Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-07-09-Speech-3-267"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080709.31.3-267"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Monsieur le Président, Monsieur le Président du Conseil, je vous félicite pour les Jeux olympiques de l'hypocrisie, du mensonge et de la langue de bois. Il y en a assez! Vous vous comportez comme se sont comportés des gouvernements pendant des années face au totalitarisme communiste russe. Et c'est toujours la même histoire, et c'est toujours les mêmes petites histoires que vous nous racontez. Vous parlez de la situation des négociations. Ces négociations, si vous citez les Tibétains, c'était l'humiliation permanente pendant toutes les négociations, avec le chantage permanent consistant à dire – et en cela ils ont traité le dalaï-lama et ses représentants comme Brejnev avait traité Dubček –, "si vous bougez, on tire dans le tas". Voilà ce qu'on a dit pendant les négociations, et maintenant le Président du Conseil, le Président de la République française, va dire: "bravo les Chinois". Vous montrez ce qu'il faut faire quand quelqu'un bouge. C'est le karcher chinois, dans lequel se reconnaît le karcher de Sarkozy. Voilà la vérité et, après cela, vous vous dites que l'Europe est une Europe des valeurs. Sur quoi, quand? Alors, maintenant que tout le monde est ici – et c'est le mercredi noir de ce Parlement – je félicite le président du groupe socialiste, le président du groupe PPE, ils sont tous là. Pour dire quoi? Pour dire quoi, aujourd'hui? Tout le monde me dit: "avec les Jeux olympiques, ça va aller mieux". En 2001, on a dit: "en donnant les Jeux olympiques aux Chinois, ça va aller mieux". Depuis 2001, il n'y a rien qui est arrivé, ça va de pire en pire. Mais qu'est-ce que vous nous dites? En quatre semaines, ça va aller mieux? Mais pourquoi ça irait mieux? Les Chinois sont en train de gagner. Le parti communiste chinois est en train de gagner. Plus ils sont durs, plus vous vous mettez à genoux. Et, plus vous vous mettez à genoux, plus ils sont les vainqueurs. Pourquoi voulez-vous que ça change? Ils vont tout contrôler aux Jeux olympiques. Ils vont contrôler les radios, ils vont contrôler les télévisions, mais ils ne vont pas contrôler Sarkozy, ça c'est vrai. Ils vont même lui offrir un dîner avec des baguettes. Ça va être très sympa. Ils vont dire: "ah, Monsieur le Président, on vous fait des guili-guili, des câlins-câlins". Et Sarkozy va dire: "ça fait trois centrales nucléaires, ça fait 36 TGV et je ne sais pas quoi". C'est immonde. C'est ignoble, et je crois que, si l'Europe ne se réveille pas, si l'on montre cette figure d'une Europe mercantile, incapable de défendre les droits les plus élémentaires en Europe ou de par le monde, eh bien, ça ne vaut pas le coup de construire l'Europe, et c'est ce qu'il faut dire au Président du Conseil."@fr8
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedající, pane úřadující předsedo, gratuluji k pokrytectví, lžím a prázdným frázím u příležitosti olympiády. Co je moc, to je moc! Chováte se stejným způsobem, jak se po léta chovaly vlády vůči sovětské komunistické totalitě. Je to vždy stejný příběh a jsou to vždy stejné báchorky, které nám zde vyprávíte. Hovoříte o stavu vyjednávání. Když se zeptáte Tibeťanů, jak vyjednávání probíhala, řeknou Vám, že byli vystaveni stálému ponižování a čelili pokračujícímu vydírání – v tomto směru se s dalajlamou a jeho představiteli zacházelo stejným způsobem, jakým Brežněv zacházel s Dubčekem – ve smyslu „když se pohnete, všechny Vás zastřelíme“. Právě to bylo řečeno během vyjednávání, a nyní úřadující předseda a prezident Francouzské republiky říká: „Dobrá práce, Číno! Ukazuješ nám, co dělat, když se někdo pohne.“ To je čínská přemrštěná reakce stejně tak jako byla přemrštěnou reakcí Sarkozyho zmínka o ‘vyčištění předměstí vysokotlakou hadicí’. To je pravda, a pak říkáte, že toto je Evropa hodnot. Na jakém základě, kdy a jak? Nuže, nyní, když jsou všichni přítomni – a toto je černý pátek pro tento parlament – bych rád poblahopřál předsedovi socialistické skupiny a předsedovi skupiny PPE, jsou všichni zde. Aby řekli, co přesně? Aby zde dnes řekli co? Každý mi říká, že „se situace se zlepší díky olympijským hrám“. V roce 2001 jsme říkali, že když dáme olympiádu Číňanům, situace se zlepší. Od roku 2001 se nestalo nic a situace se vyvíjí od deseti k pěti. Co nám tedy říkáte? Že se situace zlepší za čtyři týdny? Proč by se měla jakkoliv zlepšit? Číňané vítězí. Komunistická strana Číny vítězí. Čím jsou tvrdší, tím více klesáte do kolen; a čím více klesáte do kolen, tím více triumfují. Proč si myslíte, že by se to mělo změnit? Na olympijských hrách budou všechno kontrolovat. Budou kontrolovat rádiové stanice, budou kontrolovat televizní sítě, ale nebudou kontrolovat Sarkozyho, to je pravda. Dokonce jej pozvou na večeři s jídelními hůlkami. Bude to opravdu hezké. Budou mu lichotit a budou jednat podlézavě, citlivě a mile. Pak Sarkozy řekne: „Tak to jsou tři nukleární elektrárny a 36 vysokorychlostních vlaků,“ a já nevím co ještě. To je hrozné. Je to odporné a domnívám se, že jestli se Evropa neprobudí, jestliže budeme nadále promítat tento obrázek Evropy obchodníků, neschopných obrany nejzákladnějších práv v Evropě nebo jinde ve světě, nuže, pak nestojí za to budovat Evropu, a to bychom měli říci úřadujícímu předsedovi Rady."@cs1
"Hr. formand, hr. formand for Rådet! Tillykke med, at De har fået hykleri, løgne og floskler gjort til en olympisk disciplin. Nu må det være nok! De opfører Dem, ligesom regeringer opførte sig i årevis over for Sovjetunionens kommunistiske totalitarisme. Det er altid samme gamle historie, og det er altid den samme gamle ende, De spinder for os her. De taler om den aktuelle tilstand i forhandlingerne. Hvis De spørger tibetanerne, hvordan forhandlingerne gik, vil de fortælle Dem, at de blev udsat for konstante ydmygelser under forhandlingerne og vedvarende afpresset - hvad dette angår, blev Dalai Lama og hans repræsentanter behandlet, ligesom Bresjnev behandlede Dubcek - med, at "hvis I rører jer, skyder vi jer, hele banden." Det er, hvad der blev sagt under forhandlingerne, og nu vil formanden for Rådet, præsidenten for Den Franske Republik, sige: "Godt klaret, Kina! Vis os, hvad man skal gøre, når der er nogen, der rører sig." Det er en overdrevet kinesisk reaktion, ligesom Sarkozys omtale af at "rense ud i forstæderne med en højtryksslange" var en overdrevet reaktion. Det er sandheden, og så taler De om et værdiernes Europa. På hvilket grundlag, hvornår og hvordan? Nå, men nu hvor alle er til stede - og i dag er det Parlamentets sorte onsdag - vil jeg gerne gratulere formanden for Den Socialdemokratiske Gruppe og formanden for PPE-Gruppen, de er her alle. For at sige hvad? For at sige hvad her i dag? Alle fortæller mig, at "tingene vil blive bedre takket være De Olympiske Lege". I 2001 sagde vi, at hvis vi gav De Olympiske Lege til kineserne, ville tingene blive bedre. Siden 2001 er der intet sket, og situationen har udviklet sig fra slemt til værre. Så hvad er det, De fortæller os? At tingene vil blive bedre på fire uger? Hvorfor skulle de blive bedre? Kineserne vinder. Det kinesiske kommunistparti vinder. Jo hårdere de er, jo mere lægger De Dem på knæ, og jo mere De lægger Dem på knæ, jo mere kan de triumfere. Hvorfor tror De, at det skulle blive anderledes? De vil kontrollere alt under De Olympiske Lege. De vil kontrollere radiostationerne, de vil kontrollere tv-netværkene, men de vil ikke knotrollere Sarkozy, det er sandt. De vil endda invitere ham til middag med spisepinde. Det bliver rigtig hyggeligt. De vil sleske for ham og være rigtig søde og rare og venlige. Og så vil Sarkozy sige: "det bliver tre atomkraftværker og 36 højhastighedstog", og jeg ved ikke, hvor meget andet. Det er afskyeligt. Det er foragteligt, og jeg tror, at hvis Europa ikke vågner op, hvis vi fortsætter med at projicere dette billede af et Europa af købmænd, der ikke kan forsvare de mest grundlæggende rettigheder i Europa eller andre steder i verden, så er det ikke umagen værd at opbygge Europa, og det er det, vi burde sige til formanden for Rådet."@da2
". Herr Präsident, Herr Ratspräsident! Meine Glückwünsche dazu, dass Sie Heuchelei, Lüge und scheinheiliges Gerede zu einer Olympischen Veranstaltung gemacht haben. Genug ist genug! Sie verhalten sich so, wie sich Regierungen jahrelang dem sowjetkommunistischen Totalitarismus gegenüber verhalten haben. Es ist immer die gleiche alte Geschichte, und es sind stets dieselben Abenteuergeschichten, die Sie uns hier auftischen. Sie sprechen über den Stand der Verhandlungen. Wenn Sie die Tibeter nach dem Verlauf der Verhandlungen fragen, werden sie Ihnen antworten, bei allen Gesprächen ständig erniedrigt und dauernd mit der Drohung erpresst worden zu sein „wenn Sie sich rühren, werden wir in die Menge schießen“, und in dieser Hinsicht wurden der Dalai Lama und seine Vertreter genau so behandelt wie Breschnew seinerzeit Dubček behandelt hatte. Das war der bei den Verhandlungen angeschlagene Ton, und jetzt wird der amtierende Ratspräsident, der Präsident der Französischen Republik, hingehen und sagen „Gut so, China! Sie zeigen uns, wie zu verfahren ist, wenn sich jemand rührt“. Es ist Chinas Überreaktion, so wie Sarkozy’s Äußerung „die Vorstädte seien mit dem Hochdruckreiniger zu säubern“ eine überzogene Reaktion war. Das ist die Wahrheit; und dann behaupten Sie, dies sei ein Europa der Werte. Auf welcher Grundlage, wann und wie denn? Nun, da alle hier sind – und das ist der Schwarze Mittwoch für dieses Parlament –, möchte ich den Vorsitzenden der Sozialdemokratischen Fraktion und den Vorsitzenden der PPE-DE-Fraktion beglückwünschen, sie sind alle da. Um was genau zu sagen? Um heute hier was zu sagen? Jeder erzählt mir „mit den Olympischen Spielen werden sich die Dinge bessern“. Im Jahr 2001 hieß es: „Mit der Vergabe der Olympischen Spiele an die Chinesen werden sich die Verhältnisse bessern“. Seit 2001 ist nichts geschehen und die Situation verschlechtert sich. Was aber erzählen Sie uns? Dass in vier Wochen eine Besserung eintreten wird? Weshalb soll es denn zu einer Besserung kommen? Die Chinesen sind dabei, sich zu behaupten. Die Kommunistische Partei Chinas ist dabei, sich zu behaupten. Je standhafter sie werden, desto mehr gehen Sie in die Knie. Je mehr Sie in die Knie gehen, desto mehr gewinnen sie die Oberhand. Wieso soll sich dies Ihrer Ansicht nach ändern? Bei den Olympischen Spielen werden sie alles kontrollieren. Sie werden die Rundfunksender überwachen, sie werden die Fernsehnetze überwachen, aber Sarkozy werden sie nicht kontrollieren, das stimmt. Sie werden ihn zu einem Abendessen mit Stäbchen einladen. Das wird sehr amüsant sein. Sie werden alle vor ihm katzbuckeln und ihn hätscheln. Sarkozy wird daraufhin kundtun: „Das macht drei Kernkraftwerke, 36 Hochgeschwindigkeitszüge und was weiß ich noch“. Das ist widerlich. Das ist schändlich, und wenn Europa nicht aufwacht, wenn wir weiterhin dieses Bild von einem Europa der Händler, das außerstande ist, die elementarsten Rechte in Europa oder anderswo in der Welt zu schützen, an die Wand werfen, dann lohnt sich meines Erachtens nicht, dass wir Europa aufbauen, und das muss dem amtierenden Ratspräsidenten zu verstehen gegeben werden."@de9
". Κύριε Πρόεδρε, κύριε Προεδρεύων του Συμβουλίου, συγχαρητήρια για το ότι κάνατε την υποκρισία, τα ψέματα και τις ηθικολογίες ένα ολυμπιακό γεγονός. Φτάνει πια! Συμπεριφέρεστε όπως έκαναν οι κυβερνήσεις επί χρόνια ενώπιον του σοβιετικού κομμουνιστικού ολοκληρωτισμού. Είναι πάντα η ίδια παλιά ιστορία και το ίδιο παλιό «παραμύθι» που λέτε σε εμάς εδώ. Μιλάτε για την κατάσταση των διαπραγματεύσεων. Εάν ρωτήσετε τους Θιβετιανούς πώς πήγαν οι διαπραγματεύσεις, θα σας πουν ότι υποβλήθηκαν σε συνεχή ταπείνωση καθόλη τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων και αντιμετώπισαν συνεχιζόμενο εκβιασμό –ως προς αυτό ο Δαλάι Λάμα και οι εκπρόσωποί του έτυχαν της ίδιας μεταχείρισης που επεφύλαξε ο Μπρέζνιεφ στον Ντούμπτσεκ– που έλεγε ότι «αν κουνηθείτε, σας “φάγαμε” όλους». Αυτό ειπώθηκε κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων, και τώρα ο Προεδρεύων του Συμβουλίου, ο Πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας, θα πει: «Μπράβο, Κίνα! Μας δείχνεις τι να κάνουμε όταν κάποιος κουνιέται». Αυτή είναι η κινεζική πομπώδης απάντηση, ακριβώς όπως η φράση του Σαρκοζί «να γίνει εκκαθάριση των προαστίων με σωλήνα υψηλής πίεσης» ήταν μια πομπώδης απάντηση. Αυτή είναι η αλήθεια· και μετά λέτε ότι αυτή είναι μια Ευρώπη με αξίες. Σε ποια βάση, πότε και πώς; Λοιπόν, τώρα που είναι όλοι παρόντες –και αυτή είναι Μαύρη Τετάρτη για αυτό το Σώμα– θα συγχαρώ τον Πρόεδρο της Σοσιαλιστικής Ομάδας και τον Πρόεδρο της Ομάδας ΕΛΚ-ΕΔ, είναι όλοι τους εδώ. Για να πούμε τι ακριβώς; Για να πούμε τι σήμερα εδώ; Όλοι μου λένε ότι «τα πράγματα θα βελτιωθούν χάρη στους Ολυμπιακούς Αγώνες». Το 2001 είπαμε ότι εάν δώσουμε τους Ολυμπιακούς Αγώνες στους Κινέζους, τα πράγματα θα βελτιωθούν. Τίποτα δεν έχει γίνει από το 2001 και τα πράγματα πηγαίνουν από το κακό στο χειρότερο. Συνεπώς, τι μας λέτε; Ότι σε τέσσερις εβδομάδες τα πράγματα θα καλυτερέψουν; Γιατί να γίνει αυτό; Οι Κινέζοι υπερισχύουν. Το κινεζικό κομμουνιστικό κόμμα υπερισχύει. Όσο πιο σκληροί γίνονται, τόσο πιο βαθιά υποκλίνεστε και όσο πιο πολύ υποκλίνεστε, τόσο περισσότερο θριαμβεύουν. Γιατί πιστεύετε ότι αυτό θα αλλάξει; Θα ελέγχουν τα πάντα στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Θα ελέγχουν τους ραδιοφωνικούς σταθμούς, θα ελέγχουν τα τηλεοπτικά δίκτυα, αλλά δεν θα ελέγχουν τον Σαρκοζί, αυτό είναι αλήθεια. Θα τον καλέσουν μέχρι και σε δείπνο με κινέζικα ξυλάκια. Θα είναι πολύ ωραία. Θα τον καλοπιάσουν και θα συμπεριφέρονται πολύ διαχυτικά. Στη συνέχεια, ο Σαρκοζί θα πει: «αυτό είναι τρεις πυρηνικοί σταθμοί και 36 τρένα μεγάλης ταχύτητας», και δεν ξέρω κι εγώ τι άλλο. Αυτό είναι αποτροπιαστικό. Είναι αξιοκαταφρόνητο και πιστεύω ότι εάν η Ευρώπη δεν ξυπνήσει, εάν συνεχίσουμε να βγάζουμε προς τα έξω την εικόνα μιας Ευρώπης εμπόρων, ανίκανων να προασπίσουν τα πλέον θεμελιώδη δικαιώματα στην Ευρώπη ή οπουδήποτε στον κόσμο, τότε δεν αξίζει τον κόπο να οικοδομήσουμε την Ευρώπη και αυτό είναι που πρέπει να πούμε στον Προεδρεύοντα του Συμβουλίου."@el10
". Mr President, Mr President-in-Office, congratulations on making hypocrisy, lies and cant into an Olympic event. Enough is enough! You are behaving in the way that governments behaved for years in the face of Soviet Communist totalitarianism. It is always the same old story, and it is always the same old yarn that you spin for us here. You talk about the state of play of the negotiations. If you ask the Tibetans how the negotiations went, they will tell you that they were subjected to constant humiliation throughout the negotiations and faced ongoing blackmail – in this respect, the Dalai Lama and his representatives were treated in the same way that Brezhnev had treated Dubček – to the effect that ‘if you move, we’ll shoot the lot of you’. This is what was said during the negotiations, and now the President-in-Office, the President of the French Republic, will say ‘Well done, China! You show us what to do when someone moves.’ This is Chinese overblown response, just as Sarkozy’s mention of ‘cleaning the suburbs out with a high pressure hose’ was an overblown response. That is the truth; and then you say that this is a Europe of values. On what basis, when and how? Well, now that everyone is present – and this is Black Wednesday for this House – I would congratulate the President of the Socialist Group and the President of the PPE Group, they are all here. To say what, exactly? To say what, here today? Everyone tells me that ‘things will get better thanks to the Olympic Games’. In 2001, we said that, if we give the Olympics to the Chinese, things will get better. Since 2001, nothing has happened and things are going from bad to worse. So, what are you telling us? That, in four weeks, things will get better? Why should they get any better? The Chinese are prevailing. The Chinese Communist Party is prevailing. The tougher they get, the more you sink to your knees; and the more you sink to your knees, the more they triumph. Why do you think that this should change? They will control everything at the Olympic Games. They will control the radio stations, they will control the television networks, but they will not control Sarkozy, that is true. They will even invite him to dinner with chopsticks. It will be really nice. They will fawn all over him and act all touchy-feely-cuddly. Then, Sarkozy will say: ‘that’s three nuclear power stations and 36 high-speed trains’, and I do not know what else. This is abhorrent. It is despicable, and I believe that, if Europe does not wake up, if we continue to project this image of a Europe of merchants, incapable of defending the most fundamental rights in Europe or elsewhere in the world, well, it is not worth our while to build Europe, and this is what we should be saying to the President-in-Office of the Council."@en4
". Señor Presidente, señor Presidente en ejercicio, mi enhorabuena por estas Olimpíadas de la hipocresía, las mentiras y las intrigas. ¡Ya está bien! Se están comportando igual que durante muchos años se han comportado los gobiernos frente al totalitarismo comunista soviético. Es siempre la misma y vieja historia, la misma historia que nos cuentan una y otra vez. Hablan del estado de las negociaciones. Si preguntan a los tibetanos cómo han ido las negociaciones, les dirán que durante las negociaciones se han visto sometidos a humillaciones constantes y a chantajes; a este respecto, el Dalai Lama y sus representantes han recibido el mismo trato que Brezhnev daba a Dubcek: «si se mueven, disparamos contra todos». Esto es lo que se dijo durante las negociaciones, y ahora el Presidente en ejercicio, el Presidente de la República Francesa, dirá «¡Bien hecho, China! Ustedes nos enseñan lo que hay que hacer cuando alguien se mueve». Es la respuesta altisonante de China, igual que la idea de «limpiar los suburbios con una manguera de alta presión» fue la respuesta altisonante de Sarkozy. Esta es la verdad; y luego dicen ustedes que esta es una Europa de valores. ¿Sobre qué base, cuándo y cómo? Bien, ahora que todos está presentes —y este es el miércoles negro de esta Cámara— me gustaría felicitar al Presidente del Grupo Socialista y al Presidente del Grupo del PPE; están todos aquí. ¿Para decir qué, exactamente? ¿Qué van a decir hoy aquí? Todos me dicen que las «cosas mejorarán gracias a los Juegos Olímpicos». En 2001 dijimos eso, si les damos los Juegos Olímpicos a los chinos, las cosas mejorarán. Desde 2001 no ha pasado nada y las cosas van de mal en peor. ¿Entonces, qué nos están diciendo? ¿Que en cuatro semanas las cosas mejorarán? ¿Por qué deben mejorar? Los chinos están ganando. El Partido Comunista Chino está ganando. Cuanto más firmes se ponen ellos, tanto más se hincan ustedes de rodillas; y cuanto más se hincan ustedes de rodillas, tanto más ganan ellos. ¿Por qué piensan que esto debe cambiar? En los Juegos Olímpicos lo controlarán todo. Controlarán las emisoras de radio, controlarán las redes de televisión, pero no controlarán a Sarkozy, eso es verdad. Incluso le invitarán a cenar con palillos. Será bonito. Le harán carantoñas y la tratarán con cariño. Y luego Sarkozy dirá: «aquí hay tres centrales nucleares y 36 trenes de alta velocidad» y no sé qué más. Es repugnante. Es despreciable, y creo que, si Europa no despierta, si seguimos proyectando esta imagen de una Europa de comerciantes incapaz de defender los derechos más fundamentales ni en Europa o ni en ningún otro sitio del mundo, la construcción de Europa no merece la pena, y esto es lo que debemos decir al Presidente en ejercicio del Consejo."@es21
"Härra juhataja, härra eesistuja, õnnitlen selle puhul, et olete suutnud silmakirjalikkuse, valed ja sõnamulina olümpiasündmuseks muuta. Mis liiast, see liiast! Käitute viisil, kuidas valitsused on aastaid käitunud seistes silmitsi Nõukogude kommunistliku totalitarismiga. Alati sama vana jutt ja alati sama vana vill, mida te meile siin ketrate. Räägite läbirääkimiste olukorrast. Kui küsite tiibetlaste käest, kuidas läbirääkimised läksid, ütlevad nad teile, et neid alandati läbirääkimiste vältel pidevalt ja nad seisid silmitsi pideva väljapressimisega – selles suhtes koheldi dalai-laamat ja tema esindajaid samamoodi nagu Brežnev kohtles Dubčeki: „kui liigutate, laseme teid kõiki maha“. Sellest räägiti läbirääkimistel ja nüüd ütleb eesistuja, Prantsuse Vabariigi president: „Tubli, Hiina! Näitate meile, mida peab tegema, kui keegi liigutab.“ See on Hiina ülereageering, nagu Sarkozy mainitud „eeslinnade puhastamine kõrgsurvevoolikuga“ oli ülereageering. See on tõde; ja siis tulete rääkima, et tegemist on väärtuste Euroopaga. Mille alusel, millal ja kuidas? Nüüd, kui kõik on kohal – ja täna on must kolmapäev selle täiskogu jaoks – õnnitleksin sotsiaaldemokraatide fraktsiooni esimeest ja fraktsiooni PPE esimeest, nad on kõik siin. Et rääkida mida täpsemalt? Et rääkida mida täna siin? Kõik räägivad mulle, et „asjad lähevad tänu olümpiamängudele paremaks“. 2001. aastal ütlesime, et kui anname olümpiamängud hiinlastele, muutuvad asjad paremaks. Alates 2001. aastast ei ole midagi juhtunud ja asjad lähevad aina hullemaks. Mida te siis meile räägite? Et nelja nädalaga lähevad asjad paremaks? Miks nad peaksid paremaks muutuma? Hiinlased valitsevad. Hiina kommunistlik partei valitseb. Mida karmimaks nad muutuvad, seda rohkem te põlvili vajute; ja mida rohkem te põlvili vajute, seda rohkem nad võidavad. Mida see teie meelest muudab? Nad kontrollivad olümpiamängudel kõike. Nad kontrollivad raadiojaamu, nad kontrollivad televisioonivõrke, kuid nad ei kontrolli Sarkozy’d, see on tõsi. Nad kutsuvad ta isegi pulkadega õhtust sööma. See on väga tore. Nad lipitsevad ta ümber ja on väga õrnutsevad. Siis ütleb Sarkozy: „see teeb kokku kolm tuumaelektrijaama ja 36 kiirrongi“ ja ma ei tea mida veel. See on jälk. See on põlastusväärne ja ma usun, et kui Euroopa ei ärka, kui me jätkame selle kuvandi projitseerimist kaupmeeste Euroopast, kes ei ole suuteline kaitsma põhilisemaid õigusi Euroopas või mujal maailmas, siis ei tasu meil Euroopat ehitada ja seda peaksimegi rääkima nõukogu eesistujale."@et5
"Arvoisa puhemies, hyvä neuvoston puheenjohtaja, onnittelut olympialaista tapahtumaa koskevista valheista, tekopyhyydestä ja hurskastelusta. Liika on liikaa! Te käyttäydytte samalla tavalla kuin hallitukset käyttäytyivät vuosien ajan Neuvostoliiton kommunistisen totalitarismin edessä. Se on aina sama vanha juttu ja aina samat vanhat tarinat, joita te täällä meille kerrotte. Te puhutte neuvottelutilanteesta. Jos tiibetiläisiltä kysytään, miten neuvottelut menivät, he sanovat, että heitä nöyryytettiin koko ajan neuvottelujen aikana ja että heitä kiristetään jatkuvasti – tässä yhteydessä dalai-lamaa ja hänen edustajiaan kohdeltiin samoin kuin Brežnev kohteli Dubčekia – siihen suuntaan, että jos liikutte, ammumme teidät kaikki. Näin sanottiin neuvottelujen aikana, ja nyt neuvoston puheenjohtaja, Ranskan tasavallan presidentti aikoo sanoa: ”Hyvin tehty, Kiina! Te näytätte meille, mitä tehdä, kun joku liikkuu.” Tämä Kiinan vastaus on yhtä liioitteleva kuin oli Sarkozyn toteamus lähiöiden puhdistamisesta painepesurilla. Tämä on totuus, ja sitten te sanotte, että tämä on arvojen Eurooppa. Millä perusteella, milloin ja miten? No, nyt kun kaikki ovat läsnä – ja tämä on musta keskiviikko tälle parlamentille – haluaisin onnitella sosiaalidemokraattisen ryhmän puheenjohtajaa ja PPE-DE-ryhmän puheenjohtajaa, he molemmat ovat täällä. Sanoakseen tarkalleen mitä? Sanoakseen täällä tänään mitä? Kaikki sanovat minulle, että asiat muuttuvat paremmiksi olympialaisten ansiosta. Vuonna 2001 sanottiin, että jos olympialaiset annetaan Kiinalle, asiat muuttuvat paremmiksi. Mitään ei ole tapahtunut vuoden 2001 jälkeen, ja asiat ovat menneet huonosta pahemmiksi. Mitä te siis sanotte meille? Että neljä viikon kuluttua asiat ovat paremmin? Miksi ne olisivat yhtään paremmin? Kiinalaiset voittavat. Kiinan kommunistinen puolue voittaa. Mitä kovempia heistä tulee, sitä enemmän te putoatte polvillenne, ja mitä enemmän te putoatte polvillenne, sitä suurempia voittajia he ovat. Miksi te uskotte, että tämä muuttuisi? He valvovat kaikkea olympialaisissa. He valvovat radioasemia, he valvovat televisioverkkoja, mutta he eivät valvo Sarkozya, se on totta. He kutsuvat hänet jopa syömään puikoilla. Se on todella mukavaa. He mielistelevät häntä, he hyväilevät ja kutittelevat. Sitten Sarkozy sanoo: ”Se tekee kolme ydinvoimalaa ja 36 suurnopeusjunaa”, ja vielä vaikka mitä. Se on kammottavaa. Se on halveksittavaa, ja minä uskon, että jos Eurooppa ei herää, jos me edelleen levitämme kuvaa kauppiaiden Euroopasta, joka ei pysty puolustamaan Euroopan ja muun maailman kaikkein perustavanlaatuisimpia oikeuksia, meidän ei kannata rakentaa Eurooppaa, ja tämä meidän pitäisi sanoa neuvoston puheenjohtajalle."@fi7
". Elnök úr, hivatalban lévő elnök úr, gratulálok ahhoz, hogy a képmutatást, a hazudozást és az álszentséget olimpiai sport szintjére emelték! Ami sok az sok! Úgy viselkednek, ahogy sok kormány éveken át tette a szovjet kommunista egyeduralom idején. Mindig ugyanaz a sztori, mindig ugyanazt mondják. A tárgyalások állásáról beszélnek. Ha megkérdeznék a tibetieket, hogy hogy zajlottak a tárgyalások, megmondanák, hogy folyamatos megaláztatásokban és zsarolásokban volt részük, mint ahogy Brezsnyev is bánt Dubčekkel: "ha egy lépést is tesztek, lelövünk mindenkit." Ez hangzott el a tárgyalások alatt, és most a Francia Köztársaság elnöke, a hivatalban lévő elnök azt mondja, "Szép munka volt, Kína. Megmutatták, hogyan kell ezt csinálni." Túlzó a kínai reakció, ahogy Sarkozy elnök reakciója is túlzó volt, amikor eldöntötte, hogy "kitakarítja" a külvárosokat. Ez az igazság, és ezek után azt mondják, ez itt az értékek Európája. Mégis milyen alapon? Most, hogy mindenki jelen van – és ez a Parlament fekete szerdája – szeretnék gratulálni a szocialista képviselőcsoport és a PPE képviselőcsoport elnökének is. Mit is mondtak? Mit mondtak ma itt? Mindenki azt mondja, hogy majd az olimpiai játékok miatt minden jobb lesz. Hát ezt mondogattuk 2001-ben is. 2001 óta semmi nem történt, a dolgok csak romlanak. Szóval mit mondanak nekünk? Hogy majd négy hét múlva minden megváltozik? Mitől? A kínaiak akarata érvényesül. A Kínai Kommunista Párt akarata érvényesül. Minél keményebbek, annál inkább térden csúszunk előttük, és annál nagyobb az ő győzelmük. Mitől fog ez megváltozni? Az olimpiai játékok alatt minden az ő irányításuk alatt lesz. Ők irányítják majd a rádióállomásokat, a televízióhálózatokat, de Sarkozy elnököt nem, ez igaz. Meghívják majd egy jó kis evőpálcikás ebédre. Kellemes lesz. Majd jól megölelgetik, nagy lesz a szeretet. Aztán Sarkozy majd benyújtja a számlát: "három atomerőmű és 36 gyorsvonat lesz", meg isten tudja még, mi. Visszataszító. Alantas az egész, és úgy gondolom, hogy ha Európa nem kap észbe, ha továbbra is ezt a képet adjuk magunkról, a kereskedő Európáét, ami képtelen a legalapvetőbb jogok védelmére otthon vagy bárhol a világon, akkor kár is itt Európát építgetni, és ezt meg kellene mondani a Tanács hivatalban lévő elnökének is."@hu11
". Signor Presidente, signor Presidente in carica, congratulazioni per l’ipocrisia, le bugie e la dissimulazione a proposito dell’evento olimpico. Ne abbiamo abbastanza! Vi state comportando nella maniera in cui i governi si sono per anni comportati nei confronti del totalitarismo sovietico. E’ sempre la stessa vecchia storia ed è sempre la stessa trama che tessete da anni per noi che siamo qui. Voi parlate della situazione dei giochi dei negoziati. Se chiedeste ai tibetani come sono andate le negoziazioni, questi risponderebbero che sono costantemente soggetti a umiliazioni durante il corso dei negoziati e che sono sottoposti a continui ricatti – da questo punto di vista, il Dalai Lama e i suoi rappresentanti sono trattati nella maniera in cui Brezhnev trattava Dubček – con l’effetto “se vi muovete, spareremo alla maggior parte di voi”. Questo è quello che è stato detto durante i negoziati e adesso il Presidente in carica, il Presidente della Repubblica francese, dirà “Ben fatto, Cina! Mostraci cosa fare quando qualcuno si muove”. Questa è l’esagerata risposta cinese, come se l’accenno di Sarkozy a “ripulire i sobborghi con un tubo di aria compressa” sia stata una risposta eccessiva. Questa è la verità; e adesso voi dite che questi sono i valori dell’Europa. Su quali basi, quando e come? Bene, ora che tutti sono presenti – e questo è un momento nero per questa Camera – vorrei congratularmi con il presidente del gruppo dei socialisti e con il presidente del gruppo PPE, sono tutti qui. Per dire cosa esattamente? Per dire cosa, qui oggi? Tutti dicono “le cose andranno meglio grazie alle Olimpiadi”. Nel 2001, abbiamo detto che se avessimo dato i Giochi olimpici alla Cina le cose sarebbero andate meglio. Dal 2001 non è successo niente e le cose vanno di male in peggio. Quindi, cosa ci state dicendo? Che in quattro settimane le cose andranno meglio? Perché dovrebbero andare meglio? I cinesi stanno predominando. Il Partito comunista cinese sta predominando. Più duramente essi si comportano, più vi piegate sulle ginocchia; e più vi piegate sulle ginocchia, più si avvicinano al trionfo. Perché pensate che questa situazione possa cambiare? Controlleranno tutto alle Olimpiadi. Controlleranno le stazioni radio, controlleranno le reti televisive, ma non controlleranno Sarkozy, questo è sicuro. Lo inviteranno anche a mangiare con le bacchette. Sarà molto bello. Gli dimostreranno affetto e lo aduleranno. Allora, Sarkozy dirà: “Queste sono tre stazioni nucleari e 36 treni ad alta velocità”, e non so cos’altro. Questo è aberrante. E’ disprezzabile e credo che, se l’Europa non si sveglia, se continueremo a proiettare questa immagine di un’Europa di mercanti, incapace di difendere i più fondamentali diritti in Europa o in qualsiasi altra parte del mondo, bene, non siamo degni di costruire l’Europa e questo è quanto dovrebbe venir detto al Presidente del Consiglio in carica."@it12
". Gerb. pirmininke, einantis Tarybos Pirmininko pareigas, sveikinimai dėl veidmainystės, melo ir verksmingo tono, kalbant apie olimpinį įvykį. Jau gana! Jūs elgiatės taip, kaip vyriausybės metų metais elgėsi Sovietų komunistų totalitarizmo akivaizdoje. Visuomet ta pati sena istorija ir visuomet mums čia pasakojate tuos pačius nebūtus dalykus. Jūs kalbate apie padėtį derybose. Jei jūs paklausite tibetiečių, kaip vyko derybos, jie jums pasakys, kad jie patirdavo nuolatinį žeminimą derybų metu ir susidurdavo su nuolatiniu šantažu – šiuo atžvilgiu su Dalai Lama ir jo atstovais buvo elgiamasi taip pat, kaip Brežnevas elgėsi su Dubčeku – iki tokio lygio, kad „jei pajudėsite, daugelį jūsų sušaudysime“. Tai buvo pasakyta derybų metu, o dabar einantis tarybos Pirmininko pareigas – Prancūzijos Respublikos prezidentas, sako: „Gerai padirbėta, Kinija! Jūs parodote mums, ką reikia daryti, kai kas nors sujuda.“ Tai perdėta Kinijos reakcija, taip pat kaip ir N. Sarkozy minėtas „apylinkių išvalymas aukšto spaudimo žarna“ buvo perdėta reakcija. Tokia yra tiesa; ir po viso šito jūs sakote, kad tai vertybių Europa. Kokiu pagrindu, kada ir kaip? Na, dabar, kai visi esame čia – ir tai juodasis trečiadienis šiems rūmams – aš pasveikinčiau Socialistų frakcijos pirmininką ir PPE frakcijos pirmininką, jie visi čia. Ką tiksliai pasakyti? Ką čia šiandien pasakyti? Visi man sako, kad „dėl olimpinių žaidynių reikalai pagerės“. 2001 m. mes sakėme, kad jei perduosime olimpiadą Kinijai, reikalai pagerės. Nuo 2001 m. nieko neįvyko, ir reikalai virsta iš blogų blogesniais. Tai ką jūs čia mums sakote? Kad per keturias savaites reikalai pagerės? Kodėl jie turėtų nors kiek pagerėti? Kinija dominuoja. Kinų komunistų partija dominuoja. Kuo ryžtingesni jie tampa, tuo labiau jūs krintate ant kelių, tuo labiau jie triumfuoja. Kodėl jūs manote, kad tai turėtų pasikeisti? Jie kontroliuos viską olimpinėse žaidynėse. Jie kontroliuos radijo stotis, jie kontroliuos televizijos tinklus, bet jie nekontroliuos N. Sarkozy, tai tiesa. Jie net pakvies jį vakarienės su lazdelėmis. Bus tikrai gražu. Jie visaip jam pataikaus ir atvirai meilikaujančiai elgsis. Tada N. Sarkozy pasakys: „štai trys atominės elektrinės ir 36 greitaeigiai traukiniai“, ir nežinau, kas dar. Tai bjauru. Tai žema, ir aš tikiu, kad jei Europa neatsibus, jei mes ir toliau palaikysime šį komersantų Europos įvaizdį, nesugebančių apginti svarbiausių teisių Europoje ar bet kur pasaulyje, na, mums neverta gaišti laiko kuriant Europą, ir tai yra tai, ką turėtumėme sakyti einančiam Tarybos Pirmininko pareigas."@lt14
". Priekšsēdētāja kungs, godājamais Padomes priekšsēdētāj! Apsveicu ar liekulības, melu un viltības ieviešanu Olimpiskajās spēlēs. Kas par daudz, tas par daudz! Jūs uzvedaties tā, kā valdības uzvedās gadiem ilgi, skatoties acīs Padomju komunistiskajam totalitārismam. Tas vienmēr ir viens un tas pats vecais stāsts un vienmēr tas pats vecais pasaku kamols, ko jūs mums tinat. Jūs runājat par sarunu pašreizējo stāvokli. Ja pajautāsiet tibetiešiem, kā sarunas norisinājās, viņi jums pateikts, ka sarunu gaitā viņus pastāvīgi pazemoja un viņi nepārtraukti saskārās ar šantāžu — šajā ziņā pret Dalailamu un viņa pārstāvjiem izturējās tāpat kā Brežņevs izturējās pret Dubčeku — tādā nozīmē, ka, „ja jūs pakustēsieties, mēs jūs visus nošausim”. Tieši to viņam sarunu laikā pateica, un tagad priekšsēdētājs, Francijas Republikas prezidents, teiks: „Malači, Ķīna! Jūs mums rādāt priekšā, ko darīt, kad kāds izkustas.” Tāda ir ķīniešu pārspīlētā reakcija, tāpat kā pārspīlētā reakcija, pieminot „piepilsētas tīrīšanu ar augstspiediena šļūteni”. Tā ir taisnība, bet jūs sakāt, ka Eiropa ir vērtību Eiropa. Uz kāda pamata, kad un kā? Nu, tagad, kad visi ir klāt — un tā šajā Parlamentā ir „melnā trešdiena” — es apsveicu Sociālistu grupas priekšsēdētāju un PPE grupas priekšsēdētāju, viņi visi ir šeit. Ko tieši teikt? Ko teikt šeit šodien? Ikviens man stāsta, ka „viss uzlabosies, pateicoties Olimpiskajām spēlēm”. 2001. gadā mēs teicām, ka tad, ja ļausim organizēt Olimpiskā spēles Ķīnā, viss uzlabosies. Kopš 2001. gada nekas nav noticis, un sliktais kļūst vēl sliktāks. Tātad ko jūs mums stāstāt? Ka četrās nedēļās viss uzlabosies? Kāpēc gan lai kaut kas uzlabotos? Ķīnieši ņem virsroku. Ķīnas Komunistiskā partija ņem virsroku. Jo stiprāka tā kļūst, jo vairāk jūs nolaižaties uz ceļiem, un jo vairāk jūs nolaižaties uz ceļiem, jo lielāks ir tās triumfs. Kāpēc jums šķiet, ka tam jāmainās? Viņi Olimpiskajā spēlēs kontrolēs visu. Viņi kontrolēs radiostacijas, viņi kontrolēs televīzijas tīklus, taču viņi nekontrolēs tas tiesa. Viņi pat uzaicinās viņu uz vakariņām ar irbulīšiem. Tas būs patiesi skaisti. Viņi viņam pieglaimosies, un visi uzvedīsies aizkustinoši, pieglaudīgi, mīļi. Tad teiks: „Tātad atomelektrostacijas un 36 ātrgaitas vilcieni”, un es nezinu, kas vēl. Tas ir pretīgi. Tas ir nicināmi, un es uzskatu — ja Eiropas nepamodīsies, ja mēs turpināsim rādīt šo tēlu par Eiropas tirgotājiem, kas nespēj aizstāvēt viselementārākās tiesības Eiropā vai citur pasaulē, tad būvēt Eiropu nav mūsu pūliņu vērts, un tieši to mums vajadzētu sacīt Padomes priekšsēdētājam."@lv13
"Monsieur le Président, Monsieur le Président du Conseil, je vous félicite pour les Jeux olympiques de l'hypocrisie, du mensonge et de la langue de bois. Il y en a assez! Vous vous comportez comme se sont comportés des gouvernements pendant des années face au totalitarisme communiste russe. Et c'est toujours la même histoire, et c'est toujours les mêmes petites histoires que vous nous racontez. Vous parlez de la situation des négociations. Ces négociations, si vous citez les Tibétains, c'était l'humiliation permanente pendant toutes les négociations, avec le chantage permanent consistant à dire – et en cela ils ont traité le dalaï-lama et ses représentants comme Brejnev avait traité Dubček –, "si vous bougez, on tire dans le tas". Voilà ce qu'on a dit pendant les négociations, et maintenant le Président du Conseil, le Président de la République française, va dire: "bravo les Chinois". Vous montrez ce qu'il faut faire quand quelqu'un bouge. C'est le karcher chinois, dans lequel se reconnaît le karcher de Sarkozy. Voilà la vérité et, après cela, vous vous dites que l'Europe est une Europe des valeurs. Sur quoi, quand? Alors, maintenant que tout le monde est ici – et c'est le mercredi noir de ce Parlement – je félicite le président du groupe socialiste, le président du groupe PPE, ils sont tous là. Pour dire quoi? Pour dire quoi, aujourd'hui? Tout le monde me dit: "avec les Jeux olympiques, ça va aller mieux". En 2001, on a dit: "en donnant les Jeux olympiques aux Chinois, ça va aller mieux". Depuis 2001, il n'y a rien qui est arrivé, ça va de pire en pire. Mais qu'est-ce que vous nous dites? En quatre semaines, ça va aller mieux? Mais pourquoi ça irait mieux? Les Chinois sont en train de gagner. Le parti communiste chinois est en train de gagner. Plus ils sont durs, plus vous vous mettez à genoux. Et, plus vous vous mettez à genoux, plus ils sont les vainqueurs. Pourquoi voulez-vous que ça change? Ils vont tout contrôler aux Jeux olympiques. Ils vont contrôler les radios, ils vont contrôler les télévisions, mais ils ne vont pas contrôler Sarkozy, ça c'est vrai. Ils vont même lui offrir un dîner avec des baguettes. Ça va être très sympa. Ils vont dire: "ah, Monsieur le Président, on vous fait des guili-guili, des câlins-câlins". Et Sarkozy va dire: "ça fait trois centrales nucléaires, ça fait 36 TGV et je ne sais pas quoi". C'est immonde. C'est ignoble, et je crois que, si l'Europe ne se réveille pas, si l'on montre cette figure d'une Europe mercantile, incapable de défendre les droits les plus élémentaires en Europe ou de par le monde, eh bien, ça ne vaut pas le coup de construire l'Europe, et c'est ce qu'il faut dire au Président du Conseil."@mt15
". Voorzitter, fungerend voorzitter, gefeliciteerd dat u van hypocrisie, leugens en huichelarij een Olympische gebeurtenis heeft gemaakt. Genoeg is genoeg! U gedraagt zich net zoals regeringen zich jarenlang gedroegen ten opzichte van het Communistische totalitaire Sovjet-regime. Het is altijd weer het oude liedje en u vertelt ons steeds weer hetzelfde sprookje. U hebt het over de stand van zaken bij de onderhandelingen. Als u het aan de Tibetanen zou vragen, dan zouden zij u vertellen dat deze onderhandelingen een voortdurende vernedering waren, een constante chantage – wat dat betreft zijn de Dalai Lama en zijn gezanten net zo behandeld als Dubček door Brezjnev – die neerkwam op: “Als u beweegt, openen we het vuur”. Dat is wat er tijdens de onderhandelingen gezegd werd en nu gaat de fungerend voorzitter, de president van de Franse republiek, zeggen: “Goed zo, China. U laat ons zien wat je moet doen als iemand beweegt.” Dat was de overtrokken reactie van de Chinezen, net zoals de opmerking van Sarkozy over het schoonspuiten van de straten van de voorsteden met een hogedrukspuit een overtrokken reactie was. Dat is de waarheid, en vervolgens heeft u het over een Europa van waarden. Op basis waarvan, waar en hoe? Nou, nu iedereen aanwezig is – en dit is een Zwarte Woensdag voor dit Huis – wil ik de voorzitter van de Socialistische fractie en de voorzitter van de PPE-fractie feliciteren. Ze zijn er allemaal. Om wat te zeggen, eigenlijk? Om wat te zeggen, hier vandaag? Iedereen vertelt me dat het allemaal beter zal gaan dankzij de Olympische Spelen. Dat zeiden we in 2001: als we de Olympische Spelen aan China geven, zal het daar beter gaan. Er is sinds 2001 niets gebeurd en het is alleen maar erger geworden. Dus wat vertelt u ons? Dat het over vier weken beter zal gaan? Waarom zou het beter gaan? De Chinezen zijn aan de winnende hand. De Chinese Communistische Partij is aan de winnende hand. Hoe harder ze zich opstellen, hoe dieper u door de knieën gaat. En hoe dieper u door de knieën gaat, hoe groter hun overwinning. Waarom denkt u dat dat gaat veranderen? Ze zullen tijdens de Olympische Spelen alles onder hun controle hebben. Ze zullen de radiozenders onder controle hebben, de televisie, maar niet Sarkozy, dat is waar. Ze zullen hem zelfs uitnodigen voor een diner met eetstokjes. Dat wordt hartstikke leuk. Zo van “Oh, mijnheer de president, kiele-kiele, aai-aai.” En dan zegt Sarkozy: “Dat is dan drie kerncentrales en 36 hogesnelheidstreinen en nog het een en ander.” Dat is weerzinwekkend. Het is verwerpelijk en ik vind het, als Europa niet wakker wordt, als we maar doorgaan met ons te gedragen als een Europa van handelaren, dat niet in staat is de meest fundamentele rechten te verdedigen, in Europa of waar ook ter wereld, niet de moeite waard een Europa te smeden, en dat is wat we tegen de fungerend voorzitter van de Raad moeten zeggen."@nl3
". Panie przewodniczący, panie urzędujący przewodniczący! Winszuję hipokryzji, kłamstw oraz frazesów, co do wydarzeń olimpijskich. Już dość tego! Zachowujecie się w taki sam sposób, w jaki przez lata odnosiły się rządy wobec totalitaryzmu sowieckich komunistów. To jest zawsze ta sama stara śpiewka I te same niestworzone historie, które nam teraz opowiadacie. Mówicie o stanie gry w negocjacje. Jeśli zapytacie Tybetańczyków, jak poszły negocjacje, odpowiedzą wam, że podczas negocjacji byli stale upokarzani i szantażowani – w tym sensie Dalaj Lama i jego przedstawiciele byli traktowani w taki sam sposób jak Breżniew potraktował Dubczeka – do takiego stopnia, że „jeśli się ruszycie, zabijemy wielu spośród was”. To jest to, co było powiedziane podczas negocjacji, a teraz pan urzędujący przewodniczący, prezydent Republiki Francji, powiedzą „Chiny, dobra robota! Pokazaliście nam co robić, gdy ktoś się ruszy”. To jest chińska przebrzmiała odpowiedź, tak samo jak przebrzmiałą odpowiedzią była uwaga Sarkozy’ego o „czyszczeniu przedmieść przy pomocy wysokociśnieniowego węża do polewania”. Taka jest prawda; a potem mówicie, że to jest Europa wartości. Na jakiej podstawie, kiedy i jak? Dobrze, a teraz kiedy wszyscy są obecni – a to jest Czarna Środa dla tego parlamentu – chciałbym pogratulować przewodniczącemu Grupy Socjalistycznej i przewodniczącemu Grupy PPE, oni wszyscy tu są. A czego dokładnie? Dlaczego właśnie dziś? Wszyscy mi mówią „sprawy idą w dobrym kierunku dzięki igrzyskom olimpijskim”. W roku 2001, mówilismy tak, jeśli przyznamy Chińczykom igrzyska olimpijskie, sytuacja się poprawi. Od roku 2001, nic się nie wydarzyło a sprawy od złego zmierzają ku gorszemu.Więc co nam wmawiacie? Że za cztery tygodnie sytuacja się poprawi? A dlaczego niby miałaby się poprawić? To Chińczycy panują nad sytuacją. To chińska partia komunistyczna panuje nad sytuacją. Im bardziej są stanowczy, tym bardziej my osuwamy sie na kolana; a im bardziej my osuwamy się na kolana, tym bardziej oni triumfują. Jak myślicie, dlaczego to miałoby się zmienić? Podczas igrzysk olimpijskich będą wszystko kontrolować. Będą kontrolować radiostacje, będą kontrolować sieci telewizyjne, ale nie będą kontrolować Sarkozy’ego, to prawda. Nawet zaproszą go na kolacje z pałeczkami. Będzie naprawdę miło. Będą łasić się do niego i traktować czule, pieszczotliwie i delikatnie. Potem Sarkozy powie: „tu są trzy elektrownie jądrowe i 36 szybkich koleji”, I nie wiem, co jeszcze. To jest obrzydliwe. To jest podłe, i myślę, że jeśli Europa się nie obudzi, jeśli będziemy kontynuować tworzenie wizerunku Europy handlarzy, która nie jest w stanie bronić najbardziej podstawowych praw w Europie czy gdziekolwiek na świecie, więc wtedy budowa Europy nie będzie warta poświęcania naszego czasu, i to jest to co powinniśmy mówić urzędującemu przewodniczącemy Rady."@pl16
". Senhor Presidente, Senhor Presidente em exercício, parabéns por fazer da hipocrisia, da mentira e da intriga um acontecimento olímpico. Já basta! O senhor está a comportar-se como faziam os governos durante anos perante o totalitarismo do Comunismo soviético. É sempre a mesma velha história, é a mesma história que nos contam uma e outra vez. Falam-nos sobre o estado das negociações. Se perguntarem aos Tibetanos como estas correram, dir-vos-ão que durante toda a negociação foram submetidos a humilhações constantes e confrontados com uma chantagem permanente, na medida em que lhes era dito – neste aspecto, o Dalai Lama e os seus representantes foram tratados da mesma maneira que Brejnev tratou Dubcek – "se se mexerem, disparamos contra todos". Foi o que lhes foi dito durante as negociações, e agora o Presidente em exercício, o Presidente da República francesa, dirá "Muito bem, China! Mostram-nos o que fazer quando alguém se mexe". Aquela é a resposta altissonante da China, tal como a ideia de Sarkozy de "limpar os subúrbios com uma mangueira de alta pressão" foi a resposta altissonante do Presidente da República francesa. É esta a verdade; e depois dizem-nos que esta é uma Europa de valores. Em que base, quando e como? Ora bem, agora que todos estão presentes – e esta é a quarta-feira negra desta Câmara -, gostaria de felicitar o presidente do Grupo PSE e o presidente do Grupo PPE-DE. Estão cá todos. Para dizer o quê, exactamente? Que vão aqui dizer hoje? Todos me dizem que "as coisas vão melhorar graças aos Jogos Olímpicos". Em 2001, dissemos que, se déssemos os Jogos Olímpicos aos Chineses, as coisas melhorariam. Desde 2001 que nada aconteceu e as coisas vão de mal a pior. Portanto, o que nos vão dizer? Que dentro de quatro semanas as coisas vão melhorar? Por que razão hão-de melhorar? Os Chineses estão a ganhar. O Partido Comunista chinês está a ganhar. Quanto mais fortes se tornarem, mais vocês se agacham perante eles; e quanto mais vocês se agacham, mais eles triunfam. Por que pensam que as coisas vão mudar? Nos Jogos Olímpicos, eles vão controlar tudo. Vão controlar as estações de rádio, vão controlar as redes de televisão, mas não vão controlar Sarkozy, isso é verdade. Inclusivamente, convidá-lo-ão para jantar com pauzinhos. Bajulá-lo-ão de todas as formas e feitios e serão muito carinhosos com ele. Então, Sarkozy dirá: "isto são três centrais nucleares e 36 comboios de alta velocidade", e não sei que mais. É repugnante. É vergonhoso, e creio que, se a Europa não acorda, se continuamos a projector esta imagem de uma Europa de comerciantes, incapaz de defender os direitos mais fundamentais, seja na Europa seja noutros partes do mundo, então não vale a pena construirmos a Europa. Isto é o que devemos dizer ao Presidente em exercício do Conselho."@pt17
"Monsieur le Président, Monsieur le Président du Conseil, je vous félicite pour les Jeux olympiques de l'hypocrisie, du mensonge et de la langue de bois. Il y en a assez! Vous vous comportez comme se sont comportés des gouvernements pendant des années face au totalitarisme communiste russe. Et c'est toujours la même histoire, et c'est toujours les mêmes petites histoires que vous nous racontez. Vous parlez de la situation des négociations. Ces négociations, si vous citez les Tibétains, c'était l'humiliation permanente pendant toutes les négociations, avec le chantage permanent consistant à dire – et en cela ils ont traité le dalaï-lama et ses représentants comme Brejnev avait traité Dubček –, "si vous bougez, on tire dans le tas". Voilà ce qu'on a dit pendant les négociations, et maintenant le Président du Conseil, le Président de la République française, va dire: "bravo les Chinois". Vous montrez ce qu'il faut faire quand quelqu'un bouge. C'est le karcher chinois, dans lequel se reconnaît le karcher de Sarkozy. Voilà la vérité et, après cela, vous vous dites que l'Europe est une Europe des valeurs. Sur quoi, quand? Alors, maintenant que tout le monde est ici – et c'est le mercredi noir de ce Parlement – je félicite le président du groupe socialiste, le président du groupe PPE, ils sont tous là. Pour dire quoi? Pour dire quoi, aujourd'hui? Tout le monde me dit: "avec les Jeux olympiques, ça va aller mieux". En 2001, on a dit: "en donnant les Jeux olympiques aux Chinois, ça va aller mieux". Depuis 2001, il n'y a rien qui est arrivé, ça va de pire en pire. Mais qu'est-ce que vous nous dites? En quatre semaines, ça va aller mieux? Mais pourquoi ça irait mieux? Les Chinois sont en train de gagner. Le parti communiste chinois est en train de gagner. Plus ils sont durs, plus vous vous mettez à genoux. Et, plus vous vous mettez à genoux, plus ils sont les vainqueurs. Pourquoi voulez-vous que ça change? Ils vont tout contrôler aux Jeux olympiques. Ils vont contrôler les radios, ils vont contrôler les télévisions, mais ils ne vont pas contrôler Sarkozy, ça c'est vrai. Ils vont même lui offrir un dîner avec des baguettes. Ça va être très sympa. Ils vont dire: "ah, Monsieur le Président, on vous fait des guili-guili, des câlins-câlins". Et Sarkozy va dire: "ça fait trois centrales nucléaires, ça fait 36 TGV et je ne sais pas quoi". C'est immonde. C'est ignoble, et je crois que, si l'Europe ne se réveille pas, si l'on montre cette figure d'une Europe mercantile, incapable de défendre les droits les plus élémentaires en Europe ou de par le monde, eh bien, ça ne vaut pas le coup de construire l'Europe, et c'est ce qu'il faut dire au Président du Conseil."@ro18
"Vážený pán predsedajúci, vážený pán úradujúci predseda, blahoželám k pokrytectvu, klamstvám a prázdnym frázam pri príležitosti olympiády. Čo je veľa, to je veľa! Správate sa rovnakým spôsobom, ako sa roky správali vlády voči sovietskej komunistickej totalite. Je to vždy rovnaký príbeh a sú to vždy rovnaké rozprávky, ktoré nám tu hovoríte. Hovoríte o stave rokovaní. Keď sa opýtate Tibeťanov, ako rokovania prebiehali, povedia vám, že boli vystavení stálemu ponižovaniu a čelili pokračujúcemu vydieraniu – v tomto smere sa s dalajlámom a jeho predstaviteľmi zaobchádzalo rovnakým spôsobom, akým Brežnev zaobchádzal s Dubčekom – v zmysle „ak sa pohnete, všetkých vás postrieľame“. Práve to bolo povedané počas rokovaní, a teraz úradujúci predseda a prezident Francúzska hovorí: „Dobrá práca, Čína! Ukazuješ nám, čo robiť, keď sa niekto pohne.“ To je čínska prehnaná reakcia rovnako ako bola prehnanou reakciou Sarkozyho zmienka o „vyčistení predmestia vysokotlakovou hadicou“. To je pravda, a potom hovoríte, že toto je Európa hodnôt. Na akom základe, kedy a ako? Nuž teraz, keď sú všetci prítomní – a to je čierny piatok pre tento Parlament – by som rád zablahoželal predsedovi socialistickej skupiny a predsedovi skupiny PPE, sú všetci tu. Aby povedali, čo presne? Aby tu dnes povedali čo? Každý mi hovorí, že „sa situácia zlepší vďaka olympijským hrám“. V roku 2001 sme hovorili, že keď dáme olympiádu Číňanom, situácia sa zlepší. Od roku 2001 sa nestalo nič a situácia sa vyvíja od desiatich k piatim. Čo nám teda hovoríte? Že sa situácia zlepší za štyri týždne? Prečo by sa mala akokoľvek zlepšiť? Číňania víťazia. Komunistická strana Číny víťazí. Čím sú tvrdší, tým viac klesáte do kolien, a čím viac klesáte do kolien, tým viac triumfujú. Prečo si myslíte, že by sa to malo zmeniť? Na olympijských hrách budú všetko kontrolovať. Budú kontrolovať rádiové stanice, budú kontrolovať televízne siete, ale nebudú kontrolovať Sarkozyho, to je pravda. Dokonca ho pozvú na večeru s jedálnymi paličkami. Bude to skutočne pekné. Budú mu lichotiť a budú sa správať podliezavo, citlivo a milo. Potom Sarkozy povie: „Tak tu sú tri nukleárne elektrárne a 36 vysokorýchlostných vlakov,“ a ja neviem čo ešte. To je hrozné. Je to odporné a domnievam sa, že ak sa Európa nezobudí, ak budeme naďalej premietať tento obrázok Európy obchodníkov, neschopných zastať sa najzákladnejších práv v Európe alebo inde na svete, nuž, potom nestojí za to budovať Európu, a to by sme mali povedať úradujúcemu predsedovi Rady."@sk19
"Gospod predsednik, gospod predsedujoči Svetu, čestitam vam, ker ste hinavščino, laži in prazno besedičenje uspeli spremeniti v olimpijski dogodek. Kar je preveč, je preveč. Obnašate se tako, kot so se vlade leta obnašale do sovjetskega komunističnega totalitarizma. Vedno znava ponavljate to, kar že vemo. Govorite o stanju pogajanj. Če vprašate Tibetance, kako so potekala pogajanja, vam bodo povedali, da so se soočali s poniževanjem in nenehnim izsiljevanjem, in sicer so jim v primeru nespametnega ravnanja grozili s smrtjo, pri čemer so v tem smislu kitajski organi dalajlamo in njegove predstavnike obravnavali tako, kot je Brežnjev obravnaval Dubčka. To se je dogajalo med pogajanji, pri čemer zdaj predsedujoči Svetu, predsednik Francoske republike, pravi: „Dobro opravljeno, Kitajska! Pokažite nam, kaj je treba narediti, če nekdo ravna nespametno.“ Gre za pretiran odziv Kitajske, tako kot se je pretirano odzval Sarkozy, ko je rekel, da je treba „predmestja očistiti z gasilsko cevjo“. To je resnica, pri čemer trdite, da je to Evropa vrednot. Na podlagi česa, kdaj in kako? Čestitam predsedniku skupine socialdemokratov in predsedniku skupine PPE, pri čemer so danes, na črno sredo za ta parlament, prisotni vsi. Vendar kaj imajo pravzaprav za povedati? Vsi mi govorijo, da „se bodo zahvaljujoč olimpijskim igram razmere izboljšale“. Leta 2001 smo trdili, da se bodo razmere izboljšale, če bo Kitajska gostila olimpijske igre. Od takrat se razmere niso izboljšale, ampak poslabšale. Torej, kaj želite povedati? Da se bodo razmere izboljšale v štirih tednih? Zakaj naj bi se izboljšale? Kitajci zmagujejo. Kitajska komunistična stranka zmaguje. Odločnejši kot so, bolj jim popuščate, in bolj kot jim popuščate, večja je njihova zmaga. Zakaj menite, da se bo to spremenilo? Na olimpijskih igrah bodo nadzirali vse. Nadzirali bodo radijske postaje, televizijske mreže, vendar drži, da ne bodo nadzorovali Sarkozyja. Povabili ga bodo celo na večerjo s paličicami. Zares bo lepo. Dobrikali in prilizovali se mu bodo. V zameno bo Sarkozy zahteval tri jedrske elektrarne, 36 hitrih vlakov itd. To je nesprejemljivo. To je podlo, pri čemer menim, da ni vredno graditi Evrope, če Evropa ne bo ukrepala, če bo še naprej dajala vtis, da je Evropa trgovcev ter nezmožna braniti najosnovnejše pravice v Evropi in drugod v svetu, pri čemer bi morali predsedujočemu Svetu povedati prav to."@sl20
". Herr talman, herr rådsordförande! Jag gratulerar er till hyckleri, lögner och floskler på olympisk nivå. Nog är nog! Ni beter er som regeringarna under många år brukade göra när de konfronterades med Sovjets totalitära kommunistregim. Det är alltid samma gamla visa och det är alltid samma gamla refräng ni sjunger för oss här i kammaren. Ni talar om förhandlingsläget. Om ni frågar tibetanerna hur förhandlingarna avlöpte, kommer de att säga att de utsattes för ständiga förödmjukelser genom hela förhandlingsprocessen och blev föremål för ständig utpressning – i det avseendet behandlades Dalai Lama och hans företrädare på samma sätt som Dubček behandlades av Brezjnev – med budskapet ”rör ni er så skjuter vi er hela bunten”. Det är vad som sades under förhandlingarna, och nu kommer rådets tjänstgörande ordförande, Frankrikes president att säga ”Bra gjort, Kina! Visa oss hur man ska göra när någon rör sig.” Här är det fråga om en kinesisk överreaktion, precis som Nicolas Sarkozys kommentar om att ”rensa upp i förorterna med högtrycksspruta” var en överreaktion. Det är sanningen, och sedan talar ni om att ett värderingarnas Europa. På vilken grund, när och hur? När nu alla är närvarande – och det här är en svart onsdag i kammarens historia – vill jag gratulera socialistgruppens ordförande och PPE-gruppens ordförande, alla är ju här. För att säga vad egentligen? För att säga vad, här och nu? Alla pratar ju om att ”saker och ting kommer att förbättras tack vare OS”. År 2001 sa vi att om vi låter kineserna få OS så kommer saker och ting att bli bättre. Sedan 2001 har ingenting hänt och det dåliga har bara blivit värre. Så vad är det ni säger till oss? Att saker och ting ska bli bättre på fyra veckor? Varför skulle det bli bättre? Kineserna bestämmer. Det kinesiska kommunistpartiet bestämmer. Ju tuffare de blir desto mer knäfaller ni, och ju mer ni knäfaller desto mer triumferar de. Varför tror ni att detta ska förändras? De kommer att ha fullständig kontroll över allt under OS. De kommer att kontrollera radiostationerna, de kommer att kontrollera tevebolagen, men de kommer förvisso inte att kontrollera Sarkozy. De kommer rentav att bjuda honom på middag med ätpinnar. Det blir jättetrevligt. De kommer att fjäska för honom och uppträda som riktiga myspystyper. Sedan kommer Sarkozy att säga: ”då får ni tre kärnkraftverk och 36 höghastighetståg”, och jag inte vet inte vad därtill. Det är avskyvärt. Det är motbjudande och jag menar att om inte Europa vaknar upp, om vi fortsätter att visa upp bilden av ett krämarnas Europa, ur stånd att försvara de mest grundläggande rättigheter i Europa och i andra delar av världen, ja i så fall är det inte lönt mödan att bygga Europa, och det är detta vi borde säga till rådets tjänstgörande ordförande."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"(głośne oklaski)"16

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph