Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-07-09-Speech-3-390"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080709.36.3-390"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Mr President, the people of Zimbabwe have suffered horrendously. After years of intimidation, brutality and economic meltdown, the election came as the final twist of the screw. Since the election, the violence has continued unabated. At least 90 people have been killed since the first round of polling on 29 March and just this Monday residents were attacked and abducted from an IDP camp east of Harare. We may feel tempted to just wring our hands in despair but I believe there are things that the EU can do towards a solution to the crisis. Firstly, the EU can offer diplomatic support to those seeking to find a way forward via an interim transitional government involving all parties in civil society and respecting the results of the first round. A transitional coalition is an African approach that has over the years worked in a number of other countries such as Togo and the Democratic Republic of Congo. However, the motion for a resolution notes the failure to date of President Mbeki’s quiet diplomacy and it may be the case that a different African neighbour respected by all sides would be better placed to broker such negotiations. And, if there is an international accompaniment, that would also be helpful in the negotiations. Secondly, we must step up the pressure against Mugabe in the international community. Russia’s adherence to the G8 summit call for sanctions was very encouraging and I welcome the Council’s comments on the strengthening of sanctions by a number of countries. Thirdly we must start planning ahead now for the day when Zimbabwe has a legitimate government and will need a broad package of international support. Finally, we must not forget that ordinary Zimbabweans are in desperate straits and need basic aid now just to keep going."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedající, zimbabwský lid velmi trpěl. Po letech zastrašování, brutality a hospodářského úpadku byly volby poslední kapkou. Násilí od doby konání voleb pokračuje v nezměněné míře. Ode dne 29. března, kdy se konalo první kolo voleb, bylo zabito nejméně 90 lidí a minulé pondělí byli jižně od Harare napadeni a uneseni obyvatelé tábora vnitřně vysídlených osob. Může se nám zdát, že lze jen lomit rukama v zoufalství, já se ale domnívám, že jsou skutečnosti, které EU může pro řešení krize učinit. Zaprvé EU může poskytnout diplomatickou podporu těm, kdo se snaží najít cestu prostřednictvím prozatímní přechodné vlády se zapojením všech stran v rámci občanské společnosti a s ohledem na výsledky prvního kola. Přechodná koalice je africkým přístupem, který v průběhu let fungoval v řadě dalších zemí, jako je Togo a Demokratická republika Kongo. V návrhu usnesení se však konstatuje selhání dosavadní tiché diplomacie prezidenta Mbekiho a v tomto případě by možná jiný sousední africký stát respektovaný všemi stranami mohl být vhodnějším zprostředkovatelem ve vyjednávání. Vyjednávání by rovněž prospělo, pokud by mělo mezinárodní charakter. Zadruhé je třeba zvýšit tlak na Mugabeho v rámci mezinárodního společenství. Rusko se připojilo k požadavku sankcí vznesenému na vrcholné schůzce G8, což bylo velmi povzbuzující, a já vítám komentáře Rady týkající se posílení sankcí ze strany řady zemí. Zatřetí musíme již nyní plánovat dopředu, neboť v okamžiku, kdy bude Zimbabwe mít legitimní vládu, bude potřebovat rozsáhlý balíček mezinárodní pomoci. A na závěr, nesmíme zapomenout, že obyčejní Zimbabwané žijí v zoufalé tísni a potřebují ihned základní pomoc, aby přežili."@cs1
"Hr. formand! Befolkningen i Zimbabwe har lidt frygteligt. Valget kom som den sidste dråbe efter års intimidering, brutalitet og økonomisk nedgang. Efter valget er voldshandlingerne fortsat i samme grad. Mindst 90 personer er blevet dræbt efter første valgrunde den 29. marts, og så sent som i mandags blev flere borgere angrebet og bortført fra en lejr for internt fordrevne syd for Harare. Det er fristende blot at se på i afmagt, men jeg mener, at der er flere foranstaltninger, som EU kan træffe for at finde en løsning på krisen. For det første kan EU tilbyde diplomatisk støtte til de personer, der forsøger at opnå fremskridt, via en overgangsregering, som involverer alle parter i civilsamfundet, og som respekterer resultatet af første valgrunde. En midlertidig koalitionsregering er en afrikansk tilgang, som har fungeret i en række andre lande som f.eks. Togo og Congo i løbet af årene. I beslutningsforslaget fremhæves imidlertid præsident Mbekis manglende resultater med sit "stille demokrati", og måske vil en anden afrikansk nabo, der er respekteret af alle parter, være bedre i stand til at føre de pågældende forhandlinger. Og hvis det internationale samfund støtter forhandlingerne, vil det også bidrage til et positivt resultat. For det andet skal det internationale samfund lægge større pres på Mugabe. Det var meget opmuntrende, at Rusland fulgte anmodningen fra G8-topmødet om at pålægge sanktioner, og jeg bifalder Rådets kommentarer om en række landes stramning af sanktionerne. For det tredje skal vi til at planlægge hen imod den dag, hvor Zimbabwe vil have en gyldig regering og behov for bred international støtte. Endelig må vi ikke glemme, at den almindelige borger i Zimbabwe befinder sig i en krisesituation og har brug for grundlæggende hjælp straks blot for at klare sig."@da2
". Herr Präsident! Das simbabwische Volk hat entsetzlich gelitten. Nach Jahren der Einschüchterung, Brutalität und des wirtschaftlichen Niedergangs haben die Wahlen dem Land noch den Rest gegeben. Seit der Wahl hält die Gewalt unvermindert an. Mindestens neunzig Menschen sind seit dem ersten Wahlgang vom 29. März getötet worden, und erst an diesem Montag wurden Bewohner eines IDP-Camps östlich von Harare angegriffen und verschleppt. Wir mögen jetzt versucht sein, einfach verzweifelt die Hände zu ringen, doch meines Erachtens kann die EU etwas zur Lösung der Krise beitragen. Erstens kann die EU diejenigen diplomatisch unterstützen, die erst einmal eine Übergangsregierung anstreben, an der alle Parteien der Zivilgesellschaft beteiligt sind und die die Ergebnisse der ersten Runde respektiert. Eine Übergangskoalition ist ein afrikanischer Ansatz, der jahrelang in verschiedenen anderen Ländern wie in Togo und der Demokratischen Republik Kongo funktioniert hat. Allerdings wird im Entschließungsantrag auf das bisherige Versagen der stillen Diplomatie von Präsident Mbeki hingewiesen, und es ist möglich, dass ein anderer afrikanischer Nachbar, der von allen Seiten respektiert wird, besser geeignet wäre, solche Verhandlungen zu führen. Und es wäre auch hilfreich für die Verhandlungen, wenn sie international begleitet würden. Zweitens müssen wir in der internationalen Gemeinschaft den Druck gegen Mugabe erhöhen. Dass sich Russland der Forderung des G8-Gipfels nach Sanktionen angeschlossen hat, war sehr ermutigend, und ich begrüße die Informationen des Rates zur Verschärfung der Sanktionen durch mehrere Länder. Drittens müssen wir uns jetzt auf die Zeit vorbereiten, in der Simbabwe eine rechtmäßige Regierung haben und ein großes internationales Unterstützungspaket benötigen wird. Und schließlich dürfen wir nicht vergessen, dass sich das simbabwische Volk in einer ernsten Notlage befindet und schon jetzt grundlegende Unterstützung zum Überleben braucht."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, ο λαός της Ζιμπάμπουε έχει υποφέρει τρομερά. Μετά από χρόνια εκφοβισμού, κτηνωδίας και οικονομικής κατάρρευσης, οι εκλογές ήταν η τελευταία σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι. Μετά τις εκλογές, η βία συνεχίζεται αμείωτη. Τουλάχιστον 90 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί μετά τον πρώτο γύρω των εκλογών στις 29 Μαρτίου και μόλις αυτή τη Δευτέρα κάτοικοι δέχθηκαν επίθεση και απήχθησαν από ένα στρατόπεδο εσωτερικά εκτοπισθέντων ατόμων ανατολικά του Χαράρε. Μπορεί να μπαίνουμε στον πειρασμό να σφίξουμε απλά τα χέρια μας με απελπισία, αλλά πιστεύω ότι υπάρχουν πράγματα που μπορεί να κάνει η ΕΕ για την επίλυση της κρίσης. Καταρχάς, η ΕΕ μπορεί να προσφέρει διπλωματική στήριξη σε εκείνους που επιδιώκουν να βρουν μια λύση μέσω μιας προσωρινή μεταβατικής κυβέρνησης που θα περιλαμβάνει όλες τις πλευρές της κοινωνίας των πολιτών και θα σεβαστεί τα αποτελέσματα του πρώτου γύρου. Ένας μεταβατικός συνασπισμός είναι μια αφρικανική προσέγγιση που έχει λειτουργήσει όλα αυτά τα χρόνια σε μια σειρά άλλων χωρών όπως το Τόγκο και η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Ωστόσο, η πρόταση ψηφίσματος επισημαίνει την αποτυχία της σιωπηρής διπλωματίας του Προέδρου Mbeki μέχρι στιγμής, και ίσως να είναι αλήθεια ότι ένας διαφορετικός αφρικανός γείτονας που θα ήταν σεβαστός από όλες τις πλευρές θα ήταν σε θέση να χειριστεί καλύτερα τις εν λόγω διαπραγματεύσεις. Και, αν υπήρχε μια διεθνής υποστήριξη, αυτό θα βοηθούσε επίσης τις διαπραγματεύσεις. Δεύτερον, πρέπει να αυξήσουμε την πίεση κατά του Mugabe στη διεθνή κοινότητα. Η υποστήριξη της Ρωσίας στην έκκληση της συνόδου κορυφής της G8 για κυρώσεις ήταν πολύ ενθαρρυντική και χαιρετίζω τα σχόλια του Συμβουλίου σχετικά με την ενίσχυση των κυρώσεων από μια σειρά χωρών. Τρίτον, πρέπει να αρχίσουμε να κάνουμε ήδη σχέδια για τη μέρα που η Ζιμπάμπουε θα έχει μια νόμιμη κυβέρνηση και θα χρειάζεται ένα ευρύ πακέτο διεθνούς στήριξης. Τέλος, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο απλός λαός της Ζιμπάμπουε βιώνει μια απελπιστική κατάσταση και χρειάζεται άμεσα βασική ανθρωπιστική βοήθεια απλά για να συνεχίσει να επιβιώνει."@el10
". Señor Presidente, la gente de Zimbabue ha sufrido horriblemente. Tras años de intimidación, brutalidad y derrumbe económico, las elecciones han sido la última vuelta de tuerca. Desde las elecciones, la violencia sigue sin disminuir. Al menos 90 personas han sido asesinadas desde la primera ronda de votaciones del 29 de marzo, y este mismo lunes los residentes de un campamento de desplazados internos al este de Harare fueron atacados y secuestrados. Quizá nos sintamos tentados a no hacer otra cosa que retorcernos las manos en desesperación, pero creo que hay cosas que la UE puede hacer para contribuir a solucionar la crisis. En primer lugar, la UE puede ofrecer apoyo diplomático a quienes intentan encontrar una forma de avanzar mediante un gobierno provisional de transición que incluya todos los partidos de la sociedad civil y que respete los resultados de la primera ronda. Una coalición de transición es un enfoque africano que a lo largo de los años ha funcionado en otros varios países, como Togo y la República Democrática del Congo. Sin embargo, la propuesta de resolución observa el fracaso hasta la fecha de la diplomacia silenciosa del Presidente Mbeki, y puede darse el caso de que un vecino africano diferente, respetado por todas las partes, esté mejor situado para llevar a cabo tales negociaciones. Y, si hay un acompañamiento internacional, también sería útil en las negociaciones. En segundo lugar, debemos intensificar la presión contra Mugabe en la comunidad internacional. La adhesión de Rusia a la petición de sanciones de la cumbre del G8 ha sido muy alentadora, y aplaudo las observaciones del Consejo sobre el fortalecimiento de las sanciones por parte de una serie de países. En tercer lugar, debemos comenzar ahora a hacer planes de futuro para el día en que Zimbabue tenga un gobierno legítimo y necesite un paquete amplio de apoyo internacional. Por último, no debemos olvidar que los zimbabuenses corrientes están en apuros desesperados y necesitan ahora ayuda básica simplemente para seguir viviendo."@es21
"Härra juhataja, Zimbabwe elanikud on kohutavalt kannatanud. Pärast aastatepikkust hirmutamist, brutaalsust ja majanduslikku läbikukkumist olid valimised viimaseks piisaks nende kannatuste karikas. Pärast valimisi on vägivald vaibumatult jätkunud. Pärast esimest hääletusvooru 29. märtsil on tapetud vähemalt 90 inimest ja käesoleva nädala esmaspäeval rünnati ja võeti pantvangi Hararest idas asuva riigisiseselt ümberasustatud isikute laagri elanikke. Meil võib olla tahtmine meeleheitest oma käsi väänutada, kuid ma usun, et on mõndagi, mida EL saab kriisi lahendamiseks ette võtta. Esmalt saab EL pakkuda diplomaatilist abi nendele, kes püüavad leida teed edasi, ajutise üleminekuvalitsuse kaudu, mis kaasab kõiki kodanikuühiskonna osapooli ja austab esimese vooru tulemusi. Üleminekukoalitsioon on Aafrika lähenemisviis, mis on aastate jooksul toiminud mitmes teises riigis, näiteks Togos ja Kongo Demokraatlikus Vabariigis. Resolutsiooni ettepanekus märgitakse aga, et siiani ei ole president Mbeki vaikne diplomaatia tulemusi andnud ja võib juhtuda, et mõni teine naaberriik Aafrikas, keda austavad kõik osapooled, sobiks paremini selliseid läbirääkimisi vahendama. Ja kui sellega kaasneb rahvusvaheline toetus, aitaks see samuti läbirääkimistele kaasa. Teiseks peame me tõhustama Mugabe vastast survet rahvusvahelises üldsuses. Oli väga julgustav, et Venemaa järgis G8 tippkohtumise üleskutset rakendada sanktsioone ja ma tervitan nõukogu märkusi sanktsioonide tugevdamise kohta mitmes riigis. Kolmandaks peame hakkama nüüd mõtlema päevale, mil Zimbabwe saab endale seadusliku valitsuse ja vajab ulatuslikku rahvusvahelist toetust. Ja lõpuks ei tohi me unustada, et tavalised zimbabwelased on meeleheitel ja vajavad hetkel põhitoetust ainuüksi ellujäämiseks."@et5
"Arvoisa puhemies, Zimbabwen kansalaiset ovat kokeneet hirvittäviä kärsimyksiä. Vuosien vainon, väkivallan ja talousromahduksen jälkeen vaalit olivat viimeinen pisara. Vaalien jälkeen väkivalta on jatkunut laantumatta. Ainakin 90 ihmistä on surmattu 29. maaliskuuta pidetyn ensimmäisen äänestyskierroksen jälkeen, ja maan sisällä siirtymään joutuneita henkilöitä varten perustetun Hararen itäpuolella sijaitsevan leirin asukkaiden kimppuun hyökättiin tämän viikon maanantaina ja heidät siepattiin. Voi olla, että jäämme vain levittelemään käsiämme epätoivoisina, mutta mielestäni EU voi toteuttaa toimia kriisin ratkaisemiseksi. Ensinnäkin EU voi tarjota diplomaattista tukea niille, jotka yrittävät kehittää maan tilannetta sellaisen väliaikaisen siirtymäajan hallituksen avulla, jonka toimintaan kaikki kansalaisyhteiskunnan toimijat osallistuvat ja joka vastaa ensimmäisen kierroksen tuloksia. Siirtymäkauden koalitiohallitus on afrikkalainen toimintatapa, joka on havaittu toimivaksi muutamissa muissa valtioissa, kuten Togossa ja Kongon demokraattisessa tasavallassa. Päätöslauselmassa kuitenkin huomautetaan, että presidentti Mbekin hiljainen diplomatia on tähän mennessä epäonnistunut ja että voi olla, että jokin toinen, kaikkien osapuolten kunnioittama afrikkalainen naapuri voisi olla paremmassa asemassa toimimaan tällaisten neuvottelujen sovittelijana. Myös kansainvälisten toimijoiden osallistuminen voisi edistää neuvotteluja. Meidän on myös vahvistettava Mugaben painostamista kansainvälisessä yhteisössä. Oli erittäin kannustavaa, että Venäjä sitoutui G8-maiden huippukokouksessa esitettyyn pakotteita koskevaan pyyntöön, ja olen tyytyväinen neuvoston huomautuksiin siitä, että useiden valtioiden on vahvistettava pakotteita. Kolmanneksi meidän on ryhdyttävä nyt tekemään suunnitelmia sitä aikaa varten, jolloin Zimbabwessa toimii legitiimi hallitus ja se tarvitsee laajaa kansainvälistä tukea. Emme saa myöskään unohtaa, että tavalliset Zimbabwen kansalaiset ovat syvässä ahdingossa ja tarvitsevat jo nyt apua selvitäkseen tilanteesta."@fi7
"M. le Président, la population du Zimbabwe a subi d’horribles souffrances. Après des années d’intimidation, de brutalité et de marasme économique, l’élection était le dernier clou du cercueil. Depuis le scrutin, les violences n’ont jamais cessé. Au moins 90 personnes ont péri depuis le premier tour du 29 mars et ce lundi, des habitants ont été attaqués et enlevés d’un camp de déplacés internes à l’est de Harare. Nous pourrions être tentés de lever les bras en désespoir, mais je pense que l’UE peut contribuer à la résolution de la crise. En premier lieu, l’UE peut apporter un soutien diplomatique à ceux qui veulent aller de l’avant sur la voie d’un gouvernement intérimaire de transition impliquant l’ensemble de la société civile et respectant l’issue du premier tour des élections. L’approche africaine de la coalition de transition a porté ses fruits dans d’autres pays, comme le Togo et la République démocratique du Congo. Toutefois, la proposition de résolution relève l’échec de la diplomatie discrète du président Mbeki et il se pourrait bien qu’un autre voisin africain, respecté par toutes les parties, soit en meilleure position pour agir en qualité d’intermédiaire dans de telles négociations. De plus, un accompagnement international pourrait s’avérer utile dans un tel cadre. Ensuite, nous devons intensifier les pressions exercées par la communauté internationale sur Mugabe. Le soutien russe aux appels à sanction lancés à l’occasion du sommet du G8 est à ce titre très encourageant et je salue les commentaires du Conseil concernant le renforcement des sanctions appliquées par un certain nombre de pays. Enfin, nous devons nous préparer dès aujourd’hui pour le jour où le Zimbabwe sera doté d’un gouvernement légitime et aura besoin d’un vaste soutien international. Pour conclure, nous ne pouvons oublier la situation désastreuse de la population et notre obligation de poursuivre nos activités d’aide de base."@fr8
"Elnök úr! A zimbabwei emberek rettentően szenvednek! Évek megfélemlítése, brutalitása és gazdasági szétesése után az utolsó tőrdöfés a választás volt. A választások óta az erőszak mértéke nem csökkent. Legalább 90 embert öltek meg március 29-e, a választások első fordulója óta, és most hétfőn Hararétól keletre egy belföldön máshova kényszerült személyek táborát megtámadták és lakóit erőszakkal elüldözték. Kísértést érezhetünk, hogy csupán a kezünket tördeljük kétségbeesésünkben, de én hiszem, hogy az EU tehet valamit a válság megoldása érdekében. Először is, az EU diplomáciai támogatást nyújthat azoknak, akik egy ideiglenes átmeneti kormányban keresik a kiutat, amelyben a civil társadalom egésze részt vesz, és amely tiszteletben tartja a választások első fordulójának eredményeit. Az ideiglenes koalíció egy afrikai módszer, amely az évek során számos más országban is bevált, mint például Togóban és a Kongói Demokratikus Köztársaságban. Mindazonáltal az állásfoglalási indítvány megemlíti Mbeki elnök úr csendes diplomáciájának eddigi kudarcát, és lehetséges, hogy egy másik, minden fél által tiszteletben tartott afrikai szomszéd jobb közvetítője lehetne a tárgyalásoknak. Nemzetközi résztvevők jelenléte szintén segíthetné a tárgyalásokat. Másodszor, a nemzetközi közösségnek fokoznia kell a nyomást Robert Mugabe ellen. Oroszország ragaszkodása ahhoz, hogy a G8 csúcstalálkozón szankciókat követeljenek, nagyon bíztató volt, és örülök a Tanács megjegyzésének, hogy számos ország a szankciók erősítését követeli. Harmadszor, már előre készülnünk kell arra a napra, amikor Zimbabwénak legitim kormánya lesz és széleskörű nemzetközi támogatásra lesz szüksége. Végezetül, nem szabad elfelejtenünk, hogy az átlagos zimbabweiek nagy nyomorban élnek és segélyekre van szükségük már alapvető szükségleteik kielégítéséhez is."@hu11
"Signor Presidente, il popolo dello Zimbabwe ha sofferto terribilmente. Dopo anni di intimidazioni, di violenza e di catastrofe economica le elezioni si sono presentate come il giro di vite finale. Dal momento delle elezioni la violenza è continuata senza tregua. Dopo il primo turno elettorale del 29 marzo, sono state uccise almeno 90 persone e proprio questo lunedì sono stati attaccati e rapiti gli abitanti di un campo per IDP (sfollati interni) ad est di Harare. Potremmo sentirci semplicemente tentati di torcerci le mani per la disperazione, ma ritengo che l’UE possa fare alcune cose per avviare la crisi verso una soluzione. In primo luogo l’UE può offrire sostegno diplomatico a coloro che cercano di trovare una via da seguire attraverso un governo provvisorio che coinvolga tutte le parti della società civile e che rispetti i risultati del primo turno elettorale. Quello della coalizione provvisoria rappresenta un metodo africano che ha funzionato nel corso degli anni in diversi altri paesi, quali il Togo e la Repubblica Democratica del Congo. Tuttavia a tutt’oggi la proposta di risoluzione registra il fallimento della diplomazia tranquilla del Presidente Mbeki e può avvenire che un altro paese africano vicino rispettato da tutte le parti possa più facilmente fare da intermediario in questi negoziati. Anche un eventuale accordo internazionale potrebbe giovare al successo dei negoziati. In secondo luogo, dobbiamo aumentare la pressione della comunità internazionale su Mugabe. L’adesione della Russia alla richiesta di sanzioni del Vertice del G8 è stata molto incoraggiante e sono lieto dei commenti del Consiglio in merito al rafforzamento delle sanzioni da parte di un certo numero di paesi. In terzo luogo, dobbiamo iniziare fin da ora a fare progetti per il giorno in cui lo Zimbabwe avrà un governo legittimo e necessiterà di un ampio pacchetto di aiuti internazionali. Infine, non dobbiamo dimenticare che i comuni abitanti dello Zimbabwe sono in serie difficoltà e adesso hanno bisogno di un aiuto di base per poter soltanto continuare ad andare avanti."@it12
"Gerb. pirmininke, Zimbabvės žmonės siaubingai nukentėjo. Po bauginimo, žiaurumų ir ekonominio nuosmukio metų, rinkimai buvo lyg paskutinis vinis į karstą. Po rinkimų ir toliau tęsėsi nepaliaujamas smurtas. Mažiausiai 90 žmonių buvo nužudyta po pirmojo balsavimo turo kovo mėn. 29 d., o šį pirmadienį buvo užpulti ir prievarta išvaryti gyventojai iš IDP stovyklos, esančios į rytus nuo Hararės. Norisi tik grąžyti rankas iš nevilties, tačiau tikiu, kad ES spręsdama šią krizę gali kai ką nuveikti. Visų pirma ES gali pasiūlyti diplomatinę paramą tiems, kurie ieško kelio į priekį laikinosios pereinamosios vyriausybės, apimančios visas civilinės visuomenės partijas ir gerbiančios pirmojo rinkimų turo rezultatus, pagalba. Pereinamoji koalicija yra afrikietiškas požiūris, kuris daugybę metų buvo sėkmingai taikomas kitose šalyse, kaip Togas ir Demokratinė Kongo Respublika. Tačiau judėjimas už rezoliuciją pažymi prezidento T. Mbeki ramios diplomatijos nesėkmę ir gal čia toks atvejis, kad tokių derybų tarpininku geriau būtų kitas, visų pusių gerbiamas afrikietis kaimynas. Taip pat deryboms padėtų, jei čia vyktų ir tarptautinis dalyvavimas. Antra, mes tarptautinėje bendrijoje turime sustiprinti spaudimą R. Mugabe. Buvo labai paskatinantis Rusijos atsidavimas G8 aukščiausio lygio susitikimo raginimui imtis sankcijų ir aš sveikinu Tarybos komentarus dėl daugelio šalių sankcijų sustiprinimo. Trečia, mes turime planuoti ateitį, numatyti tą dieną, kai Zimbabvė turės teisėtą valdžią ir jai reikės įvairios tarptautinės pagalbos. Galų gale turime prisiminti, jog paprasti zimbabviečiai yra beviltiškoje padėtyje ir jiems išgyventi dabar reikia pagrindinės pagalbos."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs, Zimbabves tauta ir cietusi briesmīgi. Pēc iebiedēšanas, brutalitātes un ekonomiskas sagrāves gadiem vēlēšanas nāca kā beidzamais „skrūves pagrieziens”. Kopš vēlēšanām vardarbība ir notikusi bez mitas. Kopš vēlēšanu pirmās kārtas 29. martā ir nogalināti vismaz 90 cilvēki, un vēl tikai šo pirmdien notika uzbrukums valsts iekšienē pārvietoto personu nometnei, kura atrodas uz austrumiem no Harares, un tika nolaupīti iedzīvotāji. Mēs varam just kārdinājumu tikai lauzīt rokas izmisumā, bet es uzskatu, ka ir lietas, ko ES var izdarīt krīzes risinājuma labā. Pirmkārt, ES var piedāvāt diplomātisku atbalstu tiem, kuri meklē ceļu uz priekšu ar pagaidu pārejas valdības palīdzību, iesaistot visas pilsoniskās sabiedrības puses un respektējot pirmās kārtas rezultātus. Pārejas koalīcija ir Āfrikas pieeja, kas daudzus gadus ir darbojusies vairākās citās valstīs, piemēram, Togo un Kongo Demokrātiskajā Republikā. Tomēr rezolūcijas ierosinājums atzīmē pašreizējo prezidenta rāmās diplomātijas neveiksmi, un tas var būt piemērs, kad cits Āfrikas kaimiņš, ko respektē visas puses, var būt labāk piemērots būt par vidutāju šādās sarunās. Un, ja tam ir starptautisks pavadījums, tas arī palīdzētu šādās sarunās. Otrkārt, mums ir jāpalielina spiediens pret starptautiskajā sabiedrībā. Krievijas atbalsts G8 sammita aicinājumam noteikt sankcijas bija ļoti uzmundrinošs, un es atzinīgi vērtēju Padomes komentārus par sankciju pastiprināšanu vairākās valstīs. Treškārt, mums ir jāsāk plānot uz priekšu tam laikam, kad Zimbabvei būs likumīga valdība un tai vajadzēs plašu starptautiska atbalsta paketi. Visbeidzot mēs nedrīkstam aizmirst, ka vienkāršie zimbabvieši ir izmisīgā stāvoklī un viņiem vajadzīga pati vienkāršākā palīdzība, lai varētu izdzīvot."@lv13
"Mr President, the people of Zimbabwe have suffered horrendously. After years of intimidation, brutality and economic meltdown, the election came as the final twist of the screw. Since the election, the violence has continued unabated. At least 90 people have been killed since the first round of polling on 29 March and just this Monday residents were attacked and abducted from an IDP camp east of Harare. We may feel tempted to just wring our hands in despair but I believe there are things that the EU can do towards a solution to the crisis. Firstly, the EU can offer diplomatic support to those seeking to find a way forward via an interim transitional government involving all parties in civil society and respecting the results of the first round. A transitional coalition is an African approach that has over the years worked in a number of other countries such as Togo and the Democratic Republic of Congo. However, the motion for a resolution notes the failure to date of President Mbeki’s quiet diplomacy and it may be the case that a different African neighbour respected by all sides would be better placed to broker such negotiations. And, if there is an international accompaniment, that would also be helpful in the negotiations. Secondly, we must step up the pressure against Mugabe in the international community. Russia’s adherence to the G8 summit call for sanctions was very encouraging and I welcome the Council’s comments on the strengthening of sanctions by a number of countries. Thirdly we must start planning ahead now for the day when Zimbabwe has a legitimate government and will need a broad package of international support. Finally, we must not forget that ordinary Zimbabweans are in desperate straits and need basic aid now just to keep going."@mt15
". Mijnheer de Voorzitter, de bevolking van Zimbabwe heeft vreselijk geleden. Na jaren van intimidatie, brutaliteiten en economische crisis, waren de voorbije verkiezingen de genadeslag. Sinds de verkiezingen is het geweld onverminderd doorgegaan. Sinds de eerste stemronde op 29 maart heeft het geweld al aan minstens negentig mensen het leven gekost. Afgelopen maandag nog werden de bewoners van een IDP-kamp ten oosten van Harare aangevallen en ontvoerd. Misschien zijn we geneigd de ogen in wanhoop ten hemel te slaan, maar ik ben ervan overtuigd dat de EU deze crisis mee kan helpen oplossen. In de eerste plaats kan de EU diplomatieke steun verlenen aan diegenen die een uitweg proberen te vinden via een tijdelijke overgangsregering, waarbij alle partijen van het maatschappelijk middenveld worden betrokken, en die de uitslag van de eerste stemronde respecteert. Een overgangscoalitie is een Afrikaanse aanpak die in de loop der jaren zijn nut heeft bewezen in een aantal andere landen, zoals Togo en de Democratische Republiek Kongo. Toch vestigt de ontwerpresolutie de aandacht op het mislukken van de stille diplomatie van president Mbeki. Misschien zou een ander Afrikaans buurland, dat op het respect kan rekenen van alle partijen, beter geplaatst zijn om de onderhandelingen in goede banen te leiden. Als ook de internationale gemeenschap erbij betrokken kon worden, zouden de onderhandelingen wellicht vlotter verlopen. In de tweede plaats moet de internationale gemeenschap ook de druk op Mugabe opvoeren. Rusland heeft zich achter de oproep van de G8-top geschaard om sancties uit te vaardigen. Dat was een erg bemoedigend signaal en ik ben verheugd met de commentaren van de Raad omtrent het verstrengen van de sancties door een aantal landen. In de derde plaats moeten we ons nu al voorbereiden op de dag dat Zimbabwe een legitieme regering zal hebben en ruime internationale steun nodig zal hebben. Ten slotte mogen we ook niet vergeten dat de gewone Zimbabwaan de wanhoop nabij is en het niet redt zonder basishulp."@nl3
"Panie przewodniczący! Ludność Zimbabwe potwornie cierpiała. Po latach zastraszenia, brutalności i upadku gospodarki nadeszły wybory jako ostateczny epizod. Od wyborów przemoc utrzymywała się na tym samym poziomie. Od pierwszej tury głosowania, która odbyła się 29 marca, zginęło co najmniej 90 osób, a w ten poniedziałek mieszkańcy obozu IDB na wschód od Harare zostali zaatakowani i uprowadzeni. Możemy mieć ochotę po prostu załamać ręce, jednak uważam, że Unia Europejska może podjąć działania w celu rozwiązania kryzysu. Po pierwsze Unia Europejska może zaoferować wsparcie dyplomatyczne tym, którzy szukają rozwiązania poprzez utworzenie tymczasowego rządu składającego się ze wszystkich partii społeczeństwa i uszanowanie wyników pierwszej tury. Przejściowa koalicja to afrykańskie podejście, które od wielu lat sprawdza się w wielu innych państwach takich jak Togo czy Demokratyczna Republika Kongo. Jednak wniosek o rezolucję oznacza niepowodzenie cichej dyplomacji prezydenta Mbeki i może inne afrykańskie państwo sąsiadujące respektowane przez obie strony byłoby lepszym mediatorem w tych negocjacjach. Międzynarodowe wsparcie mogłoby również pomóc w negocjacjach. Po drugie musimy zwiększyć nacisk na Mugabe we wspólnocie międzynarodowej. Poparcie przez Rosję żądania sankcji wysuniętego podczas szczytu G8 było bardzo obiecujące i jestem zadowolona z uwag Rady dotyczących wzmocnienia sankcji przez wiele państw. Po trzecie, musimy zacząć przygotowywać plany naprzód, na okres, w którym w Zimbabwe będzie funkcjonował prawowity rząd i kiedy kraj ten będzie potrzebował ogromnego wsparcia międzynarodowego. Na koniec nie możemy zapominać o tym, że zwyczajni mieszkańcy Zimbabwe znajdują się w poważnych kłopotach i potrzebują podstawowej pomocy, aby móc dalej żyć."@pl16
"Senhor Presidente, o povo do Zimbabué tem sofrido horrores. Após anos de intimidação, brutalidade e colapso económico, as eleições foram a última gota. Depois das eleições, a escalada de violência continuou. Foram assassinadas pelo menos 90 pessoas desde a primeira volta das eleições, em 29 de Março, e na última segunda-feira foram atacados e raptados residentes de um campo de deslocados situado a leste de Harare. Podemos sentir-nos tentados a não intervir, limitando-nos a deplorar esta situação, mas a meu ver há coisas que a UE pode fazer para ajudar a resolver a crise. Antes de mais nada, a UE pode oferecer apoio diplomático a quem está a tentar fazer progressos através da constituição de uma administração transitória em que participem todas as partes da sociedade civil, respeitando os resultados da primeira volta das eleições. Uma coligação de transição constitui uma abordagem africana que, ao longo dos anos, permitiu obter bons resultados em vários outros países, como o Togo e a República Democrática do Congo. Porém, na proposta de resolução, constata-se que a diplomacia "silenciosa" do Presidente Mbeki falhou e que um vizinho africano diferente, respeitado por todas as partes, estará talvez mais bem colocado para servir de mediador nessas negociações. Seria também útil um acompanhamento internacional das negociações. Em segundo lugar, temos de intensificar a pressão exercida sobre Mugabe pela comunidade internacional. A adesão da Rússia ao apelo do G8 à aplicação de sanções foi muito encorajante e congratulo-me com os comentários do Conselho sobre o reforço das sanções por parte de vários países. Em terceiro lugar, temos de começar a fazer planos para o futuro, para o dia em que o Zimbabué tiver um governo legítimo e necessitar de um vasto pacote de ajuda internacional. Finalmente, não podemos esquecer que os zimbabuenses estão em situação desesperada e precisam de ajuda básica imediata para sobreviver."@pt17
"Mr President, the people of Zimbabwe have suffered horrendously. After years of intimidation, brutality and economic meltdown, the election came as the final twist of the screw. Since the election, the violence has continued unabated. At least 90 people have been killed since the first round of polling on 29 March and just this Monday residents were attacked and abducted from an IDP camp east of Harare. We may feel tempted to just wring our hands in despair but I believe there are things that the EU can do towards a solution to the crisis. Firstly, the EU can offer diplomatic support to those seeking to find a way forward via an interim transitional government involving all parties in civil society and respecting the results of the first round. A transitional coalition is an African approach that has over the years worked in a number of other countries such as Togo and the Democratic Republic of Congo. However, the motion for a resolution notes the failure to date of President Mbeki’s quiet diplomacy and it may be the case that a different African neighbour respected by all sides would be better placed to broker such negotiations. And, if there is an international accompaniment, that would also be helpful in the negotiations. Secondly, we must step up the pressure against Mugabe in the international community. Russia’s adherence to the G8 summit call for sanctions was very encouraging and I welcome the Council’s comments on the strengthening of sanctions by a number of countries. Thirdly we must start planning ahead now for the day when Zimbabwe has a legitimate government and will need a broad package of international support. Finally, we must not forget that ordinary Zimbabweans are in desperate straits and need basic aid now just to keep going."@ro18
"Vážený pán predsedajúci, zimbabwiansky ľud veľmi trpel. Po rokoch zastrašovania, brutality a hospodárskeho úpadku boli voľby poslednou kvapkou. Násilie od doby konania volieb pokračuje v nezmenenej miere. Od 29. marca, keď sa konalo prvé kolo volieb, bolo zabitých najmenej 90 ľudí a minulý pondelok boli južne od Harare napadnutí a unesení obyvatelia tábora vnútorne vysídlených osôb. Môže sa nám zdať, že sa dá len zalomiť rukami v zúfalstve, ja sa však domnievam, že sú veci, ktoré môže EÚ pre riešenie krízy urobiť. Po prvé, EÚ môže poskytnúť diplomatickú podporu tým, ktorí sa snažia nájsť cestu prostredníctvom dočasnej prechodnej vlády so zapojením všetkých strán v rámci občianskej spoločnosti a s ohľadom na výsledky prvého kola. Prechodná koalícia je africkým prístupom, ktorý v priebehu rokov fungoval v mnohých ďalších krajinách, ako sú Togo a Demokratická republika Kongo. V návrhu uznesení sa však konštatuje zlyhávanie doterajšej tichej diplomacie prezidenta Mbekiho a v tomto prípade by možno iný susedný africký štát rešpektovaný všetkými stranami mohol byť vhodnejším sprostredkovateľom v rokovaní. Rokovaniu by tiež prospelo, keby malo medzinárodný charakter. Po druhé, je potrebné zvýšiť tlak na Mugabeho v rámci medzinárodného spoločenstva. Rusko sa pripojilo k požiadavke sankcií vznesenej na samite G8, čo bolo veľmi povzbudzujúce, a ja vítam komentáre Rady týkajúce sa posilnenia sankcií zo strany mnohých krajín. Po tretie, musíme už teraz plánovať dopredu, pretože vo chvíli, keď bude mať Zimbabwe legitímnu vládu, bude potrebovať rozsiahly balík medzinárodnej pomoci. A na záver, nesmieme zabúdať, že obyčajní Zimbabwčania žijú v zúfalej situácii a potrebujú ihneď základnú pomoc, len aby prežili."@sk19
"Gospod predsednik, prebivalci Zimbabveja so zelo trpeli. Po letih ustrahovanja, brutalnosti in slabega gospodarskega položaja volitve predstavljajo kapljo čez rob. Od volitev naprej se nasilje nespremenjeno nadaljuje. Vsaj 90 ljudi je bilo ubitih od prvega kroga volitev 29. marca in ravno ta ponedeljek so bili napadeni in ugrabljeni prebivalci taborišča za notranje razseljene osebe vzhodno od Harare. Lahko le globoko zavzdihnemo iz obupa, vendar menim, da lahko EU stori več za rešitev krize. Prvič, EU lahko ponudi diplomatsko podporo tistim, ki iščejo pot naprej prek začasne prehodne vlade, ki vsebuje vse stranke v civilni družbi in spoštuje izide prvega kroga volitev. Prehodna koalicija je afriški pristop, ki je bil skozi leta učinkovit v številnih drugih državah, kot na primer v Togu in Demokratični republiki Kongo. Vendar predlog resolucije opozarja na dosedanji neuspeh tihe diplomacije predsednika Mbekija, pri čemer bi lahko bila druga afriška soseda, ki jo spoštujejo vse strani, ustreznejša za izvedbo takšnih pogajanj. Pri pogajanjih bi bili prav tako koristni mednarodni akterji. Drugič, v mednarodni skupnosti moramo okrepiti pritisk na Mugabeja. Odziv Rusije na poziv vrha G8 k sankcijam je bil zelo spodbuden, pri čemer se strinjam s komentarji Sveta o krepitvi sankcij s strani številnih držav. Tretjič, zdaj moramo začeti načrtovati vnaprej, ko bo Zimbabve namestil zakonito vlado ter bomo potrebovali širši paket mednarodne podpore. Na koncu ne smemo pozabiti, da so običajni prebivalci Zimbabveja v obupni stiski ter zdaj potrebujejo osnovno pomoč za preživetje."@sl20
"Herr talman! Folket i Zimbabwe har lidit oerhört. Efter år av hot, brutalitet och ekonomisk kollaps kom nu valet som spiken i kistan. Sedan valet har våldet fortsatt obehindrat. Minst 90 personer har dödats sedan den första valomgången den 29 mars och så sent som i måndags attackerades boende i ett läger för internflyktingar öster om Harare och fördes bort. Vi kanske lockas att bara vrida våra händer i förtvivlan, men jag anser att det finns saker som EU kan göra för att lösa den här krisen. För det första kan EU erbjuda diplomatiskt stöd till dem söker en väg framåt via en tillfällig övergångsregering som omfattar alla parter i civilsamhället och respekterar valresultatet från den första omgången. Att under en övergångsperiod ha en koalition är en afrikansk taktik som har fungerat tidigare i flera andra länder som Togo och Demokratiska republiken Kongo. I resolutionsförslaget konstateras dock att President Thabo Mbeki har misslyckats med sin tysta diplomati och det kan mycket väl vara så att ett annat afrikanskt grannland som respekteras av båda sidor kan vara bättre lämpat att agera mellanhand i sådana förhandlingar. Och om det finns en annan internationell partner skulle det också vara till hjälp i förhandlingarna. För det andra måste vi öka påtryckningarna mot Robert Mugabe i världssamfundet. Att Ryssland anslöt sig till uppmaningarna vid G8-mötet att införa sanktioner var mycket uppmuntrande och jag välkomnar rådets kommentarer om att utöka sanktionerna mot ett antal länder. För det tredje måste vi planera för den dag då Zimbabwe har en legitim regering och vi kommer att behöva ett omfattande paket med internationellt stöd. Till sist får vi inte glömma att vanliga zimbabwier befinner sig en mycket svår situation och behöver grundläggande stöd enbart för att hålla sig på fötter."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Fiona Hall,"18,5,20,15,1,19,14,11,16,13,4,21

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph