Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-07-09-Speech-3-262"

PredicateValue (sorted: none)
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Herr Präsident! Sehr geehrter Herr Ratspräsident, verehrte Frau Kommissarin! Zunächst möchte meine Fraktion auf die mit großer Mehrheit angenommene Entschließung des Europäischen Parlaments vom 22. Mai dieses Jahres zur Naturkatastrophe in China und zur Lage in Tibet verweisen. Die EVP-ED-Fraktion begrüßt das große Engagement der chinesischen Regierung beim Wiederaufbau der vom Erdbeben betroffenen Gebiete. Wir erwarten aber auch, dass die chinesische Regierung sicherstellt, dass die neuen Häuser und Gebäude in jedem Fall erdbebensicher errichtet werden, denn wir müssen daran erinnern, dass es leider aufgrund von Baumängeln zum Einsturz vieler Schulen gekommen ist und viele Schüler zu Tode gekommen sind. Wir erwarten, dass diese Frage aufgeklärt wird und dass die Verantwortlichen zur Rechenschaft gezogen werden. Die EVP-ED-Fraktion beobachtet mit großer Sorge, dass die chinesische Regierung bisher die Ausrichtung der Olympischen Spiele nicht dazu genutzt hat, die Wahrung der universellen Menschenrechte in China zu verbessern. Im Gegenteil! Die Einschüchterungen von Bürgern und die Beschränkung von Medienvertretern vor den Olympischen Spielen scheinen noch zuzunehmen. Daher fordern wir die chinesische Regierung auf, die universellen Bürgerrechte, insbesondere die Pressefreiheit, zu den Olympischen Spielen herzustellen und sie auch danach zu gewährleisten. Schließlich appelliert die EVP-ED-Fraktion an die chinesische Regierung, die laufenden Gespräche mit dem Dalai Lama ernsthaft zu führen und zu einem klaren Ergebnis auch für die kulturelle Autonomie Tibets zu führen. Es wäre für uns unakzeptabel, sollte die chinesische Regierung diese Gespräche nur nutzen, um über die Olympischen Spiele hinwegzukommen, um sie anschließend scheitern zu lassen. Wir erwarten positive Ergebnisse für die kulturelle Autonomie und für die Menschenrechte in Tibet!"@ro18
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:translated text
"Härra juhataja, härra eesistuja, volinik, meie fraktsioon soovib eelkõige viidata resolutsioonile looduskatastroofi kohta Hiinas ja olukorra kohta Tiibetis, mille Euroopa Parlament käesoleva aasta 22. mail suure häälteenamusega vastu võttis. Fraktsioon PPE-DE tervitab Hiina valitsuse pühendumist maavärinas kannatada saanud piirkondade ülesehitustöödele. Samal ajal ootame siiski, et Hiina valitsus tagaks, et ehitatakse maavärinale vastupidavamaid uusi maju ja muid uusi ehitisi, sest peame meeles pidama kurba asjaolu, et struktuurilised puudused tõid kaasa paljude koolide kokkuvarisemise ja paljud õpilased kaotasid elu. Eeldame, et kõnealust küsimust uuritakse ja süüdlased võetakse vastutusele. Fraktsioon PPE-DE märgib sügavas mures, et Hiina valitsus ei ole veel kasutanud võimalust, mida pakub olümpiamängude korraldamine, parandada austust üldiste inimõiguste vastu Hiinas. Vastupidi, Hiina kodanike hirmutamine ja piirangud ajakirjanduse esindajatele näivad olümpiamängude eel olevat isegi suurenenud. Sel põhjusel kutsume Hiina valitsust üles kehtestama olümpiamängude ajaks üldised kodanikuõigused, eelkõige ajakirjandusvabaduse ning jätkama nende tagamist pärast seda. Viimaks, fraktsioon PPE-DE kutsub Hiina valitsust üles näitama head tahet praegustes kõnelustes dalai-laamaga ja viima need positiivse lõpuni, mis peaks hõlmama kultuurilise autonoomsuse tagamist Tiibetile. Peaksime vastuvõetamatuks, kui Hiina valitsus kasutaks kõnealuseid kõnelusi selleks, et kanda end tõusuveega läbi olümpiamängude perioodi, ja hiljem lihtsalt katkestaks need. Ootame tulemust, mis tugevdab kultuurilist autonoomsust ja inimõigusi Tiibetis."@et5
lpv:translated text
"Gospod predsednik, gospod predsedujoči Svetu, gospa komisarka, moja skupina se najprej sklicuje na resolucijo o naravni nesreči na Kitajskem ter razmerah v Tibetu, ki jo je Evropski parlament z veliko večino sprejel 22. maja letos. Skupina PPE-DE podpira zavezo kitajske vlade v zvezi z obnovo območjih, ki jih je prizadel potres. Vendar hkrati od kitajske vlade pričakujemo, da bo zagotovila potresno varno gradnjo hiš in drugih novih objektov, kajti spomnimo se, da se je zaradi neustrezne gradnje porušilo veliko šol, pri čemer je umrlo veliko učencev. Pričakujemo, da bo izvedena preiskava in da bodo morali odgovorni za to odgovarjati. Skupina PPE-DE je zaskrbljena, ker kitajska vlada še ni izkoristila priložnosti, ki jo zagotavlja organiziranje olimpijskih iger, da bi izboljšala položaj splošnih človekovih pravic na Kitajskem. Prav nasprotno, zdi se, da sta se ustrahovanje kitajskih državljanov in omejevanje medijev pred olimpijskimi igrami še okrepila. Zato kitajsko vlado pozivamo, da pred in po olimpijskih igrah zagotovi splošne državljanske pravice, zlasti svobodo tiska. Na koncu skupina PPE-DE kitajsko vlado poziva, da pogajanja z dalajlamo obravnava resno ter zagotovi pozitivne rezultate, vključno z zagotovitvijo kulturne avtonomije Tibeta. Nesprejemljivo bi bilo, če bi kitajska vlada v ta pogajanja privolila le zaradi olimpijskih iger ter jih nato prekinila. Pričakuje izid pogajanj, ki bo okrepil kulturno avtonomijo in človekove pravice v Tibetu."@sl20
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:translated text
"Herr Präsident! Sehr geehrter Herr Ratspräsident, verehrte Frau Kommissarin! Zunächst möchte meine Fraktion auf die mit großer Mehrheit angenommene Entschließung des Europäischen Parlaments vom 22. Mai dieses Jahres zur Naturkatastrophe in China und zur Lage in Tibet verweisen. Die EVP-ED-Fraktion begrüßt das große Engagement der chinesischen Regierung beim Wiederaufbau der vom Erdbeben betroffenen Gebiete. Wir erwarten aber auch, dass die chinesische Regierung sicherstellt, dass die neuen Häuser und Gebäude in jedem Fall erdbebensicher errichtet werden, denn wir müssen daran erinnern, dass es leider aufgrund von Baumängeln zum Einsturz vieler Schulen gekommen ist und viele Schüler zu Tode gekommen sind. Wir erwarten, dass diese Frage aufgeklärt wird und dass die Verantwortlichen zur Rechenschaft gezogen werden. Die EVP-ED-Fraktion beobachtet mit großer Sorge, dass die chinesische Regierung bisher die Ausrichtung der Olympischen Spiele nicht dazu genutzt hat, die Wahrung der universellen Menschenrechte in China zu verbessern. Im Gegenteil! Die Einschüchterungen von Bürgern und die Beschränkung von Medienvertretern vor den Olympischen Spielen scheinen noch zuzunehmen. Daher fordern wir die chinesische Regierung auf, die universellen Bürgerrechte, insbesondere die Pressefreiheit, zu den Olympischen Spielen herzustellen und sie auch danach zu gewährleisten. Schließlich appelliert die EVP-ED-Fraktion an die chinesische Regierung, die laufenden Gespräche mit dem Dalai Lama ernsthaft zu führen und zu einem klaren Ergebnis auch für die kulturelle Autonomie Tibets zu führen. Es wäre für uns unakzeptabel, sollte die chinesische Regierung diese Gespräche nur nutzen, um über die Olympischen Spiele hinwegzukommen, um sie anschließend scheitern zu lassen. Wir erwarten positive Ergebnisse für die kulturelle Autonomie und für die Menschenrechte in Tibet!"@mt15
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:translated text
"Pane předsedající, pane úřadující předsedo, paní komisařko, moje skupina se chce především odvolat na usnesení o přírodní katastrofě v Číně a o situaci v Tibetu, které přijal Evropský parlament velkou většinou dne 22. května tohoto roku. Skupina PPE-DE vítá horlivou oddanost čínské vlády obnově oblastí postižených zemětřesením. Zároveň však očekáváme, že čínská vláda zajistí, aby nové domy a nové budovy byly postaveny tak, aby vydržely otřesy, protože musíme připomenout smutnou skutečnost, že konstrukční nedostatky vedly ke zřícení mnoha škol a že přišlo o život mnoho žáků. Očekáváme, že tato záležitost bude vyšetřena a že viníci budou voláni k odpovědnosti. Skupina PPE-DE zaznamenává s vážným znepokojením, že se čínská vláda dosud nechopila příležitosti, kterou nabízí organizace olympijských her, ke zlepšení dodržování univerzálních lidských práv v Číně. Naopak se zdá, že zastrašování čínských občanů a omezovaní zástupců sdělovacích prostředků jsou s blížící se olympiádou ještě častější. Proto vyzýváme čínskou vládu, aby v době olympijských her uplatňovala univerzální lidská práva, zejména svobodu tisku, a poté je nadále zaručovala. Závěrem skupina PPE-DE vyzývá čínskou vládu, aby projevila dobrou vůli při současných rozhovorech s dalajlamou a dovedla je k pozitivnímu závěru, který by měl zahrnovat opatření ke kulturní autonomii Tibetu. Považovali bychom za nepřijatelné, kdyby čínská vláda měla využít tyto rozhovory jen k tomu, aby překonala období olympijských her, a poté je přerušila. Očekáváme výsledek, který posílí kulturní autonomii a lidská práva v Tibetu."@cs1
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:translated text
"Vážený pán predsedajúci, vážený pán úradujúci predseda, vážená pani komisárka, moja skupina sa chce predovšetkým odvolať na uznesenia o prírodnej katastrofe v Číne a o situácii v Tibete, ktoré prijal Európsky parlament veľkou väčšinou dňa 22. mája tohto roku. Skupina PPE-DE víta horlivú oddanosť čínskej vlády obnove oblastí postihnutých zemetrasením. Zároveň však očakávame, že čínska vláda zabezpečí, aby nové domy a nové budovy boli postavené tak, aby vydržali otrasy, pretože musíme pripomenúť smutnú skutočnosť, že konštrukčné nedostatky viedli k zrúteniu mnohých škôl a že prišlo o život mnoho žiakov. Očakávame, že táto záležitosť bude vyšetrená a že vinníci budú volaní na zodpovednosť. Skupina PPE-DE zaznamenáva s vážnym znepokojením, že sa čínska vláda dosiaľ nechopila príležitosti, ktorú ponúka organizácia olympijských hier, na zlepšenie dodržiavania univerzálnych ľudských práv v Číne. Naopak zdá sa, že zastrašovanie čínskych občanov a obmedzovanie zástupcov masovokomunikačných prostriedkov sú s blížiacou sa olympiádou ešte častejšie. Preto vyzývame čínsku vládu, aby v období olympijských hier uplatňovala univerzálne ľudské práva, predovšetkým slobodu tlače, a potom ju aj naďalej zaručovala. Na záver skupina PPE-DE vyzýva čínsku vládu, aby prejavila dobrú vôľu pri súčasných rozhovoroch s dalajlámom a doviedla ich k pozitívnemu koncu, ktorý by mal zahŕňať opatrenia potrebné ku kultúrnej autonómii Tibetu. Považovali by sme za neprijateľné, keby čínska vláda mala využiť tieto rozhovory len na to, aby prekonala obdobie olympijských hier, a potom ich prerušila. Očakávame výsledok, ktorý posilní kultúrnu autonómiu a ľudské práva v Tibete."@sk19
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:translated text
"Gerb. pirmininke, einantis Tarybos Pirmininko pareigas, Komisijos nare, mano frakcija pirmiausia norėtų pakalbėti apie rezoliuciją dėl stichinės nelaimės Kinijoje ir dėl padėties Tibete, kurią Europos Parlamentas didžiąja dauguma patvirtino šių metų gegužės 22 d. PPE-DE frakcija džiaugiasi pasiaukojančiu Kinijos vyriausybės pasižadėjimu atstatyti žemės drebėjimo sugriautas teritorijas. Tačiau kartu tikimės, kad Kinijos vyriausybė užtikrins, kad nauji namai ir kiti nauji pastatai būtų pastatyti taip, kad atlaikytų žemės drebėjimus, kadangi turime nepamiršti liūdno fakto, kad dėl statybos trūkumų sugriuvo daug mokyklų ir žuvo daug moksleivių. Mes tikimės, kad bus atliktas tyrimas, ir už tai atsakingi asmenys bus patraukti atsakomybėn. PPE-DE frakcija su rimtu susirūpinimu pažymi, kad Kinijos vyriausybė dar nepasinaudojo olimpinių žaidynių organizacijos pasiūlyta galimybe padidinti pagarbą pasaulinėms žmogaus teisėms Kinijoje. Atvirkščiai, atrodo, kad Kinijos piliečių bauginimas ir žiniasklaidos atstovų suvaržymai dar labiau įsivyravo rengiantis olimpiadai. Dėl šios priežasties mes raginame Kinijos vyriausybę įtvirtinti pasaulines pilietines teises, ypač spaudos laisvę, iki olimpinių žaidynių pradžios ir toliau jas užtikrinti, žaidynėms pasibaigus. Galiausiai PPE-DE frakcija ragina Kinijos vyriausybę parodyti geranoriškumą dabartinėse derybose su Dalai Lama ir teigiamai jas užbaigti su nuostata dėl kultūrinės Tibeto autonomijos. Mūsų manymu, būtų nepriimtina, jeigu Kinijos vyriausybė panaudotų šias derybas tam, kad padėti sau olimpinių žaidynių periodu, ir jos nutrūktų žaidynėms pasibaigus. Mes tikimės rezultato, kuris sustiprintų kultūrinę autonomiją ir žmogaus teises Tibete."@lt14
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:translated text
"Panie przewodniczący, panie urzędujący przewodniczący Rady, pani komisarz! Moja grupa chciałaby przede wszystkim odnieść się do rezolucji w sprawie trzęsienia ziemi w Chinach i sytuacji w Tybecie, którą Parlament Europejski przyjął ogromną większością głosów 22 maja bieżącego roku. Grupa PPE-DE pochwala pełne zaangażowanie chińskiego rządu w odbudowę obszarów dotkniętych trzęsieniem ziemi. Jednocześnie jednak oczekujemy, że chiński rząd dopilnuje, żeby nowe domy i budynki budowano tak, by wytrzymywały wstrząsy sejsmiczne, gdyż musimy pamiętać, że to niestety wady konstrukcyjne doprowadziły do zawalenia się wielu szkół, w których zginęli uczniowie. Oczekujemy, że ta sprawa zostanie zbadana, a winni zostaną pociągnięci do odpowiedzialności. Grupa PPE-DE z wielkim niepokojem zauważa, że rząd chiński nie skorzystał jeszcze z możliwości poprawy poszanowania powszechnych praw człowieka w Chinach, co zaproponował komitet organizacyjny Igrzysk Olimpijskich. Przeciwnie, zastraszanie chińskich obywateli i ograniczanie przedstawicieli mediów w okresie poprzedzającym Olimpiadę stało się jeszcze bardziej rozpowszechnione. Dlatego wzywamy rząd Chin do ustanowienia w czasie Igrzysk Olimpijskich powszechnych praw człowieka, zwłaszcza wolności prasy, i odtąd konsekwentnego ich przestrzegania. W końcu, grupa PPE-DE wzywa rząd Chin do wykazania dobrej woli w trakcie obecnych rozmów z dalajlamą i o doprowadzenie ich do pomyślnego zakończenia, które powinno obejmować także kulturową autonomię Tybetu. Byłoby niedopuszczalne, gdyby chiński rząd chciał wykorzystać te rozmowy do przeczekania okresu Igrzysk Olimpijskich, tylko po to, żeby potem je zerwać. Oczekujemy umocnienia kulturowej autonomii i praw człowieka w Tybecie."@pl16
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:translated text
"Köszöntöm az elnök urat, a Tanács hivatalban lévő elnökét és a biztos urat! Képviselőcsoportom először a Kínában történt természeti katasztrófáról és a tibeti helyzetről szóló, idén május 22-én az Európai Parlament nagy többsége által elfogadott állásfoglalásról szeretne szólni. A PPE-DE képviselőcsoport örömmel látja a kínai kormány elkötelezettségét a földrengés sújtotta területek újjáépítése mellett. Ugyanakkor azonban azt is várjuk a kínai kormánytól, hogy biztosítsa, hogy az új házak és egyéb épületek földrengésbiztosak legyenek, hiszen nem szabad elfelejtenünk azt a szomorú tényt, hogy sok iskola összeomlásához szerkezeti hiányosságok vezettek, és emiatt sok diák veszítette életét. Elvárjuk, hogy ezt az ügyet kivizsgálják és a megtörténjenek a megfelelő felelősségre vonások. A PPE-DE képviselőcsoport mély aggodalommal látja, hogy a kínai kormány még nem élt azzal a lehetőséggel, amit az olimpia szervezése jelent, és nem javította Kínában az emberi jogok általános helyzetét. Épp ellenkezőleg, a kínai polgárok megfélemlítése és a média munkájának korlátozása az olimpia előtti időszakban még erősebb lett. Ezért felszólítjuk a kínai kormányt, hogy még az olimpia előtt vezesse be az általános emberi jogok tiszteletét, különös tekintettel a sajtószabadságra, és azt a játékok után is tartsa fenn. Végül, a PPE-DE képviselőcsoport felszólítja a kínai kormányt, hogy mutasson jóindulatot a Dalai Lámával most zajló tárgyalások során, és biztosítsa azok pozitív kimenetelét, amihez Tibet kulturális autonómiájának megadása is szükséges. Elfogadhatatlannak tartanánk, ha a kínai kormány ezeket a tárgyalásokat arra használná fel, hogy az olimpiai játékokig fenntartsa jó hírét, majd megszakítaná őket. Olyan kimenetelt várunk, ami megadja Tibet kulturális autonómiáját és megvédi az emberi jogokat."@hu11
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:translated text
"Hr. formand, hr. formand for Rådet, fru kommissær! Min gruppe vil først og fremmest gerne henvise til den beslutning om naturkatastrofen i Kina og om situationen i Tibet, som Parlamentet vedtog med stort flertal den 22. maj i år. PPE-DE-Gruppen glæder sig over den kinesiske regerings energiske engagement i genopførelsen af de områder, der blev ramt af jordskælvet. Men samtidig forventer vi, at den kinesiske regering vil sørge for, at de nye huse og andre nye bygninger konstrueres, så de kan modstå jordrystelser, for vi må huske den triste kendsgerning, at konstruktionsfejl var årsag til, at mange skoler styrtede sammen, så mange elever mistede livet. Vi forventer, at denne sag bliver undersøgt, og at de ansvarlige bliver holdt ansvarlige. PPE-DE-Gruppen ser med stor alvor på, at den kinesiske regering endnu ikke har benyttet sig af den lejlighed, som organiseringen af De Olympiske Lege udgør, til at forbedre respekten for almene menneskerettigheder i Kina. Tværtimod ser det ud til, at intimidering af kinesiske borgere og restriktioner for repræsentanter fra medierne er endnu mere udbredt op mod De Olympiske Lege. Vi opfordrer derfor den kinesiske regering til at indføre almene borgerrettigheder, især pressefrihed, inden De Olympiske Lege, og at fortsætte med at garantere dem bagefter. Og sluttelig opfordrer PPE-DE-Gruppen den kinesiske regering til at udvise god vilje i de igangværende drøftelser med Dalai Lama og til at afslutte dem med positivt resultat, hvilket bør omfatte garanti for Tibets kulturelle autonomi. Vi vil betragte det som uacceptabelt, hvis den kinesiske regering brugte disse drøftelser til at klare sig igennem De Olympiske Lege blot for at lade dem bryde sammen bagefter. Vi forventer et resultat, der fremmer kulturel autonomi og menneskerettigheder i Tibet."@da2,2
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:translated text
"Hr. formand, hr. formand for Rådet, fru kommissær! Min gruppe vil først og fremmest gerne henvise til den beslutning om naturkatastrofen i Kina og om situationen i Tibet, som Parlamentet vedtog med stort flertal den 22. maj i år. PPE-DE-Gruppen glæder sig over den kinesiske regerings energiske engagement i genopførelsen af de områder, der blev ramt af jordskælvet. Men samtidig forventer vi, at den kinesiske regering vil sørge for, at de nye huse og andre nye bygninger konstrueres, så de kan modstå jordrystelser, for vi må huske den triste kendsgerning, at konstruktionsfejl var årsag til, at mange skoler styrtede sammen, så mange elever mistede livet. Vi forventer, at denne sag bliver undersøgt, og at de ansvarlige bliver holdt ansvarlige. PPE-DE-Gruppen ser med stor alvor på, at den kinesiske regering endnu ikke har benyttet sig af den lejlighed, som organiseringen af De Olympiske Lege udgør, til at forbedre respekten for almene menneskerettigheder i Kina. Tværtimod ser det ud til, at intimidering af kinesiske borgere og restriktioner for repræsentanter fra medierne er endnu mere udbredt op mod De Olympiske Lege. Vi opfordrer derfor den kinesiske regering til at indføre almene borgerrettigheder, især pressefrihed, inden De Olympiske Lege, og at fortsætte med at garantere dem bagefter. Og sluttelig opfordrer PPE-DE-Gruppen den kinesiske regering til at udvise god vilje i de igangværende drøftelser med Dalai Lama og til at afslutte dem med positivt resultat, hvilket bør omfatte garanti for Tibets kulturelle autonomi. Vi vil betragte det som uacceptabelt, hvis den kinesiske regering brugte disse drøftelser til at klare sig igennem De Olympiske Lege blot for at lade dem bryde sammen bagefter. Vi forventer et resultat, der fremmer kulturel autonomi og menneskerettigheder i Tibet."@da2,2
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:translated text
". Arvoisat puhemies, neuvoston puheenjohtaja ja komission jäsen, ryhmäni haluaa aivan ensiksi viitata Kiinan luonnonkatastrofia ja Tiibetin tilannetta koskevaan päätöslauselmaan, jonka Euroopan parlamentti hyväksyi laajalla enemmistöllä 22. toukokuuta tänä vuonna. PPE-DE-ryhmä pitää myönteisenä Kiinan hallituksen vakavaa sitoumusta maanjäristyksen tuhoamien alueiden jälleenrakennukseen. Odotamme kuitenkin samalla Kiinan hallituksen takaavan, että uudet talot ja muut rakennukset rakennetaan kestämään maan vavahteluja, sillä meidän on muistettava se surullinen tosiasia, että rakenteelliset puutteet johtivat monien koulujen romahtamiseen ja siihen, että monet koululaiset menettivät henkensä. Odotamme, että tämä asia tutkitaan ja että siitä vastaavat tahot asetetaan vastuuseen. PPE-DE-ryhmä panee hyvin huolestuneena merkille, että Kiinan hallitus ei ole vielä tarttunut olympialaisten myötä ilmenneeseen tilaisuuteen parantaa yleismaailmallisten ihmisoikeuksien kunnioitusta Kiinassa. Kiinan kansalaisten pelottelu ja tiedotusvälineiden edustajille asetetut rajoitukset näyttävät olevan Kiinassa jopa entistä yleisempiä olympialaisia edeltävänä aikana. Tämän takia me kehotamme Kiinan hallitusta vakiinnuttamaan yleismaailmalliset kansalaisoikeudet, erityisesti lehdistönvapauden, olympialaisiin mennessä ja takaamaan ne kisojen jälkeenkin. Lopuksi PPE-DE-ryhmä kehottaa Kiinan hallitusta osoittamaan hyväntahtoisuutta dalai-laman kanssa tällä hetkellä käytävissä keskusteluissa ja saattamaan ne myönteiseen päätökseen, johon pitäisi kuulua Tiibetin kulttuurinen itsemääräämisoikeus. Meidän mielestämme on mahdotonta hyväksyä sitä, että Kiinan hallitus käyttäisi näitä keskusteluja päästääkseen olympialaisten ajan yli vain lopettaakseen ne jälkeenpäin. Odotamme, että keskustelujen tulos edistää kulttuurista itsemääräämisoikeutta ja ihmisoikeuksia Tiibetissä."@fi7
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:translated text
"Herr talman, herr rådsordförande, fru kommissionsledamot! Min grupp vill först och främst säga något om den resolution om naturkatastrofen i Kina och situationen i Tibet som Europaparlamentet med bred majoritet antog den 22 maj i år. PPE-DE-gruppen välkomnar den kinesiska regeringens hängivna arbete med återuppbyggnaden av de områden som drabbades av jordbävningen. Vi förväntar oss emellertid samtidigt att den kinesiska regeringen säkerställer att nya hus och andra byggnader uppförs på sådant sätt att de står emot jordskalv, eftersom vi måste erinra oss det sorgliga faktum att många skolor kollapsade och att många elever miste livet till följd av bristfälliga konstruktioner. Vi förväntar oss att den saken utreds och att de ansvariga ställs till svars. PPE-DE-gruppen noterar med stor oro att den kinesiska regeringen ännu inte har utnyttjat den möjlighet den har fått genom organiserandet av de olympiska spelen att förbättra respekten för grundläggande mänskliga rättigheter i Kina. På landsbygden förefaller trakasserierna mot kinesiska medborgare och restriktionerna riktade mot mediernas företrädare att vara än vanligare så här inför OS. Av det skälet uppmanar vi den kinesiska regeringen att införa grundläggande medborgerliga rättigheter, i synnerhet pressfrihet, till de olympiska spelen och att den fortsätter att garantera dessa rättigheter efter OS. Till sist uppmanar PPE-DE-gruppen den kinesiska regeringen att visa sin goda vilja i de pågående samtalen med Dalai Lama och se till att de leder till ett positivt resultat, och däri bör ingå att Tibet tillförsäkras kulturell autonomi. Vi anser att det skulle vara oacceptabelt om den kinesiska regeringen använde sig av dessa samtal för att klara sig igenom OS-perioden bara för låta dem haverera efter OS. Vi förväntar oss en utgång som främjar kulturell autonomi och mänskliga rättigheter i Tibet."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:translated text
". Voorzitter, fungerend voorzitter, commissaris, mijn fractie wil in de eerste plaats verwijzen naar de resolutie over de natuurramp in China en de situatie in Tibet die het Europees Parlement bij grote meerderheid heeft aangenomen op 22 mei van dit jaar. De PPE-DE-fractie juicht de grote inzet toe van de Chinese regering voor de wederopbouw van de gebieden die door de aardbeving getroffen zijn. Tegelijkertijd verwachten we echter van de Chinese regering dat deze ervoor zorgt dat de nieuwe huizen en andere nieuwe gebouwen zo gebouwd worden dat ze bestand zijn tegen aardschokken, want we moeten het droevige feit niet vergeten dat het structurele fouten in de gebouwen waren die er de oorzaak van waren dat veel scholen ingestort zijn en veel leerlingen het leven verloren hebben. We verwachten van de Chinese regering dat deze kwestie onderzocht wordt en dat de mensen die hiervoor verantwoordelijk waren hierover verantwoording moeten afleggen. De PPE-DE-fractie constateert met grote zorg dat de Chinese regering de kans die het organiseren van de Olympische Spelen biedt om de mensenrechten in China te verbeteren tot dusverre niet benut heeft. Integendeel: in de aanloop naar de Olympische Spelen lijken de intimidatie van Chinese burgers en de beperkingen die vertegenwoordigers van de media krijgen opgelegd alleen maar toe te nemen. Daarom roepen we de Chinese regering op om te zorgen dat de mensenrechten, en met name de persvrijheid, op tijd voor de Olympische Spelen van kracht zijn en ook daarna gegarandeerd zijn. Tot slot roept de PPE-DE-fractie de Chinese regering op haar goede wil te tonen in de huidige gesprekken met de Dalai Lama en deze tot een positief einde te brengen, inclusief garanties voor de culturele autonomie van Tibet. Het zou voor ons onacceptabel zijn als de Chinese regering dit overleg gebruikt om de periode van de Olympische Spelen goed door te komen en het overleg vervolgens weer af te breken. We verwachten van hen een uitkomst die de culturele autonomie van en de mensenrechten in Tibet versterkt."@nl3
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:translated text
"Κύριε Πρόεδρε, κύριε Προεδρεύων του Συμβουλίου, κυρία Επίτροπε, η Ομάδα μου επιθυμεί να αναφερθεί στο ψήφισμα σχετικά με τη φυσική καταστροφή στην Κίνα και την κατάσταση στο Θιβέτ, που με μεγάλη πλειοψηφία ενέκρινε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 22 Μαΐου του τρέχοντος έτους. Η Ομάδα ΕΛΚ-ΕΔ επικροτεί τη μεγάλη προσήλωση της κινεζικής κυβέρνησης στην ανοικοδόμηση των περιοχών που επλήγησαν από τον σεισμό. Ταυτόχρονα, όμως, περιμένουμε από την κινεζική κυβέρνηση να διασφαλίσει ότι τα καινούργια σπίτια και τα άλλα νέα κτίρια θα κατασκευαστούν ώστε να αντέχουν σε σεισμικές δονήσεις, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε το λυπηρό γεγονός ότι οι κατασκευαστικές ατέλειες οδήγησαν στην κατάρρευση πολλών σχολείων και ότι πολλοί μαθητές έχασαν τη ζωή τους. Αναμένουμε να ερευνηθεί αυτό το ζήτημα και οι υπεύθυνοι να κληθούν να λογοδοτήσουν. Η Ομάδα ΕΛΚ-ΕΔ σημειώνει με σοβαρή ανησυχία ότι η κινεζική κυβέρνηση δεν έχει επωφεληθεί ακόμα της ευκαιρίας που προσφέρει η διοργάνωση των Ολυμπιακών Αγώνων προκειμένου να βελτιώσει τον σεβασμό των καθολικών ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Κίνα. Στη χώρα ο εκφοβισμός των κινέζων πολιτών και οι περιορισμοί σε εκπροσώπους των μέσων επικοινωνίας φαίνονται να είναι ακόμη πιο διαδεδομένοι στην περίοδο προετοιμασίας για τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Για τον λόγο αυτό, ζητάμε από την κινεζική κυβέρνηση να αποκαταστήσει τα καθολικά ατομικά δικαιώματα, ιδιαίτερα την ελευθερία του Τύπου, έγκαιρα σε σχέση με τους Ολυμπιακούς Αγώνες και να συνεχίσει να τα εγγυάται και μετέπειτα. Τέλος, η Ομάδα ΕΛΚ-ΕΔ ζητά από την κινεζική κυβέρνηση να επιδείξει καλή θέληση στις τρέχουσες συνομιλίες με τον Δαλάι Λάμα και να τις οδηγήσει σε θετική έκβαση, που θα πρέπει να περιλαμβάνει πρόβλεψη για πολιτιστική αυτονομία του Θιβέτ. Θεωρούμε απαράδεκτο το γεγονός η κινεζική κυβέρνηση να χρησιμοποιήσει αυτές τις συνομιλίες για να διευκολυνθεί κατά την περίοδο προετοιμασίας των Ολυμπιακών Αγώνων, μόνο και μόνο για να τις διακόψει μετά. Αναμένουμε ένα αποτέλεσμα που θα προαγάγει την πολιτιστική αυτονομία και τα ανθρώπινα δικαιώματα στο Θιβέτ."@el10
lpv:translated text
"Priekšsēdētāja kungs, Padomes priekšsēdētāja kungs, komisāres kundze! Mana grupa vēlas vispirms pieminēt rezolūciju par dabas katastrofu Ķīnā un par situāciju Tibetā, ko Eiropas Parlaments ar lielu balsu vairākumu pieņēma šā gada 22. maijā. PPE-DE grupa izsaka atzinību par Ķīnas valdības stingro apņemšanos atjaunot teritorijas, kuras skārusi zemestrīce. Tomēr tajā pašā laikā mēs gaidām, ka Ķīnas valdība nodrošinās to, ka jaunuzceltās mājas un citas ēkas spēs izturēt zemes satricinājumus, jo mums jāatceras skumjais fakts, ka daudzu skolu sabrukšanu izraisīja konstrukciju defekti un daudzi skolnieki zaudēja dzīvību. Mēs gaidām, ka šo lietu izmeklēs un atbildīgos sauks pie atbildības. PPE-DE grupa ar skumjām bažām norāda, ka Ķīnas valdība vēl nav izmantojusi Olimpisko spēļu organizācijas piedāvāto izdevību uzlabot cilvēktiesību situāciju Ķīnā. Lauku apvidos Ķīnas pilsoņu iebiedēšana un plašsaziņas līdzekļu pārstāvju ierobežošana, šķiet, kļūst vēl izplatītāka, tuvojoties Olimpiskajām spēlēm. Šā iemesla dēļ mēs aicinām Ķīnas valdību noteikt universālas pilsoņu tiesības, it īpaši preses brīvību, Olimpisko spēļu laikā un turpināt nodrošināt šo tiesību ievērošanu arī pēc tam. Visbeidzot PPE-DE grupa aicina Ķīnas valdību parādīt labo gribu pašreizējās sarunās ar Dalailamu un novest tās līdz pozitīvam nobeigumam, kam jāietver Tibetas kultūras autonomijas nodrošināšana. Mēs uzskatītu par nepieņemamu, ja Ķīnas valdība šīs sarunas izmantotu, lai pārdzīvotu šo Olimpisko spēļu periodu un pēc tam visu sagrautu. Mēs gaidām iznākumu, kas Tibetā uzlabos kultūras autonomiju un cilvēktiesības."@lv13
lpv:translated text
". Senhor Presidente, Senhor Presidente em exercício, Senhora Comissária, em primeiro lugar, o meu grupo deseja reportar-se à resolução sobre a catástrofe natural na China e sobre a situação no Tibete, que o Parlamento Europeu aprovou por grande maioria no dia 22 de Maio deste ano. O Grupo PPE-DE aplaude o firme compromisso do governo chinês com a reconstrução das regiões afectadas pelo terramoto. No entanto, esperamos também que o governo chinês se assegure de que as novas habitações e outros edifícios sejam construídos de forma a resistirem aos tremores de terra, pois não devemos esquecer o triste facto de que foram as deficiências estruturais que provocaram o desmoronamento de muitas escolas e a morte de muitos alunos. Esperamos que este assunto seja investigado e que os responsáveis sejam obrigados a prestar contas. O Grupo PPE-DE observa com grave preocupação que o governo chinês não aproveitou a oportunidade oferecida pela organização dos Jogos Olímpicos para melhorar na China o respeito pelos direitos humanos universais. Muito pelo contrário, a intimidação de cidadãos chineses e as restrições feitas aos representantes dos meios de comunicação são mais visíveis na recta final que conduz ao início dos jogos. Por este motivo, exortamos o governo chinês a estabelecer direitos civis universais, particularmente liberdade de imprensa a tempo dos Jogos Olímpicos, e que continue a garanti-los a partir desse momento. Em último lugar, o Grupo PPE-DE insta o governo chinês a demonstrar boa vontade nas actuais conversações com o Dalai Lama e a conduzi-las a uma conclusão positiva, que deveria incluir a autonomia cultural no Tibete. Acharíamos inadmissível que o governo chinês utilizasse estas conversações para sair do passo dos jogos olímpicos e que as abandonasse logo de seguida. Esperamos um resultado que reforce a autonomia cultural e os direitos humanos no Tibete."@pt17
lpv:translated text
"Mr President, Mr President-in-Office, Commissioner, my Group wishes to refer first of all to the resolution on the natural disaster in China and on the situation in Tibet that the European Parliament adopted by a large majority on 22 May of this year. The PPE-DE Group hails the dedicated commitment of the Chinese Government to the reconstruction of the areas hit by the earthquake. At the same time, however, we expect the Chinese Government to ensure that the new houses and other new buildings are built to withstand earth tremors, for we must remember the sad fact that structural defects led to the collapse of many schools and that many pupils lost their lives. We expect this matter to be investigated and those responsible to be called to account. Die PPE-DE Group notes with grave concern that the Chinese Government has not yet taken the opportunity offered by the organisation of the Olympic Games to improve respect for universal human rights in China. On the country, intimidation of Chinese citizens and restrictions on representatives of the media appear to be even more prevalent in the run-up to the Olympics. For this reason we call on the Chinese Government to establish universal civil rights, particularly freedom of the press, in time for the Olympic Games and to continue to guarantee them thereafter. Lastly, the PPE-DE Group calls on the Chinese Government to show goodwill in the current talks with the Dalai Lama and to bring them to a positive conclusion, which should include provision for the cultural autonomy of Tibet. We would deem it unacceptable if the Chinese Government were to use these talks to tide itself over the period of the Olympic Games, only to have them break down afterwards. We expect an outcome that boosts cultural autonomy and human rights in Tibet."@en4
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:translated text
". Señor Presidente, señor Presidente en ejercicio, señora Comisaria, mi Grupo desea referirse en primer lugar a la resolución sobre la catástrofe natural en China y sobre la situación en el Tíbet que el Parlamento Europeo adoptó por una gran mayoría el 22 de mayo de este año. El Grupo PPE-DE aplaude el firme compromiso del Gobierno chino con la reconstrucción de las regiones afectadas por el terremoto. Pero al mismo tiempo esperamos que el Gobierno chino se asegure de que las nuevas viviendas y otros edificios se construyan de forma que resistan los temblores de tierra, porque debemos recordar el triste hecho de que fueron las deficiencias estructurales las que provocaron el hundimiento de muchas escuelas y la muerte de muchos alumnos. Esperamos que este asunto se investigue y que se obligue a rendir cuentas a los responsables. El Grupo PPE-DE observa con grave preocupación que el Gobierno chino todavía no ha aprovechado la oportunidad que le ofrece la organización de los Juegos Olímpicos para mejorar el respeto en China hacia los derechos humanos universales. Por el contrario, la intimidación de ciudadanos chinos y las restricciones a los representantes de los medios de comunicación son todavía más notables en la recta final que conduce al inicio de los Juegos. Por este motivo exhortamos al Gobierno chino a que establezca derechos civiles universales, en particular libertad de prensa, a tiempo para los Juegos Olímpicos y que siga garantizándolos a partir de ese momento. Por último, el Grupo PPE-DE insta al Gobierno chino a mostrar buena voluntad en las actuales conversaciones con el Dalai Lama y a conducirlas hacia una conclusión positiva, que debería incluir la autonomía cultural del Tíbet. Consideraríamos inadmisible que el Gobierno chino utilizase estas conversaciones para salir del paso durante el período de los Juegos Olímpicos y que luego las abandonase. Esperamos un resultado que potencie la autonomía cultural y los derechos humanos en el Tíbet."@es21
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:spoken text
"Herr Präsident! Sehr geehrter Herr Ratspräsident, verehrte Frau Kommissarin! Zunächst möchte meine Fraktion auf die mit großer Mehrheit angenommene Entschließung des Europäischen Parlaments vom 22. Mai dieses Jahres zur Naturkatastrophe in China und zur Lage in Tibet verweisen. Die EVP-ED-Fraktion begrüßt das große Engagement der chinesischen Regierung beim Wiederaufbau der vom Erdbeben betroffenen Gebiete. Wir erwarten aber auch, dass die chinesische Regierung sicherstellt, dass die neuen Häuser und Gebäude in jedem Fall erdbebensicher errichtet werden, denn wir müssen daran erinnern, dass es leider aufgrund von Baumängeln zum Einsturz vieler Schulen gekommen ist und viele Schüler zu Tode gekommen sind. Wir erwarten, dass diese Frage aufgeklärt wird und dass die Verantwortlichen zur Rechenschaft gezogen werden. Die EVP-ED-Fraktion beobachtet mit großer Sorge, dass die chinesische Regierung bisher die Ausrichtung der Olympischen Spiele nicht dazu genutzt hat, die Wahrung der universellen Menschenrechte in China zu verbessern. Im Gegenteil! Die Einschüchterungen von Bürgern und die Beschränkung von Medienvertretern vor den Olympischen Spielen scheinen noch zuzunehmen. Daher fordern wir die chinesische Regierung auf, die universellen Bürgerrechte, insbesondere die Pressefreiheit, zu den Olympischen Spielen herzustellen und sie auch danach zu gewährleisten. Schließlich appelliert die EVP-ED-Fraktion an die chinesische Regierung, die laufenden Gespräche mit dem Dalai Lama ernsthaft zu führen und zu einem klaren Ergebnis auch für die kulturelle Autonomie Tibets zu führen. Es wäre für uns unakzeptabel, sollte die chinesische Regierung diese Gespräche nur nutzen, um über die Olympischen Spiele hinwegzukommen, um sie anschließend scheitern zu lassen. Wir erwarten positive Ergebnisse für die kulturelle Autonomie und für die Menschenrechte in Tibet!"@de9
lpv:translated text
"Signor Presidente, signor Presidente in carica, Commissario, il mio gruppo intende far riferimento in primo luogo alla risoluzione sul disastro naturale in Cina e sulla situazione in Tibet, che il Parlamento europeo ha adottato a grande maggioranza il 22 maggio di quest’anno. Il gruppo PPE-DE accoglie con entusiasmo l’impegno dedicato al governo cinese alla ricostruzione delle aree colpite dal terremoto. Allo stesso tempo, comunque, ci aspettiamo che il governo cinese assicuri che le nuove case e gli altri nuovi edifici siano costruiti per resistere alle scosse di terremoto, poiché dobbiamo ricordare il triste fatto che sono stati i difetti strutturali a portare al crollo di molte scuole e che molti alunni hanno perso la vita. Ci aspettiamo che questo aspetto sia indagato e che i responsabili siano chiamati a renderne conto. Il gruppo PPE-DE nota con grave preoccupazione che il governo cinese non ha ancora colto l’opportunità offerta dall’organizzazione dei Giochi olimpici di incrementare il rispetto dei diritti umani universali in Cina. Nel paese, l’intimidazione dei cittadini cinesi e le restrizioni ai rappresentanti dei medi sembrano essere ancora maggiori con l’avvicinarsi dei Giochi olimpici. Per questo motivo, facciamo appello al governo cinese affinché ripristini i diritti civili universali, in particolar modo la libertà di stampa, in occasione dei Giochi olimpici e che continui a garantirli anche in seguito. Infine, il gruppo PPE-DE fa appello al governo cinese affinché dimostri buona volontà durante le consultazioni in corso con il Dalai Lama e le conduca a una conclusione positiva, che dovrebbe includere una clausola sull’autonomia del Tibet. Giudicheremo inaccettabile che il governo cinese usi queste consultazioni per superare il periodo dei Giochi olimpici, lasciandole cadere in seguito. Ci aspettiamo un risultato che incrementi l’autonomia e i diritti umani del Tibet."@it12
lpv:translated text
"M le Président, M. le Président en exercice du Conseil, Madame la commissaire, mon groupe souhaite dans un premier temps évoquer la résolution consacrée à la catastrophe naturelle et à la situation au Tibet, adoptée par le parlement européen à une grande majorité le 22 mai dernier. Le groupe du PPE-DE salue l’engagement du gouvernement chinois à reconstruire les zones touchées par le tremblement de terre. Toutefois, nous attendons également de ce dernier qu’il s’assure que les nouvelles maisons et les nouveaux bâtiments puissent résister aux secousses sismiques. Rappelons-nous en effet que ce sont les défaillances structurelles qui sont à l’origine de l’effondrement de nombreuses écoles et de la mort de nombreux élèves. Nous espérons qu’une enquête sera menée sur la question et que les personnes responsables seront invitées à rendre des comptes. Le groupe du PPE-DE constate avec inquiétude que le gouvernement chinois n’a pas encore saisi l’occasion offerte par l’accueil des Jeux olympiques pour renforcer le respect des droits de l’homme en Chine. Au contraire, il semble que les intimidations à l’encontre des citoyens chinois et les restrictions imposées à la presse soient plus intenses que jamais. C’est pourquoi nous invitons les autorités chinoises à mettre en œuvre les droits civils universels, et en particulier la liberté de la presse, avant le lancement des Jeux olympiques et à en garantir la continuité une fois l’événement terminé. Enfin, le groupe du PPE-DE invite le gouvernement chinois à faire preuve de bonne volonté dans le cadre des pourparlers actuels avec le Dalaï Lama et à en favoriser une issue positive, incluant notamment la perspective d’une autonomie culturelle pour le Tibet. Il ne faudrait pas que le gouvernement chinois se serve uniquement de ces pourparlers pour faire bonne figure pendant la tenue des Jeux olympiques avant de les rompre purement et simplement. Une telle attitude serait à nos yeux inacceptable. Nous attendons de ces pourparlers qu’ils favorisent l’autonomie culturelle et les droits de l’homme au Tibet."@fr8
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080709.31.3-262"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph