Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-07-09-Speech-3-023"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080709.2.3-023"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Mr President, I should like to thank Mr Schmidt for a very good report. Let me say at the outset that some Member States are in, or near to, recession, and we must ask ourselves what is the most important thing we can do in those circumstances. I believe the most important thing we can do in those circumstances is to protect jobs and promote the creation of jobs. Let us look at the situation between 1990 and 1998 when, in what is now the euro area, five million jobs were created. But what happened in the 10 years between 1998 and 2008, when the euro was in situ and Mr Trichet and his predecessors were pursuing their policies, was that almost 16 million jobs were created. Therefore, we have to reflect on this. This is a success story, and the contribution that the policies being pursued by the Central Bank made to this have to be acknowledged. We must give credit where credit is due. But is this story being sold? The reasons for the success clearly are low interest rates in the main, but in particular low inflation, and I think Mr Trichet’s constant refrain about that holds true. But do we need continued increase in interest rates? It is time now to examine this more deeply. Current economic conditions call for calm and sensible action. That is why we have an independent Central Bank. However, I would like to make a comment on the strength of the euro. This is negatively impacting exporting economies. The euro exchange rate with the dollar and sterling is not softening and not likely to soften with the divergence between the US and euro interest rates. The rate rise, while targeting inflation, may present further risks to the euro exchange rate and impede economic growth potential in a time of economic uncertainty. In the moments that are left to me, let me say that last year I was rapporteur for the Report on the ECB annual report and I pointed out then that there were EUR 223 billion in EUR 500 denominations – that is 446 million notes! I asked that it be examined, particularly because it seems to me that it is likely to be used for criminal purposes. Perhaps Mr Trichet would say in his reply what has been done about the concerns I raised then."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedo, rád bych poděkoval panu Schmidtovi za velmi dobrou zprávu. Na začátku bych rád zmínil, že některé členské státy se nacházejí v recesi nebo na jejím pokraji, a my si musíme položit otázku, co je nejdůležitější věcí, kterou můžeme za těchto okolností udělat. Věřím, že nejdůležitější věcí, kterou za těchto okolností můžeme udělat, je chránit pracovní místa a podporovat jejich vznik. Podívejme se na situaci v letech 1990 až 1998, kdy v dnešní eurozóně vzniklo 5 milionů nových pracovních míst. Ale během deseti let od roku 1998 do roku 2008, kdy bylo zavedeno euro a pan Trichet a jeho předchůdci uplatňovali svou politiku, vzniklo dokonce skoro 16 milionů pracovních míst. Musíme o tom proto přemýšlet. Je to příběh se šťastným koncem a musíme vzít na vědomí, jak svou politikou přispěla Centrální banka. Musíme vyjádřit uznání, které si zaslouží. Je však tento příběh na prodej? Důvody úspěchu spočívají hlavně v nízkých úrokových sazbách, ale i na nízké inflaci, a já jsem přesvědčen, že neustále opakovaná slova pana Tricheta jsou pravdivá. Potřebujeme však soustavný nárůst úrokových sazeb? Je na čase vše důkladně prověřit. Současné ekonomické podmínky vyžadují umírněnou a rozumnou činnost. Proto máme nezávislou Centrální banku. Rád bych hovořil také o silném euru. To má negativní vliv na vyvážející ekonomiky. Směnný kurz eura k dolaru a libře se nezmírňuje a pravděpodobně se nebude zmírňovat ani při rozdílných amerických a evropských sazbách. Růst sazeb při boji s inflací může představovat další nebezpečí pro směnný kurz eura a omezit potenciál hospodářského růstu v ekonomicky nestabilním období. Ve zbývajícím čase mi dovolte říci, že minulý rok jsem byl zpravodajem výroční zprávy o činnosti ECB a zdůraznil jsem, že je vydáno 223 miliard EUR v bankovkách s nominální hodnou 500 EUR – to je 446 milionů bankovek! Žádal jsem, aby vše bylo prověřeno, zejména na základě skutečnosti, že mám pocit, že jsou velmi pravděpodobně používány pro kriminální činnost. Pan Trichet by mohl ve své odpovědi zmínit, co bylo v souvislosti s obavami, které jsem přednesl, učiněno."@cs1
"Hr. formand! Jeg vil gerne takke hr. Schmidt for en rigtig god betænkning. Lad mig fra starten sige, at visse medlemsstater er ramt eller tæt på at blive ramt af recession, og vi må spørge os selv, hvad der er vigtigst at gøre under sådanne omstændigheder. Jeg mener, at det vigtigste, vi under disse omstændigheder kan gøre, er at beskytte arbejdspladser og fremme beskæftigelsen. Lad os se på situationen mellem 1990 og 1998, da der, i det der i dag er euroområdet, blev skabt 5 millioner arbejdspladser. Hvad, der til gengæld skete i de 10 år mellem 1998 og 2008, da euroen var blevet indført, og hr. Trichet og hans forgængere førte deres politikker, var, at der blev skabt knap 16 millioner arbejdspladser. Det er vi nødt til at reflektere over. Der er tale om en succeshistorie, og vi må anerkende Centralbankens politikkers bidrag til den. Vi skal ære den, som æres bør. Men købes denne historie? Årsagerne til succesen er uden tvivl hovedsageligt en lav rente, men især også lav inflation, og jeg tror, at hr. Trichets konstante gentagelse af dette holder vand. Er vi imidlertid nødt til fortsat at hæve renten? Det er på tide nu at undersøge dette nærmere. Den aktuelle økonomiske situation kræver ro og forsvarlige indgreb. Det er grunden til, at vi har en uafhængig centralbank. Jeg vil imidlertid gerne kommentere den stærke euro. Den har en negativ indvirkning på eksporten. Euroen falder ikke over for dollar og sterling, og der er ikke udsigt til noget fald på grund af forskellen mellem den amerikanske og den europæiske rente. En rentestigning kombineret med et lavt inflationsmål kan medføre yderligere risici for eurokursen og hæmme den økonomiske vækst i en tid med økonomisk usikkerhed. I den resterende taletid vil jeg gerne sige, at jeg sidste år var ordfører for betænkningen om ECB's årsberetning, og dengang påpegede jeg, at der var 223 milliarder euro i omløb i 500-eurosedler - det svarer til 446 millioner sedler! Jeg anmodede om, at dette blev undersøgt nærmere, især fordi det forekommer mig, at der er en sandsynlighed for, at de anvendes til ulovlige formål. Måske kunne hr. Trichet i sit svar sige, hvad der er blevet gjort i den forbindelse."@da2
"Herr Präsident! Ich möchte Herrn Schmidt für seinen sehr guten Bericht danken. Lassen Sie mich eingangs erwähnen, dass einige Mitgliedstaaten sich in oder kurz vor einer Rezession befinden und dass wir uns fragen müssen, was das Wichtigste ist, das wir unter diesen Umständen tun können. Ich denke, dass es unter diesen Umständen das Wichtigste ist, Arbeitsplätze zu sichern und die Schaffung von Arbeitsplätzen zu fördern. Betrachten wir die Situation in der heutigen Eurozone in den Jahren zwischen 1990 und 1998 – damals wurden fünf Millionen Arbeitsplätze geschaffen. Aber in den zehn Jahren zwischen 1998 und 2008, als der Euro eingeführt war und Herr Trichet und seine Vorgänger ihre Politik umsetzten, entstanden fast 16 Millionen Arbeitsplätze! Dies sollten wir uns einmal durch den Kopf gehen lassen. Es ist eine Erfolgsgeschichte, und der Beitrag der durch die Zentralbank verfolgten Politik dazu muss anerkannt werden. Ehre, wem Ehre gebührt. Aber wird diese Einsicht auch publik gemacht? Die Gründe des Erfolgs bestehen im Großen und Ganzen eindeutig in niedrigen Zinssätzen, aber insbesondere in der niedrigen Inflation. Ich meine, dass Herrn Trichets ständiger Spruch dazu die Sache genau trifft. Besteht aber ein Bedarf, die Zinssätze stetig zu erhöhen? Es ist an der Zeit, sich tiefgründiger damit zu befassen. Die aktuelle wirtschaftliche Lage fordert ein maßvolles und umsichtiges Handeln. Genau dafür haben wir eine unabhängige Zentralbank. Ich möchte aber eine Anmerkung zur Stärke des Euro machen, die die auf Export ausgerichteten Volkswirtschaften belastet. Der Wechselkurs des Euro zum Dollar und zum Pfund Sterling ermäßigt sich nicht, und dies ist aufgrund der Divergenz der US- und Euro-Zinssätze auch in Zukunft wohl nicht zu erwarten. Die Zinserhöhung, die sich einerseits gegen die Inflation richtet, kann andererseits weitere Risiken für den Wechselkurs des Euro mit sich bringen und in einer Zeit der wirtschaftlichen Ungewissheit das ökonomische Wachstumspotenzial behindern. In der mir verbleibenden Zeit möchte ich erwähnen, dass ich im vergangenen Jahr Berichterstatter über den Jahresbericht der EZB war und damals aufzeigte, dass 223 Milliarden Euro in 500-Euro-Stückelung im Umlauf waren – das sind 446 Millionen Scheine! Ich habe um Prüfung gebeten, besonders, weil ich es für wahrscheinlich halte, dass diese Scheine für kriminelle Zwecke verwendet werden. Ich würde begrüßen, wenn sich Herr Trichet in seiner Antwort dazu äußern könnte, was zu den von mir damals angesprochenen Punkten geschehen ist."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ τον κ. Schmidt για την πολύ καλή έκθεσή του. Θέλω να πω πρώτα απ’ όλα ότι ορισμένα κράτη μέλη έχουν εισέλθει ή πρόκειται να εισέλθουν σε περίοδο ύφεσης, και πρέπει να αναρωτηθούμε ποιο είναι το πιο σημαντικό πράγμα που μπορούμε να κάνουμε υπό αυτές τις συνθήκες. Πιστεύω ότι το πιο σημαντικό πράγμα που μπορούμε να κάνουμε υπό αυτές τις συνθήκες είναι να διαφυλάξουμε τις υπάρχουσες θέσεις εργασίας και να προωθήσουμε τη δημιουργία νέων. Αν ανατρέξουμε στο διάστημα μεταξύ 1990 και 1998, θα διαπιστώσουμε ότι στην περιοχή που καλύπτει σήμερα η ευρωζώνη, δημιουργήθηκαν 5 εκατ. θέσεις εργασίας. Όμως στα δέκα χρόνια μεταξύ 1998 και 2008, μετά την εδραίωση του ευρώ και ενώ ο κ. Trichet και οι προκάτοχοί του ασκούσαν τις πολιτικές τους, δημιουργήθηκαν σχεδόν 16 εκατ. θέσεις εργασίας. Πρέπει να το σκεφτούμε λίγο αυτό. Πρόκειται για επιτυχία, και πρέπει να αναγνωριστεί η συμβολή των πολιτικών της ΕΚΤ στην επιτυχία αυτή. Πρέπει να αποδώσουμε τα εύσημα σε αυτόν που το αξίζει. Τι συμβαίνει όμως ακριβώς; Οι λόγοι πίσω από την επιτυχία είναι προφανώς τα χαμηλά επιτόκια κατά κύριο λόγο· ακόμη πιο σημαντική παράμετρος όμως είναι ο χαμηλός πληθωρισμός, και ορθώς ο κ. Trichet επιμένει να το αναφέρει. Χρειαζόμαστε όμως διαρκείς αυξήσεις στα επιτόκια; Ήρθε η ώρα να εξετάσουμε το θέμα σε βάθος. Οι τρέχουσες οικονομικές συνθήκες απαιτούν νηφαλιότητα και σύνεση. Γι’ αυτό εξάλλου διαθέτουμε μια ανεξάρτητη Κεντρική Τράπεζα. Ωστόσο, θα ήθελα να κάνω ένα σχόλιο σχετικά με την ισχύ του ευρώ. Αυτή η ισχύς έχει αρνητικό αντίκτυπο στις εξαγωγικές οικονομίες. Η ισοτιμία του ευρώ έναντι του δολαρίου και της στερλίνας παραμένει υψηλή και η απόκλιση μεταξύ των επιτοκίων στις Ηνωμένες Πολιτείες και στην ευρωζώνη δεν θα αλλάξει αυτή την εικόνα. Η αύξηση των επιτοκίων, με στόχο τη μείωση του πληθωρισμού, ενδέχεται να ενέχει επιπλέον κινδύνους για τη συναλλαγματική ισοτιμία του ευρώ και να λειτουργήσει σαν τροχοπέδη της οικονομικής μεγέθυνσης σε μια περίοδο οικονομικής αβεβαιότητας. Στον λίγο χρόνο που μου απομένει, θα ήθελα να αναφέρω ότι πέρυσι ήμουν εισηγητής της έκθεσης σχετικά με την ετήσια έκθεση της ΕΚΤ και τότε ανέφερα ότι υπήρχαν 223 δισ. ευρώ σε νομίσματα των 500 ευρώ – σύνολο 446 εκατ. χαρτονομίσματα! Ζήτησα να εξεταστεί το θέμα, κυρίως γιατί, κατά την άποψή μου, τα χρήματα αυτά είναι πιθανόν να χρησιμοποιούνται για εγκληματικούς σκοπούς. Ίσως ο κ. Trichet θελήσει να αναφέρει στην απάντησή του τι ακριβώς έχει γίνει σχετικά με το θέμα που έθεσα πέρσι."@el10
"Señor Presidente, quiero dar las gracias al señor Schmidt por su muy buen informe. Déjeme decir desde el principio que algunos Estados miembros están ya en recesión o se encuentran muy cerca de ella, y debemos preguntarnos qué es lo más importante en esas circunstancias. Creo que lo más importante para nosotros en estas circunstancias es proteger los puestos de trabajo y fomentar la creación de nuevos empleos. Fijémonos en la situación de 1990 a 1998 cuando, en lo que ahora es la zona del euro, se crearon cinco millones de puestos de trabajo. Pero lo que sucedió en los diez años comprendidos entre 1998 y 2008, cuando el euro se implantó y el señor Trichet y sus antecesores aplicaban sus políticas, es que se crearon casi 16 millones de empleos. Tenemos que reflexionar sobre esto. Es un logro ejemplar, y la contribución de las políticas del Banco Central deben reconocerse. Debemos conceder crédito cuando es debido. ¿Pero se está explicando esta historia? Las razones del éxito son claramente los bajos tipos de interés y, en particular, la inflación baja, y creo que la constante insistencia del señor Trichet sobre esto es acertada. ¿Pero necesitamos aumentar continuamente los tipos de interés? Es hora de examinar más profundamente este aspecto. Las condiciones económicas actuales exigen una acción tranquila y sensata. Para eso tenemos un Banco Central independiente. Sin embargo, quisiera formular una observación sobre la fortaleza del euro. Está teniendo efectos negativos sobre las economías exportadoras. El tipo de cambio del euro respecto al dólar y la libra esterlina no se está reduciendo y no es probable que se reduzca teniendo en cuenta la divergencia entre los tipos de interés de la zona del euro y de Estados Unidos. La elevación de los tipos, aunque orientada hacia la inflación, puede presentar nuevos riesgos para el tipo de cambio del euro y reducir el potencial de crecimiento económico en un tiempo de incertidumbre económica. En el tiempo que me queda diré que el año pasado fui ponente para el informe sobre el Informe anual del BCE y señalé que había 223 000 millones de euros en billetes de 500 euros, lo que significa que hay 446 millones de billetes en circulación. Pedí que se examinara esta situación, en particular porque me parece probable que se utilicen con fines delictivos. Quizás el señor Trichet quiera explicar en su réplica lo que se ha hecho acerca de esta preocupación que expuse."@es21
"Härra president, tahan tänada Olle Schmidti väga hea raporti eest. Lubage mul alustuseks öelda, et mõned liikmesriigid on juba majanduslanguses või selle lähedal ning me peame endilt küsima, mis on kõige olulisem, mida me saame neis oludes teha. Ma usun, et kõige olulisem, mida me saame neis oludes teha, on kaitsta töökohti ja edendada töökohtade loomist. Vaadakem olukorda 1990. ja 1998. aasta vahel, kui praegusel euroalal loodi viis miljonit töökohta. Aga 10 aastaga vahemikus 1998–2008, mil kehtis euro ning Jean-Claude Trichet ja tema eelkäijad oma poliitikat rakendasid, juhtus see, et loodi peaaegu 16 miljonit töökohta. Seetõttu peame selle üle mõtlema. Tegemist on edulooga ning keskpanga poliitikate panust sellesse tuleb tunnustada. Me peame avaldama kiitust seal, kus see on teenitud. Aga kas seda lugu müüakse? Edu põhjuseks olid kindlasti üldiselt madalad intressimäärad aga konkreetsemalt madal inflatsioon ning ma arvan, et Jean-Claude Trichet’ sellekohane korduv sõnum peab paika. Aga kas meil on vaja pidevat intressimäärade tõusu? Nüüd on aeg seda sügavamalt uurida. Praegused majandustingimused nõuavad rahulikku ja mõistlikku tegutsemist. Sellepärast ongi meil sõltumatu keskpank. Samas tahaksin teha märkuse euro tugevuse kohta. See mõjutab negatiivselt eksportivaid majandusharusid. Euro vahetuskurss dollari ja naelsterlingi suhtes ei vähene ning selle vähenemine ei ole ka tõenäoline, arvestades Ühendriikide ja Euroopa intressimäärade erinevust. Inflatsiooni ohjeldada püüdev intressimäära tõus võib suurendada ohte euro vahetuskursile ning vähendada majandusliku ebakindluse ajal majanduskasvu potentsiaali. Lubage mul allesjäänud aja jooksul öelda, et möödunud aastal olin mina EKP aastaaruannet käsitlenud raportöör ning ma juhtisin tähelepanu sellele, et 223 miljardi euro väärtuses raha on 500-eurostes rahatähtedes – see teeb 446 miljonit rahatähte! Ma palusin seda uurida, eriti kuna mulle tundub, et seda kasutatakse tõenäoliselt kuritegelikul eesmärgil. Võib-olla Jean-Claude Trichet ütleks oma vastuses, mida selles toona minu tõstatatud küsimuses on tehtud."@et5
"Arvoisa puhemies, haluan kiittää Olle Schmidtiä erittäin hyvästä mietinnöstä. Haluan aluksi sanoa, että jotkin jäsenvaltiot ovat lamassa tai ainakin lähellä sitä, ja meidän on kysyttävä itseltämme, mikä on tärkein asia, jonka me voimme kyseisissä olosuhteissa tehdä. Minun mielestäni tärkein asia, jonka voimme tehdä kyseisissä olosuhteissa on työpaikkojen suojeleminen ja työpaikkojen luomisen edistäminen. Tarkastellaanpa tilannetta vuosien 1990 ja 1998 välillä, jolloin tämänhetkisellä euroalueella luotiin viisi miljoonaa työpaikkaa. Mutta kymmenessä vuodessa, vuosien 1998 ja 2008 välillä, kun euro oli otettu käyttöön ja Jean-Claude Trichet ja hänen edeltäjänsä harjoittivat politiikkaansa, luotiin lähes 16 miljoonaa työpaikkaa. Tätä meidän on siis pohdittava. Tämä on menestystarina, ja se osuus, mikä keskuspankin harjoittamalla politiikalla on tähän, on tunnustettava. Meidän on annettava tunnustusta, kun siihen on aihetta. Mutta onko tämä tarina vakuuttava? Selvästikin menestyksen avaimet ovat pääasiassa alhaiset korkotasot mutta erityisesti alhainen inflaatio, ja minun mielestäni Jean-Claude Trichet’n jatkuva asiaa koskeva pidättäytyminen todistaa sen. Mutta onko meidän jatkuvasti nostettava korkotasoa? Nyt on aika tutkia tätä perusteellisemmin. Nykyinen taloudellinen tilanne edellyttää tyyniä ja järkeviä toimia. Tämän takia meillä on riippumaton keskuspankki. Haluaisin kuitenkin kommentoida euron vahvuutta. Sillä on haitallinen vaikutus vieviin talouksiin. Euron vaihtokurssi dollariin ja puntaan verrattuna ei ole heikkenemässä eikä luultavasti heikkenekään Yhdysvaltojen ja euroalueen korkotason välisten erojen takia. Vaikka tason nosto on suunnattu inflaatioon, se voi muodostaa lisää uhkia euron vaihtokurssille ja estää talouskasvun mahdollisuudet taloudellisen epävakauden aikana. Viimeisten jäljellä olevien hetkien aikana haluan sanoa, että viime vuonna olin esittelijänä EKP:n vuosikertomuksesta laaditussa mietinnössä ja huomautin silloin, että 500 euron seteleitä oli 223 miljardin euron arvosta – eli 446 miljoonaa seteliä. Pyysin tutkimaan tätä erityisesti siksi, että minusta näyttää, että niitä käytetään todennäköisesti rikollisiin tarkoituksiin. Ehkäpä Jean-Claude Trichet voisi vastauksessaan kertoa, mitä tälle esiin ottamalleni asialle on tehty."@fi7
"Monsieur le Président, je voudrais remercier M. Schmidt pour ce très bon rapport. Je commencerai en disant que certains pays sont en récession ou en passe de l’être, et que nous devons nous demander quelle est la chose la plus importante que nous puissions faire dans ces circonstances. Selon moi, ce que nous pouvons faire de plus important dans cette situation, c’est protéger les emplois existants et promouvoir la création d’emplois. Examinons la situation entre 1990 et 1998: cinq millions d’emplois avaient vu le jour dans ce qui est maintenant la zone euro. Mais au cours des 10 années entre 1998 et 2008, avec l’euro et M. Trichet et ses prédécesseurs menant leurs politiques, quelque 16 millions d’emploi ont été crées. Nous devons donc réfléchir à cela. C’est une réussite et il faut savoir reconnaître que les politiques de la Banque centrale européenne y ont contribué. Il faut rendre à César ce qui appartient à César. Mais pense-t-on à faire valoir ces arguments? Il est clair que ce succès est dû de manière générale à des taux d’intérêt bas et en particulier à une inflation faible, et je pense que la rengaine de M. Trichet sur ce thème est exacte. Mais faut-il que les taux d'intérêt augmentent sans cesse? Il est maintenant temps d’analyser tout cela plus en profondeur. La situation économique actuelle demande des mesures calmes et sensées. C’est pour cela que nous disposons d’une Banque centrale indépendante. Cependant, je voudrais faire une remarque sur la force de l’euro. Elle a un impact négatif sur les économies exportatrices. Le taux de change de l’euro par rapport au dollar et à la livre sterling ne baisse pas et ne baissera vraisemblablement pas, étant donné les différences entre les taux d’intérêts des États-Unis et de la zone euro. La hausse des taux, bien qu’elle vise l’inflation, peut présenter des risques supplémentaires pour le taux de change de l’euro et entraver le potentiel de croissance en cette période d’incertitude économique. Permettez-moi d’utiliser le temps qu’il me reste pour dire que l’année passée, j’ai été le rapporteur du Rapport sur le rapport annuel de la BCE et que j’ai signalé alors qu’il y avait 223 milliards d’euros en coupures de 500 euros, soit 446 millions de billets ! J’ai demandé que cela soit examiné, surtout parce qu’il me semblait que cela pouvait être utilisé à des fins criminelles. Quand M. Trichet répondra, peut-être pourrait-il nous dire quelles ont été les suites données aux inquiétudes que j’avais exprimées à l’époque."@fr8
"Elnök úr! Köszönetet szeretnék mondani Schmidt úrnak a kitűnő jelentésért. Hadd mondjam el már az elején, hogy néhány tagállam máris recesszióban van, de legalábbis nagyon közel hozzá, és fel kell tennünk magunknak a kérdést, mi a legfontosabb, amit ebben a helyzetben tehetünk. Úgy gondolom, hogy a legfontosabb dolog, amit ebben a helyzetben tehetünk, az, hogy megvédjük a munkahelyeket, és ösztönözzük a munkahelyteremtést. Nézzük meg az 1990 és 1998 közötti időszakot, amikor a mai euróövezetben ötmillió munkahely létesült. De az 1998 és 2008 közötti tíz évben, amikor az euró használatban volt, és Trichet úr és elődei valósították meg politikájukat, közel 16 millió munkahely létesült. Ezért ehhez szeretnék hozzászólni. Sikertörténetről van szó, és a Központi Bank politikáinak az ebben való részesedését el kell ismerni. Az érdemeket el kell ismerni. De ez az a történet, amelyet hallunk? A siker okai általában egyértelműen az alacsony kamatráták, konkrétan azonban az alacsony infláció, és úgy gondolom, hogy Trichet úr ezzel kapcsolatos folyamatos tartózkodása helyénvaló. De szükség van a kamatok folyamatos emelésére? Itt az ideje, hogy ezt közelebbről is megvizsgáljuk. A jelenlegi gazdasági körülmények nyugodt és megfontolt fellépést kívánnak. Ezért van független Központi Bankunk. Ugyanakkor egy megjegyzést szeretnék tenni az euró erősségét illetően. Negatívan hat exportőr gazdaságainkra. Az eurónak a dollárral és a fonttal szembeni árfolyama nem csökken, és az amerikai és az eurókamatlábak közötti eltérésnek köszönhetően valószínűleg nem is fog. A kamatlábemelés, miközben az inflációt célozza, további veszélyeket rejthet magában az euró árfolyamára nézve, és a gazdasági bizonytalanság időszakában akadályozhatja a gazdasági növekedés lehetőségét. A rendelkezésemre álló hátralévő időben el szeretném mondani, hogy tavaly én voltam az előadója az EKB éves jelentéséről szóló jelentésnek, és akkor rámutattam, hogy 223 milliárd euró volt forgalomban 500 eurós címletekben – ez 446 millió bankjegyet jelent! Megkértem, hogy vizsgálják meg az ügyet, különösen azért, mert lehetségesnek tűnik számomra, hogy ezeket bűncselekményekhez használják fel. Talán Trichet úr válaszában elmondhatná, mit tettek az általam akkor felvetett kérdéseket illetően."@hu11
"Signor Presidente, i miei ringraziamenti vanno all’onorevole Schmidt per l’eccellente relazione. Permettetemi di dire al principio che alcuni Stati membri sono già, o sono molto vicini, alla recessione e dobbiamo chiederci quale sia la cosa più importante che possiamo fare in queste circostanze. Credo che la cosa più importante da fare in questo caso sia progettare posti di lavoro e promuovere la creazione di nuovi lavori. Guardiamo alla situazione tra il 1990 e il 1998, quando in quella che oggi è l’area euro, furono creati cinque milioni di posti di lavoro. Ma quanto è successo nei 10 anni tra il 1998 e il 2008, quando l’euro era e signor Trichet ed i suoi predecessori stavano perseguendo le loro politiche, fu che vennero creati almeno 16 milioni di posti di lavoro. Quindi, dobbiamo riflettere su questo. E’ una storia di successi ed il contributo che le politiche perseguite dalla Banca centrale europea hanno apportato deve essere riconosciuto. Dobbiamo attribuire il merito quando dovuto. Questa storia avrà però successo? Le ragioni per il successo chiaramente sono bassi tassi di interesse, ma in particolare una bassa inflazione e penso che il continuo astenersi in merito del Presidente Trichet sia reale. Davvero necessitiamo aumenti continui dei tassi di interesse? E’ giunto il momento di esaminare la questione più a fondo. Le condizioni economiche attuali esigono un intervento calmo e sensato. Questa è la ragione per cui abbiamo una Banca centrale indipendente. Tuttavia, vorrei fare un commento in merito alla forza dell’euro. Esso sta avendo un impatto negativo sulle economie di esportazione. Il tasso di cambio dell’euro nei confronti del dollaro e della sterlina non si sta indebolendo ed è improbabile che si indebolisca a causa delle divergenze tra i tassi di interesse dell’euro negli Stati Uniti. L’incremento del tasso, mediante la fissazione di un obiettivo in materia di inflazione, potrebbe presentare ulteriori rischi per il tasso di cambio dell’euro e impedire una potenziale crescita economica in un periodo di incertezza economica. Nei minuti che mi rimangono, permettetemi di dire che lo scorso anno sono stato relatore per la relazione annuale della BCE ed in seguito ho fatto notare che erano in circolazione 223 miliardi di euro in tagli da 500 euro – vale a dire 446 milioni di banconote! Ho richiesto che la questione venisse esaminata, in particolare perché mi sembrava probabile che venissero usati a scopi criminali. Forse il signor Trichet vorrà esporre nella sua risposta cosa è stato fatto in merito alle preoccupazioni che ho sollevato."@it12
"Gerb. pirmininke, aš norėčiau padėkoti Olle Schimdt už labai gerą pranešimą. Leiskite man iš pradžių pasakyti, kad kai kurios valstybės narės jau išgyvena recesiją arba yra arti jos, ir mes turėtume savęs paklausti, ką šiomis sąlygomis mes turėtume daryti. Aš manau, kad svarbiausia, ką mes galime padaryti – apsaugoti darbo vietas ir skatinti naujų darbo vietų kūrimą. Pažvelkime į padėtį 1990–1998 m., kai valstybėse, kurios dabar yra eurozonos narės, buvo sukurta penki milijonai naujų darbo vietų. Tačiau per 10 metų įvedus eurą ir Jean Claude Trichet ir jo pirmtakams įgyvendinant savąsias politikos priemones, 1998–2008 m. buvo sukurta beveik 16 mln. naujų darbo vietų. Mes turime tai atidžiai išnagrinėti. Tai neabejotinai yra sėkmės istorija ir joje būtina pripažinti Centrinio banko politikos priemonių vaidmenį. Mes turime įvertinti jo teigiamą indėlį, jei jis iš tikrųjų yra reikšmingas. Tačiau ar ši istorija yra plačiai žinoma? Sėkmę žinoma, iš esmės lėmė žemos palūkanų normos, tačiau tam įtakos turėjo ir itin žema infliacija, ir aš manau, kad Jean Claude Trichet buvo teisus nuolat apie tai kartodamas. Tačiau ar mes turėtume ir toliau didinti palūkanų normas? Dabar metas įvertinti į tai atidžiau. Dabartinė ekonominė padėtis reikalauja apgalvotų ir protingų veiksmų. Tam būtina, kad Centrinis Bankas būtų visiškai nepriklausomas. Vis dėlto aš norėčiau pareikšti keletą pastabų dėl stipraus euro. Tai neigiamai veikia eksportuojančių šalių ekonomiką. Euro valiutos kursas dolerio ir svarų sterlingų atžvilgiu nelinkęs silpnėti ir nepanašu, kad tai įvyks artimiausioje ateityje, vis labiau skiriantis JAV ir Europos palūkanų normoms. Palūkanų normų didinimas siekiant riboti infliaciją gali kelti pavojų euro kursui ateityje ir pakenkti ekonominio augimo potencialui ekonominio neapibrėžtumo sąlygomis. Likus šiek tiek laiko, leiskite man pasakyti, kad rengiant pranešimą dėl metinės ECB veiklos, kurio pranešėjas praėjusiais metais aš buvau, aš nurodžiau, kad buvo išleista 223 mlrd. EUR 500 EUR banknotais – tai yra 446 mln. EUR banknotų! Aš prašiau jūsų atkreipti į tai dėmesį, ypač todėl, kad man atrodo, kad tai gali būti panaudota siekiant nusikalstamų tikslų. Galbūt Jean Claude Trichet galėtų atsakyti, kas buvo padaryta sprendžiant šiuos susirūpinimą keliančius klausimus."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs, es gribētu izteikt pateicību par ļoti labu ziņojumu. Ļaujiet man iesākumā sacīt, ka dažas dalībvalstis jau piedzīvo recesiju vai tai tuvojas, un mums sev ir jājautā, kas ir svarīgākais, ko varam darīt šādos apstākļos. Es uzskatu, ka pats svarīgākais, ko mēs varam darīt šādos apstākļos, ir aizsargāt darba vietas un veicināt darba vietu izveidi. Paskatīsimies uz situāciju laikā no 1990. līdz 1998. gadam, kad tagadējās eirozonas teritorijā tika izveidoti pieci miljoni darba vietu. Bet 10 gadu laikā no 1998. līdz 2008. gadam, kad bija ieviests eiro un kad un viņa priekšgājēji īstenoja savu politiku, tika izveidoti gandrīz 16 miljoni darba vietu. Tāpēc mums tas ir jāapsver. Tas ir veiksmes stāsts, un ir jāatzīst Centrālās bankas īstenotās politikas ieguldījums tajā. Mums ir jāpauž atzinība, kad tā ir pelnīta. Bet vai šis stāsts ir pieprasīts? Šo panākumu pamatā lielā mērā ir zemās procentu likmes, bet jo īpaši zemā inflācija, un es uzskatu, ka pastāvīgais atgādinājums par to ir vietā. Bet vai mums ir nepieciešama nepārtraukta procentu likmju palielināšana? Ir pienācis laiks to izpētīt dziļāk. Pašreizējie ekonomiskie apstākļi aicina rīkoties mierīgi un saprātīgi. Tādēļ mums ir neatkarīga Centrālā banka. Tomēr es vēlētos komentēt par eiro stiprību. Tā negatīvi ietekmē ekonomiku, kas virzīta uz eksportu. Eiro valūtas maiņas kurss attiecībā pret dolāru un sterliņu mārciņu nesamazinās, un maz ticams, ka tas tiks novājināts, ņemot vērā atšķirību starp ASV un eiro procentu likmēm. Procenta likmes palielināšana, cenšoties apkarot inflāciju, var radīt turpmākus riskus eiro maiņas kursam un kavēt ekonomiskās izaugsmes potenciālu ekonomiskās nestabilitātes laikā. Atlikušajā laikā ļaujiet man pateikt, ka pagājušajā gadā es biju referents ziņojumam par ECB gada pārskatu, un tad es norādīju, ka Bankā bija 223 miljardi eiro 500 eiro naudas zīmju denominācijās — tas ir 446 miljoni banknošu! Es lūdzu to pārbaudīt, jo īpaši tādēļ, ka man šķita, ka to iespējams izmantot noziedzīgiem mērķiem. Varbūt varētu savā atbildē pateikt, kas ir darīts attiecībā uz manām tolaik paustajām bažām."@lv13
"Mr President, I should like to thank Mr Schmidt for a very good report. Let me say at the outset that some Member States are in, or near to, recession, and we must ask ourselves what is the most important thing we can do in those circumstances. I believe the most important thing we can do in those circumstances is to protect jobs and promote the creation of jobs. Let us look at the situation between 1990 and 1998 when, in what is now the euro area, five million jobs were created. But what happened in the 10 years between 1998 and 2008, when the euro was in situ and Mr Trichet and his predecessors were pursuing their policies, was that almost 16 million jobs were created. Therefore, we have to reflect on this. This is a success story, and the contribution that the policies being pursued by the Central Bank made to this have to be acknowledged. We must give credit where credit is due. But is this story being sold? The reasons for the success clearly are low interest rates in the main, but in particular low inflation, and I think Mr Trichet’s constant refrain about that holds true. But do we need continued increase in interest rates? It is time now to examine this more deeply. Current economic conditions call for calm and sensible action. That is why we have an independent Central Bank. However, I would like to make a comment on the strength of the euro. This is negatively impacting exporting economies. The euro exchange rate with the dollar and sterling is not softening and not likely to soften with the divergence between the US and euro interest rates. The rate rise, while targeting inflation, may present further risks to the euro exchange rate and impede economic growth potential in a time of economic uncertainty. In the moments that are left to me, let me say that last year I was rapporteur for the Report on the ECB annual report and I pointed out then that there were EUR 223 billion in EUR 500 denominations – that is 446 million notes! I asked that it be examined, particularly because it seems to me that it is likely to be used for criminal purposes. Perhaps Mr Trichet would say in his reply what has been done about the concerns I raised then."@mt15
"Mijnheer de voorzitter, ik dank de heer Schmidt voor een zeer goed verslag. Laat ik eerst zeggen dat enkele lidstaten in of tegen een recessie aan zitten. We moeten onszelf afvragen hoe we onder deze omstandigheden het beste kunnen handelen. Het beste wat we onder deze omstandigheden kunnen doen is, denk ik, de werkgelegenheid beschermen en werkgelegenheid scheppen. Laten we eens kijken naar de situatie tussen 1990 en 1998. Er werden toen, in wat nu de eurozone is, vijf miljoen banen geschapen. Maar in de tien jaar tussen 1998 en 2008, na de invoering van de euro en onder het beleid van de heer Trichet en zijn voorgangers, kwamen er bijna zestien miljoen banen bij. Daar moeten we dus eens goed over nadenken. Dit is een succesverhaal en de bijdrage die het beleid van de Centrale Bank daaraan geleverd heeft, moet worden erkend. Ere wie ere toekomt. Maar verkoopt dit verhaal? De hoofdoorzaken van het succes zijn natuurlijk de lage rentetarieven en met name de lage inflatie en ik denk dat de heer Trichet gelijk heeft als hij daar voor de zoveelste keer op wijst. Maar moeten de rentetarieven blijven stijgen? Het wordt tijd om daar eens uitvoeriger naar te kijken. De huidige economische omstandigheden vragen om rustig en bezonnen handelen. Daarom hebben wij een onafhankelijke Centrale Bank. Ik wil echter een kanttekening plaatsen bij de sterkte van de euro. Deze heeft negatieve gevolgen voor exporterende economieën. De wisselkoers van de euro ten opzichte van de dollar en de Britse pond daalt niet en dat zal waarschijnlijk ook niet gebeuren gezien de verschillen tussen de rentetarieven in de VS en die in de eurozone. De koersstijging is bedoeld om de inflatie te bestrijden maar brengt verdere risico’s met zich mee voor de wisselkoers van de euro en kan het economische groeipotentieel in economisch onzekere tijden belemmeren. In de tijd die mij nog rest, wil ik nog het volgende zeggen: toen ik vorig jaar rapporteur was voor het verslag inzake het Jaarverslag van de ECB, wees ik erop dat er 223 miljard euro in bankbiljetten van 500 euro circuleerden – dat zijn 446 miljoen bankbiljetten! Ik vroeg toen of dat kon worden onderzocht, vooral omdat de kans groot is dat daar voor criminele doeleinden misbruik van wordt gemaakt. Misschien kan de heer Trichet in zijn antwoord aangeven wat er naar aanleiding van de toen door mij geuite bezorgdheid is gedaan."@nl3
"Panie przewodniczący! Chciałbym podziękować panu Schmidtowi za bardzo dobry sprawozdanie. Na początku chciałbym stwierdzić, iż niektóre Państwa Członkowskie są w stanie recesji lub zbliżają się do tego stanu. Musimy zadać sobie pytanie, co jest najważniejsze w tej sytuacji, z rzeczy, które możemy zrobić. Moim zdaniem najważniejszą rzeczą, jaką możemy zrobić w zaistniałej sytuacji jest ochrona miejsc pracy i promowanie tworzenia miejsc pracy. Spójrzmy na sytuację z lat 1990 – 1998, kiedy to stworzono pięć milionów miejsc pracy na obecnym obszarze strefy euro. Lecz w ciągu kolejnych 10 lat od 1998 r. do 2008 r., po wprowadzeniu euro, gdy pan Trichet i jego poprzednicy realizowali swoją politykę, stworzono prawie 16 mln miejsc pracy. Należy poświęcić temu chwilę uwagi. Jest to historia uwieńczona sukcesem i należy przyjąć do wiadomości wkład, jaki w to zjawisko miały polityki realizowane przez Bank Centralny. Musimy przyznać zasługi tam gdzie należy je przyznać. Lecz czy powyższej historii daje się wiarę? Wyżej wspomniany sukces wyraźnie wynikał głównie z niskich stóp procentowych, zaś w szczególności z niskiej inflacji i sądzę, że to co pan prezes Trichet powtarza wciąż jak refren jest nadal prawdziwe. Lecz czy potrzebne są nam kolejne podwyżki stóp procentowych? Nadszedł teraz czas, aby zbadać bliżej to zagadnienie. Obecne warunki gospodarcze wymagają działań spokojnie podejmowanych i rozsądnych. Dlatego mamy niezależny Bank Centralny. Chciałbym jednak poczynić uwagę na temat silnego euro, które ma negatywny wpływ na gospodarki eksportujące. Kurs wymiany euro w stosunku do dolara i funta szterlinga utrzymuje się na wysokim poziomie i prawdopodobnie nie obniży się biorąc pod uwagę różnice pomiędzy stopami procentowymi w Ameryce i strefie euro. Podwyżka stóp procentowych wymierzona w inflację może być związana z innymi ryzykami dla kursu wymiany euro oraz zahamować potencjał wzrostu gospodarczego w czasach niepewnych gospodarczo. W czasie, jaki mi pozostał, chciałbym wspomnieć, iż w zeszłym roku byłem sprawozdawcą przedstawiającym sprawozdanie na temat sprawozdania rocznego EBC i zauważyłem wówczas, iż 223 mld euro jest zdenominowane w banknotach po 500 euro, co stanowiło 446 banknotów! Zapytałem czy można sprawę tę zbadać, zwłaszcza, iż wydaje mi się, że mogą one być wykorzystywane dla celów przestępczych. Być może pan prezes Trichet mógłby w swojej odpowiedzi udzielić mi wyjaśnień, co zostało zrobione w sprawie, którą poruszyłem wówczas."@pl16
"Senhor Presidente, gostaria de agradecer ao senhor deputado Schmidt pelo seu excelente relatório. Permitam-me que comece por dizer que alguns Estados-Membros estão em recessão ou muito perto dela, e não podemos deixar de nos perguntar o que é mais importante fazer nestas circunstâncias. Creio que o mais importante a fazer nestas circunstâncias é proteger os postos de trabalho e promover a criação de emprego. Atentemos na situação entre 1990 e 1998 quando, naquilo que é agora a zona euro, foram criados cinco milhões de empregos. Mas o que aconteceu naqueles 10 anos, entre 1998 e 2008, quando o euro foi implantado e Senhor Trichet e os seus antecessores aplicavam as suas políticas, foi a criação de quase 16 milhões de postos de trabalho. Por conseguinte, temos de reflectir no assunto. Esta é uma história de sucesso, e há que reconhecer a contribuição das políticas adoptadas pelo Banco Central. Temos de dar crédito ao que merece crédito. Mas será que tudo isto está a ser explicado? As razões do sucesso são principalmente as baixas taxas de juro, mas, em especial, a baixa inflação, e creio que a constante contenção do Senhor Trichet neste aspecto é acertada. Mas será que precisamos de aumentar continuamente as taxas de juro? É tempo, agora, de analisar esta questão mais profundamente. As actuais condições económicas apelam à calma e a uma acção sensata. Essa é a razão por que temos um Banco Central Independente. No entanto, gostaria de fazer um comentário sobre a força do euro. Sabermos que está a ter efeitos negativos sobre as economias exportadoras. A taxa de câmbio face ao dólar e à libra esterlina continua a não baixar e não é provável que baixe tendo em conta a divergência entre os tipos de interesse da zona euro e dos Estados Unidos. O aumento das taxas, embora orientado para a inflação, pode apresentar novos riscos para a taxa de câmbio do euro e impedir o potencial de crescimento económico num tempo de incerteza económica. Nos momentos que me restam, permitam-me dizer que no ano passado tive a cargo a elaboração do relatório sobre o relatório anual do BCE e na altura referi que havia 223 mil milhões de euros em notas de 500 euros – ou seja 446 milhões de notas! Pedi para que se analisasse esta situação, em especial porque me parece provável que possam ser utilizadas para fins criminosos. Talvez o senhor Trichet nos queira dizer na sua resposta o que se fez relativamente à preocupação que manifestei."@pt17
"Mr President, I should like to thank Mr Schmidt for a very good report. Let me say at the outset that some Member States are in, or near to, recession, and we must ask ourselves what is the most important thing we can do in those circumstances. I believe the most important thing we can do in those circumstances is to protect jobs and promote the creation of jobs. Let us look at the situation between 1990 and 1998 when, in what is now the euro area, five million jobs were created. But what happened in the 10 years between 1998 and 2008, when the euro was in situ and Mr Trichet and his predecessors were pursuing their policies, was that almost 16 million jobs were created. Therefore, we have to reflect on this. This is a success story, and the contribution that the policies being pursued by the Central Bank made to this have to be acknowledged. We must give credit where credit is due. But is this story being sold? The reasons for the success clearly are low interest rates in the main, but in particular low inflation, and I think Mr Trichet’s constant refrain about that holds true. But do we need continued increase in interest rates? It is time now to examine this more deeply. Current economic conditions call for calm and sensible action. That is why we have an independent Central Bank. However, I would like to make a comment on the strength of the euro. This is negatively impacting exporting economies. The euro exchange rate with the dollar and sterling is not softening and not likely to soften with the divergence between the US and euro interest rates. The rate rise, while targeting inflation, may present further risks to the euro exchange rate and impede economic growth potential in a time of economic uncertainty. In the moments that are left to me, let me say that last year I was rapporteur for the Report on the ECB annual report and I pointed out then that there were EUR 223 billion in EUR 500 denominations – that is 446 million notes! I asked that it be examined, particularly because it seems to me that it is likely to be used for criminal purposes. Perhaps Mr Trichet would say in his reply what has been done about the concerns I raised then."@ro18
"Vážený pán predseda, rád by som sa poďakoval pánovi Schmidtovi za veľmi dobrú správu. Na začiatku by som rád povedal, že niektoré členské štáty sa nachádzajú v recesii alebo na jej pokraji, a my si musíme položiť otázku, čo je najdôležitejšia vec, ktorú môžeme za týchto okolností urobiť. Verím, že najdôležitejšia vec, ktorú môžeme za týchto okolností urobiť, je chrániť pracovné miesta a podporovať ich vytváranie. Pozrime sa na situáciu v období rokov 1990 až 1998, počas ktorého v dnešnej Európe vzniklo 5 miliónov nových pracovných miest. Ale v priebehu desiatich rokov od roku 1998 do roku 2008, kedy bolo zavedené euro a pán Trichet a jeho predchodcovia uplatňovali svoju politiku, vzniklo dokonca skoro 16 miliónov pracovných miest. Musíme o tom preto premýšľať. Je to príbeh so šťastným koncom a musíme zobrať na vedomie, ako Centrálna banka k tomu prispela svojou politikou. Musíme jej vyjadriť uznanie, ktoré si zaslúži. Je však tento príbeh na predaj? Dôvody úspechu spočívajú predovšetkým v nízkych úrokových sadzbách, ale aj v nízkej inflácii a som presvedčený, že neustále opakované slová pána Tricheta sú pravdivé. Potrebujeme však neustály nárast úrokových sadzieb? Je na čase, aby sa všetko dôkladne preverilo. Súčasné ekonomické podmienky vyžadujú umiernenú a rozumnú činnosť. Preto máme nezávislú Centrálnu banku. Rád by som tiež hovoril o silnom eure. To má negatívny vplyv na vývozné ekonomiky. Výmenný kurz eura voči doláru a libre sa nezmierňuje ani pri rozdielnych amerických a európskych sadzbách. Rast sadzieb v boji s infláciou môže predstavovať ďalšie nebezpečenstvo pre výmenný kurz eura a obmedziť potenciál hospodárskeho rastu v ekonomicky nestabilnom období. Dovoľte mi v zostávajúcom čase ešte povedať, že som bol spravodajcom výročnej správy o činnosti ECB a zdôraznil som, že bolo vydaných 223 miliárd EUR v bankovkách s nominálnou hodnou 500 EUR – to je 446 miliónov bankoviek! Žiadal som, aby sa všetko preverilo, predovšetkým na základe skutočnosti, že mám pocit, že tieto bankovky sú s veľkou pravdepodobnosťou používané v kriminálnej činnosti. Pán Trichet by mohol vo svojej odpovedi uviesť, čo sa v súvislosti s týmito obavami, ktoré som tu predniesol, urobilo."@sk19
"Gospod predsednik, gospodu Schmidtu se zahvaljujem za zelo dobro poročilo. Naj na začetku povem, da so nekatere države članice v recesiji ali se ji približujejo, pri čemer se moramo vprašati, kaj je najpomembnejše, kar lahko v teh okoliščinah storimo. Menim, da je najpomembneje, kar lahko v teh okoliščinah storimo, da zaščitimo delovna mesta in spodbujamo ustvarjanje delovnih mest. Poglejmo razmere med letoma 1990 in 1998, ko je bilo na sedanjem euroobmočju ustvarjenih pet milijonov delovnih mest. Vendar je bilo v desetih letih med letoma 1998 in 2008, ko je bil euro uveden ter so gospod Trichet in njegovi predhodniki sledili svojim politikam, ustvarjenih skoraj 16 milijonov delovnih mest. Zato moramo o tem razmisliti. To je zgodba o uspehu in prispevek politik, ki jim je sledila centralna banka, je treba priznati. Pohvaliti moramo tiste, ki si to zaslužijo. Vendar ali verjamemo tej zgodbi? Razlogi za uspešnost so nedvomno predvsem v nizkih obrestnih merah, zlasti v nizki inflaciji, pri čemer menim, da ima gospod Trichet prav, ko to stalno ponavlja. Vendar ali potrebujemo trajno rast obrestnih mer? Zdaj je čas, da to temeljiteje pregledamo. Sedanje gospodarske razmere zahtevajo mirnost in premišljena dejanja. Zato imamo neodvisno centralno banko. Vendar bom komentiral moč eura. To negativno vpliva na izvozna gospodarstva. Devizni tečaj eura v primerjavi z dolarjem in funtom šterlingom pada, pri čemer verjetno ne bo padal zaradi razlik med obrestnimi merami v Združenih državah in obrestnimi merami eura. Porast tečajev lahko med tem, ko se spopadamo z inflacijo, predstavlja dodatno tveganje za devizni tečaj eura ter prepreči potencialno gospodarsko rast med gospodarsko negotovostjo. V času, ki mi je še na voljo, naj povem, da sem bil lansko leto poročevalec za poročilo o letnem poročilu ECB ter sem izpostavil, da imamo 223 milijard EUR v bankovcih za 500 EUR, to je 446 milijonov bankovcev. Zahteval sem, da se to razišče, zlasti zato, ker se mi zdi, da se lahko uporabijo za kriminalne namene. Morda bo gospod Trichet v svojem odgovoru povedal, kaj je bilo narejenega v zvezi z vprašanji, ki sem jih takrat postavil."@sl20
"Herr talman! Jag skulle vilja tacka Olle Schmidt för ett mycket bra betänkande. Till att börja med vill jag påpeka att vissa medlemsstater befinner sig i eller är på väg in i en lågkonjunktur, och då måste vi fråga oss själva vad som är viktigast att göra under sådana omständigheter. Jag tycker att det viktigaste vi kan göra under dessa omständigheter är att värna om sysselsättningen och främja nya arbetstillfällen. Låt oss titta på situationen mellan 1990 och 1998 då fem miljoner nya arbetstillfällen skapades, i det som nu är euroområdet. Men det som har hänt under de tio åren mellan 1998 och 2008, då euron redan hade införts och Jean-Claude Trichet och hans föregångare drev sin politik, är att nästan 16 miljoner arbetstillfällen har skapats. Därför måste vi tänka efter. Detta är en framgångssaga, och det bidrag som Europeiska centralbankens politik har inneburit i det avseendet måste erkännas. Förtjänster måste erkännas som de förtjänster de är. Men går det att sälja den här historien? I allmänhet är skälen till framgång naturligtvis låg ränta, och i synnerhet låg inflation, och jag tycker att Jean-Claude Trichet gör rätt i att ständigt upprepa detta. Men behöver vi fortfarande högre räntor? Nu är det dags att analysera det närmare. Dagens ekonomiska förhållanden manar till sans och förnuft. Det är därför vi har en oberoende centralbank. Men jag skulle vilja säga en sak om eurons styrka. Den påverkar exportekonomier negativt. Eurons valutakurs gentemot US-dollarn och det brittiska pundet blir inte svagare och kommer nog inte att försvagas heller med tanke på US-dollarns och eurons skilda räntesatser. Kursen stiger, samtidigt som inriktningen på inflationen kan innebära fler risker för eurons valutakurs och hindra ekonomiska tillväxtmöjligheter i tider av ekonomisk ovisshet. Jag skulle vilja passa på att säga på den tid jag har kvar att jag var föredragande för ECB:s årsrapport förra året och jag påpekade då att det fanns 223 miljarder euro i 500 eurosedlar – det blir 446 miljoner sedlar! Då bad jag att detta skulle granskas, bland annat för att jag tror att det kan användas i brottsliga avsikter. Kanske kan Jean-Claude Trichet säga något om vad som har gjorts åt den saken jag tog upp då i sin replik."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Gay Mitchell (PPE-DE ). -"5,1,19,14,16,11,10,13

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph