Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-07-10-Speech-4-131"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080710.14.4-131"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"− Těžko by to šlo vyjádřit jasněji. Jinými slovy, militarizace projektu Galileo a rostoucí rozsah používání rozpočtu Společenství k vojenským účelům. Proto hlasujeme proti. Ve zprávě o „Vesmíru a bezpečnosti“, vypracované z vlastní iniciativy Evropského parlamentu, zamítla jeho většina naše návrhy, které: zdůrazňovaly, že využívání vesmíru musí sloužit výhradně nevojenským účelům, a odmítaly jakékoli přímé nebo nepřímé vojenské využití; a podtrhovaly, že Galileo je výhradně nevojenský projekt; Současně schvalovala kromě jiných nebezpečných opatření: nezbytnost Galilea pro samostatné aktivity v rámci evropské bezpečnostní a obranné politiky a pro společnou zahraniční a bezpečnostní politiku; vytvoření společné koncepce geo-vesmírné politiky pro zpravodajskou činnost, která by vytvořila podmínky pro účast Satelitního střediska Evropské unie na plánování každé akce v rámci evropské bezpečnostní a obranné politiky vyžadující pozorování z vesmíru a zpravodajské informace získané z vesmíru; aby EU prozkoumala možnost finančního příspěvku na Satelitní středisko Evropské unie z rozpočtu EU s cílem poskytnout dostatečné finanční prostředky pro uspokojení rostoucích potřeb aktivit v rámci evropské bezpečnostní a obranné politiky; možnost financovat budoucí evropské satelitní telekomunikační systémy podporující akce v rámci evropské bezpečnostní a obranné politiky z rozpočtu EU."@cs1
". Det ville være vanskeligt at udtrykke det mere klart. Med andre ord militarisering af Galileoprojektet og øget anvendelse af EU's budgetmidler til militære formål. Derfor stemte vi imod. I sin initiativbetænkning om rummet og sikkerhed har et flertal i Europa-Parlamentet forkastet vores forslag, hvori det understreges: at anvendelsen af rummet kun må tjene civile formål uden nogen direkte eller indirekte militær anvendelse, og at Galileoprojektet skal være et rent civilt projekt. Flertallet godkendte samtidig en række farlige foranstaltninger, herunder: nødvendigheden af Galileo til uafhængige ESFP-operationer og for den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik (FUSP); udviklingen af et fælles grundlag for en geospatial efterretningspolitik, hvor der skabes betingelser for inddragelse af EUSC i planlægningen af den enkelte ESFP-operation, såfremt der er behov for rumobservation og rumbaserede efterretninger; at EU undersøger mulighederne for at allokere EU-budgetmidler til EUSC for at sikre tilstrækkelige midler til opfyldelse af de øgede behov for midler til finansiering af ESFP-operationer; muligheden for at finansiere fremtidige satellittelekommunikationssystemer, der understøtter ESFP-operationer, via EU's budget."@da2
". − Man kann kaum noch deutlicher werden. Mit anderen Worten, das Projekt GALILEO soll militarisiert und der Gemeinschaftshaushalt zunehmend für militärische Zwecke verwendet werden. Deshalb haben wir dagegen gestimmt. In ihrem eigenen Initiativbericht über „Weltraum und Sicherheit“ hat die Mehrheit des Europäischen Parlaments unsere Vorschläge abgelehnt, die: betonten, dass die Nutzung des Weltraums ausschließlich nicht militärischen Zwecken dienen muss, und jegliche direkte oder indirekte militärische Nutzung ablehnten; und hervorgehoben, dass es sich bei GALILEO um ein ausschließlich nicht militärisches Projekt handelt; Zugleich hat sie neben anderen gefährlichen Maßnahmen dafür gestimmt: dass GALILEO für eigenständige ESVP-Operationen und für die Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik (GASP) notwendig ist; ein gemeinsames Konzept für eine weltraumgestützte geografische Aufklärungspolitik zu entwickeln, mit dem die Bedingungen für die Einbeziehung des EUSC in die Planung jeder ESVP-Operation geschaffen werden, die eine weltraumgestützte Beobachtung und weltraumgestützte Erkenntnisse erfordert; dass die EU die Möglichkeit prüft, einen finanziellen Beitrag zum EUSC aus dem EU-Haushalt zu leisten, um ausreichende Mittel zur Deckung des steigenden Bedarfs der ESVP-Operationen bereitzustellen; die mögliche Finanzierung der künftigen europäischen satellitengestützten Telekommunikationssysteme, die ESVP-Operationen unterstützen, aus dem EU-Haushalt zu unterstützen."@de9
"− Δεν θα μπορούσα να είμαι περισσότερο σαφής. Με άλλα λόγια, βλέπουμε τη στρατικοποίηση του σχεδίου Galileo και την αυξημένη χρήση του κοινοτικού προϋπολογισμού για στρατιωτικούς σκοπούς. Ιδού, λοιπόν, γιατί ψηφίσαμε κατά. Στην έκθεση πρωτοβουλίας σχετικά με «το διάστημα και την ασφάλεια», η πλειοψηφία των βουλευτών του ΕΚ απέρριψε τις προτάσεις μας οι οποίες: τόνιζαν ότι η χρήση του διαστήματος θα πρέπει να υπηρετεί αποκλειστικά μη στρατιωτικούς σκοπούς, απορρίπτοντας οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση στρατιωτική χρήση· υπογραμμίζει ότι το Galileo είναι ένα αποκλειστικά μη-στρατιωτικό εγχείρημα. Παράλληλα, ενέκρινε, μεταξύ άλλων επικίνδυνων μέτρων: την αναγκαιότητα του Galileo για αυτόνομες επιχειρήσεις ΕΠΑΑ και για την κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας (ΚΕΠΠΑ)· την ανάπτυξη κοινής αντίληψης για τις γεωδιαστημικές πληροφορίες, δημιουργώντας τις συνθήκες για τη συμμετοχή του Δορυφορικού Κέντρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον σχεδιασμό κάθε επιχείρησης της ευρωπαϊκής πολιτικής ασφάλειας και άμυνας που απαιτεί παρατήρηση και πληροφορίες σχετικά με το διάστημα· ότι η ΕΕ πρέπει να διερευνήσει τη δυνατότητα οικονομικής ενίσχυσης του Δορυφορικού Κέντρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τον προϋπολογισμό της ΕΕ, ώστε να διαθέτει επαρκή κονδύλια για την αντιμετώπιση των αυξανόμενων αναγκών για επιχειρήσεις στο πλαίσιο της ΕΠΑΑ· τη δυνατότητα να χρηματοδοτούνται από τον προϋπολογισμό της ΕΕ μελλοντικά συστήματα τηλεπικοινωνιών μέσω δορυφόρου, με στόχο τη στήριξη επιχειρήσεων της ΕΠΑΑ."@el10
"− It would be difficult to be any clearer. In other words, the militarisation of the Galileo project and the increasing use of the Community budget for military ends. Hence our vote against. In its own-initiative report on ‘Space and security’, the majority of the EP rejected our proposals that: emphasised that the use of space must serve exclusively non-military purposes, rejecting any direct or indirect military use; and underlined that Galileo is an exclusively non-military project; At the same time, it approved, among other dangerous measures: the necessity of Galileo for autonomous ESDP operations and for the Common Foreign and Security Policy (CFSP); the development of a common concept for geospatial intelligence policy, creating conditions for involvement of the EUSC in the planning for each ESDP operation requiring space-based observation and space-based intelligence; that the EU explore the possibility of a financial contribution to the EUSC from the EU budget in order to provide sufficient funds to meet the increasing needs of ESDP operations; the possibility of funding future European satellite telecommunications systems supporting ESDP operation from the EU budget."@en4
"− Resultaría difícil expresarlo con mayor claridad. En otras palabras, la militarización del proyecto Galileo y el uso creciente del presupuesto comunitario para fines militares. De ahí nuestro voto en contra. En su informe de propia iniciativa «Espacio y seguridad», la mayoría del Parlamento Europeo ha rechazado nuestras propuestas que: hacían hincapié en que el uso del espacio debe servir exclusivamente para fines no militares, rechazando cualquier utilización militar directa o indirecta; y subrayaban que Galileo es un proyecto exclusivamente no militar. Al mismo tiempo, ha aprobado, entre otras medidas peligrosas: la necesidad de Galileo para operaciones PESD autónomas y para la Política Exterior y de Seguridad Común (PESC); el desarrollo de un planteamiento común para la política de conocimiento espacial, creando condiciones para la participación del CSUE en la planificación de cada operación PESD que exija observaciones y conocimientos basados en el espacio; que la UE explore la posibilidad de una contribución financiera al CSUE con cargo al presupuesto de la UE a fin de habilitar suficientes fondos que cubran las crecientes necesidades de las operaciones PESD; la posibilidad de financiar futuros sistemas europeos de telecomunicaciones por satélite que subvencionen la operación PESD con cargo al presupuesto de la UE."@es21
"− Oleks raskem väljenduda veel selgemini. Teiste sõnadega, Galileo projekti militariseerimine ja suurenev ühenduse eelarve kasutamine sõjalistel eesmärkidel. Sellepärast ka meie vastuhääl. Omaalgatuslikus raportis „Kosmos ja turvalisus” lükkas enamik parlamendist tagasi meie ettepanekud, mis: rõhutasid, et kosmose kasutamine peab teenima üksnes mittesõjalisi eesmärke, keeldudes igasugusest otsesest või kaudsest sõjalisest kasutamisest; ja rõhutasid, et Galileo on eranditult mittesõjaline projekt. Samal ajal kiideti heaks teiste ohtlike meetmete seas: Galileo tarvilikkus autonoomsete Euroopa julgeoleku- ja kaitsepoliitika (ESDP) operatsioonide ja ühise välis- ja julgeolekupoliitika jaoks; ühise kontseptsiooni arendamine georuumilise luure poliitika jaoks, mis loob võimalused Euroopa Liidu Satelliidikeskuse kaasamiseks iga ESDP operatsiooni planeerimisse, mis nõuab kosmoses baseeruvat jälgimist ja kosmoses baseeruvat luuret; et EL uurib võimalust Euroopa Liidu Satelliidikeskuse rahaliseks toetamiseks ELi eelarvest eesmärgiga pakkuda piisavat rahastamist ESDP operatsioonide suurenevatele vajadustele; võimalus rahastada tulevikus Euroopa satelliitvõrguteenuseid, mis toetavad ESDP operatsioone, ELi eelarvest."@et5
"− Olisi vaikeaa tehdä asia enää selvemmäksi. Toisin sanoen Galileo-projektin sotilaallistamisen ja yhteisön talousarvion lisääntyvän käytön sotilaalliseen tarkoitukseen. Tämän takia äänestämme vastaan. Valiokunta-aloitteisessa mietinnössään avaruudesta ja turvallisuudesta suurin osa Euroopan parlamentista torjui ehdotuksemme, jossa: painotettiin, että avaruuden käytön pitää palvella ainoastaan ei-sotilaallisia tarkoituksia torjuen kaikki suorat tai välilliset sotilaalliset käyttötarkoitukset; ja alleviivattiin, että Galileo on yksinomaan ei-sotilaallinen projekti. Samalla kertaa enemmistö hyväksyi muiden vaarallisten toimenpiteiden muassa: Galileon tarpeellisuuden autonomisissa ETPP-operaatioissa ja yhteisessä ulko- ja turvallisuuspolitiikassa (YUTP) yhteisen konseptin kehittämisen maapallon tilaa koskevalle tiedustelupolitiikalle luoden olosuhteet Euroopan unionin satelliittikeskuksen osallistumiselle kaikkien sellaisten ETPP-operaatioiden suunnitteluun, jotka vaativat avaruudesta käsin tapahtuvaa tarkkailua ja tiedustelua; sen, että Euroopan unioni tutkii mahdollisuudet yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan taloudelliselle tukemiselle Euroopan unionin talousarviosta, jotta voidaan koota riittävästi varoja ETPP-operaatioiden lisääntyvien tarpeiden tukemiseen; mahdollisuuden rahoittaa ETPP-operaatioita tukevia Euroopan satelliittitietoliikennejärjestelmiä tulevaisuudessa Euroopan unionin talousarviosta."@fi7
"− Il serait difficile d'être plus clair. Autrement dit, la militarisation du projet Galileo et l'utilisation croissante du budget communautaire à des fins militaires. Aussi avons-nous voté contre. Dans ce rapport d'initiative sur «l'espace et la sécurité», la majorité du PE rejette nos propositions soulignant que: l'espace doit être utilisé exclusivement à des fins non militaires, et rejetant ainsi toute utilisation militaire directe ou indirecte; et que Galileo est un projet exclusivement non-militaire. Elle a aussi accepté, entre autres mesures dangereuses: le rôle essentiel de Galileo pour des opérations de PESD indépendantes et pour la politique étrangère et de sécurité commune (PESC); la mise en place d'une politique commune de renseignements géospatiaux, créant les conditions nécessaires pour permettre la participation du CSUE dans la planification de chaque opération de PESD nécessitant des observations et des renseignements spatiaux; que l'UE étudie la possibilité d'une contribution financière au CSUE financée sur le budget de l'UE afin d'assurer un financement suffisant pour répondre aux besoins croissants des opérations de PESD; la possibilité de financer sur le budget de l'UE les futurs systèmes européens de télécommunication par satellite qui seront utilisés à l'appui des opérations relevant de la PESD."@fr8
"− Nehéz ennél egyértelműbbnek lenni. Más szavakkal, a Parlament elfogadta a Galileo-projekt militarizálását, és a közösségi források mind erőteljesebb felhasználását katonai célokra. Ezért nemmel szavaztunk. A saját kezdeményezésű, „Világűr és biztonság” című jelentésnél az EP többsége elvetette javaslatainkat, amelyek: aláhúzták, hogy a világűr hasznosítása kizárólag békés, nem-katonai célokat szolgálhat, és elutasítandó a közvetlen vagy közvetett katonai felhasználás bármely formája; kiemelték, hogy a Galileo kifejezetten nem-katonai jellegű projekt; Ugyanakkor az EP elfogadta, egyéb veszélyes intézkedések között: azt az igényt, hogy a Galileo önálló EBVP-műveleteknél, és a Közös kül- és biztonságpolitika (KKBP) keretében hasznosításra kerülhessen; a térinformatikai hírszerzési politika együttes koncepciójának kidolgozását, megteremtve ezzel az Európai Unió Műholdközpontjának (EUSC) minden egyes, az űrből történő megfigyelést és űrből végzett hírszerzést igénylő EBVP-akció tervezésébe való bekapcsolódásának feltételeit; hogy az Unió tárja fel az EUSC közösségi költségvetésből történő finanszírozásának lehetőségét, hogy elegendő forrás álljon rendelkezésre a KBVP akciók teremtette fokozódó igények kielégítésére; annak lehetőségét, hogy a jövőben az EBVP-akciókat elősegítő európai műholdas távközlési rendszereket az EU költségvetéséből finanszírozni lehessen."@hu11
"− Sarebbe difficile essere più chiari. In altre parole, la militarizzazione del progetto Galileo e il maggiore impiego del bilancio comunitario a fini militari. Da qui il nostro voto contrario. Nella sua relazione di iniziativa su “Spazio e sicurezza”, la maggioranza del Parlamento europeo ha respinto le nostre proposte che: sottolineavano che l’impiego dello spazio deve servire esclusivamente a fini non militari, rifiutando ogni utilizzo militare diretto o indiretto; e che Galileo è un progetto assolutamente non militare. Al contempo ha approvato, tra le altre misure pericolose: la necessità di Galileo per l’autonomia delle operazioni PESD, per la politica estera e di sicurezza comune (PESC); lo sviluppo di un concetto comune di politica di geospaziale, creando le condizioni per il coinvolgimento del CSUE nella pianificazione di ogni operazione PESD che richieda osservazioni e spaziali; che l’UE valuti la possibilità di un contributo finanziario al CSUE dal bilancio comunitario al fine di fornire finanziamenti sufficienti a soddisfare le crescenti necessità delle operazioni PESD; la possibilità di finanziamento di futuri sistemi europei di telecomunicazioni satellitari a sostegno delle operazioni PESD dal bilancio comunitario."@it12
"− Būtų sunku pasiekti didesnį aiškumą. Kitaip tariant, patvirtino „Galileo“ projekto militarizavimą ir augantį bendrijos biudžeto naudojimą kariniams tikslams. Taigi, mūsų balsas „prieš“. Pranešime savo iniciatyva dėl „Kosmoso ir saugumo“, EP dauguma atmetė mūsų pasiūlymus, kuriuose: pabrėžta, kad kosmoso naudojimas turi tarnauti tik ne karinėms reikmėms, atmetant bet kokį tiesioginį arba karinį naudojimą; pabrėžta, kad „Galileo“ yra išimtinai nekarinis projektas. Tuo pačiu metu ji patvirtino, be kitų, šias pavojingas priemones: „Galileo“ reikalingumą savarankiškoms ESGP operacijoms ir Bendrajai užsienio ir saugumo politikai (BUSP); bendros koncepcijos kūrimą dėl geokosminės žvalgybos politikos, sukuriant sąlygas ESPC įtraukti į kiekvienos ESGP operacijos, kuriai reikalingas kosminis stebėjimas ir kosminė žvalgyba, planavimą; kad ES ištirtų finansinės pagalbos ESPC suteikimo iš ES biudžeto galimybę siekiant suteikti pakankamai lėšų, kad būtų patenkinti didėjantys ESGP operacijų poreikiai; galimybę finansuoti ES biudžeto lėšomis būsimas Europos palydovines telekomunikacijos sistemas, kurių reikia ESGP operacijoms vykdyti."@lt14
"− Skaidrāk vairs nav iespējams. Citiem vārdiem sakot, tā ir projekta militarizācija un arvien plašāka Kopienas budžeta izmantošana militāriem mērķiem. Tādēļ mēs balsojām pret. Saistībā ar patstāvīgo ziņojumu „Kosmoss un drošība” EP vairākums noraidīja šādus mūsu priekšlikumus: uzsvērt, ka kosmosa izmantošana ir pieļaujama tikai nemilitāru mērķu vārdā, noraidot jebkādu tiešu vai netiešu militāru izmantošanu; vērst uzmanību uz to, ka ir pilnībā nemilitārs projekts. Turpretī tika atbalstīti vairāki bīstami pasākumi, tostarp šādi: nepieciešamība pēc saistībā ar neatkarīgām EDAP darbībām un kopējo ārpolitiku un drošības politiku (KĀDP); kopīgas koncepcijas izstrāde attiecībā uz ģeotelpiskajiem izlūkdatiem, radot nosacījumus ESSC iesaistīšanai visu to EDAP operāciju plānošanā, kurās ir vajadzīga kosmiskā novērošana un kosmiskie izlūkdati; nepieciešamība Eiropas Savienībai izskatīt iespēju finansiāli atbalstīt ESSC no ES budžeta, tādējādi nodrošinot pietiekamus līdzekļus pieaugošo EDAP operāciju vajadzību apmierināšanai; iespēja nākotnē EDAP operācijām nepieciešamās satelīta telekomunikāciju sistēmas finansēt no ES budžeta."@lv13
". Mais claro seria difícil. Ou seja, a militarização do projecto Galileu e o crescente uso do orçamento comunitário para fins militares. Daí o nosso voto contra. A maioria do PE rejeitou, no seu relatório de iniciativa sobre "o espaço e a segurança", as nossas propostas que: Salientavam que a utilização do espaço deve servir exclusivamente fins não militares; rejeitando toda e qualquer utilização militar directa ou indirecta; E que sublinhavam que o programa Galileo é um projecto exclusivamente não militar; Ao mesmo tempo, entre outras perigosas medidas aprovou,: A necessidade de recorrer ao programa Galileo para operações autónomas no âmbito da PESD, para a Política Externa e de Segurança Comum (PESC; O desenvolvimento de uma abordagem comum de inteligência geo-espacial, criando as condições para a participação do CSUE na planificação de cada operação PESD que requeira observância e inteligência espaciais; Que a UE explore a possibilidade de conceder uma contribuição financeira ao CSUE a cargo do orçamento da UE, a fim de disponibilizar fundos suficientes para atender à crescente necessidade de operações no quadro da PESD; E a possibilidade de financiar, a cargo do orçamento da UE, futuros sistemas europeus de telecomunicações por satélite para apoiar operações no quadro da PESD;"@mt15
". − Het is moeilijk om nog duidelijker te zijn. Met andere woorden, de militarisering van het Galileo-project en het toenemende gebruik van de begroting van de Gemeenschap voor militaire doeleinden. Daarom hebben wij tegengestemd. Door het initiatiefverslag over ruimte en veiligheid goed te keuren heeft de meerderheid van het Europees Parlement onze voorstellen verworpen waarbij: we benadrukken dat het gebruik van de ruimte uitsluitend niet-militaire doelen mag dienen en we elk direct en indirect militair gebruik van de hand wijzen; we benadrukken dat Galileo uitsluitend een niet-militair project is. Tegelijkertijd heeft het Europees Parlement onder meer de volgende gevaarlijke maatregelen goedgekeurd: de noodzaak van het gebruik van Galileo voor autonome activiteiten in het kader van het Europees veiligheids- en defensiebeleid (EVDB) en in het kader van het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid (GBVB); de ontwikkeling van een gemeenschappelijk concept voor een geospatiaal inlichtingenbeleid, zodat er voorwaarden worden gecreëerd voor het betrekken van het EUSC bij elke EVDB-operatie waarvoor observatie en inlichtingen vanuit de ruimte nodig zijn; het verkennen van de mogelijkheid van een financiële bijdrage aan het EUSC vanuit de EU-begroting, zodat er voldoende financiële middelen zijn om aan de toenemende behoeften van EVDB-operaties te voldoen; de mogelijkheid om toekomstige Europese telecommunicatiesatellieten die dienen ter ondersteuning van EVDB-operaties, vanuit de EU-begroting te financieren."@nl3
"− Nie można wyrazić się jaśniej. Innymi słowy militaryzacja projektu Galileo i zwiększenie wykorzystania budżetu wspólnotowego dla celów militarnych. Dlatego też głosowaliśmy przeciw. Większość w Parlamencie odrzuciła nasze propozycje w związku ze sprawozdaniem w sprawie przestrzeni kosmicznej i bezpieczeństwa z inicjatywy własnej, które: podkreślały, że wykorzystywanie przestrzeni kosmicznej musi służyć wyłącznie celom niemilitarnym; oraz podkreślały, że Galileo jest wyłącznie projektem niemilitarnym; Równocześnie zaakceptowano między innymi takie niebezpieczne stwierdzenia: że Galileo jest konieczny dla niezależnych operacji prowadzonych w ramach EPBiO oraz dla wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa (WPZiB); opracowanie wspólnej koncepcji wywiadu geoprzestrzennego, stwarzającej warunki do zaangażowania EUSC w planowanie wszelkich operacji w ramach EPBiO wymagających obserwacji i wywiadu prowadzonych z przestrzeni kosmicznej; by UE zbadała możliwość finansowego udziału z budżetu UE w budżecie EUSC w celu zapewnienia wystarczających środków na zaspokojenie rosnących potrzeb operacji prowadzonych w ramach EPBiO; możliwość finansowania z budżetu UE przyszłych satelitarnych systemów telekomunikacyjnych wspierających operacje prowadzone w ramach EPBiO."@pl16
". Mais claro seria difícil. Ou seja, a militarização do projecto Galileu e o crescente uso do orçamento comunitário para fins militares. Daí o nosso voto contra. A maioria do PE rejeitou, no seu relatório de iniciativa sobre "o espaço e a segurança", as nossas propostas que: Salientavam que a utilização do espaço deve servir exclusivamente fins não militares; rejeitando toda e qualquer utilização militar directa ou indirecta; E que sublinhavam que o programa Galileo é um projecto exclusivamente não militar; Ao mesmo tempo, entre outras perigosas medidas aprovou,: A necessidade de recorrer ao programa Galileo para operações autónomas no âmbito da PESD, para a Política Externa e de Segurança Comum (PESC; O desenvolvimento de uma abordagem comum de inteligência geo-espacial, criando as condições para a participação do CSUE na planificação de cada operação PESD que requeira observância e inteligência espaciais; Que a UE explore a possibilidade de conceder uma contribuição financeira ao CSUE a cargo do orçamento da UE, a fim de disponibilizar fundos suficientes para atender à crescente necessidade de operações no quadro da PESD; E a possibilidade de financiar, a cargo do orçamento da UE, futuros sistemas europeus de telecomunicações por satélite para apoiar operações no quadro da PESD;"@ro18
"− Ťažko by sa to dalo vyjadriť jasnejšie. Inými slovami, militarizácia projektu Galileo a zväčšujúce sa využívanie rozpočtu Spoločenstva na vojenské účely. Preto sme hlasovali proti tejto správe. V Správe o vesmíre a bezpečnosti z vlastnej iniciatívy Európsky parlament väčšinou hlasou zamietol naše návrhy, v ktorých sme: zdôraznili, že využívanie vesmíru musí slúžiť výlučne na nevojenské účely a odmietli akékoľvek priame či nepriame vojenské použitie a zdôraznili, že Galileo je výhradne nevojenský projekt. Parlament zároveň okrem iných nebezpečných opatrení schválil aj: potrebu projektu Galileo pre autonómne operácie ESDP a Spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky (CFSP) rozvoj spoločnej koncepcie politiky geo-kozmickej spravodajskej služby, vytvorenie podmienok na účasť Satelitného strediska EÚ (EUSC) na plánovaní každej operácie v rámci ESDP, ktorá bude vyžadovať vesmírne pozorovanie a vesmírne informačné služby návrh, aby Európska únia preskúmala možnosť finančného príspevku pre EUSC z rozpočtu EÚ s cieľom zabezpečiť dostatočné finančné zdroje na splnenie rastúcich potrieb operácií v rámci ESDP možnosť financovania budúcich Európskych satelitných telekomunikačných systémov na podporu operácií ESDP z rozpočtu EÚ."@sk19
". − Težko bi se jasneje izrazili. Z drugimi besedami, militarizacija projekta Galileo in naraščajoče izkoriščanje proračuna Skupnosti za vojaške namene. Zato smo glasovali proti. V samoiniciativnem poročilu o vesolju in varnosti je večina Evropskega parlamenta zavrnila naše predloge, ki: so poudarili, da mora uporaba vesolja služiti izključno nevojaškim namenom, pri čemer se zavrača kakršna koli neposredna ali posredna vojaška uporaba; in izpostavili dejstvo, da je Galileo izključno nevojaški projekt; Hkrati se je med drugimi nevarnimi ukrepi odobrilo: nujnost Galilea za samostojne operacije evropske varnostne in obrambne politike ter za skupno zunanjo in varnostno politiko; razvoj skupnega koncepta za geoprostorsko obveščevalno politiko, ustvarjanje pogojev za sodelovanje Satelitskega centra Evropske unije pri načrtovanju vsake operacije evropske varnostne in obrambne politike, ki zahteva vesoljsko opazovanje in obveščanje; da EU razišče možnost financiranja Satelitskega centra EU iz proračuna EU, da bi se priskrbela zadostna sredstva za naraščajoče potrebe operacij evropske varnostne in obrambne politike; možnost financiranja prihodnjih evropskih satelitskih telekomunikacijskih sistemov za podporo operacij evropske varnostne in obrambne politike iz proračuna EU."@sl20
"− Det vore svårt att vara tydligare. Det handlar alltså om en militarisering av Galileo-projektet och en ökad användning av gemenskapens budget för militära ändamål. Därför röstade vi emot detta förslag. I initiativbetänkandet om världsrymden och säkerheten avslog majoriteten av Europaparlamentet våra förslag där vi betonade och underströk följande: Att rymden uteslutande ska användas i icke-militära syften och att ingen direkt eller indirekt militär användning får förekomma. Att Galileo uteslutande är ett icke-militärt projekt. Samtidigt godkände parlamentet bland annat följande farliga inslag: Att Galileo är nödvändigt för självständiga ESFP-operationer och för den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken (GUSP). Utveckling av ett gemensamt koncept för rymdrelaterade uppgifter, och skapande av förutsättningar för att engagera EU:s satellitcentrum (EUSC) i planeringen av varje ESFP-operation där det krävs rymdbaserade observationer och rymdbaserade uppgifter. Att EU undersöker möjligheten att bidra ekonomiskt till EUSC genom unionens budget, så att tillräckliga medel för att tillgodose ESFP-operationernas ökade behov tillhandahålls. Möjligheten att finansiera framtida europeiska satellittelekommunikationssystem och stödja ESFP-operationer genom EU:s budget."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph