Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-07-09-Speech-3-365"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080709.35.3-365"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Mr President, I am speaking on a personal basis on this issue. Successive governments in Israel are pursuing a policy of trying to suppress the Palestinian people’s wish to live freely on their land by using the iron fist and the bullet and by arbitrarily arresting, imprisoning, torturing and murdering civilians, including women and children. This they do most unwisely, not realising that the genuine problems of security that Israel is admittedly facing cannot be solved by this type of inhuman response. On the contrary, such brutality can only bring about more violence and can only slowly erode away any international support they might have enjoyed in the past. The time is long overdue for the EU leadership to boldly warn the governing Jewish politicians that, if they continue to act as Nazi-style military commanders and if they continue to think that the support of the US leadership and those they influence in Europe – not excluding MEPs – will be there for ever, they will sadly but inevitably and with mathematical precision lead their state into non-existence."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Vážený pane předsedající, o této otázce hovořím s osobním zaujetím. Jednotlivé po sobě jdoucí vlády v Izraeli sledují politiku, ve které se snaží potlačit touhu palestinského národa žít svobodně ve své zemi používáním železné pěsti a střel a svévolným zatýkáním, vězněním, mučením a vražděním civilistů, včetně žen a dětí. Toho se dopouštějí naprosto pošetile a neuvědomují si, že skutečné bezpečnostní problémy, kterým Izrael nepochybně čelí, nemohou být řešeny tímto druhem nelidského přístupu. Naopak tato brutalita může pouze vyvolat větší násilí a může postupně odplavit veškerou mezinárodní podporu, kterou tyto vlády mohly v minulosti využívat. Je již příliš pozdě na to, aby vedení EU směle upozornilo židovské politiky u moci, že pokud budou nadále jednat stylem nacistických vojenských velitelů a pokud si budou nadále myslet, že americká podpora a podpora, které se jim dostává v Evropě – poslance a poslankyně nevyjímaje – je nekonečná, povedou nevyhnutelně s matematickou přesností svůj stát k neexistenci."@cs1
"Hr. formand! Jeg udtaler mig på egne vegne om dette spørgsmål. Gentagne regeringer i Israel har ført en politik, der forsøger at undertrykke det palæstinensiske folks ønske om at leve i frihed på deres landområde. Regeringerne bruger hårdhændede metoder og våbenmagt og gennemfører vilkårlige arrestationer, fængslinger, tortur og mord på civile, heriblandt kvinder og børn. Det er meget ufornuftige handlinger, som viser, at Israel ikke har indset, at landets store sikkerhedsproblemer ikke kan løses med sådanne umenneskelige metoder. Tværtimod avler denne brutalitet kun mere vold og kan medføre, at den internationale opbakning, som Israel tidligere har nydt, langsomt forsvinder. Det er på høje tid, at EU-ledelsen advarer de regerende jødiske politikere om, at de desværre, men uundgåeligt og med matematisk præcision vil lede deres stat ned i afgrunden, hvis de fortsat opfører sig som naziagtige hærførere, og hvis de tror, at støtten fra den amerikanske regering og fra dem i Europa, som USA har indflydelse på - parlamentsmedlemmer inklusive - vil være der for altid."@da2
". Herr Präsident! Ich möchte mich zu diesem Thema persönlich äußern. In Israel verfolgt eine Regierung nach der anderen eine Politik, mit der der Wunsch des palästinensischen Volkes, in seinem Land frei zu leben, unterdrückt werden soll. Dabei wird mit eiserner Hand und Waffengewalt regiert, es gibt willkürliche Festnahmen, Inhaftierungen, Folter und es werden Zivilisten, unter ihnen Frauen und Kinder, ermordet. Diese Politik ist äußerst unklug, da sie außer Acht lässt, dass sich die tatsächlichen Sicherheitsprobleme, die Israel zugegebenermaßen hat, nicht durch solche unmenschlichen Reaktionen lösen lassen. Im Gegenteil – diese Brutalität führt nur zu noch mehr Gewalt und lässt die bisherige internationale Unterstützung allmählich abflauen. Es wird allerhöchste Zeit, dass die EU-Führungsspitze die regierenden jüdischen Politiker mutig warnt, dass sie, wenn sie sich weiter wie naziähnliche Militärführer verhalten und wenn sie weiterhin glauben, dass die Unterstützung der USA-Führungsspitze und derjenigen, die sie in Europa beeinflussen – und davon sind auch die MdEP nicht ausgenommen – ewig währt, ihren eigenen Staat traurigerweise, aber zwangsläufig und mit mathematischer Präzision auslöschen werden."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, εκφράζω την προσωπική μου άποψη σχετικά με αυτό το ζήτημα. Οι διαδοχικές κυβερνήσεις του Ισραήλ ακολουθούν μια πολιτική η οποία προσπαθεί να καταπνίξει την επιθυμία των Παλαιστινίων να ζήσουν ελεύθερα στο έδαφός τους χρησιμοποιώντας αυστηρή πειθαρχία και σφαίρες και συλλαμβάνοντας, φυλακίζοντας, βασανίζοντας και δολοφονώντας αυθαίρετα πολίτες, στους οποίους συμπεριλαμβάνονται γυναίκες και παιδιά. Όλα αυτά τα κάνουν ως επί το πλείστον χωρίς σύνεση, χωρίς να συνειδητοποιούν ότι τα αληθινά προβλήματα ασφαλείας που ομολογουμένως αντιμετωπίζει το Ισραήλ δεν μπορούν να λυθούν μέσω μιας τέτοιας απάνθρωπης απάντησης. Αντιθέτως, τέτοια βαρβαρότητα μπορεί μόνο να επιφέρει περισσότερη βία και να υποβαθμίσει σιγά σιγά οποιαδήποτε διεθνή στήριξη την οποία ενδεχομένως απολάμβαναν στο παρελθόν. Η ηγεσία της ΕΕ έχει καθυστερήσει πολύ να προειδοποιήσει με τόλμη τους κυβερνώντες εβραίους πολιτικούς ότι αν συνεχίσουν να συμπεριφέρονται σαν στρατιωτικοί αρχηγοί των Ναζί και αν εξακολουθήσουν να θεωρούν ότι η στήριξη της ηγεσίας των ΗΠΑ και όσων επηρεάζουν στην Ευρώπη χωρίς να εξαιρούνται τα μέλη του Κοινοβουλίου θα υπάρχει για πάντα τότε δυστυχώς, αλλά αναπόφευκτα και με μαθηματική ακρίβεια, θα οδηγήσουν το κράτος τους στην ανυπαρξία."@el10
"Señor Presidente, en esta cuestión hablo desde un punto de vista personal. Los sucesivos gobiernos de Israel siguen la política de intentar suprimir el deseo del pueblo palestino de vivir libremente en su tierra; para ello usan el puño de hierro y la bala y detienen arbitrariamente, encarcelan, torturan y asesinan a la población civil, incluidas mujeres y niños. Al hacerlo demuestran ser muy imprudentes, porque no se dan cuenta de que los verdaderos problemas de la seguridad, a los que Israel sin duda se enfrenta, no se pueden resolver con este tipo de respuesta inhumana. Al contrario, tal brutalidad sólo puede generar más violencia y sólo puede erosionar lentamente cualquier apoyo internacional del que puedan haber gozado en el pasado. Hace ya mucho tiempo que los líderes de la UE deberían haber advertido con firmeza a los políticos judíos en el gobierno de que, si siguen actuando como comandantes militares al estilo nazi y siguen pensando que el apoyo de los líderes de los EE.UU. y de quienes están bajo la influencia de los EE.UU. en Europa —sin excluir a los diputados al PE— estará ahí para siempre, triste pero inevitablemente y con precisión matemática conducirán a su Estado a la desaparición."@es21
"Härra juhataja, antud küsimuses räägin isiklikult enda eest. Järjestikused Iisraeli valitsused viivad ellu poliitikat, millega üritatakse maha suruda Palestiina elanike soov oma maal rahus elada, kasutades selleks raudset rusikat ja kuule ning arestides omavoliliselt tsiviilelanikke, sealhulgas naisi ja lapsi, neid kinni pidades, piinates ja mõrvates. Seda teevad nad väga rumalasti, mõistmata, et turvalisuse tegelikke probleeme, millega Iisrael end tunnistab vastamisi olevat, ei ole võimalik seda tüüpi ebainimliku vastusega lahendada. Vastupidi, selline jõhkrus saab ainult kaasa tuua veelgi rohkem vägivalda ja saab ainult aeglaselt murendada rahvusvahelist toetust, mida nad ehk minevikus nautisid. ELi juhtidel oli juba ammugi aeg julgelt hoiatada valitsevaid juudi poliitikuid, et kui nad jätkuvalt tegutsevad natside stiilis sõjaliste juhtidena ning kui nad jätkuvalt mõtlevad, et USA juhtkonna toetus ja need, keda nad Euroopas mõjutavad – sealhulgas Euroopa Parlamendi liikmed – on alati olemas, siis nad kahjuks, kuid möödapääsmatult ja matemaatilise täpsusega, juhivad oma riiki olematusesse."@et5
"Arvoisa puhemies, puhun tästä asiasta henkilökohtaisesti. Israelin hallitukset harjoittavat yksi toisensa perään politiikkaa, jolla palestiinalaisten toiveet asua vapaasti omalla maallaan pyritään tukahduttamaan rautaisin ottein ja asein sekä mielivaltaisten pidätysten, vankeuden, kidutuksen ja siviilien, myös naisten ja lasten murhaamisen avulla. Tässä ne eivät toimi harkiten, sillä ne eivät ymmärrä, että todellisia turvallisuusongelmia, joita Israelille on väitteiden mukaan syntynyt, ei voida ratkaista tällaisin epäinhimillisin toimin. Tällainen julmuus voi päinvastoin vain lisätä väkivaltaa, ja se voi vähitellen heikentää viimeisenkin kansainvälisen tuen, jota ne ovat aiemmin saaneet. EU:n johtajien olisi pitänyt jo aikaa sitten rohkeasti varoittaa valtaapitäviä juutalaispoliitikkoja siitä, että jos he toimivat jatkossakin natsien kaltaisina sotilaskomentajina ja jos he edelleen ajattelevat, että Yhdysvaltojen ja heidän vaikutuspiiriinsä kuuluvien eurooppalaisten tahojen – myös Euroopan parlamentin jäsenten – tuki on iänkaikkista, he valitettavasti mutta vääjäämättä johtavat valtionsa tuhoon, kuten on laskelmoitu."@fi7
"M. le Président, je vais m’exprimer à titre personnel sur la question. Les gouvernements successifs d’Israël poursuivent la même politique: ils s’efforcent de réduire à néant l’envie du peuple palestinien de vivre sur ses terres en le soumettant à une main de fer et en procédant par des arrestations arbitraires, en emprisonnant, torturant et assassinant des civils, parmi lesquels des femmes et des enfants. La politique menée par les autorités israéliennes ne répond à aucune logique. Elles ne comprennent pas que les problèmes réels de sécurité que rencontre leur pays ne peuvent être résolus par une réponse aussi inhumaine. Au contraire, cette brutalité ne peut qu’alimenter la violence et éroder lentement tout le soutien international dont les autorités ont pu bénéficier par le passé. Il est grand temps que les dirigeants européens lancent un avertissement aux hommes politiques qui gouvernent Israël: s’ils continuent à agir à la manière de commandants aux allures nazies, et s’ils pensent pouvoir conserver à jamais le soutien des dirigeants américains et de ceux que ces derniers influencent en Europe – parmi lesquels des députés européens –, ils se trompent lourdement et mènent lentement mais inévitablement l’État hébreu à sa perte."@fr8
"Elnök úr! Én személyes alapon beszélek erről a témakörről. Az Izraelben egymást követő kormányok olyan politikát folytatnak, amelynek értelmében vasököllel és puskagolyóval és önkényes letartóztatással, bebörtönzéssel, kínzással és civilek, köztük nők és gyerekek legyilkolásával próbálják meg elfojtani a palesztin emberek azon igényét, hogy szabadon éljenek a saját földjükön. Ezt rendkívül oktalanul teszik, mert nem veszik figyelembe, hogy a valódi védelmi problémákat, amelyekkel Izraelnek bevallottan szembe kell néznie, nem lehet egy ilyen kegyetlen válasszal megoldani. Sőt, az ilyenfajta brutalitás csak újabb erőszakot eredményez, és lassan alámos minden nemzetközi támogatást, melyet a múltban élveztek. Rég esedékes, hogy az EU vezetése nyíltan figyelmeztesse a kormányon lévő zsidó politikusokat, hogy ha úgy viselkednek, mint valami náci katonai parancsnokok, és ha továbbra is úgy gondolják, hogy az amerikai vezetőknek és azoknak, akikre befolyással vannak Európában – beleértve parlamenti képviselőket is – a támogatását örökre élvezni fogják, akkor sajnálatos módon, de elkerülhetetlenül és matematikai pontossággal a nemlétbe fogják vezetni országukat."@hu11
"Signor Presidente, in merito a questo argomento parlo a titolo personale. Abbiamo assistito in Israele al succedersi di governi che hanno portato avanti una politica atta a contrastare il desiderio palestinese di vivere liberamente nella propria terra, attraverso il pugno di ferro e la minaccia delle armi, ricorrendo all’uso arbitrario di arresti, prigionie, torture e omicidi di civili, tra cui donne e bambini. Tutto ciò è poco saggio, perché non c’è consapevolezza che i veri problemi di sicurezza che Israele effettivamente deve affrontare non si risolvono in questo modo disumano. Al contrario l’uso di tanta brutalità non può che portare ancora violenza e logorare lentamente qualunque sostegno internazionale di cui possono aver goduto in passato. E’ da tanto arrivato il momento che i vertici dell’Unione europea coraggiosamente avvertano i rappresentanti politici ebrei che, continuando a comportarsi come gerarchi nazisti e a credere che il sostegno americano e dei filo-americani in Europa (tra cui anche europarlamentari) sia eterno, porteranno tristemente ma inevitabilmente e con precisione matematica il loro stato all’annientamento."@it12
"Gerb. pirmininke, šiuo klausimu noriu pareikšti savo asmeninę nuomonę. Izraelio vyriausybė vykdo atitinkamą politiką, besistengdama užgniaužti palestiniečių norą gyventi laisvai savo žemėse, naudoja geležinį kumštį, kulkas, savavališkus areštus, įkalinimą, kankinimus ir civilių, įskaitant moteris ir vaikus, žudynes. Ji tai daro visiškai neprotingai, nesuvokdama, kad tikrosios saugumo problemos, su kuriomis nuolat susiduria Izraelis, negali būti išspręstos šio nežmoniško atsako forma. Priešingai, toks brutalumas gali sukelti tik dar daugiau smurto bei lėtai sunaikinti bet kokią tarptautinę paramą, kuria praeityje gal ir buvo džiaugiamasi. Jau seniai atėjo laikas ES vadovybei drąsiai įspėti valdančiuosius žydų politikus, kad jei jie ir toliau vadovaus kaip nacistiniai karo vadai ir manys, kad ES vadovybės ir tų, kuriems jie daro įtaką Europoje, neišskiriant ir Parlamento narių, parama tęsis amžinai, jie liūdnai, neišvengiamai ir su matematiniu tikslumu sužlugdys savo valstybę."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs, es par šo jautājumu runāju uz personiska pamata. Visas valdības pēc kārtas Izraēlā īsteno politiku, kas mēģina apspiest Palestīnas cilvēku vēlēšanos dzīvot brīvi savā zemē, liekot lietā dzelzs dūri un lodi un patvaļīgi arestējot, ieslogot cietumā, spīdzinot un noslepkavojot civiliedzīvotājus, tostarp sievietes un bērnus. To viņi dara ļoti neapdomīgi, nesaprotot, ka patiesās drošības problēmas, ar kurām Izraēlai nākas sastapties, nevar tikt atrisinātas ar šāda veida necilvēcisku reakciju. Tieši otrādi, šāda brutalitāte var nest tikai vēl vairāk vardarbības un var tikai lēni noārdīt katru starptautisku atbalstu, ko viņi varbūt ir baudījuši pagātnē. Jau sen ir pienācis laiks ES vadībai drosmīgi brīdināt valdošos ebreju politiķus, ka gadījumā, ja viņi turpinās rīkoties kā nacistiski militāri komandieri un ja viņi turpinās domāt, ka ASV vadības un tās ietekmēto Eiropas pārstāvju atbalsts — nesvītrojot no saraksta arī EP deputātus — būs mūžīgs, viņi diemžēl nenovēršami un ar matemātisku precizitāti novedīs savu valsti nebūtībā."@lv13
"Mr President, I am speaking on a personal basis on this issue. Successive governments in Israel are pursuing a policy of trying to suppress the Palestinian people’s wish to live freely on their land by using the iron fist and the bullet and by arbitrarily arresting, imprisoning, torturing and murdering civilians, including women and children. This they do most unwisely, not realising that the genuine problems of security that Israel is admittedly facing cannot be solved by this type of inhuman response. On the contrary, such brutality can only bring about more violence and can only slowly erode away any international support they might have enjoyed in the past. The time is long overdue for the EU leadership to boldly warn the governing Jewish politicians that, if they continue to act as Nazi-style military commanders and if they continue to think that the support of the US leadership and those they influence in Europe – not excluding MEPs – will be there for ever, they will sadly but inevitably and with mathematical precision lead their state into non-existence."@mt15
". Mijnheer de Voorzitter, ik spreek op persoonlijke titel over deze kwestie. Opeenvolgende Israëlische regeringen vervolgen een beleid dat erop is gericht om met een ijzeren vuist en kogels en door willekeurige arrestaties, gevangenneming, foltering en vermoording van burgers, waaronder vrouwen en kinderen, de wens van het Palestijnse volk te kop in te drukken om in vrijheid op hun eigen land te leven. Men realiseert zich schijnbaar niet dat de werkelijke veiligheidsproblemen waar Israël mee te maken heeft – en ik bestrijd niet dat die er zijn – niet kunnen worden opgelost met dergelijke inhumane methodes. Integendeel, het leidt alleen maar tot meer geweld en zal de internationale steun die het land in het verleden wellicht heeft gehad, geleidelijk doen eroderen. De EU-leiders hadden de regerende Joodse politici al lang geleden krachtig moeten waarschuwen dat als ze blijven handelen als nazibevelhebbers en blijven denken dat de Amerikaanse leiding en de degenen in Europa die onder hun invloedssfeer zitten – waaronder leden van dit Huis – ze eeuwig zullen blijven steunen, ze hun staat helaas, maar onontkoombaar en met wiskundige zekerheid, naar de afgrond zullen leiden."@nl3
"Panie przewodniczący! W tej kwestii wypowiem swoje osobiste zdanie. Kolejne rządy w Izraelu stosują politykę próbującą powstrzymać chęć Palestyńczyków do zamieszkiwania na własnej ziemi i czynią to za pomocą żelaznej pięści i kul oraz arbitralnych aresztowań, pozbawienia wolności, tortur oraz mordowania cywilów, w tym kobiet i dzieci. Czynią to nierozsądnie, nie zdając sobie sprawy z tego, że problemy bezpieczeństwa, przed którymi stoi Izrael nie mogą zostać rozwiązane za pomocą tak nieludzkich reakcji. Przeciwnie, taka brutalność może przynieść tylko dalszą przemoc i może tylko powoli pozbawić Izraela pomocy międzynarodowej, z której korzystał w przeszłości. Już dawno temu władze UE powinny stanowczo ostrzec rządzących polityków izraelskich, że jeżeli będą kontynuować działania w stylu nazistowskich dowódców i jeżeli będą wciąż myśleć, że pomoc amerykańskich przywódców i tych, którzy są pod ich wpływem w Europie, nie wyłączając posłów do PE, będzie wieczna, doprowadzą w ten sposób nieodzownie, z matematyczną precyzją do unicestwienia swojego kraju."@pl16
"Senhor Presidente, vou falar sobre esta questão a título pessoal. Sucessivos governos israelitas têm vindo a aplicar uma política que tenta suprimir, com mão de ferro e a tiro, o desejo do povo palestiniano de viver livremente na sua terra, detendo arbitrariamente, encarcerando, torturando e assassinando civis, entre eles mulheres e crianças. É uma actuação muito imprudente, pois não percebem que os problemas de segurança genuínos com que Israel se confronta indubitavelmente não podem ser resolvidos através deste tipo de resposta desumana. Pelo contrário, esta brutalidade só pode gerar mais violência e minar lentamente o apoio internacional de que podem ter usufruído no passado. Há muito que os dirigentes da UE deviam ter advertido os políticos judeus que estão no poder de que, caso continuem a actuar ao estilo dos comandantes militares nazis e continuem a pensar que o apoio dos dirigentes dos EUA e dos que são influenciados por estes na Europa (entre eles também eurodeputados) será eterno, vão conduzir triste e inevitavelmente o seu Estado até à inexistência, com uma precisão matemática."@pt17
"Mr President, I am speaking on a personal basis on this issue. Successive governments in Israel are pursuing a policy of trying to suppress the Palestinian people’s wish to live freely on their land by using the iron fist and the bullet and by arbitrarily arresting, imprisoning, torturing and murdering civilians, including women and children. This they do most unwisely, not realising that the genuine problems of security that Israel is admittedly facing cannot be solved by this type of inhuman response. On the contrary, such brutality can only bring about more violence and can only slowly erode away any international support they might have enjoyed in the past. The time is long overdue for the EU leadership to boldly warn the governing Jewish politicians that, if they continue to act as Nazi-style military commanders and if they continue to think that the support of the US leadership and those they influence in Europe – not excluding MEPs – will be there for ever, they will sadly but inevitably and with mathematical precision lead their state into non-existence."@ro18
"Vážený pán predsedajúci, o tejto otázke hovorím s osobným zaujatím. Jednotlivé po sebe idúce vlády v Izraeli uplatňujú politiku, ktorou sa snažia potlačiť túžbu palestínskeho národa žiť slobodne vo svojej krajine používaním železnej päste a striel, a svojvoľným zatýkaním, väznením, mučením a vraždením civilistov vrátane žien a detí. Táto politika je úplne nerozumná a neuvedomujú si pritom, že skutočné bezpečnostné problémy, ktorým Izrael čelí, nemožno vyriešiť týmto druhom neľudského prístupu. Naopak, táto brutalita môže iba vyvolať ďalšie násilie a môže tiež postupne odplaviť akúkoľvek medzinárodnú podporu, ktorú tieto vlády mohli v minulosti využívať. Už je príliš neskoro na to, aby vedenie EÚ smelo upozornilo vládnucich židovských politikov, že pokiaľ budú aj naďalej konať v štýle nacistických vojenských veliteľov, a pokiaľ si budú aj naďalej myslieť, že podpora USA a podpora, ktorú majú v Európe – poslancov a poslankyne EP nevynímajúc – je nekonečná, privedú nevyhnutne a s matematickou presnosťou svoj štát k neexistencii."@sk19
"Gospod predsednik, o tem vprašanju govorim iz osebnega prepričanja. Zaporedne vlade v Izraelu izvajajo politiko zatiranja želje palestinskega naroda po svobodnem življenju na svoji zemlji, pri čemer uporabljajo stroge načine in orožje ter samovoljno aretirajo, zapirajo, mučijo in pobijajo civiliste, vključno z ženskami in otroci. Ravnajo zelo nespametno, saj se ne zavedajo, da resnične težave z varnostjo, s katerimi se sooča Izrael, ne morejo rešiti s takšnim nečloveškim odzivom. Nasprotno, takšna brutalnost lahko prinese le še več nasilja in lahko povzroči, da bo mednarodna podpora, ki so jo uživali v preteklosti, počasi izginila. Voditelji EU bi morali že pred časom odločno opozoriti vladajoče judovske politike, da če bodo še naprej ravnali v stilu nacističnih vojaških poveljnikov ter če bodo še naprej mislili, da bodo večno uživali podporo vodstva Združenih držav in tistih, na katere vplivajo v Evropi, pri čemer poslanci niso izključeni, bodo svojo državo na žalost zagotovo ter z matematično natančnostjo popeljali v razpad."@sl20
"Herr talman! I den här frågan talar jag för mig personligen. Den ena israeliska regeringen efter den andra har fört en politik som går ut på att förtrycka det palestinska folkets önskan att leva fredligt på sina landområden. Man styr med järnhand och kulor och genom att godtyckligt frihetsberöva människor samt fängsla, tortera och mörda civila, däribland kvinnor och barn. Detta gör man utan rim och reson och utan insikt om att det inte går att lösa Israels verkliga säkerhetsproblem med sådana omänskliga metoder. Tvärtom kan denna brutalitet bara leda till ännu mer våld, och sakta men säkert undergräver man sina chanser till sådant internationellt stöd som man tidigare har fått. Det är hög tid för EU:s ledare att på ett kraftfullt sätt varna de styrande judiska politikerna att om de fortsätter att agera likt nazistiska militärledare och fortsätter att tro att stödet från USA:s ledning och de som de har inflytande på i Europa (däribland parlamentsledamöter) kommer att finnas där för evigt, kommer de sorgligt men säkert att gräva sin egen grav."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Marios Matsakis,"18,5,20,15,1,19,14,16,11,13,4,21

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph