Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-07-09-Speech-3-369"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080709.35.3-369"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Mr President, I wish to begin by saying to the President-in-Office that Amnesty International has stated that 8 500 Palestinians from the Occupied Palestinian Territories being detained in Israeli prisons being held contrary to Article 76 of the Geneva Convention, and for many of these prisoners family visits are impossible due to the restricted travel permits. For those visits that are allowed, even though under international human rights standards Israel is responsible for ensuring that the Palestinian detainees receive these visits, it is the international community, via the International Committee of the Red Cross, which has being shouldering the cost. That is why it is right for us in the European Parliament to ask the European Council to act. Like Commissioner Ferrero-Waldner, I have met Mrs Barghouti and I thank the Commissioner too for her specific reference to our parliamentary colleagues from the Palestinian Legislative Council who are amongst the imprisoned. Although I agree with Mr Mladenov and Mr Tannock that the abduction and failure to allow family visits of Israeli nationals is an equal breach of international law, I regret that Mr Tannock sought to portray my co-author, Mrs Morgantini, as someone who is committed to the destruction of Israel, when she and I support human rights and upholding international humanitarian law."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Vážený pane předsedající, rád bych úvodem řekl panu předsedajícímu, že Amnesty International uvedla, že 8 500 Palestinců z okupovaných palestinských území zadržovaných v izraelských věznicích zadržováno v rozporu s článkem 76 Ženevské úmluvy a že  řadě těchto vězňů byly znemožněny návštěvy rodinných příslušníků kvůli omezení cestovních povolení. U návštěv, které byly povoleny, ačkoli podle mezinárodních standardů pro lidská práva je Izrael odpovědný za zajišťování návštěv pro palestinské vězně, je mezinárodní společenství prostřednictvím Mezinárodního výboru Červeného kříže tím, kdo zastřešuje náklady s nimi vzniklé. Proto je zapotřebí, abychom my zde v Evropském parlamentu žádali Evropskou radu, aby jednala. Setkal jsem se, stejně jako paní komisařka Ferrero-Waldnerová, s paní Barghoutiovou a děkuji také paní komisařce, že se zmínila o našich parlamentních kolezích z Palestinské legislativní rady, kteří jsou mezi vězněnými. Ačkoli souhlasím s panem Mladenovem a panem Tannockem, že únos a neumožnění návštěv rodinných příslušníků izraelským občanům je porušením mezinárodního práva, lituji, že se pan Tannock snaží vylíčit mou spoluautorku, paní Morgantiniovou, jako někoho, kdo usiluje o zničení Izraele, jelikož ona spolu se mnou podporuje lidská práva a mezinárodního humanitárního práva."@cs1
"Hr. formand! Jeg vil begynde med at sige til formanden for Rådet, at de 8.500 palæstinensere fra de besatte palæstinensiske områder, som ifølge Amnesty International tilbageholdes i israelske fængsler, rent faktisk holdes tilbage i strid med artikel 76 i Genèvekonventionen, og at mange af fangerne er afskåret fra at få familiebesøg på grund af de restriktive rejsetilladelser. Selv om det er Israels ansvar at sikre, at de palæstinensiske indsatte får besøg i henhold til de internationale menneskerettighedsstandarder, afholder det internationale samfund, via den Internationale Røde Kors Komité, udgiften for de besøg, der gives tilladelse til. Derfor gør Parlamentet rigtigt i at bede Det Europæiske Råd om at skride til handling. Ligesom kommissær Ferrero-Waldner har jeg mødt fru Barghouti, og også jeg takker kommissæren for den direkte reference til vores parlamentariske kolleger fra Det Palæstinensiske Lovgivende Råd, som er blandt de fængslede. Selv om jeg er enig med hr. Mladenov og hr. Tannock i, at der sker et tilsvarende brud på folkeretten, når israelske statsborgere bortføres og nægtes familiebesøg, smerter det mig, at hr. Tannock prøver at fremstille min medspørger, fru Morgantini, som en, der ønsker Israel tilintetgjort, når hun og jeg kæmper for menneskerettigheder og opretholdelse af humanitær folkeret."@da2
"Herr Präsident! Zunächst möchte ich dem Herrn Ratspräsidenten sagen, dass nach Angaben von Amnesty International die 8 500 Palästinenser aus den besetzten palästinensischen Gebieten, die in israelischen Gefängnissen festgehalten werden, gegen Artikel 76 der Genfer Konvention inhaftiert sind, und für viele dieser Gefangenen sind Besuche durch Verwandte aufgrund der beschränkten Reisegenehmigungen nicht möglich. Und die Kosten für die Besuche, die gestattet werden – obwohl Israel laut den internationalen Menschenrechtsnormen verpflichtet ist, dafür Sorge zu tragen, dass die palästinensischen Gefangenen Besuch empfangen können –, trägt die internationale Gemeinschaft über das Internationale Komitee vom Roten Kreuz. Deshalb ist es richtig, dass wir als Europäisches Parlament vom Europäischen Rat fordern, Maßnahmen zu ergreifen. Wie die Kommissarin Ferrero-Waldner habe auch ich Frau Barghouti getroffen, und auch ich möchte der Frau Kommissarin für ihren konkreten Bezug auf unsere Kolleginnen und Kollegen vom Palästinensischen Autonomierat, die sich unter den Gefangenen befinden, danken. Auch wenn ich Herrn Mladenov und Herrn Tannock zustimme, dass die Entführung israelischer Staatsangehöriger und die ihnen verweigerte Erlaubnis, Familienbesuch zu empfangen, eine ebensolche Verletzung des Völkerrechts darstellen, so bedauere ich doch, dass Herr Tannock versuchte, Frau Morgantini, eine Mitverfasserin der Anfrage, als jemanden zu beschreiben, der Israel zerstören will, obwohl sie und ich für die Menschenrechte und die Einhaltung des humanitären Völkerrechts eintreten."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να ξεκινήσω λέγοντας στον Προεδρεύοντα του Συμβουλίου ότι η Διεθνής Αμνηστία δήλωσε ότι οι 8 500 Παλαιστίνιοι από τα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη, οι οποίοι κρατούνται σε φυλακές του Ισραήλ, σε αντίθεση με το άρθρο 76 της Σύμβασης της Γενεύης, και για πολλούς από αυτούς τους φυλακισμένους οι επισκέψεις της οικογένειάς τους δεν είναι εφικτές λόγω των περιορισμένων αδειών ταξιδιού. Γι’ αυτές τις επισκέψεις που επιτρέπονται, ακόμα και αν σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων το Ισραήλ είναι υπεύθυνο να διασφαλίσει ότι οι παλαιστίνιοι κρατούμενοι όντως δέχονται αυτές τις επισκέψεις, η διεθνής κοινότητα, μέσω της Διεθνούς Επιτροπής Ερυθρού Σταυρού, είναι αυτή που επωμίζεται το κόστος. Για τον λόγο αυτό είναι σωστό εμείς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να ζητήσουμε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να ενεργήσει. Όπως και η Επίτροπος Ferrero-Waldner, έχω συναντήσει την κ. Barghouti και ευχαριστώ επίσης την Επίτροπο για την ειδική της αναφορά στους συναδέλφους μας βουλευτές του Παλαιστινιακού Νομοθετικού Συμβουλίου οι οποίοι είναι τώρα φυλακισμένοι. Παρόλο που συμφωνώ με τον κ. Mladenov και τον κ. Τannock ότι η βίαιη απαγωγή και η μη πραγματοποίηση οικογενειακών επισκέψεων των ισραηλινών υπηκόων αποτελούν εξίσου παραβίαση του διεθνούς δικαίου, λυπάμαι που ο κ. Tannock επιδιώκει να παρουσιάσει την κ. Morgantini, με την οποία συντάξαμε μαζί την ερώτηση, ως ένα άτομο που έχει δεσμευτεί να καταστρέψει το Ισραήλ, όταν εκείνη κι εγώ υποστηρίζουμε τα ανθρώπινα δικαιώματα και υπερασπιζόμαστε το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο."@el10
"Señor Presidente, deseo empezar diciendo al Presidente en ejercicio que, según Amnistía Internacional, 8 500 palestinos de los Territorios palestinos ocupados, detenidos en las prisiones israelíes en contra del artículo 76 del Convenio de Ginebra, y para muchos de estos presos las visitas de familiares son imposibles debido a la restricción de permisos para viajar. Para las visitas que sí se permiten, aunque las normas internacionales de derechos humanos determinan que Israel es responsable de garantizárselas a los detenidos palestinos, es la comunidad internacional, por medio del Comité Internacional de la Cruz Roja, la que viene asumiendo el coste. Por eso es pertinente que quienes formamos el Parlamento Europeo pidamos al Consejo Europeo que actúe. Al igual que la Comisaria Ferrero-Waldner, me he reunido con la señora Barguti y agradezco también a la Comisaria su referencia específica a nuestros colegas parlamentarios del Consejo legislativo palestino que se encuentran entre los detenidos. Aunque estoy de acuerdo con el señor Mladenov y el señor Tannock en que secuestrar ciudadanos israelíes y no autorizar que los visiten sus familiares supone el mismo incumplimiento del Derecho internacional, lamento que el señor Tannock haya querido presentar a mi coautora, la señora Morgantini, como persona entregada a la destrucción de Israel, cuando tanto ella como yo apoyamos los derechos humanos y la defensa del Derecho humanitario internacional."@es21
"Härra juhataja, soovin alustuseks öelda eesistujale, et Amnesty International avaldas, et 8500 palestiinlast Palestiina okupeeritud aladelt, keda Iisraeli vanglates kinni peetakse seal Genfi konventsiooni artikli 76 vastaselt, ja paljude kinnipeetavate osas ei ole perekonna külastused võimalikud piiratud reisilubade tõttu. Lubatud külastuste puhul, kuigi rahvusvahelise inimõiguste standardi kohaselt peab Iisrael tagama, et Palestiina kinnipeetavad need külastused saavad, on rahvusvaheline üldsus Rahvusvahelise Punase Risti Komitee kaudu toetanud kulude katmist. Seepärast on õige meil Euroopa Parlamendis nõuda Euroopa Ülemkogult tegutsemist. Olen, nagu ka volinik Ferrero-Waldner, kohtunud proua Barghoutiga ja samuti olen volinikule tänulik eraldi viitamise eest meie kolleegidele Palestiina Seadusandlikust Nõukogust, kes on kinnipeetavate hulgas. Kuigi nõustun härra Mladenovi ja härra Tannockiga, et röövimine ja perekondlike külastuste keelamine Iisraeli kodanikele on samaväärne rahvusvahelise õiguse rikkumine, on mul kahju, et härra Tannock üritas kujutada minu esitatud küsimuse kaasautorit proua Morgantinit isikuna, kes on pühendunud Iisraeli hävitamisele, kuna tema ja mina toetame inimõigusi ja rahvusvahelise humanitaarõiguse kaitsmist."@et5
"Arvoisa puhemies, haluan aluksi todeta neuvoston puheenjohtajalle, että Amnesty Internationalin mukaan 8 500:a palestiinalaista Palestiinan miehitetyiltä alueilta pidetään todellakin vangittuina Israelin vankiloissa vastoin Geneven yleissopimuksen 76 artiklaa, ja monien näiden vankien osalta perhevierailut ovat mahdottomia rajoitettujen matkustuslupien takia. Vaikka kansainvälisten ihmisoikeusnormien nojalla Israel on vastuussa sen varmistamisesta, että palestiinalaisvangeille myönnetään tällaisia vierailuja, sallitut vierailut ovat kansainvälisen yhteisön vastuulla Kansainvälisen Punaisen Ristin avustuksella, sillä se on vastannut kulujen kattamisesta. Tämän takia on oikein, että me Euroopan parlamentissa pyydämme Euroopan neuvostoa toimimaan tämän asian osalta. Olen komission jäsenen Ferrero-Waldnerin tavoin tavannut Fadwa Barghoutin, ja kiitän myös komission jäsentä hänen erityisestä viittauksestaan Palestiinan lakiasäätävässä neuvostossa toimiviin kollegoihimme, jotka ovat vangittujen joukossa. Vaikka olen Nickolay Mladenovin ja Charles Tannockin kanssa samaa mieltä siitä, että Israelin kansalaisten sieppaaminen ja heidän vierailuoikeuksiensa epääminen rikkoo yhtälailla kansainvälistä oikeutta, olen pahoillani siitä, että Charles Tannock yritti kuvata kysymyksen toista laatijaa Luisa Morgantinia henkilöksi, joka on sitoutunut Israelin tuhoamiseen, vaikka hän tukee itseni tavoin ihmisoikeuksia ja kansainvälisen humanitaarisen lainsäädännön noudattamista."@fi7
"M. le Président, j’aimerais commencer en rappelant au président en exercice du Conseil qu’ a recensé 8 500 prisonniers palestiniens issus des territoires occupés dans les prisons en Israël, en violation de l’article 76 de la Convention de Genève. Pour nombre de ces prisonniers, les familles ne peuvent leur rendre visite en raison des restrictions imposées aux déplacements des populations des territoires occupés. En ce qui concerne les visites autorisées, alors que les normes internationales en matière de droits de l’homme imposent normalement à l’État d’Israël d’assurer la tenue de ces visites aux détenus palestiniens, c’est jusqu’à présent la communauté internationale, via le Comité international de la Croix-Rouge, qui en supporte les frais. C’est la raison pour laquelle nous avons raison, ici au Parlement européen, de demander au Conseil de prendre action. Comme la commissaire Ferrero-Waldner, j’ai moi aussi rencontré Mme Barghouti et je remercie la commissaire d’avoir mentionné nos homologues du Conseil législatif palestinien toujours détenus par les autorités israéliennes. Bien que je sois d’accord avec M. Mladenov et M. Tannock sur le fait que les enlèvements et l’absence de visites aux prisonniers constituent autant de violations du droit international, je déplore la tentative de M. Tannock de dépeindre la co-auteur de la question, Mme Morgantini, sous les traits d’une personne recherchant la destruction de l’État d’Israël, alors qu’elle et moi avons pour unique objectif la défense des droits de l’homme et du droit humanitaire international."@fr8
"Elnök úr! Azzal szeretném kezdeni, hogy az Amnesty International soros elnöke megállapította, hogy 8500 palesztint a megszállt palesztin területekről izraeli börtönökben tartanak fogva a Genfi Egyezmény 76. cikke ellenére, és hogy e fogva tartottak nagy részét nem látogathatja családjuk a szigorú utazási korlátoknak köszönhetően. Még az engedélyezett látogatások esetében is – bár a nemzetközi emberi jogi normák alapján Izrael köteles biztosítani, hogy a palesztin fogva tartottak fogadhassanak látogatókat – a Vöröskereszt Nemzetközi Bizottsága által a nemzetközi közösség vállalja magára a költségeket. Ezért igazunk van, ha itt a Parlamentben cselekvésre szólítjuk fel az Európai Tanácsot. Ferrero-Waldner biztos asszonyhoz hasonlóan én is találkoztam Barghouti asszonnyal, és szeretném megköszönni biztos asszonynak is, hogy felidézte képviselőtársainkat a Palesztin Jogalkotó Tanácsban, akik a bebörtönzöttek közé tartoznak. Bár egyetértek Mladenov úrral és Tannock úrral abban, hogy az izraeliek elrablása és a családi látogatások megtiltása a nemzetközi jog ugyanolyan megsértése, sajnálom, hogy Tannock úr olyan színben próbálta feltüntetni társszerzőmet, Morgantini asszonyt, mint aki tönkre akarja tenni Izraelt, amikor ő és én is az emberi jogokat és a nemzetközi humanitárius jog betartását támogatjuk."@hu11
"Signor Presidente, vorrei incominciare col dire che il Presidente in carica di ha dichiarato che 8 500 palestinesi, provenienti dai territori occupati e prigionieri in Israele, sono detenuti in violazione dell’articolo 76 della Convenzione di Ginevra, e che per molti di loro le visite dei familiari sono impossibili a causa dei limitati permessi di viaggio. Per quanto concerne le visite consentite, sebbene le norme internazionali sui diritti umani stabiliscano che è compito di Israele assicurarsi che le visite ai detenuti palestinesi siano garantite, è invece la comunità internazionale, attraverso il Comitato internazionale della croce rossa, che ne ha sostenuto i costi. Per questo è giusto che noi membri del Parlamento europeo invitiamo il Consiglio ad agire. Anch’io ho incontrato la signora Barghouti, come il Commissario Ferrero-Waldner, che voglio anche ringraziare per aver fatto riferimento ai nostri colleghi parlamentari del Consiglio legislativo palestinese, che figurano tra i prigionieri. Per quanto io convenga con gli onorevoli Mladenov e Tannock sul fatto che anche il rapimento di cittadini israeliani e il divieto di visita per i loro familiari costituiscano ugualmente una violazione del diritto internazionale, mi rincresce che l’onorevole Tannock abbia cercato di dipingere l’onorevole Morgantini, co-autore, come una persona impegnata nella distruzione di Israele, mentre sia io che lei sosteniamo i diritti dell’uomo e il diritto umanitario internazionale."@it12
"Gerb. pirmininke, norėčiau pradėti atsakydamas pirmininkaujančiajai valstybei, jog organizacija „Amnesty International“ nustatė, kad 8 500 palestiniečių iš okupuotų Palestinos teritorijų yra kalinami Izraelio kalėjimuose, pažeidžiant Ženevos konvencijos 76 straipsnį, ir daugelis tų kalinių negali aplankyti šeimų dėl apribotų kelionės leidimų. Dėl leistinų lankymų, nors ir pagal tarptautinės teisės standartus, Izraelis turi užtikrinti, kad sulaikytieji palestiniečiai gautų šių lankymų teisę, o visas išlaidas turi padengti tarptautinės bendrijos per Tarptautinį Raudonojo Kryžiaus komitetą. Todėl mes turime teisę Europos Parlamente prašyti Europos Vadovų Tarybos imtis veiklos. Kaip ir Komisijos narė B. Ferrero-Waldner, aš taip pat buvau susitikęs su F. Barghouti ir dėkoju Komisijos narei už tai, kad ji ypatingai paminėjo mūsų kolegas parlamentarus iš Palestinos įstatymų leidybos tarybos, kurie yra taip pat įkalinti. Nors pritariu N. Mladenovui ir C. Tannockui, kad atskyrimas nuo šeimos prievarta bei nepavykęs Izraelio piliečių leidimas aplankyti šeimas yra taip pat tarptautinės teisės pažeidimas, man gaila, kad C. Tannock siekė pavaizduoti mano bendraautorę L. Morgantini, kaip nusiteikusią sunaikinti Izraelį, kai mes abu palaikome žmogaus teises bei tarptautinę humanitarinę teisę."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs, es vēlos sākumā teikt Padomes priekšsēdētājam, ka ir ziņojusi, ka 8 500 palestīniešu no okupētajām Palestīnas teritorijām, kuri atrodas apcietinājumā Izraēlas cietumos turēti pretēji Ženēvas Konvencijas 76. pantam, un daudzām šo cietumnieku ģimenēm apmeklējumi ir neiespējami sakarā ar ierobežotajām ceļošanas atļaujām. Lai gan saskaņā ar starptautisko cilvēktiesību standartiem Izraēla ir atbildīga par apmeklējumu nodrošināšanu Palestīnas apcietinātajiem, tā, kas palīdz segt izmaksas par tiem apmeklējumiem, kuri ir atļauti, ir starptautiskā sabiedrība ar Sarkanā Krusta Starptautiskās komitejas starpniecību. Tas ir iemesls, kāpēc ir pareizi mums Eiropas Parlamentā pieprasīt, lai Eiropas Padome rīkojas. Tāpat kā komisāre es esmu saticis kundzi, un es pateicos komisārei par to, ka viņa īpaši pieminēja mūsu parlamentāros kolēģus no Palestīnas Likumdošanas padomes, kas ir apcietināto vidū. Lai gan es piekrītu un ka Izraēlas pilsoņu nolaupīšana un ģimeņu apmeklējumu nenodrošināšana ir tāds pats starptautisko tiesību pārkāpums, es izsaku nožēlu, ka mēģināja attēlot manu līdzautori kā kādu, kas ir apņēmusies iznīcināt Izraēlu, kad viņa tāpat kā es aizstāv cilvēktiesības un starptautiskās humanitārās tiesības."@lv13
"Mr President, I wish to begin by saying to the President-in-Office that Amnesty International has stated that 8 500 Palestinians from the Occupied Palestinian Territories being detained in Israeli prisons being held contrary to Article 76 of the Geneva Convention, and for many of these prisoners family visits are impossible due to the restricted travel permits. For those visits that are allowed, even though under international human rights standards Israel is responsible for ensuring that the Palestinian detainees receive these visits, it is the international community, via the International Committee of the Red Cross, which has being shouldering the cost. That is why it is right for us in the European Parliament to ask the European Council to act. Like Commissioner Ferrero-Waldner, I have met Mrs Barghouti and I thank the Commissioner too for her specific reference to our parliamentary colleagues from the Palestinian Legislative Council who are amongst the imprisoned. Although I agree with Mr Mladenov and Mr Tannock that the abduction and failure to allow family visits of Israeli nationals is an equal breach of international law, I regret that Mr Tannock sought to portray my co-author, Mrs Morgantini, as someone who is committed to the destruction of Israel, when she and I support human rights and upholding international humanitarian law."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, ik wil om te beginnen de fungerend voorzitter van de Raad zeggen dat Amnesty International heeft verklaard dat het feit dat 8 500 Palestijnen uit de bezette gebieden in Israëlische gevangenissen zitten, in strijd is met artikel 76 van het Verdrag van Genève, en dat veel van deze gevangen geen familiebezoek kunnen krijgen door het restrictieve beleid van de Israëlische autoriteiten ten aanzien van reisvergunningen. Ofschoon Israël er volgens internationale mensenrechtennormen voor moet zorgen dat de Palestijnse gevangen bezoek van hun familie kunnen krijgen, worden de weinige bezoeken die worden toegestaan, bekostigd door de internationale gemeenschap, via het Rode Kruis. Vandaar dat wij in het Europees Parlement het volste recht hebben om de Europese Raad te vragen om op treden. Net als commissaris Ferrero-Waldner heb ik mevrouw Barghouti gesproken en ik dank de commissaris voor haar expliciete verwijzing naar onze collega’s van de Palestijnse Wetgevende Raad die zich in Israëlische gevangenschap bevinden. Hoewel ik het met de heren Mladenov en Tannock eens ben dat de ontvoering van en weigering van familiebezoek aan Israëlische onderdanen evenzeer een schending van internationaal recht is, betreur ik dat de heer Tannock mijn medeauteur, mevrouw Morgantini, probeert af te schilderen als iemand die de vernietiging van de staat Israël wil, terwijl zij en ik niets anders doen dan mensenrechten en het internationaal humanitair recht verdedigen."@nl3
"Panie przewodniczący! Chciałbym rozpocząć od powiedzenia urzędującemu przewodniczącemu, że organizacja Amnesty International stwierdziła, że 8 500 Palestyńczyków z palestyńskich terytoriów okupowanych jest przetrzymywanych w izraelskich więzieniach wbrew artykułowi 76 konwencji genewskiej i dla wielu z tych więźniów wizyty rodziny są niemożliwe z powodu ograniczonych pozwoleń na podróże. W przypadku tych wizyt, na które zostało wydane zezwolenie, mimo że Izrael podlega międzynarodowym normom ochrony praw człowieka, według których powinien zapewnić, że zatrzymani Palestyńczycy korzystają z tych wizyt, to międzynarodowa społeczność za pomocą Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża pokrywa koszty. Dlatego też prawem Parlamentu Europejskiego jest zwrócenie się do Rady Europy o podjęcie działań. Tak jak komisarz Ferrero-Waldner, spotkałem się z panią Barghouti i również dziękuję pani komisarz za przywołanie naszych parlamentarnych kolegów z Palestyńskiej Rady Legislacyjnej, którzy znajdują się wśród uwięzionych. Mimo że zgadzam się z panem Mladenovem i panem Tannockiem, że uprowadzeni i niedopuszczenie do odwiedzin rodziny są równoznaczne z naruszeniem przepisów międzynarodowych, z żalem stwierdzam, że pan Tannock przedstawił moją współautorkę, panią Morgantini, jako kogoś, kto chce zniszczyć Izrael, podczas gdy wspieramy prawa człowieka i przestrzeganie międzynarodowych przepisów humanitarnych."@pl16
"Senhor Presidente, gostaria de começar por dizer ao Senhor Presidente em exercício do Conselho que a Amnistia Internacional afirmou que a detenção de 8 500 palestinianos dos Territórios Palestinianos Ocupados que estão presos nas cadeias israelitas constitui uma violação do artigo 76.º da Convenção de Genebra e que as visitas das famílias a esses presos são impossíveis devido às restrições à liberdade de circulação. No caso das visitas que são autorizadas, apesar de Israel, ao abrigo das normas internacionais de direitos humanos, ser responsável por assegurar que os detidos palestinianos recebam essas visitas, é a comunidade internacional, através do Comité Internacional da Cruz Vermelha, que suporta os respectivos custos. Por isso, é correcto que nós, no Parlamento Europeu, solicitemos a intervenção do Conselho Europeu. Encontrei-me com Fadwa Barghouti, tal como a Senhora Comissária Ferrero-Waldner, e agradeço também à Senhora Comissária a referência aos nossos colegas parlamentares do Conselho Legislativo Palestiniano que estão presos. Apesar de concordar com os senhores deputados Mladenov e Tannock em que o rapto de cidadãos israelitas e a negação do seu direito às visitas familiares constituem igualmente uma violação do direito internacional, lamento que o senhor deputado Tannock tenha tentado retratar a minha co-autora, a senhora deputada Morgantini, como estando empenhada na destruição de Israel, quando tanto ela como eu defendemos os direitos humanos e o respeito pelo direito humanitário internacional."@pt17
"Mr President, I wish to begin by saying to the President-in-Office that Amnesty International has stated that 8 500 Palestinians from the Occupied Palestinian Territories being detained in Israeli prisons being held contrary to Article 76 of the Geneva Convention, and for many of these prisoners family visits are impossible due to the restricted travel permits. For those visits that are allowed, even though under international human rights standards Israel is responsible for ensuring that the Palestinian detainees receive these visits, it is the international community, via the International Committee of the Red Cross, which has being shouldering the cost. That is why it is right for us in the European Parliament to ask the European Council to act. Like Commissioner Ferrero-Waldner, I have met Mrs Barghouti and I thank the Commissioner too for her specific reference to our parliamentary colleagues from the Palestinian Legislative Council who are amongst the imprisoned. Although I agree with Mr Mladenov and Mr Tannock that the abduction and failure to allow family visits of Israeli nationals is an equal breach of international law, I regret that Mr Tannock sought to portray my co-author, Mrs Morgantini, as someone who is committed to the destruction of Israel, when she and I support human rights and upholding international humanitarian law."@ro18
"Vážený pán predsedajúci, rád by som na úvod povedal úradujúcemu predsedovi Rady, že Amnesty International vyhlásila, že 8 500 Palestínčanov z okupovaných palestínskych území zadržiavaných v izraelských väzniciach zadržiavaných v rozpore s článkom 76 Ženevského dohovoru, a že mnohým z týchto väzňov boli znemožnené návštevy rodinných príslušníkov kvôli obmedzeniu cestovných povolení. Pri návštevách, ktoré sú povolené, napriek tomu, že podľa medzinárodných štandardov pre ľudské práva je Izrael zodpovedný za zabezpečenie návštev pre palestínskych väzňov, je to medzinárodné spoločenstvo prostredníctvom Medzinárodného výboru Červeného kríža, ktoré zastrešuje náklady s tým spojené. Preto je potrebné, aby sme my v Európskom parlamente žiadali Európsku radu, aby konala. Stretol som sa, tak ako pani komisárka Ferrero-Waldnerová, s pani Barghoutiovou a tiež ďakujem pani komisárke, že sa zmienila o našich parlamentných kolegoch z Palestínskej legislatívnej rady, ktorí sú medzi väznenými. Hoci súhlasím s pánom Mladenovom a pánom Tannockom, že únosy a neumožnenie návštev rodinných príslušníkov izraelským občanom sú takisto porušovaním medzinárodného práva, je mi ľúto, že sa pán Tannock snažil opísať moju spoluautorku, pani Morgantiniovú, ako niekoho, kto sa usiluje o zničenie Izraela, pretože obaja podporujeme ľudské práva a dodržiavanie medzinárodného humanitárneho práva."@sk19
"Gospod predsednik, začel bom z izjavo predsedujočemu Svetu, da je Amnesty International izjavil, da je 8 500 Palestincev iz zasedenega palestinskega ozemlja pridržanih v izraelskih zaporih, pri čemer je njihovo pridržanje v nasprotju s členom 76 ženevske konvencije, za številne zapornike pa so družinski obiski nemogoči zaradi omejenih dovoljenj za potovanje. Za tiste obiske, ki so dovoljeni, stroške krije mednarodna skupnost prek Mednarodnega odbora Rdečega križa, čeprav je Izrael v okviru mednarodnih standardov človekovih pravic odgovoren zagotoviti, da palestinski priporniki dobijo te obiske. Zato je prav, da v Evropskem parlamentu od Evropskega sveta zahtevamo, da ukrepa. Tako kot gospa komisarka Ferrero–Waldner, sem tudi jaz spoznal gospo Barghouti, in gospe komisarki se tudi zahvaljujem za njeno konkretno omembo naših parlamentarnih kolegov iz palestinskega zakonodajnega sveta, ki so med zaporniki. Čeprav se strinjam z gospodom Mladenovom in gospodom Tannockom, da sta ugrabitev in nedopuščanje družinskih obiskov izraelskih državljanov enaki kršitvi mednarodnega prava, obžalujem, da je gospod Tannock skušal mojo soavtorico gospo Morgantini prikazati kot nekoga, ki je zavezan uničenju Izraela, ko oba podpirava človekove pravice in ohranjanje mednarodnega humanitarnega prava."@sl20
"Herr talman! Jag vill inleda med att säga till rådets ordförande att enligt Amnesty International är 8 500 palestinier från de ockuperade palestinska områdena frihetsberövade i israeliska fängelser i strid mot artikel 76 i Genèvekonventionen, och för många av dessa fångar är familjebesök omöjliga på grund av begränsade resetillstånd. För de besök som medges – även om Israel enligt principer i internationell rätt är ansvarigt för att de palestinska fångarna verkligen får dessa besök – är det världssamfundet som genom Röda korsets internationella kommitté har ombesörjt dessa kostnader. Därför är det rätt av oss i Europaparlamentet att uppmana Europeiska rådet att agera. Som kommissionsledamot Benita Ferrero-Waldner har jag också träffat Fadwa Barghouti, och jag vill också tacka kommissionsledamoten för hennes särskilda omnämnande av våra kolleger i det palestinska lagstiftande rådet som finns bland fångarna. Även om jag håller med Nickolay Mladenov och Charles Tannock om att kidnappning och underlåtenhet att låta israeliska medborgare träffa sina familjer är ett brott mot internationell rätt, beklagar jag att Charles Tannock framställer min medfrågeställare, Luisa Morgantini, som någon som vill förstöra Israel när hon och jag stöder mänskliga rättigheter och upprätthållandet av internationell rätt."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"F. Barghouti"13
"N. Mladenov"13
"Richard Howitt (PSE ). -"5,20,1,19,14,11,21
"are"18,15,4
"je"1,19
"lo están"21
"peetakse"5

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph