Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-07-09-Speech-3-363"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080709.35.3-363"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Mr President, yet again the anti-Israel forces in this Parliament are seeking any opportunity to attack the Jewish State and yet again those of us who seek a balanced debate and a genuine peace in the Middle East are compelled to come to Israel’s defence. After all, Israel is a democratic country, which faces an existential threat from Jihadi terrorists and their cheerleaders, who are the very individuals currently held under administrative detention by Israel. Concerning the issue of children, sadly children have been dragged into and recruited into the Intifada and even as potential suicide bombers by the terrorists. I particularly question the need for this motion for a resolution at a time of a truce with Hamas, which has just stopped firing its rockets from Gaza at civilians, and also a prisoner exchange taking place between Israel and Hizbollah, whereby five terrorist prisoners were returned to their homes and families, whereas two Israeli soldiers will be returned in body bags. One of these terrorists – Samir Kuntar – murdered a young Israeli man by drowning him and then took the man’s daughter, smashing her on rocks and beating her skull with a rifle butt. He also killed a policeman. The Palestinian terrorists who hijacked the Achille Lauro – during which time they murdered an elderly Jewish man, throwing his body overboard – demanded Kuntar’s release. Doing deals with terrorists brings with it a heavy price to pay for any democracy, but this is doubly so in Israel’s case. Samir Kuntar has vowed to resume Jihad against Israel now that he is set free. I therefore applaud Israel’s courageous decision. I hope that it will ultimately bring positive results, but I fear not, because it is quite apparent that those who wish to destroy Israel as a state are gaining strength from politicians like Mrs Morgantini who table resolutions like this one at this moment in time. While she is on the topic, she might also wish to examine an allegation in the British press of the torture routinely carried out in Palestinian jails against their own people both by Hamas in Gaza and, perhaps more surprisingly, by the Palestinian Authority itself."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Vážený pane předsedající, protiizraelské síly v tomto Parlamentu opět hledají jakoukoli příležitost, aby zaútočily na židovský stát, a opět ti z nás, kteří usilují o vyváženou debatu a skutečný mír na Středním východě, jsou nuceni postavit se na obranu Izraele. Ostatně Izrael je demokratickou zemí, která čelí existenciální hrozbě ze strany teroristů Džihádu a jejich vůdců, kteří jsou v současné době Izraelem zadržováni na základě administrativního rozhodnutí. Co se týká otázky dětí, teroristé je bohužel vtáhli a najali do intifády, dokonce jako potenciální bombové sebevrahy. Zvláště pak zpochybňuji potřebu tohoto návrhu usnesení v době příměří s Hamasem, který právě přestal vysílat na civilisty své rakety z Gazy, a také v době konání výměny vězňů mezi Izraelem a Hizballáhem, kdy došlo k návratu pěti vězněných teroristů jejich rodinám, zatímco na straně Izraele dojde k vrácení dvou těl izraelských vojáků. Jeden z těchto teroristů – Samir Kuntar – zavraždil mladého Izraelce, kterého utopil, načež jeho dceru rozdrtil o skály a pažbou pušky jí rozbil lebku. Zabil také policistu. Palestinští teroristé, kteří unesli loď Achille Lauro – přičemž zavraždili staršího židovského muže, kterého shodili přes palubu – požadovali Kuntarovo propuštění. Za vyjednávání s teroristy platí každá demokracie vysokou cenu, což platí dvojnásobně v případě Izraele. Samir Kuntar slíbil, že nyní, kdy je propuštěn na svobodu, poštve Džihád proti Izraeli. Schvaluji proto odvážné rozhodnutí Izraele. Doufám, že konečně přinese pozitivní výsledky, obávám se však, jelikož to není zcela zjevné, aby lidé přející si zničení Izraele jako státu nezískávali na síle od politiků, jako je paní Morgantiniová, kteří v tomto okamžiku předkládají taková usnesení. Mohla by si také přát prošetření neopodstatněných tvrzení v britském tisku o mučení, ke kterému běžně dochází v palestinských věznicích vůči vlastním obyvatelům ze strany jak Hamasu v Gaze, tak možná o to překvapivěji samotnou palestinskou samosprávou."@cs1
"Hr. formand! Nu ser Parlamentets antiisraelske kræfter igen sit snit til at kritisere den jødiske stat, og nu er de af os, som ønsker en velafbalanceret debat og en ægte fred i Mellemøsten, igen tvunget til at bakke Israel op. Israel er trods alt et demokratisk land, som trues på sin eksistens af Jihad-terrorister og deres heppekorsledere, som netop er de individer, der nu og her tilbageholdes administrativt af Israel. Hvad angår spørgsmålet om børn, har terroristerne ulykkeligvis involveret og rekrutteret børn til intifadaen, endda som potentielle selvmordsbombere. Jeg sætter ikke mindst spørgsmålstegn ved behovet for dette forslag til beslutning, nu da der er indgået våbenhvile med Hamas, som netop har indstillet affyringen af raketter mod civile fra Gaza. Desuden finder der også en fangeudveksling sted mellem Israel og Hizbollah, hvorved fem terroristfanger kom hjem til deres familier, og to israelske soldater vil blive udleveret i ligposer. Én af terroristerne - Samir Kuntar - druknede en ung israelsk mand. Derefter tog han mandens datter, smadrede hende ned i sten og slog hende i hovedet med en geværkolbe. Han dræbte også en politibetjent. Den palæstinensiske terrorist, som kaprede Achille Lauro - under kapringen myrdede de en ældre jødisk mand og smed liget overbord - krævede Kuntar løsladt. Det koster et hvert demokrati dyrt at indgå aftaler med terrorister, men det er dobbelt så dyrt i Israels tilfælde. Samir Kuntar har svoret at fortsætte jihad mod Israel, nu da han er blevet løsladt. Derfor roser jeg Israels tapre beslutning. Jeg håber, at den med tiden vil give positive resultater, men det er jeg bange for ikke sker, da det er temmelig åbenlyst, at de, der vil tilintetgøre staten Israel, styrkes af politikere som fru Morgantini, der fremsætter resolutioner som denne på dette tidspunkt. Når nu hun er inde på emnet, kunne hun måske også få lyst til at undersøge påstanden i den britiske presse om den tortur, som både Hamas i Gaza og, hvilket måske er endnu mere overraskende, de palæstinensiske myndigheder selv rutinemæssigt udsætter deres eget folk for i palæstinensiske fængsler."@da2
". Herr Präsident! Einmal mehr nutzen die antiisraelischen Kräfte in diesem Parlament jede Gelegenheit, den jüdischen Staat anzugreifen, und einmal mehr sind diejenigen von uns, die eine ausgewogene Debatte und echten Frieden im Nahen Osten wollen, dazu gezwungen, Israel zu verteidigen. Immerhin ist Israel ein demokratisches Land, das von Terroristen des Dschihad und ihren Anhängern – von genau jenen, die sich derzeit in israelischer Verwaltungshaft befinden – existenziell bedroht wird. Was die Kinder betrifft, sei gesagt: Traurigerweise wurden Kinder von Terroristen in die Intifada hineingezogen und für die Intifada rekrutiert, sogar als potenzielle Selbstmordattentäter. Insbesondere möchte ich die Notwendigkeit dieses Entschließungsantrags zu einer Zeit in Frage stellen, da es einen Waffenstillstand mit der Hamas gibt, die gerade aufgehört hat, ihre Raketen aus dem Gazastreifen auf Zivilisten zu feuern, und zu einer Zeit, da zwischen Israel und der Hisbollah ein Gefangenenaustausch stattfindet, in dessen Rahmen fünf inhaftierte Terroristen zu ihren Familien heimkehren durften, während zwei israelische Soldaten nur in Leichensäcken zurückkehren werden. Einer dieser Terroristen – Samir Kuntar – hat einen jungen israelischen Mann ertränkt und anschließend dessen Tochter gegen Felsen geschmettert und ihr mit einem Gewehrkolben den Schädel eingeschlagen. Außerdem hat er einen Polizisten getötet. Die palästinensischen Terroristen, die das Kreuzfahrtschiff „Achille Lauro“ entführt hatten – und dabei einen älteren jüdischen Mann ermordeten und seine Leiche über Bord warfen –, sind diejenigen, die Kuntars Freilassung gefordert hatten. Pakte mit Terroristen fordern von jeder Demokratie einen hohen Preis, doch im Falle Israels gleich einen doppelten. Samir Kuntar hat geschworen, den Dschihad gegen Israel wieder aufzunehmen, jetzt, da er frei ist. Daher begrüße ich die mutige Entscheidung Israels. Ich hoffe, dass sie schließlich zu positiven Ergebnissen führen wird, auch wenn ich befürchte, dass das nicht der Fall sein wird, denn es ist ziemlich offensichtlich, dass jene, die Israel als Staat zerstören wollen, von Politikern wie Frau Morgantini gestärkt werden, die Entschließungsanträge wie diesen zu einem Zeitpunkt wie diesem einreichen. Wenn sie schon einmal bei dem Thema ist, dann könnte sie doch auch gleich die von der britischen Presse erhobenen Vorwürfe der Folter untersuchen, die in den palästinensischen Gefängnissen gegen eigene Leute gang und gäbe sein soll – sowohl Folter durch die Hamas im Gazastreifen als auch, und das überrascht vielleicht mehr, durch die Palästinensische Autonomiebehörde selbst."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, για άλλη μια φορά οι αντι-ισραηλινές δυνάμεις αυτού του Κοινοβουλίου αναζητούν κάθε ευκαιρία να επιτεθούν στο εβραϊκό κράτος και για άλλη μια φορά όσοι από εμάς επιδιώκουμε μια ισορροπημένη συζήτηση και αληθινή ειρήνη στη Μέση Ανατολή εξαναγκαζόμαστε να υπερασπιστούμε το Ισραήλ. Παρόλα αυτά, το Ισραήλ είναι μια δημοκρατική χώρα η οποία αντιμετωπίζει έναν υπαρξιακό κίνδυνο από τους τρομοκράτες της Tζιχάντ και από τους εμψυχωτές τους, τα άτομα τα οποία τώρα βρίσκονται υπό διοικητική κράτηση στο Ισραήλ. Όσον αφορά το ζήτημα των παιδιών, δυστυχώς τα παιδιά ενεπλάκησαν και στρατολογήθηκαν στην Ιντιφάντα από τους τρομοκράτες ακόμα και για να χρησιμοποιηθούν σε πιθανούς βομβαρδισμούς αυτοκτονίας. Αμφισβητώ ιδιαιτέρως την ανάγκη για αυτήν την πρόταση ψηφίσματος σε μια περίοδο ανακωχής με την Χαμάς, η οποία σταμάτησε να εκτοξεύει τις ρουκέτες της από τη Γάζα εναντίον αμάχων, και επίσης πραγματοποιείται ανταλλαγή κρατουμένων μεταξύ του Ισραήλ και της Χεζμπολάχ, κατά την οποία πέντε φυλακισμένοι τρομοκράτες επέστρεψαν στα σπίτια τους και στις οικογένειές τους, ενώ οι σωροί των δύο ισραηλινών στρατιωτών θα επιστραφούν μέσα σε ειδικούς σάκους. Ένας από αυτούς τους τρομοκράτες –ο Samir Kuntar– δολοφόνησε έναν νέο Ισραηλινό πνίγοντάς τον και έπειτα πήρε την κόρη του, την πέταξε πάνω στα βράχια και χτυπούσε το κεφάλι της με την άκρη του τουφεκιού. Σκότωσε επίσης έναν αστυνομικό. Οι παλαιστίνιοι τρομοκράτες οι οποίοι έκαναν την πειρατεία στο Achille Lauro –κατά την οποία σκότωσαν έναν ηλικιωμένο Εβραίο και πέταξαν το σώμα του στη θάλασσα– ζήτησαν την απελευθέρωση του Kuntar. Οι συμφωνίες με τους τρομοκράτες έχουν βαρύ τίμημα για οποιαδήποτε δημοκρατία αλλά αυτό ισχύει εις διπλούν στην περίπτωση του Ισραήλ. Ο Samir Kuntar ορκίστηκε να ξαναρχίσει την Τζιχάντ κατά του Ισραήλ τώρα που αφέθηκε ελεύθερος. Συνεπώς, επικροτώ τη γενναία απόφαση του Ισραήλ. Ελπίζω ότι τελικά θα έχει θετικά αποτελέσματα, αλλά δεν φοβάμαι, διότι είναι αρκετά προφανές ότι αυτοί που επιθυμούν να καταστρέψουν το Ισραήλ ως κράτος έχουν ενισχυθεί από πολιτικούς όπως η κ. Morgantini, η οποία καταθέτει ψηφίσματα σαν αυτό τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Ενώ ασχολείται με το θέμα, μπορεί επίσης να επιθυμεί να εξετάσει τον ισχυρισμό που δημοσιεύτηκε στον βρετανικό τύπο σχετικά με τα βασανιστήρια που γίνονται σε τακτική βάση στις φυλακές της Παλαιστίνης στους ίδιους τους ανθρώπους της τόσο από τη Χαμάς στη Γάζα όσο και –ίσως αυτό είναι που προκαλεί τη μεγαλύτερη έκπληξη– από την ίδια την Παλαιστινιακή Αρχή."@el10
"Señor Presidente, una vez más las fuerzas contrarias a Israel en este Parlamento están tratando de aprovechar la más mínima oportunidad para atacar al Estado judío y una vez más, aquellos de nosotros que deseamos un debate equilibrado y una paz verdadera en Oriente Próximo, nos vemos obligados a salir en defensa de Israel. Al fin y al cabo, Israel es un país democrático, que se enfrenta a la amenaza existencial de los terroristas de la Yihad y de quienes les jalean, que son las mismas personas actualmente objeto de una detención administrativa por parte de Israel. En cuanto a la cuestión de los menores, es muy triste tener que decir que algunos niños se han visto arrastrados y reclutados por la Intifada e incluso por grupos terroristas que los usan como terroristas suicidas. Cuestiono sobre todo la necesidad de esta propuesta de Resolución en un momento de tregua con Hamás, que acaba de dejar de disparar sus cohetes desde Gaza contra la población civil, y cuando está teniendo lugar un intercambio de prisioneros entre Israel y Hezbolá, mediante el cual cinco prisioneros terroristas han regresado a sus hogares y a sus familias, mientras que dos soldados israelíes serán devueltos en bolsas para cadáveres. Uno de esos terroristas —Samir Kuntar— asesinó a un joven israelí ahogándole y luego cogió a su hija, la golpeó contra unas rocas y la rompió el cráneo con la culata de su rifle. Mató también a un policía. Los terroristas palestinos que secuestraron el Achille Lauro y asesinaron a un anciano judío, arrojando su cuerpo por la borda, exigían la liberación de Kuntar. Cuando una democracia negocia con terroristas, siempre termina pagando un precio elevado, pero ese precio es el doble en el caso de Israel. Samir Kuntar ha jurado reanudar la Yihad contra Israel ahora que va a ser liberado. Apruebo, por tanto, la valerosa decisión de Israel. Espero que al final se consigan resultados positivos, aunque me temo que no será así, porque resulta muy evidente que los que desean destruir a Israel como Estado están adquiriendo fuerzas gracias a políticos como la señora Morgantini, que presentan resoluciones como ésta en un momento como éste. Al tiempo que se ocupa de este asunto, puede que quiera examinar también la información publicada por la prensa británica, en la que se acusa de torturas sistemáticas en las cárceles palestinas contra su propio pueblo tanto a Hamás en Gaza como, quizás más sorprendente, a la propia Autoridad Palestina."@es21
"Härra juhataja, taas kord otsivad parlamendi Iisraeli-vastased jõud võimalust juudi riigi ründamiseks ja taas kord need, kes otsivad võimalust tasakaalustatud aruteluks ja tegelikuks rahuks Lähis-Idas, on sunnitud asuma Iisraeli kaitsele. Vaatama kõigele on Iisrael demokraatlik riik, mis seisab vastamisi olemusliku ohuga, mida põhjustavad džihaadi terroristid ja nende toetajad, need on just needsamad üksikisikud, keda Iisrael praegu haldusarestis kinni peab. Mis puutub lastesse, siis kahjuks on ka lapsed terroristide poolt kaasa tõmmatud, värvatud intifadasse ja isegi võimalike enesetaputerroristidena. Eriti küsitav on vajadus selle resolutsiooni ettepaneku järele vaherahu ajal Hamasiga, kes on just lõpetanud Gaza tsiviilelanike suunas rakettide tulistamise, ning ajal, mil Iisraeli ja Hezbollah’ vahel toimub vangide vahetus, kusjuures viis terroristidest kinnipeetavat lähevad tagasi koju perekondade juurde ja kaks Iisraeli sõdurit tagastatakse laibakottides. Üks terroristidest – Samir Kuntar – mõrvas noore Iisraeli mehe, teda uputades, ning võttis seejärel mehe tütre, keda peksis kaljudel ja vigastas tema koljut püssipäraga. Ta tappis ka politseiniku. Kuntari vabastamist nõudsid Palestiina terroristid, kes röövisid Achille Lauro, röövimise käigus mõrvasid nad vanema juudi mehe, heites surnukeha üle parda. Terroristidega kokkulepete sõlmimine on ränk hind igasugusele demokraatiale, kuid see on Iisraeli puhul nii veel topelt, kuna Samir Kuntar on vandunud, et kui ta vabastatakse, alustab ta uuesti džihaadi Iisraeli vastu. Seega ma kiidan heaks Iisraeli julge otsuse. Loodan, et lõpptulemusena toob see kaasa positiivsed tagajärjed, kuid kardan, et mitte, kuna on küllaltki ilmne, et need, kes soovivad Iisraeli kui riiki hävitada, saavad tuge proua Morgantini sugustelt poliitikutelt, kes esitavad selliseid resolutsioone nagu kõnealune resolutsioon praegusel ajal. Kuni ta selle teemaga tegeleb, sooviks ta ehk uurida Briti ajakirjanduse väidet piinamiste kohta, mis Palestiina vanglates tavapäraselt toimuvad nende oma inimestega nii Hamasi poolt Gazas kui ka, ehk suurema üllatusena, Palestiina ametivõimude endi poolt."@et5
"Arvoisa puhemies, jälleen kerran Israelin vastaiset voimat tässä parlamentissa käyttävät kaikki mahdollisuudet hyökkäyksiin juutalaisten valtiota vastaan, ja jälleen kerran meidän, jotka haluamme käydä tasapainoista keskustelua asiasta ja toivomme Lähi-itään aitoa rauhaa, on puolustettava Israelia. Israel on kuitenkin loppujen lopuksi demokraattinen valtio, jonka olemassaoloa Jihadi-terroristit ja heidän kannattajansa uhkaavat. Juuri kyseiset henkilöt ovat tällä hetkellä pidätettyinä Israelissa hallinnollisista syistä. Lapsia koskevan kysymyksen osalta on todettava, että on surullista, että terroristit ovat vetäneet lapset mukaan intifadaan ja värvänneet heidät jopa mahdollisiksi itsemurhapommittajiksi. Asetan kyseenalaiseksi erityisesti sen, onko tälle päätöslauselmaesitykselle tarvetta nyt, kun Hamasin kanssa on tehty tulitauko ja se on juuri lopettanut ohjusten ampumisen Gazasta siviilejä kohti. Lisäksi Israel ja Hizbollah vaihtavat nyt vankeja, joten viisi terroristivankia palautettiin kotiinsa ja perheidensä luo, kun taas kaksi israelilaissotilasta palautetaan ruumispusseissa. Yksi näistä terroristeista – Samir Kuntar – murhasi nuoren israelilaismiehen hukuttamalla hänet, minkä jälkeen hän otti miehen tyttären ja viskoi häntä kiviin ja hakkasi hänen päätään kiväärinperällä. Lisäksi hän surmasi poliisin. Achille Lauron kaapanneet palestiinalaisterroristit – jotka surmasivat tuolloin iäkkään juutalaismiehen ja heittivät hänen ruumiinsa yli laidan – vaativat Kuntarin vapauttamista. Kaikkien demokratioiden on maksettava kova hinta sopimusten tekemisestä terroristien kanssa, mutta Israelin kanssa hinta on vielä kaksinkertainen. Samir Kuntar on vannonut jatkavansa pyhää sotaa Israelia vastaan nyt, kun hänet on vapautettu. Tämän takia ylistän Israelin rohkeaa päätöstä. Toivon, että se johtaa lopulta myönteisiin tuloksiin, mutta pelkään, että näin ei käy, koska on melko selvää, että ne, jotka haluavat tuhota Israelin valtion, saavat vahvistusta Luisa Morgantinin kaltaisilta poliitikoilta, jotka esittävät tällaisia päätöslauselmia tällaisena ajankohtana. Nyt kun hän on päässyt tähän aiheeseen, hän voisi myös tutkia Yhdistyneen kuningaskunnan lehdistössä esitettyjä väitteitä siitä, että Hamas Gazassa ja, kenties yllättävämmin, itse Palestiinalaishallinto kiduttavat jatkuvasti omaa väkeään palestiinalaisvankiloissa."@fi7
"M. le Président, une fois de plus, les forces anti-israéliennes de ce Parlement tentent de s’en prendre à l’État hébreu, et une fois de plus, celles et ceux qui souhaitent un débat équilibré et recherchent une paix véritable pour le Moyen-Orient sont contraints de prendre sa défense. Après tout, Israël est un État démocratique dont l’existence est menacée par des terroristes du djihad et leurs meneurs, qui sont précisément les individus placés en détention administratives par les autorités israéliennes. En ce qui concerne la question des enfants, il faut malheureusement constater que certains ont embrigadé et recruté des enfants pour mener l’Intifada, voire pour servir de kamikazes aux groupements terroristes. Je m’interroge plus particulièrement sur le bienfondé de cette proposition de résolution alors que nous vivons un moment de vérité avec le Hamas, qui a cessé de lancer des missiles depuis Gaza en direction de civils, et qu’un échange de prisonniers entre Israël et le Hezbollah a permis à cinq terroristes de rentrer dans leurs familles tandis que deux soldats israéliens étaient rapatriés dans leur pays dans des sacs mortuaires. L’un de ces terroristes, Samir Kuntar, a assassiné un jeune Israélien en le noyant avant d’emmener sa fille et de lui fracasser la tête sur les rochers avec la crosse de son arme. L’homme a également tué un policier. Les terroristes palestiniens qui ont piraté l’Achille Lauro – une opération au cours de laquelle ils tuèrent un vieil homme juif et jetèrent son cadavre par-dessus bord – ont exigé sa libération. Le prix à payer pour les concessions avec les terroristes est lourd pour toute démocratie, mais il l’est d’autant plus en Israël. Samir Kuntar a déjà fait part de sa volonté de reprendre le djihad contre Israël. J’admire donc la décision courageuse prise par l’État hébreu. J’espère qu’elle apportera quelque chose de positif, mais je crains que ce ne soit jamais le cas. Il semble en effet évident que ceux qui souhaitent la destruction de l’État d’Israël se voient renforcés lorsque des politiciens comme Mme Morgantini soumettent des résolutions telles que celle-ci dans de telles circonstances. Quitte à se pencher sur le sujet, elle sera peut-être intéressée par la lecture d’un article de presse britannique qui enquête sur des accusations d’actes de torture courants commis par le Hamas et, plus surprenant encore, par l’Autorité palestinienne, sur les prisonniers palestiniens à Gaza."@fr8
"Elnök úr! Az Izrael-ellenes erők ebben a parlamentben már megint alkalmat keresnek arra, hogy támadhassák a zsidó államot, és azok, akik közülünk kiegyensúlyozott vitát és valódi békét szeretnének a Közel-Keleten, már megint arra kényszerülnek, hogy Izrael védelmére keljenek. Végül is Izrael egy demokratikus ország, amelyet egzisztenciálisan veszélyeztetnek a dzsihád terroristák és drukkereik, és ők azok az egyének, akiket jelenleg adminisztratív céllal fogva tart Izrael. A gyerekek kérdését illetően sajnálatos módon a terroristák gyerekeket is bevontak és toboroztak az intifádába, még öngyilkos merénylőnek is. Én különösképpen megkérdőjelezem ezen állásfoglalási indítvány szükségességét most, amikor fegyverszünetet kötöttek a Hamásszal, amely éppen most szüntette be a Gázából indított civilekre irányított rakétatámadásokat, és amikor fogolycserére kerül sor Izrael és a Hezbollah között, amelynek keretében öt fogva tartott terroristát engednek vissza az otthonukba a családjukhoz, míg a másik oldalról két izraeli katonát adnak át hullazsákokban. Ezen terroristák egyike – Samir Kuntar – megfojtott egy fiatal izraeli férfit, majd a férfi lányát hozzávágta a sziklákhoz és egy puskaaggyal verte szét a koponyáját. Ez a férfi megölt továbbá egy rendőrt is. Azok a palesztin terroristák követelték Kuntar szabadon bocsátását, akik Achille Laurot elrabolták – és az elrablás során megöltek egy idős zsidó férfit, és testét a tengerbe dobták. A terroristákkal való egyezkedésért nagy árat kell fizetnie minden demokráciának, de ez kétszeresen igaz Izraelre nézve. Samir Kuntar, most, hogy szabadon engedték, megesküdött, hogy a Dzsihádot újraéleszti Izrael ellen. Éppen ezért megtapsolom Izraelt bátor döntésért. Remélem, hogy végül pozitív eredményeket fog hozni a döntés, de tartok tőle, hogy nem így lesz, mert eléggé nyilvánvaló, hogy azok, akik le akarják rombolni Izraelt mint államot, megerősödnek az olyan politikusoknak köszönhetően, mint Morgantini asszony, akik egy ilyen pillanatban olyan határozatokat terjesztenek elő, mint ez a mostani. Míg a képviselő asszony a témával foglalkozik, talán meg szeretné vizsgálni a brit sajtó egy állítását is a Hamász által Gázában, és talán még meglepőbb módon a palesztin hatóság által rutinszerűen alkalmazott, a saját embereikre irányuló kínzásokról a palesztin börtönökben."@hu11
". Signor Presidente, ancora una volta le forze anti-israeliane all’interno di questo Parlamento non perdono occasione per attaccare lo stato ebreo e ancora una volta chi tra noi crede in una discussione equilibrata e in una pace vera in Medio Oriente si vede costretto a difendere Israele, che, dopo tutto, è un paese democratico, minacciato nell’esistenza stessa dai terroristi della jihad e dai loro sostenitori, che sono proprio quei prigionieri in detenzione amministrativa di cui stiamo parlando. In riferimento alla questione dei bambini, anche loro sono stati tristemente trascinati e assoldati nell’intifada dai terroristi, addirittura come potenziali kamikaze. In particolare metto in dubbio la necessità di questa mozione per una risoluzione in un momento come questo di tregua con Hamas, che ha appena smesso di lanciare missili su civili israeliani da Gaza, e anche dopo uno scambio di prigionieri tra Israele e Hezbollah, per cui cinque terroristi prigionieri sono tornati a casa dalle loro famiglie mentre due soldati israeliani ritorneranno dentro sacchi per cadaveri. Uno di questi terroristi – Samir Kuntar – ha ucciso prima un giovane israeliano affogandolo e poi sua figlia, sbattendola contro delle rocce e fracassandole il cranio con il calcio del fucile. Ha anche ucciso un poliziotto. I terroristi palestinesi responsabili del dirottamento dell’Achille Lauro – occasione in cui hanno ucciso un anziano ebreo, gettandone poi il corpo in mare – hanno chiesto il rilascio di Kuntar. Qualsiasi democrazia che stringe accordi con i terroristi paga un prezzo altissimo, e ciò è doppiamente vero nel caso di Israele. Samir Kuntar ha giurato di riprendere la contro Israele ora che è libero. E’ per questo che applaudo la coraggiosa decisione di Israele. Mi auguro che alla fine porti risultati positivi, ma temo che ciò non avvenga, perché è chiaro che quelli che vogliono la distruzione di questo stato diventano sempre più forti grazie a politici quali la Vicepresidente Morgantini, che propone risoluzioni di questo tipo in un momento del genere. Nell’occuparsi di questo argomento, forse le piacerebbe esaminare la denuncia apparsa sulla stampa britannica del ricorso abituale alla tortura nelle prigioni palestinesi perpetrata da Hamas a Gaza contro la loro stessa gente e, forse molto più sorprendente, dall’Autorità palestinese stessa."@it12
"Gerb. pirmininke, štai ir vėl kovos su Izraeliu jėgos šiame Parlamente ieško galimybių pulti žydų valstybę ir tie iš mūsų, kurie siekia harmoningų diskusijų ir tikros taikos Artimuosiuose Rytuose, yra priversti ginti Izraelį. Galų gale Izraelis yra demokratiška šalis, visą laiką susidurianti su rimta Jihadi teroristų bei juos palaikančiųjų grėsme – tai yra būtent tie individai, kuriems Izraelyje taikomas administracinis sulaikymas. Kalbant apie vaikų problemą, liūdna, kad vaikai buvo įtraukti ir užverbuoti į Intifadą ir netgi verbuojami teroristų kaip potencialūs bombų sprogdintojai savižudžiai. Man ypač kelia abejonių šis rezoliucijos pasiūlymas vykstant paliauboms su Hamas, kuri liovėsi šaudyti raketas iš Gazos į civilius, ir taip pat kalinių mainai tarp Izraelio ir Hizbollah, kai penki teroristai kaliniai grįžo į savo namus bei šeimas, o du Izraelio kariai grįš maišuose, skirtuose kūnams. Vienas iš šių teroristų – Samiras Kuntaras – nužudė jauną izraelietį, jį paskandindamas, tada paėmė jo dukrą, sviedė ją į uolas ir sutrupino jai kaukolę šautuvu. Jis taip pat nužudė policininką. Palestiniečių teroristai, pagrobę Achille Lauro – tuo metu jie nužudė pagyvenusį žydą, išmesdami jo kūną per bortą, reikalavo paleisti Kuntarą. Dėl sandėrių su teroristais reikia mokėti didelę kainą už bet kokią demokratiją, tačiau Izraelio atveju – tai dviguba kaina. Samiras Kuntaras, dabar esantis laisvėje, prisiekė atnaujinti Jihad prieš Izraelį. Todėl pritariu drąsiam Izraelio sprendimui. Tikiuosi, kad tai pagaliau duos teigiamų rezultatų, bet nesibijau, nes visiškai aišku, kad norintys sunaikinti Izraelį kaip valstybę semiasi jėgų iš tokias rezoliucijas pateikiančių politikų, kaip L. Morgantini. Kalbėdama šia tema gal ji taip pat norėtų ištirti pareiškimus D. Britanijos spaudoje apie kasdien vykdomus pačių palestiniečių kankinimus Palestinos kalėjimuose; juos vykdo tiek Hamas Gazoje, tiek, dar nuostabiau, pati Palestinos valdžia."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs, un atkal pret izraēliešiem vērstie spēki šajā Parlamentā meklē izdevību uzbrukt ebreju valstij, un atkal mēs, kas tiecamies pēc līdzsvarotām debatēm un patiesa miera Tuvajos Austrumos, esam spiesti nākt Izraēlai palīgā aizstāvēties. Galu galā Izraēla ir demokrātiska valsts, kas saduras ar eksistenciālu apdraudējumu no džihādas teroristiem un viņu iedvesmotājiem, kas ir tieši tie indivīdi, kurus pašlaik Izraēla tur administratīvā apcietinājumā. Attiecībā uz bērnu jautājumu ir skumji, ka teroristi bērnus ir ievilkuši un iesaukuši intifadā un izmantojuši pat kā potenciālus spridzinātājus pašnāvniekus. Es īpaši apšaubu šī rezolūcijas priekšlikuma nepieciešamību pamiera laikā ar kas tikko ir pārtraucis raidīt raķetes no Gazas civiliedzīvotājiem, un kad notiek arī apmaiņa ar cietumniekiem starp Izraēlu un kurā pieci teroristu cietumnieki atgriezās atpakaļ savās mājās un ģimenēs, kamēr divi Izraēlas karavīri atgriezīsies līķu maisos. Viens no šiem teroristiem — — noslepkavoja jaunu izraēliešu vīrieti, noslīcinot viņu, un tad ņēma viņa meitu, svieda viņu pret klintīm un sadragāja viņas galvaskausu ar šautenes laidni. Viņš nogalināja arī policistu. Palestīnas teroristi, kas nolaupīja — kad viņi noslepkavoja kādu vecāku ebreju vīrieti, pārsviežot viņa ķermeni pār bortu — pieprasīja atbrīvošanu Darījumi ar teroristiem ir saistīti ar dārgu cenu, kas jāmaksā par visa veida demokrātiju, bet tas ir vēl divkārt dārgāk Izraēlas gadījumā. ir solījis atsākt džihādu pret Izraēlu tagad, kad viņš ir atbrīvots. Tāpēc es aplaudēju Izraēlas drosmīgajai rīcībai. Es ceru, ka tā galu galā dos pozitīvus rezultātus, bet es baidos, ka tas nenotiks, jo tie, kuri vēlas iznīcināt Izraēlu kā valsti, gūst spēku no tādiem politiķiem kā kas iesniedz tādas rezolūcijas kā šī šajā laika brīdī. Kamēr viņa nodarbojas ar šo tematu, viņa varētu arī pārbaudīt apgalvojumus britu presē par palestīniešu cietumos regulāri piekopto spīdzināšanu pret viņu pašu cilvēkiem, ko veic Gazā un varbūt vēl pārsteidzošāki — pati Palestīnas pašpārvalde."@lv13
"Mr President, yet again the anti-Israel forces in this Parliament are seeking any opportunity to attack the Jewish State and yet again those of us who seek a balanced debate and a genuine peace in the Middle East are compelled to come to Israel’s defence. After all, Israel is a democratic country, which faces an existential threat from Jihadi terrorists and their cheerleaders, who are the very individuals currently held under administrative detention by Israel. Concerning the issue of children, sadly children have been dragged into and recruited into the Intifada and even as potential suicide bombers by the terrorists. I particularly question the need for this motion for a resolution at a time of a truce with Hamas, which has just stopped firing its rockets from Gaza at civilians, and also a prisoner exchange taking place between Israel and Hizbollah, whereby five terrorist prisoners were returned to their homes and families, whereas two Israeli soldiers will be returned in body bags. One of these terrorists – Samir Kuntar – murdered a young Israeli man by drowning him and then took the man’s daughter, smashing her on rocks and beating her skull with a rifle butt. He also killed a policeman. The Palestinian terrorists who hijacked the Achille Lauro – during which time they murdered an elderly Jewish man, throwing his body overboard – demanded Kuntar’s release. Doing deals with terrorists brings with it a heavy price to pay for any democracy, but this is doubly so in Israel’s case. Samir Kuntar has vowed to resume Jihad against Israel now that he is set free. I therefore applaud Israel’s courageous decision. I hope that it will ultimately bring positive results, but I fear not, because it is quite apparent that those who wish to destroy Israel as a state are gaining strength from politicians like Mrs Morgantini who table resolutions like this one at this moment in time. While she is on the topic, she might also wish to examine an allegation in the British press of the torture routinely carried out in Palestinian jails against their own people both by Hamas in Gaza and, perhaps more surprisingly, by the Palestinian Authority itself."@mt15
". Mijnheer de Voorzitter, de anti-Israëlkrachten in dit Parlement nemen elke gelegenheid waar om de Joodse staat aan te vallen. Ook nu weer. En degenen onder ons die een evenwichtig debat en werkelijke vrede in het Midden-Oosten willen, zien zich genoodzaakt om voor Israël op te komen. Per slot van rekening is Israël een democratisch land, dat zich in zijn voortbestaan bedreigd ziet door jihad-terroristen en hun fanatieke sympathisanten, dezelfde personen die momenteel in Israël in administratieve bewaring worden gehouden. Wat de kwestie van de kinderen betreft, is het helaas zo dat in de intifada ook kinderen vechten en dat het zelfs voorkomt dat kinderen door terroristen worden geronseld voor het plegen van een zelfmoordaanslag. Ik plaats met name vraagtekens bij de noodzaak van deze resolutie omdat ze komt op een moment dat er met Hamas een wapenstilstand is gesloten – die net is gestopt met het afvuren van raketten op burgers vanuit Gaza – en tussen Israël en Hezbollah een gevangenenuitwisseling plaatsvindt, waarbij vijf Palestijnse gevangenen die terreuraanslagen hebben gepleegd, konden terugkeren naar hun gezinnen, terwijl twee Israëlische soldaten in lijkzakken zullen terugkomen. Een van die terroristen, Samir Kuntar, vermoordde een jonge Israëliër door hem te verdrinken en sloeg daarna diens dochter tegen de rotsen om vervolgens met een geweerkolf haar schedel in te slaan. Hij vermoordde ook een politieman. De vrijlating van Kuntar werd geëist door de Palestijnse terroristen die de “Achille Lauro” kaapten, waarbij ze een oudere joodse man vermoordden en zijn lichaam overboord gooiden. Met terroristen onderhandelen, brengt voor een democratie zware kosten met zich mee. Dat geldt des meer in het geval van Israël. Samir Kuntar heeft gezworen de jihad tegen Israël te hervatten nu hij weer vrij is. Vandaar dat ik mijn bewondering voor Israël uitspreek dat het deze stap desalniettemin heeft genomen. Ik hoop dat het besluit uiteindelijk tot positieve resultaten zal leiden, maar ik vrees van niet, want het is vrij duidelijk dat degenen die de staat Israël willen vernietigen, goed garen spinnen bij acties van politici zoals mevrouw Morgantini, die op een moment als dit resoluties zoals de onderhavige indienen. Nu ze toch bezig is met dit onderwerp, zou ze ook eens kunnen kijken naar een bericht in de Britse pers over folterpraktijken in Palestijnse gevangenissen. Volgens dit bericht onderwerpen zowel Hamas in Gaza als, en dat is misschien nog schokkender, de Palestijnse Autoriteit zelf hun eigen mensen regelmatig aan foltering."@nl3
"Panie przewodniczący! Kolejny raz siły antyizraelskie w tym parlamencie szukają możliwości ataku na Izrael i po raz kolejny ci z nas, którzy pragną uczciwej debaty i prawdziwego pokoju na Środkowym Wschodzie zmuszeni są do obrony Izraela. W końcu Izrael jest demokratycznym państwem, którego istnienie jest zagrożone ze strony terrorystów Dżihadu oraz ich zwolenników, czyli osoby, które są obecnie przetrzymywane w izraelskich aresztach. Odnosząc się do kwestii dzieci, trzeba przyznać ze smutkiem, że zostały wciągnięte w Intifadę i są nawet rekrutowane przez terrorystów jako potencjalni zamachowcy-samobójcy. W szczególny sposób kwestionuję potrzebę tego wniosku o rezolucję w czasie zawieszenia broni z Hamasem, który właśnie wstrzymał wymierzone w cywilów ataki rakietowe ze Strefy Gazy i gdy ma również miejsce wymiana więźniów pomiędzy Izraelem i Hezbollahem, w której pięciu terrorystów powróciło do swoich rodzin i domów, podczas gdy dwóch izraelskich żołnierzy zostanie zwróconych w workach na zwłoki. Jeden z terrorystów – Samir Kuntar – zamordował młodego Izraelczyka topiąc go, a następnie wziął jego córkę, roztrzaskał ją o skały i uderzał w czaszkę kolbą strzelby. Zabił również policjanta. Palestyńscy terroryści, którzy porwali statek Achille Lauro i podczas tego porwania zamordowali starszego Żyda wyrzucając go za pokład, zażądali uwolnienia Kuntara. Zawieranie umów z terrorystami ma dużą cenę dla każdej demokracji, ale jest to podwójnie trudne w przypadku Izraela. Samir Kuntar przysiągł kontynuować Dżihad przeciwko Izraelowi teraz, gdy został uwolniony. Dlatego też pochwalam dzielną decyzję Izraela. Mam nadzieję, że przyniesie to w końcu pozytywne rezultaty, ale obawiam się, że tak nie będzie, ponieważ zbyt oczywiste jest, że osoby pragnące zniszczyć Izrael jako państwo zyskują poparcie wśród polityków takich jak pani posłanka Morgantini, która przedkłada taką rezolucję w tym czasie. Jeżeli pani poseł jest już przy temacie, może będzie chciała również zbadać zarzuty, które pojawiły się w brytyjskiej prasie o torturach rutynowo stosowanych w palestyńskich więzieniach na własnych obywatelach, zarówno przez Hamas w Strefie Gazy, jak i, co jest bardziej zadziwiające, przez Autonomię Palestyńską."@pl16
"Senhor Presidente, as forças anti-Israel deste Parlamento estão mais uma vez a tentar aproveitar todas as oportunidades para atacarem o Estado judeu, e aqueles de nós que querem um debate equilibrado e uma paz genuína no Médio Oriente são mais uma vez obrigados a acorrer em defesa de Israel. Ao fim e ao cabo, Israel é um país democrático, que se confronta com uma ameaça à sua existência por parte dos terroristas jihadistas e da sua claque, que são exactamente os indivíduos que estão actualmente presos em Israel em regime de detenção administrativa. No que se refere à questão das crianças, infelizmente, as crianças foram arrastadas e recrutadas para a Intifada pelos terroristas, inclusive como bombistas suicidas. Ponho especialmente em causa a necessidade desta proposta de resolução numa fase de tréguas com o Hamas, que deixou de disparar de Gaza roquetes contra a população civil, e também quando está a ser efectuada uma troca de presos entre Israel e o Hezbollah, em que cinco terroristas presos regressaram às suas casas e para junto das suas famílias, ao mesmo tempo que eram devolvidos os cadáveres de dois soldados israelitas. Um destes terroristas, Samir Kuntar, assassinou um israelita, um homem jovem, afogando-o, e depois agarrou na filha do homem e esmagou-a de encontro às rochas, agredindo-a com coronhadas no crânio. Matou também um polícia. Os terroristas palestinianos que sequestraram o Achille Lauro e que durante o sequestro mataram um judeu idoso, atirando-o borda fora, exigiram a libertação de Kuntar. Negociar com terroristas sai caro a qualquer democracia, mas no caso de Israel sai ainda mais caro. Samir Kuntar jurou que ia retomar a Jihad contra Israel, agora que foi libertado. Portanto, aplaudo a decisão corajosa de Israel. Espero que acabe por ter resultados positivos, mas receio que não, porque é evidente que aqueles que querem destruir o Estado de Israel estão a ganhar força com a ajuda de políticos como a senhora deputada Morgantini, que apresenta propostas de resolução como esta neste exacto momento. E já agora que estamos a falar no assunto, talvez a senhora deputada queira também examinar a acusação feita na imprensa britânica de que em Gaza o Hamas e, o que é ainda mais surpreendente, a Autoridade Palestiniana torturam sistematicamente a sua própria gente nas cadeias palestinianas."@pt17
"Mr President, yet again the anti-Israel forces in this Parliament are seeking any opportunity to attack the Jewish State and yet again those of us who seek a balanced debate and a genuine peace in the Middle East are compelled to come to Israel’s defence. After all, Israel is a democratic country, which faces an existential threat from Jihadi terrorists and their cheerleaders, who are the very individuals currently held under administrative detention by Israel. Concerning the issue of children, sadly children have been dragged into and recruited into the Intifada and even as potential suicide bombers by the terrorists. I particularly question the need for this motion for a resolution at a time of a truce with Hamas, which has just stopped firing its rockets from Gaza at civilians, and also a prisoner exchange taking place between Israel and Hizbollah, whereby five terrorist prisoners were returned to their homes and families, whereas two Israeli soldiers will be returned in body bags. One of these terrorists – Samir Kuntar – murdered a young Israeli man by drowning him and then took the man’s daughter, smashing her on rocks and beating her skull with a rifle butt. He also killed a policeman. The Palestinian terrorists who hijacked the Achille Lauro – during which time they murdered an elderly Jewish man, throwing his body overboard – demanded Kuntar’s release. Doing deals with terrorists brings with it a heavy price to pay for any democracy, but this is doubly so in Israel’s case. Samir Kuntar has vowed to resume Jihad against Israel now that he is set free. I therefore applaud Israel’s courageous decision. I hope that it will ultimately bring positive results, but I fear not, because it is quite apparent that those who wish to destroy Israel as a state are gaining strength from politicians like Mrs Morgantini who table resolutions like this one at this moment in time. While she is on the topic, she might also wish to examine an allegation in the British press of the torture routinely carried out in Palestinian jails against their own people both by Hamas in Gaza and, perhaps more surprisingly, by the Palestinian Authority itself."@ro18
"Vážený pán predsedajúci, protiizraelské sily v tomto Parlamente znovu hľadajú akúkoľvek príležitosť, aby zaútočili na židovský štát, a preto opäť tí z nás, ktorí sa usilujú o vyváženú debatu a skutočný mier na Strednom východe, sú nútení postaviť sa na obranu Izraela. Napokon Izrael je demokratickou krajinou, ktorá čelí existenciálnej hrozbe zo strany teroristov Džihádu a ich vodcov, ktorí sú v súčasnosti zadržiavaní Izraelom na základe administratívneho rozhodnutia. Pokiaľ ide o otázku detí, teroristi ich bohužiaľ vtiahli a najali do intifády, dokonca ako potenciálnych samovražedných atentátnikov. Obzvlášť spochybňujem potrebu tohto návrhu uznesenia v čase prímeria s Hamasom, ktorý práve prestal vystreľovať na civilistov rakety z Gazy, a tiež v čase konania výmeny väzňov medzi Izraelom a Hizballáhom, kde došlo k návratu piatich väznených teroristov domov k ich rodinám, zatiaľ čo na strane Izraela dôjde k navráteniu dvoch tiel izraelských vojakov. Jeden z týchto teroristov – Samir Kuntar – zavraždil mladého Izraelčana, ktorého utopil, a potom jeho dcéru hodil o skaly a pažbou pušky jej rozbil lebku. Zabil tiež policajta. Palestínski teroristi, ktorí uniesli loď Achille Lauro – pričom vtedy zavraždili staršieho židovského muža, ktorého hodili cez palubu – požadovali Kuntarove prepustenie. Za vyjednávanie s teroristami platí každá demokracia vysokú cenu, čo platí dvojnásobne v prípade Izraela. Samir Kuntar sľúbil, že teraz, keď je prepustený na slobodu, poštve Džihád proti Izraelu. Schvaľujem preto odvážne rozhodnutie Izraela. Dúfam, že konečne prinesie pozitívne výsledky, obávam sa však, že to tak nebude, pretože je celkom zjavné, že ľudia, ktorí si želajú zničenie Izraela ako štátu, získavajú na sile od politikov, ako je pani Morgantiniová, ktorí práve v tomto čase predkladajú takého uznesenia. Keď už sa zaoberá touto témou, mohla by snáď tiež prešetriť tvrdenia v britskej tlači o mučení, ku ktorému údajne bežne dochádza v palestínskych väzniciach voči vlastným obyvateľom zo strany Hamasu v Gaze, dokonca aj zo strany samotnej palestínskej samosprávy."@sk19
"Gospod predsednik, protiizraelske sile v tem parlamentu spet iščejo priložnost za napad na judovsko državo in tisti, ki iščemo uravnoteženo razpravo in resničen mir na Bližnjem vzhodu, smo prisiljeni zagovarjati Izrael. Navsezadnje je Izrael demokratična država, ki se sooča z resno grožnjo teroristov džihada in njihovih privržencev, ki so prav tisti, ki so zdaj v upravnem pridržanju v Izraelu. V zvezi z vprašanjem otrok naj povem, da so teroristi otroke na žalost povlekli v intifado in jih zanjo ter celo za potencialne samomorilske napade usposobili. Zlasti dvomim o potrebi po tem predlogu za resolucijo v času premirja s Hamasom, ki je pravkar prenehal z obstreljevanjem civilistov iz Gaze, in o izmenjavi zapornikov, ki se odvija med Izraelom in Hezbolah, pri čemer je bilo pet zapornikov teroristov vrnjenih v svoje domove in svojim družinam, medtem ko bosta dva izraelska vojaka vrnjena mrtva. Eden od teh teroristov, Samir Kuntar, je ubil mladega Izraelca tako, da ga je utopil, nato pa je vzel njegovo hčer in z njo udarjal ob skale ter s koncem puške udarjal po njeni glavi. Ubil je tudi policista. Palestinski teroristi, ki so ugrabili ladjo Achille Lauro in v času ugrabitve ubili starejšega Juda, pri čemer so njegovo truplo vrgli čez krov, so zahtevali izpustitev Kuntarja. Sklepanje dogovorov s teroristi prinaša visoko ceno za vsako demokracijo, vendar to zlasti drži za primer Izraela. Samir Kuntar je prisegel, da bo ponovno napovedal džihad proti Izraelu zdaj, ko je svoboden. Zato čestitam pogumni odločitvi Izraela. Upam, da bo to na koncu prineslo pozitivne rezultate, vendar se bojim, da ne bo tako, saj je očitno, da pred politiki, kot je gospa Morgantini, ki vlagajo resolucije, kot je ta, v tem času prednost pridobivajo tisti, ki hočejo uničiti Izrael kot državo. Gospa Morgatini bo morda želela raziskati tudi domneve iz britanskega tiska o rutinskih mučenjih v palestinskih zaporih proti pripadnikom lastnega naroda tako s strani Hamasa v Gazi in, kar je morda bolj presenetljivo, s strani samih palestinskih oblasti."@sl20
"Herr talman! Återigen tar Israel-motståndarna här i parlamentet tillfället att gå till angrepp mot den judiska staten, och återigen är de av oss som vill uppnå en balanserad debatt och en verklig fred i Mellanöstern tvungna att ta Israel i försvar. Trots allt är Israel ett demokratiskt land vars existens hotas av jihadterrorister och deras anhängare, som är just de som Israel nu håller i administrativt förvar. När det gäller barnen har de sorgligt nog dragits med i Intifadan, och till och med som potentiella självmordsbombare av terrorister. Jag ifrågasätter särskilt behovet av detta resolutionsförslag när det råder vapenstillestånd med Hamas, som just har slutat att avfyra raketer från Gaza mot civila, och när det sker en utväxling av fångar mellan Israel och Hizbollah. Utväxlingen innebär att fem fängslade terrorister fick återvända hem till sina familjer, medan två israeliska soldater kommer hem i liksäckar. En av dessa terrorister – Samir Kuntar – mördade en ung israelisk man genom att dränka honom, varefter han tog hans dotter, slängde henne mot en sten och slog henne i huvudet med en gevärskolv. Han dödade också en polis. De palestinska terrorister som kapade Achille Lauro – och samtidigt mördade en äldre judisk man vars döda kropp de slängde överbord – krävde Kuntars frigivning. Att göra överenskommelser med terrorister innebär ett högt pris för alla demokratier, men i Israels fall gäller detta dubbelt upp. Samir Kuntar har svurit på att han ska fortsätta Jihad mot Israel nu när han är fri. Därför hyllar jag Israels modiga beslut, och jag hoppas att det i slutändan ska få ett positivt resultat. Jag befarar dock att det inte kommer att bli så, eftersom det är ganska uppenbart att de som vill förgöra Israel som stat vinner styrka från sådana politiker som Luisa Morgantini som väljer ett sådant här läge för att lägga fram resolutioner som denna. När vi ändå talar om Luisa Morgantini kanske hon också skulle vilja undersöka en anklagelse i den brittiska pressen som gäller den misshandel mot det egna folket som regelbundet sker i palestinska fängelser och som utförs både av Hamas i Gaza, och kanske ännu mer förvånande, av den palestinska myndigheten själv."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Charles Tannock,"18,5,20,15,1,19,14,16,11,13,4,21
"S. Kuntari"13
"Samir Kuntar"13

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph