzen – vielleicht bei 80 % –, mit Zwischenzielen. Um die Nahrungsmittelpreise zu stabilisieren, brauchen wir gute Ideen, wie die jüngsten GAP-Reformen von Kommissarin Fischer-Boel, keinen Protektionismus, auch wenn er verschleiert ist. In Wahrheit geht es den Menschen viel mehr um den Benzinpreis und die Rechnung für das tägliche Brot als um die hehren Ziele unserer Union. Niemand sollte heute sagen (Sollen sie doch Kuchen essen). Mit Recht legt der Herr Ratsvorsitzende den Schwerpunkt auf die Migration. Aber die Migration lässt sich nur in den Griff bekommen, wenn wir etwas gegen die Verzweiflung tun, die so viele veranlasst, das Risiko auf sich zu nehmen, hierher zu kommen. Es sollte Wege der legalen Einwanderung geben, scharf gegen Menschenhandel durchgegriffen werden, und es sollte unsere Landwirtschaftspolitik reformiert werden, um das Wachstum in den Herkunftsländern anzuregen. Es mag vielleicht optimistisch sein, von der französischen Präsidentschaft die Liberalisierung der Märkte zu fordern. Aber um die Sicherheit innerhalb unserer Grenzen zu gewährleisten, müssen wir den Menschen jenseits unserer Grenzen Hoffnung geben. In einer weiteren Hinsicht kann die französische Präsidentschaft Neuland betreten. Frankreich gab uns die Menschenrechte. Heute muss Frankreich die Führung bei ihrer Verteidigung übernehmen. Im eigenen Haus, indem es auf die Antidiskriminierungsrichtlinie drängt, im Ausland, indem der Frieden auf dem Balkan in einer der Europäischen Union gehörenden Zukunft verankert wird, indem die Union für das Mittelmeer genutzt wird, um die Menschenrechtssituation in Nordafrika zu verbessern, indem wir in unseren Geschäften mit Russland geschlossen auftreten und indem wir Chinas scharfes Vorgehen gegen Dissidenten verurteilen. Herr Ratspräsident, fahren Sie nicht nach Peking. Spielen Sie in der Mannschaft. Wie Voltaire sagte: „Die Sterblichen sind gleich! Nicht die Geburt, die Tugend nur macht allen Unterschied“."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, θα έλεγα στον Προεδρεύοντα ότι η ιρλανδική ψήφος κατά της Συνθήκης κατέστησε πιο προβληματική την εντυπωσιακά προετοιμασμένη Προεδρία του. Συνηγόρησε επίσης υπέρ μιας πρακτικής Ευρώπης, που θα επιλύει τα προβλήματα, που θα είναι ισχυρότερη από ποτέ. Και αναλαμβάνοντας να ηγηθεί, η Ευρώπη μπορεί να επιδείξει την αρετή της και να ζητήσει την αναγνώριση της αξιοπρέπειας κάθε άνδρα και κάθε γυναίκας. Κύριε Προεδρεύων, για να επιτύχετε, θα χρειαστεί να δημιουργήσετε συναίνεση. Θα χρειαστεί να εργαστούν από κοινού το Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Επιτροπή για ένα κοινό πρόγραμμα δράσης, που θα καθορίσουν τα 27 κράτη μέλη και τούτο το Σώμα. Αν είναι να διαπληκτιστούμε, θα πρέπει να γίνει αυτό για αυτήν την ατζέντα, όχι για τους αγγελιοφόρους της. Εγκλωβιστήκατε στην άσκηση δριμείας κριτικής έναντι του Προέδρου της ΕΚΤ και δύο Επιτρόπων, εκπροσωπούν όμως την Ένωσή μας και τις πολιτικές επί των οποίων συμφωνήσαμε. Δεν προσιδιάζει στην Ευρώπη η μέθοδος του διαίρει και βασίλευε. Πρέπει να μείνουμε πιστοί στις αρχές μας, αλλά να εργαστούμε από κοινού για να επιτύχουμε τους κοινούς μας στόχους. Κύριε Πρόεδρε, ξέρω ότι φθάνω στο τέλος, δώστε μου όμως «soixante petites secondes pour ma dernière minute» («εξήντα μικρά δευτερόλεπτα για το τελευταίο μου λεπτό») με τον σύζυγο της Carla Bruni. Κύριε Προεδρεύων, αν μείνετε πιστός στις αρχές σας και μας αφήσετε να εργαστούμε από κοινού για την επίτευξη κοινών στόχων, αν το κάνετε αυτό, οι Φιλελεύθεροι και Δημοκράτες θα συνεργαστούν μαζί σας. Οι δέσμες για την ενέργεια και την κλιματική αλλαγή καθίστανται επιτακτικότερες κάθε μέρα. Η προσαρμογή του ΦΠΑ είναι πρόσκαιρη παρηγοριά: η Ευρώπη θα πρέπει να περιστείλει την εξάρτησή της από το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο. Χρειαζόμαστε πολύ περισσότερες επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας: μικρής κλίμακας και τοπικού χαρακτήρα για να μειωθούν οι λογαριασμοί των νοικοκυριών, και μεγάλης κλίμακας, όπως μέσω της Ένωσης για τη Μεσόγειο, προκειμένου να επενδύσουμε στην παραγωγή υψηλής τάσεως ηλιακής θερμικής ενέργειας στη Βόρεια Αφρική. Την Τρίτη, η Ομάδα των 8 (G8), που είναι η πηγή σχεδόν των δύο τρίτων των παγκόσμιων εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, ενέκρινε έναν στόχο μείωσης των εκπομπών κατά 50%. Οι αναδυόμενες, όμως, οικονομίες έχουν δίκιο που λένε ότι ο στόχος θα πρέπει να είναι υψηλότερος –ίσως 80%– και να συνοδεύεται από ενδιάμεσους στόχους. Χρειαζόμαστε καλές ιδέες για τη σταθεροποίηση των τιμών των τροφίμων, όπως είναι οι πρόσφατες μεταρρυθμίσεις της ΚΓΠ του Επιτρόπου Fischer Boel, όχι ο προστατευτισμός, με την όποια συγκεκαλυμμένη μορφή. Γεγονός είναι ότι οι πολίτες νοιάζονται περισσότερο για την τιμή του πετρελαίου και την τιμή του ψωμιού, παρά για τους μεγαλεπήβολους στόχους της Ένωσής μας. Κανείς σήμερα δεν πρέπει να πει («Ας φάνε παντεσπάνι»). Ο Προεδρεύων ορθώς εστιάζει στη μετανάστευση. Η μετανάστευση, όμως, θα είναι διαχειρίσιμη μόνο όταν διαχειριστούμε την απελπισία που οδηγεί τόσους πολλούς στο να διακινδυνεύσουν τόσα πολλά για να έλθουν εδώ. Πρέπει να υπάρχουν διαδρομές για τη νόμιμη μετανάστευση, να υπάρξει καταστολή της παράνομης διακίνησης ανθρώπων και μεταρρύθμιση της αγροτικής μας πολιτικής για να δώσουμε το έναυσμα της μεγέθυνσης στις χώρες προέλευσης των μεταναστών. Ίσως είναι αισιόδοξο να ζητούμε από τη γαλλική Προεδρία να ελευθερώσει αγορές. Για να φέρουμε όμως ασφάλεια εντός των συνόρων μας, πρέπει να φέρουμε την ελπίδα πέρα από αυτά. Υπάρχει ένας άλλος τρόπος με τον οποίο η γαλλική Προεδρία μπορεί να διανοίξει νέες προοπτικές. Η Γαλλία μας έδωσε τα Δικαιώματα του Ανθρώπου. Η Γαλλία τώρα πρέπει να ηγηθεί της προάσπισής τους. Στο εσωτερικό, προωθώντας την οδηγία κατά των διακρίσεων. Στο εξωτερικό: συναρτώντας την ειρήνη στα Βαλκάνια με το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης· χρησιμοποιώντας την Ένωση για τη Μεσόγειο προκειμένου να βελτιωθούν τα ανθρώπινα δικαιώματα στη Βόρεια Αφρική· και υιοθετώντας ενιαία γραμμή στις επαφές μας με τη Ρωσία και καταδικάζοντας την καταστολή της Κίνας σε βάρος των διαφωνούντων. Κύριε Προεδρεύων, μην πάτε στο Πεκίνο. Παίξτε ομαδικά. Ο Βολταίρος ήταν εκείνος που μας είπε: «Οι θνητοί είναι ίσοι· δεν είναι η γέννα, παρά μόνο η αρετή, εκείνη που κάνει τη διαφορά.»"@el10
"Mr President, I would put it to the President-in-Office that the Irish vote against the Treaty has made his impressively prepared presidency more problematic. It has also made the case for a practical, problem-solving Europe stronger than ever. And by taking a lead, Europe can demonstrate its virtue and demand that the dignity of every man and woman be recognised. President-in-Office, to succeed, you will need to build consensus. You will need Parliament, Council and Commission to work together to a common agenda set by 27 Member States and this House. If we are to argue, it must be about that agenda, not its messengers. You have plunged into a polemic with the President of the ECB and with two Commissioners, but they represent our Union and the policies we have agreed. It is not the European way to divide and rule. We must stand on our principles but work together to achieve our common goals. Mr President, I know I am coming to the end, but please give me ‘soixante petites secondes pour ma dernière minute’ with Carla Bruni’s husband. President-in-Office, if you stand on your principles and let us work together to achieve common goals, if you do that, Liberals and Democrats will work with you. The energy and climate packages become more urgent every day. Capping VAT is a short-term sop: Europe should be cutting its dependence on oil and gas. We need much more investment in renewable energy: small-scale and localised to bring household bills down, and large-scale, such as using the Union for the Mediterranean to invest in high-voltage solar thermal power production in North Africa. On Tuesday the G8, which is the source of nearly two thirds of the world’s CO approved an emissions-reduction target of 50%. But the emerging economies are right to say that the target should be higher – perhaps 80% – with interim targets. To stabilise food prices we need good ideas, such as the recent CAP reforms of Commissioner Fischer Boel, not protectionism, however disguised. The truth is that people care more about the petrol price and the bread bill than about the grand aims of our Union. Today nobody should say (‘Let them eat cake’). The President-in-Office is right to put the focus on migration. But migration will be manageable only when we manage the despair that leads so many to risk so much to come here. There should be routes for legal migration, a crackdown on people-smuggling, and reform of our farm policy to kick-start growth in the countries of origin. It may be optimistic to ask a French presidency to liberalise markets. But to bring security within our borders we must bring hope beyond them. There is another way in which the French presidency can break new ground. France gave us the Rights of Man. Now France must lead in their defence. At home, by pressing ahead with the anti-discrimination directive. Abroad: by anchoring peace in the Balkans in a European Union future; by using the Union for the Mediterranean to improve human rights in North Africa; and by uniting in our dealings with Russia and condemning China’s crackdown on dissent. President-in-Office, do not go to Beijing. Play a team game. It was Voltaire who told us: ‘Mortals are equal; it is not birth, but virtue alone that makes the difference.’"@en4
". Señor Presidente, deseo decirle al Presidente en ejercicio que la votación irlandesa en contra del Tratado ha complicado su tan preparada presidencia. También ha hecho que los argumentos a favor de una Europa práctica y con capacidad para resolver los problemas sean más fuertes que nunca. Y asumiendo el liderazgo, Europa puede demostrar su virtud y solicitar que se reconozca la dignidad de todos los hombres y mujeres. Presidente en ejercicio, para tener éxito, tendrá que conseguir un consenso. Necesitará que el Parlamento, el Consejo y la Comisión trabajen juntos en una agenda común determinada por los veintisiete Estados miembros y por esta Cámara. Si vamos a debatir, que sea sobre la agenda, no sobre los mensajeros. Se ha embarcado en una polémica con el Presidente del BCE y con dos Comisarios, pero éstos representan a nuestra Unión y las políticas que hemos aprobado. La frase «divide y vencerás» no forma parte del estilo europeo. Debemos ser fieles a nuestros principios pero también trabajar juntos para conseguir nuestros objetivos comunes. Señor Presidente, sé que estoy llegando al final, pero por favor, concédame «soixante petites secondes pour ma dernière minute» con el esposo de Carla Bruni. Los paquetes energético y climático son cada día más urgentes. Limitar el IVA es una concesión a corto plazo: Europa debe recortar su dependencia del petróleo y el gas. Necesitamos una inversión mucho mayor en energías renovables. Una inversión a pequeña escala y localizada para reducir las facturas domésticas y una inversión a gran escala, como utilizar la Unión para el Mediterráneo para invertir en la producción de energía térmica solar de alta tensión en el norte de África. El martes, el G8, que constituye la fuente de casi dos tercios del CO del mundo, aprobó un objetivo de reducción de emisiones del 50 %. Pero las economías emergentes tienen razón al decir que el objetivo debería ser mayor —quizás el 80 %— y debería tener objetivos intermedios. Necesitamos buenas ideas para estabilizar los precios de los alimentos, como las recientes reformas de la PAC del Comisario Fischer Boel, no proteccionismo, aunque sea un proteccionismo encubierto. La verdad es que la gente se preocupa más del precio de la gasolina y del pan que de los grandes objetivos de nuestra Unión. Hoy nadie diría: («¡Que coman pasteles!»). El Presidente en ejercicio tiene razón en dedicarle una atención especial a la inmigración. Pero sólo podremos controlar la inmigración cuando consigamos controlar la desesperación que lleva a correr tantos riesgos para llegar hasta aquí. Debe haber rutas para la inmigración legal, una ofensiva contra el tráfico de seres humanos y una reforma de nuestra política agrícola para darle un impulso al crecimiento en los países de origen. Puede que pedirle a un Presidente francés que liberalice los mercados sea demasiado optimista. Pero para que haya seguridad dentro de nuestras fronteras, debe haber esperanza fuera de ellas. Pero la Presidencia francesa también tiene otras posibilidades para sentar nuevos precedentes. Francia nos legó los derechos humanos. Ahora Francia debe liderar su defensa. A escala interior, siguiendo adelante con la directiva contra la discriminación. Fuera de nuestras fronteras asegurando la paz en los Balcanes en una futura Unión Europea, usando la Unión para el Mediterráneo para mejorar los derechos humanos en el norte de África y consiguiendo un consenso en nuestras relaciones con Rusia y a la hora de condenar la persecución china a los disidentes. Presidente en ejercicio, no vaya a Pekín. Juegue en equipo. Fue Voltaire quien dijo: «Los mortales son iguales; no es el nacimiento, sino la virtud, lo que marca la diferencia»."@es21
"Austatud juhataja, ma küsiksin eesistujalt, kas iirlaste hääletamine Lissaboni lepingu vastu muutis tema mõjuvalt ette valmistatud eesistumisaja küsitavamaks. See tegi ka argumendid praktilise, probleeme lahendava Euroopa vajaduse järele tugevamaks kui kunagi varem. . – Ja eeskujuks olles saab Euroopa näidata selle tõhusust ja nõuda, et tunnistataks iga mehe ja naise väärikust. Eesistuja, selleks, et olla edukas, peate te saavutama üksmeele. Teil on vaja, et parlament, nõukogu ja komisjon töötaksid koos 27 liikmesriigi ja täiskogu seatud ühise tegevuskava alusel. Kui me väitleme, siis peab see olema tegevuskava, mitte sõnumitoojate üle. Te laskusite vaidlusesse EKP presidendi ja kahe komisjoni volinikuga, aga nad esindavad meie liitu ja poliitikat, millega me oleme nõustunud. Euroopa komme ei ole „jaga ja valitse”. Me peame seisma oma põhimõtete eest, aga töötama koos, et saavutada ühiseid eesmärke. . Austatud juhataja, ma tean, ma hakkan lõpetama, aga palun andke mulle „soixante petites secondes pour ma dernière minute” Carla Bruni abikaasaga. . – Eesistuja, kui te seisate oma põhimõtete eest ja lasete meil teha koostööd ühiste eesmärkide saavutamiseks, kui te teete seda, siis liberaalid ja demokraadid töötavad koos teiega. Energia- ja kliimapakett muutub iga päevaga kiireloomulisemaks. Käibemaksu piiramine on lühiajaline meelehea: Euroopa peab vähendama oma sõltuvust naftast ja gaasist. Me vajame suuremaid investeeringuid taastuvenergiasse: väikeseid ja piirkondlikke, et vähendada majapidamisarveid, ning suuri, nagu Vahemere Liidu kasutamine investeerimiseks kõrgepinge päikeseenergia tootmisse Põhja-Aafrikas. Teisipäeval kiitis G8, kes on peaaegu kahe kolmandiku maailma CO allikas, heaks eesmärgi vähendada heitkoguseid 50%. Kuid esilekerkivatel riikidel on õigus öelda, et eesmärk peaks olema kõrgem – võib-olla 80% – koos vahe-eesmärkidega. Toiduhindade stabiliseerimiseks vajame me häid ideid, nagu komisjoni voliniku Fischer Boeli hiljutised ühise põllumajanduspoliitika reformid, mitte protektsionismi, olgugi varjatult. Tõsi on, et inimesed hoolivad rohkem bensiinihinnast ja leivaarvest, kui meie liidu suurtest eesmärkidest. Tänapäeval ei peaks keegi ütlema: („Las nad söövad kooki.”) Eesistujal on õigus, kui ta keskendub rändele. Aga ränne on kontrollitav vaid siis, kui me ohjame meeleheidet, mis paneb nii paljusid riskima nii paljuga, et tulla siia. On vaja teid seaduslikuks rändeks, rangeid meetmeid inimeste ebaseadusliku üle piiri toimetamise vastu, ja meie talupoliitika reformi paigaltstardiga majanduskasvuks päritoluriikides. Võib olla optimistlik nõuda Prantsusmaalt kui eesistujariigilt turgude liberaliseerimist. Aga turvalisuse tagamiseks meie piiridest seespool peame me andma lootust neist väljaspool. On teine viis, kuidas Prantsusmaa saab tuua kaasa uuendusi. Prantsusmaa andis meile inimõigused. Nüüd peab Prantsusmaa juhtima nende kaitsmist. Kodus aktiivselt tegeledes diskrimineerimisvastase direktiiviga. Välismaal: tagades rahu Balkanil, Euroopa Liidu tulevikus, kasutades Vahemere Liitu inimõiguste edendamiseks Põhja-Aafrikas; ühendades meie tegemisi Venemaaga ja mõistes hukka Hiina haarangu dissidentidele. . Eesistuja, ärge minge Pekingisse. Mängige meeskonnamängu. Voltaire ütles meile: „Kõik surelikud on võrdsed – mitte päritolu, vaid voorused eristavad meid.”"@et5
"Arvoisa puhemies, sanoisin neuvoston puheenjohtajalle, että Irlannin kielteinen äänestys Lissabonin sopimuksesta on tehnyt hänen vaikuttavasti valmistelemastaan puheenjohtajakaudesta ongelmallisemman. Se on myös antanut entistä suuremman syyn luoda käytännöllisen ja ongelmanratkaisukykyisen Euroopan. Ja johtamalla Eurooppa voi osoittaa hyveellisyytensä ja vaatia, että jokaisen miehen ja naisen arvo tunnustetaan. Arvoisa puheenjohtaja, menestyäksenne teidän täytyy rakentaa yhteisymmärrys. Teidän täytyy saada parlamentti, neuvosto ja komissio tekemään töitä yhdessä 27 jäsenvaltion ja tämän istunnon laatiman yhteisen agendan mukaisesti. Jos meidän täytyy kiistellä, kiistellään kyseisestä strategiasta, ei sen viestintuojista. Olette heittäytyneet väittelyyn Euroopan keskuspankin puheenjohtajan ja kahden komission jäsenen kanssa, mutta he edustavat meidän unioniamme ja toimintatapoja, joista olemme sopineet. Ei ole eurooppalainen tapa hajottaa ja hallita. Meidän täytyy puolustaa periaatteitamme, mutta tehdä yhteistyötä saavuttaaksemme yhteiset tavoitteet. Arvoisa puhemies, tiedän, että olen päättämässä puheeni, mutta antakaa minulle ”soixante petites secondes pour ma dernière minute” Carla Brunin aviomiehen kanssa. Arvoisa neuvoston puheenjohtaja, jos pidätte kiinni periaatteistanne ja annatte meidän tehdä yhteistyötä saavuttaaksemme yhteiset tavoitteet, jos teette sen, liberaalit ja demokraatit työskentelevät kanssanne. ( ) Energia- ja ilmastopaketit tulevat päivä päivältä kiireellisemmiksi. Arvonlisäveron rajoittaminen on lyhytaikainen syötti: Euroopan pitäisi vähentää riippuvuuttaan öljystä ja kaasusta. Tarvitsemme paljon enemmän investointeja uusiutuvaan energiaan: pieniä ja paikallisia kotitalouksien laskujen pienentämiseen sekä suuria, esimerkiksi käyttäen Välimeren unionia investoimaan suurjännitteiseen aurinkolämpövoimaan Pohjois-Afrikassa. Tiistaina G8-valtiot, jotka tuottavat lähes kaksi kolmannesta maailman hiilidioksidipäästöistä, hyväksyivät viidenkymmenen prosentin päästövähennystavoitteen. Mutta kehittyvät taloudet ovat oikeassa sanoessaan, että tavoitteen pitäisi olla korkeampi – ehkä kahdeksankymmentä prosenttia – ja että pitäisi asettaa myös väliaikaisia tavoitteita. Elintarvikkeiden hintojen vakauttamiseen me tarvitsemme hyviä ideoita, kuten komission jäsen Fischer Boelin ajamat viimeaikaiset yhteisen maatalouspolitiikan uudistukset, emme kuitenkaan protektionismia huolimatta siitä, miten hyvin se olisi naamioitu. Totuus on, että ihmiset välittävät enemmän bensiinin hinnasta ja leipälaskusta kuin unionin uljaista tavoitteista. Nykyään kenenkään ei pitäisi sanoa ” ” (”Antaa heidän syödä kakkua”). Neuvoston puheenjohtaja on oikeassa kohdistaessaan huomionsa maahanmuuttoon. Mutta maahanmuuttoa voi hallita vain, kun me hallitsemme sitä epätoivoa, joka saa niin monen riskeeraamaan niin paljon tänne päästäkseen. Pitäisi olla keinoja laillista maahanmuuttoa varten, ihmisten salakuljetus pitäisi saada aisoihin ja pitäisi myös uudistaa viljelypolitiikkaamme polkaistaksemme käyntiin kasvun lähtömaissa. Voi olla optimistista pyytää puheenjohtajavaltiota Ranskaa vapauttamaan markkinat. Mutta jotta voimme luoda turvallisuutta rajojemme sisäpuolelle, meidän täytyy antaa toivoa niiden ulkopuolelle. On toinen ala, jolla puheenjohtajavaltio Ranska voi toimia uranuurtajana. Ranska antoi meille ihmisoikeudet. Nyt Ranskan täytyy johtaa niiden puolustamista. EU:n alueella se voi tehdä näin ajamalla sitkeästi eteenpäin syrjinnänvastaista direktiiviä. Ulkomailla sen on ankkuroitava rauha Balkanin niemimaalle Euroopan unionin jäsenyysmahdollisuuksien avulla ja sen on käytettävä Välimeren unionia ihmisoikeuksien parantamiseen Pohjois-Afrikassa ja pidettävä yhtenäisesti yhteyttä Venäjään ja tuomittava Kiinan toisinajattelijoihin kohdistuvat ratsiat. Arvoisa neuvoston puheenjohtaja, älkää menkö Pekingiin. Pelatkaa joukkuepeliä. Voltaire sanoi: ”Kuolevaiset ovat samanlaisia: ero ei ole syntymässä, vaan ainoastaan hyveellisyydessä”."@fi7
"Elnök úr, felhívnám a hivatalban lévő elnök figyelmét, hogy a Szerződést elutasító ír szavazás az egyébként igen meggyőzően előkészített elnökségi időszakukat jelentős gonddal terheli meg. Ez a szavazás a gyakorlati, probléma-megoldó Európa iránti igényt is minden korábbinál időszerűbbé teszi. És a vezető szerepet felvállalva Európa igazolhatja saját erényeit, és egyben igényelheti, hogy minden férfi és nő méltósága elismerést nyerjen. Hivatalban lévő elnök úr, hogy sikeres legyen, konszenzust kell teremtenie. Szüksége lesz arra, hogy a Parlament, a Tanács és a Bizottság együttműködjön a 27 tagország és e Parlament által elfogadott közös napirend teljesítésében. Ha vitatkozunk, akkor e napirendről kell vitáznunk, nem annak hírvivőiről. Ön vitába bonyolódott az EKB elnökével, két bizottsági taggal, miközben ők a mi Uniónkat, az általunk elfogadott politikákat képviselik. Nem európai mentalitást jelent az „oszd meg és uralkodj” stílus. Ragaszkodjunk elveinkhez, de működjünk együtt a közös célok elérése érdekében! . Elnök úr, tudom, lejár az időm, de kérem, adjon ”soixante petites secondes pour ma dernière minute” Carla Bruni férjével. Hivatalban lévő elnök úr, ha Ön kitart elvei mellett, és lehetővé teszi, hogy együtt dolgozhassunk a közös célok elérése érdekében, amennyiben Ön biztosítja ezt, akkor a liberálisok és a demokraták felsorakoznak Ön mellé! Az energia- és éghajlatcsomag, napról-napra mind sürgetőbbé válik. A HÉA megfejelése rövidtávú enyhítést jelent e tekintetben: Európának mérsékelnie kell a kőolajtól és gáztól való függőségét. Jóval nagyobb beruházásokat kell eszközölnünk a megújítható energiaforrásokba: kisebb, helyi kötődésű projektekbe, amelyek mérséklik a családi energiaszámlákat, és nagyszabásúba, mint amilyen az észak-afrikai magasfeszültségű, a nap hősugárzására alapozódó energiatermelés lehet, utóbbi a Mediterrán Unió közbeiktatása révén. Kedden, a G-8-ak, amelyek a világ széndioxid kibocsátása közel kétharmadáért felelősek, elfogadták az 50 %-os kibocsátás-csökkentést. A felemelkedő gazdaságok azonban joggal mondhatják, hogy a céloknak magasabbnak kellene lenniük – talán 80 %-osnak – közbenső célkitűzésekkel. Az élelmiszerárak stabilizálásához jó ötletekre van szükségünk, mint amilyenek Fischer Boel biztos legutóbbi KAP-reformjai is. De nem a protekcionizmusra, bármiként is álcázzuk azt. Az igazság az, hogy az embereket erőteljesebben foglalkoztatja a benzin ára és a kenyérszámla, mint Uniónk magasztos céljai. Ma ne mondja senki, „Qu’ils mangent de la brioche („Egyenek kalácsot!”). A hivatalban lévő elnök helyesen állítja a bevándorlás ügyét a középpontba. A bevándorlás azonban csak akkor válik kezelhetővé, ha sikerül leküzdenünk azt a kétségbeesést, amely oly sokakat késztet idejövetelükkel nagyon nagy kockázatok vállalására. Elengedhetetlen, hogy létezzenek a hivatalos bevándorlás útjai, hogy lecsapjunk az embercsempészetre, és mezőgazdasági politikánkat úgy reformáljuk meg, hogy a kibocsátó országokban beindítsuk a gazdasági növekedést. Talán túlságosan optimistának tűnik azt kérni a francia elnökségtől, hogy liberalizálja a piacot. Ahhoz azonban, hogy határainkon belül megteremtsük a biztonságot, az kell, hogy reményt keltsünk határainkon túl is! Van más módja is, hogy a francia elnökség úttörő szerephez jusson. Franciaország adta nekünk az emberi jogokat. Most Franciaországnak kell annak védelmező élharcosaként fellépni! Otthon, a megkülönböztetésellenes irányelv elfogadtatásának szorgalmazásával. Külföldön: a Balkán békéjének egy európai uniós jövőbe való beágyazásával; a Mediterrán Uniónak az észak-afrikai emberi jogi helyzet javítása érdekében történő felhasználásával; egységes fellépés kialakításával Oroszországot illetően, és Kína ellenzékiekkel szembeni fellépésének elítélésével. . Hivatalban lévő elnök úr, ne menjen Pekingbe! Legyen csapatjátékos! Voltaire mondta nekünk: „A halandók egyenlők; nem a születés, hanem pusztán az erények különböztetnek meg bennünket”."@hu11
"Signor Presidente, vorrei sottolineare al Presidente in carica del Consiglio che il voto irlandese contrario al Trattato ha reso la sua Presidenza, preparata in modo impressionante, maggiormente problematica. Ha inoltre indotto alla necessità di un’Europa pratica e che risolve i problemi più forte che mai. E assumendo la guida, l’Europa può dimostrare la sua virtù e chiedere il riconoscimento della dignità di ogni uomo e di ogni donna. Signor Presidente in carica del Consiglio, per avere successo, avrà bisogno di costruire consenso. Avrà bisogno del Parlamento, del Consiglio e della Commissione per collaborare a un’agenda comune fissata dai 27 Stati membri e da quest’Aula. Se intendiamo discutere, deve essere su questa agenda, non sui suoi messaggeri. Lei è caduto in una polemica con il Presidente della BCE e con due Commissari, ma loro rappresentano la nostra Unione e le politiche che abbiamo concordato. Dividere e governare non è il metodo europeo. Dobbiamo rimanere sui nostri principi ma collaborare per raggiungere i nostri obiettivi comuni. Signor Presidente, lo so, sto per concludere, ma la prego di concedermi “ ” con il marito di Carla Bruni. Signor Presidente in carica del Consiglio, se lei resta sui suoi principi e ci consente di collaborare per raggiungere obiettivi comuni, se lo fa, i liberali e i democratici collaboreranno con lei. I pacchetti in materia di energia e clima diventano ogni giorno più urgenti. Imporre una soglia massima all’IVA è un contentino a breve termine: l’Europa dovrebbe ridurre la sua dipendenza da petrolio e gas. Necessitiamo di molti più investimenti nelle energie rinnovabili: su piccola scala e localizzati per far diminuire le bollette delle famiglie, e su ampia scala, come impiegare l’Unione per il Mediterraneo al fine di investire nella produzione di energia termica solare ad alto voltaggio nell’Africa settentrionale. Martedì, il G8, che è la fonte di quasi i due terzi della CO mondiale, ha approvato un obiettivo di riduzione delle emissioni del 50 per cento. Ma le economie emergenti hanno ragione nell’affermare che l’obiettivo dovrebbe essere più elevato, forse l’80 per cento, con obiettivi intermedi. Al fine di stabilizzare i prezzi dei prodotti alimentari, abbiamo bisogno di buone idee, come le recenti riforme della PAC della signora Commissario Fischer Boel, non di protezionismo, anche se camuffato. La verità è che le persone si preoccupano del prezzo del petrolio e dello scontrino della spesa più dei grandi obiettivi della nostra Unione. Oggi nessuno dovrebbe dire: “ ” (“Che mangino ”). Il Presidente in carica del Consiglio ha giustamente posto l’accento sulla migrazione. Ma quest’ultima sarà gestibile solo quando gestiremo la disperazione che fa sì che si corrano tutti questi rischi per entrare nel nostro territorio. Dovrebbero esistere strade per la migrazione legale, una serie di misure restrittive sul traffico di esseri umani, e la riforma della nostra politica agricola che avvii la crescita nei paesi di origine. Sarebbe ottimistico chiedere alla Presidenza francese di liberalizzare i mercati. Ma per portare la sicurezza al nostro interno, dobbiamo portare speranza oltrefrontiera. Esiste un altro modo in cui la Presidenza francese può aprire nuove strade. La Francia ci ha dato i diritti dell’uomo. Adesso deve guidare la loro tutela. All’interno, esercitando pressione con la direttiva antidiscriminazione. All’estero: consolidando la pace nei Balcani in un’Unione europea futura; impiegando l’Unione per il Mediterraneo per rafforzare i diritti umani nell’Africa settentrionale; e alleandoci nei nostri rapporti con la Russia e condannando i divieti della Cina imposti ai dissidenti. Signor Presidente in carica del Consiglio, non vada a Pechino. Faccia un gioco di squadra. Fu Voltaire a dirci: “Gli uomini sono eguali; non la nascita, ma la virtù fa la differenza.”"@it12
"Gerb. pirmininke, aš norėčiau išdėstyti Tarybos pirmininkui, kad Airijos balsavimas prieš sutartį padarė jo įspūdingai parengtą pirmininkavimą problemiškesnį. Be to, jis padarė praktiškos, problemas sprendžiančios Europos argumentus tvirtesnius nei kada nors anksčiau. EN Ir imdamasi lyderės vaidmens Europa gali pademonstruoti savo dorybingumą ir pareikalauti, kad būtų pripažįstamas kiekvieno vyro ar moters orumas. Tarybos pirmininke, siekiant tikslo jums reikia suformuoti sutarimą. Jums reikia, kad Parlamentas, Taryba ir Komisija dirbtų pagal bendrą darbotvarkę, kurią nustatė 27 valstybės narės ir šis Parlamentas. Jeigu mes ketiname ginčytis, turime ginčytis dėl darbotvarkės, o ne dėl jos pranešėjų. Jūs įsivėlėte į ginčus su ECB prezidentu ir dviem Komisijos nariais, bet jie atstovauja mūsų Sąjungai ir politikai, dėl kurios esame susitarę. Skaldyti ir valdyti nėra europiečių metodas. Mes turime laikytis savo principų, bet dirbti kartu siekiant savo bendrų tikslų. Gerb. pirmininke, aš žinau, kad artėju prie pabaigos, tačiau prašau duoti man kartu su Carlos Bruni vyru. Tarybos pirmininke, jeigu jūs laikysitės savo principų ir mes dirbsime kartu siekdami bendrų tikslų – t. y., jei darysite tai, liberalai ir demokratai dirbs su jumis. Kiekvieną dieną energijos ir klimato kaitos dokumentų paketai tampa vis labiau neatidėliotini. PVM ribojimas yra trumpalaikė dovanėlė: Europa turėtų mažinti savo priklausomybę nuo naftos ir dujų. Mums reikia daug daugiau investuoti į atsinaujinančios energijos šaltinius: nedidelius ir pritaikytus vietai, siekiant sumažinti namų ūkių sąskaitas, pavyzdžiui, pasinaudojant Viduržemio regiono sąjunga, siekiant investuoti į aukštos įtampos saulės šilumos energijos gamybą Šiaurės Afrikoje. Antradienį G8, kurio šalys beveik dviejų trečdalių pasaulio CO kiekio šaltinis, patvirtino išmetamų teršalų mažinimo 50% tikslą. Tačiau sparčiai augančios ekonomikos šalys yra teisios sakydamos, kad tikslas turėtų būti didesnis – galbūt 80% – ir turėti tarpinius tikslus. Siekiant stabilizuoti maisto produktų kainas, mums reikia gerų idėjų, pavyzdžiui, paskutinių Komisijos nario Fischerio Boelp BŽŪP reformų, o ne vis dėlto užmaskuoto protekcionizmo. Tiesą sakant, žmonėms labiau rūpi benzino kaina ir duonos sąskaita nei grandioziniai mūsų Sąjungos tikslai. Šiandien niekas neturėtų sakyti („Tegul jie valgo pyragą“). Tarybos pirmininkas teisus siekdamas sutelkti dėmesį į migraciją. Tačiau migracija bus valdoma tik tada, kai mes valdysime nusivylimą, kuris veda prie tiek daug pavojų, kurių gali kilti. Šiuo atveju turėtų būti teisėtos migracijos keliai, griežtos priemonės prekybos žmonėmis atžvilgiu ir mūsų ūkių politikos reforma siekiant duoti impulsą augimui kilmės šalyse. Galbūt optimistiška prašyti pirmininkaujančios Prancūzijos, kad liberalizuotų rinkas. Tačiau norėdami užtikrinti saugumą savo teritorijoje, mes turime užtikrinti viltis už jos ribų. Yra kitas kelias, kuriuo pirmininkaujanti Prancūzija gali žengti pirmus žingsnius. Prancūzija suteikė mums vyrų teises. Dabar Prancūzija turi būti pirma jas ginant. Tėvynėje: iš anksto spausdama kovos su diskriminacija direktyva. Užsienyje: įtvirtindama taiką Balkanuose Europos Sąjungos perspektyvoje pasinaudodama Viduržemio jūros regiono sąjunga siekiant pagerinti žmogaus teisių padėtį Šiaurės Afrikoje ir sujungdama mūsų sandėrius su Rusija bei pasmerkdama Kinijos griežtas priemones disidentų atžvilgiu. EN . Tarybos pirmininke, nevykite į Pekiną. Žaiskite komandinį žaidimą. Būtent Volteras mums sakė: „Mirtingieji yra lygūs; ne gimimas, o vien tik dorybė sukuria skirtumą.“"@lt14
"grupas vārdā. Priekšsēdētāja kungs, es vēlētos aizrādīt Padomes priekšsēdētājam, ka Līguma noraidījums Īrijas referendumā ir sagādājis problemātisku situāciju tik iespaidīgi sagatavotajai prezidentūrai. Tas arī skaidrāk nekā jebkad agrāk norāda uz vajadzību pēc pragmatiskas Eiropas, kas spēj risināt problēmas. Uzņemoties vadošo lomu, Eiropa var nodemonstrēt savu tikumu un pieprasīt cieņpilnu izturēšanos pret ikvienu cilvēku. Padomes priekšsēdētāja kungs, lai gūtu sekmes, jums būs jāpanāk vienprātība. Jums būs jāpanāk, lai Parlaments, Padome un Komisija kopīgi strādātu pie vienotās darba kārtības, ko noteikušas 27 dalībvalstis un Parlaments. Ja mums nāksies strīdēties, tad strīdam jābūt par saturu, nevis tā izstrādātājiem. Jūs esat iesaistījies polemikā ar ECB prezidentu un diviem komisāriem, taču viņi pārstāv Savienību un politikas virzienus, par kuriem esam vienojušies. Eiropai nepiedien skaldīt un valdīt. Mums ir jāpieturas pie saviem principiem, bet jāsadarbojas kopējo mērķu sasniegšanas labad. Priekšsēdētāja kungs, es zinu, ka man jābeidz runāt, tomēr es lūdzu vēl „ ” (‘tikai sešdesmit sekundes — pēdējo minūti’), kuru es gribētu veltīt Karlas Bruni vīram. Padomes priekšsēdētāja kungs, ja jūs aizstāvēsiet savus principus un sekmēsiet sadarbību kopēju mērķu sasniegšanā, mēs, liberāļi un demokrāti, sadarbosimies ar jums. Ar katru dienu aizvien aktuālāka kļūst enerģētikas un klimata pakete. PVN ierobežošana ir īslaicīgs mierinājums; ir jāierobežo Eiropas atkarība no naftas un gāzes. Mums ir vajadzīgi ieguldījumi atjaunojamajā enerģijā, piemēram, nelieli un vietēja mēroga ieguldījumi, kas samazinātu mājsaimniecību rēķinus, un liela apjoma ieguldījumi, piemēram, Vidusjūras savienības ieguldījums augstsprieguma saules enerģijas ražošanā Ziemeļāfrikā. G8 valstis, kas rada gandrīz divas trešdaļas no visas pasaules CO emisijām, otrdien apstiprināja mērķi emisiju samazināšanai par 50 %. Tomēr jaunās ekonomikas valstis pamatoti prasa, lai šis mērķis būtu vēl augstāks — iespējams, 80 % — iekļaujot starpposma mērķus. Pārtikas cenu stabilizēšanai mums ir vajadzīgas tādas labas idejas kā komisāres nesen veiktās KLP reformas, un nevis protekcionisms, lai kā tas tiktu maskēts. Patiesībā cilvēkiem daudz vairāk rūp degvielas un maizes cenas, nevis Savienības grandiozie mērķi. Šodien neviens nedrīkstētu teikt: „ ” (‘Tad lai viņi ēd kūkas!’) Padomes priekšsēdētājs pamatoti pievērsa uzmanību migrācijas jautājumam. Taču migrācijas jautājums būs risināms tikai tad, ja spēsim novērst izmisuma cēloni, kas liek tik daudziem riskēt ar visu, lai nokļūtu šeit. Ir vajadzīgi likumīgi migrācijas ceļi, jāapkaro cilvēku kontrabanda, jāveic reformas mūsu lauksaimniecības politikā, lai veicinātu izaugsmi izcelsmes valstīs. Laikam būtu pārāk optimistiski prasīt, lai Francijas prezidentūra liberalizē tirgus. Tomēr drošība šaipus mūsu robežām ir atkarīga no cerības ārpus tām. Francijas prezidentūrai ir vēl kāda iespēja, kā izveidot jaunu pamatu. Francija mums ir devusi cilvēktiesības. Tagad Francijai jābūt galvenajai to aizstāvei. Savās mājās tai jāpasteidzina pretdiskriminācijas direktīvas pieņemšana. Savukārt ārzemēs tai Eiropas nākotnes vārdā jānostiprina miers Balkānos, ar Vidusjūras savienības palīdzību jāuzlabo cilvēktiesības Ziemeļāfrikā, jābūt saliedētai darījumos ar Krieviju un jānosoda Ķīnas represijas pret disidentiem. Padomes priekšsēdētāja kungs, nebrauciet uz Pekinu. Spēlējiet komandā. Voltērs reiz teica: „Mirstīgie ir vienlīdzīgi; nevis izcelsme, bet vienīgi tikums padara tos atšķirīgus.”"@lv13
"Mr President, I would put it to the President-in-Office that the Irish vote against the Treaty has made his impressively prepared presidency more problematic. It has also made the case for a practical, problem-solving Europe stronger than ever. And by taking a lead, Europe can demonstrate its virtue and demand that the dignity of every man and woman be recognised. President-in-Office, to succeed, you will need to build consensus. You will need Parliament, Council and Commission to work together to a common agenda set by 27 Member States and this House. If we are to argue, it must be about that agenda, not its messengers. You have plunged into a polemic with the President of the ECB and with two Commissioners, but they represent our Union and the policies we have agreed. It is not the European way to divide and rule. We must stand on our principles but work together to achieve our common goals. Monsieur le Président, je sais, j'arrive à la fin, mais devant le mari de Mme Carla Bruni, vous me donnez "soixante petites secondes pour ma dernière minute". President-in-Office, if you stand on your principles and let us work together to achieve common goals, if you do that, Liberals and Democrats will work with you. The energy and climate packages become more urgent every day. Capping VAT is a short-term sop: Europe should be cutting its dependence on oil and gas. We need much more investment in renewable energy: small-scale and localised to bring household bills down, and large-scale, such as using the Union for the Mediterranean to invest in high-voltage solar thermal power production in North Africa. On Tuesday the G8, which is the source of nearly two thirds of the world’s CO approved an emissions-reduction target of 50%. But the emerging economies are right to say that the target should be higher – perhaps 80% – with interim targets. To stabilise food prices we need good ideas, such as the recent CAP reforms of Commissioner Fischer Boel, not protectionism, however disguised. The truth is that people care more about the petrol price and the bread bill than about the grand aims of our Union. Today nobody should say (‘Let them eat cake’). The President-in-Office is right to put the focus on migration. But migration will be manageable only when we manage the despair that leads so many to risk so much to come here. There should be routes for legal migration, a crackdown on people-smuggling, and reform of our farm policy to kick-start growth in the countries of origin. It may be optimistic to ask a French presidency to liberalise markets. But to bring security within our borders we must bring hope beyond them. There is another way in which the French presidency can break new ground. France gave us the Rights of Man. Now France must lead in their defence. At home, by pressing ahead with the anti-discrimination directive. Abroad: by anchoring peace in the Balkans in a European Union future; by using the Union for the Mediterranean to improve human rights in North Africa; and by uniting in our dealings with Russia and condemning China’s crackdown on dissent. Monsieur le Président en exercice, n'allez pas à Pékin. Jouez collectif. C'est Voltaire qui nous a dit: "Les mortels sont égaux; ce n'est pas la naissance, c'est la seule vertu qui fait la différence.""@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, ik wil tegen de fungerend voorzitter van de Raad zeggen dat de Ierse stem tegen het Verdrag diens indrukwekkende voorbereiding op het voorzitterschap problematischer heeft gemaakt. Het heeft ook de zaak van een doelmatig, probleemoplossend Europa sterker dan ooit gemaakt. En door het voorbeeld te geven, kan Europa deugd tonen en eisen dat de waardigheid van iedere man en vrouw wordt erkend. Fungerend voorzitter van de Raad, voor succes moet u werken aan een consensus. U hebt het Parlement, de Raad en de Commissie nodig om een gemeenschappelijke agenda op te stellen voor 27 lidstaten en dit Huis. Als we gaan debatteren, moet het over die agenda gaan in plaats van over de boodschappers. U hebt zich gestort in een polemiek met de president van de ECB en met twee commissarissen, maar zij vertegenwoordigen onze Unie en het beleid dat we zijn overeengekomen. Tweedracht zaaien om beter te kunnen heersen, is niet de Europese manier doen. We moeten opkomen voor onze principes, maar samenwerken om onze gemeenschappelijke doelen te bereiken. Mijnheer de Voorzitter, ik weet dat mijn tijd op is, maar geeft u mij nog (zestig kleine seconden voor mijn laatste minuut) met Carla Bruni’s echtgenoot. Fungerend voorzitter van de Raad, als u opkomt voor uw principes en ons samen laat werken aan het bereiken van gemeenschappelijke doelen, als u dat doet, zullen liberalen en democraten met u samenwerken. De energie- en klimaatpakketten worden met de dag urgenter. Het maximeren van de BTW is een zoethoudertje voor de korte termijn: de EU moet haar afhankelijkheid van olie en gas verminderen. We moeten veel meer investeren in duurzame energie: op kleine, lokale schaal om de rekeningen van de huishoudens omlaag te brengen, en op grote schaal, zoals het benutten van de Mediterrane Unie, om te investeren in de productie van zonne-energie in Noord-Afrika. Op dinsdag heeft de G8, die de bron vormt van tweederde van CO emissie ter wereld, een uitstootbeperking met vijftig procent als doelstelling aanvaard. Maar de opkomende economieën zeggen terecht dat de lat hoger moet liggen, misschien op tachtig procent, met tussentijdse doelstellingen. Om de voedselprijzen te stabiliseren hebben we goede ideeën nodig zoals de recente GLB-hervormingen van commissaris Fischer Boel, geen protectionisme in welke vermomming dan ook. De waarheid is dat mensen zich meer zorgen maken over de benzineprijs en de prijs van een brood dan over de grote doelen van onze Unie. Vandaag moet niemand zeggen: (dan eten ze toch luxebroodjes). De fungerend voorzitter van de Raad vestigt terecht de aandacht op migratie. Maar migratie is slechts beheersbaar als we erin slagen de wanhoop te beteugelen die zovelen ertoe brengt alles te riskeren om hier te komen. Er moeten wegen komen voor legale migratie, maatregelen tegen mensensmokkel en een herziening van ons landbouwbeleid voor een snelle groei in de landen van herkomst. Het is misschien optimistisch aan het Franse voorzitterschap te vragen markten te liberaliseren. Maar om veiligheid binnen onze grenzen te brengen, moeten we hoop voorbij onze grenzen brengen. Er is nog een andere manier waarop het Franse voorzitterschap nieuwe paden kan betreden. Frankrijk gaf ons de rechten van de mens. Nu moet Frankrijk voorgaan in de verdediging daarvan. Thuis door vaart te maken met de anti-discriminatierichtlijn. In het buitenland: door vrede in de Balkan te verankeren in de toekomst van de Europese Unie; door de Unie in te zetten voor het Middellandse Zeegebied ter verbetering van de mensenrechten in Noord-Afrika; en door eenheid te brengen in onze betrekkingen met Rusland en door China’s campagne tegen dissidenten te veroordelen. Fungerend voorzitter van de Raad, ga niet naar Peking.Speel in teamverband. Voltaire zei eens: “De doden zijn gelijk; het is niet de geboorte, maar alleen de deugd die het verschil uitmaakt.”"@nl3
"Panie przewodniczący! Chciałbym zwrócić uwagę urzędującemu przewodniczącemu, że irlandzkie głosowanie przeciwko traktatowi przysporzy kłopotów tej tak wspaniale przygotowanej prezydencji. Ponadto, głosowanie to potwierdza bardziej niż cokolwiek innego zasadność budowania Europy praktycznej, nastawionej na rozwiązywanie problemów. Przejmując pałeczkę, Europa może dowieść swej cnoty i domagać się szacunku dla godności każdego mężczyzny i każdej kobiety. Panie urzędujący przewodniczący! Aby odnieść sukces, będzie pan musiał osiągnąć consensus. Będzie pan potrzebował współpracy ze strony Parlamentu, Rady i Komisji na rzecz realizacji wspólnych celów ustanowionych przez 27 państw członkowskich i tę Izbę. Jeśli mamy się spierać, spierajmy się o program, a nie o posłańców. Wdał się pan w polemikę z prezesem EBC i dwoma komisarzami, a przecież oni reprezentują naszą Unię oraz zasady, jakie sami uzgodniliśmy. „Dziel i rządź” to nie europejski sposób wykonywania władzy. Musimy bronić naszych zasad, ale współpracować w realizacji naszych wspólnych celów. Panie przewodniczący! Wiem, że zbliżam się do końca, ale proszę o „soixante petites secondes pour ma dernière minute” z mężem Carli Bruni. Panie urzędujący przewodniczący! Jeśli będzie pan bronił swoich zasad i pozwoli nam pan na współpracę w realizacji naszych wspólnych celów, jeśli pan to uczyni, Liberałowie i Demokraci będą z panem współpracować. Sprawa pakietów energetycznych i klimatycznych z dnia na dzień staje się coraz bardziej paląca. Ustalenie górnego limitu podatku VAT to rozwiązanie dobre na krótką metę: Europa powinna starać się uniezależnić w zakresie dostaw ropy naftowej i gazu. Potrzeba nam kolejnych inwestycji w energię odnawialną – przedsięwzięć na mniejszą skalę o charakterze lokalnym, które pozwolą nam obniżyć domowe rachunki za energię, a także na wielką skalę, takich jak wykorzystanie Unii na rzecz regionu Morza Śródziemnego, aby zainwestować w Afryce Północnej w produkcję energii wysokiego napięcia pochodzącej z energii słonecznej. We wtorek grupa G8, odpowiedzialna za niemal dwie trzecie łącznej emisji CO zatwierdziła cel zmniejszenia emisji o 50%. Jednak gospodarki wschodzące mają rację twierdząc, że cel powinien być wyższy – może nawet sięgać 80% – i uwzględniać cele pośrednie. Aby ustabilizować ceny żywności, potrzebujemy dobrych pomysłów, takich, jak reformy WPR, proponowane ostatnio przez komisarza Fischera Boela, a nie protekcjonizmu, nieważne, w jakim przebraniu. Prawda jest taka, że ludzie bardziej dbają o ceny paliw i chleba, niż o szczytne dążenia naszej Unii. Dziś nikt nie powinien mówić: („Niech jedzą ciastka”). Urzędujący przewodniczący słusznie skupia uwagę na migracji. Jednakże migrację będzie można kontrolować dopiero, gdy uda nam się zapanować nad desperacją, która skłania tak wielu ludzi do najwyższego ryzyka, aby się tu dostać. Powinny istnieć drogi legalnej migracji, powinniśmy rozprawić się z przemytem ludzi i zreformować naszą politykę rolną, aby ożywić wzrost w krajach pochodzenia. Wnioskowanie do francuskiej prezydencji o liberalizację rynków jest być może dowodem optymizmu. Jednakże, chcąc zapewnić sobie bezpieczeństwo wewnątrz naszych granic, musimy dać nadzieję tym, którzy znaleźli się po ich drugiej stronie. Francuska prezydencja może też doprowadzić do przełomu w jeszcze jednej dziedzinie. Francja dała nam prawa człowieka. Teraz Francja jako pierwsza powinna stanąć w ich obronie: u siebie w kraju, wdrażając dyrektywę antydyskryminacyjną, za granicą – jako propagator pokoju na Bałkanach, znajdując dla nich miejsce w Unii Europejskiej przyszłości; wykorzystując Unię na rzecz regionu Morza Śródziemnego dla skuteczniejszej ochrony praw człowieka w Afryce Północnej; a także wprowadzając jednolity front w naszych stosunkach z Rosją i potępiając chiński sposób rozprawiania się z przeciwnikami politycznymi. Panie urzędujący przewodniczący! Proszę nie jechać do Pekinu. Grajmy w jednej drużynie! To Wolter powiedział: „Śmiertelnicy są równi; to nie urodzenie, lecz jedynie cnota sprawia, że są różni.”"@pl16
"Senhor Presidente, diria ao Senhor Presidente em exercício que o voto irlandês contra o Tratado tornou a sua Presidência, aliás preparada de forma notável, , mais problemática. De igual forma, o "não" irlandês torna imprescindível uma Europa com capacidade para resolver problemas na prática mais forte do que nunca. E assumindo a liderança, a Europa pode demonstrar a sua virtude e exigir o reconhecimento da dignidade de todos os homens e de todas as mulheres. Senhor Presidente em exercício, para ser bem sucedido, terá de reunir consensos. Precisará que o Parlamento, o Conselho e a Comissão trabalhem em conjunto numa agenda comum definida pelos 27 Estados-Membros e por esta Assembleia. Se houver discussões, que sejam sobre a referida agenda, não sobre os seus mensageiros. Vossa Excelência mergulhou numa polémica com o Presidente do BCE e com dois comissários, mas estes representam a nossa União e as políticas por nós acordadas. Na Europa, não dividimos para melhor reinarmos. Temos de defender os nossos princípios, mas é igualmente necessário trabalharmos conjuntamente para alcançarmos os nossos objectivos comuns. Senhor Presidente, sei que estou quase a terminar, mas, por favor, conceda-me " " com o marido de Carla Bruni. Senhor Presidente em exercício, se defender os seus princípios e nos permitir trabalharmos juntos para atingirmos objectivos comuns, se assim fizer, os liberais e os democratas trabalharão consigo. Os pacotes sobre energia e alterações climáticas tornam-se mais urgentes a cada dia que passa. O plafonamento do IVA é um paliativo de curto prazo: a Europa deveria estar a reduzir a sua dependência do petróleo e da gasolina. Necessitamos de muito mais investimento nas energias renováveis: investimento de pequena escala e localizado para reduzir as contas domésticas e investimento de grande escala, nomeadamente na produção de energia solar termodinâmica de alta voltagem no Norte de África através da União para o Mediterrâneo. Na terça-feira, o G8, que constitui a fonte de quase dois terços do CO mundial, aprovou um objectivo de redução das emissões de 50%. Porém, as economias emergentes têm razão em afirmar que o objectivo deveria ser mais elevado – talvez 80% – com metas intermédias. Para estabilizarmos o preço dos produtos alimentares, necessitamos de boas ideias, como as recentes reformas da PAC do senhor Comissário Fischer Boel, e não de proteccionismo, por mais disfarçado que esteja. A verdade é que as pessoas se preocupam mais com o preço do petróleo e com a conta da padaria do que com os grandes objectivos da nossa União. Hoje ninguém deveria afirmar " " ("Que comam brioches"). O senhor Presidente em exercício tem razão ao colocar a ênfase na migração. Contudo, a migração só será abordada com sucesso quando abordarmos o desespero que leva tantas pessoas a arriscarem tanto para virem até à Europa. Deveria haver rotas para a migração legal, medidas repressivas do tráfico humano e uma reforma da nossa política agrícola para impulsionar a produção nos países de origem. Pode ser optimista da minha parte pedir à Presidência francesa que liberalize os mercados. Porém, para alcançarmos a segurança dentro das nossas fronteiras, temos de levar a esperança aos países terceiros. Existe outra matéria em que a Presidência francesa pode ser pioneira. A França deu-nos os Direitos do Homem. Agora, a França tem de liderar a sua defesa. Na Europa, avançando com a Directiva "Antidiscriminação". No estrangeiro, ancorando a paz nos Balcãs ao futuro da União Europeia; recorrendo à União para o Mediterrâneo para melhorar a situação dos direitos humanos no Norte de África; negociando em bloco com a Rússia e condenando as medidas repressivas da China relativas aos dissidentes. Senhor Presidente em exercício, não vá a Pequim. Jogue em equipa. Foi Voltaire que nos disse: "Os mortais são iguais; não é o nascimento, mas apenas a virtude que estabelece a diferença entre eles"."@pt17
"Mr President, I would put it to the President-in-Office that the Irish vote against the Treaty has made his impressively prepared presidency more problematic. It has also made the case for a practical, problem-solving Europe stronger than ever. And by taking a lead, Europe can demonstrate its virtue and demand that the dignity of every man and woman be recognised. President-in-Office, to succeed, you will need to build consensus. You will need Parliament, Council and Commission to work together to a common agenda set by 27 Member States and this House. If we are to argue, it must be about that agenda, not its messengers. You have plunged into a polemic with the President of the ECB and with two Commissioners, but they represent our Union and the policies we have agreed. It is not the European way to divide and rule. We must stand on our principles but work together to achieve our common goals. Monsieur le Président, je sais, j'arrive à la fin, mais devant le mari de Mme Carla Bruni, vous me donnez "soixante petites secondes pour ma dernière minute". President-in-Office, if you stand on your principles and let us work together to achieve common goals, if you do that, Liberals and Democrats will work with you. The energy and climate packages become more urgent every day. Capping VAT is a short-term sop: Europe should be cutting its dependence on oil and gas. We need much more investment in renewable energy: small-scale and localised to bring household bills down, and large-scale, such as using the Union for the Mediterranean to invest in high-voltage solar thermal power production in North Africa. On Tuesday the G8, which is the source of nearly two thirds of the world’s CO approved an emissions-reduction target of 50%. But the emerging economies are right to say that the target should be higher – perhaps 80% – with interim targets. To stabilise food prices we need good ideas, such as the recent CAP reforms of Commissioner Fischer Boel, not protectionism, however disguised. The truth is that people care more about the petrol price and the bread bill than about the grand aims of our Union. Today nobody should say (‘Let them eat cake’). The President-in-Office is right to put the focus on migration. But migration will be manageable only when we manage the despair that leads so many to risk so much to come here. There should be routes for legal migration, a crackdown on people-smuggling, and reform of our farm policy to kick-start growth in the countries of origin. It may be optimistic to ask a French presidency to liberalise markets. But to bring security within our borders we must bring hope beyond them. There is another way in which the French presidency can break new ground. France gave us the Rights of Man. Now France must lead in their defence. At home, by pressing ahead with the anti-discrimination directive. Abroad: by anchoring peace in the Balkans in a European Union future; by using the Union for the Mediterranean to improve human rights in North Africa; and by uniting in our dealings with Russia and condemning China’s crackdown on dissent. Monsieur le Président en exercice, n'allez pas à Pékin. Jouez collectif. C'est Voltaire qui nous a dit: "Les mortels sont égaux; ce n'est pas la naissance, c'est la seule vertu qui fait la différence.""@ro18
"v Vážený pán predseda, chcel by som povedať úradujúcemu predsedovi Rady, že írske hlasovanie proti Zmluve urobilo jeho impozantne pripravené predsedníctvo problematickejším. Takisto sa viac ako kedykoľvek predtým posilnil prípad pre praktickú Európu schopnú riešiť problémy. Prevzatím vedúcej úlohy môže Európa preukázať svoju cnosť a žiadať, aby sa uznala dôstojnosť každého muža a ženy. Úradujúci predseda, aby ste uspeli, budete potrebovať nájsť konsenzus. Budete potrebovať Parlament, Radu a Komisiu, aby spoločne pracovali na programe stanovenom 27 členskými štátmi a týmto Parlamentom. Ak sa máme dohodnúť, tak to musí byť o programe, nie o jeho posloch. Dostali ste sa do polemiky s predsedom ECB a s dvoma komisármi, ale tí predstavujú našu Úniu a nami dohodnuté politiky. Toto nie je európsky spôsob rozdeľuj a panuj. Musíme trvať na našich zásadách, ale spolupracovať, aby sme dosiahli spoločné ciele. Vážený pán predseda, viem, že už mám končiť, ale prosím, dajte mi šesťdesiat sekundičiek mojej poslednej minúty s manželom Carly Bruniovej. ( ) Úradujúci predseda, ak zotrváte na svojich zásadách a dovolíte nám pracovať s cieľom dosiahnuť spoločné ciele, ak tak urobíte, liberáli a demokrati budú s vami spolupracovať. Energetické a klimatické balíky sú každým dňom urgentnejšie. Zníženie DPH je len krátkodobým ústupkom: Európa by mala znížiť svoju závislosť od ropy a plynu. Potrebujeme oveľa viac investícií do obnoviteľných energií: tie s malým rozsahom a lokalizované, aby sa znížili účty domácností, a tie s veľkým rozsahom, ako je napríklad využívanie Stredomorskej únie s cieľom investovať do vysokonapäťovej solárnej termálnej výroby elektriny v Južnej Afrike. V utorok štáty G8, ktoré sú zdrojom takmer dvoch tretín svetového CO schválili cieľ zníženia emisií o 50 %. Ale rozvíjajúce sa hospodárstva majú pravdu, keď hovoria, že tento cieľ by mal byť vyšší – možno 80 % – spolu s predbežnými cieľmi. Na to, aby sme stabilizovali ceny potravín, potrebujeme dobré nápady, ako napríklad nedávna reforma SPP komisárky Fischer Boelovej, a nie protekcionizmus, akokoľvek maskovaný. Pravdou je, že ľudia sa starajú viac o ceny benzínu a účet za chlieb ako o veľké ciele našej Únie. Dnes by nikto nepovedal (Keď nemajú chlieb, nech jedia koláče). Úradujúci predseda má pravdu v tom, zamerať sa na migráciu. Ale migrácia sa bude dať riadiť len vtedy, ak sa nám podarí riadiť zúfalstvo, ktoré toľkých ženie, aby riskovali tak veľa len preto, aby sem prišli. Mali by existovať cesty pre legálnu imigráciu, tvrdé zásahy proti tým, ktorí obchodujú s ľuďmi, a reforma našej poľnohospodárskej politiky, aby sa tak nakopol rast v krajinách pôvodu. Môže sa zdať optimistické žiadať francúzske predsedníctvo, aby liberalizovalo trhy. Ale aby sme priniesli bezpečnosť v rámci našich hraníc, musíme priniesť nádej spoza nich. Existuje iný spôsob, ako môže francúzske predsedníctvo urobiť prelom. Francúzsko nám dalo ľudské práva. Teraz musí byť Francúzsko na čele ich bránenia. Doma neúnavne pokračovať s antidiskriminačnou smernicou. V zahraničí: nastolením mieru na Balkáne pre budúcnosť Európskej únie, využitím Stredomorskej únie s cieľom zlepšiť ľudské práva v Severnej Afrike a spojením našich obchodov s Ruskom a v Číne odsúdením tvrdého zásahu proti tým, ktorí nesúhlasia. Úradujúci predseda, nechoďte do Pekingu. Hrajte tímovú hru. Voltaire raz povedal: „Ľudia sú si rovní, nie je to narodenie, ale cnosť, čo nás medzi sebou odlišuje.“"@sk19
". – Gospod predsednik, gospodu predsedujočemu Svetu želim povedati, da je irsko glasovanje proti Pogodbi otežilo njegovo prepričljivo pripravljeno predsedstvo. Prav tako je okrepilo razloge za praktično Evropo, ki rešuje vprašanja. . – S prevzemanjem vodilne vloge lahko pokaže Evropa svojo vrlino ter zahteva spoštovanje dostojanstva vsakega moškega in ženske. Gospod predsedujoči Svetu, za uspeh morate doseči soglasje. Potrebovali boste sodelovanje Parlamenta, Sveta in Komisije, da se oblikuje skupen program 27 držav članic in tega parlamenta. Če bomo razpravljali, moramo razpravljati o programu in ne o tistih, ki so ga predložili. S predsednikom Evropske centralne banke in dvema komisarjema ste se spustili v prepir, vendar predstavljajo oni našo Unijo ter politike, ki smo jih sprejeli. Evropski način ni način delitve in vladanja. Spoštovati moramo naša načela in sodelovati za dosego skupnih ciljev. . Gospod predsednik, zavedam se, da moram končati, vendar vas prosim, da mi dovolite še eno minuto z možem gospe Carle Bruni. . – Gospod predsedujoči Svetu, če boste spoštovali vaša načela in nam omogočili skupno prizadevanje za dosego skupnih ciljev, potem bomo liberalci in demokrati sodelovali z vami. Energetski in podnebni paket postajata vedno bolj nujna. Omejitev DDV je kratkoročna rešitev: Evropa se mora rešiti svoje odvisnosti od nafte in plina. Potrebujemo več naložb v obnovljive vire energije: male in lokalizirane, da se zmanjšajo računi gospodinjstev ter velike, kot je uporaba Unije za Sredozemlje pri naložbah v proizvajanje visokonapetostne sončne toplotne energije v Afriki. V torek je odobrila G8, ki je vir skoraj dveh tretjin svetovnega CO 50 % cilj za zmanjšanje emisij. Vendar rastoča gospodarstva pravilno poudarjajo, da bi moral biti cilj višji, mogoče 80 %, za vmesne cilje. Za stabilizacijo cen hrane potrebujemo dobre zamisli, kot so nedavne reforme skupne kmetijske politike gospe komisarke Fischer Boel in ne protekcionizma v kakršni koli prikriti obliki. Resnica je, da so zaskrbljeni ljudje bolj glede cene goriva in računa za kruh ter ne toliko glede velikih ciljev naše Unije. Danes ne sme nihče reči „ “ („če nimajo kruha naj jedo potico“). Gospod predsedujoči Svetu pravilno izpostavlja priseljevanje. Vendar bomo rešili vprašanje priseljevanja šele takrat, ko bomo rešili vprašanje obupa, zaradi katerega številni ljudje tvegajo zelo veliko, da lahko pridejo sem. Zagotoviti bi morali poti za zakonito priseljevanje, odpraviti tihotapljenje ljudi in izboljšati našo kmetijsko politiko, da bo spodbudila rast v matičnih državah. Mogoče je preveč optimistično pozvati francosko predsedstvo, da liberalizira trge. Vendar moramo za varnost znotraj naših meja zagotoviti upanje izven naših meja. Obstaja še en način, na katerega lahko francosko predsedstvo naredi nekaj novega. Francija nam je dala človekove pravice. Zdaj mora voditi Francija njihovo obrambo. Doma z nadaljnjim spodbujanjem protidiskriminacijske direktive. V tujini: z zagotavljanjem miru na Balkanu v prihodnosti Evropske unije; z uporabo Unije za Sredozemlje za izboljšanje položaja človekovih pravic v Severni Afriki; s poenotenjem naših odnosov z Rusijo ter obsodbo kitajskega zatiranja različnih mnenj. . Gospod predsedujoči Svetu, ne smete v Peking. Sodelujte v skupinski igri. Voltaire nam je povedal: „Smrtniki so enaki; različni so zaradi vrlin, ne zaradi rojstva.“"@sl20
"Herr talman! Jag vill till rådets ordförande säga att det faktum att Irland röstade nej till fördraget har gjort hans noggrant förberedda ordförandeskap mer problematiskt. Det innebär också att behovet av ett EU som kan handla praktiskt och lösa problem har blivit större än någonsin. Och genom att ta initiativet kan EU visa prov på handlingsförmåga och kräva ett erkännande av varje människas värde. Herr rådsordförande! För att lyckas måste ni söka samförstånd. Ni måste få parlamentet, rådet och kommissionen att arbeta tillsammans enligt en gemensam dagordning som fastställs av 27 medlemsstater och parlamentet. Om vi måste tvista ska det vara om denna dagordning, inte om dess budbärare. Ni har gått i polemik med ECB:s ordförande och med två kommissionsledamöter, men de representerar vår gemenskap och den politik vi enats om. Det är inte Europas stil att söndra och härska. Vi måste hålla på våra principer men också arbeta tillsammans för att nå våra gemensamma mål. Herr talman! Jag ska snart avsluta, men var snäll och ge mig ”soixante petites secondes pour ma dernière minute” med Carla Brunis make. Herr rådsordförande! Om ni håller på era principer och verkligen låter oss arbeta tillsammans för att uppnå gemensamma mål, då kommer vi liberaler och demokrater att samarbeta med er. Energi- och klimatpaketen blir mer angelägna för varje dag som går. Att sätta ett tak för momsen ger kortvarig tröst: EU måste minska sitt beroende av olja och gas. Vi behöver investera mycket mer i förnybar energi: småskaliga satsningar, avsedda att minska hushållens kostnader, och storskaliga, som att använda oss av unionen för Medelhavsområdet för att investera i produktion av högspänningsel med hjälp av Nordafrikansk solkraft. G8-länderna – som genererar nästan två tredjedelar av världens koldioxid – godkände i tisdags ett mål om att minska utsläppen med 50 procent. Men tillväxtekonomierna har rätt i att målet borde vara högre satt – till kanske 80 procent – och innefatta delmål. För att stabilisera livsmedelspriserna behöver vi goda idéer – som kommissionsledamot Mariann Fischer Boels nyligen genomförda reformer av den gemensamma jordbrukspolitiken – inte protektionism, i vilken form den än visar sig. Sanningen är den att människor bryr sig mer om priset på bensin och bröd än om gemenskapens storslagna mål. Numera ska ingen säga (”Låt dem äta bakelser”). Rådsordföranden gör rätt i att sätta fokus på migrationsfrågan. Men vi kan inte hantera migrationen förrän vi lärt oss hantera den hopplösa situation som får så många att riskera så mycket för att komma hit. Det behövs lagliga migrationsvägar, kraftåtgärder mot människosmuggling och reformer av jordbrukspolitiken i syfte att få fart på tillväxten i ursprungsländerna. Det kan tyckas optimistiskt att be ett franskt ordförandeskap att liberalisera marknaderna. Men för att skapa trygghet inom våra gränser måste vi skapa möjligheter bortom dem. Det franska ordförandeskapet kan bryta ny mark på ytterligare ett sätt. Frankrike gav oss mänskliga rättigheter – nu måste Frankrike gå i spetsen för deras försvar. Hemmavid, genom att driva på arbetet med antidiskrimineringsdirektivet. Utomlands, genom at förankra fred på Balkan i en gemensam europeisk framtid, genom att utnyttja unionen för Medelhavsområdet för att förbättra de mänskliga rättigheterna i Nordafrika, genom att stå enade i våra förbindelser med Ryssland samt genom att fördöma Kinas övergrepp på oliktänkande. Herr rådsordförande! Res inte till Peking. Var en lagspelare! Det var Voltaire som sa att alla människor föds jämlika – det är deras handlingar som skiljer dem åt."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"(Rires)"18,15,8
"2"18,5,20,15,1,19,14,16,3,2,13,4,21,17,9,12,8
"Graham Watson,"18,5,20,15,1,19,14,16,11,4,21,17,8
"Presidente en ejercicio, si respeta sus principios y nos permite trabajar juntos para lograr los objetivos comunes, si lo hace, los liberales y los demócratas cooperaremos con usted."21
"Qu'ils mangent de la brioche""2
"‚Qu’ils mangent de la brioche’"9
"“Qu’ils mangent de la brioche”"3
"”Qu’ils mangent de la brioche”"22
"„Qu’ils mangent de la brioche“"14
"„Qu’ils mangent de la brioche”"16

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph