Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-07-09-Speech-3-012"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080709.2.3-012"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Am 2. Juni gab es bei uns in Frankfurt am Main, der Stadt der Einführung der D-Mark und des Euro, eine große Feierstunde — zehn Jahre Europäische Wirtschafts- und Währungsunion. Es ist das Verdienst der EZB, dass sich der Euro international etabliert hat und dass von der Preisstabilität als oberstem Ziel zu keiner Zeit abgewichen wurde. Es war konsequent, dass die EZB vor wenigen Tagen ihre schärfste Waffe nutzte, den Leitzins zu beeinflussen und ihn um ein Viertelprozent anzuheben. Das Ziel war und ist, Inflationsgefahren einzudämmen, die durch hohe Lebenshaltungskosten entstanden sind, durch explodierende Preise bei Benzin und Öl. Diesmal kündigte die EZB ihre Maßnahmen bereits Wochen vorher an. Anders handelte sie im Vorjahr, innerhalb von wenigen Stunden massiv und effektiv. Das Vorgehen wurde im Bericht von Olle Schmidt — einem vorzüglichen Bericht, bei dem wir gut zusammengearbeitet haben — ausdrücklich begrüßt. In der zweiten Jahreshälfte 2007 brach der Immobilienmarkt zusammen, durch die Krise gerieten Banken und Versicherungen, die sich verzockt hatten, in eine Schieflage. In kürzester Zeit stellte die EZB ausreichende finanzielle Mittel zur Verfügung und verhinderte damit einen grenzüberschreitenden Zusammenbruch. Diese Schnelligkeit und Wirksamkeit sind ein Beweis für Handlungsstärke, die auf Kompetenz und auf gewachsenem Vertrauen in ihrem Gremium beruht. Generell halte ich die Entscheidungen der EZB für transparent, basierend auf gutem Informationsfluss und offenen Zielsetzungen. Im monetären Dialog legt die EZB vor uns, dem Wirtschafts- und Währungsausschuss, regelmäßig Rechenschaft über finanzpolitische Beschlüsse ab. Die oft geforderte Veröffentlichung von Protokollen der Präsidiumssitzungen halte ich für wenig zielführend. Nationale Einflussnahmen müssen verhindert werden. Die uneingeschränkte Unabhängigkeit muss gesichert werden. Normalerweise, Herr Präsident, haben wir Abgeordnete viel Gelegenheit zu kritisieren, heute darf ich einmal denen ausgesprochen viel Lob aussprechen, bei denen die Unternehmen und die Bürger in guten Händen sind, zum einen Präsident Trichet und Ihrem Haus, der EZB in Frankfurt am Main, und zum anderen natürlich dem exzellenten Jean-Claude Juncker."@de9
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Vítám zde dva Jean-Claudy, prezidenta Tricheta a předsedu Junckera! Dne 2. června jsme byli svědky veliké oslavy ve Frankfurtu nad Mohanem, městě, kde byla představena německá marka i euro, na počest desátého výročí evropské Hospodářské a měnové unie. Díky ECB se euro stalo mezinárodně uznávanou měnou a cenová stabilita byla po celou dobu hlavním cílem. Bylo pochopitelné, že ECB použila svou nejúčinnější zbraň pro ovlivnění základní sazby, kterou zvýšila o čtvrtinu procenta. Cílem bylo a je zamezit nebezpečí inflace vyvolanému narůstajícími cenami bydlení a vzrůstajícími cenami benzínu a nafty. Tentokrát ECB oznámila opatření týdny dopředu. Na jaře jednala jinak: rozsáhlá účinná opatření během několika hodin. Zpráva pana Schmidta – vynikající zpráva, na které jsme společně pracovali – tuto skutečnost velmi vítá. Ve druhé polovině roku 2007 se zhroutil trh s nemovitostmi. Během krize na trhu s rizikovými hypotékami pro méně bonitní klienty se banky a pojišťovny, které příliš spekulovaly, dostaly do potíží. ECB ihned zpřístupnila odpovídající fondy, čímž zabránila mezinárodnímu kolapsu. Tato rychlost a efektivita jsou důkazem energického činu, který se zakládá na obratnosti a větší důvěře ve vaši instituci. Myslím, že rozhodnutí ECB jsou celkově transparentní a vycházejí z dobrého přenosu informací a jasně stanovených cílů. V rámci měnového dialogu ECB pravidelně podává našemu Hospodářskému a měnovému výboru zprávu o finančních politických rozhodnutích. Podle mého názoru nemá příliš velký smysl zveřejňovat zápisy ze schůzí Rady, jak je často vyžadováno. Musíme zabránit národním vlivům. Vyžadujeme naprostou nezávislost. Pane předsedo, my poslanci máme obvykle mnoho příležitostí ke kritice. Dnes bych rád vyjádřil pochvalu za vyřčená slova, s obchodem a občany v dobrých rukou, jedné pana Tricheta a vaší banky ve Frankfurtu nad Mohanem a druhé samozřejmě skvělého pana Jean-Claude Junckera."@cs1
"Hr. formand! Velkommen til de to gange Jean-Claudes, hr. Trichet og hr. Juncker! Den 2. juni var der stor fest i Frankfurt am Main, byen, hvor D-marken og euroen blev indført, i forbindelse med fejringen af tiåret for Den Europæiske Økonomiske og Monetære Union. Det er takket være ECB, at euroen har slået sig fast internationalt, og at prisstabilitet til enhver tid har været det primære mål. Det var logisk, da ECB for nogle få dage siden anvendte sit mest effektive våben til at påvirke grundrenten og hæve den med et kvart procentpoint. Hensigten var og er stadig at dæmpe de inflationsrisici, der skabes af høje leveomkostninger og stigende benzin- og oliepriser. Denne gang offentliggjorde ECB sine tiltag uger i forvejen. Den handlede anderledes i foråret med et storstilet effektivt indgreb inden for få timer. I hr. Schmidts betænkning - en fremragende betænkning, som vi har haft et godt samarbejde omkring - bifaldes navnlig dette. I andet halvår 2007 brød boligmarkedet sammen. Under krisen på subprimemarkedet befandt de banker og forsikringsselskaber, der havde satset, sig i vanskeligheder. ECB stillede meget hurtigt tilstrækkelige midler til rådighed og forhindrede derved et grænseoverskridende sammenbrud. Denne hurtighed og effektivitet vidner om en stærk indsats, der bygger på kompetence og stor tillid til Deres institution. Jeg synes, at ECB's beslutninger generelt er gennemsigtige og er baseret på en god informationsstrøm og klare mål. I den pengepolitiske dialog underretter ECB regelmæssigt os i Økonomi- og Valutaudvalget om pengepolitiske beslutninger. Efter min opfattelse er der ingen grund til at offentliggøre protokollerne fra bestyrelsesmøderne, sådan som der ofte fremsættes krav om. Vi skal undgå national indflydelse. Der er behov for ubegrænset uafhængighed. Normalt har vi medlemmer af Parlamentet mange lejligheder til at kritisere. I dag vil jeg gerne rose det, der er blevet sagt, velvidende at virksomheder og borgere er i gode hænder, og takke dels hr. Trichet og Deres bank, ECB i Frankfurt am Main, og dels naturligvis den beundringsværdige hr. Juncker."@da2
"Ένα καλωσόρισμα στους δύο Jean-Claudes, τον πρόεδρο Trichet και τον πρόεδρο Juncker! Η 2α Ιουνίου ήταν ημέρα γιορτής για το Frankfurt am Main, την πατρίδα του γερμανικού μάρκου και του ευρώ – ήταν η δεκαετής επέτειος της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης. Χάρη στην ΕΚΤ το ευρώ έχει καθιερωθεί διεθνώς και η σταθερότητα των τιμών παραμένει πάντα πρωταρχικός στόχος. Ήταν λογικό, λοιπόν, που πριν από μερικές ημέρες η ΕΚΤ χρησιμοποίησε το πλέον αποτελεσματικό της όπλο για να επηρεάσει το βασικό επιτόκιο και να το αυξήσει κατά 0,25%. Ο στόχος ήταν και παραμένει η περιστολή των πληθωριστικών κινδύνων που απορρέουν από το υψηλό κόστος ζωής λόγω της αύξησης της τιμής του πετρελαίου και της βενζίνης. Αυτή τη φορά η ΕΚΤ ανακοίνωσε τα μέτρα που επρόκειτο να λάβει αρκετές εβδομάδες νωρίτερα. Αντέδρασε διαφορετικά την άνοιξη: αποτελεσματική δράση μεγάλης κλίμακας εντός λίγων ωρών. Η έκθεση του κ. Schmidt –μια εξαιρετική έκθεση, προϊόν αγαστής συνεργασίας– χαιρετίζει αυτό το γεγονός. Το δεύτερο εξάμηνο του 2007 κατέρρευσε η αγορά ακινήτων. Στο πλαίσιο της κρίσης των στεγαστικών δανείων υψηλού κινδύνου οι τράπεζες και ασφαλιστικές εταιρείες που είχαν ρισκάρει αλόγιστα βρέθηκαν σε δεινή θέση. Η ΕΚΤ διάθεσε πολύ σύντομα τα απαραίτητα ποσά ώστε να αποφευχθεί η διασυνοριακή κατάρρευση. Αυτή η ταχύτητα και αποτελεσματικότητα καταδεικνύουν την αποφασιστικότητα της Κεντρικής Τράπεζας που απορρέει από τις αρμοδιότητες που της αναγνωρίζονται και την εμπιστοσύνη που της επιδεικνύεται. Νομίζω ότι οι αποφάσεις της ΕΚΤ είναι γενικά διαφανείς· βασίζονται σε καλή ροή πληροφόρησης και σε δεδηλωμένους στόχους. Στο πλαίσιο του νομισματικού διαλόγου η ΕΚΤ μας ενημερώνει τακτικά στην Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων σχετικά με τις αποφάσεις περί δημοσιονομικής πολιτικής. Κατά την άποψή μου, δεν υπάρχει λόγος να δημοσιεύονται τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου όπως ακούμε συχνά να ζητείται. Πρέπει να αποτρέψουμε κάθε είδους εθνική επιρροή. Αυτό που χρειάζεται είναι απεριόριστη ανεξαρτησία. Κύριε Πρόεδρε, κανονικά, εμείς οι βουλευτές του ΕΚ έχουμε συχνά αφορμές να ασκήσουμε κριτική. Σήμερα, δράττομαι της ευκαιρίας να συγχαρώ τους παρεμβαίνοντες, βλέποντας ότι οι επιχειρήσεις και οι πολίτες βρίσκονται σε καλά χέρια· αφενός του κ. Trichet και της τράπεζας σας, της ΕΚΤ στο Frankfurt am Main, και αφετέρου, φυσικά, του αξιοθαύμαστου κ. Jean-Claude Juncker."@el10
"Welcome to the two Jean-Claudes, President Trichet and President Juncker! On 2 June we had a major celebration in Frankfurt am Main, the city where the D-mark and the euro were introduced – ten years of European Economic and Monetary Union. It is thanks to the ECB that the euro has become established internationally and that price stability has remained the primary goal at all times. It was logical that a few days ago the ECB used its most effective weapon to influence the base rate and raise it by a quarter of a per cent. The aim was, and still is, to curb inflation risks created by high living costs, by escalating petrol and oil prices. This time the ECB announced its measures weeks ahead. It acted differently in the Spring: large-scale effective action within a few hours. The report by Mr Schmidt – an excellent report, on which we worked well together – specifically welcomes that. In the second half of 2007 the property market collapsed. In the sub-prime crisis, banks and insurance companies that had been gambling found themselves in difficulties. The ECB very quickly made adequate funds available, thereby preventing a cross-border collapse. This speed and effectiveness are evidence of strong action, based on competence and greater trust in your institution. I think that ECB decisions are generally transparent, based on a good flow of information and open objectives. In the monetary dialogue the ECB regularly reports to us in the Committee on Economic and Monetary Affairs on financial policy decisions. In my view, there is little point in the publication of minutes of board meetings that is often called for. National influence has to be prevented. Unlimited independence is needed. Normally, Mr President, we MEPs have plenty of occasion to criticise. Today, may I express high praise for what has been said, with businesses and citizens in good hands, on the one hand to Mr Trichet and your bank, the ECB in Frankfurt am Main, and on the other hand, of course, to the admirable Jean-Claude Juncker."@en4
"Saludos a los dos Jean-Claude, el Presidente Trichet y el Presidente Juncker. El 2 de junio tuvimos una celebración importante en Frankfurt, la ciudad donde se introdujeron el marco y el euro, diez años de Unión Económica y Monetaria Europea. Gracias al BCE, el euro se ha establecido internacionalmente y la estabilidad de los precios ha seguido siendo la meta principal en todo momento. Es lógico que hace pocos días el BCE utilizase su arma más eficaz para influir en el tipo de interés básico y lo elevase un cuarto de punto. El objetivo era, y sigue siendo, hacer frente a los riesgos de inflación creados por el elevado coste de la vida y por la subida de los precios de la gasolina y el petróleo. Esta vez el BCE anunció sus medidas con varias semanas de antelación. En la primavera actuó de otro modo y adoptó una medida efectiva a gran escala en unas pocas horas. El informe del señor Schmidt –un informe excelente en el que trabajamos conjuntamente– acoge con satisfacción precisamente eso. En la segunda mitad de 2007 se derrumbó el mercado inmobiliario. En la crisis de las hipotecas subprime, los bancos y las compañías de seguros que habían estado jugando se vieron en dificultades. El BCE liberó muy rápidamente los fondos necesarios, y evitó así un derrumbe transfronterizo. Esta rapidez y eficacia son prueba de una acción decidida, basada en la competencia y en la mayor confianza en su institución. Pienso que las decisiones del BCE son generalmente transparentes, y basadas en un buen flujo de información y en objetivos abiertos. En el diálogo monetario, el BCE informa regularmente a la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios sobre las decisiones en materia de política financiera. En mi opinión, hay un aspecto en la publicación de las actas de las reuniones del consejo que requiere atención. Hay que evitar la influencia nacional. Se necesita independencia ilimitada. Normalmente, señor Presidente, los diputados del PE tenemos muchas ocasiones para criticar. Hoy, permítame expresarle nuestros elogios por lo que ha dicho, las empresas y los ciudadanos sabemos que el BCE en Frankfurt está buenas manos, por un lado del señor Trichet y su banco, y por otro lado, por supuesto, del admirable Jean-Claude Juncker."@es21
"Ma tervitan kahte Jean-Claude'i: president Trichet'd ja president Junckerit! 2. juunil tähistasime Frankfurtis Maini ääres – linnas, kus lasti käibele Saksa mark ja euro – pidulikult Euroopa majandus- ja rahaliidu kümnendat aastapäeva. Tänu EKP-le on eurost saanud rahvusvaheliselt tunnustatud valuuta ning hinnastabiilsus on alati jäänud peamiseks eesmärgiks. Oli loogiline, et mõne päeva eest kasutas EKP oma kõige tõhusamat relva, et mõjutada baasintressimäära ja tõsta seda veerandi protsendi võrra. Eesmärk oli ja on jätkuvalt vähendada inflatsiooniriske, mille on tekitanud kõrge elukallidus, kasvavad bensiini- ja naftahinnad. Sel korral teatas EKP võetavatest meetmetest mitu nädalat ette. Kevadel käitus ta teisiti: mastaapsed tõhusad otsused tehti mõne tunniga. Olle Schmidti raport – suurepärane raport, mille juures me head koostööd tegime – tervitab seda asjaolu eraldi. 2007. aasta teises pooles kukkus kokku kinnisvaraturg. Kõrge riskiga laenude kriisi ajal sattusid raskustesse riske võtnud pangad ja kindlustusettevõtted. EKP tegi vajalikud vahendid väga kiiresti kättesaadavaks, hoides nii ära piiriülese kokkuvarisemise. See kiirus ja tõhusus tõendavad tugevat tegutsemisvõimet, mis põhineb pädevusel ja suuremal usaldusel teie institutsiooni suhtes. Ma leian, et EKP otsused on üldiselt läbipaistvad ning tuginevad teabe heal liikumisel ja avalikel eesmärkidel. Rahapoliitilises dialoogis teatab EKP majandus- ja rahanduskomisjonile regulaarselt oma finantspoliitilistest otsustest. Minu arvates ei ole nõukogu koosolekute protokollide avaldamisel, mida sageli soovitakse, erilist mõtet. Riiklikku mõju keskpangale tuleb vältida. Panga sõltumatus peab olema piiramatu. Tavaliselt, härra president, on meil, parlamendiliikmetel, küllaga põhjust kriitikaks. Täna lubage mul väljendada suurt kiitust siin öeldu eest ühtelt poolt Jean-Claude Trichet'le ja teie pangale EKPle Frankfurdis Maini ääres, kuna ettevõtted ja kodanikud on heades kätes, ning teiselt poolt imetlusväärsele Jean-Claude Junckerile."@et5
"Tervetuloa molemmat Jean-Claudet, johtajat Trichet ja Juncker! Meillä oli 2. kesäkuuta suuret juhlat Frankfurt am Mainissa, kaupungissa, jossa Saksan markka ja euro otettiin käyttöön – juhlimme Euroopan talous- ja rahaliiton kymmentä vuotta. EKP:n ansiosta euro on kansainvälisesti vakiintunut valuutta ja hintavakaus on pysynyt koko ajan ensisijaisena tavoitteena. Oli loogista, että EKP käytti muutama päivä sitten tehokkainta asettaan vaikuttaakseen peruskorkoon ja nosti sitä 0,25 prosenttiyksiköllä. Tavoitteena oli ja on edelleen korkeiden elinkustannusten ja bensiinin ja öljyn hinnan nousun aiheuttaman inflaation uhan hillitseminen. Tällä kertaa EKP ilmoitti toimenpiteistään viikkoja etukäteen. Se toimi eri tavalla keväällä: laajamittaista ja tehokasta toimintaa muutamassa tunnissa. Sitä pidetään erityisen myönteisenä Olle Schmidtin mietinnössä, joka on erinomainen mietintö, jonka eteen me kaikki työskentelimme. Vuoden 2007 toisella puoliskolla kiinteistömarkkinat romahtivat. Uhkapeliä pelanneet pankit ja vakuutusyhtiöt huomasivat joutuneensa subprime-kriisissä vaikeuksiin. EKP antoi hyvin äkkiä asiaankuuluvat varat käyttöön ja esti siten rajatylittävän romahduksen. Tällainen vauhti ja tehokkuus todistavat vahvasta toiminnasta, joka perustuu instituutionne toimivaltaan ja sitä kohtaan tunnettuun suurempaan luottamukseen. Minun mielestäni EKP:n päätökset ovat yleisesti avoimia, ja ne perustuvat hyvään tiedonkulkuun ja selkeisiin tavoitteisiin. Rahapoliittisessa keskustelussa EKP tiedottaa meille raha- ja talousasioiden valiokunnassa säännöllisesti rahapoliittisista päätöksistä. Minun mielestäni paljon toivotussa hallintoneuvoston pöytäkirjojen julkaisussa ei ole paljonkaan järkeä. Kansallinen vaikutus on estettävä. Rajoittamaton riippumattomuus on tarpeen. Arvoisa puhemies, tavallisesti meillä Euroopan parlamentin jäsenillä on paljon tilaisuuksia arvosteluun. Tänään haluan ilmaista suuret kiitokset siitä, mitä on sanottu, siitä, että liikeyritykset ja kansalaiset ovat hyvissä käsissä, toisaalta Jean-Claude Trichet'lle ja hänen pankilleen, EKP:lle Frankfurt am Mainissa ja toisaalta tietysti erinomaiselle Jean-Claude Junckerille."@fi7
"Le 2 juin, nous avons organisé une grande fête à Francfort-sur-le-Main, la ville où le deutsche mark et l'euro ont été introduits – dix années d'union économique et monétaire européenne. C'est grâce à la BCE que l'euro s'est imposé dans le monde et que la stabilité des prix est restée l'objectif principal de chaque instant. Il était logique que la BCE utilise il y a quelques jours son arme la plus efficace afin d'influencer le taux de base et de le relever d'un quart de pour cent. Le but était et demeure de limiter les risques inflationnistes créés par le coût élevé de la vie, par les prix des carburants et du pétrole en augmentation. Cette fois, la BCE a annoncé ses mesures des semaines à l'avance. Elle avait agi différemment au printemps: en menant une action de grande envergure en l'espace de quelques heures. Le rapport de M. Schmidt – un rapport excellent sur lequel nous avons bien coopéré – salue particulièrement ce fait. Au second semestre de 2007, le marché immobilier s'est effondré. Dans la crise des les banques et les compagnies d'assurances qui avaient spéculé se sont trouvées en difficulté. La BCE a très rapidement dégagé des fonds, prévenant ainsi un effondrement transfrontalier. Cette célérité et cette efficacité sont les preuves d'une action forte, basée sur la compétence et sur une plus grande confiance en votre institution. Je pense que les décisions de la BCE sont généralement transparentes et basées sur un bon flux d'informations ainsi que sur des objectifs annoncés. Dans le dialogue monétaire, la BCE fait régulièrement rapport aux membres de la commission des affaires économiques et monétaires sur les décisions de politique financière. D'après moi, cela n'a pas beaucoup de sens de publier les comptes rendus des réunions du directoire comme certains le demandent souvent. Il faut éviter les influences nationales. Une indépendance totale est nécessaire. Normalement, M. le Président, nous avons en tant que députés européens de nombreuses occasions d’émettre des critiques. Les entreprises et les citoyens étant en de bonnes mains, je tiens aujourd’hui à être des plus élogieux quant à ce qui a été dit, d'une part vis-à-vis de M. Trichet et de votre banque, la BCE à Francfort-sur-le-Main, et d'autre part, bien entendu, à l'admirable Jean-Claude Juncker."@fr8
"Üdvözlöm a két Jean-Claude-ot, Trichet és Juncker elnök urakat! Június 2-án nagy ünnepséget rendeztünk Frankfurt am Mainban, abban a városban, ahol a D-márkát és az eurót bevezették – az Európai Gazdasági és Monetáris Unió tíz évét ünnepeltük. Az EKB érdeme, hogy az euró nemzetközileg elfogadottá vált, és hogy továbbra is az árstabilitás a mindenkor elsődleges cél. Logikus volt, hogy néhány nappal ezelőtt az EKB leghatékonyabb eszközét vetette be az alapkamat befolyásolására, és negyed százalékkal megemelte azt. A cél az volt, ahogy még mindig az, hogy csökkentsék a magas megélhetési költségek, a növekvő benzin- és olajárak által teremtett inflációs kockázatot. Ez alkalommal az EKB hetekkel előre bejelentette intézkedéseit. Tavasszal másképp cselekedett: nagy volumenű hatékony fellépés néhány órán belül. Schmidt úr jelentése – kiváló jelentés, amelyen jól tudtunk együtt dolgozni – ezt külön elismeri. 2007 második felében összeomlott az ingatlanpiac. A másodlagos jelzálogpiaci válság során a korábban nagyot kockáztató bankok és biztosítótársaságok nehéz helyzetbe kerültek. Az EKB nagyon gyorsan rendelkezésükre bocsátotta a szükséges forrásokat, és ezáltal megakadályozta a több országot érintő összeomlást. Ez a gyorsaság és hatékonyság a hozzáértésen és az intézménybe vetett nagyobb bizalmon alapuló határozott fellépés bizonyítéka. Úgy gondolom, hogy az EKB döntései általában átláthatók, és megfelelő információáramláson, valamint nyílt célkitűzéseken alapulnak. A monetáris párbeszédben az EKB rendszeresen jelentést tesz nekünk a Gazdasági és Monetáris Bizottságban pénzügy-politikai döntéseiről. Meglátásom szerint nincs sok értelme nyilvánossá tenni az igazgatósági megbeszélések jegyzőkönyveit, ami gyakran hangzik el kérésként. Korlátlan függetlenségre van szükség. Általában, Elnök úr, nekünk képviselőknek számos alkalmunk nyílik a bírálatra. Ma, mivel a vállalkozások és a polgárok is jó kezekben vannak, nagy elismerésemet szeretném kifejezni az elhangzottakért, egyrészt Trichet úrnak és az Ön bankjának, a Frankfurt am Mainban található EKB-nek, másrészt pedig természetesen a kiváló Jean-Claude Junckernek."@hu11
"Diamo il benvenuto ai due Jean-Claudes, Presidente Trichet e Presidente Juncker! Il 2 giugno è stata una giornata di grandi celebrazioni a Francoforte sul Meno, la città dove il marco e l’euro sono stati introdotti, 10 anni di Unione economica e monetaria europea. E’ grazie alla BCE che l’euro si è stabilito a livello internazionale e la stabilità dei prezzi è rimasta costantemente lo scopo principale. E’ stato logico che alcuni giorni fa la BCE abbia utilizzato il suo più efficace strumento per influenzare il tasso base e farlo salire di un quarto per cento. Lo scopo era e consiste ancora nel frenare i rischi di inflazione creati dagli alti costi di vita, dalla scalata dei prezzi di carburante e petrolio. Questa volta la BCE ha annunciato i suoi provvedimenti settimane prima. Ciò si è attuato in modo differente in primavera: una procedura operante su larga scala entro poche ore. L’onorevole Schmidt nella sua relazione – un’eccellente relazione sulla quale abbiamo lavorato bene assieme – approva precisamente questo. Nella seconda metà del 2007 il mercato immobiliare è collassato. Nella crisi dei le banche e le compagnie assicurative che avevano giocato d’azzardo si trovarono in difficoltà. La BCE molto velocemente ha reso disponibili adeguati fondi, prevenendo in questo modo un collasso oltre frontiera. Questa velocità ed efficienza sono segni evidenti di una forte procedura d’azione, basata sulla competenza e su una grande fiducia nella vostra istituzione. Penso che le decisioni della BCE siano generalmente trasparenti, basate su un buon flusso di informazioni e obiettivi aperti. Nel dialogo economico, la BCE regolarmente riferisce sulle decisioni di politica finanziaria nella Commissione per i problemi economici e monetari. Dal mio punto di vista, c’è una piccola questione spesso richiesta nella pubblicazione dei verbali delle riunioni a porte chiuse. L’influenza nazionale deve essere evitata. E’ necessaria un’indipendenza illimitata. Normalmente, signor Presidente, noi del gruppo MPE abbiamo una gran quantità di motivi per criticare. Oggi vorrei esprimere la mia approvazione per quanto è stato detto, con affari e cittadini in buone mani, da una parte nei confronti del signor Trichet e della vostra banca, la BCE a Francoforte sul Meno e dall’altra certamente nei confronti dell’ammirevole Jean-Claude Juncker."@it12
"Sveikiname abu Jean–Claude – pirmininką Jean Claude Trichet ir prezidentą Jean–Claude Juncker! Birželio 2 d. Frankfurte prie Maino, mieste, kuriame pirmą kartą pasirodė Vokietijos markė ir euro – mes šventėme Europos Ekonominės ir pinigų Sąjungos dešimtmetį. Būtent ECB dėka euro įgavo tarptautinį pripažinimą, ir pagrindinis jo tikslas visuomet buvo kainų stabilumas. Logiška, kad prieš keletą dienų ECB panaudojo veiksmingiausią priemonę ir ketvirtadaliu procento padidino palūkanų normą. Tuo buvo ir yra siekiama išvengti infliacijos, kurią didina didėjančios pragyvenimo išlaidos, didėjant benzino ir naftos kainoms. Šį kartą ECB pranešė apie savo priemones iš anksto prieš keletą savaičių. Pavasarį jis veikė kitaip: didelės apimties veiksmai, trukę vos keletą valandų. Olle Schimdt pranešime – puikiame pranešime, kurį rengdami mes visi dirbome drauge – pritariama šiems veiksmams. Antrojoje 2007 m. pusėje įvyko nekilnojamo turto rinkos žlugimas. Po krizės pirminių būsto paskolų rinkoje didelių sunkumų patyrė bankai ir draudimo bendrovės, dalyvavę įvairiuose spekuliaciniuose sandoriuose. ECB labai greitai suteikė reikalingas lėšas užtikrinant rinkų likvidumą ir išvengiant tarptautinio žlugimo. Tai įrodo, kad veiksmai, kurių ėmėsi ECB, yra ryžtingi, pagrįsti kompetencija ir pasitikėjimu šia institucija. Aš manau, kad ECB sprendimai apskritai yra skaidrūs, pagrįsti tinkamais informacijos mainais ir tinkamai formuluojamais tikslais. Vykstant dialogui dėl pinigų politikos ECB nuolat informuoja Ekonomikos ir pinigų politikos komitetą apie finansinės politikos sprendimus. Mano nuomone, nėra prasmės skelbti valdybos posėdžių, kurie dažnai vyksta, protokolus. Mes turėtume vengti bet kokios nacionalinės įtakos. Būtina neribota nepriklausomybė. Paprastai, gerb. pirmininke, mes, EP nariai, turime daug galimybių kritikuoti. Už tai, kad šiandien verslas ir žmonės yra gerose rankose, aš norėčiau pareikšti padėką Jean Claude Trichet ir jūsų bankui – ECB Frankfurte prie Maino – ir Jean-Claude Juncker."@lt14
". Sveiciens abiem priekšsēdētājam un priekšsēdētājam ! 2. jūnijā mums bija lielas svinības Frankfurtē pie Mainas, pilsētā, kurā tika ieviesta Vācijas marka un eiro — Eiropas Ekonomikas un monetārās savienības desmitgade. Tieši pateicoties ECB, eiro ir nostiprinājies starptautiski, un cenu stabilitāte vienmēr ir bijusi galvenais mērķis. Bija loģiski, ka pirms dažām dienām ECB izmantoja savu visefektīvāko līdzekli, lai ietekmētu bāzes likmi un palielinātu to par ceturtdaļu procenta. Mērķis bija un joprojām ir iegrožot inflācijas riskus, ko rada augstās dzīvošanas izmaksas, strauji augošās benzīna un naftas cenas. Šoreiz ECB paziņoja par turpmāko rīcību vairākas nedēļas iepriekš. Pavasarī tā rīkojās atšķirīgi: plaša mēroga efektīva rīcība dažu stundu laikā. ziņojumā — izcilā ziņojumā, pie kura mēs visi labi kopā pastrādājām — tas ir īpaši atzinīgi vērtēts. 2007. gada otrajā pusē sabruka nekustamo īpašumu tirgus. Paaugstināta riska hipotekāro aizdevumu krīzē bankas un apdrošināšanas kompānijas, kuras bija riskējušas, lai gūtu peļņu, pašas nonāca grūtībās. ECB ļoti ātri iepludināja atbilstošus naudas līdzekļus, tādējādi novēršot pārrobežu sabrukumu. Šis ātrums un efektivitāte ir pierādījums stingrai rīcībai, kuras pamatā ir zināšanas un lielāka uzticēšanās jūsu iestādei. Es uzskatu, ka ECB lēmumi kopumā ir pārredzami, un to pamatā ir laba informācijas plūsma un atklāti mērķi. Monetārajā dialogā ECB mūs Ekonomikas un monetārajā komitejā regulāri informē par finanšu politikas lēmumiem. Manuprāt, nav lietderīgi publicēt padomes sanāksmju protokolus, ko bieži aicina darīt. Ir jāizvairās no valstu ietekmes. Ir vajadzīga neierobežota neatkarība. Priekšsēdētāja kungs, parasti mums, Eiropas Parlamenta deputātiem, ir daudz iemeslu kritizēt. Šodien ļaujiet man paust lielu atzinību par to, kas ir pateikts, uzņēmumi un pilsoņi ir labās rokās: no vienas puses un jūsu bankas, ECB Frankfurtē pie Mainas, un, protams, no otras puses — apbrīnojamā rokās."@lv13
"Am 2. Juni gab es bei uns in Frankfurt am Main, der Stadt der Einführung der D-Mark und des Euro, eine große Feierstunde — zehn Jahre Europäische Wirtschafts- und Währungsunion. Es ist das Verdienst der EZB, dass sich der Euro international etabliert hat und dass von der Preisstabilität als oberstem Ziel zu keiner Zeit abgewichen wurde. Es war konsequent, dass die EZB vor wenigen Tagen ihre schärfste Waffe nutzte, den Leitzins zu beeinflussen und ihn um ein Viertelprozent anzuheben. Das Ziel war und ist, Inflationsgefahren einzudämmen, die durch hohe Lebenshaltungskosten entstanden sind, durch explodierende Preise bei Benzin und Öl. Diesmal kündigte die EZB ihre Maßnahmen bereits Wochen vorher an. Anders handelte sie im Vorjahr, innerhalb von wenigen Stunden massiv und effektiv. Das Vorgehen wurde im Bericht von Olle Schmidt — einem vorzüglichen Bericht, bei dem wir gut zusammengearbeitet haben — ausdrücklich begrüßt. In der zweiten Jahreshälfte 2007 brach der Immobilienmarkt zusammen, durch die Krise gerieten Banken und Versicherungen, die sich verzockt hatten, in eine Schieflage. In kürzester Zeit stellte die EZB ausreichende finanzielle Mittel zur Verfügung und verhinderte damit einen grenzüberschreitenden Zusammenbruch. Diese Schnelligkeit und Wirksamkeit sind ein Beweis für Handlungsstärke, die auf Kompetenz und auf gewachsenem Vertrauen in ihrem Gremium beruht. Generell halte ich die Entscheidungen der EZB für transparent, basierend auf gutem Informationsfluss und offenen Zielsetzungen. Im monetären Dialog legt die EZB vor uns, dem Wirtschafts- und Währungsausschuss, regelmäßig Rechenschaft über finanzpolitische Beschlüsse ab. Die oft geforderte Veröffentlichung von Protokollen der Präsidiumssitzungen halte ich für wenig zielführend. Nationale Einflussnahmen müssen verhindert werden. Die uneingeschränkte Unabhängigkeit muss gesichert werden. Normalerweise, Herr Präsident, haben wir Abgeordnete viel Gelegenheit zu kritisieren, heute darf ich einmal denen ausgesprochen viel Lob aussprechen, bei denen die Unternehmen und die Bürger in guten Händen sind, zum einen Präsident Trichet und Ihrem Haus, der EZB in Frankfurt am Main, und zum anderen natürlich dem exzellenten Jean-Claude Juncker."@mt15
"Ik heet de twee Jean-Claudes, president Trichet en voorzitter Juncker, welkom! Op 2 juni werd in Frankfurt am Main, de stad waar de Duitse mark en de euro geïntroduceerd zijn, een belangrijk feit herdacht: tien jaar Europese Economische en Monetaire Unie. Dankzij de ECB is de euro internationaal ingeburgerd en wordt er van de prijsstabiliteit als belangrijkste doelstelling onder geen beding afgeweken. Het was logisch dat de ECB een paar dagen geleden haar doeltreffendste wapen ter beïnvloeding van de basisrente gebruikte en die rente met een kwart procent verhoogde. De bedoeling daarvan was en is het inflatierisico, dat ontstaan is door de hoge kosten van levensonderhoud en door de omhoogschietende prijzen van benzine en olie, in te dammen. Deze keer heeft de ECB de maatregelen weken van tevoren aangekondigd. In het voorjaar ging het anders: toen werden binnen een paar uur grootschalige, doeltreffende maatregelen genomen In het verslag van de heer Schmidt – een uitstekend verslag, waaraan we goed samengewerkt hebben – wordt dat met name toegejuicht. In de tweede helft van 2007 is de huizenmarkt ingestort. Tijdens de hypotheekcrisis kwamen banken en verzekeringsmaatschappijen die riskante leningen verstrekt hadden, in moeilijkheden. De ECB heeft toen snel voor fondsen gezorgd om een grensoverschrijdende ineenstorting te voorkomen. Deze snelheid en doeltreffendheid bewijzen het vermogen tot kordaat optreden dat berust op bekwaamheid en op het toegenomen vertrouwen in uw instelling. Ik vind de ECB-beslissingen over het algemeen transparant; ze worden genomen op basis van een goede overdracht van informatie en open doelstellingen. In de monetaire dialoog rapporteert de ECB regelmatig aan ons in de Commissie economische en monetaire zaken over financiële beleidsbeslissingen. Ik vind dat het weinig zin heeft de notulen van de bestuursvergaderingen te publiceren, waar vaak om gevraagd wordt. Het moet voorkomen worden dat landen invloed uitoefenen. Onbegrensde onafhankelijkheid is noodzakelijk. Mijnheer de Voorzitter, normaal gesproken hebben wij parlementariërs ruim de gelegenheid kritiek uit te oefenen, maar vandaag wil ik grote lof toezwaaien aan de sprekers, bij wie ondernemingen en burgers in goede handen zijn, namelijk de heer Trichet en zijn bank, de ECB in Frankfurt am Main, en natuurlijk de bewonderenswaardige Jean-Claude Juncker."@nl3
"Witam obydwu Jean-Claude’ów, pana prezesa Tricheta oraz pana przewodniczącego Junckera! Dnia 2 czerwca we Frankfurcie nad Menem, mieście, w którym została wprowadzona marka niemiecka oraz euro, hucznie obchodziliśmy dziesięciolecie Europejskiej Unii Gospodarczej i Walutowej. Dzięki EBC euro stało się walutą uznaną na całym świecie, zaś stabilność cen pozostała przez cały czas zachowana jako najważniejszy cel. Logiczne więc było, iż kilka dni temu EBC wytoczyło swoją najbardziej skuteczną broń, aby wywrzeć wpływ na stopę bazową i podnieść ją o ćwierć procenta. Celem tego działania było i nadal jest ograniczenie ryzyk związanych z inflacją wywołaną wysokimi kosztami utrzymania w wyniku eskalacji wzrostu cen ropy i benzyny. Tym razem EBC ogłosił podjęte przez siebie działania z kilkutygodniowym wyprzedzeniem, inaczej niż na wiosnę, kiedy to zakrojone na szeroką skalę działania zostały podane do wiadomości publicznej zaledwie kilka godzin wcześniej. W sprawozdaniu pana Szmidta, które jest doskonałe i nad którym dużo pracowaliśmy razem, fakt ten został podkreślony w sposób szczególny z zadowoleniem. W drugiej połowie roku 2007, rynek nieruchomości załamał się. W związku z kryzysem na rynku kredytów hipotecznych o zwiększonym ryzyku banki i zakłady ubezpieczeniowe, które prowadziły działania pociągające za sobą ryzyko hazardowe, znalazły się w trudnej sytuacji. EBC bardzo szybko udostępnił im odpowiednie fundusze zapobiegając w ten sposób załamaniu na skalę transgraniczną. Wspomniana szybkość i skuteczność stanowią dowody silnego działania opartego na kompetencji i dużego zaufania do państwa instytucji. Sądzę, iż decyzje podejmowane przez EBC są na ogół przejrzyste, oparte na dobrym przepływie informacji oraz jasno wytyczonych celach. W dialogu monetarnym EBC w sposób regularny przesyła nam w Komisji Gospodarczej i Monetarnej sprawozdania na temat swoich decyzji dotyczących polityki finansowej. Moim zdaniem nie ma większego sensu publikowanie protokołów z posiedzeń rady zarządzającej, jest temat ten często powraca. Należy unikać wpływów narodowych, zaś potrzebna jest nieograniczona niezależność. Panie przewodniczący, zazwyczaj my, posłowie do Parlamentu Europejskiego mamy mnóstwo okazji do krytyki. Dzisiaj, pozostawiając przedsiębiorstwa i obywateli w dobrych rękach, chciałbym wyrazić gorące pochwały za to, co zostało powiedziane, z jednej strony dla Tricheta oraz państwa banku: EBC we Frankfurcie n. Menem, zaś w drugą stronę oczywiście dla podziwu godnego Jean-Claude Junckera."@pl16
"Sejam bem-vindos os dois Jean-Claude, o Presidente Trichet e o Presidente Juncker! Em 2 de Junho, tivemos uma grande comemoração em Frankfurt, a cidade onde o marco alemão e o euro foram lançados – dez anos de União Europeia Económica e Monetária. É graças ao BCE que o euro se estabeleceu internacionalmente e que a estabilidade dos preços se manteve, em todas as ocasiões, como o objectivo primordial. Era lógico que, há alguns dias atrás, o BCE fosse usar a sua arma mais eficaz para influenciar a taxa de juro de referência e aumentá-la em um quarto de ponto percentual. O objectivo era, e continua a ser, fazer frente aos riscos de inflação, criados pelo elevado custo de vida e pela subida dos preços da gasolina e do petróleo. Desta vez, o BCE anunciou as suas medidas com várias semanas de antecedência. Na Primavera actuou de modo diferente e adoptou, em poucas horas, uma medida efectiva em grande escala. O relatório do senhor deputado Schmidt – um relatório excelente em que trabalhámos conjuntamente – acolhe com satisfação precisamente esse ponto. No segundo semestre de 2007, o mercado imobiliário entrou em colapso. Na crise do crédito hipotecário de alto risco, os bancos e as companhias de seguros que tinham andado a jogar, viram-se em dificuldades. O BCE disponibilizou muito rapidamente os fundos necessários, tendo assim evitado um colapso transfronteiriço. Esta rapidez e eficácia são a prova de una acção forte e decidida, baseada na competência e na maior confiança na vossa instituição. Penso que as decisões do BCE são geralmente transparentes, baseadas num bom fluxo de informação e em objectivos abertos. No diálogo monetário, o BCE informa regularmente a Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários sobre as decisões em matéria de política financeira. Na minha opinião, tem pouco interesse a publicação das actas das reuniões do conselho de administração, algo que é frequentemente pedido. A influência nacional deve ser evitada. É necessária independência ilimitada. Normalmente, Senhor Presidente, nós, deputados do PE, temos muitas ocasiões para criticar. Hoje, permita que expresse os nossos elogios pelo que V. Exas. nos disseram, as empresas e os cidadãos estão em boas mãos graças ao Senhor Trichet e ao seu banco, o BCE, em Frankfurt, e, por outro lado, graças ao admirável Jean-Claude Juncker."@pt17
"Am 2. Juni gab es bei uns in Frankfurt am Main, der Stadt der Einführung der D-Mark und des Euro, eine große Feierstunde — zehn Jahre Europäische Wirtschafts- und Währungsunion. Es ist das Verdienst der EZB, dass sich der Euro international etabliert hat und dass von der Preisstabilität als oberstem Ziel zu keiner Zeit abgewichen wurde. Es war konsequent, dass die EZB vor wenigen Tagen ihre schärfste Waffe nutzte, den Leitzins zu beeinflussen und ihn um ein Viertelprozent anzuheben. Das Ziel war und ist, Inflationsgefahren einzudämmen, die durch hohe Lebenshaltungskosten entstanden sind, durch explodierende Preise bei Benzin und Öl. Diesmal kündigte die EZB ihre Maßnahmen bereits Wochen vorher an. Anders handelte sie im Vorjahr, innerhalb von wenigen Stunden massiv und effektiv. Das Vorgehen wurde im Bericht von Olle Schmidt — einem vorzüglichen Bericht, bei dem wir gut zusammengearbeitet haben — ausdrücklich begrüßt. In der zweiten Jahreshälfte 2007 brach der Immobilienmarkt zusammen, durch die Krise gerieten Banken und Versicherungen, die sich verzockt hatten, in eine Schieflage. In kürzester Zeit stellte die EZB ausreichende finanzielle Mittel zur Verfügung und verhinderte damit einen grenzüberschreitenden Zusammenbruch. Diese Schnelligkeit und Wirksamkeit sind ein Beweis für Handlungsstärke, die auf Kompetenz und auf gewachsenem Vertrauen in ihrem Gremium beruht. Generell halte ich die Entscheidungen der EZB für transparent, basierend auf gutem Informationsfluss und offenen Zielsetzungen. Im monetären Dialog legt die EZB vor uns, dem Wirtschafts- und Währungsausschuss, regelmäßig Rechenschaft über finanzpolitische Beschlüsse ab. Die oft geforderte Veröffentlichung von Protokollen der Präsidiumssitzungen halte ich für wenig zielführend. Nationale Einflussnahmen müssen verhindert werden. Die uneingeschränkte Unabhängigkeit muss gesichert werden. Normalerweise, Herr Präsident, haben wir Abgeordnete viel Gelegenheit zu kritisieren, heute darf ich einmal denen ausgesprochen viel Lob aussprechen, bei denen die Unternehmen und die Bürger in guten Händen sind, zum einen Präsident Trichet und Ihrem Haus, der EZB in Frankfurt am Main, und zum anderen natürlich dem exzellenten Jean-Claude Juncker."@ro18
"Vítam tu dvoch Jean-Claudov, pána prezidenta Tricheta a pána predsedu Junckera! Dňa 2. júna sme sa stali svedkami veľkej oslavy vo Frankfurte nad Mohanom, v meste, v ktorom bola na počesť desiateho výročia Hospodárskej a menovej únie predstavená nemecká marka i euro. Vďaka ECB sa euro stalo medzinárodne uznávanou menou a cenová stabilita bola hlavným cieľom počas celého obdobia. Bolo preto pochopiteľné, že na ovplyvnenie základnej sadzby , ktorú zvýšila o štvrtinu percenta, použila ECB svoju najúčinnejšiu zbraň. Cieľom bolo a zostáva zabrániť nebezpečenstvu inflácie, ktorá vzniká v dôsledku narastajúcich cien za bývanie a stále sa zvyšujúcich cien benzínu a nafty. ECB v tomto prípade oznámila zavedenie opatrení niekoľko týždňov vopred. Na jar ale konala inak: rozsiahle účinné opatrenia uviedla do platnosti v priebehu niekoľkých hodín. Správa pána Schmidta – vynikajúca správa, na ktorej sme spoločne pracovali – veľmi víta túto skutočnosť. V druhej polovici roku 2007 sa zrútil trh s nehnuteľnosťami. V priebehu krízy na trhu s rizikovými hypotékami pre menej bonitných klientov sa banky a poisťovne, ktoré príliš špekulovali, dostali do problémov. ECB okamžite sprístupnila zodpovedajúce fondy a zabránila tak medzinárodnému kolapsu. Táto rýchlosť a efektivita sú jasným dôkazom energického činu, ktorý sa zakladá na obratnosti a väčšej dôvere vo vašu inštitúcii. Myslím si, že rozhodnutia ECB sú celkovo transparentné a vychádzajú z dobrého prenosu informácií a jasne stanovených cieľov. V rámci menového dialógu ECB pravidelne podáva nášmu Výboru pre hospodárske a menové veci správu o finančných a politických rozhodnutiach. Podľa môjho názoru nemá príliš veľký zmysel zverejňovať zápisnice zo schôdzí Rady, ako sa často požaduje. Musíme zabrániť národným vplyvom. Vyžadujeme úplnú nezávislosť. Vážený pán predseda, my poslanci máme zvyčajne veľa príležitostí na kritiku . Dnes by som rád vyjadril pochvalu za slová, ktoré tu odzneli, s obchodom a občanmi v dobrých rukách, jednu pánovi Trichetovi a vašej banke vo Frankfurte nad Mohanom a druhú, samozrejme, skvelému pánovi Jean-Claudeovi Junckerovi."@sk19
". Pozdravljam oba Jean-Clauda, predsednika Tricheta in predsednika Junckerja. V Frankfurtu na Majni, v mestu, v katerem sta bila uvedena nemška marka in euro, smo 2. junija praznovali deseto obletnico evropske ekonomske in monetarne unije. Zaradi ECB se je euro mednarodno uveljavil, medtem ko je stabilnost cen vedno ostala prednostni cilj. Logično je bilo, da je pred nekaj dnevi ECB uporabila svoje najučinkovitejše orožje, da je vplivala na osnovno stopnjo in jo dvignila za četrtino odstotka. Cilj pri tem je bil in je še vedno obvladovati inflacijska tveganja, ki so jih ustvarili visoki življenjski stroški z naraščajočimi cenami bencina in nafte. Tokrat je ECB svoje ukrepe objavila tedne vnaprej. Spomladi je delovala drugače: delovala je v širokem obsegu v nekaj urah. Poročilo gospoda Schmidta, dobro poročilo, pri katerem sva dobro sodelovala, se s tem zlasti strinja. V drugi polovici leta 2007 je nepremičninski trg razpadel. V krizi s povečanim tveganjem so se banke in zavarovalnice, ki so špekulirale, znašle v težavah. ECB je hitro omogočila ustrezna sredstva in s tem preprečila čezmejni razpad. Ta hitrost in učinkovitost sta dokaza trdnih dejanj, ki temeljijo na konkurenčnosti in večjem zaupanju v vašo institucijo. Menim, da so odločitve ECB na splošno pregledne, temeljijo na dobrem pretoku informacij in odprtih ciljih. V denarnem dialogu nam v odboru za ekonomske in monetarne zadeve ECB redno poroča o odločitvah v zvezi s finančno politiko. Po mojem mnenju objava zapisnikov sej odbora, k čemur se večkrat poziva, ni preveč smiselna. Preprečiti je treba nacionalni vpliv. Potrebna je neomejena neodvisnost. Gospod predsednik, ponavadi imamo poslanci številne priložnosti za kritiziranje. Danes bom zelo pohvalil izrečeno, pri čemer menim, da so podjetja in državljani v dobrih rokah. Na eni strani se zahvaljujem gospodu Trichetu in vaši banki, ECB v Frankfurtu na Majni, medtem ko se na drugi strani seveda zahvaljujem občudovanja vrednemu Jean-Claudu Junckerju."@sl20
". Jag välkomnar de båda herrarna Jean-Claude, ordförande Trichet och ordförande Juncker! Den 2 juni firade vi en högtidsdag i Frankfurt am Main, staden där D-marken och euron infördes, nämligen tioårsdagen av den europeiska ekonomiska och monetära unionen. Det är tack vare ECB som euron har blivit internationellt etablerad och prisstabiliteten hela tiden har varit det främsta målet. Det var fullständigt logiskt att ECB för några dagar sände använde sig av sitt mest effektiva vapen för att påverka basräntan och höja den med en fjärdedels procent. Syftet var, och är fortfarande, att begränsa inflationsrisken som skapas av höga levnadskostnader på grund av stigande bensin- och oljepriser. Den här gången tillkännagav ECB sina åtgärder flera veckor i förväg. I våras agerade man annorlunda: effektiva och storskaliga åtgärder vidtogs inom några få timmar. I Olle Schmidts betänkande, som är ett utmärkt betänkande som vi samarbetat väl kring, välkomnar han speciellt detta. Under andra halvåret 2007 kollapsade fastighetsmarknaden. Under bostadslånekrisen befann sig banker och försäkringsbolag som hade spekulerat plötsligt i svårigheter. ECB gjorde snabbt tillräckliga penningmedel tillgängliga och förhindrade därmed en gränsöverskridande kollaps. Denna snabbhet och effektivitet visar på stark handlingskraft, baserad på kompetens och större tillit till er institution. Jag anser att ECB:s beslut oftast är öppna, baserade på ett gott informationsflöde och en öppen målsättning. I den monetära dialogen rapporterar ECB regelbundet till oss i utskottet för ekonomi och valutafrågor om finanspolitiska beslut. Som jag ser det finns det ingen större mening med att offentliggöra styrelseprotokoll, vilket man ofta kräver. Nationell påverkan måste förhindras. Oberoendet måste vara totalt. I vanliga fall har vi parlamentsledamöter gott om tillfällen att kritisera. I dag vill jag uttrycka mycket beröm för vad som har sagts då företag och medborgare är i goda händer, å ena sidan till Jean-Claude Trichet och er bank, ECB i Frankfurt am Main, och å andra sidan naturligtvis till den förträfflige Jean-Claude Juncker."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Subprime"18,15,9
"sub-primes"8

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph